Dialogbaseret trivselspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogbaseret trivselspolitik"

Transkript

1 FTF Vejledning August 2011 Dialogbaseret trivselspolitik

2 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag 100 eksemplarer August 2011 Bestilling: Telefon: eller Kan downloades på

3 Vejledning til dialogbaseret trivselspolitik indledning Psykiske lidelser som angst, stress og depression er noget, som danske arbejdspladser kan blive bedre til at håndtere og forebygge. En trivselspolitik kan være vejen. Det mener FTF og udgiver denne vejledning, som kan bruges som værktøj og inspirationskilde til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der skal være med til at udarbejde en trivselspolitik. Vejledningen er udarbejdet på grundlag af dokumentationen Mentale helbredsproblemer og sygefravær, der er udgivet af FTF i foråret Langt de fleste FTF-medlemmer har det godt i deres arbejdsliv. De kan lide deres arbejde, har gode udviklingsmuligheder og et godt samarbejde med både kolleger og ledelse. Men selvom de fleste sætter stor pris på deres arbejde, er arbejdet en helbredsmæssig udfordring for et stigende antal mennesker. Det skyldes, at flere og flere lider af mentale helbredsproblemer som angst, stress og depression. Alt for mange må forlade arbejdsmarkedet, fordi de ikke kan fungere i deres sædvanlige job. For den enkelte betyder det tab af værdifuldt indhold i deres liv, og det er dyrt for samfundet, når den enkelte ikke har mulighed for at forsørge sig selv gennem et arbejde. Der er meget man kan gøre som virksomhed for at skabe et arbejdsmiljø, der forebygger psykiske lidelser og skabe en kultur med åbenhed og tillid, og hvor psykiske problemer ikke er tabubelagte. Udvikling af en dialogbaseret trivselspolitik kan være med til at løse op for eventuelle tabuer om psykiske helbredsproblemer. 3

4 årsager til mentale helbedsproblemer Mentale helbredsproblemer er et kompliceret samspil mellem biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Vores genetiske disposition (arv) spiller en væsentlig rolle, men arv alene er ikke en tilstrækkelig faktor for udvikling af mentale helbredsproblemer. Stressende vilkår og et dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen spiller også en væsentlig rolle. Antallet af mennesker der rammes af mentale helbredsproblemer stiger. Det høje sygefravær og de enorme omkostninger, der er forbundet med det, viser, at der er al mulig grund til at sætte særlig fokus på mentale helbredsproblemer. De bør anskues og håndteres på lige fod med fysiske helbredsproblemer, hvilket langt fra er tilfældet på mange arbejdspladser i dag. Stigmatisering af psykisk sårbare Mange medarbejdere med mentale helbredsproblemer oplever at blive stigmatiseret, da deres lidelse ofte er et tabu på arbejdspladsen. Stigmatisering opstår, når en medarbejder med eksempelvis angst tilskrives negative egenskaber. Personen kan fx risikere at blive anset for inkompetent eller utilregnelig. På den måde reduceres medarbejderen til at være sit stigma, dvs. at kolleger og andre mennesker fastlåser personen i sit negative image. Årsagen til de psykiske lidelser er tit mangesidet. Kombination af genetiske, sociale forhold og arbejdsforhold er afgørende for, om den enkelte udvikler mentale helbredsproblemer. Derfor skal arbejdspladsen have fokus på at udvikle en arbejdspladskultur som er rummelig, og hvor man i høj grad tager hånd om mentale helbredsproblemer igennem et kontinuerligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Hvis man som virksomhed vil være med til at forebygge, at medarbejdere bliver udstødningstruede, kræver det i første omgang at arbejdspladsen har en rummelig kultur. Kendetegnene for en rummelig og åben arbejdspladskultur er, at man er åben overfor medarbejdere med psykiske lidelser og tager hånd om dem. Hvis kulturen på arbejdspladsen er præget af mistillid, lukkethed og tabuer omkring mentale helbredsproblemer, er det svært at gå ind i en konstruktiv dialog om emnet. Arbejdspladserne - både ledere og kolleger undlader ofte at reagere, fordi de ikke ved, hvad de skal stille op, eller fordi de er bange for at gøre noget forkert. Men alle erfaringer viser, at en rummelig kultur og dialog på arbejdspladsen har en afgørende indflydelse på at reducere sygefraværet og forebygge mentale helbredsproblemer. Denne stigmatisering kan forværre medarbejderens tilstand og øge risikoen for udstødning. Derfor er det afgørende, at man på arbejdspladserne gør en indsats for at italesætte og afmystificere psykiske lidelser. Svært at rumme psykisk handicap Ifølge en undersøgelse vil lønmodtagere hellere arbejde sammen med en person med et fysisk handicap end med en person med et psykisk handicap. En tredjedel af respondenterne svarer således, at de i høj eller i nogen grad har betænkeligheder ved at skulle arbejde sammen med en kollega med psykiske lidelser. 8 ud af 10 har derimod ingen betænkeligheder ved at arbejde sammen med en kollega med fysisk handicap. Kilde: SFI

5 trivselspolitik kan fastholde psykisk sårbare Arbejdspladsens rolle er ikke at forsøge at behandle eller helbrede mentale helbredsproblemer, men i stedet at skabe en rummelig kultur og nogle faste rammer for trivsel og forebyggelse af psykiske arbejdsmiljøproblemer. Derfor er det vigtigt, at psykiske problemer ikke alene opfattes som et individuelt personligt anliggende, men i langt højere grad bliver et spørgsmål om, hvordan arbejdspladsen og fællesskabet kan fastlægge og sikre psykisk sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen 1 om mental sundhed i den danske befolkning, er der stor sammenhæng mellem mental sundhed og det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Jo bedre det psykiske arbejdsmiljø er, jo lavere er forekomsten af dårlig mental sundhed. Når forankringen af indsatsen er fastlagt, er det vigtigt, at processen planlægges og at rammerne for politikken defineres. Nedenstående overvejelser kan danne grundlag for den videre proces og dialog: 1) Hvorfor skal vi have en politik på området? Inden processen sættes i gang på arbejdspladsen, er det vigtigt, at I centralt som leder eller i MED-udvalg gør jer nogle overvejelser over, hvorfor I ønsker at udarbejde en politik. Er det fordi en medarbejder er gået ned med stress, eller fordi man ønsker at sende et signal om at det psykiske arbejdsmiljø tages alvorligt? Hvis man har gjort sig nogle overvejelser over, hvorfor man ønsker at udarbejde en politik, er det også langt lettere at opstille en vision for politikken og kommunikere den ud til medarbejderne. En måde hvorpå man kan formalisere dette arbejde på, er ved at udarbejde en politik om psykisk trivsel. Hvis kulturen skal ændres og blive en del af det daglige arbejde, er det vigtigt, at arbejdspladsen tager sig tid til at gennemføre en ordentlig proces, hvor medarbejderne får indflydelse og ejerskab til den endelige politik gennem en struktureret dialog. Dialogen og trivselspolitikken bør tage udgangspunkt i nedenstående overvejelser. 2) Hvad er visionen for politikken? Udgangspunktet for en god politik er en klar vision og holdning til psykisk arbejdsmiljø og mentale helbredsproblemer. For at fastsætte et klart mål for indsatsen er det afgørende, at man i fællesskab har formuleret vision for indsatsen og en fælles forståelse for, hvad der er arbejdspladsens værdier i forhold til trivsel og mentale helbredsproblemer. Vejledning til den dialogbaserede trivselspolitik Inden arbejdet med udviklingen af en trivselspolitik kan sættes i gang, er det vigtigt, at indsatsen er forankret i organisationen. Det er vigtigt, at udpege dem, der har ansvaret for, at processen gennemføres og beslutningerne fastholdes. Desuden er det en fordel at forankre indsatsen i det lokale MED eller den lokale Arbejdsmiljøorganisation, så tillidsvalgte inddrages fra starten. Overordnet er det en god ide at opdele politik i en før, under og efter del - dvs se på, hvad der skal gøres: for at forebygge psykiske lidelser hvis en medarbejder bliver syg på grund af psykiske lidelser når medarbejderen vender tilbage til arbejdet. 1 Sundhedsstyrelsen: Fremme af mental sundhed - baggrund, begreb og determinater (2008). En politik 2 for psykisk trivsel sikrer de overordnede rammer for samarbejde og initiativer, som skal resultere i en rummelig arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø. Hvis politikken udarbejdes på centralt niveau i organisationen, har det stor betydning at der gøres plads til, at den enkelte afdeling selv kan rette politikkens mål til i forhold til de lokale arbejdsforhold. Dog er det vigtigt, at den enkelte afdeling holder sig inden for de overordnede rammer og vision, som er udstukket fra den centrale enhed i organisationen. I formuleringen af det fælles mål for indsatsen spiller medarbejderne en afgørende rolle, ligesom enighed om det fælles mål for politikken er afgørende. 2 Værktøjet er udarbejdet med inspiration fra værktøjet Stresspolitik fra Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

6 3) Hvornår skal medarbejderne inddrages i arbejdet? Inddragelse af medarbejderne i udarbejdelsen af politikken er altafgørende for, at initiativerne på sigt bliver en del af arbejdspladsens kultur. En politik uden medarbejdernes accept kan føre til, at initiativerne bliver modarbejdet fra medarbejdernes side. En god hovedregel er at medarbejderne skal være med til at definere visionen for politikken, ligesom det er en god ide at tage udgangspunkt i de ideer og behov som medarbejderne giver udtryk for. Hvordan inddragelsen af medarbejderne skal foregå afhænger meget af kulturen på arbejdspladsen, men et personalemøde er oplagt at bruge som opstart for medarbejderinddragelse. Efterfølgende kan medarbejderne evt. arbejde videre med de enkelte delelementer i deres lokale team eller lignende. væsentlig rolle. Det er derfor vigtigt at ledelsen træffer beslutning om, hvilke og hvor mange ressourcer der stilles til rådighed - dels i forhold til selve processen med at udarbejde politikken, dels til de initiativer, som formuleres i politikken. Disse beslutninger skal træffes, inden medarbejderne inddrages i arbejdet, så det er klart for alle, hvilke økonomiske rammer man er underlagt. Det værste der kan ske er, at medarbejderne oplever, at initiativerne bliver droppet på grund af manglende forventningsafstemning til økonomien. Ledelsen og/eller MED-udvalget bør bl.a. tage stilling til, om arbejdspladsen fx skal prioritere, at alle medarbejdere frivilligt har mulighed for at gå til en ekstern coach, i hvilken udstrækning de kan konsultere en psykolog, hvor virksomheden betaler eller giver et tilskud, eller om der fx skal afsættes midler til efteruddannelse af medarbejdere som trivselsambassadører m.m. 4) Hvad er der af eksisterende initiativer? Inden processen med at udarbejde en politik sættes i gang, er det vigtigt at få afdækket, hvilke trivselsinitiativer der allerede eksisterer i virksomheden. De kan enten være en del af den fremtidige politik eller et supplement til denne. Ligeledes er det vigtigt at APV en bliver inddraget aktivt i grundlaget for politikken, da den er et godt redskab til at identificere særlige fokuspunkter for virksomhedens politik. 5) Tænk tydelig kommunikation ind i processen fra starten af Der kan dannes myter eller sladder om virksomhedens motiver for at arbejde med mentale helbredsproblemer. Derfor skal kommunikation indtænkes fra starten i processen. Ledelse eller MED-udvalg skal således klart melde ud til medarbejderne, hvad formålet med indsatsen er. Det er også vigtigt at man nøje overvejer navnet på indsatsen, da det sender et signal til medarbejderne og omverden om virksomhedens holdning til trivsel og mentale helbredsproblemer. Mentale helbredsproblemer er ofte omfattet af en del tabuer og berøringsangst, hvilket man bør tage højde for i formuleringen af navnet på politikken. 6) Hvor mange ressourcer er der til rådighed? Når en virksomhed vælger at sætte fokus på mentale helbredsproblemer og det psykiske arbejdsmiljø vil der være situationer, hvor økonomien spiller en 7) Hvad bør politikken som minimum give svar på? Virksomhedens politik bør, ud over at indeholde arbejdspladsens holdning til mentale helbredsproblemer og psykisk arbejdsmiljø, indeholde præcise beskrivelser af: hvordan mentale helbredsproblemer kan forebygges hvordan gribes der ind og hvordan tages der hånd om en medarbejder som mistrives hvordan fastholder og reintegrerer virksomheden en medarbejder som har været fraværende på grund af mistrivsel eller mentale helbredsproblemer. Det er vigtigt, at politikken ikke kun er en holdningstilkendegivelse, men at der under hvert af områderne er beskrevet konkret hvad der gøres på arbejdspladsen. Det skal også fremgå, hvordan politikken skal evalueres og revidere. En hovedregel er, at man som minimum bør gennemgå politikken en gang om året og se, om der er grund til rettelser eller tilføjelser. I forlængelse heraf er det yderst vigtigt, at der sker en erfaringsopsamling og revidering, hvis virksomheden oplever medarbejdere, som udvikler mentale helbredsproblemer, - uanset om de er arbejdsrelaterede eller af mere personlig karakter. Politikken bør ligeledes indeholde en præcis beskrivelse af, hvem der har ansvaret for de enkelte tiltag. Er der fx enkelte medarbejdere, som skal spille en særlig 6

7 rolle når en kollega vender tilbage til arbejdet efter længere tids sygemelding, og hvem står for kontakten til medarbejderen under selve sygemeldingen? omvendt må der ikke herske tvivl hos lederen om pligten til at handle. 8) Politikken bør indeholde initiativer på flere niveauer Det er vigtigt, at virksomhedens endelige trivselspolitik indeholder tiltag, som både er rettet mod den enkelte medarbejder, men som også retter sig mod organisationen og ledelsen. Erfaringer viser at forebyggelse og udvikling af et godt psykisk arbejdsmiljø har den største effekt, hvis indsatsen har en helhedsorienteret tilgang, hvor der igangsættes initiativer på alle fire niveauer jf. figur 1. Det er afgørende, at mentale helbredsproblemer og stressende arbejdsforhold ikke bliver opfattet som et individuelt problem, da dette ofte fører til tabuisering og stigmatisering. På det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø arbejder man med forebyggelsesmodellen IGLO (se illustraion), som har en helhedsorienteret tilgang. Modellen er et godt redskab til strukturering af virksomhedens trivselspolitik, så man sikrer sig at de forskellige niveauer spiller sammen, og at forebyggelsesinitiativerne ikke blot relaterer sig til et enkelt niveau i organisationen. 9) Hvem har kompetence og ansvar for at handle? Når arbejdspladsen i fællesskab har defineret hvilke initiativer, der skal sættesi gang, skal det tydeligt fremgå, hvem der har ansvaret for de enkelte tiltag i politikken. Ledelsen har naturligvis det overordnede ansvar for et godt psykisk arbejdsmiljø, men for at virksomhedens politik skal have effekt, er det en god ide, at uddelegere ansvaret for dele af politikken til medarbejdergruppen og arbejdsmiljøgruppen. Ansvarsfordelingen skal være tydelig, både når der er fokus på den egentlige forebyggelse, men også i forhold til initiativer, der retter sig mod medarbejdere, som har været ramte af mentale helbredsproblemer. Det må fx ikke komme bag på en medarbejder, at denne bliver kontaktet af sin leder efter fx 14 dages sygemelding, og 10) Lederen har en særlig rolle at spille Lederen har en særlig rolle at spille både i at udforme politikken og i forhold til implementeringen af de enkelte initiativer. Særligt spiller lederen en afgørende rolle i forhold til en medarbejder, som har været sygemeldt på grund af mentale helbredsproblemer eller stress. Lederen har således lovbestemt pligt til at invitere medarbejderen til en sygefraværssamtale senest efter fire ugers fravær. Det er vigtigt at formålet med samtalen har et positivt udgangspunkt, hvor der er fokus på, hvordan medarbejderen bedst muligt kan støttes, ligesom målet med samtalen er at få lavet en fastholdelsesplan og klare aftaler for det videre forløb. Inden samtalen er det vigtigt, at lederen er forberedt og sammen med den syge har taget stilling til, om der skal en bisidder med til samtalen, og hvilke tiltag arbejdspladsen evt. kan stille til rådighed for medarbejderen, herunder psykologhjælp. 11) Hvordan følge op og evaluere? Når politikken for psykisk trivsel er udarbejdet, er arbejdet med politikken ikke afsluttet. Det er vigtigt at politikken indeholder nogle fælles retningslinjer og aftaler om, hvorledes der løbende følges op på politikken, og hvor tit tiltagene evalueres. I virksomheden bør man løbende følge udviklingen i den psykiske trivsel fx via APV en og i sygefraværet blandt medarbejdere og ledere, for at sikre at hele arbejdspladsen lever op til de mål og hensigter der ligger i politikken. Politikken skal ændres, når der sker ændringer i arbejdet eller i den måde arbejdet organiseres på, hvis det har betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Det kan også være nødvendigt at justere den, hvis man får ny viden eller nye erfaringer. Hvis virksomheden, på trods af initiativerne, oplever problemer i det psykiske arbejdsmiljø er det vigtigt, at de enkelte tilfælde evalueres og at man i Arbejdsmiljøorganisationen eller MED-udvalget vurderer, hvorledes politikken kan forbedres. 7

8 nyttige links: Branchearbejdsmiljørådet for social og sundheds hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø, hvor stressværktøjer blandet andet gennemgås. Hjemmeside fra de 3BAR (Branchearbejdsmiljørådene SoSu, U&F og FOKA) hvor I finder vejledninger og hjælp til arbejdsmiljøarbejdet i bred forstand. Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor I finder regler og love om arbejdsmiljøarbejdet. De centrale parters hjemmeside om arbejdsmiljø og personaleforhold. Hjemmesiden er særligt lavet til leder og medarbejderrepræsentanter. Hvor selve aftalen mellem parterne også kan findes. Psykiatrifondens hjemmeside er en omfattende hjemmeside med information om psykiske sygdomme. Desuden kan I finde information om de konkrete indsatser og projekter fonden arbejder med. Psykiatri Fondens Erhvervsrådgivning er en rådgivningsfunktion, hvor erhvervspsykologer tilbyder rådgivning i forhold til at skabe og bevare et godt psykisk arbejdsmiljø i virksomheden. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) hører under Beskæftigelsesministeriet. NFA er det nationale center for arbejdsmiljøforskning. Her finder i den nyeste forskning indenfor helbred, sikkerhed og funktionsevne i arbejdet. CABI er Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats og er en institution under Beskæftigelsesministeriet. På hjemmesiden finder i metoder, viden og værktøjer til at skabe en rummelig arbejdsplads. Socialtengagement.dk er en hjemmeside udarbejdet af CABI - Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Siden er en værktøjskasse til at arbejde socialt engagement, det vil sige arbejde med rekruttering, trivsel og fastholdelse af udsatte medarbejdere. Er en hjemmeside arbejdsmiljørådet står bag, en side hvor i kan finde information om psykisk arbejdsmiljø. : En hjemmeside der sætter fokus på hvordan arbejdspladsen kan yde en tidlig aktiv indsats, når en medarbejder får mentale helbredsproblemer. 9

9 10

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Indhold 1. Trivsel og håndtering af stress en ny opgave for SU... 03 1.1 13 gode råd... 05 2. Hvordan kan SU gribe opgaven an?... 06 2.1 Forebyggelse...

Læs mere

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Værktøjskasse om forandringsprocesser Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Sygefravær og arbejdsmiljø

Sygefravær og arbejdsmiljø Sygefravær og arbejdsmiljø 2. udgave, juni 2005 Sygefravær og arbejdsmiljø Indhold Hvad er sygefravær?.............................. 5 Sygefraværets længde....................................... 6 Konsekvenser

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere