Dialogbaseret trivselspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogbaseret trivselspolitik"

Transkript

1 FTF Vejledning August 2011 Dialogbaseret trivselspolitik

2 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag 100 eksemplarer August 2011 Bestilling: Telefon: eller Kan downloades på

3 Vejledning til dialogbaseret trivselspolitik indledning Psykiske lidelser som angst, stress og depression er noget, som danske arbejdspladser kan blive bedre til at håndtere og forebygge. En trivselspolitik kan være vejen. Det mener FTF og udgiver denne vejledning, som kan bruges som værktøj og inspirationskilde til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der skal være med til at udarbejde en trivselspolitik. Vejledningen er udarbejdet på grundlag af dokumentationen Mentale helbredsproblemer og sygefravær, der er udgivet af FTF i foråret Langt de fleste FTF-medlemmer har det godt i deres arbejdsliv. De kan lide deres arbejde, har gode udviklingsmuligheder og et godt samarbejde med både kolleger og ledelse. Men selvom de fleste sætter stor pris på deres arbejde, er arbejdet en helbredsmæssig udfordring for et stigende antal mennesker. Det skyldes, at flere og flere lider af mentale helbredsproblemer som angst, stress og depression. Alt for mange må forlade arbejdsmarkedet, fordi de ikke kan fungere i deres sædvanlige job. For den enkelte betyder det tab af værdifuldt indhold i deres liv, og det er dyrt for samfundet, når den enkelte ikke har mulighed for at forsørge sig selv gennem et arbejde. Der er meget man kan gøre som virksomhed for at skabe et arbejdsmiljø, der forebygger psykiske lidelser og skabe en kultur med åbenhed og tillid, og hvor psykiske problemer ikke er tabubelagte. Udvikling af en dialogbaseret trivselspolitik kan være med til at løse op for eventuelle tabuer om psykiske helbredsproblemer. 3

4 årsager til mentale helbedsproblemer Mentale helbredsproblemer er et kompliceret samspil mellem biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Vores genetiske disposition (arv) spiller en væsentlig rolle, men arv alene er ikke en tilstrækkelig faktor for udvikling af mentale helbredsproblemer. Stressende vilkår og et dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen spiller også en væsentlig rolle. Antallet af mennesker der rammes af mentale helbredsproblemer stiger. Det høje sygefravær og de enorme omkostninger, der er forbundet med det, viser, at der er al mulig grund til at sætte særlig fokus på mentale helbredsproblemer. De bør anskues og håndteres på lige fod med fysiske helbredsproblemer, hvilket langt fra er tilfældet på mange arbejdspladser i dag. Stigmatisering af psykisk sårbare Mange medarbejdere med mentale helbredsproblemer oplever at blive stigmatiseret, da deres lidelse ofte er et tabu på arbejdspladsen. Stigmatisering opstår, når en medarbejder med eksempelvis angst tilskrives negative egenskaber. Personen kan fx risikere at blive anset for inkompetent eller utilregnelig. På den måde reduceres medarbejderen til at være sit stigma, dvs. at kolleger og andre mennesker fastlåser personen i sit negative image. Årsagen til de psykiske lidelser er tit mangesidet. Kombination af genetiske, sociale forhold og arbejdsforhold er afgørende for, om den enkelte udvikler mentale helbredsproblemer. Derfor skal arbejdspladsen have fokus på at udvikle en arbejdspladskultur som er rummelig, og hvor man i høj grad tager hånd om mentale helbredsproblemer igennem et kontinuerligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Hvis man som virksomhed vil være med til at forebygge, at medarbejdere bliver udstødningstruede, kræver det i første omgang at arbejdspladsen har en rummelig kultur. Kendetegnene for en rummelig og åben arbejdspladskultur er, at man er åben overfor medarbejdere med psykiske lidelser og tager hånd om dem. Hvis kulturen på arbejdspladsen er præget af mistillid, lukkethed og tabuer omkring mentale helbredsproblemer, er det svært at gå ind i en konstruktiv dialog om emnet. Arbejdspladserne - både ledere og kolleger undlader ofte at reagere, fordi de ikke ved, hvad de skal stille op, eller fordi de er bange for at gøre noget forkert. Men alle erfaringer viser, at en rummelig kultur og dialog på arbejdspladsen har en afgørende indflydelse på at reducere sygefraværet og forebygge mentale helbredsproblemer. Denne stigmatisering kan forværre medarbejderens tilstand og øge risikoen for udstødning. Derfor er det afgørende, at man på arbejdspladserne gør en indsats for at italesætte og afmystificere psykiske lidelser. Svært at rumme psykisk handicap Ifølge en undersøgelse vil lønmodtagere hellere arbejde sammen med en person med et fysisk handicap end med en person med et psykisk handicap. En tredjedel af respondenterne svarer således, at de i høj eller i nogen grad har betænkeligheder ved at skulle arbejde sammen med en kollega med psykiske lidelser. 8 ud af 10 har derimod ingen betænkeligheder ved at arbejde sammen med en kollega med fysisk handicap. Kilde: SFI

5 trivselspolitik kan fastholde psykisk sårbare Arbejdspladsens rolle er ikke at forsøge at behandle eller helbrede mentale helbredsproblemer, men i stedet at skabe en rummelig kultur og nogle faste rammer for trivsel og forebyggelse af psykiske arbejdsmiljøproblemer. Derfor er det vigtigt, at psykiske problemer ikke alene opfattes som et individuelt personligt anliggende, men i langt højere grad bliver et spørgsmål om, hvordan arbejdspladsen og fællesskabet kan fastlægge og sikre psykisk sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen 1 om mental sundhed i den danske befolkning, er der stor sammenhæng mellem mental sundhed og det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Jo bedre det psykiske arbejdsmiljø er, jo lavere er forekomsten af dårlig mental sundhed. Når forankringen af indsatsen er fastlagt, er det vigtigt, at processen planlægges og at rammerne for politikken defineres. Nedenstående overvejelser kan danne grundlag for den videre proces og dialog: 1) Hvorfor skal vi have en politik på området? Inden processen sættes i gang på arbejdspladsen, er det vigtigt, at I centralt som leder eller i MED-udvalg gør jer nogle overvejelser over, hvorfor I ønsker at udarbejde en politik. Er det fordi en medarbejder er gået ned med stress, eller fordi man ønsker at sende et signal om at det psykiske arbejdsmiljø tages alvorligt? Hvis man har gjort sig nogle overvejelser over, hvorfor man ønsker at udarbejde en politik, er det også langt lettere at opstille en vision for politikken og kommunikere den ud til medarbejderne. En måde hvorpå man kan formalisere dette arbejde på, er ved at udarbejde en politik om psykisk trivsel. Hvis kulturen skal ændres og blive en del af det daglige arbejde, er det vigtigt, at arbejdspladsen tager sig tid til at gennemføre en ordentlig proces, hvor medarbejderne får indflydelse og ejerskab til den endelige politik gennem en struktureret dialog. Dialogen og trivselspolitikken bør tage udgangspunkt i nedenstående overvejelser. 2) Hvad er visionen for politikken? Udgangspunktet for en god politik er en klar vision og holdning til psykisk arbejdsmiljø og mentale helbredsproblemer. For at fastsætte et klart mål for indsatsen er det afgørende, at man i fællesskab har formuleret vision for indsatsen og en fælles forståelse for, hvad der er arbejdspladsens værdier i forhold til trivsel og mentale helbredsproblemer. Vejledning til den dialogbaserede trivselspolitik Inden arbejdet med udviklingen af en trivselspolitik kan sættes i gang, er det vigtigt, at indsatsen er forankret i organisationen. Det er vigtigt, at udpege dem, der har ansvaret for, at processen gennemføres og beslutningerne fastholdes. Desuden er det en fordel at forankre indsatsen i det lokale MED eller den lokale Arbejdsmiljøorganisation, så tillidsvalgte inddrages fra starten. Overordnet er det en god ide at opdele politik i en før, under og efter del - dvs se på, hvad der skal gøres: for at forebygge psykiske lidelser hvis en medarbejder bliver syg på grund af psykiske lidelser når medarbejderen vender tilbage til arbejdet. 1 Sundhedsstyrelsen: Fremme af mental sundhed - baggrund, begreb og determinater (2008). En politik 2 for psykisk trivsel sikrer de overordnede rammer for samarbejde og initiativer, som skal resultere i en rummelig arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø. Hvis politikken udarbejdes på centralt niveau i organisationen, har det stor betydning at der gøres plads til, at den enkelte afdeling selv kan rette politikkens mål til i forhold til de lokale arbejdsforhold. Dog er det vigtigt, at den enkelte afdeling holder sig inden for de overordnede rammer og vision, som er udstukket fra den centrale enhed i organisationen. I formuleringen af det fælles mål for indsatsen spiller medarbejderne en afgørende rolle, ligesom enighed om det fælles mål for politikken er afgørende. 2 Værktøjet er udarbejdet med inspiration fra værktøjet Stresspolitik fra Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

6 3) Hvornår skal medarbejderne inddrages i arbejdet? Inddragelse af medarbejderne i udarbejdelsen af politikken er altafgørende for, at initiativerne på sigt bliver en del af arbejdspladsens kultur. En politik uden medarbejdernes accept kan føre til, at initiativerne bliver modarbejdet fra medarbejdernes side. En god hovedregel er at medarbejderne skal være med til at definere visionen for politikken, ligesom det er en god ide at tage udgangspunkt i de ideer og behov som medarbejderne giver udtryk for. Hvordan inddragelsen af medarbejderne skal foregå afhænger meget af kulturen på arbejdspladsen, men et personalemøde er oplagt at bruge som opstart for medarbejderinddragelse. Efterfølgende kan medarbejderne evt. arbejde videre med de enkelte delelementer i deres lokale team eller lignende. væsentlig rolle. Det er derfor vigtigt at ledelsen træffer beslutning om, hvilke og hvor mange ressourcer der stilles til rådighed - dels i forhold til selve processen med at udarbejde politikken, dels til de initiativer, som formuleres i politikken. Disse beslutninger skal træffes, inden medarbejderne inddrages i arbejdet, så det er klart for alle, hvilke økonomiske rammer man er underlagt. Det værste der kan ske er, at medarbejderne oplever, at initiativerne bliver droppet på grund af manglende forventningsafstemning til økonomien. Ledelsen og/eller MED-udvalget bør bl.a. tage stilling til, om arbejdspladsen fx skal prioritere, at alle medarbejdere frivilligt har mulighed for at gå til en ekstern coach, i hvilken udstrækning de kan konsultere en psykolog, hvor virksomheden betaler eller giver et tilskud, eller om der fx skal afsættes midler til efteruddannelse af medarbejdere som trivselsambassadører m.m. 4) Hvad er der af eksisterende initiativer? Inden processen med at udarbejde en politik sættes i gang, er det vigtigt at få afdækket, hvilke trivselsinitiativer der allerede eksisterer i virksomheden. De kan enten være en del af den fremtidige politik eller et supplement til denne. Ligeledes er det vigtigt at APV en bliver inddraget aktivt i grundlaget for politikken, da den er et godt redskab til at identificere særlige fokuspunkter for virksomhedens politik. 5) Tænk tydelig kommunikation ind i processen fra starten af Der kan dannes myter eller sladder om virksomhedens motiver for at arbejde med mentale helbredsproblemer. Derfor skal kommunikation indtænkes fra starten i processen. Ledelse eller MED-udvalg skal således klart melde ud til medarbejderne, hvad formålet med indsatsen er. Det er også vigtigt at man nøje overvejer navnet på indsatsen, da det sender et signal til medarbejderne og omverden om virksomhedens holdning til trivsel og mentale helbredsproblemer. Mentale helbredsproblemer er ofte omfattet af en del tabuer og berøringsangst, hvilket man bør tage højde for i formuleringen af navnet på politikken. 6) Hvor mange ressourcer er der til rådighed? Når en virksomhed vælger at sætte fokus på mentale helbredsproblemer og det psykiske arbejdsmiljø vil der være situationer, hvor økonomien spiller en 7) Hvad bør politikken som minimum give svar på? Virksomhedens politik bør, ud over at indeholde arbejdspladsens holdning til mentale helbredsproblemer og psykisk arbejdsmiljø, indeholde præcise beskrivelser af: hvordan mentale helbredsproblemer kan forebygges hvordan gribes der ind og hvordan tages der hånd om en medarbejder som mistrives hvordan fastholder og reintegrerer virksomheden en medarbejder som har været fraværende på grund af mistrivsel eller mentale helbredsproblemer. Det er vigtigt, at politikken ikke kun er en holdningstilkendegivelse, men at der under hvert af områderne er beskrevet konkret hvad der gøres på arbejdspladsen. Det skal også fremgå, hvordan politikken skal evalueres og revidere. En hovedregel er, at man som minimum bør gennemgå politikken en gang om året og se, om der er grund til rettelser eller tilføjelser. I forlængelse heraf er det yderst vigtigt, at der sker en erfaringsopsamling og revidering, hvis virksomheden oplever medarbejdere, som udvikler mentale helbredsproblemer, - uanset om de er arbejdsrelaterede eller af mere personlig karakter. Politikken bør ligeledes indeholde en præcis beskrivelse af, hvem der har ansvaret for de enkelte tiltag. Er der fx enkelte medarbejdere, som skal spille en særlig 6

7 rolle når en kollega vender tilbage til arbejdet efter længere tids sygemelding, og hvem står for kontakten til medarbejderen under selve sygemeldingen? omvendt må der ikke herske tvivl hos lederen om pligten til at handle. 8) Politikken bør indeholde initiativer på flere niveauer Det er vigtigt, at virksomhedens endelige trivselspolitik indeholder tiltag, som både er rettet mod den enkelte medarbejder, men som også retter sig mod organisationen og ledelsen. Erfaringer viser at forebyggelse og udvikling af et godt psykisk arbejdsmiljø har den største effekt, hvis indsatsen har en helhedsorienteret tilgang, hvor der igangsættes initiativer på alle fire niveauer jf. figur 1. Det er afgørende, at mentale helbredsproblemer og stressende arbejdsforhold ikke bliver opfattet som et individuelt problem, da dette ofte fører til tabuisering og stigmatisering. På det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø arbejder man med forebyggelsesmodellen IGLO (se illustraion), som har en helhedsorienteret tilgang. Modellen er et godt redskab til strukturering af virksomhedens trivselspolitik, så man sikrer sig at de forskellige niveauer spiller sammen, og at forebyggelsesinitiativerne ikke blot relaterer sig til et enkelt niveau i organisationen. 9) Hvem har kompetence og ansvar for at handle? Når arbejdspladsen i fællesskab har defineret hvilke initiativer, der skal sættesi gang, skal det tydeligt fremgå, hvem der har ansvaret for de enkelte tiltag i politikken. Ledelsen har naturligvis det overordnede ansvar for et godt psykisk arbejdsmiljø, men for at virksomhedens politik skal have effekt, er det en god ide, at uddelegere ansvaret for dele af politikken til medarbejdergruppen og arbejdsmiljøgruppen. Ansvarsfordelingen skal være tydelig, både når der er fokus på den egentlige forebyggelse, men også i forhold til initiativer, der retter sig mod medarbejdere, som har været ramte af mentale helbredsproblemer. Det må fx ikke komme bag på en medarbejder, at denne bliver kontaktet af sin leder efter fx 14 dages sygemelding, og 10) Lederen har en særlig rolle at spille Lederen har en særlig rolle at spille både i at udforme politikken og i forhold til implementeringen af de enkelte initiativer. Særligt spiller lederen en afgørende rolle i forhold til en medarbejder, som har været sygemeldt på grund af mentale helbredsproblemer eller stress. Lederen har således lovbestemt pligt til at invitere medarbejderen til en sygefraværssamtale senest efter fire ugers fravær. Det er vigtigt at formålet med samtalen har et positivt udgangspunkt, hvor der er fokus på, hvordan medarbejderen bedst muligt kan støttes, ligesom målet med samtalen er at få lavet en fastholdelsesplan og klare aftaler for det videre forløb. Inden samtalen er det vigtigt, at lederen er forberedt og sammen med den syge har taget stilling til, om der skal en bisidder med til samtalen, og hvilke tiltag arbejdspladsen evt. kan stille til rådighed for medarbejderen, herunder psykologhjælp. 11) Hvordan følge op og evaluere? Når politikken for psykisk trivsel er udarbejdet, er arbejdet med politikken ikke afsluttet. Det er vigtigt at politikken indeholder nogle fælles retningslinjer og aftaler om, hvorledes der løbende følges op på politikken, og hvor tit tiltagene evalueres. I virksomheden bør man løbende følge udviklingen i den psykiske trivsel fx via APV en og i sygefraværet blandt medarbejdere og ledere, for at sikre at hele arbejdspladsen lever op til de mål og hensigter der ligger i politikken. Politikken skal ændres, når der sker ændringer i arbejdet eller i den måde arbejdet organiseres på, hvis det har betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Det kan også være nødvendigt at justere den, hvis man får ny viden eller nye erfaringer. Hvis virksomheden, på trods af initiativerne, oplever problemer i det psykiske arbejdsmiljø er det vigtigt, at de enkelte tilfælde evalueres og at man i Arbejdsmiljøorganisationen eller MED-udvalget vurderer, hvorledes politikken kan forbedres. 7

8 nyttige links: Branchearbejdsmiljørådet for social og sundheds hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø, hvor stressværktøjer blandet andet gennemgås. Hjemmeside fra de 3BAR (Branchearbejdsmiljørådene SoSu, U&F og FOKA) hvor I finder vejledninger og hjælp til arbejdsmiljøarbejdet i bred forstand. Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor I finder regler og love om arbejdsmiljøarbejdet. De centrale parters hjemmeside om arbejdsmiljø og personaleforhold. Hjemmesiden er særligt lavet til leder og medarbejderrepræsentanter. Hvor selve aftalen mellem parterne også kan findes. Psykiatrifondens hjemmeside er en omfattende hjemmeside med information om psykiske sygdomme. Desuden kan I finde information om de konkrete indsatser og projekter fonden arbejder med. Psykiatri Fondens Erhvervsrådgivning er en rådgivningsfunktion, hvor erhvervspsykologer tilbyder rådgivning i forhold til at skabe og bevare et godt psykisk arbejdsmiljø i virksomheden. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) hører under Beskæftigelsesministeriet. NFA er det nationale center for arbejdsmiljøforskning. Her finder i den nyeste forskning indenfor helbred, sikkerhed og funktionsevne i arbejdet. CABI er Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats og er en institution under Beskæftigelsesministeriet. På hjemmesiden finder i metoder, viden og værktøjer til at skabe en rummelig arbejdsplads. Socialtengagement.dk er en hjemmeside udarbejdet af CABI - Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Siden er en værktøjskasse til at arbejde socialt engagement, det vil sige arbejde med rekruttering, trivsel og fastholdelse af udsatte medarbejdere. Er en hjemmeside arbejdsmiljørådet står bag, en side hvor i kan finde information om psykisk arbejdsmiljø. : En hjemmeside der sætter fokus på hvordan arbejdspladsen kan yde en tidlig aktiv indsats, når en medarbejder får mentale helbredsproblemer. 9

9 10

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Sygdom er en privatsag men hvad med sygefraværet?

Sygdom er en privatsag men hvad med sygefraværet? Sygdom er en privatsag men hvad med sygefraværet? Workshop nr. 210 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 15.30 17.00 Dagens temaer Sygefraværet er et fælles anliggende sygdommen er ikke! Er sygefravær et

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde

Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde Hovedpointer 1. Mentale helbredsproblemer har store personlige omkostninger

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress

stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress 1 Stress Stress har mange omkostninger såvel på det menneskelige plan som for arbejdspladsen. Stressramte medarbejdere

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Stresspolitik i Varde Kommune

Stresspolitik i Varde Kommune Stresspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 13. marts 2014 Stressforebyggelse og trivselsfremme en del af en sund Kommune Formålet med stresspolitikken er at forebygge stress og fremme

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

SAMMEN OM MENTAL SUNDHED

SAMMEN OM MENTAL SUNDHED SAMMEN OM MENTAL SUNDHED INTRODUKTION TIL PARTNERSKAB OG SITE Inger Schaumburg Direktør Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3 Partnerskabet bag indsatsen DI 3F LO COWI NFA Psykiatrifonden Danske

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

SAMMEN OM MENTAL SUNDHED

SAMMEN OM MENTAL SUNDHED SAMMEN OM MENTAL SUNDHED V. PROJEKTKOORDINATOR MARTHA MONRAD HANSEN 13. oktober 2016 Dagsorden 1. Hvorfor denne indsats? Baggrund Partnerskabets sammensætning Målgruppe 2. Hvad viser vores undersøgelser?

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Lederen og sygefraværet

Lederen og sygefraværet Lederen og sygefraværet - om at arbejde med sygefravær som leder Onsdag den 29. september 2010 Furesø Kommune Arbejdsmiljøkonsulent Malene Salskov Amby Lederne www.lederne.dk Indhold Holdninger om lederen

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for

Vejledning om retningslinjer for Inspirationsnotat nr. 9a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 9. november 2009 Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Stresspolitik Formålet Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Den vision vil vi opfylde ved at lægge

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Stresspolitik. Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Stresspolitik. Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Stresspolitik Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! Stresspolitik er det ottende værktøj i serien Vi finder os

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Regeringens Handlingsplan

Regeringens Handlingsplan Regeringens Handlingsplan Sygefravær - en fælles udfordring Juni 2008 Region Syddanmark 7. maj 2009 Rammerne Sygefravær en fælles udfordring Handlingsplan juni 2008 Lovforslaget har været til høring og

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Retningslinjer i forhold til stress

Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress...1 Formål...3 Forebyggelse, identificering og håndtering af stress et fælles ansvar...4 Centrale initiativer...4 Lokale initiativer...6

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Stresspolitik HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Vision... 3 2. Beskrivelse af stress og stresspåvirkninger... 3 3. Forebyggelse af stress... 4 3.1 Organisation... 4 3.2 Ledelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling v/arbejds- og Organisationspsykolog, Aut. Signe Ferrer-Larsen 17-11-2015 Kontakt Signe Ferrer-Larsen Arbejds- og Organisationspsykolog, aut.

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN. Arbejdsmiljødagene 2017

STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN. Arbejdsmiljødagene 2017 STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN Arbejdsmiljødagene 2017 Lidt om mig Lidt om Jer Hvem er her i dag håndsoprækning: Arbejdsmiljørepræsentanter? Arbejdsmiljøledere? Hele arbejdsmiljøgruppen?

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Åbenhed betaler sig Oplægsholder Anne Mette Billekop, koordinator Landsindsatsen EN AF OS og leder af PsykInfo i Region Sjælland

Åbenhed betaler sig Oplægsholder Anne Mette Billekop, koordinator Landsindsatsen EN AF OS og leder af PsykInfo i Region Sjælland Livskriser og psykisk mistrivsel kan ramme alle også dine medarbejdere Den 26. april 2017 Åbenhed betaler sig Oplægsholder Anne Mette Billekop, koordinator Landsindsatsen EN AF OS og leder af PsykInfo

Læs mere

Fra stress til trivsel - et fælles ansvar. Få viden og værktøjer til at forebygge og tackle stress gennem et godt psykisk arbejdsmiljø

Fra stress til trivsel - et fælles ansvar. Få viden og værktøjer til at forebygge og tackle stress gennem et godt psykisk arbejdsmiljø Fra stress til trivsel - et fælles ansvar Få viden og værktøjer til at forebygge og tackle stress gennem et godt psykisk arbejdsmiljø Et fælles samarbejde om stress VirksomhedsnetværkCabi og Videncenter

Læs mere

SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING

SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Designlinjen.dk Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller bestilles i trykt udgave

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær arbejdsmiljøkøbenhavn Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger,

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

Psykisk sårbare på arbejdspladsen

Psykisk sårbare på arbejdspladsen Psykisk sårbare på arbejdspladsen Ikke mere tvivl, tavshed og tabu Leder af Psyk-Info Inge Garde Andersen Psykiatrien gennem tiderne Før Nu Afsindighed Psykoser Nerver Ikke psykotiske lidelser Folkesygdomme

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Strategi for sygefravær

Strategi for sygefravær Personalepolitik Strategi for sygefravær 2013-2016 September 2012 Formål Esbjerg Kommunes sygefraværsstrategi har som formål at understøtte den overordnede personalepolitiks mål om at tage vare på kommunens

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

At gå på arbejde som psykisk syg Den 1. december 2010

At gå på arbejde som psykisk syg Den 1. december 2010 Psykisk syge og arbejdsmarkedet SFI konference At gå på arbejde som psykisk syg Den 1. december 2010 PsykiatriFonden Souschef Majken Blom Søefeldt TABU-kampagne Hun havde brækket armen og langsomt holdt

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress frederikshavn kommune. Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress

Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress frederikshavn kommune. Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor fysisk og psykisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Vi vil

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder?

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Min egen arbejdsmiljøleder Hvordan skaber jeg fundamentet for, at lede mig selv hen imod den gode trivsel og tilfredshed? Gennem de senere år er der sat øget fokus

Læs mere

Job & Sind. Nationale retningslinjer til forebyggelse, opsporing og fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer

Job & Sind. Nationale retningslinjer til forebyggelse, opsporing og fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer Job & Sind Nationale retningslinjer til forebyggelse, opsporing og fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer Projektgruppen Otto Melchior Poulsen Mette Andersen Nexø Josefine Vejlby Kristensen

Læs mere