DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael"

Transkript

1 UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne Egedal. H 34/02 og V 109/03 Netdenmark A/S (advokat Thomas Hansen) mod Klagenævnet for Domænenavne (advokat Mads Berendt) og DK Hostmaster A/S (advokat Mads Berendt) Den 8. maj 2003 traf Klagenævnet for Domænenavne (i det følgende: Klagenævnet) afgørelse om, at domænenavnene advokat.dk, advokaten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk, som Netdenmark A/S (i det følgende: Netdenmark) havde registreret første gang i 1997, skulle overføres til Advokatsamfundet. Ved Københavns Byrets Fogedafdelings kendelse af 23. maj 2003 har Netdenmark fået nedlagt forbud mod, at DK Hostmaster foretager overførslen til Advokatsamfundet.

2 2 Under sagen skal der navnlig tages stilling til, om Klagenævnet havde kompetence til at træffe afgørelsen af 8. maj 2003, og om DK Hostmaster A/S (i det følgende: DK Hostmaster) kan gennemføre afgørelsen. Påstande Netdenmark har nedlagt følgende påstande: - Klagenævnet skal anerkende, at det ikke har haft kompetence til at træffe afgørelse om overdragelse af domænenavne registreret før den 22. februar 2000 under landedomænet.dk, herunder om overdragelse af domænenavnene advokat.dk, advokaten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk til Advokatsamfundet - Klagenævnets afgørelse herom af 8. maj 2003 ophæves. - DK Hostmaster forbydes at overdrage domænenavnene advokat.dk, advokaten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk til Advokatsamfundet - Københavns Byrets fogedafdelings forbud af 28. maj 2003 stadfæstes som lovligt gjort og forfulgt. Klagenævnet og DK Hostmaster har påstået frifindelse. Under sagens forberedelse nedlagde Netdenmarks advokat i sit processkrift III af 30. november 2004 og påstandsdokument af 30. december 2004 påstand om, at Klagenævnet skulle anerkende, at dets afgørelse af 8. maj 2003 skulle ophæves, hvis retten kom frem til, at Klagenævnet ikke havde kompetence til at træffe afgørelsen. Klagenævnets advokat tog i sit påstandsdokument af 2. december 2004 bekræftende til genmæle over for påstanden i denne udformning. I sit påstandsdokument af 21. april 2006 har Netdenmarks advokat udformet den nævnte påstand således, at Klagenævnets afgørelse af 8. maj 2003 påstås ophævet, uden at påstanden er knyttet til nogen forudsætning om, at retten finder, at Klagenævnte ikke har kompetence til at træffe afgørelsen. Klagenævnets advokat har under domsforhandlingen under henvisning til, at den ændring, som Netdenmarks advokat har foretaget i sin påstand,

3 3 bevirker en væsentlig udvidelse af denne, anmodet om tilladelse til at ændre sin modpåstand til frifindelse. Regler for domænenavne under landedomænet.dk Foreningen af Internet Leverandører (i det følgende: FIL) administrerede oprindelig landedomænet.dk. Efter FIL s regelsæt af 15. januar 1997 skulle en ansøgning om et domænenavn vedlægges en erklæring om, at anmelderens brug af domænenavnet ikke krænker tredjemandsrettigheder.. Der var ingen regler i regelsættet om inddragelse af domænenavne. DIFO blev stiftet i 1999 og overtog fra FIL administrationen af landedomænet.dk. DI- FO vedtog den 21. februar 2000 Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under top level domænet.dk (i det følgende: DIFO s regler). Det fremgår af opkrævningerne af årlig afgift for registrering af domænenavn under.dk domænet, at registranten ved betaling af afgiften anerkender foreningen Dansk Internet Forum, Klagenævnet for Domænenavne og de regler, der gælder for domænenavne under.dk, og som udstedes af Dansk Internet Forum. DIFO s regler af 21. februar 2000 fastsætter bl.a. følgende: 1.4 Definitioner b. DK Hostmaster: Et aktieselskab, der ejes 100 % af DIFO, og som efter delegation fra DIFO registrerer og delegerer andenordens domænenavne under.dk-domænet Inddragelse i almenhedens interesse DIFO kan beslutte, at DK Hostmaster skal inddrage domænenavne, der allerede er registreret til ibrugtagning, hvis der skønnes behov for at anvende disse domænenavne i almenhedens interesse Klagenævnet for Domænenavne DIFO nedsætter et klagenævn for domænenavne, der træffer afgørelse i sager af den under pkt. 5.2 nævnte art.

4 Sagsområde Klagenævnet for Domænenavne er kompetent til at behandle sager om, hvorvidt en domæneregistrering, som har fundet sted efter den 22. februar 2000, er sket i strid med gældende dansk ret og nærværende regelsæt. Den 1. december 2002 har DIFO affattet reglernes pkt således: 5.2. Sagsområde a. Klagenævnet for Domænenavne er kompetent til at behandle sager om, hvorvidt en domænenavnregistrering strider mod gældende dansk ret og nærværende regler. Nævnet kan herunder træffe beslutning om at overføre, suspendere eller slette sådanne domænenavne. b. Nævnet kan træffe afgørelse i sager vedrørende beslutninger truffet af DIFO i medfør af pkt. 4.1 i nærværende regler. Domænenavnene advokat.dk, advokaten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk Netdenmark registrerede i 1997 domænenavnene advokat.dk, advokaten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk. I brev af 22. maj 2001 til DIFO rejste advokat Janne Glæsel på vegne Advokatsamfundet indsigelse over for, at Netdenmark havde registreret domænenavnene advokat.dk, advokaten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk. Formanden for DIFO s bestyrelse svarede 21. november 2001, at DIFO ikke fandt grundlag for at inddrage Netdenmarks domænenavn, og henviste Advokatsamfundet til at indbringe sagen for Klagenævnet mv. Den 19. december 2001 indbragte advokat Janne Glæsel på vegne Advokatsamfundet sagen for Klagenævnet. Under skriftvekslingen gjorde Netdenmarks advokat gældende, at Klagenævnet ikke havde kompetence til at behandle sagen, idet denne vedrørte registreringer foretaget før den 22. februar 2000, jf. pkt. 5.2 i DIFO s dagældende regler. Den 8. maj 2003 traf Klagenævnet på grundlag af den ovenfor omtalte ændrede udformning af pkt. 5.2 i DIFO s regler afgørelse om, at Netdenmark skulle anerkende, at Net-

5 5 denmarks registreringer af domænenavnene advokat.dk, advokaten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk var i strid med gældende dansk ret, og at domænenavnene skulle overføres til Advokatsamfundet. Efter begæring af Netdenmarks advokat afsagde Københavns Byrets fogedafdeling den 23. maj 2003 kendelse, hvorved det mod sikkerhedsstillelse blev forbudt DK Hostmaster at overføre de pågældende domænenavne til Advokatsamfundet, samtidig med at en begæring om et tilsvarende forbud i forhold til Klagenævnet blev nægtet fremme. Forklaringer Direktør og indehaver af Netdenmark, Jesper Søgaard, har forklaret, at han alene anser Netdenmark for bundet af FIL s regler, der gjaldt i 1997, idet Netdenmark på intet tidspunkt har accepteret DIFO s regler. Ved betaling af årsafgiften har han taget forbehold over for formuleringen på DIFO s opkrævninger om, at man ved betaling anerkender DIFO s regler. Klagenævnet burde ved modtagelsen have afvist advokat Janne Glæsels klage, da sagen angik en registrering før den 22. februar 2000, som Klagenævnet på tidspunktet ikke havde kompetence til at behandle. Han finder det yderst betænkeligt, at DIFO, hvis bestyrelse advokat Janne Glæsel i øvrigt er medlem af, under skriftvekslingen ændrede Klagenævnets kompetence til skade for hans registreringer. Netdenmark driver på domænet en gratis database over danske bestallingshavende advokater, der er langt bedre end Advokatsamfundets advokatdatabase, advokatnoeglen.dk, som ikke er ordentligt opdateret. DK Hostmasters direktør, Per Kølle, har forklaret, at DIFO og DK Hostmaster er med til at sikre, at Netdenmarks hjemmeside er tilgængelig på Internettet. Netdenmarks adgang til at have et domænenavn knyttet til sin hjemmeside på Internettet beror på en aftale med DIFO og DK Hostmaster. Da DIFO overtog administrationen af landedomænet.dk, skrev DIFO til de ca , som havde registreret.dk domæner med henblik på accept af de nye regler, men kun ca besvarede henvendelsen. Han kan ikke udelukke, at Netdenmark ikke har modtaget skrivelsen, idet listen over registranter ikke var opdateret.

6 6 Parternes synspunkter Netdenmarks advokat har gjort gældende, at Klagenævnet, som tidligere har taget bekræftende til genmæle over for Netdenmarks påstand vedrørende ophævelse af Klagenævnets afgørelse af 8. maj 2003, under domsforhandlingen i denne sag ikke bør kunne ændre sin påstand til frifindelse for Netdenmarks påstand om ophævelse af Klagenævnets afgørelse af 8. maj De omtvistede domænenavne er undergivet Netdenmarks ejendomsret, som er beskyttet efter grundlovens 73. Netdenmark er alene bundet af de regler, der følger af FIL s regelsæt af 15. januar 1997, som Netdenmark tiltrådte ved registreringen. Disse regler giver ikke DIFO eller DK Hostmaster mulighed for at inddrage og overføre domænenavne i almenhedens interesse. Netdenmark har ikke tiltrådt DIFO s regler, herunder ændringen af 20. december 2002, hvor Klagenævnet blev tillagt kompetence til at træffe afgørelse vedrørende registreringer før den 22. februar Tværtimod har Netdenmark ved betaling af den årlige registreringsafgift taget tydeligt forbehold over for DIFO s regler. Det må endvidere anses for yderst betænkeligt, at DIFO under skriftvekslingen gav Klagenævnet kompetence til at behandle sager om registreringer før den 22. februar Klagenævnets og DK Hostmasters advokat har gjort gældende, at retten bør give tilladelse til, at Klagenævnet ændrer sin påstand over for Netdenmarks påstand vedrørende ophævelse af Klagenævnets afgørelse af 8. maj 2003 til frifindelse. Netdenmark havde under skriftvekslingen formuleret sin påstand om Klagenævnets kompetence således: Måtte retten komme frem til, at [Klagenævnet] ikke havde kompetence til at træffe afgørelsen af 8. maj 2003 om overdragelse af domænerne advokat.dk, advokaten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk til Advokatsamfundet, tilpligtes [Klagenævnet] at anerkende, at afgørelsen af 8. maj 2003 ophæves allerede pga. den manglende kompetence. Når Klagenævnet i sit påstandsdokument af 2. december 2004 tog bekræftende til genmæle, var det over for påstanden i denne udformning, hvor ophævelsen blev beskrevet som en konsekvens af en manglende kompetence. I sit afsluttende påstandsdokument af 21. april 2006 har Netdenmark imidlertid fjernet det led i påstanden, som knytter ophævelsen af Klagenævnsafgørelsen til konstateringen

7 7 af en manglende kompetence, og har herved gjort påstanden om ophævelse af afgørelsen helt generel og uafhængig af kompetencespørgsmålet. Herved har Netdenmarks påstand afgørende skiftet karakter, således at Klagenævnet må have adgang til at ændre sin påstand, således at der ikke tages bekræftende til genmæle over for Netdenmarks påstand i den ændrede udformning. Netdenmark har ikke nogen ejendomsret til de pågældende domænenavne, og sagen har intet at gøre med grundlovens 73. Retten til at bruge et domænenavn under.dk domænet er ikke en ejendomsret, men en fordringsret, nemlig en ret til eller et krav på at modtage en tjenesteydelse. Adgangen til at bruge et domænenavn beror således på en kontrakt om levering af en tjenesteydelse fra DK Hostmaster mod betaling af en årsafgift, jf. Betænkning nr om administration af domænenavne i Danmark s I øvrigt er DIFO ikke en offentlig myndighed og som sådan heller ikke forpligtet af grundlovens frihedsrettigheder. DIFO overtog retten til at administrere landedomænet.dk fra FIL, og Højesteret har i sin dom af 26. januar 2006 (UfR H), der også angår inddragelse af et domænenavn registreret før den 22. februar 2000, afgjort, at retsforholdet mellem DIFO og indehaveren af et domænenavn er af aftaleretlig karakter, og at DIFO kan foretage ændringer i dette aftaleforhold. Netdenmark burde have anlagt sagen mod Advokatsamfundet, såfremt Netdenmark havde ønsket en prøvelse af, om Netdenmarks domæneregistreringer i forhold til Advokatsamfundet var sket i strid med gældende ret, herunder markedsføringslovens 1, jf. punkt 5.2 i DIFO s regler af 21. februar Sø- og Handelsrettens afgørelse Af de af grunde, som er anført af Klagenævnets advokat, tillader retten i medfør af retsplejelovens 363, stk. 1, nr. 1, at Klagenævnet ændrer sin påstand til frifindelse over for Netdenmarks påstand vedrørende ophævelse af Klagenævnets afgørelse af 8. maj Formuleringen af Klagenævnets tidligere påstand, der tog bekræftende til genmæle, havde sammenhæng med, at Netdenmarks påstand da var formuleret som en konsekvens af, at retten i givet fald havde fundet, at Klagenævnet savnede kompetence til at træffe den pågældende afgørelse. Netdenmarks ændring af påstanden, således at afgørelsen påstås ophævet, uden

8 8 at dette begrundes som en konsekvens af en konstateret kompetencemangel, indebærer en afgørende udvidelse af Netdenmarks påstand, som Klagenævnet må have mulighed for at tage til genmæle overfor. Adgangen til at benytte et domænenavn som betegnelse for en adresse på Internettet under landedomænet.dk er ikke nogen tingligt beskyttet ret, men alene en ret til at kræve erlæggelse af en tjenesteydelse i overensstemmelse med det nærmere indhold af den kontrakt, som brugeren af domænenavnet har indgået med DIFO, som står for dette landedomæne. Uanset om Netdenmark som forklaret af Jesper Søgaard måtte have taget forbehold heroverfor i forbindelse med sine betalinger mv., findes Netdenmark ved at have modtaget og gjort brug af DIFO s tjenesteydelser i forbindelse med de pågældende domænenavne og ved at betale den hermed forbundne periodiske afgift at være blevet bundet ved de vilkår, som DIFO havde fastsat herfor, og med hvilke Netdenmark var bekendt, navnlig DIFO s regler. Netdenmark kan således ikke ved sine forbehold ensidigt tilegne sig de pågældende domænenavne, men må respektere, at vilkårene for brugen af de pågældende domænenavne kan ændres af udbyderen. Hvis Netdenmark ikke ville underkaste sig disse vilkår, stod det Netdenmark frit for at undlade at forny kontrakten med DIFO vedrørende de pågældende domænenavne og i stedet udbyde sin hjemmeside under et domænenavn på et andet domæne. Som realdebitor i et vedvarende kontraktforhold er DIFO endvidere berettiget til med passende varsel at opsige kontraktforholdet eller at ændre vilkårene herfor, jf. også Højesterets dom trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2006, side DIFO har således været berettiget til i sine regler af 21. februar 2000 at fastsætte, at Klagenævnet har kompetence til at afgøre tvister vedrørende domænenavne under landedomænet.dk, og til den 1. december 2002 at udvide kompetencen til også at omfatte domænenavne, der var registreret første gang før den 22. februar Klagenævnet havde, da det traf afgørelsen af 8. maj 2003, hjemmel i DIFO s regler pkt. 5.2 til at træffe afgørelse som sket vedrørende Netdenmarks registreringer af de nævnte domænenavne, og retten har i det, som Netdenmark har anført, intet grundlag for at tilsidesætte denne afgørelse. Det bemærkes, at Klagenævnet ikke var oprettet ved lov, og at retten

9 9 ikke kan efterprøve Klagenævnets processuelle behandling af sagerne, herunder om Klagenævnet burde have truffet afgørelse i sagen inden den 1. december Herefter, og idet Netdenmarks påstande om ophævelse af Klagenævnets afgørelse af 8. maj 2003 om, at de pågældende domænenavne skal overføres til Advokatsamfundet, og om, at DK Hostmaster skal have forbud mod at gennemføre denne afgørelse ved at overføre dem til Advokatsamfundet, umiddelbart berører Advokatsamfundet, der ikke er part i sagen, idet Netdenmark har valgt ikke at anlægge denne sag mod Advokatsamfundet, frifindes Klagenævnet og DK Hostmaster for disse påstande. Da betingelserne for at nedlægge fogedforbud ikke har været opfyldt, ophæves Københavns Byrets Fogedafdelings forbud af 23. maj Efter sagens udfald finder retten, at Netdenmark skal betale kr. til DK Hostmaster og kr. i sagsomkostninger til Klagenævnet, der ikke er momsregistreret. T H I K E N D E S F O R R E T Klagenævnet for Domænenavne og DK Hostmaster A/S frifindes. Det forbud, som Københavns Byrets fogedafdeling har nedlagt den 23. maj 2003 over for DK Hostmaster A/S, ophæves. Netdenmark A/S skal inden 14 dage i sagsomkostninger til Klagenævnet for Domænenavne betale kr. og til DK Hostmaster A/S kr. John Tyrrestrup Michael B. Elmer Bjarne Egedal (Retsformand) (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE Klager: Advoksamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Adv. Janne Glæsel Indklagede: SØG A/S (tidligere Maccess A/S) Hestemøllestræde 3, 3. 1464 København K Adv. Thomas Hansen J.nr.: 2000-184, 185,

Læs mere

Foreningen Dansk Internet Forum berettiget til at inddrage registreret domænenavn fra domænenavnedatabase. Påstande afvist på grund af ubestemthed.

Foreningen Dansk Internet Forum berettiget til at inddrage registreret domænenavn fra domænenavnedatabase. Påstande afvist på grund af ubestemthed. U.2006.1189H Foreningen Dansk Internet Forum berettiget til at inddrage registreret domænenavn fra domænenavnedatabase. Påstande afvist på grund af ubestemthed. Med henblik på en»privatisering«af internettet

Læs mere

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 131 Offentligt - CFP UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 27. juni 2008 blev af retten i sagen V 34 06 Digital Marketing Support ApS

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2008 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2008. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2007 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2007. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 131 Offentligt Digital Marketing Support ApS Herlev, den 8. marts 2010 Justitsminister Lars Barfoed (jm@jm.dk) Domstolsstyrelsens direktør

Læs mere

TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK

TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK TILBUD PÅ ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK 31. marts 2008 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 5 2. GENERELLE OPLYSNINGER OM TILBUDSGIVER... 8 2.1 Faktuelle oplysninger... 8 2.2 Beskrivelse af foreningen...

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Gammel Køge Landevej 55, 3., 2500 Valby CVR-nr. 25 55 16 05 Årsregnskab for perioden 1. juli 1999-31. december 2000 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere