Tilbud om omtegning af din pension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbud om omtegning af din pension"

Transkript

1 november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

2 Din pension taber købekraft For et år siden blev du tilbudt at omtegne din pension med baggrund i den lave rente. Det var efter vores mening et godt tilbud med mulighed for at indløse en betydelig omtegningsbonus, og langt de fleste tog også imod tilbuddet. Vi lovede ved den lejlighed et opfølgende tilbud. Det gennemgår vi på de følgende sider. Meget er gentagelser fra sidste gang, da situationen grundlæggende er uændret: Din pension taber fortsat købekraft år for år. Din pension falder dermed i værdi. Derfor tilbyder vi en omtegning, som vi forventer giver dig mulighed for at få en højere pension, der bedre kan bevare købekraften. Det skyldes, at en omtegning vil frigive bundne reserver, som kan bruges til at forhøje din pension. Samtidig kan vi investere formuen på en måde, som vi forventer giver et højere afkast. Hvis du omtegner, giver du afkald på din nuværende ydelsesgaranti det er prisen for, at vi kan yde en højere pension. JØP er nødt til at love mindre for at kunne give mere. På hjemmesiden under Din Pension, kan du se, hvad din pension ifølge vores prognose stiger til, hvis du omtegner. Her i folderen uddyber vi, hvorfor vi anbefaler at omtegne pensionen. På JØPs hjemmeside finder du dine personlige tal og yderligere baggrund. På bestyrelsens vegne Agnete Raaschou-Nielsen Formand for JØPs bestyrelse 2

3 Garantien forringer din pension Din nuværende ordning indeholder en ydelsesgaranti. Det betyder, at pensionskassen til enhver tid skal kunne betale dig en grundlagspension. Du kan se din grundlagspension ved at logge ind på JØPs hjemmeside under Din Pension. For at sikre din grundlagspension, er vi tvunget til at investere din opsparing i obligationer til historisk lave renter at lægge ekstra penge til side, fordi renten er lavere end forudsat, da du oprettede din pensionsordning at lægge ekstra penge til side, fordi du lever længere end forudsat, da du oprettede din pensionsordning, og endelig at afsætte endnu flere reserver på grund af nye EU-regler, der fra 2014/15 yderligere skærper kravene til, hvor mange penge en pensionskasse med ydelsesgarantier skal lægge til side. Regeringens hjælpe pakke til pensionskasser med garantier ændrer i den forbindelse ikke grundlæggende ved hensættelseskravene, men giver længere tid til at opfylde dem. Hvis du omtegner, kan vi investere mere alsidigt. Vi kan flytte midler fra obligationer og renteforsikringer til aktier, ejendomme og andre aktiver med et forventet højere afkast. Som tabel 1 på side 5 viser, forventer vi derved at kunne opnå et afkast efter skat, som ligger 1,5 procentpoint højere, end hvis du ikke omtegner. Rentestigning kan blive et problem Som tabel 1 på side 5 viser, udgør obligationer og renteforsikringer i dag ca. 90 pct. af din formue i JØP. I perioder med rentefald er renteforsikringer nødvendige for at sikre din garanti. Rentefaldet har givet en gevinst på obligationer og renteforsikringer, hvilket har finansieret de stigende reservekrav til garantierne. I dag er en ensidig investeringsstrategi med hovedparten af midlerne investeret i obligationer og renteforsikring blevet en risiko, fordi markeds renten er historisk lav. En rentestigning er mere sandsynlig, og når det sker, falder JØPs afkast. Allerede ved et uændret renteniveau sættes penge til, da renteforsinkringens årlige præmie på 0,8 Tilsammen forhindrer disse forhold os i at regulere din årlige pension. Du har måske oplevet, at tallene i pensionsoversigten stort set ikke er steget gennem flere år, og for nogles vedkommende har der været tale om et decideret fald. Imens er priserne steget ca. 2 pct. årligt, og når din pension ikke kan følge med priserne, taber din pension købekraft, som figur 1 på side 5 illustrerer. Så længe reserverne er bundet, betyder det samtidig, at vi må investere din opsparing meget ensidigt. Hovedvægten ligger i dag på obligationer og renteforsikringer. Aktieinvesteringerne er nedbragt til nær 0, og det er usikkert, om vi kan fastholde investeringerne i ejendomme. "Omtegning er et tilbud med klare fordele og visse ulemper". 3

4 pct. pr. år skal betales, uanset om JØP taber eller vinder på forsikringen. Hvis du vælger ikke at omtegne, vil pensionskassen fortsætte med at afdække din garanti. Stiger renten efterfølgende, f.eks. 2 procentpoint, vil værdien af din formue i JØP falde med ca. 14 pct., og dermed vil du tabe en stor del af den formue, som er skabt gennem de senere års gode afkast. De 14 pct. svarer til et tab på 1,35 mia. for samtlige medlemmer, som ikke har omtegnet. Kan jeg tabe på at omtegne? I tabel 1 på side 5 viser vi også, hvor meget afkastet forventes at stige, hvis du omtegner. Vi har regnet med de samme afkastforudsætninger, som andre pensionskasser bruger. Det kan naturligvis gå anderledes, og der er ingen garanti for, at aktier og ejendomme mv. giver et højere afkast end obligationer. Men selv om JØP ikke opnår et merafkast på aktier og ejendomme mv., vil der imidlertid stadig kunne forventes en gevinst ved omtegning, fordi vi sparer penge på de renteforsikringer, som der ikke længere vil være brug for. Gevinsten svarer i dette tilfælde til 0,8 procentpoint i årligt merafkast. Hvad sker der, hvis levetiden forsætter med at stige? Ændringer i den forventede levetid vil påvirke din pension. Hvis levetiden stiger mere, end vi forventer i dag, vil det få betydning, uanset om du omtegner eller ej: Hvis du omtegner, vil din pension stige lidt langsommere end forventet. Hvis du ikke omtegner, vil mulighederne for pensionsstigninger og pensionisttillæg blive yderligere forringet. På hjemmesiden har vi regnet på konsekvenserne af levetidsstigninger. Et tab på omtegningen vil forudsætte en kombination af et betydeligt rentefald og så store fald i aktiekurser og ejendomspriser, at omtegningsbonussen ikke kan opveje tabet. Et sådant scenarie er muligt, men efter vores opfattelse ikke sandsynligt. På hjemmesiden kan du se beregninger med andre forudsætninger end dem, vi bruger i denne folder. 4

5 Tabel 1. Investeringsstrategi og forventet afkast FORMUEFORDELING 1 Uden Med Forventet omtegning omtegning afkast pct. p.a. 2 Obligationer og renteforsikringer 3 90 % 57 % 4,0 % Aktier 0 % 20 % 7,0 % Højrenteobligationer 0 % 8 % 7,0 % Ejendomme 10 % 10 % 7,0 % Andre aktiver 0 % 5 % 7,0 % I alt 100 % 100 % Omkostning ved afdækning -0,8 % 0,0 % Forventet afkast (pct. p.a.) 3,5 % 5,3 % merafkast på 1,8 % Forventet afkast efter skat (pct. p.a.) 3,0 % 4,5 % merafkast på 1,5 % 1 Formuefordeling i et gennemsnitsår. Se detaljerede investeringsrammer på 2 Afkastforudsætninger opgjort pr. 30. september Der er ikke behov for køb af renteforsikringer, hvis der omtegnes FIGUR 1. UDVIKLING I INFLATION OG PENSION I 00 ERNE (ÅR 2000 = 100) Pension ekskl. pensionisttillæg 110 Inflation

6 Din ordning før og efter omtegning Som du kan se på side 7, ændres selve indholdet af din pensionsordning ikke, hvis du tegner om. Du forbliver i afdeling 1 med samme rettigheder til ægtefælle- og børnepension, invalide pension og gruppeforsikringsordninger, som du har i dag. Hvis du omtegner, reducerer vi din grundlagspension, dvs. din ydelsesgaranti. Desuden kan grundlagspensionen nedsættes, hvis levetiden stiger. Din grundlagspension før og efter omtegning kan du se under Din Pension på hjemmesiden. I dag beregnes din grundlagspension med grundlagsrenter, der afhænger af, hvornår du blev optaget i pensionskassen, og hvornår du har øget dine indbetalinger (bidragsforhøjelser). Hvis du omtegner, sættes din grundlagsrente ned til 0 pct. Den nedsatte grundlagspension er den pris, du betaler. Vi er nødt til at love mindre, for at kunne skabe basis for at give dig en højere pension. Hvis du omtegner, vil din pension blive langt højere end grundlagspensionen. På kan du under Din Pension se, hvor meget mere du kan forvente at få i pension, hvis du omtegner. Hvis du omtegner, får du ikke længere pensionisttillæg. Til gengæld får du en del af egenkapitalen overført i dit navn som individuelle særlige bonushensættelser. Hvis du er pensionist, starter udbetalingen straks. Se også under Omtegningsbonus på side 8. Betaling for garanti JØP opkræver betaling for ydelsesgarantien, svarende til hvad andre pensionskasser allerede har indført. Denne omkostning berører ikke din garanti, men den reducerer muligheden for bonus og pensionisttillæg. Pengene går til at styrke egenkapitalen og de særlige bonushensættelser. Medlemmer, der omtegner, vil som følge heraf kunne forvente en lidt større forrentning, end der ellers var udsigt til. Pensionisttillægget Hvis du omtegner, får du fuld andel i de såkaldte ufordelte reserver i form af omtegningsbonus, som vi forklarer på side 8. Til gengæld giver du afkald på pensionisttillægget. For langt de fleste medlemmer er pensionisttillægget faldet betydeligt i de senere år, til senest 9 pct., og faldet forventes at fortsætte. Vi forventer, at pensionisttillægget vil blive reduceret kraftigt eller helt vil bortfalde for langt de fleste pensionister i 2014/15, når EU s skærpede solvenskrav forventes at træde i kraft. Af den grund viser vi din pension uden pensionisttillæg i din omtegningsoversigt på hjemmesiden. Hvis du omtegner, bruges 5 pct. af dine kommende indbetalinger til yderligere opbygning af dine individuelle særlige bonushensættelser. Din konto med individuelle særlige bonushensættelser udbetales over 15 år fra pensionsstart som et variabelt tillæg til pensionen. 6

7 TABEL 2. sammenligning af nuværende ordning og omtegnet ordning nuværende ordning Hvis du omtegner Medlem af afdeling 1 Ja Ja Uændret ydelsessammensætning Ja Ja Grundlagspension Uændret Betydeligt fald ("ydelsesgaranti") Længere levetid ændrer Nej Ja grundlagspensionen Investeringsstrategi Meget ensidig, forventet afkast på 3,0 pct. Mindre ensidig, forventet afkast på 4,5 pct. Anvendelse af pensionskassens Reserverne er bundet til betaling af Kan bruges til at forhøje pensionerne kollektive reserver længere levetid, følgerne af rentefald og nye EU-solvenskrav (fra 2014/15) Pensionisttillæg Ja, men forventes at falde til 0 pct. over de Nej kommende år for de fleste Individuelle særlige bonus- Nej Ja 5 pct. af dine kommende indbetalinger. hensættelser Ved pensionsstart udbetales pengene over 15 år som et variabelt tillæg. Ved død udbetales eventuelt overskud til boet Omtegningsbonus Nej Ja, du får en bonus på pct. afhængig af din kontributionsgruppe. (Tal pr. 30. september 2012 se oversigt på hjemmesiden. Endelig sats beregnes på grundlag af årsregnskabet for Bonussatsen kan derfor blive både højere og lavere Betaling for rentegaranti Betaler Modtager Udsigt til pensionsstigning Nej Ja 7

8 Omtegningsbonus Størstedelen af din formue er tilskrevet dit pensionsdepot. Resten, som endnu ikke er fordelt ud på dit pensionsdepot, består af egenkapital og ufordelte reserver i øvrigt. De ufordelte reserver er dels hensat til betaling for længere levetid (levetidsreserver) dels som sikkerhed for, at JØP kan overholde medlemmernes garantier trods det meget lave renteniveau (rentereserver). Pengene er altså bundet til betaling af fremtidige pen sioner. Ved en omtegning kan både levetidsreserverne og rentereserverne frigøres og overføres til medlemmernes pensionsdepoter. Hvis du omtegner, tildeles du således omtegningsbonus i form af: 1) Bonus, der tilskrives dit pensionsdepot 2) Individuelle særlige bonushensættelser Begge beløb fremgår af din omtegningsoversigt på hjemmesiden. Bonus: Din bonus vil være et beløb, der svarer til din forholdsmæssige andel af de ufordelte reserver opgjort pr. 31. december Ud fra den seneste opgørelse udgør de ufordelte reserver ca pct. af den samlede depotværdi afhængig af, hvilken kontributionsgruppe du tilhører. Du kan læse mere om kontributionsgrupper under Spørgsmål/Svar på hjemmesiden. På dette grundlag vil et medlem med et depot på 1 mio. kr. således få sit pensionsdepot opskrevet med kr. i omtegningsbonus. Og når pensionsdepotet stiger, bliver pensionen også større. Hvis du omtegner, kommer du i samme investerings- og risikogruppe som de medlemmer, der omtegnede i Individuelle særlige bonushensættelser: Dine individuelle særlige bonus hensættelser vil være et beløb, der svarer til din forholdsmæssige andel af egenkapitalen opgjort pr. 31. december Vi beregner egenkapitalandelene særskilt for hver kontributionsgruppe. Ved udgangen af september 2012 udgjorde egenkapitalandelene ca pct. af medlemmernes samlede depotværdi afhængig af kontribu tions gruppe, så i det tilfælde tildeles du kr., hvis dit depot er 1 mio. kr. Pengene sættes ind på en personlig konto, hvorfra de udbetales over 15 år, fra du går på pension. Er du pensionist, starter udbetalingen straks. Ved død udbetales restbeløbet til dit bo. De særlige bonushensættelser er en del af pensionskassens kapitalgrundlag. Risikoen for tab er den samme som på egenkapitalen, og der opnås samme risikotillæg som på egenkapitalen. Størrelsen af den løbende udbetaling vil variere fra måned til måned. I eksemplet ovenfor tildeles du altså en omtegningsbonus på pct., som omgående tilskrives dit pensionsdepot. Dertil kommer individuelle særlige bonushensættelser på pct., der udbetales som et variabelt tillæg i løbet af de første 15 år som pensionist. I alt tildeles du altså i dette tilfælde i alt pct. i omtegningsbonus. Vores regneeksempel her er som nævnt baseret på regnskabstallene ved udgangen af september. De endelige procenter opgøres i januar 2013, når årets resultat for 2012 kendes. Din omtegningsbonus kan derfor ende med at ligge højere eller lavere end intervallet på de pct. Eksempler Vi forventer, at en typisk pension stiger ved en omtegning. Det illustrerer figur 2, side 9, der viser et eksempel på en pension for en 8

9 FIGUR 2. ÅRLIG PENSION FOR 60-ÅRIG MED GRUNDLAGSRENTE PÅ 3,9 PCT. FØR OG EFTER OMTEGNING KR ALDER Efter omtegning Før omtegning 9

10 60-årig med en gennemsnitlig grundlagsrente på 3,9 pct. Den nuværende ensidige investeringsstrategi og høje solvenskrav giver udsigt til en kontorente, der er lavere end 3,9 pct. Dermed kan pensionen ikke vokse, som den orange kurve viser. Hvis du omtegner, forventer vi, at din pension vokser, som den blå kurve viser. Med en mere alsidig investeringsstrategi med bl.a. flere aktier forventer vi en kontorente på 4,5 pct. efter skat. Hertil kommer omtegningsbonussen. Eksemplet bygger naturligvis på forventninger. Det kan gå anderledes. Men ved at acceptere en lavere garanti, øger man pensionskassens muligheder for at udbetale højere pension. Fordi reserver frigøres, og fordi der bliver færre bindinger på investeringsstrategien. Særlige personlige forhold Vi vurderer, at det for langt de fleste medlemmer vil være en fordel at omtegne, men det er vigtigt, at du tager udgangspunkt i dine egne pensionstal, når du skal vælge. Du kan se dine tal før og efter omtegning på din omtegningsoversigt på hjemmesiden. 10

11 Valget er dit Mere at vide Din pension står stille og taber købekraft, og der er ingen udsigt til bedring. Derfor giver vi dig et tilbud om at omtegne din pension til andre vilkår. Hvis du omtegner, forventer vi, at du vil få en højere pension, der bedre kan bevare købekraften. Fordi reserver kan frigives, og fordi der skabes luft til at investere din opsparing mere alsidigt. Hvis du omtegner, giver du afkald på din nuværende ydelsesgaranti det er prisen for, at vi kan yde en højere pension. Vi er nødt til at love mindre for at kunne give mere. Vi vurderer, at en omtegning med stor sandsynlighed vil give dig en højere pension, og samtidig forbedres mulighederne for at bevare købekraften. Det er derfor, vi anbefaler at tegne om. Men foretrækker du at holde fast i din ydelsesgaranti, respekteres denne beslutning naturligvis. Den overordnede linje er helt entydig: Der er tale om et tilbud, som det er op til den enkelte at sige ja eller nej til ud fra personlige forhold og præferencer. Der er ikke planer om at fremsætte yderligere tilbud om omtegning. I modsætning til omtegningen i 2011, hvor vi viste enkelte tal i det medfølgende brev, har vi denne gang valgt at samle dine tal i en omtegningsoversigt på nettet. Gå ind på klik på Omtegning 2012 og log ind med NemID. Her kan du se alle tallene vedrørende din pensionsordning før og efter en omtegning. Det er også her, du omtegner. På hjemmesiden finder du facts og yderligere baggrund om tilbuddet, bl.a. vores Spørgsmål-Svar-katalog, som vi løbende bygger ud. Har du brug for yderligere hjælp til dine overvejelser, kan du tilmelde dig et af vores informationsmøder i Århus og København, se tid og sted på hjemmesiden. I forbindelse med tilbuddet om omtegning har vi oprettet en særlig omtegningslinje, hvor du kan ringe, hvis du har spørgsmål. Nummeret er , og telefonerne er åbne mandag til torsdag kl , fredag dog kl

12 vi skal have modtaget dit svar senest 30. november 2012 Tilbud om omtegning af din pension Redaktionen afsluttet 21. oktober 2012 Tilrettelæggelse: Kragh Kommunikation Design: Rumfang Foto: Tuala Hjarnø Tryk: Prinfo HH Oplag: 9.000

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG EN DEL AF DIN SAMLEDE PENSIONSUDBETALING DET? 2? 4 59/01 22.01.2015 Din udbetaling fra pensionskassen kan bestå af grundpension, safhængigt tillæg og pensionisttillæg. Pensionisttillægget er et ugaranteret

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Pensionist i FSP. Generelt:

Pensionist i FSP. Generelt: 1 Pensionist i FSP 10/2011 Pensionist i FSP s stillede den 1. marts 2011, 22 spørgsmål til FSP/FSP s bestyrelse. Spørgsmålene er besvaret den 13. april 2011. Spm. 8, 9, 10,11 og 15 er besvaret med en henvisning

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3 Det

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2017

FORSTÅ DIN PENSION November 2017 FORSTÅ DIN PENSION November 2017 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Min pension... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension?...

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO

Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO Formål med pensionsopsparinger Pensionsordninger skal sikre den højst mulige købekraft

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Investering JØP slår investeringerne sammen med DIP Side 7. 12 mia. kr. ind på medlemmernes konti

Investering JØP slår investeringerne sammen med DIP Side 7. 12 mia. kr. ind på medlemmernes konti Skattereform Skatterabat i 2013, hvis du er fyldt 60 år Side 2 Investering JØP slår investeringerne sammen med DIP Side 7 Afkast Året starter med aktier i front Bagsiden april 2013 JØP NYHEDSBREV J U R

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP

NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP NYT NR. 1 / APRIL 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Husk Generalforsamling 28. april LÆS OM: Over 5 % i rente på pensionen DIP 35 mia. kr. 23.000 med lemmer. 100 mia. kr. 76.000 medlemmer DIP+JØP

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning TL-medlemmer som er omfattet af offentlig overenskomst eller ansat på teater 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er

Læs mere

Aldersafhængigt tillæg

Aldersafhængigt tillæg Aldersafhængigt tillæg En del af din samlede pensionsudbetaling 20.05.2016 59/03 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/5 Din udbetaling fra Lægernes Pension kan bestå af grundpension, safhængigt

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

Beretning og regnskab 2010

Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Indkaldelse til Generalforsamling 27. april 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Pensionskassens ledelse Ledelse Direktør, cand.polit.

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink.

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink. [1] Redegørelse til Finanstilsynet FSP/AP Pension, januar 2011 medio 2013 Finanssektorens Pensionskasses (FSP) tilbud til medlemmerne inklusive pensionisterne om omvalg fra Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

JØP nyhedsbrev. Ekstraordinær generalforsamling 11. oktober. nye Velkomstmøder. Nyt i JØP: September 2006

JØP nyhedsbrev. Ekstraordinær generalforsamling 11. oktober. nye Velkomstmøder. Nyt i JØP: September 2006 Boliger Pension Vil du indskyde på pension? Side 6 Afkast Derfor har afdeling 2 fået et bedre afkast Side 7 Pensionsmøde Seniormøder til efteråret Side 8 JØPs lejere er tilfredse Side 4 September 2006

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen Generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT TT 20 1 15 MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT MARTIN MARIO JELANI, JOBKONSULENT OG TIDLIGERE ELITEBOKSER AF

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Folketingets Skatteudvalg L 80 - Lige store pensioner 23.04.2012 Hullet der skal lukkes Skatteministeren ønsker at lukke et skattehul. Hullet er opstået,

Læs mere

Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv

Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv Indlæg på Finansanalytikerforeningens konference Garanti eller markedsrente - hvem skal bære risikoen i fremtiden? 23. marts 2011 Adm.direktør

Læs mere

NYT. "Djøf erne har opskriften på det lange liv" Digital kommunikation Vi har brug for din LÆS OM: DIN PENSION SKAL HOLDE LÆNGERE END FØR

NYT. Djøf erne har opskriften på det lange liv Digital kommunikation Vi har brug for din  LÆS OM: DIN PENSION SKAL HOLDE LÆNGERE END FØR "Djøf erne har opskriften på det lange liv" Interview side 2 NYT NR. 1 / MARTS 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE DIN PENSION SKAL HOLDE LÆNGERE END FØR VI ÆNDRER DIN PENSIONSPROGNOSE TIL AUGUST

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere