KVALITETSMODEL BILAG 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSMODEL BILAG 2"

Transkript

1 KVALITETSMODEL BILAG 2 Eksisterende kvalitets- og akkrediteringsmodeller i kommunerne samt aktuelle forslag og aftaler om kommende modeller Der er i dag flere kvalitets- og akkrediteringsmodeller i drift i kommunerne. Samtidig er der i forskellige regi indgået mere eller mindre konkrete aftaler om udvikling af kvalitets- og akkrediteringsmodeller. I dette bilag gives en kort omtale af a. Eksisterende sektorspecifikke kvalitets- og akkrediteringsmodeller b. Eksisterende helhedsorienterede modeller c. Allerede indgåede aftaler om kommende kvalitets- og akkrediteringsmodeller a. Eksisterende sektorspecifikke kvalitets- og akkrediteringsmodeller Den 27. februar 2008 Jnr G61 Sagsid Ref MDS/CAO/THT/PEB Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /8 Den Danske Kvalitetsmodel på sundhedsområdet Grundlaget for modellen: Den nye sundhedslov præciserer, at regioner og kommuner skal sikre kvalitetsudvikling af deres sundhedsydelser ( 193). Organisatorisk fokus og metode: Den Danske Kvalitetsmodel bygger på selvevaluering gennem læringsciklens fire trin: Planlæg, udfør, følg op, tilpas (Plan, Do, Check, Act). Lidt firkantet sagt følger de enkelte standarder i Den Danske Kvalitetsmodel følgende skabelon: 1) Lav retningslinjer for indsatsen, 2) medarbejderne skal kende retningslinjerne, 3) monitorer arbejdet, 4) følg op på fejl og manglende målopfyldelse. Efterfølgende akkreditering sker ved ekstern evaluering. Modellens fokus er rettet mod arbejdsprocesserne bag leveringen af sundhedsydelserne. Monitoreringen kan ske i form brugerundersøgelser, journalaudits og anden monitorering.

2 Status: Udviklingen af de første standarder til det kommunale sundhedsområde blev igangsat med inddragelse af ni kommuner i efteråret Standarderne har været i høring og er p.t. i pilottest tre kommuner. Andet udviklingsforløb blev i efteråret 2007 igangsat med inddragelse af 17 kommuner. I regeringsgrundlaget understreges det, at Den Danske kvalitetsmodel skal indføres på sygehusområdet i 2008 og dernæst i det øvrige sundhedsvæsen. Det er KL s fortolkning, at Den Danske Kvalitetsmodel er obligatorisk på sygehusområdet og p.t. er frivillig for kommunerne. Som tilkendegivet i regeringsgrundlaget må det forventes at Den Danske Kvalitetsmodel også på det kommunale område gøres obligatorisk måske allerede gældende fra 2009 eller KL s rolle: KL sidder i bestyrelsen for Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) v. EFP. Kommunerne betaler årligt ca. 6,5 mio. kr. til IKAS over blottilskuddet. Kvalitetsstyringssystem i kommunerne på miljøområdet Kommunen skal Den 1. januar 2007 have vedtaget kvalitetspolitikker og - mål samt de procedurer, der drejer sig om selve systemet, herunder procedurer for fordeling af ansvar og beføjelser. Herudover skal kommunerne have udarbejdet en kvalitetshåndbog. Og endelig skal kommunerne indberette til Miljøministeriet, at denne fase af arbejdet er gennemført. Det fuldt udbyggede system inklusiv certificering skal foreligge Den 1. januar Kommunen skal således have indført alle sagsbehandlerprocedurerne inden certificeringsprocessen sættes i gang. Der skal ca. beregnes et halvt år til certificeringsprocessen. Alle procedurer skal være indført på dette tidspunkt, men det er ikke et krav, at alle procedurer skal have været til genstand for intern audit inden 1.gangscertificeringen. Det forventes indgået en aftale mellem KL og Miljøstyrelsen om den faseopdelte udbygning af systemet i perioden ind til 1. januar Det er tanken, at aftalen skal omhandle i hvilken takt sagsbehandlerprocedurerne skal være indført og anvendt. Et styrende princip vil være, at de mest komplicerede opgaver, herunder de, der overgår fra amter til kommuner, skal prioriteres først. Loven stiller bl.a. krav om, at der skal udnævnes en systemansvarlig, som skal opdatere og vedligeholde systemet, samt at der skal udpeges nogle auditorer, der skal foretage den interne evaluering af systemets funktion. 2

3 Det er endvidere et krav i loven, at myndighedens medarbejdere skal være bekendt med systemet og dets funktion. KL har afholder løbende en auditoruddannelse på den kommunale højskole. Formålet er at uddanne de systemansvarlige og de interne auditorer, sådan at de kan varetage den nye rolle som de står i. Uddannelsen afsluttes med en eksamen Danske Regioners kvalitetsmodel på det sociale område Grundlaget for modellen: Danske Regioners kvalitetsmodel er udviklet med udgangspunkt i sagen om Strandvænget og det i tiden stigende fokus på kvalitet og kvalitetsmodeller. Organisatorisk fokus og metode: Danske Regioners kvalitetsmodel på det sociale område tager i høj grad udgangspunkt i Den Danske Kvalitetsmodel på sundhedsområdet. Danske Regioners kvalitetsmodel er dog i højere grad tilpasset den regionale og kommunale virkelighed i valget af indsatsområder og metode. Eksempelvis er brugerinddragelse stærkere integreret i modellen end den er i Den Danske Kvalitetsmodel. Danske Regioners kvalitetsmodel bygger som Den Danske Kvalitetsmodel på læringsciklens fire trin: Planlæg, udfør, undersøg, korriger (Plan, Do, Check, Act). Modellens fokus er også rettet mod arbejdsprocesserne bag leveringen af ydelserne på det sociale område med tilsvarende monitorering i form af brugerundersøgelser, journalaudits og anden monitorering. I forhold til Den Danske Kvalitetsmodel har Danske regioners kvalitetsmodel mere fokus på selvevaluering og mindre fokus på akkreditering. Status: Danske Regioners kvalitetsmodel står overfor en vedtagelse i DR s bestyrelse ved årsskiftet 2007/08 med forventet indførelse i 2008 og mulig akkreditering i KL s rolle: KL er orienteret om regionernes kvalitetsmodel, men har ikke indflydelse på den overordnede ramme for modellen. KL har hverken officielt eller på sekretariatsplan lovet DR at følge regionernes kvalitetsmodel i vores arbejde med udvikling af kvalitets- og akkrediteringsmodeller på det sociale område. KL er fra DR s side tiltænkt en rolle i arbejdsgrupper og evt. følgegruppe for kvalitetsmodellen. 3

4 Kvalitetsstyring og kvalitetsudvikling på folkeskoleområdet På folkeskoleområdet findes der ikke en central kvalitetsmodel, som alle kommuner skal benytte. En række nye tiltag trækker dog i retning af en mere samlet tilgang til kvalitetsstyring og kvalitetsudvikling. Obligatoriske kvalitetsrapporter De detaljerede krav til de obligatoriske årlige kvalitetsrapporter om folkeskolen, som alle kommunalbestyrelser har skullet behandle for første gang i 2007 må ses som udtryk for et statsligt ønske om en fælles systematik i kommunernes arbejde med området. Kvalitetsrapporterne skal således indeholde dokumentation for en række beskrevne forhold vedrørende rammebetingelser, processer og resultater. På baggrund af dokumentationen skal kommunalbestyrelsen vurdere de enkelte skoler og skolevæsenet som helhed og følge op med handlingsplaner, hvis ikke kvaliteten er tilfredsstillende. KL mener, at kvalitetsrapporterne kan udvikles til at blive et godt redskab til dokumentation og dialog om udvikling af mål og kvalitet i folkeskolen i den enkelte kommune. KL er imod en række konkrete bestemmelser om kvalitetsrapporterne, herunder den centralt fastsatte tidsfrist for kommunalbestyrelsens behandling af rapporten. Bud på en samlet kvalitetsmodel fra Skolestyrelsen og Skolerådet Rådet for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen (Skolerådet) blev nedsat i I sin første beretning bebudede rådets formandskab, at det vil bidrage til at udvikle en samlet model for vurdering af kvaliteten i folkeskolen baseret på en række eksisterende og nye indikatorer. Skolestyrelsen, der servicerer Skolerådet, har på et møde i december 2007 oplyst, at styrelsen arbejder med at udvikle et indikatorbaseret kvalitetssystem. Det er aftalt, at styrelsen vil redegøre nærmere for sine overvejelser om kvalitetssystemet over for KL på et møde i foråret KL har over for Skolerådets formandskab udtrykt skepsis over for intentionen om at udvikle en samlet model for vurdering af kvaliteten på folkeskoleområdet, da en sådan model vanskeligt vil kunne afspejle de forskellige lokale muligheder for at prioritere nogle mål over andre. Kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet Grundlag for en eventuel model: På dagtilbudsområdet findes der heller ikke en centralt udviklet kvalitetsmodel. I regeringsgrundlaget november 2007 henvises imidlertid til kvalitetsreformudspillet, hvori der omtales udvikling 4

5 og forsøg med akkreditering af dagtilbud. Regeringen vil ifølge udspillet i samarbejde med kommunerne fra 2008 udvikle og iværksætte forsøg med akkreditering på udvalgte områder i dagtilbud. Der skal udvikles en enkel akkrediteringsmodel, som skal ses som et værktøj, der understøtter arbejdet med de pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og børnemiljøvurderinger. Modellen skal være med til at sikre løbende udvikling af kvaliteten gennem læring og indsigt i egen praksis ved brug af selvevaluering og ekstern sparring. Status: Som parallel til folkeskoleområdet er der allerede i dag fra statens side indført en overordnet systematik i kommunernes arbejde med kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet. Lederne af de enkelte dagtilbud skal årligt udarbejde evalueringer af de pædagogiske læreplaner. Evalueringerne skal med Dagtilbudsloven af 6. juni 2007 drøftes i kommunalbestyrelsen, som på baggrund af evalueringerne skal tage stilling til, om de giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side. KL s rolle: KL er enig i at sætte fokus på kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet. I KL s kvalitetsprojekt er det med partnerskabsprojektet på dagtilbudsområdet tanken, at kommunerne selv tager teten i en systematisk kvalitetsudvikling af kerneydelsen i dagtilbuddene og dokumentation heraf. b. Eksisterende, generelle kvalitetsmodeller KVIK-modellen (og EFQM-modellen) KVIK-modellen er grundlæggende en generisk helhedsorienteret kvalitetsmodel, der kan anvendes i hele den kommunale organisation eller i udvalgte dele. EFQM-modellen er kvikmodellens storebror er mere kompliceret og rummer mulighed for international anderkendelse og akkredittering. I forhold til en kvalitetsmodel i kommunerne vurderes KVIK-modellen at være mere relevant at beskrive, hvorfor resten af teksten handler om kvik-modellen. Modellen anvendes samlet i 2 kommuner i dag og i mindre dele af organisationen (fx et forvaltningsområde eller en institution i yderligere 5-10 kommuner) Modellen tilbyder: 1. En systematik omkring helhedsorientering af kvalitetsarbejdetsymboliseret ved de 9 temaer i kvalitetsmodellen jf. illustrationen 5

6 2. En vurderingsmetode indenfor hver af de 9 temaer (og 25 undertemaer) vurderes organisationens præstationer gennem en række vejledende spørgsmål med udgangspunk i kvalitetscirklen jf. illustrationen 3. En organisation af kvalitetsarbejdet kvik er en selvevalueringsmetode der bygger på en høj grad af medarbejderinddragelse medarbejderne selvevaluerer individuelt, derefter via konsensus i projektgruppe, hvorefter ledelsen prioriterer resultater 4. En kompatibilitet med modeller hvor der kan akkrediteres som fx Excellencemodellen og den danske kvalitetspris De 9 temaer i modellen Kvalitetscirklen PDCA Cirklen Erfare og tilpasse Lever resultaterne op til målene? Skal fremgangsmåden forbedres? Hvad kan vi lære af forløbet? Skal vi gøre noget helt andet næste gang? Planlægge tænke Hvorfor gør vi det? Hvordan vil vi gøre det (valg af fremgangsmåde)? Hvad er målene og hvordan måler vi? Hvilke erfaringer kan vi trække på? Udføre - handle Udføre arbejdet Gennemføre målinger Checke resultater Hvilke resultater opnåede vi? Har vi gjort som vi planlagde? 6

7 KL s rolle: KL har været med i udviklingen af KVIK-modellen, men besluttede i sidste ende ikke at indgå i den danske kvalitetspris, der er en pris, man kan søge om efter anvendelse af KVIK-modellen. Balanced Scorecard Balanced Scorecard (BSC) er et redskab til styring af indholdet af en virksomhed ud fra et strategisk perspektiv. Organisationens mission og vision omsættes til en strategi, og hvor pejlemærker i form af mål kobles til fire perspektiver: økonomi, kunder/brugere, interne processer samt udvikling og læring. Målene inden for perspektiverne er indbyrdes afhængige og dækker tilsammen de strategiske dimensioner af en virksomhed. Ved at arbejde for målopfyldelsen inden for de fire perspektiver søges skabt en balance i virksomhedens strategiske udvikling herfra balancen i BSC. For at sikre, at organisationen er på ret kurs, foretages løbende opfølgning på de opstillede mål i form af målinger, der sammenholdes med de opstillede succesfaktorer heraf scorecard et i BSC. KL s rolle: BSC er et kvalitetssystem der er udviklet på baggrund af en privat ledelses- og styringsmodel. KL udgav for næsten 10 år siden en publikation om anvendelsen og den mulige oversættelse af BSC til kommuner. c. Allerede indgåede aftaler om kommende kvalitets- og akkrediteringsmodeller I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 er det aftalt mellem KL og regeringen, at der skal indgås et samarbejde om udvikling af frivillige akkrediteringsmodeller, fx på det sociale område. Denne aftale er gentaget i regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund med en præcisering af at udviklingsarbejdet skal starte på plejehjems/plejeboligområdet. 7

8 Status: Der er igangsat en møderække mellem KL og Velfærdsministeriet i forhold til opfyldelse af økonomiaftalens og regeringsgrundlagets intentioner. 8

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Kvalitet værsgo og spis

Kvalitet værsgo og spis Kvalitetshåndbogen Kvalitet værsgo og spis Engang var kvalitet noget man sjældent talte om. Den skulle bare være i orden og det blev den vel, hvis alle gjorde deres bedste. Sådan er det ikke længere. I

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion Februar 2010 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen Pilottestversion Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 5 Indledning... 6 Introduktion til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl. 9.15-12.30 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Indhold 1. Klare mål - hvorfor?...5 2. Klare mål på det statslige område...12 3. Strategi for klare mål...19 4. Ramme for arbejdet med klare mål...27 3 4 1.

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=...

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:01 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Vedhæftede filer: PDF Beretningsudkast

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2011

Aftale om kommunernes økonomi for 2011 Regeringen KL Aftale om kommunernes økonomi for 2011 12. juni 2010 1. Genopretningsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti Udfordringerne for dansk økonomi er skærpet i kølvandet på den globale finanskrise.

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel i praksis

Den Danske Kvalitetsmodel i praksis Marie Henriette Madsen og Iben Emilie Christensen Den Danske Kvalitetsmodel i praksis Et pilotstudie af implementering på tre nordjyske hospitalsafdelinger Publikationen Den Danske Kvalitetsmodel i praksis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009 Sag nr. Emne: bilag Region Hovedstaden UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET Afrapportering om kvalitet og patientsikkerhed 16. april 2009 1.

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere