Tilbud om omtegning af din pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbud om omtegning af din pension"

Transkript

1 november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

2 Din pension taber købekraft For et år siden blev du tilbudt at omtegne din pension med baggrund i den lave rente. Det var efter vores mening et godt tilbud med mulighed for at indløse en betydelig omtegningsbonus, og langt de fleste tog også imod tilbuddet. Vi lovede ved den lejlighed et opfølgende tilbud. Det gennemgår vi på de følgende sider. Meget er gentagelser fra sidste gang, da situationen grundlæggende er uændret: Din pension taber fortsat købekraft år for år. Din pension falder dermed i værdi. Derfor tilbyder vi en omtegning, som vi forventer giver dig mulighed for at få en højere pension, der bedre kan bevare købekraften. Det skyldes, at en omtegning vil frigive bundne reserver, som kan bruges til at forhøje din pension. Samtidig kan vi investere formuen på en måde, som vi forventer giver et højere afkast. Hvis du omtegner, giver du afkald på din nuværende ydelsesgaranti det er prisen for, at vi kan yde en højere pension. JØP er nødt til at love mindre for at kunne give mere. På hjemmesiden under Din Pension, kan du se, hvad din pension ifølge vores prognose stiger til, hvis du omtegner. Her i folderen uddyber vi, hvorfor vi anbefaler at omtegne pensionen. På JØPs hjemmeside finder du dine personlige tal og yderligere baggrund. På bestyrelsens vegne Agnete Raaschou-Nielsen Formand for JØPs bestyrelse 2

3 Garantien forringer din pension Din nuværende ordning indeholder en ydelsesgaranti. Det betyder, at pensionskassen til enhver tid skal kunne betale dig en grundlagspension. Du kan se din grundlagspension ved at logge ind på JØPs hjemmeside under Din Pension. For at sikre din grundlagspension, er vi tvunget til at investere din opsparing i obligationer til historisk lave renter at lægge ekstra penge til side, fordi renten er lavere end forudsat, da du oprettede din pensionsordning at lægge ekstra penge til side, fordi du lever længere end forudsat, da du oprettede din pensionsordning, og endelig at afsætte endnu flere reserver på grund af nye EU-regler, der fra 2014/15 yderligere skærper kravene til, hvor mange penge en pensionskasse med ydelsesgarantier skal lægge til side. Regeringens hjælpe pakke til pensionskasser med garantier ændrer i den forbindelse ikke grundlæggende ved hensættelseskravene, men giver længere tid til at opfylde dem. Hvis du omtegner, kan vi investere mere alsidigt. Vi kan flytte midler fra obligationer og renteforsikringer til aktier, ejendomme og andre aktiver med et forventet højere afkast. Som tabel 1 på side 5 viser, forventer vi derved at kunne opnå et afkast efter skat, som ligger 1,5 procentpoint højere, end hvis du ikke omtegner. Rentestigning kan blive et problem Som tabel 1 på side 5 viser, udgør obligationer og renteforsikringer i dag ca. 90 pct. af din formue i JØP. I perioder med rentefald er renteforsikringer nødvendige for at sikre din garanti. Rentefaldet har givet en gevinst på obligationer og renteforsikringer, hvilket har finansieret de stigende reservekrav til garantierne. I dag er en ensidig investeringsstrategi med hovedparten af midlerne investeret i obligationer og renteforsikring blevet en risiko, fordi markeds renten er historisk lav. En rentestigning er mere sandsynlig, og når det sker, falder JØPs afkast. Allerede ved et uændret renteniveau sættes penge til, da renteforsinkringens årlige præmie på 0,8 Tilsammen forhindrer disse forhold os i at regulere din årlige pension. Du har måske oplevet, at tallene i pensionsoversigten stort set ikke er steget gennem flere år, og for nogles vedkommende har der været tale om et decideret fald. Imens er priserne steget ca. 2 pct. årligt, og når din pension ikke kan følge med priserne, taber din pension købekraft, som figur 1 på side 5 illustrerer. Så længe reserverne er bundet, betyder det samtidig, at vi må investere din opsparing meget ensidigt. Hovedvægten ligger i dag på obligationer og renteforsikringer. Aktieinvesteringerne er nedbragt til nær 0, og det er usikkert, om vi kan fastholde investeringerne i ejendomme. "Omtegning er et tilbud med klare fordele og visse ulemper". 3

4 pct. pr. år skal betales, uanset om JØP taber eller vinder på forsikringen. Hvis du vælger ikke at omtegne, vil pensionskassen fortsætte med at afdække din garanti. Stiger renten efterfølgende, f.eks. 2 procentpoint, vil værdien af din formue i JØP falde med ca. 14 pct., og dermed vil du tabe en stor del af den formue, som er skabt gennem de senere års gode afkast. De 14 pct. svarer til et tab på 1,35 mia. for samtlige medlemmer, som ikke har omtegnet. Kan jeg tabe på at omtegne? I tabel 1 på side 5 viser vi også, hvor meget afkastet forventes at stige, hvis du omtegner. Vi har regnet med de samme afkastforudsætninger, som andre pensionskasser bruger. Det kan naturligvis gå anderledes, og der er ingen garanti for, at aktier og ejendomme mv. giver et højere afkast end obligationer. Men selv om JØP ikke opnår et merafkast på aktier og ejendomme mv., vil der imidlertid stadig kunne forventes en gevinst ved omtegning, fordi vi sparer penge på de renteforsikringer, som der ikke længere vil være brug for. Gevinsten svarer i dette tilfælde til 0,8 procentpoint i årligt merafkast. Hvad sker der, hvis levetiden forsætter med at stige? Ændringer i den forventede levetid vil påvirke din pension. Hvis levetiden stiger mere, end vi forventer i dag, vil det få betydning, uanset om du omtegner eller ej: Hvis du omtegner, vil din pension stige lidt langsommere end forventet. Hvis du ikke omtegner, vil mulighederne for pensionsstigninger og pensionisttillæg blive yderligere forringet. På hjemmesiden har vi regnet på konsekvenserne af levetidsstigninger. Et tab på omtegningen vil forudsætte en kombination af et betydeligt rentefald og så store fald i aktiekurser og ejendomspriser, at omtegningsbonussen ikke kan opveje tabet. Et sådant scenarie er muligt, men efter vores opfattelse ikke sandsynligt. På hjemmesiden kan du se beregninger med andre forudsætninger end dem, vi bruger i denne folder. 4

5 Tabel 1. Investeringsstrategi og forventet afkast FORMUEFORDELING 1 Uden Med Forventet omtegning omtegning afkast pct. p.a. 2 Obligationer og renteforsikringer 3 90 % 57 % 4,0 % Aktier 0 % 20 % 7,0 % Højrenteobligationer 0 % 8 % 7,0 % Ejendomme 10 % 10 % 7,0 % Andre aktiver 0 % 5 % 7,0 % I alt 100 % 100 % Omkostning ved afdækning -0,8 % 0,0 % Forventet afkast (pct. p.a.) 3,5 % 5,3 % merafkast på 1,8 % Forventet afkast efter skat (pct. p.a.) 3,0 % 4,5 % merafkast på 1,5 % 1 Formuefordeling i et gennemsnitsår. Se detaljerede investeringsrammer på 2 Afkastforudsætninger opgjort pr. 30. september Der er ikke behov for køb af renteforsikringer, hvis der omtegnes FIGUR 1. UDVIKLING I INFLATION OG PENSION I 00 ERNE (ÅR 2000 = 100) Pension ekskl. pensionisttillæg 110 Inflation

6 Din ordning før og efter omtegning Som du kan se på side 7, ændres selve indholdet af din pensionsordning ikke, hvis du tegner om. Du forbliver i afdeling 1 med samme rettigheder til ægtefælle- og børnepension, invalide pension og gruppeforsikringsordninger, som du har i dag. Hvis du omtegner, reducerer vi din grundlagspension, dvs. din ydelsesgaranti. Desuden kan grundlagspensionen nedsættes, hvis levetiden stiger. Din grundlagspension før og efter omtegning kan du se under Din Pension på hjemmesiden. I dag beregnes din grundlagspension med grundlagsrenter, der afhænger af, hvornår du blev optaget i pensionskassen, og hvornår du har øget dine indbetalinger (bidragsforhøjelser). Hvis du omtegner, sættes din grundlagsrente ned til 0 pct. Den nedsatte grundlagspension er den pris, du betaler. Vi er nødt til at love mindre, for at kunne skabe basis for at give dig en højere pension. Hvis du omtegner, vil din pension blive langt højere end grundlagspensionen. På kan du under Din Pension se, hvor meget mere du kan forvente at få i pension, hvis du omtegner. Hvis du omtegner, får du ikke længere pensionisttillæg. Til gengæld får du en del af egenkapitalen overført i dit navn som individuelle særlige bonushensættelser. Hvis du er pensionist, starter udbetalingen straks. Se også under Omtegningsbonus på side 8. Betaling for garanti JØP opkræver betaling for ydelsesgarantien, svarende til hvad andre pensionskasser allerede har indført. Denne omkostning berører ikke din garanti, men den reducerer muligheden for bonus og pensionisttillæg. Pengene går til at styrke egenkapitalen og de særlige bonushensættelser. Medlemmer, der omtegner, vil som følge heraf kunne forvente en lidt større forrentning, end der ellers var udsigt til. Pensionisttillægget Hvis du omtegner, får du fuld andel i de såkaldte ufordelte reserver i form af omtegningsbonus, som vi forklarer på side 8. Til gengæld giver du afkald på pensionisttillægget. For langt de fleste medlemmer er pensionisttillægget faldet betydeligt i de senere år, til senest 9 pct., og faldet forventes at fortsætte. Vi forventer, at pensionisttillægget vil blive reduceret kraftigt eller helt vil bortfalde for langt de fleste pensionister i 2014/15, når EU s skærpede solvenskrav forventes at træde i kraft. Af den grund viser vi din pension uden pensionisttillæg i din omtegningsoversigt på hjemmesiden. Hvis du omtegner, bruges 5 pct. af dine kommende indbetalinger til yderligere opbygning af dine individuelle særlige bonushensættelser. Din konto med individuelle særlige bonushensættelser udbetales over 15 år fra pensionsstart som et variabelt tillæg til pensionen. 6

7 TABEL 2. sammenligning af nuværende ordning og omtegnet ordning nuværende ordning Hvis du omtegner Medlem af afdeling 1 Ja Ja Uændret ydelsessammensætning Ja Ja Grundlagspension Uændret Betydeligt fald ("ydelsesgaranti") Længere levetid ændrer Nej Ja grundlagspensionen Investeringsstrategi Meget ensidig, forventet afkast på 3,0 pct. Mindre ensidig, forventet afkast på 4,5 pct. Anvendelse af pensionskassens Reserverne er bundet til betaling af Kan bruges til at forhøje pensionerne kollektive reserver længere levetid, følgerne af rentefald og nye EU-solvenskrav (fra 2014/15) Pensionisttillæg Ja, men forventes at falde til 0 pct. over de Nej kommende år for de fleste Individuelle særlige bonus- Nej Ja 5 pct. af dine kommende indbetalinger. hensættelser Ved pensionsstart udbetales pengene over 15 år som et variabelt tillæg. Ved død udbetales eventuelt overskud til boet Omtegningsbonus Nej Ja, du får en bonus på pct. afhængig af din kontributionsgruppe. (Tal pr. 30. september 2012 se oversigt på hjemmesiden. Endelig sats beregnes på grundlag af årsregnskabet for Bonussatsen kan derfor blive både højere og lavere Betaling for rentegaranti Betaler Modtager Udsigt til pensionsstigning Nej Ja 7

8 Omtegningsbonus Størstedelen af din formue er tilskrevet dit pensionsdepot. Resten, som endnu ikke er fordelt ud på dit pensionsdepot, består af egenkapital og ufordelte reserver i øvrigt. De ufordelte reserver er dels hensat til betaling for længere levetid (levetidsreserver) dels som sikkerhed for, at JØP kan overholde medlemmernes garantier trods det meget lave renteniveau (rentereserver). Pengene er altså bundet til betaling af fremtidige pen sioner. Ved en omtegning kan både levetidsreserverne og rentereserverne frigøres og overføres til medlemmernes pensionsdepoter. Hvis du omtegner, tildeles du således omtegningsbonus i form af: 1) Bonus, der tilskrives dit pensionsdepot 2) Individuelle særlige bonushensættelser Begge beløb fremgår af din omtegningsoversigt på hjemmesiden. Bonus: Din bonus vil være et beløb, der svarer til din forholdsmæssige andel af de ufordelte reserver opgjort pr. 31. december Ud fra den seneste opgørelse udgør de ufordelte reserver ca pct. af den samlede depotværdi afhængig af, hvilken kontributionsgruppe du tilhører. Du kan læse mere om kontributionsgrupper under Spørgsmål/Svar på hjemmesiden. På dette grundlag vil et medlem med et depot på 1 mio. kr. således få sit pensionsdepot opskrevet med kr. i omtegningsbonus. Og når pensionsdepotet stiger, bliver pensionen også større. Hvis du omtegner, kommer du i samme investerings- og risikogruppe som de medlemmer, der omtegnede i Individuelle særlige bonushensættelser: Dine individuelle særlige bonus hensættelser vil være et beløb, der svarer til din forholdsmæssige andel af egenkapitalen opgjort pr. 31. december Vi beregner egenkapitalandelene særskilt for hver kontributionsgruppe. Ved udgangen af september 2012 udgjorde egenkapitalandelene ca pct. af medlemmernes samlede depotværdi afhængig af kontribu tions gruppe, så i det tilfælde tildeles du kr., hvis dit depot er 1 mio. kr. Pengene sættes ind på en personlig konto, hvorfra de udbetales over 15 år, fra du går på pension. Er du pensionist, starter udbetalingen straks. Ved død udbetales restbeløbet til dit bo. De særlige bonushensættelser er en del af pensionskassens kapitalgrundlag. Risikoen for tab er den samme som på egenkapitalen, og der opnås samme risikotillæg som på egenkapitalen. Størrelsen af den løbende udbetaling vil variere fra måned til måned. I eksemplet ovenfor tildeles du altså en omtegningsbonus på pct., som omgående tilskrives dit pensionsdepot. Dertil kommer individuelle særlige bonushensættelser på pct., der udbetales som et variabelt tillæg i løbet af de første 15 år som pensionist. I alt tildeles du altså i dette tilfælde i alt pct. i omtegningsbonus. Vores regneeksempel her er som nævnt baseret på regnskabstallene ved udgangen af september. De endelige procenter opgøres i januar 2013, når årets resultat for 2012 kendes. Din omtegningsbonus kan derfor ende med at ligge højere eller lavere end intervallet på de pct. Eksempler Vi forventer, at en typisk pension stiger ved en omtegning. Det illustrerer figur 2, side 9, der viser et eksempel på en pension for en 8

9 FIGUR 2. ÅRLIG PENSION FOR 60-ÅRIG MED GRUNDLAGSRENTE PÅ 3,9 PCT. FØR OG EFTER OMTEGNING KR ALDER Efter omtegning Før omtegning 9

10 60-årig med en gennemsnitlig grundlagsrente på 3,9 pct. Den nuværende ensidige investeringsstrategi og høje solvenskrav giver udsigt til en kontorente, der er lavere end 3,9 pct. Dermed kan pensionen ikke vokse, som den orange kurve viser. Hvis du omtegner, forventer vi, at din pension vokser, som den blå kurve viser. Med en mere alsidig investeringsstrategi med bl.a. flere aktier forventer vi en kontorente på 4,5 pct. efter skat. Hertil kommer omtegningsbonussen. Eksemplet bygger naturligvis på forventninger. Det kan gå anderledes. Men ved at acceptere en lavere garanti, øger man pensionskassens muligheder for at udbetale højere pension. Fordi reserver frigøres, og fordi der bliver færre bindinger på investeringsstrategien. Særlige personlige forhold Vi vurderer, at det for langt de fleste medlemmer vil være en fordel at omtegne, men det er vigtigt, at du tager udgangspunkt i dine egne pensionstal, når du skal vælge. Du kan se dine tal før og efter omtegning på din omtegningsoversigt på hjemmesiden. 10

11 Valget er dit Mere at vide Din pension står stille og taber købekraft, og der er ingen udsigt til bedring. Derfor giver vi dig et tilbud om at omtegne din pension til andre vilkår. Hvis du omtegner, forventer vi, at du vil få en højere pension, der bedre kan bevare købekraften. Fordi reserver kan frigives, og fordi der skabes luft til at investere din opsparing mere alsidigt. Hvis du omtegner, giver du afkald på din nuværende ydelsesgaranti det er prisen for, at vi kan yde en højere pension. Vi er nødt til at love mindre for at kunne give mere. Vi vurderer, at en omtegning med stor sandsynlighed vil give dig en højere pension, og samtidig forbedres mulighederne for at bevare købekraften. Det er derfor, vi anbefaler at tegne om. Men foretrækker du at holde fast i din ydelsesgaranti, respekteres denne beslutning naturligvis. Den overordnede linje er helt entydig: Der er tale om et tilbud, som det er op til den enkelte at sige ja eller nej til ud fra personlige forhold og præferencer. Der er ikke planer om at fremsætte yderligere tilbud om omtegning. I modsætning til omtegningen i 2011, hvor vi viste enkelte tal i det medfølgende brev, har vi denne gang valgt at samle dine tal i en omtegningsoversigt på nettet. Gå ind på klik på Omtegning 2012 og log ind med NemID. Her kan du se alle tallene vedrørende din pensionsordning før og efter en omtegning. Det er også her, du omtegner. På hjemmesiden finder du facts og yderligere baggrund om tilbuddet, bl.a. vores Spørgsmål-Svar-katalog, som vi løbende bygger ud. Har du brug for yderligere hjælp til dine overvejelser, kan du tilmelde dig et af vores informationsmøder i Århus og København, se tid og sted på hjemmesiden. I forbindelse med tilbuddet om omtegning har vi oprettet en særlig omtegningslinje, hvor du kan ringe, hvis du har spørgsmål. Nummeret er , og telefonerne er åbne mandag til torsdag kl , fredag dog kl

12 vi skal have modtaget dit svar senest 30. november 2012 Tilbud om omtegning af din pension Redaktionen afsluttet 21. oktober 2012 Tilrettelæggelse: Kragh Kommunikation Design: Rumfang Foto: Tuala Hjarnø Tryk: Prinfo HH Oplag: 9.000

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere