NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler..."

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 KONFLIKTLØSNING Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler... 6 Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse Af advokat Torben Bondrop og advokatfuldmægtig Klint Klingberg-Jensen Brugen af det foreløbige retsmiddel arrest er i retsplejelovens 627, nr. 2, betinget af, at arrestrekvirenten antageliggør, at det vil føre til en væsentlig forringelse af rekvirentens mulighed for fyldestgørelse, hvis arresten nægtes. Dette beviskrav til rekvirenten har i praksis været vanskeligt at løfte, men en ny kendelse af 9. juli 2008 fra Østre Landsret åbner op for en lempelse af bevisvurderingen. Arrest er et såkaldt foreløbigt retsmiddel, der har til formål at sikre, at den, der har et pengekrav mod en skyldner, men hvor kravet endnu ikke er fastslået ved dom eller lignende retsgrundlag, evt. fordi en retssag verserer om spørgsmålet, senere kan gøre udlæg i bestemte aktiver (de arresterede aktiver) tilhørende skyldneren. Arrest kan foretages, når der ikke kan foretages udlæg for fordringen, og når det må antages, at muligheden for senere at opnå dækning ellers vil blive væsentligt forringet. Før den seneste ændring i 1988 af retsplejelovens regler om arrest gjaldt alene et krav om, at skyldneren ved dispositioner over sine aktiver bragte rekvirentens fyldestgørelsesmuligheder i fare. Af bemærkningerne til lov nr. 731 af 7. december 1988, hvor betingelsen for arrest blev skærpet, fremgår det, at skærpelsen, gennem indførelsen af kravet om "væsentlig forringelse", blev gennemført for at imødegå en kritik af, at arrestinstituttet blev misbrugt som et pressionsmiddel mod mulige skyldnere. Det blev derfor ved lovændringen krævet, at der skulle være en aktuel grund til at antage, at fyldestgørelsen blev bragt i fare. Af forarbejderne til loven fremgår, at rekvirenten efter ændringen skal kunne henvise til konkrete omstændigheder vedrørende skyldnerens personlige eller økonomiske forhold, der antageliggør, at muligheden for fyldestgørelse bli- Med 195 jurister og en samlet medarbejderstab på 345 er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning. 1

2 ver væsentligt forringet, hvis arrest nægtes. Som eksempler på sådanne konkrete omstændigheder er der i forarbejderne henvist til det tilfælde, hvor skyldneren foretager usædvanlige realisationer af sine aktiver eller usædvanlige forretningsmæssige dispositioner og endelig til det tilfælde, at skyldneren direkte erklærer, at han vil lægge hindringer i vejen for en fyldestgørelse. Trykt retspraksis efter de nye regler har været sparsom, fordi skærpelsen har ført til færre indgivelser af begæringer om arrest, og fordi færre afslag på arrestbegæringer er blevet kæret til landsretterne. Fra den foreliggende retspraksis skal nævnes Vestre Landsrets kendelse af 25. april 1989 (UfR V), hvor retten kom frem til, at talrige tvangsauktioner over skyldnerens ejendom samt det forhold, at skyldneren havde et tilgodehavende, som skyldnerens øvrige kreditorer søgte fyldestgørelse i, ikke udgjorde det fornødne grundlag for en arrest. Resultatet af kendelsen er ikke overraskende, idet intet i sagen talte for, at skyldneren forsøgte at unddrage aktiver fra kreditorforfølgning. Vestre Landsrets kendelse af 9. juni 1993 (UfR V) omhandlede et hotels forsøg på foretagelse af arrest hos en tidligere ansat bogholder, som var underlagt en politiudredning for underslæb og bedrageri begået under ansættelsen på hotellet. I denne sag omgjorde landsretten en afvisning af arrest under henvisning til, at de oplysninger, der var fremkommet om skyldnerens dispositioner under dennes ansættelse, var tilstrækkelige til at løfte bevisbyrden i henhold til retsplejelovens 627, stk. 2. Kendelsen forekommer konkret begrundet, og det var under sagen oplyst, at politianmeldelsen beroede på hotellets konstatering af, at skyldneren havde taget af hotellets kontante beholdning og dækket over dette ved oprettelsen af fiktive bilag mv. Også Østre Landsret har i en kendelse af 18. april 1994 (UfR Ø) accepteret foretagelse af arrest i en sag, hvor en skyldner mente sig berettiget til tilbagebetaling af kr fra det selskab, hvori han var direktør. Skyldneren havde udbetalt beløbet til sig selv i form af 3 checks udstedt dagen inden, beslutning om hans bortvisning blev truffet. Landsretten fandt betingelserne for arrest for opfyldt under henvisning til disse dispositioner, jf. bemærkningerne i lovforslaget om usædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Den nye kendelse af 9. juli 2008 fra Østre Landsret (endnu u-trykt), omhandlede en sag, hvor skyldneren var bosat på Island, men rådede over et aktiv i Danmark i form af en ejerlejlighed på Islands Brygge i København. Rekvirenten ønskede at foretage arrest for et beløb på kr i ejerlejligheden samt et i lejligheden tinglyst ejerpantebrev på kr. 2

3 Fordringen hidrørte fra det tab, som forventeligt ville opstå ved salget af 6 ejerlejligheder, som skyldneren havde erhvervet, men tilsyneladende ikke efterfølgende havde kunnet opnå finansiering til at betale for. Skyldneren mente sig berettiget til at træde tilbage fra aftalerne under henvisning til forsinkelse med den aftalte overtagelsesdag for lejlighederne. Dagen før forhandlingen i fogedretten om gennemførelse af arresten meddelte skyldneren, at hans bank dagen i forvejen havde oplyst, at endnu et ejerpantebrev på kr var eller ville blive fremsendt til tinglysning. I kendelse af 2. juni 2008 fra Københavns Byrets fogedafdeling begrunder fogedretten afvisning af begæring om arrest med følgende: "Fogedretten finder ikke, at der er oplyst bestemte omstændigheder vedrørende skyldner A's personlige eller økonomiske forhold, som antageligør, at denne ved sine dispositioner vil bringe kreditor B's fyldestgørelsesmulighed i fare. For så vidt angår A's personlige forhold bemærkes, at han har bopæl i Island, hvilket forhold B har været bekendt med ved købsaftalernes indgåelse. Dette kan derfor ikke i sig selv medføre, at betingelserne i retsplejelovens 627, nr. 2, er opfyldt." For så vidt angår A's økonomiske forhold bemærkes, at de omhandlede ejerpantebreve alene giver ejeren en sikkerhedsret i ejendommen, og at det er uoplyst, for hvilken underliggende fordring ejerpantebrevene er stillet til sikkerhed for. Udstedelse og tinglysning af ejerpantebreve forbereder som regel udnyttelse og sikring af en kreditfacilitet. Fogedretten finder ikke, at dette i sig selv kan sidestilles med en realisation af aktivet eller en usædvanlig forretningsmæssig disposition, uanset at ejerpantebrevenes samlede pålydende overstiger ejerlejlighedens værdi. Der er således ikke tale om, at B søger at sikre sig imod, at A vil unddrage ejerlejligheden fra kreditorforfølgning, men at B vil sikre sig i relation til en eventuel friværdi i ejerlejligheden i konkurrence med A's kreditorer i forhold til ejerpantebrevenes underliggende fordringer. Som følge heraf findes arrestbetingelserne ikke opfyldt, hvorfor B's påstand ikke tages til følge." Den 9. juli 2008 omgjorde Østre Landsret fogedrettens beslutning med følgende begrun- 3

4 delse: "Efter det i sagen oplyste om A's personlige og økonomiske forhold, herunder, at han den 29. november 2006 fik tinglyst adkomst til ejendommen på Islands Brygge til en værdi af kr., på hvilken ejendom er tinglyst 2 ejerpantebreve hver på 4 mio. kr. med meddelelse til bank C. Tinglysningen af det sidste ejerpantebrev fandt sted den 26. maj 2008, hvilket var 2 dage før begæringen om arrest skulle forhandles i fogedretten, hvilket må karakteriseres som en påfaldende forretningsmæssig disposition. Da A endvidere, trods opfordring herom, undlod at give møde i fogedretten, og det ikke i øvrigt er oplyst for hvilke underliggende fordringer, pantebrevene er stillet til sikkerhed, finder landsretten, at betingelserne for arrest er opfyldt jf. retsplejelovens 627, nr. 2." Som det fremgår, lægger Østre Landsret ved afgørelsen vægt på, at tinglysningen af ejerpantebrevet 2 dage før forhandlingen i fogedretten må betragtes som en usædvanlig forretningsmæssig disposition. Det skal til dette bemærkes, at det under sagen, hvilket også fremgår af kendelsen, var ukendt, for hvilke underliggende fordringer ejerpantebrevene var blevet stillet til sikkerhed. Tinglysning af et ejerpantebrev er selvsagt almindeligvis ikke en usædvanlig forretningsmæssig disposition, men det er muligvis det forhold, at skyldnerens tinglysning af det sidste ejerpantebrev kan ses som et forsøg på at forhindre, at rekvirenten opnår formålet med arresten (afskæring af skyldnerens mulighed for yderligere og efterfølgende at benytte det første ejerpantebrev som grundlag for sikkerhedsstillelse), der medfører, at Østre Landsret betragter tinglysningen som værende en usædvanlig forretningsmæssig disposition. Det følger af nuværende retspraksis, at hvis ejerpantebrevet på tidspunktet for arrestens gennemførelse lå på den sidste prioritet i lejligheden, ville arresthaveren kunne afskære gennemførelsen af yderligere sikkerhedsstillelse i ejerpantebrevet. Det er imidlertid ikke endeligt afklaret i retspraksis, hvorvidt dette også er tilfældet i den situation, hvor en rettighedshaver inden gennemførelse af arresten får tinglyst en rettighed over ejendommen, herunder et ejerpantebrev, som det var tilfældet i denne sag. Det er således muligt, at rekvirenten ikke kan foretage arrest i et ejerpantebrev, når dette ikke ligger på sidste prioriteten. Spørgsmålet er blevet sat på spidsen i den sag, der dannede grundlag for Østre Landsrets kendelse af 9. juli 2008, og vil blive selvstændigt afgjort i yderligere en kendelse fra Østre Landsret, som endnu ikke er truffet. 4

5 Hvis forklaringen på, at Østre Landsret kategoriserer tinglysningen som værende udtryk for en "usædvanlig forretningsmæssig disposition" bunder i, at Østre Landsret betragter tinglysningen som et forsøg på obstruktion af gennemførelsen af arresten, så har Østre Landsret ikke ved vurderingen af, hvorvidt dette var skyldnerens formål eller ej, tillagt det vægt, at skyldneren kunne have opnået formålet væsentligt billigere ved at tinglyse et ejerpantebrev, der nominelt var langt lavere end det tinglyste, hvorved skyldner ville opnå en besparelse på tinglysningsafgiften. Der forelå således ikke for landsretten - udover tidspunktet for tinglysningen - oplysninger, der kunne støtte, at dispositionen var båret af usædvanlige hensyn. Landsretten lægger i kendelsen også vægt på, at A trods opfordring hertil ikke var mødt op i fogedretten. Rekvirenten havde under forberedelsen i en processuel provokation opfordret A til at give møde i fogedretten og under strafansvar erklære, at han ikke havde gennemført yderligere ejendomserhvervelser end dem, der lå til grund for kravet for arrestbegæringen. Det var ikke i parternes processkrifter yderligere indikation af temaet for en partsafhøring af A. Landsrettens kritik af A's manglende personlige fremmøde, og koblingen til, at der i øvrigt ikke forelå oplysninger om for hvilke underliggende fordringer, ejerpantebrevene var stillet til sikkerhed, udtrykker derfor i en vis udstrækning landsrettens egne ønsker til sagens oplysning. Landsrettens begrundelser for tilladelse af arrest er samlet set bemærkelsesværdige derhen, at de opbløder den grundlæggende præmis i retsplejelovens 627, nr. 2, om, at det er rekvirenten, der skal antageliggøre, at der er tale om en væsentlig forringelse i muligheden for fyldestgørelse. Ved at henvise til, at den på Island bosiddende A ikke gav møde i fogedretten personligt og ved at henvise til, at det er uoplyst, hvad ejerpantebrevene ligger til sikkerhed for, lægger landsretten det reelt over på A at tilbagevise, at der ikke er tale om en usædvanlig forretningsmæssig disposition. Dette gøres på baggrund af den ikke ganske oplagte forudsætning, at tinglysningen af det sidste ejerpantebrev, alene på grund af den tidsmæssige nærhed til forhandlingen af arrestbegæringen, kan anses som en usædvanlig forretningsmæssig disposition. Hvis kendelsen følges op i øvrig retspraksis, medfører det, at det som mulig arrestrekvi- 5

6 rent kan betale sig at indgive arrestbegæring i de tilfælde, hvor skyldner har foretaget dispositioner, som fra rekvirentens perspektiv kan betragtes som påfaldende eller "usædvanlige", såfremt det kan forventes, at skyldneren enten ikke kan eller ikke vil gøre sig ulejligheden med at tilbagevise det "usædvanlige" ved dispositionen. Lovvalg i kontrakt nye regler Af advokat Peter Schradieck og advokatfuldmægtig Mette Hygum Clausen Afgørelse af hvilket lands lov, der skal anvendes ved tvister om internationale kontraktforhold, er forbundet med stor usikkerhed. EU-kommissionen har imidlertid for nylig vedtaget nye regler om lovvalg i kontrakter (Rom I), der umiddelbart giver større sikkerhed for lovvalget i en række konkrete sagstyper og samtidigt gør op med den lex fori-tendens, som hidtil har kunnet spores ved retternes anvendelse af lovvalgsreglerne. Som følge af det danske retlige forbehold er det endnu uafklaret, om disse nye regler kommer til at finde anvendelse på aftaler, hvor den ene part er dansk. Den 30. april 2008 afsagde Vestre Landsret en kendelse, som viser, at der forsat er betydelig usikkerhed forbundet med afgørelsen af lovvalg og værneting i situationer, hvor parterne ikke har truffet aftale om disse spørgsmål (jfr. U V). Den pågældende sag blev rejst for Landsretten som en kære af Retten i Århus' kendelse af 13. september 2007, hvor spørgsmålet om værneting, retskraft og lovvalg var udskilt til særskilt behandling. I sagen, der dannede baggrund for Retten i Århus og Vestre Landsrets kendelse, havde en italiensk sælger - i forbindelse med ophævelsen af et kontraktforhold - anlagt en sag i Italien, som angik spørgsmålet om, hvorvidt den danske køber efter parternes aftale var tillagt en eksklusiv ret. Den italienske domstol konstaterede, at den var kompetent efter EFdomskonventionens artikel 5, nr. 1, og at kontrakten skulle bedømmes efter italiensk ret. Den italienske domstol gav herefter sælger medhold i, at køber ikke var tillagt en eksklusiv ret, men "afviste" trods dette sælgers øvrige påstande om, at køber tilpligtedes at anerkende, at kontrakten var opsagt, og at køber intet krav havde mod sælger i denne anledning. Herefter anlagde køber en ny sag i Danmark med krav om erstatning for uberettiget ophævelse af kontrakten. Vestre Landsret (og Retten i Århus) fandt, at den italienske dom alene vedrørte karakteren af parternes kontraktforhold og ikke det økonomiske mellem- 6

7 værende i anledning af kontraktens ophævelse. Den italienske dom var derfor ikke til hinder for, at en dansk domstol kunne prøve en sag vedrørende det økonomiske mellemværende. Ved afgørelsen af spørgsmålet om lovvalg og værneting lagde Retten i Århus vægt på, at den karakteristiske ydelse for kontrakten skulle præsteres af sælger, hvorfor aftalen var undergivet italiensk ret, jf. Romkonventionens artikel 4, stk. 2. Venstre Landsret lagde derimod vægt på, at køber skulle forhandle sælgers produkter i Danmark, og at købers forretningssted var i Danmark. På den baggrund fastslog Landsretten, at dansk ret fandt anvendelse. Både byretten og landsretten fandt herefter, at sælgers forpligtelse i henhold til dansk ret skulle opfyldes i Danmark, hvorfor der var værneting i Danmark i medfør af EF-domskonventionens artikel 5, nr. 1. Den omtalte afgørelse er et klassisk eksempel på, at fleksibiliteten i de gældende regler blandt andet Romkonventionens artikel 4 - medfører, at parterne har et oplagt incitament til at forsøge at kontrollere værneting og lovvalg, og at parterne også i realiteten i vidt omfang har mulighed for at påvirke disse dele af en retssag. Fastlæggelsen af det mest gunstige værneting og lovvalg kan således f.eks. styres via overvejelser om, hvilke påstande og retlige spørgsmål, der skal være de centrale i sagen, og ved at sørge for, at sagen anlægges først i den jurisdiktion, som formentlig vil give det foretrukne resultat. Hertil kommer, at der ved anvendelsen af de gældende regler traditionelt har kunnet spores en lex fori-tendens, dvs. at f.eks. danske domstole har tendens til at anvende dansk ret, hvilket naturligt medfører betydelig usikkerhed om resultatet af potentielle sager, da en sags materielle afgørelse således vil afhænge af, hvor sagen anlægges først. Med det hovedformål at fjerne det væsentlige incitament til den type forum shopping i internationale kontraktforhold, som blandt andet den omtalte sag er et eksempel på, har EU-kommissionens netop vedtaget en forordning om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I). Forordningen bygger på Romkonventionen, men indfører nogle væsentlige ændringer, hvor opmærksomheden i denne artikel skal henledes på indførelsen af en række detaljerede regler om lovvalget i mangel af aftale, jf. Rom I artikel 4, stk. 1. Ifølge denne bestemmelse er købsaftaler underlagt sælgers lov (litra a), tjenesteydelsesaftaler tjenesteyderens lov (litra b), rettigheder over fast ejendom, som hovedregel det lands lov, hvor ejendommen er beliggende (litra c), franchiseaftaler franchisetagerens lov (litra e), distributionsaftaler distributørens lov (litra f) og salg af varer ved auktion loven i det land, hvor auktionen finder sted (litra g). Den afgørende tilknytningsfaktor er den pågældende juridiske persons eller genstands "sædvanlige opholdssted". De mere faste regler i Rom I betyder, at f.eks. en franchisegiver, der ikke ønsker franchisetagers lov skal finde anvendelse, nu bør sikre sig, at dette skrives ind i aftalen. 7

8 I tillæg til de refererede faste regler opstiller Rom 1 endvidere regler for aftaler, som ikke er omfattet af "listen" i stk. 1, og for blandede aftaler. Disse regler minder fortsat om den oprindelige hovedregel og formodningsregel i Romkonventionens artikel 4, stk. 1 og 2. Da alt for faste regler i praksis ofte kan føre til urimelige resultater, insisterede medlemsstaterne på at få indsat en snæver undtagelse, så ovennævnte regler fraviges, hvis aftalen har en åbenbart nærmere tilknytning til et andet land. Hvor snæver denne undtagelse vil blive fortolket, må afklares af fremtidig retspraksis. Endelig bemærkes, at der forsat findes særlige lovvalgsregler i fællesskabsretten og i konventioner, som har forrang for Rom I, og som gør, at medlemslandene uanset Rom I kan være med i f.eks. Haagerkonventionen om lovvalget for internationale løsørekøb og CISG. Rom I skal anvendes fra den 17. december 2009 på kontrakter indgået herefter. Da Rom I imidlertid er omfattet af det danske retlige forbehold, vil dansk deltagelse enten kræve indgåelse af en parallelaftale, eller at forordningen anvendes som modellov (dvs. at forordningen "kopieres" over i en dansk lov). Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt oplysninger om, hvorvidt forhandlinger med Kommissionen om indgåelse af en parallelaftale er indledt. Hvorvidt Danmark skal med i Rom I er således endnu uafklaret. Uanset udfaldet af dette spørgsmål, anbefales det dog forsat, at parterne i ethvert aftaleforhold søger at fastlægge fremtidige værneting og lovvalg allerede i forbindelse med udarbejdelsen af kontrakten. En sådan tidlig afklaring medfører både, at den relevante lovgivning lægges til grund for udformningen og fortolkningen af kontraktens bestemmelser, og at usikkerheden om resultatet af eventuelle fremtidige konflikter reduceres betragteligt. 8

9 Kontakt vores advokater på telefon , eller på nedenstående adresser: Partner, Advokat Torben Bondrop Partner, Advokat Henrik Holm-Nielsen Partner, Advokat Peter Fogh Partner, Advokat Peter Wengler-Jørsensen Partner, Advokat Jens Jordahn Juniorpartner, Advokat Peter Schradieck Associeret partner, Advokat Søren Vagner Nielsen Advokat Mikael Delin Advokat Charlotte Hasseris Iversen Advokat Michala Rath Advokat Jakob Skram-Jensen Advokat Niklas Korsgaard Christensen Advokat Peter Østergaard Nielsen Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. 9

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ERHVERVSEJENDOMME Energimærkning pr. 1. juli 2009... 1 Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol?... 3

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET TOTALHARMONISERING AF PRODUKTANSVAR PRODUKTANSVARSLOVENS 10 - EN BESTEMMELSE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Poul Bostrup og Grete Due: Syn og Skøn efter retsplejelovens regler i skattesager og i andre sager, 2. Udgave Thomson Reuters 2011 Erik Hørlyck: Syn og Skøn 4.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

BANK- OG FINANSIERINGSRET

BANK- OG FINANSIERINGSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 BANK- OG FINANSIERINGSRET Ny dom om omstødelse af pant for lån... 1 Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID)... 2 Finanstilsynets principielle afgørelser...

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

Opgave 1. Den unge kvinde anmeldte Hansen for voldtægt, og politiet indledte en efterforskning.

Opgave 1. Den unge kvinde anmeldte Hansen for voldtægt, og politiet indledte en efterforskning. 2 Opgave 1 Den danske bank Trader A/S, der havde sit hovedsæde i Århus, sponsorerede et cykelhold Team Trader, der skulle deltage i det årlige cykelløb fra Hamburg til Århus. Banken forhandlede på det

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE FINANCE Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber... 1 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero..

~-: r~ ',',,~. '' ~,. ~ f~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere