Årsrapport Socialt snyd i Middelfart kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune"

Transkript

1 Borgerrådgivningen Middelfart Middelfart Kommune Nygade Middelfart Telefon Fax Dato: 16. februar 2015 Sagsnr.: Årsrapport 2014 Socialt snyd i Middelfart kommune Byrådet besluttede den 4. marts 2013 at iværksætte en styrket kontrol mod socialt snyd i Middelfart Kommune. Byrådet lagde vægt på, at kommunen skal være kendt for en aktiv, synlig og mærkbar indsats mod socialt snyd. Indsatsen skal bygge på ordentlighed, korrekthed og et møde med borgeren i øjenhøjde. Medarbejdere blev ansat i en kontrolgruppe og indsatsen startede op juni Medarbejderne i kontrolgruppen arbejder tæt sammen med især ydelseskontor, men også andre samarbejdspartnere i indsatsen. Resultatet for 2014 Ydelse Fremadrettet besparelse Middelfarts Kommunes andel Kontrolgruppen: Kontanthjælp Sygedagpenge Økonomisk friplads Ydelseskontoret: Sygedagpenge Kontanthjælp Udbetaling Danmark: Boligstøtte Familieydelser Folkepension I alt Fremadrettede besparelser: Dette kan ikke umiddelbart opgøres på ydelseskontoret, idet mange af sagerne fremadrettet kører.

2 Ydelse Tilbagebetalingskrav Middelfart Kommunes andel Kontrolgruppen: Sygedagpenge Kontanthjælp Økonomisk friplads Ydelseskontoret: Sygedagpenge * Kontanthjælp * Udbetaling Danmark: Boligsikring/boligydelse 0 Familieydelser 0 Folkepension I alt Samlet ændring Politianmeldelse Middelfart Kommune har politianmeldt én borger for socialt snyd med sociale ydelser og primo 2015 vil der blive taget stilling til om yderligere to sager skal politianmeldes. Der har været behandlet 13 sager i Udbetaling Danmarks helhedsorienteret kontrol i kontroltrin 3. * Det har ikke været muligt for kontrolgruppen at opgøre den kommunale andel af besparelsen i Der er udarbejdet en metode, der sikrer opgørelser for ydelsesområdet for Kontrolgruppen har en samlet besparelse på kr. Heraf er der en kommunal andel på kr. Der er samtidig sendt tilbagebetalingskrav på kr. Heraf er den kommunale andel på kr kr. Det giver en samlet ændring på kr. Heraf er den kommunale andel kr. Værktøjskassen Kontrolgruppen har udarbejdet en Værktøjskasse. Den indeholder bl.a. beskrivelse af, hvordan en sag starter til regler for aktindsigt, samt hvordan vi politianmelder en borger mv. Kontrolgruppen er ved at lægge sidste hånd på en læsevenlig folder, der indeholder hovedtrækkene af indholdet i værktøjskassen. Folderen er rettet mod borgere og virksomheder og kan udleveres for at forklare sagsgangen og baggrunden for en kontrolsag. I 2015 vil der bliver arbejdet med at gøre de standardbreve, der sendes til borgerne, mere læsevenlige. Procedure I 2013 blev der udarbejdet en arbejdsmæssig procedure for de sager, hvor vi skal undersøge mistanke om ukorrekt bopælsregistrering. Proceduren beskriver sagsskridt for den enkelte sag. Denne procedure er i 2014 løbende blevet tilpasset. Desuden er der også for de sager, hvor vi skal undersøge en mistanke om socialt snyd og virksomhedskontroller nu udarbejdet en procedure. Procedurer og også standardbreve - sikrer, at vi arbejder efter gældende lovgivning. 2

3 Samarbejde Kontrolgruppen har fortsat det gode tværfaglige samarbejde med afdelinger, forvaltninger og eksterne samarbejdspartnere. Kontrolgruppen har undervist Ydelseskontor, Jobcenter samt Job- og Vækstcenter om socialt snyd arbejde. Der er også afholdt møder med repræsentanter fra Teknik og Miljø samt Beredskabsafdelingen for at styrke samarbejdet. Kontrolgruppen har desuden en aftale med Teknik og Miljø om, at de i 2015 skal deltage i et personalemøde, således kendskabet til Kontrolgruppen udbredes, og at Kontrolgruppen kommer i besiddelse af de oplysninger, som skal til for at afdække socialt snyd. Middelfart Kommune samarbejder med kommuner på tværs i hele Region Syddanmark, og i 2015 påtænkes det, at vi vil styrke samarbejdet med Fredericia Kommune. Formålet med samarbejdet er sparring, samt at få drøftet, hvilke muligheder, der er for at tilvejebragt oplysninger efter Den Sociale Retssikkerhedslov samt CPR-loven. Desuden samarbejder Kontrolgruppen som hidtil med Skat og Politi. Skat har bl.a. deltaget i kontroller sammen med Middelfart Kommune. Anmeldelser Borgeren kan anmelde sin mistanke om at en anden borger eller virksomhed udøver socialt snyd pr. brev, telefonisk eller via borger.dk. Desuden kan der også personligt fremsættes anmeldelser om socialt snyd. Medarbejdere i kommunen har også mulighed for at anmelde en mistanke om socialt snyd. Ligesom andre kommuner og myndigheder kan angive deres mistanke over for Middelfart Kommune. Borgeren kan ikke længere anmelde mistanke om socialt snyd via kommunens hjemmeside. Baggrunden for denne beslutning var, at Kontrolgruppen i løbet af sommeren 2014 modtog mange anonyme anmeldelser, som omhandlede oprindelige statsborgere fra Bosnien- Hercegovina. De fleste anmeldelser drejede sig om borgere, der rejser på ferie. Størstedelen af anmeldelserne har været åbenbart grundløse, fx fordi borgeren har lønindtægt, og Kontrolgruppen har brugt uforholdsmæssigt meget tid på disse anmeldelser. Såfremt en anmelder ønsker at være anonym, accepterer Kontrolgruppen dette. Hvis det af anmeldelsen fremgår, hvem anmelder er, kan Kontrolgruppen ikke sørge for anonymitet. Det kan f.eks. være navn, mailadresse, telefonnummer m.v. Vi skal ifølge notatpligten altid notere ovenstående oplysninger om anmelder, hvis dette er muligt. Kontrolgruppen har modtaget 131 anmeldelser, hvor langt de fleste er anonyme. Derudover er der modtaget anmeldelser fra samarbejdspartnere således: Politi (15) Andre kommuner (11) Internt i kommunen fx Ydelseskontoret, Jobcenter, Familieafdelingen (18) Cpr kontoret (4 ) SKAT (6) Kontroller Der har været et særligt fokus på udgående kontroller i foråret Kontrolgruppen har været på virksomhedskontroller i bl.a. restaurationsbranchen. De har desuden i samarbejde med SKAT været på kontroller vedr. anden udvalgt faggruppe. De har haft fokus på, om kontanthjælpsmodtagere har haft uregistrerede indtægter. Derudover været på flere udgående kontroller inkl. opfølgningskontroller, hvor i alt 33 virksomheder er besøgt. Det har resulteret i 3 pålagte logbøger i samarbejde med SKAT. 3

4 Det har en stor forebyggende effekt, at Kontrolgruppen er synlig i erhvervslivet og særligt i de brancher, hvor der er størst risiko for fejl i forhold til uregistrerede ansatte på overførselsindkomster. Ved en synlighed på særlige risikobrancher har det en forebyggende effekt, hvor snyd kan forebygges med synlighed. Derfor kan de forebyggende kontroller ikke måles i direkte besparelser. Udgående kontroller har været nedprioriteret i efteråret for at sætte fokus på produktion. Vi har i efteråret 2014 haft 2 virksomhedskontroller. Udbetaling Danmark I 2014 har Udbetaling Danmark foretaget registersammenkøring. Fra marts til og med september har kommunen hver måned modtaget en liste, hvoraf navne på ca. 10 af kommunens borgere fremgik. Disse borgeres forhold skulle undersøges for, om der var tale om socialt snyd. Dette har for Middelfart Kommune ikke givet de store resultater. Vi har alene sparet tilskud til ét barn, men dette var ikke på grund af socialt snyd. Efter september måned er der ikke modtaget en månedlig liste. Dette er begrundet i, at registersammenkøring ifølge den nuværende lovhjemmel (Lov om Udbetaling Danmark 12) ikke kan målrettes kommunale ydelser, og registersammenkøring giver derfor ikke et retvisende billede af sager med potentielt snyd på de kommunale ydelser. Udbetaling Danmark forventer, at der i 2015 er hjemmelsgrundlag til, at registersammenkøring kan målrettes de kommunale ydelser. Der er fremsat lovforslag, som forventes at træde i kraft den 1. maj Der er nedsat en særlig afdeling i Udbetaling Danmark til Helhedsorienteret Kontrol. I det daglige er der et godt og tæt samarbejde med Udbetaling Danmark, hvor der er sparring og samarbejde på de enkelte sager med interessefællesskab. Desuden deltager Udbetaling Danmark i de møder, som afholdes med kommunerne på tværs af Region Syddanmark. Middelfart Kommune har fået faste kontaktpersoner i Udbetaling Danmark, hvilket er med til at styrke samarbejdet. Sagstyper Kontrolgruppen har i alt arbejdet med 307 sager, hvoraf de 229 sager er henlagte og 54 er i gangværende. Af de 307 sager er 66 overført fra af sagerne har ført til en adresseændringer, 14 sager med fremadrettet besparelse og 6 sager har medført en tilbagebetaling af en ydelse. Vi har arbejdet med mange forskellige sagstyper i løbet af Sagerne fordeler sig på følgende området: CPR (58) korrekt bopælsregistrering Pension (10) Enlig sager (56) Kontanthjælp (39) Virksomhedskontrol, udeholdt lønindberetning (35) Sygedagpenge (13) A-dagpenge (1) Grundløse anmeldelser (24) Aktindsigt (13) Ander kontrolsager (43) Andre (15) 4

5 Opgørelsen af ændringer Kontrolgruppen opgør både fremadrettede og tilbagebetalingskrav i årsrapporten. Beregningerne er lavet på bagrund af KL s vejledninger i opgørelser af statistikker i kontrolgrupper. Det giver mulighed for at medregne forebyggende arbejde og, at der opgøres efter fælles standarder. Ved stop af en ydelse medregnes ydelsen i 12 måneder som en besparelse. Ændring af procedurer i gruppen I løbet af året har Kontrolgruppen ændret procedure for arbejdsgangen. Alle sagsbehandlere skriver nu afgørelser, hvor det indtil sommeren 2014 har været forbeholdt juristen i gruppen. Vi har også haft flere andre tiltag for at optimere produktionen og har et stadigt fokus på det. Kontanthjælp og Sygedagpenge området: Ydelseskontoret har i forbindelse med oprettelse af diverse skattepligtige forsørgelsesydelser jævnligt kontrol med løbende sager. Ydelseskontorets ydelser dækker over: Kontanthjælp og uddannelseshjælp Sygedagpenge og refusion til arbejdsgivere Revalideringsydelse og Ressourceforløbsydelse jobafklaring Kontanthjælp under integration Fleksløntilskud og ledighedsydelse Når der er oprettet sager med udbetaling af forsørgelsesydelse, bliver dette registreret i kmdsag, og der vil efterfølgende automatisk blive fremsendt advisering på sagen, hvis der er ændringer i borgerens indkomst, adresseforhold og eksempelvis udbetaling af feriepenge og overskydende skat. Dette gælder for alle skattepligtige ydelser som oprettes på Ydelseskontoret. Lovgivningen på området er klar i forbindelse med økonomisk opfølgning på den enkelte kontanthjælpssag / uddannelseshjælp. Der skal følges op på sagen hver 3. måned. I forbindelse med opfølgning anvendes de digitale løsninger, som er tilgængelige. Der laves kontrol i kmdindkomst, regnskabsoplysninger og årsopgørelser fra SKAT. Set i lyset af den nye kontanthjælpsreform som trådte i kraft pr er der på Ydelseskontoret skærpet opmærksomhed på alle kontanthjælpssager, især i forhold til gensidig forsørgelsespligt for samlever. Loven udfases i løbet af Lovgivningen på kontanthjælpsområdet er i løbet af de senere år blevet kompleks i forhold f.eks. takster og sanktioner. Som en naturlig del af det daglige arbejde ligger kontrol / opfølgning på sagerne på Ydelseskontoret. Herved sikres korrekt kontering og drift - og ikke mindst et kendskab til den enkelte sags problemstillinger. Dette gælder også i forhold til udbetaling af sygedagpenge og andre forsørgelsesydelser. Der er nævnt i årsrapporten 2013, at der vil være et øget fokus på sygemeldte selvstændige da Middelfart Kommune har en forholdsvis stor andel i forhold til kommunens størrelse. Sygedagpengegruppen på Ydelseskontoret er dog ikke bekendt med, at Middelfart Kommune har haft flere selvstændige sygemeldte end hvad normalt er, heller ikke i forhold til sammenlignelige kommuner i tal Kontanthjælpsområdet m.v. På kontanthjælpsområdet er der i 2014 konteret tilbagebetalingspligtig hjælp med i alt kr ,-. I dette tal er både løbende sager mod tilbagebetaling, diverse sanktioner og de personer, som måtte være taget i kontrol. 5

6 Der kan ikke via debitorsystemet trækkes beløb på tilbagebetalingspligtige ydelser på uberettiget modtaget ydelser for 2014, men via interne lister vil et skønnet tal i forhold til kontrol, være på ca. kr Man har i 2014 konteret kr ,- alene på 1 sag. Beløbet dækker over tilbagebetalingspligtig hjælp tilbage fra 2012 og Det kan konstateres, at regnskabstallene for tilbagebetalingspligtig kontanthjælp ikke er væsentligt ændrede de sidste 3 år. Der har været et par større sager, men generelt ligger niveauet hvor det plejer. I modsætning til anden lovgivning kan man ikke stoppe en kontanthjælpssag, hvis der er konstateret tidligere snyd med udbetaling. Der laves krav om tilbagebetaling som overdrages til vores opkrævningsafdeling i tal Sygedagpengeområdet Tilbagebetalingskrav på uberettigede/ eller fejl udbetalinger(sygedagpenge). 2014: kr. Årsag til uberettigede udbetalinger Sager vedr. tilbagebetalingskrav er både hvor Ydelseskontoret, lønmodtager, arbejdsgiver el. systemfejl er årsag til, at der sker uberettigede udbetalinger. På baggrund af tilbagebetalingssagerne kan det konstateres, at i sager, hvor det er Ydelseskontoret eller arbejdsgiver, der er årsag til den uberettigede udbetaling, skyldes dette fejl begået i sagsforløbet. I sygedagpengesager hvor Ydelseskontoret har udbetalt for meget kan det skyldes, at Jobcentret får raskmeldinger med tilbagevirkende kraft og først derefter får Ydelseskontoret besked. I sygedagpengesager hvor Ydelseskontoret begår fejl kan det skyldes, at Jobcentret ikke får oplyst til Ydelseskontoret, at borgeren er raskmeldt. Arbejdsgiver kan også begå fejl i indberetningen af sygedagpenge, f.eks. ved ferie, løn, genoptaget arbejde el. forkert timetal. I sager, hvor borgeren er årsag til uberettiget udbetaling kan det skyldes: 1. Borgeren har informeret Ydelseskontoret om ændrede forhold umiddelbart efter, at udbetalingen af ydelsen er kørt i udbetalingssystemet. 2. Borgeren har forsøgt at informere om ændrede forhold, men har i den forbindelse begået en fejl eller åbenlyst misforstået noget (f.eks. har misforstået om der skal angives sidste fraværsdag eller, hvornår arbejdet er genoptaget). 3. Borgeren har ikke informeret Ydelseskontoret eller Jobcentret om ændret forhold. Det er overordentligt vanskeligt, at vurdere omfanget af snyd på sygedagpengeområdet og dermed den økonomiske gevinst, der følger med. Derfor må den største økonomiske gevinst umiddelbart være den forebyggende indsats. Det er som på øvrige kontrolområder vanskeligt, at opgøre den økonomiske gevinst ved den forebyggende indsats. Mål 2015 På baggrund af erfaring og læring fra kontrolarbejdet for 2014 er der udarbejdet følgende mål for indsatser i Mål for 2015 Kontanthjælp Ydelseskontoret fortsætter den daglige kontrol i forhold til lovgivningen. Man må dog formode at niveauet er nogenlunde det samme som tidligere idet Ydelseskontoret hele tiden har haft fokus på kontrollen. Desuden er der øget opmærksom på, at borgerne får den rigtige vejledning i forhold til udbetaling af ydelser m.v. Mål for 2015 Sygedagpenge I de senere år har der været et øget fokus på sygemeldte selvstændige, både på Ydelseskontoret, men også opfølgningen i jobcentret. Fokus er især lagt på gode råd og vejledning til den selvstændige, samt vigtigheden af ens oplysningspligt i forhold til kommunen. Forebyggelse er en hjørnesten i vejledningen og vil også være det fremadrettet. 6

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014 ESK Kontrol Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser Afrapportering Deloitte Consulting April 2014 Indhold Indledning Side 3-8 Del 1: Analyse af den nuværende

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kontrolgruppen Årsberetning 2014 Snyder du med ydelser snyder du fællesskabet Du vil i årsberetningen blandt andet kunne læse lidt om: Det økonomiske resultat

Læs mere

Analyse af tildeling og udbetaling af sociale ydelser i Københavns Kommune

Analyse af tildeling og udbetaling af sociale ydelser i Københavns Kommune Analyse af tildeling og udbetaling af sociale ydelser i Københavns Kommune - Anbefalinger til en styrkelse af kontrolområdet Udarbejdet i forbindelse med projekt styrkelse af den borgerrettede kontrol

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail.

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail. Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 47 Offentligt (01) BORGERE I KLEMME.. MEDARBEJDERE ANSAT I DEN KOMMUNALE YDELSE OG BORGERSERVICE HAR INDSENDT DISSE EKSEMPLER PÅ PROBLEMER I FORHOLD TIL UDBETALING

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere