Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2."

Transkript

1 Retten i Århus DOM afsagt den 6. september 2004 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag nr. BS /2003: S m o d Hinnerup Vandværk I/S Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2. Under sagen har sagsøgeren, S, påstået sagsøgte, Hinnerup Vandværk I/S, dømt til at betale principalt ,73 kr., subsidiært et efter rettens skøn fastsat et mindre beløb, med tillæg af sædvanlig procesrente fra principalt den 17. juni 2002, subsidiært fra den 28. december 2002, mere subsidiært fra sagens anlæg til betaling sker. Sagsøgte har påstået frifindelse og har bestridt, at sagsøgeren har krav på renter forud for den 28. december Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvilket beløb sagsøgeren er forpligtet til at betale sag-søgte, efter at sagsøgeren ombyggede en etage med 4 erhvervslejemål i en udlejningsejendom, således at der herefter var 11 beboelseslejemål på den pågældende etage. Sagens oplysninger Der er under sagen afgivet forklaring af sagsøgeren og U. Sagsøgeren har bl.a. forklaret, at han bygmester. Han opfører huse med salg for øje og ejer også udlejningsejendomme, herunder den omtvistede ejendom, som han købte med overtagelse 1. december I ejendommen var der 4-5 erhvervslejemål i stueetagen. Kælderetagen var for halvdelens vedkommende lejet ud til en bokseklub. På førstesalen havde der været 4 leje-mål. men ved overtagelsen var kun det ene udlejet. Formålet med erhvervelsen var at ombygge 1. salen til lejligheder, da ejendommen ligger et attraktivt sted midt i byen. De 11 lejligheder, der nu er indrettet, er små og fortrinsvis lejet ud til enlige.

2 Ombygningens indvirkning på vandforbruget er beskeden, da der også blev brugt vand af de tidligere lejere. Ombygningen gjorde det nødvendigt, at der blev ført stikledninger ind i bygningen, således at der i hver lejlighed kunne monteres en vandmåler, og disse udgifter har han afholdt, således som det fremgår af de fremlagte bilag. Sagsøgte har leveret de 11 bimålere, der er monteret i lejlighederne. Målerne var egentlig med i vvs-installatørens til-bud, men vandværket insisterede på at levere dem. Efterfølgende har sag-søgte udskiftet hovedmåleren, uden at han kender grunden hertil. Hvis han havde opført 11 rækkehuse, skulle sagsøgte have ført forsynings-ledninger frem til de enkelte huse og have opsat en stophane, og det ville ha-ve medført betydelige omkostninger for sagsøgte, som imidlertid ingen ud-gifter havde ved indretning til lejligheder. Vandværket skal fremover fortsat kun aflæse hovedmåleren. Ejendommen blev tilsluttet i 1985, og dengang blev der betalt for forsyningsledningerne frem til ejendommen. U har bl.a. forklaret, at han er vvs-installatør. Han har været med i vandværkets bestyrelse i 25 år, heraf 9 år som formand. Han erindrer ikke, at sagsøgte tidligere har været ude for, at en ejendom har skiftet status fra erhvervs- til boligformål, og han erindrer heller ikke andre bygningsændringer, der skulle have medført opkrævning af nye anlægsbidrag. Det er et lovkrav, at sagsøgte skal levere vandmålerne, når der indbetales bi-drag, så da sagsøgeren havde indbetalt 11 bidrag, havde denne også krav på målerne. I de private vandværker i Hinnerup Kommune er der indgået en frivillig af-tale om oprettelse af en ledningsfond, hvis formål er at muliggøre vandfor-syning til afsides beliggende huse. Vandværkerne betaler penge til fonden og herudover et særligt bidrag til hovedanlæg, og det er baggrunden for takstbladet og for, at regnskaberne for 2001 og 2002 specificerer et beløb som bidrag til hovedanlæg. Sagsøgte har jævnlige møder med kommunen og andre ledningsejere om kommunens planer, herunder om renovering af ledningsanlæg, og i denne sammenhæng vil sagsøgte også ofte udskifte sine ledninger. Den forsyningsledning, der lå i Storegade, da den omtvistede ejendom blev opført, var oprindelig en 74 millimeter-ledning, og den er udskiftet med en større dimension - En stikledning til en erhvervsejendom dimensioneres under hensyntagen til kravet om brandslukning, således at der med sikkerhed er vand nok i til-fælde af brand. I 2000/2001, hvor kommunen ville lægge en ny belægning i Hinnerup by, opgraderede sagsøgte de tidligere ledninger i lyset af det forventede behov til fremtidig vandforsyning, og den udskiftning skete i forbindelse med de vejarbejder, der i øvrigt skulle foretages.

3 Sagsøgeren er ejer af en erhvervsejendom på Samsøvej. Ved dennes opførelse blev der betalt efter kvadratmetertaksten, og så er det sagsøgte uvedkommende, hvorledes sagsøgeren indretter ejendommen. For varmeværkets ved-kommende betalte man pr. kubikmeter opvarmet rum, og det må være for-klaring på, at varmeværket måske ikke har opkrævet yderligere afgift i forbindelse med den omtvistede ejendoms ombygning. Ud fra gennemsnitsbetragtninger regner han med, at den omtvistede ejendoms vandforbrug vil stige til godt det 4- dobbelte i forbindelse med ejendommens indretning til et beboelseslejemål. Parternes synspunkter Sagsøgeren har i sit påstandsdokument anført: " Til støtte for sagsøgers principale påstand gøres det gældende, 1. at der ved ejendommens opførelse blev betalt fuldt anlægsbidrag, og der således allerede en gang er betalt for det, som sagsøgte nu på ny kræver betaling for, 2. at det er sagsøgte, der bærer bevisbyrden for, at sagsøgte er berettiget til at afkræve sagsøger betaling for fuldt anlægsbidrag, hvilken bevisbyrde ikke er løftet, 3. at sagsøgte alene er berettiget til opkrævning af 7 hovedanlægsbidrag, 4. at sagsøgte dermed er pligtig at tilbagebetale det for meget opkrævede, 5. al det er sagsøgte, der bærer bevisbyrden for, at sagsøgte har været berettiget til opkrævning af 10 anlægsbidrag - hvilket bestrides - hvilken bevisbyrde ikke er løftet, 6. at det fremgår af ordlyden af punkt 3.4 i det for vandværket gældende regulativ, hvilket er fremlagt som bilag 8.6, at der kan ske en forøgelse af anlægsbidragene svarende til den ændring, som sker i forbindelse med en om- eller tilbygning af en ejendom, 7. at formålet med denne bestemmelse er, at der kan ske opkrævning af yderligere bidrag svarende til den effekt ombygning af en ejendom har for vandværket, 8. at det i svarskriftet anførte om, at vandværksrelevante benyttelsesændringer i henhold til punkt 3.4 i regulativet, jfr. sagens bilag 8.6, hjemler adgang til yderligere tilslutnigsbidrag ikke er korrekt, idet det ikke fremgår af punkt 3.4, at enhver benyttelses-ændring hjemler adgang til opkrævning af yderligere fuldt anlægsbidrag, 9. at forudsætningerne for det indbetalte anlægsbidrag ikke er ændret på en måde, som berettiger sagsøgte til opkrævning af nyt fuldt anlægsbidrag, 10. at det alene er hovedanlægsbidrag, der er relateret til det egentlige forbrug og dermed bliver berørt af den ændring af ejendommen, som sagsøger har foretaget, 11. at stikledningsbidrag betales for fremførsel af stikledning til en ejendom, hvilke for-hold ikke er blevet ændret i forbindelse med ombygning,

4 12. at forsyningsledningsbidrag på tilsvarende måde som stikledningsbidrag er relateret til etablering og anlæggelse af forsyningsledning, hvilket ikke berøres af den foretagne ombygning, 13. at sagsøgte ikke på nogen måde har været involveret i etablering af nyt indvendigt ledningsnet i ejendommen, og at sagsøgte således ikke har haft nogle udgifter i den anledning, og dermed naturligvis heller ikke er berettiget til at opkræve bidrag, som er relateret til disse forhold, idet det understreges, at det er sagsøger selv, der har båret den økonomiske byrde i relation til etablering af nyt indvendigt ledningsnet, 14. at der ved ejendommens opførelse blev betalt stiklednings- og forsyningsbidrag, hvilket bidrag dækkende det forhold, at der dengang blev ført ledninger frem til bygningen, og at sagsøgte ikke er berettiget til at kræve betaling for dette en gang til, da der ikke er sket ændringer i forhold til de ledninger, som dengang blev ført frem til bygningen, 15. at Vandforsyningslovens kapitel 9 ikke indeholder hjemmel for, at sagsøgte som på-stået af sagsøgte er berettiget til at oppebære opsparing med henblik på senere eventuel udvidelse af ledningsnet, og at sagsøgte således ikke har løftet bevisbyrden for at dette skulle være tilfældet. 16. at det i punkt 3.4 i regulativet, jfr. sagens bilag 8.6, er angivet, at sagsøgte kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlige nye investeringer i vandforsyningsanlæg, og at denne bestemmelse således sikrer sagsøgtes mulighed for at få betalt nyinvesteringer i forbindelse med nødvendige udvidelser af ledningsnet, og at det heraf kan sluttes modsætningsvist, at der ikke er adgang til at foretage opsparing, 17. at princippet bag Miljøstyrelsens normalregulativer, på baggrund af hvilke Hinnerup Kommunes regulativ fra 1995, jfr. sagens bilag 8.6, er udfærdiget, bygger på et "hvile i sig selv princip", og at sagsøgte således ikke er berettiget til at oppebære flere indtægter end udgifter vedrørende drift af vandværk og ledningsnet, 18. at der med ændring af Miljøstyrelsens normalvejledning ikke har været tilsigtet en egentlig materiel ændring, men alene en kodificering af det "hvile i sig selv princip", som hele tiden har været gældende, 19. at det bestrides, at punkt 3.4, 3. punktum i normalregulativet, jfr. sagens bilag 8.6, er uden betydning for nærværende sag, idet denne bestemmelse direkte udtrykker, at der ikke er behov for, at sagsøgte oppebærer den opsparing, som sagsøgte hævder at være berettiget til, 20. at det skal tillægges væsentlig betydning, at sagsøgte selv har erkendt, at det ikke har været nødvendigt med opgradering af hverken stikledning eller øvrigt forsynings-ledningsnet i forbindelse med den foretagne ombygning, og at dette således klart dokumenterer, at der ikke er sket nogen ændring, som berettiger til yderligere opkrævning, herunder ikke i medfør af normalregulativets punkt. 3.4, 21. at det bærende hensyn i normalregulativerne, samt regulativet for Hinnerup Kommune, jf. sagens bilag 8.6, er at sikre, at vandværkerne ikke skal komme til at stå økonomisk ringere, såfremt en om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af en ejendom medfører en forøgelse af vandværkets udgifter til det bestående anlæg, men samtidig at sikre, at adgangen til at opkræve yderligere anlægsbidrag ikke misbruges til at skaffe vandværkerne uberettigede indtægter, og at yderligere indtægter i form af yderligere anlægsbidrag således alene kan oppebæres,

5 når dette er begrundet i en forøgelse af vandværkets udgifter, 22. at det i duplikken anførte om, at forsyningsledningen i Storegade i 2001 blev opgrade-ret netop underbygger, at der ikke vil blive behov for yderligere opgradering på baggrund af den af sagsøger udførte ombygning, ligesom det er afgørende, at ændring af forsyningsledning i Storegade var en del af en særlig midtbyplan, som er vedtaget af Hinnerup Kommune, hvoraf det fremgår, at der i området omkring Storegade skulle etableres et nyt større dagligvarehus samt en stor række nye beboelseslejligheder, og at dette sammenholdt med den øvrige nye midtbyplan fordrede ny forsyningsledning, hvorfor den foretagne opgradering ikke har nogen sammen-hæng med nærværende sag, 23. at det skal tillægges sagsøgte processuel skadevirkning, at sagsøgte ikke har fremlagt dokumentation for med hvilken andel sagsøgers ejendom indgår i det samlede ledningsnet, samt hvilken virkning den af sagsøger foretagne ombygning har proportionalt for det samlede ledningsnet, 24. at sagsøgers betaling af yderligere hovedanlægsbidrag netop indeholder betaling for tilslutning til vandværket, herunder tilslutning til vandværkets samlede forsynings-net, 25. at sagsøger ved betaling af hovedanlægsbidrag således er berettiget til at blive tilkoblet vandværkets hovedanlæg, herunder hovedforsyningsnet, 26. at det er uden betydning for sagen, hvilket tilslutningsbidrag sagsøger har betalt for ejendommen Samsøvej 29, idet der blandt andet er tale om nyopførelse, og i øvrigt er projekt der ikke er sammenligneligt med nærværende sag, og som følge heraf er bilag G irrelevant for sagen, 27. at det i nærværende sag er væsentligt, at ledningsnettet føres inde i bygningen, og så-ledes ikke, som ved eksempelvis opførelse af parcelhuse, udenfor bygningen, og at det indvendige ledningsnet er betalt af sagsøger og dermed sagsøgte uvedkommende, 28. at sagsøgte har tilsidesat det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip, idet der ikke er proportionalitet mellem den skete opkrævning og de ændringer, som sagsøger har foretaget af sin ejendom, 29. at opkrævning af et beløb i den størrelsesorden, som sagsøgte har foretaget, kræver egentlig lovhjemmel, og at sagsøgte dermed har tilsidesat det forvaltningsretlige hjemmelskrav, 30. at sagsøgte, ved ikke konsekvent at opkræve fuldt anlægsbidrag i forbindelse med ombygninger, har handlet i strid med den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, hvilket medfører at opkrævning af anlægsbidrag hos sagsøger er ugyldig og uberettiget, 31. at ejendommen hidtil har haft 4 lejemål, og at der i forbindelse med ombygning alene er sket en forøgelse med 7 lejemål, og at der således alene skal ske betaling af yder-ligere 7 bidrag, og 32. at det er sagsøgte, der skal bære risikoen for, at der ikke blev opkrævet yderligere bi-drag, da den tidligere ombygning af ejendommen fandt sted. Til støtte for den subsidiære påstand gøres det gældende: 33. at i tilfælde af, at retten når frem til, at sagsøgte er berettiget til at opkræve yderligere stiklednings- og forsyningsbidrag i anledning af sagsøgers ombygning, da er sagsøgte pligtig at dække de udgifter, som har været forbundet med etablering af nyt indvendigt ledningsnet, hvilke udgifter andrager kr , 71 inklusiv moms, jfr.

6 bilagene Udgifterne er på nuværende tidspunkt betalt af sagsøger, og 34. at formålet med opkrævning af stiklednings- og forsyningsbidrag er at dække eller bi-drage til de udgifter, som er forbundet med etablering af nye ledninger i anledning af ombygning, og at sagsøgte dermed naturligvis er pligtig at betale de udgifter, som bidraget skal dække helt eller delvist. 35. at sagsøgte alene er berettiget til at opkræve differencen mellem anlægsbidrag beregnet i henhold til ejendommens tidligere benyttelse, og anlægsbidrag beregnet i hen-hold til ejendommens benyttelse efter delvis ombygning, 36. at anlægsbidrag beregnet i henhold til ejendommens tidligere benyttelse som erhvervsejendom kan beregnes til 3 etager á minimumstakst 1500 m2 pr. etage x kvadratmetertaksten kr. 11,62 svarende til kr ,00 moms, og 37. at sagsøgte derfor er pligtig til sagsøger at tilbagebetale et beløb svarende til størrelsen af anlægsbidrag beregnet i henhold til ejendommens tidligere benyttelse. 38. at sagsøgte er pligtig at modregne allerede indbetalte anlægsbidrag i det anlægsbidrag som opkræves hos sagsøger, og 39. at sagsøgte derfor er pligtig til sagsøger at tilbagebetale et beløb svarende til det anlægsbidrag som tidligere er opkrævet for ejendommen. Vedrørende rentepåstanden gøres det gældende: 40. at der skal betales rente fra det tidspunkt, hvor sagsøger under protest betalte det af sagsøgte krævede beløb, 41. at der subsidiært skal betales rente 30 dage fra det tidspunkt, hvor der blev fremsat krav om tilbagebetaling af en del af det indbetalte beløb. " Sagsøgte har i sit påstandsdokument anført: ad 1. Det ved ejendommens opførelse betalte anlægsbidrag var kun anlægsbidrag for den benyttelse, som ejendommen da var opført med henblik på. ad 2. Den fornødne bevisbyrde er løftet ved ovenstående hjemmelshenvisninger og rets-praksis, som vil blive gennemgået under domsforhandlingen, jf. sagsøgtes materialesamling. ad 3. a) Der er ikke ved den oprindelige betaling af anlægsbidrag betalt for 4 beboelses-lejligheder i etageejendom, men alene betalt for erhvervsbenyttelse af etagen (til kontor) efter takstblad 1984 (bilag 8.1). Hvis der ved opførelsen var tale om, at alle 3 etager skulle have været indrettet med 11 lejligheder i hver, ville anlægsbidraget dengang have udgjort 33 lejligheder a kr ,00 eller kr ,00 + moms i 1984 priser. Da kælderetagen ikke ville kunne udnyttes til beboelse, kunne et mere sandsyn-ligt scenario have været: Kælderetagen som erhverv efter

7 ad 15 en,. 17: minimumsareal 1500 m 2 af kr 5,95 kr lejligheder a kr ,00 kr. 65,494,00 kr ,00 + moms i 1984 priser, hvor sagsøger alene betalte for 3 erhvervsetager a kr ,00 = kr moms i 1984 priser. Derfor er der ikke ved opførelsen betalt "fuldt anlægsbidrag" til den nuværende benyttelse. ad 4: ad 5: ad 6: b) Det fastholdes, at hjemmelen angår såvel hovedanlægsbidrag som forsynings- og stikledningsbidrag, idet såvel hovedanlæg som forsynings- og stikledningernes kapacitet skal være baseret på forsyning af et givet antal takstmæssige forbrugsenheder og belastes af senere forøgelse af antal tilslutninger og ændringer af benyttelseskategorier, hvorfor der ikke skal ske tilbagebetaling. Bevisbyrden er løftet, jf. ovenfor. De forudsætninger, som er ændrede ved etagens ændrede benyttelse fra kontor-erhverv til 11 beboelseslejligheder, belaster såvel hovedanlægget som ledningernes kapacitet og stiller også forøgede krav til hovedmålerkapaciteten. At vandværket ved sin projektering af stikledninger har indlagt en kapacitetsmargin, som ser ud til at dække de hidtidige benyttelsesændringer, skal ikke komme sagsøger til gode, ligesom det ej heller bør komme sagsøgeren til gode, at vandværket kort tid før ombygningen af ejendommen har opgraderet den forsyningsledning, hvorfra ejendommen forsynes. Bestemmelsen i regulativets pkt. 3.4 stiller ikke krav om dokumenterede udgifter som basis for ret til yderligere anlægsbidrag,, blot om at "om eller tilbygning eller ændret anvendelse" har ændret "forudsætningerne for de betalte anlægsbidrag". ad 7: Ja, og den effekt påvirker hele vandforsyningskapaciteten fra boringer og frem til leveringsstedet ved hovedstophanen (skellet). ad 8.9 og 10 Den benyttelsesændring, som i nærværende sag har fundet sted, hjemler den fornødne adgang til yderligere fuldt anlægsbidrag. ad 11 o g 12: Stikledningen er p.t. ikke ændret, men hvis det måtte blive nødvendig, er vandværket forpligtet hertil. Vandværkets godkendte takstblad sondrer ikke mellem forsyningsledning og stik-ledning, men angiver udelukkende det totale anlægsbidrag og hovedanlægsbidrag. Allerede af den rund kan stikledningsbidrag ikke udskilles af beregningerne, hvad jeg da også bestrider, at det skal. F.s.v. angår forsyningsledningen henvises til den skete opgradering, som er bekostet af vandværket, som derved kan opfylde sin forsyningspligt også til denne ejendom. ad 13: ad 14: Det bestrides, at sagsøgers interne ledningsføring efter hovedstophanen er vandvær-ket vedkommende, hverken projekterings-, udførelses- eller udgiftsmæssigt, jf. her-ved regulativets pkt. L9 og 6.1. Konkrete dokumenterede ændringer og udgifter er ikke et krav efter regulativ og retspraksis på dette sagsområde.

