NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler..."

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 KONFLIKTLØSNING Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler... 6 Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse Af advokat Torben Bondrop og advokatfuldmægtig Klint Klingberg-Jensen Brugen af det foreløbige retsmiddel arrest er i retsplejelovens 627, nr. 2, betinget af, at arrestrekvirenten antageliggør, at det vil føre til en væsentlig forringelse af rekvirentens mulighed for fyldestgørelse, hvis arresten nægtes. Dette beviskrav til rekvirenten har i praksis været vanskeligt at løfte, men en ny kendelse af 9. juli 2008 fra Østre Landsret åbner op for en lempelse af bevisvurderingen. Arrest er et såkaldt foreløbigt retsmiddel, der har til formål at sikre, at den, der har et pengekrav mod en skyldner, men hvor kravet endnu ikke er fastslået ved dom eller lignende retsgrundlag, evt. fordi en retssag verserer om spørgsmålet, senere kan gøre udlæg i bestemte aktiver (de arresterede aktiver) tilhørende skyldneren. Arrest kan foretages, når der ikke kan foretages udlæg for fordringen, og når det må antages, at muligheden for senere at opnå dækning ellers vil blive væsentligt forringet. Før den seneste ændring i 1988 af retsplejelovens regler om arrest gjaldt alene et krav om, at skyldneren ved dispositioner over sine aktiver bragte rekvirentens fyldestgørelsesmuligheder i fare. Af bemærkningerne til lov nr. 731 af 7. december 1988, hvor betingelsen for arrest blev skærpet, fremgår det, at skærpelsen, gennem indførelsen af kravet om "væsentlig forringelse", blev gennemført for at imødegå en kritik af, at arrestinstituttet blev misbrugt som et pressionsmiddel mod mulige skyldnere. Det blev derfor ved lovændringen krævet, at der skulle være en aktuel grund til at antage, at fyldestgørelsen blev bragt i fare. Af forarbejderne til loven fremgår, at rekvirenten efter ændringen skal kunne henvise til konkrete omstændigheder vedrørende skyldnerens personlige eller økonomiske forhold, der antageliggør, at muligheden for fyldestgørelse bli- Med 195 jurister og en samlet medarbejderstab på 345 er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning. 1

2 ver væsentligt forringet, hvis arrest nægtes. Som eksempler på sådanne konkrete omstændigheder er der i forarbejderne henvist til det tilfælde, hvor skyldneren foretager usædvanlige realisationer af sine aktiver eller usædvanlige forretningsmæssige dispositioner og endelig til det tilfælde, at skyldneren direkte erklærer, at han vil lægge hindringer i vejen for en fyldestgørelse. Trykt retspraksis efter de nye regler har været sparsom, fordi skærpelsen har ført til færre indgivelser af begæringer om arrest, og fordi færre afslag på arrestbegæringer er blevet kæret til landsretterne. Fra den foreliggende retspraksis skal nævnes Vestre Landsrets kendelse af 25. april 1989 (UfR V), hvor retten kom frem til, at talrige tvangsauktioner over skyldnerens ejendom samt det forhold, at skyldneren havde et tilgodehavende, som skyldnerens øvrige kreditorer søgte fyldestgørelse i, ikke udgjorde det fornødne grundlag for en arrest. Resultatet af kendelsen er ikke overraskende, idet intet i sagen talte for, at skyldneren forsøgte at unddrage aktiver fra kreditorforfølgning. Vestre Landsrets kendelse af 9. juni 1993 (UfR V) omhandlede et hotels forsøg på foretagelse af arrest hos en tidligere ansat bogholder, som var underlagt en politiudredning for underslæb og bedrageri begået under ansættelsen på hotellet. I denne sag omgjorde landsretten en afvisning af arrest under henvisning til, at de oplysninger, der var fremkommet om skyldnerens dispositioner under dennes ansættelse, var tilstrækkelige til at løfte bevisbyrden i henhold til retsplejelovens 627, stk. 2. Kendelsen forekommer konkret begrundet, og det var under sagen oplyst, at politianmeldelsen beroede på hotellets konstatering af, at skyldneren havde taget af hotellets kontante beholdning og dækket over dette ved oprettelsen af fiktive bilag mv. Også Østre Landsret har i en kendelse af 18. april 1994 (UfR Ø) accepteret foretagelse af arrest i en sag, hvor en skyldner mente sig berettiget til tilbagebetaling af kr fra det selskab, hvori han var direktør. Skyldneren havde udbetalt beløbet til sig selv i form af 3 checks udstedt dagen inden, beslutning om hans bortvisning blev truffet. Landsretten fandt betingelserne for arrest for opfyldt under henvisning til disse dispositioner, jf. bemærkningerne i lovforslaget om usædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Den nye kendelse af 9. juli 2008 fra Østre Landsret (endnu u-trykt), omhandlede en sag, hvor skyldneren var bosat på Island, men rådede over et aktiv i Danmark i form af en ejerlejlighed på Islands Brygge i København. Rekvirenten ønskede at foretage arrest for et beløb på kr i ejerlejligheden samt et i lejligheden tinglyst ejerpantebrev på kr. 2

3 Fordringen hidrørte fra det tab, som forventeligt ville opstå ved salget af 6 ejerlejligheder, som skyldneren havde erhvervet, men tilsyneladende ikke efterfølgende havde kunnet opnå finansiering til at betale for. Skyldneren mente sig berettiget til at træde tilbage fra aftalerne under henvisning til forsinkelse med den aftalte overtagelsesdag for lejlighederne. Dagen før forhandlingen i fogedretten om gennemførelse af arresten meddelte skyldneren, at hans bank dagen i forvejen havde oplyst, at endnu et ejerpantebrev på kr var eller ville blive fremsendt til tinglysning. I kendelse af 2. juni 2008 fra Københavns Byrets fogedafdeling begrunder fogedretten afvisning af begæring om arrest med følgende: "Fogedretten finder ikke, at der er oplyst bestemte omstændigheder vedrørende skyldner A's personlige eller økonomiske forhold, som antageligør, at denne ved sine dispositioner vil bringe kreditor B's fyldestgørelsesmulighed i fare. For så vidt angår A's personlige forhold bemærkes, at han har bopæl i Island, hvilket forhold B har været bekendt med ved købsaftalernes indgåelse. Dette kan derfor ikke i sig selv medføre, at betingelserne i retsplejelovens 627, nr. 2, er opfyldt." For så vidt angår A's økonomiske forhold bemærkes, at de omhandlede ejerpantebreve alene giver ejeren en sikkerhedsret i ejendommen, og at det er uoplyst, for hvilken underliggende fordring ejerpantebrevene er stillet til sikkerhed for. Udstedelse og tinglysning af ejerpantebreve forbereder som regel udnyttelse og sikring af en kreditfacilitet. Fogedretten finder ikke, at dette i sig selv kan sidestilles med en realisation af aktivet eller en usædvanlig forretningsmæssig disposition, uanset at ejerpantebrevenes samlede pålydende overstiger ejerlejlighedens værdi. Der er således ikke tale om, at B søger at sikre sig imod, at A vil unddrage ejerlejligheden fra kreditorforfølgning, men at B vil sikre sig i relation til en eventuel friværdi i ejerlejligheden i konkurrence med A's kreditorer i forhold til ejerpantebrevenes underliggende fordringer. Som følge heraf findes arrestbetingelserne ikke opfyldt, hvorfor B's påstand ikke tages til følge." Den 9. juli 2008 omgjorde Østre Landsret fogedrettens beslutning med følgende begrun- 3

4 delse: "Efter det i sagen oplyste om A's personlige og økonomiske forhold, herunder, at han den 29. november 2006 fik tinglyst adkomst til ejendommen på Islands Brygge til en værdi af kr., på hvilken ejendom er tinglyst 2 ejerpantebreve hver på 4 mio. kr. med meddelelse til bank C. Tinglysningen af det sidste ejerpantebrev fandt sted den 26. maj 2008, hvilket var 2 dage før begæringen om arrest skulle forhandles i fogedretten, hvilket må karakteriseres som en påfaldende forretningsmæssig disposition. Da A endvidere, trods opfordring herom, undlod at give møde i fogedretten, og det ikke i øvrigt er oplyst for hvilke underliggende fordringer, pantebrevene er stillet til sikkerhed, finder landsretten, at betingelserne for arrest er opfyldt jf. retsplejelovens 627, nr. 2." Som det fremgår, lægger Østre Landsret ved afgørelsen vægt på, at tinglysningen af ejerpantebrevet 2 dage før forhandlingen i fogedretten må betragtes som en usædvanlig forretningsmæssig disposition. Det skal til dette bemærkes, at det under sagen, hvilket også fremgår af kendelsen, var ukendt, for hvilke underliggende fordringer ejerpantebrevene var blevet stillet til sikkerhed. Tinglysning af et ejerpantebrev er selvsagt almindeligvis ikke en usædvanlig forretningsmæssig disposition, men det er muligvis det forhold, at skyldnerens tinglysning af det sidste ejerpantebrev kan ses som et forsøg på at forhindre, at rekvirenten opnår formålet med arresten (afskæring af skyldnerens mulighed for yderligere og efterfølgende at benytte det første ejerpantebrev som grundlag for sikkerhedsstillelse), der medfører, at Østre Landsret betragter tinglysningen som værende en usædvanlig forretningsmæssig disposition. Det følger af nuværende retspraksis, at hvis ejerpantebrevet på tidspunktet for arrestens gennemførelse lå på den sidste prioritet i lejligheden, ville arresthaveren kunne afskære gennemførelsen af yderligere sikkerhedsstillelse i ejerpantebrevet. Det er imidlertid ikke endeligt afklaret i retspraksis, hvorvidt dette også er tilfældet i den situation, hvor en rettighedshaver inden gennemførelse af arresten får tinglyst en rettighed over ejendommen, herunder et ejerpantebrev, som det var tilfældet i denne sag. Det er således muligt, at rekvirenten ikke kan foretage arrest i et ejerpantebrev, når dette ikke ligger på sidste prioriteten. Spørgsmålet er blevet sat på spidsen i den sag, der dannede grundlag for Østre Landsrets kendelse af 9. juli 2008, og vil blive selvstændigt afgjort i yderligere en kendelse fra Østre Landsret, som endnu ikke er truffet. 4

5 Hvis forklaringen på, at Østre Landsret kategoriserer tinglysningen som værende udtryk for en "usædvanlig forretningsmæssig disposition" bunder i, at Østre Landsret betragter tinglysningen som et forsøg på obstruktion af gennemførelsen af arresten, så har Østre Landsret ikke ved vurderingen af, hvorvidt dette var skyldnerens formål eller ej, tillagt det vægt, at skyldneren kunne have opnået formålet væsentligt billigere ved at tinglyse et ejerpantebrev, der nominelt var langt lavere end det tinglyste, hvorved skyldner ville opnå en besparelse på tinglysningsafgiften. Der forelå således ikke for landsretten - udover tidspunktet for tinglysningen - oplysninger, der kunne støtte, at dispositionen var båret af usædvanlige hensyn. Landsretten lægger i kendelsen også vægt på, at A trods opfordring hertil ikke var mødt op i fogedretten. Rekvirenten havde under forberedelsen i en processuel provokation opfordret A til at give møde i fogedretten og under strafansvar erklære, at han ikke havde gennemført yderligere ejendomserhvervelser end dem, der lå til grund for kravet for arrestbegæringen. Det var ikke i parternes processkrifter yderligere indikation af temaet for en partsafhøring af A. Landsrettens kritik af A's manglende personlige fremmøde, og koblingen til, at der i øvrigt ikke forelå oplysninger om for hvilke underliggende fordringer, ejerpantebrevene var stillet til sikkerhed, udtrykker derfor i en vis udstrækning landsrettens egne ønsker til sagens oplysning. Landsrettens begrundelser for tilladelse af arrest er samlet set bemærkelsesværdige derhen, at de opbløder den grundlæggende præmis i retsplejelovens 627, nr. 2, om, at det er rekvirenten, der skal antageliggøre, at der er tale om en væsentlig forringelse i muligheden for fyldestgørelse. Ved at henvise til, at den på Island bosiddende A ikke gav møde i fogedretten personligt og ved at henvise til, at det er uoplyst, hvad ejerpantebrevene ligger til sikkerhed for, lægger landsretten det reelt over på A at tilbagevise, at der ikke er tale om en usædvanlig forretningsmæssig disposition. Dette gøres på baggrund af den ikke ganske oplagte forudsætning, at tinglysningen af det sidste ejerpantebrev, alene på grund af den tidsmæssige nærhed til forhandlingen af arrestbegæringen, kan anses som en usædvanlig forretningsmæssig disposition. Hvis kendelsen følges op i øvrig retspraksis, medfører det, at det som mulig arrestrekvi- 5

6 rent kan betale sig at indgive arrestbegæring i de tilfælde, hvor skyldner har foretaget dispositioner, som fra rekvirentens perspektiv kan betragtes som påfaldende eller "usædvanlige", såfremt det kan forventes, at skyldneren enten ikke kan eller ikke vil gøre sig ulejligheden med at tilbagevise det "usædvanlige" ved dispositionen. Lovvalg i kontrakt nye regler Af advokat Peter Schradieck og advokatfuldmægtig Mette Hygum Clausen Afgørelse af hvilket lands lov, der skal anvendes ved tvister om internationale kontraktforhold, er forbundet med stor usikkerhed. EU-kommissionen har imidlertid for nylig vedtaget nye regler om lovvalg i kontrakter (Rom I), der umiddelbart giver større sikkerhed for lovvalget i en række konkrete sagstyper og samtidigt gør op med den lex fori-tendens, som hidtil har kunnet spores ved retternes anvendelse af lovvalgsreglerne. Som følge af det danske retlige forbehold er det endnu uafklaret, om disse nye regler kommer til at finde anvendelse på aftaler, hvor den ene part er dansk. Den 30. april 2008 afsagde Vestre Landsret en kendelse, som viser, at der forsat er betydelig usikkerhed forbundet med afgørelsen af lovvalg og værneting i situationer, hvor parterne ikke har truffet aftale om disse spørgsmål (jfr. U V). Den pågældende sag blev rejst for Landsretten som en kære af Retten i Århus' kendelse af 13. september 2007, hvor spørgsmålet om værneting, retskraft og lovvalg var udskilt til særskilt behandling. I sagen, der dannede baggrund for Retten i Århus og Vestre Landsrets kendelse, havde en italiensk sælger - i forbindelse med ophævelsen af et kontraktforhold - anlagt en sag i Italien, som angik spørgsmålet om, hvorvidt den danske køber efter parternes aftale var tillagt en eksklusiv ret. Den italienske domstol konstaterede, at den var kompetent efter EFdomskonventionens artikel 5, nr. 1, og at kontrakten skulle bedømmes efter italiensk ret. Den italienske domstol gav herefter sælger medhold i, at køber ikke var tillagt en eksklusiv ret, men "afviste" trods dette sælgers øvrige påstande om, at køber tilpligtedes at anerkende, at kontrakten var opsagt, og at køber intet krav havde mod sælger i denne anledning. Herefter anlagde køber en ny sag i Danmark med krav om erstatning for uberettiget ophævelse af kontrakten. Vestre Landsret (og Retten i Århus) fandt, at den italienske dom alene vedrørte karakteren af parternes kontraktforhold og ikke det økonomiske mellem- 6

7 værende i anledning af kontraktens ophævelse. Den italienske dom var derfor ikke til hinder for, at en dansk domstol kunne prøve en sag vedrørende det økonomiske mellemværende. Ved afgørelsen af spørgsmålet om lovvalg og værneting lagde Retten i Århus vægt på, at den karakteristiske ydelse for kontrakten skulle præsteres af sælger, hvorfor aftalen var undergivet italiensk ret, jf. Romkonventionens artikel 4, stk. 2. Venstre Landsret lagde derimod vægt på, at køber skulle forhandle sælgers produkter i Danmark, og at købers forretningssted var i Danmark. På den baggrund fastslog Landsretten, at dansk ret fandt anvendelse. Både byretten og landsretten fandt herefter, at sælgers forpligtelse i henhold til dansk ret skulle opfyldes i Danmark, hvorfor der var værneting i Danmark i medfør af EF-domskonventionens artikel 5, nr. 1. Den omtalte afgørelse er et klassisk eksempel på, at fleksibiliteten i de gældende regler blandt andet Romkonventionens artikel 4 - medfører, at parterne har et oplagt incitament til at forsøge at kontrollere værneting og lovvalg, og at parterne også i realiteten i vidt omfang har mulighed for at påvirke disse dele af en retssag. Fastlæggelsen af det mest gunstige værneting og lovvalg kan således f.eks. styres via overvejelser om, hvilke påstande og retlige spørgsmål, der skal være de centrale i sagen, og ved at sørge for, at sagen anlægges først i den jurisdiktion, som formentlig vil give det foretrukne resultat. Hertil kommer, at der ved anvendelsen af de gældende regler traditionelt har kunnet spores en lex fori-tendens, dvs. at f.eks. danske domstole har tendens til at anvende dansk ret, hvilket naturligt medfører betydelig usikkerhed om resultatet af potentielle sager, da en sags materielle afgørelse således vil afhænge af, hvor sagen anlægges først. Med det hovedformål at fjerne det væsentlige incitament til den type forum shopping i internationale kontraktforhold, som blandt andet den omtalte sag er et eksempel på, har EU-kommissionens netop vedtaget en forordning om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I). Forordningen bygger på Romkonventionen, men indfører nogle væsentlige ændringer, hvor opmærksomheden i denne artikel skal henledes på indførelsen af en række detaljerede regler om lovvalget i mangel af aftale, jf. Rom I artikel 4, stk. 1. Ifølge denne bestemmelse er købsaftaler underlagt sælgers lov (litra a), tjenesteydelsesaftaler tjenesteyderens lov (litra b), rettigheder over fast ejendom, som hovedregel det lands lov, hvor ejendommen er beliggende (litra c), franchiseaftaler franchisetagerens lov (litra e), distributionsaftaler distributørens lov (litra f) og salg af varer ved auktion loven i det land, hvor auktionen finder sted (litra g). Den afgørende tilknytningsfaktor er den pågældende juridiske persons eller genstands "sædvanlige opholdssted". De mere faste regler i Rom I betyder, at f.eks. en franchisegiver, der ikke ønsker franchisetagers lov skal finde anvendelse, nu bør sikre sig, at dette skrives ind i aftalen. 7

8 I tillæg til de refererede faste regler opstiller Rom 1 endvidere regler for aftaler, som ikke er omfattet af "listen" i stk. 1, og for blandede aftaler. Disse regler minder fortsat om den oprindelige hovedregel og formodningsregel i Romkonventionens artikel 4, stk. 1 og 2. Da alt for faste regler i praksis ofte kan føre til urimelige resultater, insisterede medlemsstaterne på at få indsat en snæver undtagelse, så ovennævnte regler fraviges, hvis aftalen har en åbenbart nærmere tilknytning til et andet land. Hvor snæver denne undtagelse vil blive fortolket, må afklares af fremtidig retspraksis. Endelig bemærkes, at der forsat findes særlige lovvalgsregler i fællesskabsretten og i konventioner, som har forrang for Rom I, og som gør, at medlemslandene uanset Rom I kan være med i f.eks. Haagerkonventionen om lovvalget for internationale løsørekøb og CISG. Rom I skal anvendes fra den 17. december 2009 på kontrakter indgået herefter. Da Rom I imidlertid er omfattet af det danske retlige forbehold, vil dansk deltagelse enten kræve indgåelse af en parallelaftale, eller at forordningen anvendes som modellov (dvs. at forordningen "kopieres" over i en dansk lov). Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt oplysninger om, hvorvidt forhandlinger med Kommissionen om indgåelse af en parallelaftale er indledt. Hvorvidt Danmark skal med i Rom I er således endnu uafklaret. Uanset udfaldet af dette spørgsmål, anbefales det dog forsat, at parterne i ethvert aftaleforhold søger at fastlægge fremtidige værneting og lovvalg allerede i forbindelse med udarbejdelsen af kontrakten. En sådan tidlig afklaring medfører både, at den relevante lovgivning lægges til grund for udformningen og fortolkningen af kontraktens bestemmelser, og at usikkerheden om resultatet af eventuelle fremtidige konflikter reduceres betragteligt. 8

9 Kontakt vores advokater på telefon , eller på nedenstående adresser: Partner, Advokat Torben Bondrop Partner, Advokat Henrik Holm-Nielsen Partner, Advokat Peter Fogh Partner, Advokat Peter Wengler-Jørsensen Partner, Advokat Jens Jordahn Juniorpartner, Advokat Peter Schradieck Associeret partner, Advokat Søren Vagner Nielsen Advokat Mikael Delin Advokat Charlotte Hasseris Iversen Advokat Michala Rath Advokat Jakob Skram-Jensen Advokat Niklas Korsgaard Christensen Advokat Peter Østergaard Nielsen Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. 9

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ERHVERVSEJENDOMME Energimærkning pr. 1. juli 2009... 1 Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol?... 3

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?...

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 IMMATERIALRET Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... 4 Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM - 1 Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM2017.414.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Folketingets Retsudvalg Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K T 33 95 13 10 F 33 95 13 11 www.minff.dk./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR - 1 Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM2016.101.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/2 2016, ref. i SKM2016.101.LSR, ikke grundlag

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT 8. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT En ny landsretsdom fastslår forsikringsselskabets ret til i kontanterstatningen at fratrække

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 Sag 37/2011 (2. afdeling) Rederiet for Sea Endeavour I c/o Saga Shipping & Trading Corporation Limited (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Assens Havn

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Den nye Domsforordning

Den nye Domsforordning Den nye Domsforordning Domskonventionen 1968 Domsforordningen 2000 Domsforordningen Baggrund og historik Den nye Domsforordning 2012 Dobbelte instrumenter Kompetencereglerne Sagsøgte med bopæl i EU Sagsøgte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 291/2016 (2. afdeling) Advokat Dan Terkildsen, Michael Eide, Revisor Flemming Sivertsen, Selskabet af 23. april 2008 ApS (tidligere Plen 10

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling UfR 2016.1558/2 H Taewoong Højesteretsdommer Michael Rekling T s hovedanbringender til støtte for ugyldighed 1. Tilsidesættelse af kontradiktions- og forhandlingsprincippet (VL 37, stk. 2, nr. 1, litra

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 26. februar 2016 Sagsnr. 2015-4431/MKJ 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: Advokat

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande.

Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande. Handel med udlandet 1. Indledning Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande. I et overraskende stort antal tilfælde

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 Sag 216/2012 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jan Schneider) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Århus den 15. februar 2012

Læs mere

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0399 Offentligt Sammenskrivning af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere