Tilbud om omtegning af din pension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbud om omtegning af din pension"

Transkript

1 læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

2 Din pension taber købekraft Som forholdene ser ud i dag, taber din pension købekraft år for år. Din pension falder i værdi. Hvis du omtegner, forventer vi, at du vil få en højere pension, der bedre kan bevare købekraften. Det skyldes, at en omtegning vil frigive bundne reserver, som kan bruges til at forhøje din pension. Samtidig kan vi investere formuen på en måde, som vi forventer giver et højere afkast. Hvis du omtegner, giver du afkald på din nuværende ydelsesgaranti det er prisen for, at vi kan yde en højere pension. JØP er nødt til at love mindre for at kunne give mere. I brevet, der følger med denne folder, kan du se, hvad din pension ifølge vores prognose stiger til, hvis du omtegner. Her i folderen uddyber vi, hvorfor vi anbefaler at omtegne pensionen. På JØPs hjemmeside finder du flere personlige tal og yderligere baggrund. Ingen må være i tvivl om de vigtigste fordele og ulemper. Det er i sidste ende dine personlige forhold og præferencer, der bør afgøre, hvad der er bedst for dig. På bestyrelsens vegne Agnete Raaschou-Nielsen Formand for JØPs bestyrelse 2

3 Garantien forringer din pension Omtegning er et tilbud med klare fordele og visse ulemper. Fordelen er, at du ved at omtegne din pension er med til at frigive pensionskassens store, bundne reserver. Det giver mulighed for at øge din pension nu og her. Samtidig bliver der plads til at investere i aktier og andre aktiver, som vi forventer vil give et højere afkast og dermed en højere pension nu og i fremtiden. Betingelsen er, at du frasiger din ydelsesgaranti, og det kan måske være en ulempe. For selv om prognoserne viser en højere pension, hvis du omtegner, kan prognoser som bekendt tage fejl. Vi mener, at fordelene overstiger ulemperne. Beholder du din garanti, vil købekraften af din pension blive forringet, og dermed bliver garantien en ulempe. Hvordan kan en garanti blive en ulempe? Din nuværende ordning indeholder en ydelsesgaranti. Det betyder, at pensionskassen til enhver tid skal kunne betale dig en grundlagspension. Du kan se din grundlagspension ved at logge ind på JØPs hjemmeside. Tilsammen forhindrer det os i at regulere din årlige pension. De fleste har oplevet, at tallene i pensionsoversigten stort set ikke er steget gennem flere år, og for manges vedkommende har der været tale om et decideret fald. Imens er priserne steget ca. 2 pct. årligt, og når din pension ikke kan følge med priserne, taber din pension købekraft, som figur 1 på side 5 illustrerer. Så længe reserverne er bundet, betyder det samtidig, at vi må investere meget ensidigt. Hovedvægten ligger i dag på obligationer og renteforsikringer. Aktieinvesteringerne er nedbragt til nær 0, og det er usikkert, om vi kan fastholde investeringerne i ejendomme. Hvis du omtegner, kan vi investere mere alsidigt. Vi kan flytte midler fra obligationer og renteforsikringer til aktier, ejendomme og andre aktiver med et forventet højere afkast. Som tabel 1 på side 5 viser, forventer vi derved at kunne opnå et afkast efter skat, som ligger 1,5 procentpoint højere, end hvis du ikke omtegner. For at sikre grundlagspensionen, er vi tvunget til at investere i obligationer til historisk lave renter at lægge ekstra penge til side, fordi renten er lavere end forudsat, da du oprettede din pensionsordning at lægge ekstra penge til side, fordi du lever længere end forudsat, da du oprettede din pensionsordning, og endelig at afsætte endnu flere reserver på grund af nye EU-regler, der fra 2014 yderligere skærper kravene til, hvor mange penge en pensionskasse med ydelsesgarantier skal lægge til side. "Omtegning er et tilbud med klare fordele og visse ulemper". 3

4 Renteforsikringer kan blive et problem Som tabel 1 på side 5 viser, udgør renteforsikringer i dag ca. 13 pct. af investeringerne. Under den lange periode med rentefald, som har kendetegnet de seneste 10 år, har renteforsikringer været nødvendige for at sikre din garanti. Rentefaldet har givet en gevinst på renteforsikringerne, hvilket har finansieret de stigende reservekrav til garantierne. I dag er renteforsikringer blevet en risiko, fordi markedsrenten er historisk lav. En rentestigning er mere sandsynlig, og når det sker, falder JØPs afkast. Allerede ved et uændret renteniveau sættes penge til, da forsikringens årlige præmie skal betales, uanset om JØP taber eller vinder på forsikringen. I tabellen har vi sat denne forringelse til minus 2 pct. Men stiger renten f.eks. 2 procentpoint, vil værdien af forsikringerne falde med 6,3 mia. kr., og dermed vil medlemmerne af afdeling 1 tabe en stor del af den formue, som er skabt gennem de senere års gode afkast. omtegningsbonussen ikke kan opveje tabet. Et sådant scenarie er muligt, men efter vores opfattelse ikke sandsynligt. På hjemmesiden kan du se beregninger med andre forudsætninger end dem, vi bruger i denne folder. Hvad sker der, hvis levetiden forsætter med at stige? Ændringer i den forventede levetid vil påvirke din pension. Hvis levetiden stiger mere, end vi forventer i dag, vil det få betydning, uanset om du omtegner eller ej: Hvis du omtegner, vil din pension stige lidt langsommere end forventet. Hvis du ikke omtegner, vil mulighederne for pensionsstigninger og pensionisttillæg blive yderligere forringet. På har vi regnet på konsekvenserne af levetidsstigninger. Kan jeg tabe på at omtegne? I tabel 1 på side 5 viser vi også, hvor meget afkastet forventes at stige, hvis du omtegner. Vi har regnet med de samme afkastforudsætninger, som andre pensionskasser bruger. Det kan naturligvis gå anderledes, og der er ingen garanti for, at aktier og ejendomme mv. giver et højere afkast end obligationer. Men selv om JØP ikke opnår et merafkast på aktier og ejendomme mv., vil der imidlertid stadig kunne forventes en gevinst ved omtegning, fordi vi sparer penge på de renteforsikringer, som der ikke længere vil være brug for. Gevinsten svarer i dette tilfælde til 0,7 procentpoint i årligt merafkast. Et tab på omtegningen vil forudsætte en kombination af et betydeligt rentefald og så store fald i aktiekurser og ejendomspriser, at 4

5 Tabel 1. Investeringsstrategi og forventet afkast FORMUEFORDELING* Uden Med Forventet omtegning omtegning afkast pct. p.a. Obligationer 77 % 57 % 4,0 % Renteforsikringer 13 % 0 % -2,0 % Aktier 0 % 20 % 7,0 % Højrenteobligationer 0 % 8 % 7,0 % Ejendomme 10 % 10 % 7,0 % Andre aktiver 0 % 5 % 7,0 % I alt 100 % 100 % Forventet afkast (pct. p.a.) 3,5 % 5,3 % merafkast på 1,8 % Forventet afkast efter skat (pct. p.a.) 3,0 % 4,5 % merafkast på 1,5 % *Formuefordeling i et gennemsnitsår. Se de detaljerede investeringsrammer på FIGUR 1. UDVIKLING I INFLATION OG PENSION OVER TID (ÅR 2000 = 100) Pension ekskl. pensionisttillæg 110 Inflation

6 Din ordning før og efter omtegning Som du kan se af oversigten i tabel 2, ændres selve indholdet af din pensionsordning ikke, hvis du tegner om. Du forbliver i afdeling 1 med samme rettigheder til ægtefælle- og børnepension, invalidepension og gruppeforsikringsordninger, som du har i dag. Hvis du omtegner, reducerer vi din grundlagspension, dvs. din ydelsesgaranti. Desuden kan grundlagspensionen nedsættes, hvis levetiden stiger. Grundlagspensionen før og efter omtegning kan du se ved at logge ind på hjemmesiden. I dag beregnes din grundlagspension med grundlagsrenter, der afhænger af, hvornår du blev optaget i pensionskassen, og hvornår du har øget dine indbetalinger (bidragsforhøjelser). Hvis du omtegner, sættes din grundlagsrente ned til 0 pct. Den nedsatte grundlagspension er den pris, du betaler. Vi er nødt til at love mindre, for at kunne skabe basis for at give dig en højere pension. Hvis du omtegner, vil din pension blive langt højere end grundlagspensionen. I brevet og på kan du se, hvor meget mere du kan forvente at få i pension, hvis du omtegner. Hvis du omtegner, får du ikke længere pensionisttillæg. Til gengæld får du en del af egenkapitalen overført i dit navn som individuelle særlige bonushensættelser. Hvis du er pensionist, starter udbetalingen straks. Se også under Omtegningsbonus på side 8. Betaling for garanti JØP vil fremover opkræve betaling for ydelsesgarantien i form af et fradrag i kontorenten, svarende til hvad andre pensionskasser allerede har indført. Denne omkostning berører ikke din garanti, men den reducerer muligheden for bonus og pensionisttillæg. Pengene går til at styrke egenkapitalen og de særlige bonushensættelser. Medlemmer, der omtegner, vil som følge heraf kunne forvente en lidt større forrentning, end der ellers var udsigt til. Pensionisttillægget Hvis du omtegner, får du fuld andel i de såkaldte ufordelte reserver i form af omtegningsbonus, som vi forklarer på side 8. Til gengæld giver du afkald på pensionisttillægget. For langt de fleste medlemmer er pensionisttillægget faldet betydeligt i de senere år, til senest 9 pct., og faldet vil fortsætte. Vi forventer, at pensionisttillægget vil blive reduceret kraftigt eller helt vil bortfalde for langt de fleste pensionister i 2014, når EU s skærpede solvenskrav forventes at træde i kraft. Af den grund viser vi din pension uden pensionisttillæg i brevet og i den mere detaljerede oversigt på Hvis du omtegner, bruges 5 pct. af dine kommende indbetalinger til yderligere opbygning af dine individuelle særlige bonushensættelser. Din konto med individuelle særlige bonushensættelser udbetales over 15 år fra pensionsstart som et variabelt tillæg til pensionen. 6

7 TABEL 2. sammenligning af nuværende ordning og omtegnet ordning nuværende ordning Hvis du omtegner Medlem af afdeling 1 Ja Ja Uændret ydelsessammensætning Ja Ja Grundlagspension Uændret Betydeligt fald ("ydelsesgaranti") Længere levetid ændrer Nej Ja grundlagspensionen Investeringsstrategi Meget ensidig, forventet afkast på 3,0 pct. Mindre ensidig, forventet afkast på 4,5 pct. efter skat efter skat Anvendelse af pensionskassens Reserverne er bundet til betaling af Kan bruges til at forhøje pensionerne kollektive reserver længere levetid, følger af rentefald og nye EU-solvenskrav (fra 2014) Pensionisttillæg Ja, men forventes at falde til 0 pct. over de Nej kommende år for de fleste Individuelle særlige bonus- Nej Ja 5 pct. af dine kommende indbetalinger. hensættelser Ved pensionsstart udbetales pengene over 15 år som et variabelt tillæg. Ved død udbetales eventuelt overskud til boet. Omtegningsbonus Nej Ja, du får en bonus på 45 pct. (Tal pr. 30. september Endelig sats beregnes på grundlag af årsregnskabet for Bonussatsen kan derfor blive både højere og lavere). Betaling for rentegaranti Betaler Modtager Udsigt til pensionsstigning Nej Ja 7

8 Omtegningsbonus I øjeblikket er knap tre fjerdedele af afdeling 1 s samlede formue tilskrevet medlemmernes pensionsdepoter. Resten, som endnu ikke er fordelt ud på medlemmernes pensionsdepoter, består af egenkapital og ufordelte reserver i øvrigt. De ufordelte reserver er dels hensat til betaling for længere levetid (levetidsreserver) og dels som sikkerhed for, at JØP kan overholde medlemmernes garantier trods det meget lave renteniveau (rentereserver). Pengene er altså bundet til betaling af fremtidige pensioner. Ved en omtegning kan både levetidsreserverne og rentereserverne frigøres og overføres til medlemmernes pensionsdepoter. Hvis du omtegner, tildeles du således omtegningsbonus i form af: 1) Bonus, der tilskrives dit pensionsdepot 2) Individuelle særlige bonushensættelser Begge beløb fremgår af din omtegningsoversigt på hjemmesiden. Bonus: Din bonus vil være et beløb, der svarer til din forholdsmæssige andel af de ufordelte reserver opgjort pr. 31. december Ud fra den seneste opgørelse udgør de ufordelte reserver ca. 20 pct. af den samlede depotværdi, og på dette grundlag vil et medlem med et depot på 1 mio. kr. således få sit pensionsdepot opskrevet med kr. i omtegningsbonus. Og når pensionsdepotet stiger, bliver pensionen også større. Individuelle særlige bonushensættelser: Dine individuelle særlige bonushensættelser vil være et beløb, der svarer til din forholdsmæssige andel af egenkapitalen opgjort pr. 31. december Ved udgangen af september udgjorde egenkapitalen ca. 25 pct. af medlemmernes samlede depotværdi, så i det tilfælde tildeles du kr., hvis dit depot er 1 mio. kr. Pengene sættes ind på en personlig konto, hvorfra de udbetales over 15 år, fra du går på pension. Er du pensionist, starter udbetalingen straks. Ved død udbetales restbeløbet til dit bo. De særlige bonushensættelser er en del af pensionskassens kapitalgrundlag. Risikoen for tab er den samme som på egenkapitalen, og der opnås samme risikotillæg som på egenkapitalen. Størrelsen af den løbende udbetaling vil variere fra måned til måned. I eksemplet ovenfor tildeles du altså en omtegningsbonus på 20 pct., som om gående tilskrives dit pensionsdepot. Dertil kommer individuelle særlige bonushensættelser på 25 pct., der udbetales som et variabelt tillæg i løbet af de første 15 år som pensionist. I alt tildeles du altså i dette tilfælde 45 pct. i omtegningsbonus. Vores regneeksempel her er som nævnt baseret på regnskabstallene ved udgangen af september. De endelige procenter opgøres i januar 2012, når årets resultat for 2011 kendes. Din omtegningsbonus kan derfor blive både større eller mindre end 45 pct. Vi orienterer løbende på hjemmesiden om ændringer i størrelsen af omtegningsbonus. Eksempler Vi forventer, at en typisk pension stiger ved en omtegning. Det illustrerer figur 2, side 9, der viser et eksempel på en pension for en 60-årig med en gennemsnitlig grundlagsrente på 3,9 pct. Den nuværende ensidige investeringsstrategi og høje solvenskrav giver udsigt til en kontorente, der er lavere end 3,9 pct. Dermed kan pensionen ikke vokse, som den orange kurve viser. Hvis du omtegner, forventer vi, at din pension vokser, som den blå kurve viser. Med en mere alsidig investeringsstrategi med bl.a. flere 8

9 FIGUR 2. ÅRLIG PENSION FOR 60-ÅRIG MED GRUNDLAGSRENTE PÅ 3,9 PCT. FØR OG EFTER OMTEGNING KR ALDER Efter omtegning Før omtegning 9

10 aktier forventer vi en kontorente på 4,5 pct. efter skat. Hertil kommer omtegningsbonussen. Eksemplet bygger naturligvis på forventninger. Det kan gå anderledes. Men ved at acceptere en lavere garanti, øger man pensionskassens muligheder for at udbetale højere pension. Fordi reserver frigøres, og fordi der bliver færre bindinger på investeringsstrategien. Særlige personlige forhold Vi vurderer, at det for langt de fleste medlemmer vil være en fordel at omtegne, men det er vigtigt, at du tager udgangspunkt i dine egne pensionstal, når du skal vælge. Tallene finder du i brevet og på hvor vi uddyber, hvordan din pension og dine øvrige dækninger er sammensat før og efter en omtegning. På hjemmesiden viser vi også eksempler på, hvordan pensionen udvikler sig ved forskellige fremskrivninger af inflation, afkast og levetid. Har du spørgsmål, kan du måske også finde svar på hjemmesiden i vores Spørgsmål-Svar-katalog, som vi udbygger løbende i omtegningsperioden. 10

11 Valget er dit Mere at vide Din pension står stille og taber købekraft, og der er ingen udsigt til bedring. Derfor giver vi dig et tilbud om at omtegne din pension til andre vilkår. Hvis du omtegner, forventer vi, at du vil få en højere pension, der bedre kan bevare købekraften. Fordi reserver kan frigives, og fordi der skabes luft til at investere mere alsidigt. Hvis du omtegner, giver du afkald på din nuværende ydelsesgaranti det er prisen for, at vi kan yde en højere pension. JØP er nødt til at love mindre for at kunne give mere. Vi håber, at du finder tilbuddet attraktivt. Vi vurderer, at en omtegning med stor sandsynlighed vil give dig en højere pension, og samtidig forbedres mulighederne for at bevare købekraften. Det er derfor, vi anbefaler at tegne om. Men foretrækker du at holde fast i din ydelsesgaranti, respekteres denne beslutning naturligvis. Den overordnede linje er helt entydig: Der er tale om et tilbud, som det er op til den enkelte at sige ja eller nej til ud fra personlige forhold og præferencer. Brevet, der følger med folderen her, viser din alderspension før og efter omtegning, samt din omtegningsbonus. På hjemmesiden finder du facts og yderligere baggrund om tilbuddet, bl.a. vores Spørgsmål-Svar-katalog, som vi løbende bygger ud. Brug NemID for at logge dig ind på og se alle tallene vedrørende din pensionsordning før og efter en omtegning. Det er også her, du omtegner. Har du brug for yderligere hjælp til dine overvejelser, kan du tilmelde dig et af vores informationsmøder i Århus og København, se tid og sted på hjemmesiden. I forbindelse med tilbuddet om omtegning har vi oprettet en særlig omtegningslinje, hvor du kan ringe, hvis du har spørgsmål. Nummeret er , og telefonerne er åbne mandag til fredag kl , torsdag dog kl

12 vi skal have modtaget dit svar senest 30. november 2011 Tilbud om omtegning af din pension Redaktionen afsluttet 21. oktober 2011 Tilrettelæggelse: Kragh Kommunikation Design: Rumfang Foto: Tuala Hjarnø Tryk: Prinfo HH Oplag:

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG EN DEL AF DIN SAMLEDE PENSIONSUDBETALING DET? 2? 4 59/01 22.01.2015 Din udbetaling fra pensionskassen kan bestå af grundpension, safhængigt tillæg og pensionisttillæg. Pensionisttillægget er et ugaranteret

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015

FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 FORSTÅ DIN PENSION Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3 Det

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Pensionist i FSP. Generelt:

Pensionist i FSP. Generelt: 1 Pensionist i FSP 10/2011 Pensionist i FSP s stillede den 1. marts 2011, 22 spørgsmål til FSP/FSP s bestyrelse. Spørgsmålene er besvaret den 13. april 2011. Spm. 8, 9, 10,11 og 15 er besvaret med en henvisning

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2017

FORSTÅ DIN PENSION November 2017 FORSTÅ DIN PENSION November 2017 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Min pension... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension?...

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning TL-medlemmer som er omfattet af offentlig overenskomst eller ansat på teater 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Folketingets Skatteudvalg L 80 - Lige store pensioner 23.04.2012 Hullet der skal lukkes Skatteministeren ønsker at lukke et skattehul. Hullet er opstået,

Læs mere

Aldersafhængigt tillæg

Aldersafhængigt tillæg Aldersafhængigt tillæg En del af din samlede pensionsudbetaling 20.05.2016 59/03 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/5 Din udbetaling fra Lægernes Pension kan bestå af grundpension, safhængigt

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO

Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO Formål med pensionsopsparinger Pensionsordninger skal sikre den højst mulige købekraft

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 11. april 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 11. april 2015 9. april 2015. Nr. 382. Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af et medlems produkt ved omvalg i en firmapensionskasse I medfør af 6 b, stk. 2,

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Investering JØP slår investeringerne sammen med DIP Side 7. 12 mia. kr. ind på medlemmernes konti

Investering JØP slår investeringerne sammen med DIP Side 7. 12 mia. kr. ind på medlemmernes konti Skattereform Skatterabat i 2013, hvis du er fyldt 60 år Side 2 Investering JØP slår investeringerne sammen med DIP Side 7 Afkast Året starter med aktier i front Bagsiden april 2013 JØP NYHEDSBREV J U R

Læs mere

NYT. "Djøf erne har opskriften på det lange liv" Digital kommunikation Vi har brug for din LÆS OM: DIN PENSION SKAL HOLDE LÆNGERE END FØR

NYT. Djøf erne har opskriften på det lange liv Digital kommunikation Vi har brug for din  LÆS OM: DIN PENSION SKAL HOLDE LÆNGERE END FØR "Djøf erne har opskriften på det lange liv" Interview side 2 NYT NR. 1 / MARTS 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE DIN PENSION SKAL HOLDE LÆNGERE END FØR VI ÆNDRER DIN PENSIONSPROGNOSE TIL AUGUST

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House Generalforsamling Mandag den 28. april 2014 Flintholm Company House Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Forslag om taletidsregler Taletidsregler på generalforsamlingen

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

JØP nyhedsbrev. Ekstraordinær generalforsamling 11. oktober. nye Velkomstmøder. Nyt i JØP: September 2006

JØP nyhedsbrev. Ekstraordinær generalforsamling 11. oktober. nye Velkomstmøder. Nyt i JØP: September 2006 Boliger Pension Vil du indskyde på pension? Side 6 Afkast Derfor har afdeling 2 fået et bedre afkast Side 7 Pensionsmøde Seniormøder til efteråret Side 8 JØPs lejere er tilfredse Side 4 September 2006

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere