Kandidatafhandling CBS/Handelshøjskolen Købehavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatafhandling CBS/Handelshøjskolen Købehavn"

Transkript

1 Kandidatafhandling CBS/Handelshøjskolen Købehavn Ramona Claudia Toni Nauta Cpr-nr. xxxxx-xxxx Cand.merc.(jur.) Afleveringsdato: Vejledning: Christen Amby Poul Wolffsen Antal anslag: , sider:91 Side 0 af 92

2 Indholdsfortegnelse Summary: To lease or buy?...3 Kapitel 1 Indledning Præsentation Begreb og aktører Kreditkøb Leasing Problemidentifikation Problemformulering Metode Afgrænsning Kildekritik Afhandlingens opbygning...13 Kapitel 2 Civilretligt perspektiv Karakteristika ved de forskellige former for leasing Operationel leasing Finansiel leasing Sale and lease back Juridisk definition Regelgrundlaget Typevarierende aftale Sui generis aftaler Delkonklusion...26 Kapitel 3 Skatteretligt perspektiv Skattemæssig definition Kreditkøb Leasing Skatteeffekt ved lånefinansieret køb og leasing Civilretlig tilsidesættelse efter KAL 6, stk Optioner i leasingkontrakten Vederlagsfri overdragelse Ubetinget tilbagelevering Forlænget lejeperiode Forkøbsret Køberet Købspligt Anvisningsret/-pligt Opsummering optioner Skattemæssig tilsidesættelse Interessefællesskab Delkonklusion...48 Side 1 af 92

3 Kapitel 4 Regnskabsmæssig behandling Regnskabsmæssig definition Indregning af køb Indregning af finansielle leasingaktiver Indregning af operationel leasing Udskudt skat Nye regler Delkonklusion...61 Kapitel 5 Økonomiske rationaler bag leasing Skattemæssige fordele Regnskabsmæssig behandling Transaktionsomkostninger Aktivspecificitet Usikkerhed Risiko Opgørelse af værdien af en leasingkontrakt Leasingtagers analyse efter NAL IRR metoden Ækvivalentmetoden Ydelsen Diskonteringsraten Restværdien Måling af risikoen forbundet med restværdien Optioner Delkonklusion...85 Konklusion...88 Litteraturfortegnelse...90 Side 2 af 92

4 Summary: To lease or buy? This thesis is about why firms decide to lease or buy and how the incentives are related to the decision to enter into a leasing agreement. The first part of the thesis examines the legal definition of leasing and which legal rules regulates leasing. The Danish taxation aspects of leasing agreements are examined. The tax treatments of options in the contracts are especially important. If there is an obligation for the lessee to buy the asset after the leasing period, the contracts will be considered as a loan under some circumstances. Furthermore some contracts have been neglected because there was no economic reality in the arrangements, especially sale and lease back arrangements. The relevant accounting rules for leasing, including IAS 17 is discussed in order to examine whether or not the accounting rules are important in creating economic value to a firm. The last part examines the economic foundation of leasing agreements. The purpose is to determine in which cases it would be desirable to enter into leasing agreements. Focus is primarily on the lease vs. buy decision. Operational leasing agreements are only superficially treated. The economic evaluation models are discussed in order to examine how to determine the value of a leasing agreement. Other reasons for leasing than the pure financial one is such as transaction costs which are discussed in the thesis. The conclusion is that there is no clear answer when to lease or buy. The decision depends on the asset. There can be good reasons for leasing, even when the evaluation isn t pure financial. Side 3 af 92

5 Kapitel 1 Indledning 1.1 Præsentation Når en virksomhed skal anskaffe sig et aktiv kan den vælge at købe eller lease aktivet. Køber virksomheden aktivet kan dette gøres kontant eller ved at optage et lån, lånefinansieret køb. Vælger virksomheden derimod leasingalternativet kan dette ske som en operationel eller finansiel leasingaftale. Køb Leasing Kontant køb Kreditkøb Finansiel Operationel Den overordnede forskel mellem finansiel og operationel leasing er, at der ved operationel vil leasinggiver have risikoen for aktivet, mens den ved finansiel leasing vil blive overført til leasingtager. De mere kortvarige leasingforhold vil som regel dække et akut behov. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt og kostbart, hvis virksomheden køber et aktiv, der skal bruges i en måned og derefter sælger det igen. Er behovet derimod længerevarende, er beslutningsgrundlaget et andet. Her er overvejelsen typisk, om aktivet skal leases eller købes. Hvis man ikke har likviditet til at købe, kan omkostningerne ved at lease eksempelvis sammenlignes med omkostningerne ved låneoptagelse. Leasing kan spores tilbage til ca f.kr., hvor handelsmænd chartrede deres skibe i stedet for at købe dem. Gennem tiderne har der været mange forskellige typer af aktiver, som har været genstand for leasing, alt fra fly til landbrugsmaskiner. Finans og Leasing, der er en interesseorganisation for danske finansieringsselskaber, opgjorde i 2009 deres medlemmers nysalgsværdi af leasingkontrakter til ca. 25,6 mia. kr. 1 Hertil skal der lægges de leasing- og finansieringsselskaber, der ikke er medlem af Finans og Leasing. Baggrunden for afhandlingens emnevalg er, at leasingaftaler udgør en stor finansieringskilde, der kan have stor betydning for virksomhederne. I det følgende vil emnet blive behandlet ud fra 4 perspektiver, et civilretligt, et skatteretligt, et regnskabsmæssigt og et økonomisk, for at vurdere i 1 året før i 2008 lå investeringerne på 40 mia. Side 4 af 92

6 hvilke situationer det kan være fordelagtig for virksomheder at vælge leasing som finansieringsform. Leasing bliver i den danske litteratur og erhvervsliv sidestillet med lånefinansieret køb. På mange punkter minder de to finansieringsformer om hinanden. Leasingkontrakten binder leasingtager til en række faste ydelser, hvilket et lån tilsvarende vil gøre. I tilfælde af misligholdelse kan leasinggiver tilbagetage aktivet, sælge eller genlease aktivet og sagsøge leasingtager for eventuelle mangler, ligesom en långiver ligeledes kan gøre. Forskellen ligger i, når en virksomhed vælger at købe aktivet, vil aktivet, når alle afdrag er betalte tilhøre virksomheden, hvorimod ved leasing vil aktivet som udgangspunkt skulle returneres til leasinggiver, medmindre leasingkontrakten indeholder optioner som leasingtager udnytter. En leasingaftale består i den mest enkle form af to parter, en leasingtager 2 og en leasinggiver 3. Leasingtager er brugeren af leasingaktivet i leasingaftalen, der betaler leasingydelser som vederlag for brugen af aktivet til leasinggiver. Leasinggiver er ejer af leasingaktivet i leasingkontrakten og modtager af leasingydelserne. Inden afhandlingen går videre med sammenligningen af leasing og lånefinansieret køb, skal der ske en gennemgang af de involverede begreber og aktører være på plads. 1.2 Begreb og aktører Kreditkøb I dansk ret forefindes Kreditaftaleloven 4, som regulerer aftaler, hvor en erhvervsdrivende yder eller giver tilsagn om at yde kredit som led i sit erhverv, når den anden part hovedsageligt handler udenfor sit erhverv jf. Kreditaftalelovens 1, stk.1 2 Også kaldet lessee eller bruger 3 Også kaldet lessor eller udlejer 4 Kreditaftaleloven er udtryk for implementering af EU-direktiv Rdir 87/102/EEC om forbugerkredit med senere ændringer, Rdir 90/80 og Rdir 98/7 Side 5 af 92

7 Et lånefinansieret køb, kreditkøb eller en kreditaftale 5 defineres i Kreditaftaleloven 6 4, stk.1, som en aftale om kredit i form af henstand, lån eller anden tilsvarende form for finansiel ydelse. Kreditkøb og køb med ejendomsforbehold er begrebsmæssigt omfattet af denne definition, men alligevel særskilt defineret. Kreditkøb defineres i Kreditaftalelovens 5 som en kreditaftale med henblik på køb af løsøre, hvorefter 1) køberen efter aftale med sælgeren har fået henstand med betaling af købesummen eller en del af denne eller 2) købesummen helt eller delvis dækkes ved lån indrømmet køberen af en tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og sælgeren. Et kreditkøb har jf. 5, nr.2, tre parter, en køber, en sælger og en kreditgiver også betegnet et oprindeligt trepartsforhold. Oprindeligt fordi kreditgiveren bliver part i kreditkøbet ved dets indgåelse. Sådan et kreditkøb kendetegnes ved, at sælgeren på vegne af kreditgiveren enten ubetinget eller betinget af, at kreditgiveren kan godkende køberen som sin debitor, kan give køberen tilsagn om finansiering af købet ved lån hos kreditgiveren. 7 Sælger finansiering Salg Kreditgiver Køber kredit Kreditaftaleloven omhandler alene situationer, hvor ejendomsretten til genstanden overgår til den ene part. I Kreditaftalelovens system sidestilles et køb med ejendomsforbehold med en aftale, der er betegnet som lejekontrakt, eller hvorefter betalingen i øvrigt fremtræder som vederlag for brug af tingen, såfremt det må antages at have været meningen, at modtageren af tingen skal blive ejer af den. jf. lovens 6, stk. 1 og 2. 5 Lånefinansieret køb og kreditkøb bruges igennem afhandlingen som synonymer 6 Kreditaftaleloven er en forbrugerbeskyttelseslov og medfører, at forbrugere skal stilles som minimum beskrevet i loven eller bedre. 7 Thomsen (2009, 39) Side 6 af 92

8 En leasingkontrakt vil som udgangspunkt ikke være omfattet af Kreditaftaleloven, men hvis ejendomsretten til det leasede overgår til leasingtager, når leasingperioden udløber, uden særskilt betaling, vil der ikke være tale om finansiel leasing og situationen vil være omfattet af Kreditaftaleloven 6, stk.2. Dermed vil der foreligge en kamufleret købekontakt. Disse køb bliver i teorien benævnt lejekøb, der i realiteten er kreditkøb kamufleret som leasingaftaler. 8 En nærmere gennemgang findes i afsnit Leasing Inden for leasing sondres der traditionelt mellem operationel og finansiel leasing. Operationel leasing er normalt kendetegnet ved, at leasinggiver sørger for service og vedligeholdelse af leasingaktivet samt en relativ kort opsigelsesfrist. Leasingtagers behov for at indgå sådan en aftale vil typisk være begrundet i opfyldelsen af driftsmæssige behov, hvor finansieringsbehovet vil være sekundært. F.eks. en virksomhed, som leaser hele sin bilpark fra et leasingselskab inklusiv servicering, syn, vinterdæk m.v. Finansiel leasing er kendetegnet ved en leasingkontrakt, der typisk løber over aktivets økonomiske levetid og er uopsigelig i leasingperioden. Leasingtager har alle forpligtelser på aktivet, hvilket betyder, at leasingtager er stillet som ved køb af aktivet når der ses bort fra ejendomsretten, som forbliver hos leasinggiver. Det primære formål med indgåelse af sådan en aftale er, at opnå finansiering til anskaffelse af brugsretten til et aktiv. Alternativet er kreditkøb. En leasingkontrakt vil ofte etablere et trepartsforhold, idet leasingtager henvender sig til en virksomhed, der i sin egenskab af producent, leverandør eller lign. vil kunne levere det ønskede aktiv til leasingtager. Leverandøren har ofte faste samarbejdsaftaler med et leasingselskab og kan tilbyde leasingtager finansiering. Leasingselskabet, som værende leasinggiver, vil dermed blive en del af kontraktforholdet som et finansieringsled, der skal løfte finansieringen på vegne af leasingtager. Leasingselskabet påtager sig at købe det ønskede aktiv af leverandøren og herefter leaser aktivet ud til leasingtageren. 9 8 Kofoed-Hansen (1983,s.61 ff) 9 Iversen (1999, s.155) Side 7 af 92

9 Leverandør Køb Leasinggiver Brugsret Vederlag Leasingtager Leasingkontrakten er som udgangspunkt uopsigelig i leasingperioden, også kaldet grundperioden. I leasingperioden betaler leasingtageren til leasinggiver et beløb, der varer til leasinggivers samlede investering i leasingaktivet, også kaldet fuld amortisation. 10 Leasingperioden fastsættes med udgangspunkt i aktivets skattemæssige afskrivningstid og bogførte værdi. Aftaler om løsøre er som regel uopsigelige i mindst 3 og højst 7 år. 11 Ved periodens udgang er aktivet hos leasinggiver nedskrevet i takt med leasingtagers betaling af leasingydelserne. Alt efter aktivets art er leasingydelsen beregnet således, at den interne nedskrevne værdi, rest- eller scrapværdien, ved aftalens udløb er 0 eller højere. Aktivet kan stadig have en økonomisk værdi, genplacerings-, scrap- eller restværdi, ved salg. Parterne vil derfor inden aftalens udløb tage stilling til, hvad der skal ske med aktivet ved leasingperiodens udløb. 12 Aktivet kan leveres tilbage til leasinggiver, sælges på markedet, evt. til leverandøren, genudlejes second hand leasing eller skrottes. Leasingkontrakten kan også forlænges, i så fald oprettes der en opsigelig aftale fra leasinggivers side og leasingydelserne reduceres i forhold til før. En sidste mulighed er, at leasingtager køber leasingaktivet. 1.3 Problemidentifikation På et perfekt kapitalmarked vil omkostningerne ved leasing og andre typer af finansiering være ens, derfor vil der ikke findes nogen grund til at benytte en finansieringsform frem for en anden. 13 Det perfekte kapitalmarked forudsætter, at der ingen skat findes, ingen 10 Fuld amortisation inkluderer, udlejerens anskaffelsessum, købsprisen eller alternativ fremstillingsprisen, forrentning af anskaffelsessummen (kontraktens interne rente), alle omkostninger ved aftalen, eventuelle udgifter til soliditetsoplysninger o.l., forsikring og eventuelle administrationsomkostninger, offentlige afgifter mv. og leasinggivers fortjeneste ved aftalen inklusiv risikodækning. 11 Gade (1997, s.20) 12 Gade (1997, s.19) 13 Schallheim (1994, s.4) Side 8 af 92

10 transaktionsomkostninger og ingen investor kan påvirke markedsprisen. 14 Da det perfekte kapitalmarked ikke findes, vil skatten, transaktionsomkostningerne og andre faktorer spille en rolle i beslutningstagen om der skal leases eller købes. For aftaler om finansiel leasing gælder det, at leasingtager har fuld fradragsret på leasingydelsen som driftsomkostninger, når betalingen er med til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Afgørelsen om en kontrakt skal betegnes som leasing eller kreditkøb kan medføre meget indgribende konsekvenser med tilsidesættelsen af den valgte finansieringskonstruktion, hvilket medfører nye problemstillinger, da leasinggivers ejendomsret til det afskrivningsberettigede aktiv tilsidesættes, fordi risikoen og rådigheden over aktivet allerede fra starten var overgået til leasingtager og dermed får denne ejendomsretten til aktivet. 15 Regnskabsmæssigt skal operationelle leasingkontrakter kun oplyses som en note i regnskabet, hvorimod en finansiel leasingkontrakt skal indregnes i balancen hos leasingtager. Dvs. at ved finansiel leasing, regnskabsmæssig ses bort fra, at leasingtager juridisk set ikke er den retmæssige ejer af aktivet. Skattemæssig derimod er det leasinggiver, der har den skattemæssige afskrivningsadgang. Denne uensartede behandling af finansielt leasede aktiver har skabt nogle problemer, da der ikke er overensstemmelse mellem den regnskabsmæssige og den skattemæssige balance. 1.4 Problemformulering Hvorfor leaser virksomheder deres aktiver frem for at købe dem? En redegørelse for de juridiske og økonomiske komplikationer ved at indgå leasingaftaler kontra købeaftaler, ud fra et civilretlig, skatteretligt, regnskabsmæssigt og økonomisk perspektiv. 1.5 Metode Der vil i afhandlingen blive afdækket, i hvilke tilfælde det vil være fordelagtig at indgå leasingaftaler. Hovedvægten ligger på de tilfælde, hvor leasing er et surrogat for køb. 14 Schallheim (1994, s.4) 15 Vinther (2004, 16) Side 9 af 92

11 For at fastslå hvorledes leasing, specielt finansiel leasing, betragtes i forskellige sammenhænge, er der valgt fire angrebsvinkler: 1. civilretlig 2. skatteretlig 3. regnskabsmæssigt 4. økonomisk Meningen med at undersøge de fire punkter er, at finde ud af hvordan leasing bliver betragtet og behandlet, specielt med henblik på, om der kan være en fordel at indgå en leasingkontrakt contra en kreditkøbskontrakt. Der vil blive draget mulige sammenligninger mellem enkelte perspektivers opfattelse. De juridiske problemstillinger i forbindelsen med indgåelse af leasingaftaler vil være baseret på den retsdogmatiske metode. Afhandlingen vil på denne baggrund søge at give svar på gældende ret omkring leasingaftaler. De relevante retskilder indsamles, systematiseres og fortolkes, for derved at fremkomme med en konklusion omkring gældende ret for leasingaftaler. Den relevante danske lovgivning er inddraget, men der er især lagt vægt på retspraksis, da der ikke findes speciallovgivning omkring leasing i Danmark. Det civilretlige perspektiv handler primært om, hvordan leasing bliver betragtet og behandlet, specielt med henblik på, om leasing betragtes og accepteres som leje. Det vil blive undersøgt, hvilke skatteretlige problemstillinger, der er forbundet med indgåelse af leasingaftaler, herunder hvordan leasing karakteriseres i dansk skatteret. Der vil især blive lagt vægt på ejendomsretten til leasingaktivet, da dette kan have stor økonomiske betydning. Den regnskabsmæssige klassifikation af leasingaftaler vil blive gennemgået, da denne har betydning for den regnskabsmæssige behandling. Det undersøges, hvordan værdien af en leasingkontrakt opgøres, herunder hvilken beregningsmetode der skal anvendes. I den økonomiske del vil Williamson organisationsøkonomi kort blive inddraget som en del af analysen, da dennes teori bygger på, at virksomheder er opstået grundet aktivspecificitet i Side 10 af 92

12 produktionen. Formålet med at inddrage organisationsøkonomien er, at denne måske kan være med til at forklare, hvorfor virksomheder indgår finansielle leasing kontrakter. Williamsons teori vil blive brugt partielt til at underbygge den teoretiske tilgangsvinkel i afhandlingen. Den grundlæggende tankegang vil blive modificeret og tilpasset situationen, hvor virksomheden skal beslutte, om de vil indgå en leasingkontrakt eller købe aktivet. Andre argumenter, såsom risiko og transaktionsomkostningsteorien vil blive inddraget i analysen for at give et billede af, hvilke tilfælde og situationer der kan være fordelagtige og sandsynlige for at indgå en leasingaftale frem for en købeaftale. I den finansielle del af økonomien, gives der en indsigt og forståelse for de faktorer, der gør sig gældende ved indgåelse af leasingaftaler. Analysen af selve købs- og leasingsituationen er primært baseret på en gennemgang af de relevante diskonteringsmodeller, der kan være med til at afgøre værdien af leasing eller lånefinansieret købs fordelagtighed. 1.6 Afgrænsning Afhandlingen fokuserer mest på leasing fra leasingtagers synspunkt, da denne skal beslutte, hvorvidt et aktiv skal leases eller købes. Leasinggiver vil kun blive inddraget i det omfang, der er nødvendig. Denne afhandling sigter primært på erhvervsforhold, da det er det område, hvor finansieringsformen primært bliver anvendt. Afhandlingen indskrænker sig til køb og leasing af løsøre, da langt størstedelen af den praksis, der gennemgås, omhandler løsøre. Skatteretlige, Leje eller køb af fast ejendom og grunde, herunder Lejeloven, holdes udenfor afhandlingen, da opdelingen mellem løsøre og fast ejendom er unødvendig i den skatteretlige, regnskabsmæssige og økonomiske behandling. Yderligere er ikke nogen grundlæggende retlig forskel på aftaler, der betegnes som operationel og direkte/ indirekte finansiel leasing, hvorfor der ikke vil ske nogen sondring, men alene betegnes som finansiel leasing. Operationel leasing og sale-and-lease-back er ikke det primære fokusområde i afhandlingen, men det vil dog blive inddraget, idet de gældende regler sondrer mellem de to former for leasing med forskellige retsvirkninger. Side 11 af 92

13 Parternes eventuelle konflikter omkring misligholdelse, herunder mangler, tinglysning og konkurs holdes udenfor afhandlingen. Det lægges til grund i afhandlingen, at transaktionerne ikke strider imod reglerne på de relative områder. Den regnskabsmæssige og skattemæssige behandling samt de juridiske aspekter bliver alene belyst ud fra gældende dansk lovgivning. De internationale regnskabsstandarter vil kun blive belyst i den omfang de er relevante for afhandlingen. Ligeledes er der alene tale om leasing i Danmark. Årsregnskabsloven opdeler virksomhederne i fire regnskabsklasser. I afhandlingen forudsættes der, at virksomheden er omfattet af en af de regnskabsklasser, hvor det er påkrævet, at virksomheden indregner finansielle leasingkontrakter i balancen samt følger kalenderåret som regnskabsår og ikke er koncernforbunden med andre selskaber. Forskellen på regnskabsklasserne og behandlingen af lovens regler vedrørende disse, vil ikke blive gennemgået. Virksomheder, der er underlagt Finanstilsynet, vil ikke blive behandlet i afhandlingen. Afhandlingen forudsætter, at investeringsbeslutningen er fortaget således, at det alene er valget mellem leasing eller lånefinansieret køb, der skal vælges og retsvirkningerne af transaktionen. Ved lånefinansieret køb forudsættes der, at der udelukkende er tale om rene annuitetslån (lige store ydelser), da denne lånetype bedst kan sammenlignes med leasing. Renten og ydelsen forudsættes at være fast gennem hele leasingperioden eller låneperioden. Afhandlingen vil med andre ord alene omhandle leasingtagers beslutning, hvorvidt denne skal lånefinansiere købet eller lease. Sondringen mellem finansiel og operationel leasing er i det civilretlige, skatteretlige og økonomiske perspektiv ikke relevant, men vil være det i det regnskabsmæssige, hvorfor den vil blive gennemgået detaljeret i dette perspektiv. Sale and lease back vil kort blive gennemgået i det civilretlige perspektiv samt i det skatteretlige, da sale and lease back arrangementerne i dette perspektiv kan være med til at give en indikation om, hvornår skatteretten omklassificerer en leasingkontrakt. Side 12 af 92

14 1.7 Kildekritik I forhold til gennemgangen af retspraksis er jeg blevet oplyst om, at der findes en række relevante ikke offentliggjorte domme om leasing. Det har ikke været muligt, at inddrage disse domme, da jeg ikke har haft adgang til dem. Yderligere findes der en række afgørelser, der ikke er efterprøvet. Efterprøvningen sker først ved konkurs, som f.eks. U Ø og U H Fogdal Biler De økonomisk anvendte modeller og rationaler er i høj grad baseret på forventningerne til fremtiden, der i nogle tilfælde kan vise sig forkerte. Usikkerheden ved forudsigelse af risiko og markedsudviklingen vil stige i takt med at tidshorisonten øges. Den estimerede værdi vil derfor i bedste fald udgøre et kvalificeret bud. 1.8 Afhandlingens opbygning Afhandlingen indledes med en civilretlig del for at finde ud af, hvordan civilretten behandler leasingaftaler, herunder om leasing accepteres som typevarierende lejeaftaler eller sui generis aftale. Sondringen om leasing er en finansiel eller operationel har ingen betydning i dette afsnit. I den skatteretlige del gennemgås regler for behandling af leasing og køb ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der vil især blive lagt vægt på ejendomsretten til leasingaktivet i forbindelse med retten til at foretage skattemæssige afskrivninger. Sondringen mellem finansiel og operationel leasing er ligeledes ikke relevant her. Sondringen mellem finansiel leasing og lånefinansieret køb er derimod vigtig i den skattemæssige behandling. I den regnskabsmæssige behandling gennemgås, om der regnskabsmæssigt er fordele forbundet med at vælge leasing. Sondringen mellem finansiel og operationel leasing er afgørende i denne del af opgaven, da behandlingen i regnskabet afhænger af klassifikationen. Hvorimod behandlingen af finansiel leasing og lånoptagelse stort set er ens. I den økonomiske del vil transaktionsomkostningsteorien blive gennemgået efterfulgt af rentabiliteten af en leasingkontrakt, herunder leasingydelsen, diskonteringsraten, restværdien og optioner indeholdt i en leasingkontrakt. Sondringen mellem finansiel og operationel er ikke afgørende, men derimod er sondringen mellem finansiel og lånefinansieret køb vigtig. Side 13 af 92

15 Kapitel 2 Civilretligt perspektiv 2.1 Karakteristika ved de forskellige former for leasing Leasing betyder leje. Leje karakteriseres ved, at ejeren af et aktiv mod vederlag, overlader brugsretten af aktivet til en anden. Dette sker også ved et leasingarrangement. Leasingydelsen, vederlaget, vil typisk være penge og oftest en fast ydelse pr. måned, kvartal eller år. Leasingydelsen skal dække leasinggivers omkostninger, forrentning og anskaffelsespris på aktivet. Det er relevant at inddele leasingaftalen i aftaler, der løber over en periode kortere end aktivets økonomiske levetid, ofte kaldet operationel leasing, og aftaler der løber over hele aktivets økonomiske levetid, kaldet finansiel leasing Operationel leasing En korterevarende aftale om leasing af løsøre kaldes for operationel leasing. Operationel leasing er oftest udtryk for almindelige lejeaftaler, hvor leasingtager mod betaling får ret til at bruge aktivet, som leasinggiver i forvejen ejer. 17 Ved operationel leasing påtager sig leasinggiver det operative ansvar, dvs. vedligeholdelse, service mv., ligesom der ofte vil kunne udskiftes til nye aktiver i takt med den teknologiske udvikling ved f.eks. EDB udstyr. 18 Ved operationel leasing er det ikke meningen, at leasingtager skal blive ejer af det leasede aktivet, det er alene rådigheden over aktivet, der er motivationen bag sådan en leasingkontrakt. 19 Efter leasingperioden tilbageleverer leasingtager aktivet til leasinggiver, som genudlejer det indtil den økonomiske levetid er overstået og aktivet er fuld amortiseret. 20 Set fra leasingtagers synspunkt vil indgåelsen af en operationel leasingkontrakt være begrundet i opfyldelsen af driftsmæssige behov, hvor finansieringsbehovet er sekundært, f.eks. en virksomhed, som leaser hele sin bilpark fra et leasingselskab inklusiv servicering, syn, vinterdæk m.v. 16 Juridisk Formularbog s Gade (1997, s.26) 18 Lynge Andersen (2005, s.257) 19 Gade (1997, s.26) 20 Eriksen (1984, s.36) Side 14 af 92

16 Kendetegnet ved operationel leasing er således, at leasinggiver påtager sig det operative ansvar for aktivet, dvs. har risikoen for aktivet Finansiel leasing Ved finansiel leasing vil leasingperioden som regel svare til leasingaktivets økonomiske levetid. Dermed kan finansiel leasing minde om et kreditkøb, hvor sælger har et ejendomsforbehold, og køber afdrager aktivets anskaffelsespris inklusiv forrentning og erhverver den fulde brugsret. På den anden side kan leasingaftalen minde om leje, idet leasingtager ikke erhverver ejendomsretten, selv om denne betaler leasinggivers fulde anskaffelsessum plus forrentning. Økonomisk set kan finansiel leasing ses som et køb på afbetaling med ejendomsforbehold, men reelt er det en lejeaftale, da ejendomsretten forbliver hos leasinggiver. 21 Inden for finansiel leasing sondres der normalt mellem direkte og indirekte leasing. Direkte leasing foreligger, hvor der er to parter i aftaleforholdet. Ved indirekte leasing er der tre eller flere parter involveret. 22 Ved direkte leasing indkøber leasinggiver leasingaktivet af en leverandør på leasingtagers anvisning for herefter at stille brugsretten til rådighed for leasingtager mod dennes løbende betaling af leasingydelser i leasingperioden. Leasingtager har umiddelbart ikke nogen rettigheder overfor leverandøren, idet der ikke etableres et kontraktforhold mellem disse parter. Leasinggiver skal derfor have transporteret de pågældende rettigheder til leasingtager. 23 På den baggrund vil leasingkontrakter oftest indeholder en cut-off klausul, som betyder, at leasingtager er afskåret fra at anvende de sædvanlige misligholdelsesbeføjelser overfor leasinggiver. Dermed bliver leasinggiver fritaget for eventuelle misligholdelseskrav fra leasingtager. Hermed er der opstået et trepartsforhold, indirekte leasing, hvor leasingtager kan rette eventuelle misligholdelseskrav mod leverandøren, og leasinggiveren alene varetager rollen som financier. 21 Eriksen, (1984, s.36) 22 Gade (1997, s.27) 23 Transporten giver leasingtageren ikke bedre ret end den, der ville være tilkommet leasingselskabet jf. princippet i Gældsbrevlovens 27. Side 15 af 92

17 Grundlæggende er der retlig ikke nogen forskel på aftaler, der betegnes som operationel og direkte / indirekte finansiel leasing, hvorfor sondringen er ikke afgørende, da hovedparten af de aftaler, der almindeligvis kaldes finansiel leasing, er aftaler om indirekte, finansiel leasing, hvor udlejer en et leasingselskab, brugeren er erhvervsdrivende og leverandøren, som er tredjemand. 24 Den grundlæggende forskel mellem finansiel og operationel leasing er, at ved finansiel leasing er leasingselskabet motiveret af at deltage i kontrakten som financier for leasingtager Sale and lease back Det centrale i et sale and lease back arrangement er, at ejeren af et aktiv, sælger dette aktiv til et leasingselskab, der herefter typisk uden at aktiver på noget tidspunkt fysisk har forladt den faste ejendom, leaser aktivet tilbage til den oprindelige ejer. Den tidligere ejer, bliver leasingtager og forpligter sig gennem en længere varende periode til at lease det solgte aktiv. Der oprettes i den forbindelse en leasingkontrakt med sædvanlige indhold. Formålet med denne konstruktion er opnåelse af sikkerhed uden iagttagelse af de normale sikringsakter ved et løsørepantebrev. Arrangementerne er i visse tilfælde blevet anset for ugyldige i forhold til sælgerens/lejerens kreditorer. 25 I en sale-and-lease back arrangement har leasinggiver sikkerhed for aktivet, men det synes ikke at være det primære. Det primære er de skattemæssige fordele, der kan opnås. 26 Derudover opnår leasingtager en forbedret likviditet, da denne ikke skal investere den fulde købesum for at opnå brugsretten til et aktiv, hvilket skulle ske ved et almindelig køb. Ved leasingkontrakten opnår leasingtager fortsat brugsretten, mens leasinggiver opnår en fortjeneste gennem leasingaftalens forløb. Aftalens formål er således, at etablere en hensigtsmæssig finansiering af leasingtagers virksomhed, og aftalen indgås ikke primært for at skabe sikkerhed for leasinggivers tilgodehavende. 27 Mere om sale and lease back arrangementer findes i det skatteretlige perspektiv i afsnit Gade (1997, s.27-28) 25 Eriksen (1984, s.55) 26 Eriksen (1984, s.55) 27 Gade (1997, s.305 ff) Side 16 af 92

18 2.2 Juridisk definition Da finansiel leasing bruges som udgangspunkt i hele afhandlingen, er der formålstjenstligt at forsøge at definere, hvad der forstås med finansiel leasing. En finansiel leasingaftale er en aftale, hvor en erhvervsdrivende, der ønsker finansiering af en materielanskaffelse, indgår en aftale om brug af en løsøregenstand mod betaling af et vederlag. Leasingtagers financier indkøber den ønskede genstand på leasingtagers anvisning hos en leverandør. Aftalen er uopsigelig for begge parter i leasingperioden. I leasingperioden betaler leasingtager leasinggiveren et beløb, der svarer til leasinggivers samlede investering i leasingobjektet. 28 Definitionen svarer stor set til definitionen i Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95) 29 1, stk.2, se bilag 1. Oven anførte definition er ikke meget forskellig fra leje, hvor leasingtager også forsynes med en brugsret til en genstand mod betaling af leje jf. Lejelovens bestemmelser, hvorfor leasingaftaler ofte bliver kaldet lejeaftaler. Leasing vil som udgangspunkt i modsætning til leje komme på tale i de tilfælde, hvor leasingtager ikke har den fornødne likviditet til at købe aktivet. Ved almindelige lejeforhold vil lejer ligeledes have adgang til at opsige lejeaftalen, hvilket som udgangspunkt ikke kan lade sig gøre i leasingaftaler, samt at kontraktforholdet normalt kommer i stand grundet leasingtagers forhold, eller ved at leverandøren af det leasede tilbyder denne finansiering gennem et leasingselskab. I U H Hanstholm Havns Fiskeriforening, der er leasingtager, har forhandlet med en leverandør omkring leasing af en kopimaskine. En leasingkontrakt blev indgået med et leasingselskab, der ikke var iblandet i forhandlinger mellem leverandøren og leasingtager. Udover leasingkontrakten blev der indgået et tillæg til aftalen, hvorefter leasingtager havde konverteringsret af aktivet til et andet. Dette vilkår havde leasingtager opfattet som værende en mulighed for at nedsætte leasingydelsen, således at en tidligere indgået leasingkontrakts ydelse blev anvendt. Leasingtager ønskede senere en nedsættelse af leasingydelsen til det tidligere 28 Gade (1997, s.19) 29 ABL 95 er udarbejdet af Finans og Leasing, en interesseorganisation for danske registrerede virksomheder, der beskæftiger sig med finansiering, herunder leasing. ABL 95 kan ikke anses som agreed document, da Finans og Leasing må anses for at være leasinggivers repræsentant. Side 17 af 92

19 aktivs niveau, hvortil leasingselskabet meddelte, at dette ville indebære en forlængelse af leasingkontraktens løbetid. Dette var leasingtager ikke interesseret i, hvorfor denne hævede aftalen, selvom dette var i strid med leasingkontraktens bestemmelser. Under sagen blev der oplyst, at såfremt leasingkontraktens løbetid blev fastholdt, men ydelsen nedsat, ville leasingselskabet tabe penge i forhold til, hvad leasingselskabet havde betalt leverandøren. Højesteret fandt, at leasingtagers opfattelse ikke stemte overnes med det forhold, at der var indgået en leasingaftale, hvor der forudsættes fuld amortisation. I Højesterets præmisser fremgår der, at ved indgåelsen af lejeaftalen blev størrelsen af ydelserne og længden af aftaleperioden fastsat således, at leasingselskabet gennem leasingtagers betaling af ydelserne ville opnå dækning for afdrag og forrentning af købesummen for den udlejede fotokopimaskine med tilbehør. Der er dermed sammenhæng mellem ydelserne og løbetiden, en nedsættelse af ydelsen ville medføre en ændring i løbetiden. Som konsekvens havde leasingtager hævet kontrakten uberettiget, hvorfor leasingselskabet var berettiget til erstatning i henhold til nedlagte påstand. Højesteret anerkendte dermed princippet om fuld amortisation. Det er vigtigt, at leasingtager har det finansieringsretlige element med, når der indgås leasingkontrakter eller skal tage stilling til hvilke rettigheder eller beføjelser parterne har i aftaleforholdet. En leasingaftale kan indeholde elementer af service, vedligeholdelse, køb eller andre karakteristika fra andre kontrakttyper uden at dette påvirker den retlige regulering. Disse faktorer påvirker fortolkningen, men er ikke afgørende jf. nedenfor. Det er ikke altid muligt at adskille kontrakttyper fra hinanden, hvilket heller ikke er nødvendigt, så længe kontraktens formål og baggrund holdes for øje. Det essentielle for leasingtager må være, at leasingkontrakten indeholder en midlertidig rettighed for leasingtager til at bruge aktivet mod betaling, hvorfor sondringen mellem finansiel og operationel leasing ikke er vigtig. 2.3 Regelgrundlaget Der forefindes i Danmark ikke en lovgivning, der specifikt regulerer leasingkontrakter. Reguleringen har været overladt til den almindelige obligationsret og de deri fastlagte Side 18 af 92

20 grundsætninger. På det skatteretlige og regnskabsretlige område findes der lovgivning, der direkte relaterer sig til leasingaftaler, hvilket bliver gennemgået i kapitel 3 og 4. Parterne har som udgangspunkt fuld råderet over leasingaftalens indhold, dog vil bl.a. Aftalelovens regler finder anvendelse på selve aftaleindgåelsen. Parterne kan tage udgangspunkt ABL 95, der afspejler leasinggivers ønsker til indhold af leasingkontrakten. Vilkårene har til hensigt at sikre leasinggivers interesse i, at transaktionen alene er en finansiel leasingtransaktion, ligesom en låntager skal underlægge sig långivers vilkår for at få udbetalt et lån. ABL 95 kan dog ikke betragtes som agreed document, da de ikke indeholder både leasinggivers og leasingtagers interesser. Betingelserne må derfor anses som adhæsionsaftaler, der skal tiltrædes af leasingtager under forhandling af en leasingkontrakt. Så mange leasingselskaber der findes i Danmark, så mange standardkontrakter vil der givetvis findes. Variationsmulighederne indenfor finansiel leasing er mange, derfor vil en titel på en leasingkontrakt ikke altid medføre, at den klassificeres som finansiel leasing. Det vil som regel ske efter en analyse af de særlige karakteristika, som finansiel leasing indebærer. Skal der klarlægges, hvilket regelgrundlag, der finder anvendelse i en given leasingkontrakt, skal der først tages udgangspunkt i parternes aftale, og såfremt der ikke kan udledes noget, må der foretages en aftalesupplering af gældende ret. At foretage en aftalesupplering efter gældende ret er dog ikke så nemt, da der som tidligere nævnt ikke forefindes nogen lovgivning inden for leasing. Efter almindelig aftaleretlige regler vil leasingkontrakten være bindende mellem leasingselskabet og leasingtageren. Leasingtageren vil f.eks. ved reklamationer, mangler og eventuelle erstatningskrav rette sig mod leasingselskabet. Leasingtager kan efter det obligationsretlige udgangspunkt desuden være berettiget til at tilbageholde forfaldne leasingydelser under påberåbelse af mangler ved det leasede, idet en mangel normalt vil indebærer misligholdelse af det lejeretlige forhold mellem parterne. 30 En finansiel leasingkontrakt kan minde om en kreditaftale, hvor køber erhverver et aktiv mod at afdrage dette over en periode, en lejeaftale eller en finansiering ved køb. 30 Iversen (1999, s.158) Side 19 af 92

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag Finansiel Leasing en form for finansiering Morten Schwartz Nielsen og Kristian

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17.

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17. DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING THE ASSOCIATION OF DANISH FINANCE HOUSES DER VERBAND DER DÄNISCHEN FINANZIERUNGSGESELLSCHAFTEN ASSOCIATION DANOISES DES ESTABLISSEMENTS FINANCIERS Til foreningens

Læs mere

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis:

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis: Side 1 af 8 Notat 10. maj 2012 ØKO/SRH/JBN Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing Læs om reglerne for den regnskabsmæssige håndtering af OPP og finansiel leasing Reglerne for den regnskabsmæssige

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed?

Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail:

Læs mere

Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med

Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med Indholdsfortegnelse Hvem er NRGi Finans........................ 3 Finansiering er en god ide.................... 4 Finansieringstyper..........................

Læs mere

Bilag 4 - Udkast til kontrakt

Bilag 4 - Udkast til kontrakt Bilag 4 - Udkast til kontrakt Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Viborg, den xx.xx.2009 Leasingkontrakt vedr. rammeaftale om finansiel leasing af medicinsk udstyr til hospitalerne i Region

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

De enkelte aktiver registreres i balancen i anskaffelsesåret og afskrivning påbegyndes når aktivet er leveret og taget i brug.

De enkelte aktiver registreres i balancen i anskaffelsesåret og afskrivning påbegyndes når aktivet er leveret og taget i brug. VEJLEDNING Eventuelt afvigelse mellem leasing- og afskrivningsperiode. Retningslinierne for afskrivning af aktiver i anlægskartoteket er som hovedregel fastsat i kommunens regnskabspraksis for tilsvarende

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik 1 of 5 Bilag 11.1. Syddjurs Kommunes Leasingpolitik Syddjurs Kommunes Leasingpolitik 2 of 5 1. Formål Formålet med retningslinierne er at sikre, At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det

Læs mere

Få effektiv finansiering med på vejen

Få effektiv finansiering med på vejen Få effektiv finansiering med på vejen 2 Træk på Jyske Finans og løb ikke tør for finanser Få de maskiner og køretøjer, I har brug for Investering i nyt materiel kan være ganske omfattende. Og det er vigtigt,

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Kapitel I: Indledning, teser og formål

Kapitel I: Indledning, teser og formål Kapitel I: Indledning, teser og formål...15 1. Præsentation af emnet...15 2. Afhandlingens teser og formål...16 3. Teserne underbygges...21 3.1. Indledning...21 3.2. Ad tese nr. 2 Forholdet til anden præceptiv

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR 1 Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM2009.721VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret afviste ved en dom af 16/11 2009 afskrivningsadgang

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk CVR nr. 75 36 12 11 15. april 2016 Til Folketingets Skatteudvalg c.c. Skatteminister Karsten

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Bachelorafhandling, maj 2010. - i et aftaleretlig og regnskabsmæssigt perspektiv.

Bachelorafhandling, maj 2010. - i et aftaleretlig og regnskabsmæssigt perspektiv. Bachelorafhandling, maj 2010 - i et aftaleretlig og regnskabsmæssigt perspektiv. Udarbejdet af: Jacob Holme HA (jur.) i skat Vejledere: Hans Henrik Edlund Finn Schøler Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012 Sag 340/2009 (2. afdeling) De Lage Landen Finans Danmark, filial af De Lage Landen Finans AB (advokat Jan Bech) mod Fortis

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4)

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 11. oktober 2017 Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet har den 3. oktober 2017 fremsendt ovennævnte lovforslag til FSR

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Leasing. Juridiske og økonomiske aspekter ved leasing af løsøre. 3. maj 2010. Forfatter: Karsten Peter Lautrup. Vejledere: Hans Henrik Edlund

Leasing. Juridiske og økonomiske aspekter ved leasing af løsøre. 3. maj 2010. Forfatter: Karsten Peter Lautrup. Vejledere: Hans Henrik Edlund Leasing Juridiske og økonomiske aspekter ved leasing af løsøre 3. maj 2010 Forfatter: Vejledere: Hans Henrik Edlund Finn Schøler English summary Many companies have, in recent time, been faced with a difficult

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Arbejdskapital og balanceposter

Arbejdskapital og balanceposter 1 Arbejdskapital og balanceposter Partner, cheføkonom, Jørgen Dreyer Hemmsen, Økonomisk Analyse 2 Oversigt for de næste 40 minutter Hvad er arbejdskapital, og hvorfor er arbejdskapital vigtig? Virksomhedsspecifikke

Læs mere

Kandidatafhandling ved Juridisk Institut Cand.merc.aud Insolvensret Aarhus School of Business Sommeren 2007

Kandidatafhandling ved Juridisk Institut Cand.merc.aud Insolvensret Aarhus School of Business Sommeren 2007 Kandidatafhandling ved Juridisk Institut Cand.merc.aud Insolvensret Aarhus School of Business Sommeren 2007 DEN FINANSIELLE LEASINGGIVERS STILLING I LEASINGTAGERS KONKURSBO EN ANALYSE AF KONKURSLOVENS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

man bør kende lidt til området, før man sætter blæk på en leasingaftale.

man bør kende lidt til området, før man sætter blæk på en leasingaftale. AF FLEMMING THOMSEN, CLAUS MIDJORD OG JESPER H. ANDERSEN Leasing kan være en mulighed, når anskaffelsen af forskellige driftsmidler skal finansieres. Men hvad er fordelene og ulemperne, og hvad skal man

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasing

Regnskabsmæssig behandling af leasing HD 1. del Afsluttende projekt Forfatter: Henriette Kjeldbjerg Rank HR84707 Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Regnskabsmæssig behandling af leasing - efter årsregnskabsloven/regnskabsvejledningerne og IFRS

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af leasing

Den regnskabsmæssige behandling af leasing HD Regnskab Afhandling april 2011 Den regnskabsmæssige behandling af leasing Aarhus Universitet Uarbejdet af: Handels- og IngeniørHøjskolen Annesophie Goul-Bansmann Vejleder: Peter Berg Studie nr. 70208

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Finansielle leasingaftaler i rekonstruktion. Financial lease agreements in reconstruction

Finansielle leasingaftaler i rekonstruktion. Financial lease agreements in reconstruction Finansielle leasingaftaler i rekonstruktion Financial lease agreements in reconstruction af JACOB NØRKJÆR PEHRSON Afhandlingen belyser og kommer med løsningsforslag til nogle af de udfordringer, leasingselskaber

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 EXPRESS LEVERING ApS Bådehavnsgade 12, 2 2450 København SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 Nayyer Awais Ahmad Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

De finansielle og skatteretlige komplikationer forbundet med indgåelse af leasingaftaler

De finansielle og skatteretlige komplikationer forbundet med indgåelse af leasingaftaler KANDIDATAFHANDLING CBS/HANDELSHØJSKOLEN KØBENHAVN De finansielle og skatteretlige komplikationer forbundet med indgåelse af leasingaftaler The financial and tax aspects related to entering into leasing

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL udgave 2014)

Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL udgave 2014) Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-4. udgave 2014) 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser finder anvendelse ved finansiel leasing af løsøre. 2. Typebetegnelser, fabrikationsnumre

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere