Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2."

Transkript

1 Retten i Århus DOM afsagt den 6. september 2004 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag nr. BS /2003: S m o d Hinnerup Vandværk I/S Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2. Under sagen har sagsøgeren, S, påstået sagsøgte, Hinnerup Vandværk I/S, dømt til at betale principalt ,73 kr., subsidiært et efter rettens skøn fastsat et mindre beløb, med tillæg af sædvanlig procesrente fra principalt den 17. juni 2002, subsidiært fra den 28. december 2002, mere subsidiært fra sagens anlæg til betaling sker. Sagsøgte har påstået frifindelse og har bestridt, at sagsøgeren har krav på renter forud for den 28. december Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvilket beløb sagsøgeren er forpligtet til at betale sag-søgte, efter at sagsøgeren ombyggede en etage med 4 erhvervslejemål i en udlejningsejendom, således at der herefter var 11 beboelseslejemål på den pågældende etage. Sagens oplysninger Der er under sagen afgivet forklaring af sagsøgeren og U. Sagsøgeren har bl.a. forklaret, at han bygmester. Han opfører huse med salg for øje og ejer også udlejningsejendomme, herunder den omtvistede ejendom, som han købte med overtagelse 1. december I ejendommen var der 4-5 erhvervslejemål i stueetagen. Kælderetagen var for halvdelens vedkommende lejet ud til en bokseklub. På førstesalen havde der været 4 leje-mål. men ved overtagelsen var kun det ene udlejet. Formålet med erhvervelsen var at ombygge 1. salen til lejligheder, da ejendommen ligger et attraktivt sted midt i byen. De 11 lejligheder, der nu er indrettet, er små og fortrinsvis lejet ud til enlige.

2 Ombygningens indvirkning på vandforbruget er beskeden, da der også blev brugt vand af de tidligere lejere. Ombygningen gjorde det nødvendigt, at der blev ført stikledninger ind i bygningen, således at der i hver lejlighed kunne monteres en vandmåler, og disse udgifter har han afholdt, således som det fremgår af de fremlagte bilag. Sagsøgte har leveret de 11 bimålere, der er monteret i lejlighederne. Målerne var egentlig med i vvs-installatørens til-bud, men vandværket insisterede på at levere dem. Efterfølgende har sag-søgte udskiftet hovedmåleren, uden at han kender grunden hertil. Hvis han havde opført 11 rækkehuse, skulle sagsøgte have ført forsynings-ledninger frem til de enkelte huse og have opsat en stophane, og det ville ha-ve medført betydelige omkostninger for sagsøgte, som imidlertid ingen ud-gifter havde ved indretning til lejligheder. Vandværket skal fremover fortsat kun aflæse hovedmåleren. Ejendommen blev tilsluttet i 1985, og dengang blev der betalt for forsyningsledningerne frem til ejendommen. U har bl.a. forklaret, at han er vvs-installatør. Han har været med i vandværkets bestyrelse i 25 år, heraf 9 år som formand. Han erindrer ikke, at sagsøgte tidligere har været ude for, at en ejendom har skiftet status fra erhvervs- til boligformål, og han erindrer heller ikke andre bygningsændringer, der skulle have medført opkrævning af nye anlægsbidrag. Det er et lovkrav, at sagsøgte skal levere vandmålerne, når der indbetales bi-drag, så da sagsøgeren havde indbetalt 11 bidrag, havde denne også krav på målerne. I de private vandværker i Hinnerup Kommune er der indgået en frivillig af-tale om oprettelse af en ledningsfond, hvis formål er at muliggøre vandfor-syning til afsides beliggende huse. Vandværkerne betaler penge til fonden og herudover et særligt bidrag til hovedanlæg, og det er baggrunden for takstbladet og for, at regnskaberne for 2001 og 2002 specificerer et beløb som bidrag til hovedanlæg. Sagsøgte har jævnlige møder med kommunen og andre ledningsejere om kommunens planer, herunder om renovering af ledningsanlæg, og i denne sammenhæng vil sagsøgte også ofte udskifte sine ledninger. Den forsyningsledning, der lå i Storegade, da den omtvistede ejendom blev opført, var oprindelig en 74 millimeter-ledning, og den er udskiftet med en større dimension - En stikledning til en erhvervsejendom dimensioneres under hensyntagen til kravet om brandslukning, således at der med sikkerhed er vand nok i til-fælde af brand. I 2000/2001, hvor kommunen ville lægge en ny belægning i Hinnerup by, opgraderede sagsøgte de tidligere ledninger i lyset af det forventede behov til fremtidig vandforsyning, og den udskiftning skete i forbindelse med de vejarbejder, der i øvrigt skulle foretages.

3 Sagsøgeren er ejer af en erhvervsejendom på Samsøvej. Ved dennes opførelse blev der betalt efter kvadratmetertaksten, og så er det sagsøgte uvedkommende, hvorledes sagsøgeren indretter ejendommen. For varmeværkets ved-kommende betalte man pr. kubikmeter opvarmet rum, og det må være for-klaring på, at varmeværket måske ikke har opkrævet yderligere afgift i forbindelse med den omtvistede ejendoms ombygning. Ud fra gennemsnitsbetragtninger regner han med, at den omtvistede ejendoms vandforbrug vil stige til godt det 4- dobbelte i forbindelse med ejendommens indretning til et beboelseslejemål. Parternes synspunkter Sagsøgeren har i sit påstandsdokument anført: " Til støtte for sagsøgers principale påstand gøres det gældende, 1. at der ved ejendommens opførelse blev betalt fuldt anlægsbidrag, og der således allerede en gang er betalt for det, som sagsøgte nu på ny kræver betaling for, 2. at det er sagsøgte, der bærer bevisbyrden for, at sagsøgte er berettiget til at afkræve sagsøger betaling for fuldt anlægsbidrag, hvilken bevisbyrde ikke er løftet, 3. at sagsøgte alene er berettiget til opkrævning af 7 hovedanlægsbidrag, 4. at sagsøgte dermed er pligtig at tilbagebetale det for meget opkrævede, 5. al det er sagsøgte, der bærer bevisbyrden for, at sagsøgte har været berettiget til opkrævning af 10 anlægsbidrag - hvilket bestrides - hvilken bevisbyrde ikke er løftet, 6. at det fremgår af ordlyden af punkt 3.4 i det for vandværket gældende regulativ, hvilket er fremlagt som bilag 8.6, at der kan ske en forøgelse af anlægsbidragene svarende til den ændring, som sker i forbindelse med en om- eller tilbygning af en ejendom, 7. at formålet med denne bestemmelse er, at der kan ske opkrævning af yderligere bidrag svarende til den effekt ombygning af en ejendom har for vandværket, 8. at det i svarskriftet anførte om, at vandværksrelevante benyttelsesændringer i henhold til punkt 3.4 i regulativet, jfr. sagens bilag 8.6, hjemler adgang til yderligere tilslutnigsbidrag ikke er korrekt, idet det ikke fremgår af punkt 3.4, at enhver benyttelses-ændring hjemler adgang til opkrævning af yderligere fuldt anlægsbidrag, 9. at forudsætningerne for det indbetalte anlægsbidrag ikke er ændret på en måde, som berettiger sagsøgte til opkrævning af nyt fuldt anlægsbidrag, 10. at det alene er hovedanlægsbidrag, der er relateret til det egentlige forbrug og dermed bliver berørt af den ændring af ejendommen, som sagsøger har foretaget, 11. at stikledningsbidrag betales for fremførsel af stikledning til en ejendom, hvilke for-hold ikke er blevet ændret i forbindelse med ombygning,

4 12. at forsyningsledningsbidrag på tilsvarende måde som stikledningsbidrag er relateret til etablering og anlæggelse af forsyningsledning, hvilket ikke berøres af den foretagne ombygning, 13. at sagsøgte ikke på nogen måde har været involveret i etablering af nyt indvendigt ledningsnet i ejendommen, og at sagsøgte således ikke har haft nogle udgifter i den anledning, og dermed naturligvis heller ikke er berettiget til at opkræve bidrag, som er relateret til disse forhold, idet det understreges, at det er sagsøger selv, der har båret den økonomiske byrde i relation til etablering af nyt indvendigt ledningsnet, 14. at der ved ejendommens opførelse blev betalt stiklednings- og forsyningsbidrag, hvilket bidrag dækkende det forhold, at der dengang blev ført ledninger frem til bygningen, og at sagsøgte ikke er berettiget til at kræve betaling for dette en gang til, da der ikke er sket ændringer i forhold til de ledninger, som dengang blev ført frem til bygningen, 15. at Vandforsyningslovens kapitel 9 ikke indeholder hjemmel for, at sagsøgte som på-stået af sagsøgte er berettiget til at oppebære opsparing med henblik på senere eventuel udvidelse af ledningsnet, og at sagsøgte således ikke har løftet bevisbyrden for at dette skulle være tilfældet. 16. at det i punkt 3.4 i regulativet, jfr. sagens bilag 8.6, er angivet, at sagsøgte kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlige nye investeringer i vandforsyningsanlæg, og at denne bestemmelse således sikrer sagsøgtes mulighed for at få betalt nyinvesteringer i forbindelse med nødvendige udvidelser af ledningsnet, og at det heraf kan sluttes modsætningsvist, at der ikke er adgang til at foretage opsparing, 17. at princippet bag Miljøstyrelsens normalregulativer, på baggrund af hvilke Hinnerup Kommunes regulativ fra 1995, jfr. sagens bilag 8.6, er udfærdiget, bygger på et "hvile i sig selv princip", og at sagsøgte således ikke er berettiget til at oppebære flere indtægter end udgifter vedrørende drift af vandværk og ledningsnet, 18. at der med ændring af Miljøstyrelsens normalvejledning ikke har været tilsigtet en egentlig materiel ændring, men alene en kodificering af det "hvile i sig selv princip", som hele tiden har været gældende, 19. at det bestrides, at punkt 3.4, 3. punktum i normalregulativet, jfr. sagens bilag 8.6, er uden betydning for nærværende sag, idet denne bestemmelse direkte udtrykker, at der ikke er behov for, at sagsøgte oppebærer den opsparing, som sagsøgte hævder at være berettiget til, 20. at det skal tillægges væsentlig betydning, at sagsøgte selv har erkendt, at det ikke har været nødvendigt med opgradering af hverken stikledning eller øvrigt forsynings-ledningsnet i forbindelse med den foretagne ombygning, og at dette således klart dokumenterer, at der ikke er sket nogen ændring, som berettiger til yderligere opkrævning, herunder ikke i medfør af normalregulativets punkt. 3.4, 21. at det bærende hensyn i normalregulativerne, samt regulativet for Hinnerup Kommune, jf. sagens bilag 8.6, er at sikre, at vandværkerne ikke skal komme til at stå økonomisk ringere, såfremt en om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af en ejendom medfører en forøgelse af vandværkets udgifter til det bestående anlæg, men samtidig at sikre, at adgangen til at opkræve yderligere anlægsbidrag ikke misbruges til at skaffe vandværkerne uberettigede indtægter, og at yderligere indtægter i form af yderligere anlægsbidrag således alene kan oppebæres,

5 når dette er begrundet i en forøgelse af vandværkets udgifter, 22. at det i duplikken anførte om, at forsyningsledningen i Storegade i 2001 blev opgrade-ret netop underbygger, at der ikke vil blive behov for yderligere opgradering på baggrund af den af sagsøger udførte ombygning, ligesom det er afgørende, at ændring af forsyningsledning i Storegade var en del af en særlig midtbyplan, som er vedtaget af Hinnerup Kommune, hvoraf det fremgår, at der i området omkring Storegade skulle etableres et nyt større dagligvarehus samt en stor række nye beboelseslejligheder, og at dette sammenholdt med den øvrige nye midtbyplan fordrede ny forsyningsledning, hvorfor den foretagne opgradering ikke har nogen sammen-hæng med nærværende sag, 23. at det skal tillægges sagsøgte processuel skadevirkning, at sagsøgte ikke har fremlagt dokumentation for med hvilken andel sagsøgers ejendom indgår i det samlede ledningsnet, samt hvilken virkning den af sagsøger foretagne ombygning har proportionalt for det samlede ledningsnet, 24. at sagsøgers betaling af yderligere hovedanlægsbidrag netop indeholder betaling for tilslutning til vandværket, herunder tilslutning til vandværkets samlede forsynings-net, 25. at sagsøger ved betaling af hovedanlægsbidrag således er berettiget til at blive tilkoblet vandværkets hovedanlæg, herunder hovedforsyningsnet, 26. at det er uden betydning for sagen, hvilket tilslutningsbidrag sagsøger har betalt for ejendommen Samsøvej 29, idet der blandt andet er tale om nyopførelse, og i øvrigt er projekt der ikke er sammenligneligt med nærværende sag, og som følge heraf er bilag G irrelevant for sagen, 27. at det i nærværende sag er væsentligt, at ledningsnettet føres inde i bygningen, og så-ledes ikke, som ved eksempelvis opførelse af parcelhuse, udenfor bygningen, og at det indvendige ledningsnet er betalt af sagsøger og dermed sagsøgte uvedkommende, 28. at sagsøgte har tilsidesat det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip, idet der ikke er proportionalitet mellem den skete opkrævning og de ændringer, som sagsøger har foretaget af sin ejendom, 29. at opkrævning af et beløb i den størrelsesorden, som sagsøgte har foretaget, kræver egentlig lovhjemmel, og at sagsøgte dermed har tilsidesat det forvaltningsretlige hjemmelskrav, 30. at sagsøgte, ved ikke konsekvent at opkræve fuldt anlægsbidrag i forbindelse med ombygninger, har handlet i strid med den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, hvilket medfører at opkrævning af anlægsbidrag hos sagsøger er ugyldig og uberettiget, 31. at ejendommen hidtil har haft 4 lejemål, og at der i forbindelse med ombygning alene er sket en forøgelse med 7 lejemål, og at der således alene skal ske betaling af yder-ligere 7 bidrag, og 32. at det er sagsøgte, der skal bære risikoen for, at der ikke blev opkrævet yderligere bi-drag, da den tidligere ombygning af ejendommen fandt sted. Til støtte for den subsidiære påstand gøres det gældende: 33. at i tilfælde af, at retten når frem til, at sagsøgte er berettiget til at opkræve yderligere stiklednings- og forsyningsbidrag i anledning af sagsøgers ombygning, da er sagsøgte pligtig at dække de udgifter, som har været forbundet med etablering af nyt indvendigt ledningsnet, hvilke udgifter andrager kr , 71 inklusiv moms, jfr.

6 bilagene Udgifterne er på nuværende tidspunkt betalt af sagsøger, og 34. at formålet med opkrævning af stiklednings- og forsyningsbidrag er at dække eller bi-drage til de udgifter, som er forbundet med etablering af nye ledninger i anledning af ombygning, og at sagsøgte dermed naturligvis er pligtig at betale de udgifter, som bidraget skal dække helt eller delvist. 35. at sagsøgte alene er berettiget til at opkræve differencen mellem anlægsbidrag beregnet i henhold til ejendommens tidligere benyttelse, og anlægsbidrag beregnet i hen-hold til ejendommens benyttelse efter delvis ombygning, 36. at anlægsbidrag beregnet i henhold til ejendommens tidligere benyttelse som erhvervsejendom kan beregnes til 3 etager á minimumstakst 1500 m2 pr. etage x kvadratmetertaksten kr. 11,62 svarende til kr ,00 moms, og 37. at sagsøgte derfor er pligtig til sagsøger at tilbagebetale et beløb svarende til størrelsen af anlægsbidrag beregnet i henhold til ejendommens tidligere benyttelse. 38. at sagsøgte er pligtig at modregne allerede indbetalte anlægsbidrag i det anlægsbidrag som opkræves hos sagsøger, og 39. at sagsøgte derfor er pligtig til sagsøger at tilbagebetale et beløb svarende til det anlægsbidrag som tidligere er opkrævet for ejendommen. Vedrørende rentepåstanden gøres det gældende: 40. at der skal betales rente fra det tidspunkt, hvor sagsøger under protest betalte det af sagsøgte krævede beløb, 41. at der subsidiært skal betales rente 30 dage fra det tidspunkt, hvor der blev fremsat krav om tilbagebetaling af en del af det indbetalte beløb. " Sagsøgte har i sit påstandsdokument anført: ad 1. Det ved ejendommens opførelse betalte anlægsbidrag var kun anlægsbidrag for den benyttelse, som ejendommen da var opført med henblik på. ad 2. Den fornødne bevisbyrde er løftet ved ovenstående hjemmelshenvisninger og rets-praksis, som vil blive gennemgået under domsforhandlingen, jf. sagsøgtes materialesamling. ad 3. a) Der er ikke ved den oprindelige betaling af anlægsbidrag betalt for 4 beboelses-lejligheder i etageejendom, men alene betalt for erhvervsbenyttelse af etagen (til kontor) efter takstblad 1984 (bilag 8.1). Hvis der ved opførelsen var tale om, at alle 3 etager skulle have været indrettet med 11 lejligheder i hver, ville anlægsbidraget dengang have udgjort 33 lejligheder a kr ,00 eller kr ,00 + moms i 1984 priser. Da kælderetagen ikke ville kunne udnyttes til beboelse, kunne et mere sandsyn-ligt scenario have været: Kælderetagen som erhverv efter

7 ad 15 en,. 17: minimumsareal 1500 m 2 af kr 5,95 kr lejligheder a kr ,00 kr. 65,494,00 kr ,00 + moms i 1984 priser, hvor sagsøger alene betalte for 3 erhvervsetager a kr ,00 = kr moms i 1984 priser. Derfor er der ikke ved opførelsen betalt "fuldt anlægsbidrag" til den nuværende benyttelse. ad 4: ad 5: ad 6: b) Det fastholdes, at hjemmelen angår såvel hovedanlægsbidrag som forsynings- og stikledningsbidrag, idet såvel hovedanlæg som forsynings- og stikledningernes kapacitet skal være baseret på forsyning af et givet antal takstmæssige forbrugsenheder og belastes af senere forøgelse af antal tilslutninger og ændringer af benyttelseskategorier, hvorfor der ikke skal ske tilbagebetaling. Bevisbyrden er løftet, jf. ovenfor. De forudsætninger, som er ændrede ved etagens ændrede benyttelse fra kontor-erhverv til 11 beboelseslejligheder, belaster såvel hovedanlægget som ledningernes kapacitet og stiller også forøgede krav til hovedmålerkapaciteten. At vandværket ved sin projektering af stikledninger har indlagt en kapacitetsmargin, som ser ud til at dække de hidtidige benyttelsesændringer, skal ikke komme sagsøger til gode, ligesom det ej heller bør komme sagsøgeren til gode, at vandværket kort tid før ombygningen af ejendommen har opgraderet den forsyningsledning, hvorfra ejendommen forsynes. Bestemmelsen i regulativets pkt. 3.4 stiller ikke krav om dokumenterede udgifter som basis for ret til yderligere anlægsbidrag,, blot om at "om eller tilbygning eller ændret anvendelse" har ændret "forudsætningerne for de betalte anlægsbidrag". ad 7: Ja, og den effekt påvirker hele vandforsyningskapaciteten fra boringer og frem til leveringsstedet ved hovedstophanen (skellet). ad 8.9 og 10 Den benyttelsesændring, som i nærværende sag har fundet sted, hjemler den fornødne adgang til yderligere fuldt anlægsbidrag. ad 11 o g 12: Stikledningen er p.t. ikke ændret, men hvis det måtte blive nødvendig, er vandværket forpligtet hertil. Vandværkets godkendte takstblad sondrer ikke mellem forsyningsledning og stik-ledning, men angiver udelukkende det totale anlægsbidrag og hovedanlægsbidrag. Allerede af den rund kan stikledningsbidrag ikke udskilles af beregningerne, hvad jeg da også bestrider, at det skal. F.s.v. angår forsyningsledningen henvises til den skete opgradering, som er bekostet af vandværket, som derved kan opfylde sin forsyningspligt også til denne ejendom. ad 13: ad 14: Det bestrides, at sagsøgers interne ledningsføring efter hovedstophanen er vandvær-ket vedkommende, hverken projekterings-, udførelses- eller udgiftsmæssigt, jf. her-ved regulativets pkt. L9 og 6.1. Konkrete dokumenterede ændringer og udgifter er ikke et krav efter regulativ og retspraksis på dette sagsområde.

8 ad 33: Det indvendige ledningsnet efter stophanen er vandværket uvedkommende, såvel anlægsmæssigt som udgiftsmæssigt, jf ovenfor. ad 40-41: Vandværket foretager via drifts- og anlægsbidrag naturlige afskrivninger og henlæggelser med henblik på kommende investeringer og vedligeholder og kapacitetsbehov. dette har hjemmel i Vandforsyningslovens 52 a, jf. herved 53 og regulativet, de af kommunen godkendte takstblade og vandværkets vedtægter. Takster fastsættes efter en budgetlægning, hvori indgår forudseelige kapacitetsinvesteringer og beregningsmæssigt skønnede tilslutnings- og anlægsbidrag, alt hvorved "hvile i sig selv"- princippet overholdes - også fordi private almene vandværker er forbrugerejede og bestyrelserne derfor yderligere står til ansvar overfor brugerne, hvis takster forhøjes udover hvad en rimelig budgetlægning tilsiger. Jeg må derfor afvise, at sagsøgtes anvendelse af regulativets pkt strider mod Vandforsyningslovens bestemmelser om takster for drifts- og anlægsbidrag. ad 16 og 19: Specielt bestrides det, at man kan slutte noget modsætningsvis fra regulativets pkt. 3.4 sidste stykke, som angår situationer, hvor der ikke er grundlag for anvendelse af 3.4., stk. 1, men blot generelt er behov for opkrævning af ekstra anlægsbidrag fra alle andelshavere. ad 18: Jeg er enig i, at ændringen af Miljøstyrelsens normalregulativ - som ikke er sat i kraft i nærværende sag - alene er en videreførsel af den tidligere retstilstand, men ikke i. at bestemmelsen specielt omhandler "hvile i sig selv-princippet". ad 20: Jeg bestrider relevansen af anbringendet, jf. ovenfor. ad 21: bestrides det, at det opkrævede og betalte yderligere anlægsbidrag er udtryk for misbrug eller blot er uberettiget indtægtsgrundlag. ad 22: Opgraderingen af forsyningsledningen - som vandværket bekostede - skyldtes bl.a. planer om etablering af flere boliger i byområdet, og disse nye boliger m.m. skulle betale anlægsbidrag i henhold til det gældende takstblad. Dette gælder selvsagt og-så for sagsøgerens nye boliger, men med fradrag for en enhed, som der i forvejen var betalt for ved det oprindelige anlægsbidrag. Det gøres ikke gældende, at det er er sagsøgerens byggeri, der isoleret set har fremkaldt opgraderingen, men blot at også hans beslaglæggelse af yderligere vandværkskapacitet udløser et dertil svarende supplerende anlægsbidrag, herunder det deri indeholdte ledningsbidrag. ad 23Anbringendet afvises som uden relevans. ad : Et hovedanlægsbidrag er ikke bidrag til ledningsnet. ad 27 Private jordledninger og etageejendommens interne fordelingsledninger er vand-værket uvedkommende. ad 28: Det bestrides, at takstmæssige bidrag kan stride mod noget proportionalitetsprincip. ad 29: Det bestrides, at noget hjemmelskrav er tilsidesat, og det gøres ad 30:, gældende, at det pålignede og betalte anlægsbidrag er udtryk for pligtmæssig opfyldelse af lighedsgrundsætningen, og derfor hverken er ugyldig eller uberettiget. ad 31: bestrides det på ny, at der på etagen var etableret 4 lejemål, som kunne hjemle vandværket ret til supplerende anlægsbidrag. De 4 lejemål var erhvervslejemål til kontorer, og således omfattet af det oprindelige anlægsbidrag for erhvervsboliger, hvorfor åd 32: der ikke var hjemmel til sådanne supplerende bidrag før erhvervsbenyttelsen ændredes til beboelsesformål.

9 ad 34; Dette bestrides, og bidragene omfatter ikke disse udgifter, allerede fordi det ikke hører til vandværkets ledningsnet. ad 35: Herom henvises til mine bemærkninger ad pkt. 3 a og b. ad 36-38: Der er alene foretaget ombygning af benyttelsesændring af 1 af de 3 etager. De 2 andre er fortsat dækket af det oprindeligt betalte bidrag hver på kr ,00 + moms. Ikke desto mindre har sagsøgte godskrevet sagsøgeren kr ,00 + moms ved bilag 3, som om lejlighed 1 var betalt efter taksten for beboelsesformål. Derfor skal ad 39: sagsøgte ikke have noget beløb tilbagebetalt, men sagsøger ej heller betale yderli-gere. Protesten (bilag 4) udløste ikke et rentekrav, og ej heller sagsøgers bilag 7 af , hvorfor sagsøgte gør gældende, at en eventuel procesrente tidligst kan løbe fra , som af sagsøger subsidiært anført, overfor hvilken rentepåstand jeg tager bekræftende til genmæle. " Rettens begrundelse og resultat Parterne er enige om, at der ved ejendommens oprindelige tilslutning til Hinnerup Vandværk I/S blev betalt et beløb, der svarede til 3 etager á kvm., der må anses fastsat med udgangspunkt i reglerne for erhvervsgrunde og lignende i sagsøgtes takstblad for 1984, og at der i forbindelse med ejendommens efterfølgende opdeling i erhvervslejemål ikke blev betalt yderlige-re afgifter til sagsøgte. Sagsøgtes regning af 10. juni 2002 var fastsat med udgangspunkt i takstbladet for 2001/2002 vedr. lejligheder i bl.a. blokbebyggelse og var udtryk for opkrævning af anlægsbidrag svarende til 11 beboelseslejligheder i stueetagen med fradrag af det oprindeligt betalte bidrag vedrørende 1 etage i ejendommen. Som parterne er enige om, afhænger berettigelsen heraf af sagsøgtes regulativ fra 1995, punkt 3.4. Formålet med bestemmelsen må antages at være, at såfremt anvendelsen af en tilsluttet ejendom, der har betalt anlægsbidrag, ændres, eller ejendommen udvides, skal grundejeren betale den forøgelse af anlægsbidragene, der svarer til ændringen. Sagsøgtes opkrævning svarer til det anlægsbidrag, som sagsøgeren ville være forpligtiget til at betale, såfremt der var tale om en nyopført ejendom på tidspunktet for

10 opkrævningen. Retten finder, at opkrævningen er forenelig med ordlyden af og formålet med den nævnte bestemmelse, og den har såle-des fornøden hjemmel i bestemmelsen. Det bemærkes herved, at det forhold, at den pågældende etage på opkrævningstidspunktet var opdelt i 4 erhvervslejemål ikke kan føre til, at sagsøgte kun var berettiget til at opkræve 7 yderligere bidrag, når der ikke var betalt bidrag for lejemålene. Retten finder ikke, at der i vedtægterne er grundlag for at sondre mellem bi-drag til hovedanlægget og det fulde anlægsbidrag. Det må lægges til grund, at ejendommens ændrede status ikke aktuelt har medført nævneværdige udgifter for sagsøgte. Taksterne i sagsøgtes god-kendte regulativ må imidlertid anses fastsat ud fra generelle overvejelser om fordelingen af udgifter i forbindelse med grundejeres tilslutning og ikke ud fra de konkrete udgifter, som en tilsluttet ejendom medfører for sagsøgte, hvorfor dette forhold heller ikke kan føre til, at sagsøgerens påstand imødekommes. Regulativets bestemmelser i bl.a. punkt 4.2 og 5.2 om bidrag til forsynings-ledninger og stikledninger findes alene at være udtryk for en almindelige pligt til at betale bidrag hertil i forbindelse med en tilslutning til vandværket og kan heller ikke føre til, at sagsøgerens påstand tages til følge. De anbringender, sagsøgeren i øvrigt har anført til støtte for sin principale påstand, kan heller ikke føre til, at denne tages til følge. En forudsætning for en grundejers betaling af anlægsbidrag og løbende bi-drag til sagsøgte er, at sagsøgte er forpligtet til at forsyne ejendommen med vand i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.1. Der findes imidlertid hverken efter vedtægterne eller på andet grundlag hjemmel til at pålægge sagsøgte en yderligere forpligtelse bestående i at erstatte sagsøgeren de ud-gifter, som han har afholdt på egen grund i forbindelse med ejendommens interne forsyning med vand, heller ikke selv om ejendommens ændrede til-stand ikke har medført konkrete udgifter af betydning på nuværende tids-punkt. Sagsøgerens subsidiære påstand kan derfor heller ikke tages til følge. Der afsiges herefter dom i overensstemmelse med sagsøgtes påstand.

11 Thi kendes for ret: Sagsøgte Hinnerup Vandværk I/S frifindes. Inden 14 dage betaler sagsøgeren S sagens omkostninger til sagsøgte med kr.

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000).

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000). D O M afsagt den 22. februar 2002 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Fabrin, Inger Nørgaard og Annette Dellgren) i ankesag B-0247-01 S (advokat Stefan Poul Hansen, Tønder) mod Bredebro Andelsvandværk

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

RETTEN I STORE-HEDDINGE

RETTEN I STORE-HEDDINGE RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 16. juli 2002 blev i sag nr. BS 309/2000: Rønnede Vandværk v/f mod S a f s a g t D O M Under denne sag, der er modtaget i retten i Store Heddinge den 3.

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE Den 13. december 2000 blev i sag nr. BS. 255/2000 S mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F afsagt DOM: Under denne sag, der er anlagt den

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 23. november 1998 af Vestre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lis Sejr, Torben Geneser og Mette Helby (kst.)) i ankesag B-1172-97 I/S Hou Vandværk

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket Anlægsbidrag 2015 Gældende pr. 1. januar 2015 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014

ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014 ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000.

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. Udskrift af dombogen for Retten i Herning DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. BS 3A-553/2000 L mod Engesvang Vandværk I/S Bestyrelsen v/ kassereren G Denne sag drejer sig

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

Broager Vandværk A.m.b.a.

Broager Vandværk A.m.b.a. Broager Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Broager Vandværk 1993 Vand er livets kilde / skån miljøet Navn og hjemsted 1. Selskabet, der er stiftet den 16. december 1929, er et andelsselskab

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R VELLERUP VANDVÆRK

V E D T Æ G T E R VELLERUP VANDVÆRK V E D T Æ G T E R FOR VELLERUP VANDVÆRK l NAVN OG HJEMSTED Selskabet, der er stiftet den 31. oktober 1966, er et andelsselskab, hvis navn er Vellerup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skibby Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. med senere ændringer, af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

UDSKRIFT AF. Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)).

UDSKRIFT AF. Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)). 22. afd. a.s. nr. B-329-02: A (advokat

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. december 1985 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ziegler, Per Sørensen og Ida Kjær (kst.)). 3. afdeling nr. 285/1983: 1) Gårdejer A, 2)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE.

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. 2013 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er: "Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk". 2 Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00

Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00 Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00 på Ejby Mølle - Ejby Møllevej 22. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning v. formanden. 3) Godkendelse af regnskab. 4)

Læs mere

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune.

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune. Vedtægter for Veksø Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. juli 1903, er et interessentskab, hvis navn er Veksø Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Egedal kommune. Selskabet

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. 2001 1) Vandværket indsender materialet til den stedlige Told-

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme. TAKSTREGULATIV HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.dk Side 2 Takstregulativ for Holte Fjernvarme a.m.b.a Dette takstregulativ

Læs mere

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning Fastsættelse af takster for vand Vejledning Titel: Fastsættelse af takster for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø Tlf.:

Læs mere