8 ad 33: Det indvendige ledningsnet efter stophanen er vandværket uvedkommende, såvel anlægsmæssigt som udgiftsmæssigt, jf ovenfor. ad 40-41: Vandværket foretager via drifts- og anlægsbidrag naturlige afskrivninger og henlæggelser med henblik på kommende investeringer og vedligeholder og kapacitetsbehov. dette har hjemmel i Vandforsyningslovens 52 a, jf. herved 53 og regulativet, de af kommunen godkendte takstblade og vandværkets vedtægter. Takster fastsættes efter en budgetlægning, hvori indgår forudseelige kapacitetsinvesteringer og beregningsmæssigt skønnede tilslutnings- og anlægsbidrag, alt hvorved "hvile i sig selv"- princippet overholdes - også fordi private almene vandværker er forbrugerejede og bestyrelserne derfor yderligere står til ansvar overfor brugerne, hvis takster forhøjes udover hvad en rimelig budgetlægning tilsiger. Jeg må derfor afvise, at sagsøgtes anvendelse af regulativets pkt strider mod Vandforsyningslovens bestemmelser om takster for drifts- og anlægsbidrag. ad 16 og 19: Specielt bestrides det, at man kan slutte noget modsætningsvis fra regulativets pkt. 3.4 sidste stykke, som angår situationer, hvor der ikke er grundlag for anvendelse af 3.4., stk. 1, men blot generelt er behov for opkrævning af ekstra anlægsbidrag fra alle andelshavere. ad 18: Jeg er enig i, at ændringen af Miljøstyrelsens normalregulativ - som ikke er sat i kraft i nærværende sag - alene er en videreførsel af den tidligere retstilstand, men ikke i. at bestemmelsen specielt omhandler "hvile i sig selv-princippet". ad 20: Jeg bestrider relevansen af anbringendet, jf. ovenfor. ad 21: bestrides det, at det opkrævede og betalte yderligere anlægsbidrag er udtryk for misbrug eller blot er uberettiget indtægtsgrundlag. ad 22: Opgraderingen af forsyningsledningen - som vandværket bekostede - skyldtes bl.a. planer om etablering af flere boliger i byområdet, og disse nye boliger m.m. skulle betale anlægsbidrag i henhold til det gældende takstblad. Dette gælder selvsagt og-så for sagsøgerens nye boliger, men med fradrag for en enhed, som der i forvejen var betalt for ved det oprindelige anlægsbidrag. Det gøres ikke gældende, at det er er sagsøgerens byggeri, der isoleret set har fremkaldt opgraderingen, men blot at også hans beslaglæggelse af yderligere vandværkskapacitet udløser et dertil svarende supplerende anlægsbidrag, herunder det deri indeholdte ledningsbidrag. ad 23Anbringendet afvises som uden relevans. ad : Et hovedanlægsbidrag er ikke bidrag til ledningsnet. ad 27 Private jordledninger og etageejendommens interne fordelingsledninger er vand-værket uvedkommende. ad 28: Det bestrides, at takstmæssige bidrag kan stride mod noget proportionalitetsprincip. ad 29: Det bestrides, at noget hjemmelskrav er tilsidesat, og det gøres ad 30:, gældende, at det pålignede og betalte anlægsbidrag er udtryk for pligtmæssig opfyldelse af lighedsgrundsætningen, og derfor hverken er ugyldig eller uberettiget. ad 31: bestrides det på ny, at der på etagen var etableret 4 lejemål, som kunne hjemle vandværket ret til supplerende anlægsbidrag. De 4 lejemål var erhvervslejemål til kontorer, og således omfattet af det oprindelige anlægsbidrag for erhvervsboliger, hvorfor åd 32: der ikke var hjemmel til sådanne supplerende bidrag før erhvervsbenyttelsen ændredes til beboelsesformål.

9 ad 34; Dette bestrides, og bidragene omfatter ikke disse udgifter, allerede fordi det ikke hører til vandværkets ledningsnet. ad 35: Herom henvises til mine bemærkninger ad pkt. 3 a og b. ad 36-38: Der er alene foretaget ombygning af benyttelsesændring af 1 af de 3 etager. De 2 andre er fortsat dækket af det oprindeligt betalte bidrag hver på kr ,00 + moms. Ikke desto mindre har sagsøgte godskrevet sagsøgeren kr ,00 + moms ved bilag 3, som om lejlighed 1 var betalt efter taksten for beboelsesformål. Derfor skal ad 39: sagsøgte ikke have noget beløb tilbagebetalt, men sagsøger ej heller betale yderli-gere. Protesten (bilag 4) udløste ikke et rentekrav, og ej heller sagsøgers bilag 7 af , hvorfor sagsøgte gør gældende, at en eventuel procesrente tidligst kan løbe fra , som af sagsøger subsidiært anført, overfor hvilken rentepåstand jeg tager bekræftende til genmæle. " Rettens begrundelse og resultat Parterne er enige om, at der ved ejendommens oprindelige tilslutning til Hinnerup Vandværk I/S blev betalt et beløb, der svarede til 3 etager á kvm., der må anses fastsat med udgangspunkt i reglerne for erhvervsgrunde og lignende i sagsøgtes takstblad for 1984, og at der i forbindelse med ejendommens efterfølgende opdeling i erhvervslejemål ikke blev betalt yderlige-re afgifter til sagsøgte. Sagsøgtes regning af 10. juni 2002 var fastsat med udgangspunkt i takstbladet for 2001/2002 vedr. lejligheder i bl.a. blokbebyggelse og var udtryk for opkrævning af anlægsbidrag svarende til 11 beboelseslejligheder i stueetagen med fradrag af det oprindeligt betalte bidrag vedrørende 1 etage i ejendommen. Som parterne er enige om, afhænger berettigelsen heraf af sagsøgtes regulativ fra 1995, punkt 3.4. Formålet med bestemmelsen må antages at være, at såfremt anvendelsen af en tilsluttet ejendom, der har betalt anlægsbidrag, ændres, eller ejendommen udvides, skal grundejeren betale den forøgelse af anlægsbidragene, der svarer til ændringen. Sagsøgtes opkrævning svarer til det anlægsbidrag, som sagsøgeren ville være forpligtiget til at betale, såfremt der var tale om en nyopført ejendom på tidspunktet for

10 opkrævningen. Retten finder, at opkrævningen er forenelig med ordlyden af og formålet med den nævnte bestemmelse, og den har såle-des fornøden hjemmel i bestemmelsen. Det bemærkes herved, at det forhold, at den pågældende etage på opkrævningstidspunktet var opdelt i 4 erhvervslejemål ikke kan føre til, at sagsøgte kun var berettiget til at opkræve 7 yderligere bidrag, når der ikke var betalt bidrag for lejemålene. Retten finder ikke, at der i vedtægterne er grundlag for at sondre mellem bi-drag til hovedanlægget og det fulde anlægsbidrag. Det må lægges til grund, at ejendommens ændrede status ikke aktuelt har medført nævneværdige udgifter for sagsøgte. Taksterne i sagsøgtes god-kendte regulativ må imidlertid anses fastsat ud fra generelle overvejelser om fordelingen af udgifter i forbindelse med grundejeres tilslutning og ikke ud fra de konkrete udgifter, som en tilsluttet ejendom medfører for sagsøgte, hvorfor dette forhold heller ikke kan føre til, at sagsøgerens påstand imødekommes. Regulativets bestemmelser i bl.a. punkt 4.2 og 5.2 om bidrag til forsynings-ledninger og stikledninger findes alene at være udtryk for en almindelige pligt til at betale bidrag hertil i forbindelse med en tilslutning til vandværket og kan heller ikke føre til, at sagsøgerens påstand tages til følge. De anbringender, sagsøgeren i øvrigt har anført til støtte for sin principale påstand, kan heller ikke føre til, at denne tages til følge. En forudsætning for en grundejers betaling af anlægsbidrag og løbende bi-drag til sagsøgte er, at sagsøgte er forpligtet til at forsyne ejendommen med vand i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.1. Der findes imidlertid hverken efter vedtægterne eller på andet grundlag hjemmel til at pålægge sagsøgte en yderligere forpligtelse bestående i at erstatte sagsøgeren de ud-gifter, som han har afholdt på egen grund i forbindelse med ejendommens interne forsyning med vand, heller ikke selv om ejendommens ændrede til-stand ikke har medført konkrete udgifter af betydning på nuværende tids-punkt. Sagsøgerens subsidiære påstand kan derfor heller ikke tages til følge. Der afsiges herefter dom i overensstemmelse med sagsøgtes påstand.

11 Thi kendes for ret: Sagsøgte Hinnerup Vandværk I/S frifindes. Inden 14 dage betaler sagsøgeren S sagens omkostninger til sagsøgte med kr.

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer.

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer. RETTEN I RØNNE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 23. december 2005 i sag nr. BS 59/2005: B c/o H mod Tejn Vandværk v/ F Under denne sag, der er anlagt den 25. februar 2005, er hovedspørgsmålet, om sagsøgeren

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM:

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: BS 107/96 I/S Mou Vandværk mod S Afsagt den 28. april 1998. I 1986-87 lod sagsøgte S sin ejendom, beliggende Fjordhaven i Mou, udstykke i 32 grunde, som

Læs mere

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M :

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M : c: c R E T T E N I Å R H U S U D S K R F T af dombogen for borgerlige sager D O M : afsagt den 13. januar 1993 af Retten i Århus, 4. afdeling, i sag BS 92 02413-4 Galten Vandværk v/f mod S Under denne

Læs mere

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000).

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000). D O M afsagt den 22. februar 2002 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Fabrin, Inger Nørgaard og Annette Dellgren) i ankesag B-0247-01 S (advokat Stefan Poul Hansen, Tønder) mod Bredebro Andelsvandværk

Læs mere

Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af 9.281,25 kr.. og mere subsidiært frifindelse mod betaling af 165.206,25 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af 9.281,25 kr.. og mere subsidiært frifindelse mod betaling af 165.206,25 kr. R E T T E N I R A N D E R S ( u d s k r i f t a f d o m b o g e n ) Den 17. april 2002 blev i sag nr. BS 1-1081/2001: Strømmen Grundejerforening og Vandværk c/o L mod Randers Kommune Teknisk Forvaltning

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG Retten i Nyborg Den 20. september 2002 blev i sag nr. BS 1-434/2001: C og S mod Andelsselskabet Aunslev Vandværk v/formand F afsagt DOM: Under denne sag er der

Læs mere

UDSKRIFT. dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS. 10. afdeling

UDSKRIFT. dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS. 10. afdeling UDSKRIFT af dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS 10. afdeling D O M : afsagt den 3. februar 1992 af Retten i Århus, 10. afdeling, i sag BS 9029250-10 Kysing Næs Fællesvandværk mod S Sagsøgte,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV B.s. 222/1996 Boligforeningen B mod Andelsselskabet Søllested Vandforsyning Afsagt den 4. marts 1998. DOM: Under denne sag, der er anlagt den 7. juni 1996, og

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

U D S K R I F T A F D O M B O G E N

U D S K R I F T A F D O M B O G E N U D S K R I F T A F D O M B O G E N F O R R E T T E N I K j e l l e r u p Den 24. september 1 999 blev i sag nr. BS 1-138/1999: C mod Hjorthede Vandværk afsagt D O M: I 1 988 blev det muligt for ejendommene

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Den 29/10 2000 fremsendte sagsøgte til sagsøger vedtægter, takstblad og skema vedr. anmodning om tilslutning til vandværket.

Den 29/10 2000 fremsendte sagsøgte til sagsøger vedtægter, takstblad og skema vedr. anmodning om tilslutning til vandværket. RETTEN I HELSINGE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. april 2003 i sag nr. BS 315/2002: Ø v/e og E v/j mod Esbønderup Vandværk I/S v/formand K Under denne sag, der er anlagt den 8/4 2002, har sagsøgerne,

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

RETTEN I STORE-HEDDINGE

RETTEN I STORE-HEDDINGE RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 16. juli 2002 blev i sag nr. BS 309/2000: Rønnede Vandværk v/f mod S a f s a g t D O M Under denne sag, der er modtaget i retten i Store Heddinge den 3.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 Priser for vandforbrug og vandmåler Hovedelementer i betaling Din betaling for vand er overordnet opdelt i to hovedelementer Vandforbrug: Det afregnes efter

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE Den 13. december 2000 blev i sag nr. BS. 255/2000 S mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F afsagt DOM: Under denne sag, der er anlagt den

Læs mere

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket Anlægsbidrag 2015 Gældende pr. 1. januar 2015 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014

ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014 ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

Temalørdag. Lørdag den 2. november 2013. Roskilde

Temalørdag. Lørdag den 2. november 2013. Roskilde Temalørdag Lørdag den 2. november 2013 Roskilde Tema Hvad gør vi med de dårlige betalere Retsgrundlaget, almene vandværker Manglende betaling Reaktionsmuligheder Tvangsauktioner Dødsboer Skattemæssige

Læs mere

TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE. Torsdag den 7. februar 2013. Det Gamle Mejeri

TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE. Torsdag den 7. februar 2013. Det Gamle Mejeri TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE Torsdag den 7. februar 2013 Det Gamle Mejeri BESTYRELSESARBEJDE Det kunne være så godt 2 BESTYRELSESARBEJDE Det kunne være så godt Hvis ikke der var alle de forbandede

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod.

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod. Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: L Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F mod N afsagt DOM: Parternes påstande: Under denne sag, der er anlagt

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 23. november 1998 af Vestre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lis Sejr, Torben Geneser og Mette Helby (kst.)) i ankesag B-1172-97 I/S Hou Vandværk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring.

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring. Notat Vindeby Vandforsyning - Godkendelse af takster for 2017 Vindeby Vandforsyning har fremsendt taksterne for 2017 til godkendelse.vandværksbestyrelsen har valgt ikke at ændre taksterne. De er ikke ændret

Læs mere

Dommen er udfærdiget uden fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Dommen er udfærdiget uden fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. DOM Afsagt den 4. oktober 2012 i sag nr. BS 6-1760/2009: Hasmark Strand Feriepark ApS Strandvejen 205 5450 Otterup mod Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning Østre Strandvej 41 5450 Otterup Sagens

Læs mere

Udskrift af dombogen

Udskrift af dombogen Udskrift af dombogen for Retten på Frederiksberg 3. afdeling I 1982 den 9. juni blev i Bs. 2604/1981 Andelsselskabet Kongepartens Vandværk mod 1) E 2) J afsagt sålydende dom: De sagsøgte 1) E og 2) J,

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000.

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. Udskrift af dombogen for Retten i Herning DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. BS 3A-553/2000 L mod Engesvang Vandværk I/S Bestyrelsen v/ kassereren G Denne sag drejer sig

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND År 1983, den 3. juni afsagdes i retten i Nykøbing Sj. I B.S. 1178/82. C mod Andelsselskabet Kongepartens Vandværk sålydende d o m: Ved tvangsauktion

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2016: Fast afgift pr. forbruger pr. år 700,- Pris pr. m3 vand udgør 3,- Afgift pr m3 ledningsført vand udgør 5,86 Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2017: Fast afgift pr. forbruger pr. år kr. 600,- excl. moms Pris pr. m3 vand udgør 3,- excl. moms Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør 4,23 excl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET STRØ VANDVÆRK. Vedtægterne erstatter vedtægter af 13/9-1954

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET STRØ VANDVÆRK. Vedtægterne erstatter vedtægter af 13/9-1954 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET STRØ VANDVÆRK Vedtægterne erstatter vedtægter af 13/9-1954 Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13 september 1954, er et andelsselskab ved navn Andelsselskabet

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

6100 Haderslev. S T Æ V N I N G

6100 Haderslev.  S T Æ V N I N G Ret & Råd Advokaterne Gram&Witt I/S Advokat Claus Witt Laurids Skaus Gade 14 www.ret-raad.dk Tlf. (+45) 73 20 20 00 fax: (+45) 74 53 37 01 Journalnummer 305-16415-SHA S T Æ V N I N G Som advokat for Provas-Haderslev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. januar 1989, er et interessentskab, hvis navn er Harlev Framlev Vandforsyning. Selskabet har hjemsted i Århus

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger,

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger, RETTEN I SKANDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. februar 2003 i sag nr. BS 1-508/2000: Vandværket V (sagsøger) mod Forbruger F (sagsøgte) MODTAGET l 2003 Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg.

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND SAMN FORSYNING APS Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i Horsens og Odder kommuner samt

Læs mere

Vejledning nr. 306 02/2012 Gammelt nr. 104

Vejledning nr. 306 02/2012 Gammelt nr. 104 Vejledning nr. 306 02/2012 Gammelt nr. 104 Indhold 1. Generelt om takster og takstblade... 2 1.1 Sammenhæng med regulativet... 2 1.2 Præcis formulering i takstbladet... 2 1.3 Kommunen skal godkende...

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter. for SKAMBY VANDVÆRK FOR SKAMBY VANDVÆRK. Selskabet er et andelsselskab ved navn Skamby Vandværk.

VEDTÆGTER. Vedtægter. for SKAMBY VANDVÆRK FOR SKAMBY VANDVÆRK. Selskabet er et andelsselskab ved navn Skamby Vandværk. VEDTÆGTER FOR SKAMBY VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Vedtægter for SKAMBY VANDVÆRK Selskabet er et andelsselskab ved navn Skamby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Nordfyns Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Takstblad Abildå Vandværk.

Takstblad Abildå Vandværk. Takstblad Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2015: Fast afgift pr. forbruger pr. år Pris pr. m3 vand udgør Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

Ethvert medlem er berettiget til at bruge så meget vand som denne måtte ønske, såfremt vandværket kan levere den ønskede mængde.

Ethvert medlem er berettiget til at bruge så meget vand som denne måtte ønske, såfremt vandværket kan levere den ønskede mængde. 1. Selskabets navn er Tappernøje Vandværk, stiftet i 1913, og det har til formål at tilvejebringe vand til husholdning, landbrug og mindre erhvervsvirksomheder i forsyningsområdet. 2. Enhver grundejer

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

VEDTÆGTER. AdvokatForum A/S Advokat Martin Plum Juul Sieferts Plads Ikast TLF.: FAX: Sagsnr.

VEDTÆGTER. AdvokatForum A/S Advokat Martin Plum Juul Sieferts Plads Ikast TLF.: FAX: Sagsnr. AdvokatForum A/S Advokat Martin Plum Juul Sieferts Plads 5 7430 Ikast TLF.: 97152233 FAX: 97250095 Sagsnr.: 13-11011-IK/LM VEDTÆGTER 1. Selskabet, der er dannet ved omdannelse af Bording Vandværk I/S stiftet

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv Priser 2015 Vand Affald Spildevand Erhverv PRISER 2015 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2015. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Vand TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s.. Tilslutningsbidrag:

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

FOR INTERESSENTSKABET FENSMARK VANDVÆRK

FOR INTERESSENTSKABET FENSMARK VANDVÆRK Vedtægter FOR INTERESSENTSKABET FENSMARK VANDVÆRK 8. marts 2007 Fensmark Vandværk Vedtægter Fensmark Vandværk I/S Elmevej 2, Fensmark 4684 Holmegaard Tlf. 23232501 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er

Læs mere

med kommentarer Ingen ændringer 2 Formål

med kommentarer Ingen ændringer 2 Formål Bilag 4 Kolonne 1 er de bestående vedtægter 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Egedal Kommune. Kolonne 2 er bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================

VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================ VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================ Selskabet er stiftet den 17. maj 1938 som et interessentskab og i 2010 omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Selskabet, der er stiftet den 25/8 1933, er et andelsselskab, hvis navn er Ryslinge Vandværk. Selskabet har hjemsted i Ryslinge kommune.

Selskabet, der er stiftet den 25/8 1933, er et andelsselskab, hvis navn er Ryslinge Vandværk. Selskabet har hjemsted i Ryslinge kommune. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 25/8 1933, er et andelsselskab, hvis navn er Ryslinge Vandværk. Selskabet har hjemsted i Ryslinge kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSEKABET RY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSEKABET RY VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 20. januar 1922, er et andelsselskab, hvis navn er Ry Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3

Notat. Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen.

Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen. Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen. V E D T Æ G T FOR Egå Vandværk a.m.b.a. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Selskabet, der er stiftet den , er et interessentskab, hvis navn er MELHOLT VANDVÆRK l/s. Selskabet har hjemsted i Dronninglund Kommune.

Selskabet, der er stiftet den , er et interessentskab, hvis navn er MELHOLT VANDVÆRK l/s. Selskabet har hjemsted i Dronninglund Kommune. 1 Selskabet, der er stiftet den 10.8.1960, er et interessentskab, hvis navn er MELHOLT VANDVÆRK l/s. Selskabet har hjemsted i Dronninglund Kommune. 2 Selskabets formål er i overensstemmelse med den til

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet. Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for. Andelsselskabet. Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Andelsselskabet Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Andelsselskabet Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted side 2 2 Formål side 2 3 Medlemmer side 2 4 Medlemmernes

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand. Aarhus Vand A/S

Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand. Aarhus Vand A/S Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand Aarhus Vand A/S Aarhus Vand A/S Side 2 Indhold Forord 1. Generelt om anlægsbidrag 4 2. Udregning af anlægsbidrag 4 3. Øvrige bidrag 6 4. Øvrige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS /2013 og BS /2013:

Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS /2013 og BS /2013: DOM Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS 3-1438/2013 og BS 3-1452/2013: Herman Bauer Gl. Viborgvej 284, Ålum 8920 Randers NV mod Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Sagens

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere