Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Human ressource en disciplin i konstant bevægelse"

Transkript

1 Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til berettiget tvivl om: Hvad må ansøgere spørges om? Hvilke forhold må arbejdsgivere tillægge betydning? Hvad er ansøgeren forpligtet til uopfordret at oplyse? Hvad må ansøgere spørges om? Det er en udbredt misforståelse, at en arbejdsgiver ikke må spørge en kvindelig ansøger, om hun er gravid arbejdsgiveren må gerne spørge, men ikke tillægge svaret betydning. Og har arbejdsgiveren spurgt, så tipper bevisbyrden over på denne for at kunne dokumentere, at en eventuel graviditet ikke var årsag til, at man ikke fik jobbet. En arbejdsgiver må også gerne spørge ind til helbredet, det skal imidlertid være spørgsmål, der er relevante for den pågældende stilling. Eksempelvis kan man spørge ind til eventuelle rygproblemer, såfremt der er tale om en stilling, hvor man skal stå meget op. Det vil også være inden for rammerne at spørge, om der er helbredsmæssige forhold, der gør, at ansøgeren ikke kan bestride jobbet. Konsekvenserne af, at der her ikke gives korrekte oplysninger, kan du læse om under punktet: Om ansøgerens oplysningspligt. Hvilke forhold må arbejdsgivere ikke tillægge betydning? Man må ikke tillægge personers køn nogen betydning, dette betyder også, at en eventuel graviditet ikke må tillægges betydning, ligesom alder, religion og seksuelle præferencer ikke må tillægges betydning. Arbejdsgiveren skal med andre ord, om nødvendigt, kunne godtgøre/dokumentere, at ansættelsen alene baserer sig på en rent faglig vurdering og ikke er påvirket af noget andet, og kun dette må han efter lovgivningen lægge vægt på. Hvad er ansøgeren forpligtet til uopfordret at oplyse? Det er også en udbredt misforståelse, at ansøgeren ikke har en selvstændig oplysningspligt, altså også ud over at svare korrekt på de spørgsmål, der stilles. Har ansøgeren i sit tidligere job eksempelvis haft et langvarigt fravær på grund af stress og dårligt arbejdsklima, skal arbejdsgiveren informeres. I et konkret eksempel, var en jobansøger langtidssygemeldt fra sit arbejde, samtidig med at hun var til samtale om et nyt lignende job. Der er ikke meget tvivl om, at hun næppe havde fået jobbet, såfremt hun havde givet oplysningerne, og virksomheden fik da også medhold Targeting v/direktør, cand. jur. Jeanette Juhlin Maglebjergvej Lyngby

2 i, at de var berettiget til at annullere ansættelsen som følge af den manglende oplysning.... Bortvisning af sygemeldt medarbejder Kan man opsige og måske endda også bortvise en syg medarbejder? Svaret er ja til begge dele. Man kan ofte møde den opfattelse, at man er beskyttet mod afskedigelse under sygdom. Dette er på ingen måde rigtigt. Opsigelse under sygdom skal, som alle andre opsigelser, baseres på virksomhedens og medarbejdernes forhold. Opsigelse på grund af sygdom er ofte omfattet af den såkaldte 120-dages regel, der kort går på, at opsigelse kan ske med en måneds varsel til udgangen af en måned, såfremt medarbejderen har været syg i mindst 120 dage inden for en 12 måneders periode. Opsigelsen skal ske umiddelbart efter at de 120 dage er nået, og medarbejderen skal være sygemeldt på opsigelsestidspunktet. Endelig skal denne fravigelse fra funktionærloven være aftalt skriftligt mellem parterne. Bortvisning af medarbejdere kræver ganske særlige forhold, og ofte også, at der forud for en bortvisning er givet en advarsel om, at det påtalte ikke kan accepteres, og at en gentagelse vil medføre bortvisning. Advarsel kan komme på tale ved eksempelvis samarbejdsvanskeligheder, problemer med at overholde arbejdstiden mv. I andre tilfælde er handlingen i sig selv af en sådan karakter, at den berettiger en øjeblikkelig bortvisning og dermed ophævelse af ansættelsesforholdet. En bortvisning betyder netop, at ansættelsesforholdet ophører øjeblikkeligt, og at løn og andre goder, der er tilknyttet stillingen, også ophører. Tyveri fra arbejdspladsen kan eksempelvis begrunde en øjeblikkelig bortvisning uden forudgående advarsel, og dette kan andre forhold også du kan læse om et andet eksempel nedenunder. Når man er syg, er der tale om lovligt forfald altså lovlig udeblivelse fra arbejdet. Men hvad kan man foretage sig, når man er sygemeldt? I det konkrete tilfælde havde en kvindelig medarbejder, der var ansat i en midlertidig stilling på en tankstation, sygemeldt sig. I forbindelse med sygemelding underskrev hun en tro og love erklæring om, at hun var sygemeldt på grund af dårligt håndled, og at dette antageligvis ville vare to til tre uger. Under medarbejderens sygeperiode opdagede arbejdsgiveren, at hun udførte lønnet arbejde i form af manicure, og arbejdsgiveren bortviste medarbejderen med den begrundelse, at der var tale om grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, når hun ikke kunne arbejde for ham, alt imens hun kunne udføre andet arbejde. Medarbejderen mente, at bortvisningen var uberettiget, og gennem hendes fagforening blev der anlagt sag. Arbejdsgiveren blev frifundet, idet det blev lagt til grund, at medarbejderen havde sygemeldt sig grundet dårligt håndled, og at det ikke kunne anses for bevist, at hun havde orienteret arbejdsgiveren om andre problemer, herunder rygsmerter. Medarbejderen havde under sin sygemelding udført et betydeligt antal behandlinger, og hun havde reklameret via Facebook med prislister mv., og sygemeldingen blev derfor anset for uberettiget udeblivelse fra arbejde. Targeting fremhæver: Det faste princip i den ansættelsesretlige teori, gående på at det kun er sygdom, der gør medarbejderen ude af stand til at varetage sit arbejde, der udgør lovligt forfald. Der er ikke pligt for medarbejderen til at oplyse arten af sin sygdom, men sker dette, så har arbejdsgiveren adgang til at tillægge disse oplysninger vægt ved vurderingen af, om der er tale om lovligt forfald.

3 120 dages reglen kan man regne med den? Til trods for at der i ansættelseskontrakten står, at en medarbejder kan opsiges, såfremt vedkommende har mere end 120 sygedage inden for en 12 måneders periode, passer det ikke altid. Dette skyldes, at EU retten så at sige underminerer 120-dages reglen. Der er afsagt dom i to sager i Sø- og Handelsretten, der i nogle tilfælde sætter 120-dages reglen delvist ud af kraft. De to konkrete sager, drejede sig om en medarbejder med piskesmæld og en med diskusprolaps. I begge sager havde medarbejderne med deres respektive arbejdsgivere underskrevet en ansættelseskontrakt, hvori 120-dages reglen indgik, og begge blev opsagt i forlængelse af deres sygefravær ud over de 120 dage. Det skal lige nævnes, at forinden opsigelsen havde den ene af medarbejderne anmodet sin arbejdsgiver om deltidsansættelse i fleksjob, og at der i forbindelse hermed skulle iværksættes afhjælpende foranstaltninger, når arbejdspladsen blev indrettet. Der blev ikke iværksat særlige tiltag over for nogen af de to medarbejdere, og man kunne konstatere, at arbejdsgiveren ikke havde foretaget sig noget i denne retning. De to medarbejdere bragte forskelsbehandlingsloven ind i sagen og fremførte, af de begge måtte anses for handicappede efter forskelsbehandlingsloven, på grund af henholdsvis piskesmæld og diskusprolaps, og at det fravær, der knyttede sig til disse to sygdomme, ikke kan medregnes ved opgørelsen i henhold til 120-dages reglen. EU-retten indblandes Sø- og Handelsretten forespurgte i forbindelse med sagen EU-Domstolen om en række ting, herunder hvordan fortolkningen af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven skal forstås, og også om arbejdsgiverens tilpasningsforpligtelse. Kort sagt, så er tolkningen, at såfremt man lider af en langvarig lidelse (uanset karakter), så er man omfattet. Ud fra oplysningerne lagde retten til grund, at de to medarbejdere var omfattet af forskelsbehandlingslovens handicapbegreber, og at arbejdsgiverne ikke havde taget hensyn til tilpasningsforpligtelsen. Sø- og Handelsretten nåede på denne måde frem til, at der var sket direkte forskelsbehandling ved opsigelsen af de to medarbejdere. De to medarbejdere havde en anciennitet på syv og ni år, og de blev under hensyn til ansættelsesforholdets længde og som følge af forskelsbehandlingsloven, tilkendt løn i opsigelsesperioden, samt 12 måneders løn i godtgørelse. Targeting mener: Juridisk: Forskelsbehandlingsloven kombineret med tilpasningsforpligtelsen er en hård nød at knække, og det tilrådes kraftigt at kontakte os eller andre for rådgivning i disse situationer. Herudover er det vores opfattelse, at der p.t. sker en voldsom og væsentlig udvidelse i forskellige gruppers beskyttelse. Dette kan isoleret set være helt i orden, men når der ikke sker en tilsvarende forbedring for virksomhederne, så påfører dette især små og mellemstore virksomheder en helt urimelig byrde. Byrden består dels i arbejdet med at gøre sig bekendt med de ændringer, der sker, og dels de omkostninger disse medfører. I det oven for refererede eksempel, er 120-dages reglen reelt sat ud af kraft, og hertil kommer, at man pålægger arbejdsgivere store tilpasningsomkostninger. Man kan med god grund frygte, at dette vil få en negativ indvirkning på virksomhedernes lyst til at ansætte personer, når blot man har mistanke om problemer, for slet ikke at tale om reelt handicappede.

4 Glem finanskrisen og få smilet frem på læberne De fleste mennesker kan rent faktisk godt lide deres arbejde heldigvis! Vi bruger en meget stor del af såvel vores tid som vores mentale kapacitet i forbindelse med vores arbejde, og bliver vi af den ene eller anden grund demotiveret, går det ud over arbejdsglæden. Det rammer indsatsen og ender med omvendt fortegn på bundlinjen. En ny undersøgelse udarbejdet af Lederne i et samarbejde med analysebureauet YouGov viser, at der siden 2007 har været en tredobling i antallet af danskere, som ikke trives på deres arbejdsplads. 27 procent af de adspurgte i undersøgelsen har svaret, at det psykiske arbejdsmiljø er meget dårligt, mens kun 9 procent svarede dette, inden krisen ramte. Det er især de virksomheder, der har været økonomisk presset, der har fået et dårligere arbejdsmiljø. Dette er en trist udvikling, men heldigvis kan der rettes op på det! Targeting tilbyder korte motivationsmøder med foredragsholderen Kim Juhlin, der anvender humor som en væsentlig del af sine input. Kim Juhlin er uddannet jurist, journalist og coach. Kontakt os og hør hvordan du får trivsel og glæde tilbage, hvor det også hører til nemlig i din virksomhed. Vi tilbyder både et god-morgen/gå-hjem indspark og et indspark, der er virksomhedstilpasset og af længere varighed. Nyt kontor Vi er flyttet til nye lokaler. I et stykke tid har vi ledt efter nye, lidt større lokaler, og det har vi nu fundet. Gennem de sidste par år har vi suppleret vores tilbud med rekruttering af specialister til andre brancher end Healthcare, herunder specielt på det maritime område, og vi fik derfor behov for mere plads. Du vil derfor fremover finde os i Lundtofte på adressen Maglebjergvej 13, 2800 Lyngby. Telefonnummeret er uændret Profilbrochure Vores profilbrochure kan hentes på vores hjemmeside. Ønskes den i hard copy, kan den bestilles pr. mail på At anvende et konsulentfirma skal være en aflastning og ikke en belastning. Vi tager ejerskab for de opgaver, vi påtager os. Vi ønsker dig velkommen hos os. Jeanette Juhlin PS Husk at vi også tilbyder: Kommunikationsrådgivning Coaching Stresshåndtering

5 Fakta-ark Ansættelsesbevis Arbejdsgiver Medarbejder Starttidspunkt Arbejdssted Arbejdet Titel Varighed Arbejdstid Opsigelse Ferie mv. Løn Provision Evt. overenskomster Bil mv. Øvrige vilkår NB! Fuldstændigt navn, adresse, cvr. nr. Fuldstændigt navn og cpr. nr. Dato for den første arbejdsdag. Arbejdsstedet skal angives præcist med adresse mv. Det er vigtigt her at anføre, såfremt der er tale om skiftende arbejdssteder, om virksomheden har flere adresser, hvorpå der skal arbejdes osv. Er der mulighed for hjemmearbejdsplads, så anfør dette. Klar beskrivelse af opgaver og husk eventuelt at tilføje, at det ikke er en fuldstændig opremsning af opgaver men kun eksempler, samt at der kan forekomme andre ad hoc opgaver. Husk at skrive den nøjagtige stillingsbetegnelse Her præciseres, om der er tale om en permanent stilling, en tidsbegrænset stilling eller et vikariat. Her anføres den daglige arbejdstid husk at skrive om der er regler for overarbejde mv. Her anføres opsigelsesvarsler såvel for arbejdsgiver som lønmodtager. Husk at skrive hvorvidt der er tale om en funktionærstilling eller ej. Anfør regler for ferie eller henvis til Funktionær-/ferieloven og/eller eventuelle overenskomster. Her anføres den aftalte løn, tillæg, evt. betaling for overarbejde mv. Er der indeholdt provision i aftalen, så husk af få den meget klart beskrevet, gerne med et talmæssigt eksempel. Skriv hvilke overenskomster mv. der måtte gælde for stillingen. Indgår der bil, telefon mv. så husk at få beskrevet, om bilen må anvendes privat, må der køres i udlandet, hvad med broafgift, hvad må et benzin/betalingskort anvendes til? Hvad skal der ske med firmabilen i en opsigelsesperiode. Må en firmatelefon anvendes i udlandet? Etc. Aftales noget, der ikke er omfattet af ovenstående, så anfør det. Husk at ansættelsesbeviser altid skal være skriftlige og opdaterede. Efter ansættelsesbevisloven har lønmodtageren krav på at få udleveret et ansættelsesbevis senest 1 måned efter sin tiltræden. Er ansættelsesbevis mv. ikke i orden og ajour, kan arbejdsgiveren dømmes til at betale lønmodtageren en godtgørelse. I øvrigt henvises til Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Targeting telefon

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekrutterings vanskeligheder Stor personaleomsætningshastighed kan være et problem. Der

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Arbejdsgiver i almen praksis

Arbejdsgiver i almen praksis 83 Arbejdsgiver i almen praksis Jette Galatius & Sven-Erik Tensing I forbindelse med serien om ledelse og organisation, har redaktionen bedt de to advokater i PLA om at skrive en artikel om de vigtigste

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse

AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse Som virksomhedsejer skal du sørge for alt omkring ansættelsen fungerer optimalt. Det er dyrt og besværligt at få ansat den forkerte medarbejder. Det er også frustrerende

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER UDGIVER Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Telefon 33 96 97 98 Fax 33 36 97 50 samfund@advocom.dk www.advokatsamfundet.dk

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 1 26. marts 2014 (1. kvartal) Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening Du har nu modtaget den første udgave af Nyt fra Auto- Branchens ArbejdsgiverForening

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

Notat vedrørende diverse arbejdsretlige problemstillinger

Notat vedrørende diverse arbejdsretlige problemstillinger Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Notat/LSC/kka Maj 2013 Notat vedrørende diverse arbejdsretlige problemstillinger Følgende emner bliver behandlet:

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere