AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual"

Transkript

1 AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual

2 Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen. Den kommer med nogle konkrete bud på, hvordan I kan fastholde motivation og arbejdsglæde ved at kende de basale mekanismer, der får medarbejdere og ledere til at fungere optimalt. At arbejde med forandringer At reagere på forandringer og omstruktureringer er naturligt. Og at reagere med bekymring og ængstelse er ikke bare naturligt, men også helt forventeligt. Flere undersøgelser har gennem de senere år vist, at forandringer og omstruktureringer, der gennemføres uden omtanke for medarbejdernes og ledernes trivsel, kan have fatale konsekvenser. En ekspertgruppe med støtte fra EU s Generaldirektorat for Beskæftigelse har gennemgået den videnskabelige litteratur og udgivet en oversigt (HIRES: Health in Restructuring) over de konsekvenser, forandringer har haft. Her er konklusionen, at man ser både fysiske helbredsproblemer, blodpropper, søvnproblemer og overvægt, og psykiske helbredsproblemer stress, depression og angst, ved forandringer, der medfører fyringer og jobusikkerhed. Det giver store omkostninger for sundhedsvæsenet og problemer for virksomhedens effektivitet, kvalitet m.m., da forandringer og omstruktureringer, selv uden fyringer, ofte fører til blandt andet nedsat jobtilfredshed, dårligere relationer mellem kolleger og ledere, mindre engagement og tillid, fravær, forsinkelser, dårligere udførelse af arbejdet og dårligere sikkerhedsadfærd. Modstand mod forandringer De fleste har som udgangspunkt ingen modstand mod forandringer som sådan, men derimod modstand mod organisatoriske forandringer, der kan virke truende mod en værdifuld gruppenorm eller kultur. Modstand mod organisatoriske forandringer kan komme til udtryk på forskellige måder og kan have sit udspring i forskellige årsager. Det kan være en general modstand mod organisatoriske forandringer, der indebærer ny læring eller udvikling. Den kan være svær og kompleks at løsne op, da den ofte ikke er erkendt af medarbejderen. Den udspringer typisk af en usikkerhed og angst for alt, der er anderledes, og som bryder de vante og kendte rutiner. Men det kan helt reelt også handle krav til læring eller udvikling, som ikke giver mening for den enkelte. Det kan være en modstand, der går på de faktiske konsekvenser, eller de konsekvenser man forestiller sig vil opstå. Det kan fx være trusler mod gruppenormer, sammenhængskraft og social integration. Men truslerne kan også være konkrete i form af tab. Det kan være tab af job og livsgrundlag, mangeårige tilkæmpede privilegier, sociale investeringer, kompetencer der ikke længere skal bruges, eller det kan være tab af status og indsigt eller af selvrespekt og identitet. Og det må anerkendes, at disse tab kan føre til selv meget store frustrationer. ı 2 Så kan det være en modstand, der ikke har med forandringen og omstruktureringen at gøre, men med den måde organisationen fungerer på i det daglige. Her bevirker forandringen, at den får realiteterne og hverdagen frem i lyset. Medarbejderne opdager måske, at hverdagen

3 igennem længere tid har været problematisk i forhold til beskyttelse af liv og lemmer, trivsel og psykisk velbefindende, passende arbejdsmængder eller et anstændig tempo. Det kan også handle om, at forandringerne gør det klart, at man igennem længere tid har været for psykologisk opslugt af organisationen, at jobbet har krævet for meget af ens psyke. Endelig kan det være den type af modstand, der handler om ledelsens måde at håndtere forandringerne eller omstruktureringen på. Her vil modstanden meget ofte skyldes manglende respekt for medarbejdernes vurderinger af forandringen, manglende lydhørhed over for ideer, beslutninger eller prioritering af, hvordan forandringen eller omstruktureringen også kunne gennemføres. Modstanden kan ligeledes handle om utilstrækkelig opmærksomhed og anerkendelse af de naturlige tabsoplevelser, medarbejderne oplever. Eller modstanden kan være en reaktion på en utilstrækkelig og mangelfuld information fra ledelsens side. Den begavede forandring og omstrukturering Med god forberedelse, planlægning og klar kommunikation kan I komme bedre igennem forandrings- eller omstruktureringsprocessen. Det afgørende her er forandringens karakter. Flere undersøgelser og ikke mindst erfaringer i arbejdet med forandringer viser, at den bedste forandring er den rolige og planlagte forandring. Det betyder, at man sætter tid af til at planlægge medarbejderens arbejde under forandringerne. For i takt med et større arbejdspres mister man ofte den tid, som man skal bruge for at planlægge sit arbejde, og så kan det blive ganske kaotisk. Ligeledes viser erfaringerne, at det er vigtigt at informere mest muligt om forandringerne igennem hele systemet. Information skal ruste organisationen til de nye tider, og derfor er det nødvendigt med løbende information på alle niveauer. Hvis man vil undgå de negative konsekvenser af forandringer, skal man forstå, at ansvaret for dette er delt på fire niveauer i organisationen: Det organisatoriske, ledelsen, det kollegiale og individet. Som organisation skal man være særdeles opmærksom på to overordnede ting: Dels mængden af det, som skal forandres, dels hvor hurtigt forandringen forventes gennemført. Når man skal være opmærksom på netop disse to ting er det, fordi de kan få betydning for forandringens succes og ikke mindst stress- og frustrationsniveauet i forbindelse med forandringen. Som grundregel kan man sige, at jo mere der skal forandres, desto større risiko er der for, at medarbejdere og ledere får stress. Vær på forkant med forandringerne Ved at bruge skemaet på de følgende sider kan I måske komme lettere gennem forandringen. Skemaet er ikke et værktøj eller en strategi til at gennemføre forandringen, men ment som en hjælp til at opretholde trivslen gennem forandringerne. ı 3

4 Tjek og synliglighedsliste Hjælpespørgsmål Konkret konsekvens Afdæk på forhånd, hvilke muligheder og risici, der kan være forbundet med forandringen. Vil forandringen havde konsekvenser for den enkelte eller for gruppen i forhold til sammenhængskraft eller social integration? Mister vi job, livsgrundlag, privilegier eller evt. sociale investeringer? Kan jeg fortsat bruge mine kompetencer, eller skal jeg tilegne mine nye? Vil arbejdsmængden stige? Skal jeg flyttes til andre lokaliteter? Skal jeg sidde med nye kolleger? Kender vi alle vores nye roller og ansvarsområder? Psykologisk konsekvens Vi reagerer forskelligt på forandringer. Ved at turde tage en åben dialog om, hvordan forandringer påvirker os, kommer forskellene frem i lyset. Det betyder, at den enkelte bliver mere afklaret omkring, hvordan man kan håndtere forandringerne. Ellers risikerer vi, at medarbejdere bliver ramt af forandringerne og bliver ofre. Påvirker forandringerne min status, indsigt, selvrespekt og identitet? Vil forandringerne øge min stress og mindske min trivsel? Har vi det allesammen ens med forandringerne? Mængde Beskriv præcist, hvor meget det forventes, at der skal forandres. Hvor meget skal der forandres? Inden for hvilke områder kan forandringernes mærkes? Specielt hvor i organisationen kommer forandringerne til at kunne mærkes? Hastighed Hvor hurtigt vil I gennemføre forandringen? Del det endelige mål op i en masse delmål med datoer og deadline. Hvornår skal forandringerne være gennemført? Hvor langsomt kan forandringerne gennemføres? Hvordan sikrer vi den bedste koordinering gennem forandringsprocessen? Stopper vi op engang imellem og tjekker, hvordan det går? Kompleksitet Forsøg så vidt det er muligt at løsne en evt. kompleksitet op i enkle forklaringer og strategier. Det er vigtigt ikke kun at beskrive, hvad målet med forandringerne skal være, men også præcist, i mindste deltalje, hvordan det skal ske. Hvorfor laver vi netop disse forandringer? På hvilke måde har vi tænkt os at gennemføre forandringerne? Kræver forandringerne at nogle tilegner sin særlige kompetencer? Hvordan ser strategien ud i forhold til mål, delmål og ned i detaljen? ı 4

5 Tvivl og uklarhed Brug tid undervejs i forandringsprocessen på at sikre, at det stadig er klart, hvor I skal hen og på hvilken måde. Hvis medarbejderne taber oplevelsen af mening, øges risikoen for frustration og stress. Det er ligeledes vigtigt at diskutere, hvilke konsekvenser forandringerne har for den enkelte eller teamet. Hvor ofte i processen skal vi stoppe op og sikre os, at alle stadig er med? Har vi styr på rammer, aftaler, roller, forventninger og retning? Hvad skal der blive af mig, er der plads til mig i den nye virkelighed? Kan jeg magte de opgaver, jeg får? Hvad med de gamle opgaver, hvem tager sig af dem? Kan de gamle opgaver blive løst på en ordentlig måde? Hvad sker der med mine kollegaer og mit faglige netværk? Afvigelse Det er vigtigt at holde sig klart, hvor meget denne forandringsproces adskiller sig fra andre, I har været igennem. Er det her noget, vi har prøvet før? Er der noget genkendeligt fra tidligere? Har vi lignende erfaringer med at arbejde med denne type af forandringer? Medarbejderinddragelse Undersøgelser og erfaringer viser, at jo tidligere man inddrager medarbejderne i forandringsprocessen, desto større succes. Det er vigtigt at involvere de samarbejdsorganer og medarbejdere, der er relevante i forhold til at planlægge, gennemføre og forankre forandringen eller omstruktureringen. Det er ligeledes vigtigt at fokusere på de sider af forandringprocesserne, som medarbejderne oplever positivt. Det vil typisk være: Oplevelse af socialt sammenhold Tid til fællesskab Tid til fordybelse og udvikling En nærværende ledelse med overensstemmelse mellem ord og handling. En ledelse, som medarbejderne kan sparre med i løbet af processen Høj grad af kontrol, uddelegering og indflydelse Gensidig støtte Både som leder og medarbejder er det vigtigt i situationer, der kalder på nytænkning og fælles kreative processer, at have modet til at sige det, hvis man ikke er helt klar over, hvad der er næste skridt. Det er vigtigt at turde give slip på sine erfaringer og træde ind i et landskab, hvor sikker viden og afprøvede metoder indimellem må vige. Selv om det er en topstyret proces, kan man frigive den kreative intelligens hos medarbejderne, hvis der er rummelighed over for deres følelser, og hvis de, som sagt, inddrages mest muligt i processen. ı 5

6 Under forandringsprocessen er det vigtigt løbende at holde møder med fire overordnede fokuspunkter: 1. Afklaring af fælles og individuelle prioriteringer, roller, ansvar, retning, rammer, forventninger, aftaler og råderum. Herunder den relevante information. 2. Evaluering af de forandringer, der allerede er trådt i kraft. 3. Dialog omkring de forandringer, der er ved at træde i kraft. Kan medarbejderne være med til at beslutte noget? Mulighed for at stille spørgsmål? 4. Plads til følelsesmæssig frustration, usikkerhed og utryghed m.m. Formålet er afspænding af medarbejdernes følelser at medarbejderne har et trygt rum til at udtrykke, hvordan de har det. Det sparer megen brok og stress senere, samtidig med at det giver lederen en fornemmelse af medarbejdernes trivsel. Idekatalog Arbejdsmarkedets parter (LO og DA), Arbejdstilsynet og Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljøviden har i fælleskab udarbejdet 22 anbefalinger til, hvordan man sikrer trivsel i forbindelse med forandringer. Deres hovedkonklusioner er, at: Det er en væsentlig forudsætning for gennemførelsen af en god forandringsproces, at arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer foregår i et kontinuerligt samarbejde mellem ledere og medarbejdere på arbejdspladsen. Det er centralt, at de formelle samarbejdsorganer inddrages i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer så tidligt som muligt. På arbejdspladser uden formelle samarbejdsorganisationer skal medarbejderne inddrages i et direkte samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer. Det er væsentligt at afklare, hvordan og hvornår formelle samarbejdsorganer skal inddrages. Det er ligeledes centralt, at alle beslutninger, som træffes i forbindelse med forandringen, bliver kommunikeret ud til alle relevante aktører på arbejdspladsen. Fx hvilke faktorer medarbejderne kan have indflydelse på. Det er vigtigt at begrunde beslutningerne, så medarbejderne kender baggrunden for forandringen. Det er vigtigt at tage stilling til, om forandringsprocessen giver anledning til at iværksætte supporthandlinger for at understøtte det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det kan være kompetenceudvikling, støtte, coaching, dialog, åbenhed, afklaring og vejledning. Vi vil gerne give vores bud på, hvordan I kan arbejde aktivt med disse anbefalinger. De 22 anbefalinger falder i fire overordnede temaer: 1. Vær på forkant med forandringerne 2. Inddrag medarbejderne 3. Kommuniker under hele forandringsprocessen 4. Støtte og kompetencer Meningen er, at I sætter Jer sammen i afdelingen og drøfter anbefalingerne ud fra reflektionsspørgsmålene. ı 6

7 1. Vær på forkant med forandringerne For at undgå, at forandringerne får en negativ effekt på medarbejdernes trivsel, er det vigtigt at tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø før, under og efter forandringerne. Anbefalingerne Refleksionsspørgsmål ı 7 1. Tænk et godt psykisk arbejdsmiljø ind som et integreret mål med forandringen. Drøft, hvordan der på arbejdspladsen kan arbejdes for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringen. Tænk det psykiske arbejdsmiljø ind i den nye organisering af arbejdet. 2. Afdæk på forhånd, hvilke muligheder og risici der kan være forbundet med forandringen i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Udarbejd i arbejdsmiljøorganisationen og i samarbejde med andre relevante aktører en prioriteret plan for gennemførelse af, hvad der er nødvendigt for at udvikle de positive elementer og imødegå potentielle risici. Overvej om værktøjer som fx arbejdspladsvurdering kan understøtte en god proces. 3. Vær opmærksom på, at det kan være en udfordring at sikre det psykiske arbejdsmiljø i det daglige arbejde samtidig med, at der arbejdes med forandringen. Husk at tage stilling til, hvordan det daglige arbejde kan planlægges og tilrettelægges, så kerneopgaven fortsat kan løses under forandringen. 4. Afklar og meld ud, hvem der har hvilke roller og hvilket ansvar i forbindelse med forandringen. Vær fx opmærksom på mellemledernes opgaver og ansvar i forbindelse med forandringen. 5. Vær opmærksom på, at mellemledere, medarbejdere og medarbejdergrupper kan have forskellige behov i forbindelse med forandringen, fx i forhold til kommunikation, inddragelse og støtte, og at behovene kan opstå på forskellige tidspunkter i processen. 6. Foretag i samarbejde med de relevante aktører løbende opfølgning og afsluttende evaluering af forandringen og forandringsprocessen. Det skaber mulighed for at justere processen samt skaber læring på arbejdspladsen i forhold til kommende forandringer. For at fastholde erfaringerne kan det være en god idé at skrive dem ned. Når I læser anbefalingerne 1-6 om at passe på det psykiske arbejdsmiljø under forandringer, hvilke af anbefalingerne synes I, det er mest vigtigt at handle på? Hvad skal der til, for at I kan handle fokuseret ud fra de vigtigste af anbefalingerne? Skal I koordinere det med andre, skal I afklare noget med jeres egen leder for at kunne iværksætte målrettede initiativer? Når alle har svaret på de to første spørgsmål, skal alle i gruppen fortælle, hvad der gjorde størst indtryk af det, de andre gruppedeltagere svarede.

8 2. Inddrag medarbejderne Megen forskning viser, at det er afgørende for at gennemføre succesfulde forandringer, at medarbejderne involveres og engageres i forandringerne. Det gælder både de formelle samarbejdsorganer og de berørte medarbejdere og afdelinger. Anbefalingerne Refleksionsspørgsmål 7. Husk at inddrage arbejdsmiljøorganisationen i forhold, der handler om arbejdsmiljøet, og husk at arbejdspladsvurderingen skal justeres, når der sker ændringer i arbejdet, der har betydning for arbejdsmiljøet. 8. Involver relevante medarbejdere så tidligt som muligt i arbejdet med at planlægge, gennemføre og forankre forandringen. Det skaber ejerskab og giver det bedste grundlag for et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringen. Inddrag den enkelte medarbejder eller arbejdsgruppe i de specifikke forhold, der vedrører deres arbejde eller afdeling. 9. Overvej, hvem der skal inddrages hvornår, og hvad de kan bidrage med i forbindelse med forandringen. Sørg fx for, at der tidligt i processen er en dialog om, hvordan der kan arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringen. 10. Lav en forventningsafstemning om inddragelse af medarbejderne i forandringsprocessen. Afstem indledningsvist og løbende forventninger til, hvad og hvordan medarbejderne bliver inddraget i arbejdet med forandringen. Det er vigtigt som medarbejder at vide, hvad man kan få indflydelse på. 11. Brug den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at afklare, hvad forandringer betyder for det psykiske arbejdsmiljø, og hvordan et godt psykisk arbejdsmiljø kan bidrage til gode forandringsprocesser. Hvilken af de 5 anbefalinger (7-11) om inddragelse og afklaring af forventninger anser I for vigtigst? Hvordan finder man efter jeres oplevelse den bedste balance mellem inddragelse og information? ı 8

9 Kommuniker i hele forandringsprocessen Forandringerne skal gerne håndteres i en løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere. Alle beslutninger, som træffes i forbindelse med forandringen, kommunikeres til alle de relevante aktører på arbejdspladsen. Beslutningerne skal begrundes, så medarbejderne kender forudsætningerne og baggrunden for omstruktureringen. Det skal kommunikeres tydeligt, hvad medarbejderne kan få indflydelse på i forbindelse med forandringerne. Anbefalingerne Refleksionsspørgsmål ı Det er vigtigt, at ledelsen både kommunikerer formålet og behovet for forandringen, hvordan forandringen tænkes gennemført, tidsplan og milepæle, samt hvordan dialogen om forandringen vil foregå. Det er vigtigt at give et billede af, hvor forandringen skal føre arbejdspladsen hen. Hvad er målet med forandringen? Husk også at kommunikere, hvilke gevinster forandringen vil indebære for arbejdspladsen og for medarbejderne. 13. Informer på så tidligt et tidspunkt på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes synspunkter, ideer og forslag kan medvirke til at kvalificere beslutningerne. 14. Vær opmærksom på, at når ledelsen første gang informerer om den påtænkte forandring på arbejdspladsen, har ledelsen typisk allerede arbejdet med forandringen i et stykke tid, mens den kan være ny for medarbejderne. Sørg derfor for, at ledelsens information er grundig og har fokus på, hvad forandringen betyder for medarbejdernes arbejdssituation. 15. Sørg for at afsætte og prioritere ressourcer og tid til løbende kommunikation og dialog om forandringen. Vær lydhør over for ideer, input, forslag og spørgsmål i forbindelse med forandringen, og giv løbende feedback. 16. Kommuniker, hvordan I forventer at håndtere det psykiske arbejdsmiljø i den periode, hvor I arbejder med forandringen. Kommuniker fx, hvordan medarbejdernes spørgsmål, tvivl og usikkerhed vil blive håndteret. Hvem kan de henvende sig til med spørgsmål, frustration og ideer til forandringen? 17. Fokuser på at håndtere usikkerhed og uro hos medarbejderne i forbindelse med forandringen. Kommuniker, hvordan I vil arbejde for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, når forandringen er gennemført fx hvordan I vil sikre, at den enkelte medarbejder har de nødvendige kompetencer til at varetage det fremtidige arbejde efter forandringen. Kommuniker gennemsigtigt, åbent og klart for at øge tillid og dialog. 18. Kommuniker løbende om processen for at skabe overblik. Kommuniker også, når der ikke er noget nyt at fortælle. Det kan medvirke til at undgå mytedannelse og skjulte dagsordener. Hvad er det vigtigste i anbefalingerne 12-18? Hvilke erfaringer har I med at kommunikere om forandringer med jeres leder? Har I en fornemmelse af, hvad der virker bedst, og hvad der er vigtigst? Hvordan oplever I, at man bedst håndterer usikkerhed og uro hos medarbejderne i forbindelse med forandringer? Hvordan vil I sætte tid og ressourcer af til løbende dialog og kommunikation om forandringerne? Har I lært noget af jeres fælles snak om at inddrage medarbejderne og at sikre god og tilstrækkelig kommunikation under hele forandringsprocessen. Hvis ja, hvad?

10 Støtte og kompetencer For at understøtte en god forandringsproces i forhold til det psykiske arbejdsmiljø kan der være brug for supporthandlinger. Supporthandlinger kan være kompetenceudvikling, støtte, coach - ing, åbenhed, afklaring og dialog. Anbefalingerne Refleksionsspørgsmål 19. Sørg for en tidlig dialog om behovet for supporthandlinger, der kan understøtte det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringen. Supporthandlinger foregår både mellem medarbejdere og ledelse, og medarbejdere imellem. Tag stilling til, om der er behov for ekstern hjælp. 20. Afklar, om der er de nødvendige kompetencer og viden på arbejdspladsen og i arbejdsmiljøorganisationen for at kunne planlægge, gennemføre og forankre forandringen, fx i forhold til nye krav i ar bejdet og nye samarbejdsrelationer. Gennemfør kompetenceudvikling, såfremt der er behov for det. Foretag eventuelle justeringer i arbejdsmiljøorganisationens kompetenceudviklingsplan. 21. Overvej, hvad der skal til for at klæde medarbejderne på til forandringerne. Tal om, hvordan I bruger hinanden og hinandens ressourcer. Vær konstruktiv og støt kollegaer. 22. Kommuniker, hvilke interne og eksterne supportmuligheder der er til rådighed i forbindelse med forandringen. Sørg for, at alle ved, hvem de kan henvende sig til for at få støtte og coaching, mens forandringen gennemføres. Hvilke former for supporthandlinger er det relevant at tilbyde medarbejderne, hvis I skal komme godt igennem forandringsprocessen? Kan det lade sig gøre? Er der de nødvendige kompetencer og viden på arbejdspladsen og i arbejdsmiljøorganisationen, for at I kan planlægge, gennemføre og forankre forandringen, fx i forhold til nye krav til arbejdet og samarbejdsrelationerne? Hvis ja, hvordan skal de bruges? Hvis nej, hvad kan du eller organisationen gøre for at kompensere for det? Hvad er det vigtigste, du har lært eller tænkt over ved at læse disse anbefalinger og arbejdet med dem i jeres afdeling/team? Ud fra det, du har læst og det, I har arbejdet med i grupperne, hvordan kunne en handlingsplan se ud hos jer? ı 10 Møller & Milsted Consulting Illustration: Niels Poulsen Layout: Karen Hedegaard

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

Ledelse under forandringsprocesser. Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor

Ledelse under forandringsprocesser. Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor Ledelse under forandringsprocesser Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor Indhold Ledelse under forandringsprocesser... 01 Indledning... 03 Formål... 03 Metode...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere