Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende"

Transkript

1 Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr oktober 2012 kl (Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet) Hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Boligselskabet DFB Pressedækning DFB Orientering om afdelinger på ghettolisten og konsekvenser heraf Status på fælles midler Afdelinger i drift Charlottegården Ansøgning om lån af midler i dispositionsfond til projekt Råderum Morelhaven orientering om status Markedspladsen - Besigtigelse i forbindelse med fysisk helhedsplan Harsdorffsvej Urafstemning om altanprojekt Sølvkær Støtte til økonomisk genopretning Gadehavegård Boligsocial helhedsplan Hanebred Tagrenovering Klostergården II Ansøgning om tilskud til udskiftning af tagrender, udskiftning af pumpe og etablering af afvandingskanaler Mødeplanlægning Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende Øvrige deltagere: Pia Christiansen, Domea Kristine Jacobsen, Domea Therese Ærtebjerg Jensen, Domea Poul Erik Jensen Ercan Ceylan, fraværende Kirsten Malinovsky Tanja Hornehøj Carsten Pedersen, Domea Domea Boligcenter København, den 13. november 2012

2 1 Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden. Referat: Domea ønskede pkt. 6.7: 9360 Hanebred Tagrenovering udvidet med den konkrete afdragsprofil. Bestyrelsen ønsker på næste møde oplæg om digital fraflytning for de mindre afdelinger. Dagsorden godkendt med ovenstående bemærkninger. 2 Godkendelse af referat Referatet fra møder d. 29. august og d. 18. september mangler bestyrelsens godkendelse. Det indstilles, at bestyrelsen godkender referaterne fra møderne d. 29. august og d. 18. september Referat: Susanne Pia Hansen havde en bemærkning til referatet fra d. 18. september 2012, idet hun mente at have fremsat ønske om svar ang. manglende pensionsindbetalinger til fratrådt medarbejder. Referater godkendt med ovenstående bemærkning. 3 Orientering fra formanden Nærmere orientering gives på mødet. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Indledningsvist påpegede organisationsbestyrelsesformand John Adelsteen Andersen overfor Susanne Pia Hansen, at det virkede besynderligt, at hun ved det netop overståede repræsentantskabsmøde havde ønsket skriftlig afstemning. Dette kunne give indtrykket af, at Susanne Pia Hansen havde stemt nej til det af organisationsbestyrelsen fremsatte forslag til forretningsføreraftale, på trods af at bestyrelsen på seneste møde var enige om at tiltræde forslaget. Susanne Pia Hansen svarede, at hun fra sin afdelingsbestyrelse var vant til skriftlig afstemning samt at hun mente, at enhver havde lov at stemme frit. John Adelsteen Andersen bemærkede, at bestyrelsen på sidste møde netop var blevet enige om hovedlinjerne i aftalen og at bestyrelsen havde bemyndiget formanden til at forhandle de sidste punkter på plads inden repræsentantskabsmødet. John Adelsteen Andersen orienterede om, at Rigmor Sylvest fra Nybrovænge Ældre nu igen var kontaktperson for afdelingen. Side 2 af 16

3 John Adelsteen Andersen orienterede videre om, at han for nogle uger siden var inviteret til møde af afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård. Man havde drøftet afdelingens indtræden på ghettolisten, hvor John Adelsteen Andersen havde været af den holdning, at bestyrelsen var på god kurs i arbejdet i afdelingen og blot skulle fortsætte. John Adelsteen Andersen havde gjort afdelingsbestyrelsen opmærksom på, at de altid kunne henvende sig til organisationsbestyrelsen, såfremt de ønskede hjælp. John Adelsteen Andersen ønskede på et senere tidspunkt at drøfte driftschefernes deltagelse på møderne, da der ikke er grund til at belaste folk unødvendigt. John Adelsteen Andersen orienterede videre om, at den 7. november 2012 fratræder Domeas administrerende direktør Jørn Ravn og afløses af kundedirektør Thomas Holluf. John Adelsteen Andersen deltager i receptionen og medbringer gaver fra organisationsbestyrelsen, men øvrige organisationsbestyrelsesmedlemmer er velkomne til også at deltage. John Adelsteen Andersen orienterede om, at bestyrelsen hvert 2. år plejede at tage på inspirationstur. Han foreslog, at man denne gang tog rundt til egne afdelinger. Dette var den øvrige bestyrelse positivt stemt overfor. Domea udarbejder forslag. Orienteringen taget til efterretning. 4 Orientering fra administrationen Nærmere orientering gives på mødet. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Pia Christiansen orienterede om, at man var godt i gang med katalogerne og at Sølvkær lå helt færdig. Kirsten Malinovsky bemærkede, at Domea-logoet på katalogernes forside var meget stort i forhold til Danske Funktionærers Boligselskab, samt foreslog at DFB s logo også kom på og at der kom til at stå Administreret af Domea. Pia Christiansen tog bemærkningen vedr. størrelsesforholdet til efterretning. Arbejdet med et nyt logo drøftes på et senere møde. Pia Christiansen orienterede om, at Domea 2015 nu er klar til fremlæggelse for Domeas bestyrelse. Der er ingen tvivl om, at det bliver en vidtrækkende strukturændring. Efter godkendelse fra Domeas bestyrelse vil man gå videre med at orientere medarbejdere og bestyrelser på regionsmøder i foråret Planen er, at det skal være fuldt implementeret i Orienteringen taget til efterretning. 5 Boligselskabet DFB Side 3 af 16

4 5.1 Pressedækning DFB Siden sidste møde har DFB haft nedenstående pressedækning samt artikler vedlagt som bilag. e36f2d2b Gadehavegård er officielt en ghetto Dagbladet Roskilde 3. oktober 2012, roskilde, side 10 Den stigende kriminalitet har ført til, at Gadehavegård er kommet med på ghettolisten. TAASTRUP: Først var der to, og fra den 1. oktober 2012 er der officielt tre ghettoer i Høje-Taastrup Kommune. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udkommer hvert år med en liste over de steder i Danmark, hvor de mener, der har formet sig ghettolignende tilstande, og her ryger Gadehavegård ind på den knap så eftertragtede liste sammen med Tåstrupgård og Charlotteager. Ifølge ministeriet lever Gadehavegård dermed op til mindst to af deres tre» ghetto -krav «, som indbefatter at boligområder med flere end 1000 beboere skal have mindst 50 procent indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, 40 procent af beboerne i den arbejdsduelige alder skal være uden job, og så skal mindst 270 ud af over 18 år være dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Helt hen i vejret Det alarmerende resultat kommer ikke bag på borgmester Michael Ziegler ( K), men han anerkender ikke ministeriets måde at samle ghetto -tegn på. -Nu bryder jeg mig ikke om ordet ghetto, men jeg er da ked af at få endnu et boligområde på den liste, da det er et klart mål ikke at komme på listen. Men jeg må sige, at jeg har blandede følelser omkring ministeriets kriterier. Blandt andet er etnicitet afgørende, og det er helt hen i vejret. Hvis en mand er fra Pakistan, så er han jo fra Pakistan, og det kan vi ikke vaske af ham. Desuden er vi på arbejdsmarkedsdelen faktisk under de 40 procent alle tre steder, siger Michael Ziegler. Mere kriminalitet Det er derimod den stigende kriminalitet, der har hevet Gadehavegård ind på ghettolisten, og det til trods for at kommunen i samarbejde med politi og SSP tilbage i foråret lancerede en kampagne med fokus på kriminalitet og tryghed i bydelen. Men Michael Ziegler mener ikke, at de nye tal er udtryk for en forfejlet indsats. -Det at vi stiger på kriminaliteten, kan jo også være en måling på, hvor effektivt politiet er. Jo større indsats, jo flere fanger de jo, siger borgmesteren, der mener, at den forebyggende indsats er vejen frem. Lars Prier fra Dansk Folkeparti har tidligere været ude med opfordringer til at rive Tåstrupgård ned, og efter de nye tal fra ministeriet er han ikke i tvivl om, at også Gadehavegård burde få samme behandling. -Det skal rives ned, for vi skal have fjernet de forfærdelige bygninger, der bringer armod med sig. Jeg mener, at slum skaber slum, og vi kan da starte med at gøre det muligt at smide kriminelle familier ud af lejlighederne, siger Lars Prier efter at have set den nye liste. Ikke gjort nok Hos SF er man ikke overraskende også med på forebygningsholdet, men folkesocialisterne er ikke tilfredse med den hidtidige indsats på området. -Tallene taler for sig selv. Når kriminaliteten er steget, bliver der tydeligvis ikke gjort nok for bydelen. Man kunne for eksempel i højere grad erstatte nogle boliger med butikker og erhverv, siger Daniel Donoso ( SF). Ministeriets beregninger ud fra de gældende tre kriterier viser, at der er kommet 10 nye boligområder på ghettolisten, mens fem er røget af. Netto er ghettolisten altså øget med fem boligområder. abn. Billedtekst: Gadehavegård har længe ligget på vippen, men nu er det officielt. Disser stier og boligblokke er en del af den Side 4 af 16

5 kedelige ghetto-statistik. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Orienteringen taget til efterretning. 5.2 Orientering om afdelinger på ghettolisten og konsekvenser heraf Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udgav d. 1. oktober en ny version af den såkaldte ghetto-liste. Hidtil har DFB haft Charlottegården på listen, og på den netop offentliggjorte liste er Gadehavegård også kommet med på listen. En afdeling på listen har mindst 1000 beboere og opfylder mindst 2 af følgende kriterier er opfyldt: 1) Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct. 2) Andelen af beboere i alderen år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 4 år. 3) Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr beboere på 18 år og derover overstiger 270 personer, opgjort som gennemsnit over de seneste 4 år. Når en afdeling er kommet på listen træder nogle særlige regler for kommunal anvisning i kraft, idet boligerne ikke må anvises til boligsøgende, hvor et medlem af husstanden: 1) er dømt for et strafbart forhold og inden for de seneste 6 måneder er blevet løsladt fra institutioner under kriminalforsorgen, og for hvem der skal udarbejdes en handleplan efter 141 i lov om social service, 2) er under 18 år og dømt for et strafbart forhold og inden for de seneste 6 måneder er blevet løsladt fra institutioner m.v. uden for kriminalforsorgen, hvor husstandsmedlemmet har været anbragt i henhold til 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og for hvem der skal udarbejdes en handleplan efter 57 c, stk. 1, i lov om social service, 3) inden for de seneste 6 måneder har fået sit lejemål ophævet eller er opsagt som følge af grove overtrædelser af god skik og orden eller 4) ikke er statsborger i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz, med undtagelse af studerende, som er indskrevet på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution. Ovennævnte lovgivning er en del af regeringens 32 initiativer i en ghetto-strategi. Strategien giver desuden muligheder for gennemførelse af infrastrukturændringer, nedrivning af boligblokke, renoveringer og boligsociale indsatser. Derudover er der i regeringens initiativer fokus på uddannelse og dagtilbud til børn og unge, øget jobindsats samt øget kriminalitetsbekæmpelse i boligområdet. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Peter Hansen ønskede at vide, om tiltagene i afdelingerne havde gjort at kurven knækkede. Side 5 af 16

6 Pia Christiansen svarede hertil, at man ikke mærkede ghettomærkningen på tilbagemeldingerne om utryghed mv. fra afdelingerne. Kommunen har dog udtrykt bekymring om stigende kriminalitet. Susanne Pia Hansen bemærkede, at man i Charlottegården havde på fornemmelsen, at den opsatte videoovervågning havde haft positiv effekt. Videoovervågningen havde også været brugt til at anholde en gerningsmand og efterfølgende havde man modtaget et takkebrev fra Politiet. Orienteringen taget til efterretning. 5.3 Status på fælles midler Status på de fælles midler vedlægges som bilag. Der gøres opmærksom på, at en ny afstemt saldo i forbindelse med regnskabsskæringen 30. september 2012 endnu ikke er tilgængelig, oversigten er derfor en fremskrivning af den hidtidigt fremlagte oversigt, baseret på regnskabstal pr. 30. september Dette bør ikke have nogen væsentlig indflydelse på budgetfremskrivningen. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Pia Christiansen bemærkede, at bestyrelsen på den ene side bør have en holdning om, at midlerne skal ud at arbejde i afdelingerne, og på den anden side, at der altid var tilstrækkelige midler til akutte ting. Derfor foreslog Pia Christiansen, at man på næste organisationsbestyrelsesmøde drøftede en politik for fælles midler, således at afdelingsbestyrelserne, driftscheferne og organisationsbestyrelsen fremadrettet har retningslinjer at læne sig op ad. Dette er aktualiseret af, at der er helhedsplaner i udsigt for 6 afdelinger, hvilket vil trække kraftigt på dispositionsfondsmidlerne. Det er derfor vigtigt at sikre, at der er tilstrækkelige midler, samtidig med at øvrige afdelinger får den fornødne hjælp. Formandsskabet ønsker et udspil fra Domea på, hvordan man forventer økonomien i de seks helhedsplaner, derefter vil formandsskabet i fællesskab med Domea udarbejde et forslag til politik. Orienteringen taget til efterretning. 6 Afdelinger i drift Charlottegården Ansøgning om lån af midler i dispositionsfond til projekt Råderum I forlængelse af at organisationsbestyrelsen d. 30. november 2011 godkendte et lån på fra dispositionsfonden til at ansøge RealDania om midler til udarbejdelse af beskrivelse af projekt Råderum omhandlende en åbning af Charlotteager mod Hedehusene by, fremlægges hermed yderligere ansøgning. På baggrund af den fremsendte ansøgning har RealDania givet forhåndstilsagn om kr. Disse midler skal bruges til at udarbejde en detaljeret projektbeskri- Side 6 af 16

7 velse og ansøgning til Landsbyggefondens infrastrukturpulje om midler til gennemførelse af projektet. Formålet med projektet er at udvikle et helhedsgreb for Hedehusene, der inkluderer Charlottekvarteret og styrker dets rolle som et kvarter for et godt boligliv, oplevet både indefra bebyggelsen og set ude fra byen. Området skal lukkes op mod Hedehusene og det indre område skal styrkes. Overordnet set arbejder vi med 2 fokusområder med fokus på henholdsvis områderne inde i boligområdet og adgangsvejene. Det ligger endnu ikke fast hvor stort et beløb, LBF s Infrastrukturpulje kan ansøges om. Det er LIW Planning, der udarbejder projektet, og der samarbejdes med VIBO og Høje-Taastrup Kommune. Da man ønsker at knytte de forskellige projekter i Charlottegården sammen, er medarbejderne i den boligsociale helhedsplan inddraget i Råderums-projektet. Udarbejdelse af LIW Plannings projektplan har vist sig at være mere omkostningskrævende end først vurderet. DFB s andel af meromkostningen vil for nuværende være kr ,-, og forventes at kunne nå op på maksimalt ,-. Høje Taastrup Kommune kan, på grund af lang beslutningsproces ikke bidrage med flere midler for nuværende. Det indstilles at organisationsbestyrelsen bevilger en låneramme på kr fra dispositionsfonden til det fortsatte arbejde med projektbeskrivelsen. I det omfang rammen udnyttes betales lånet tilbage i forbindelse med RealDanias forventede endelige godkendelse af ansøgning. Referat: Driftschef Carsten Pedersen orienterede om, at de ansøgte midler skal gå til at få udarbejdet en ansøgning til Landsbyggefonden. VIBO s organisationsbestyrelse har stillet sig positivt og har bevilliget midler. Puljen er på 150 mio. kr. årligt og Landsbyggefonden har opfordret til at man søger. Pia Christinsen supplerede med, at det i sådanne sager er sjældent, hvis Landsbyggefonden ikke giver tilsagn om midler, så det er sandsynligt at pengene kommer retur til organisationsbestyrelsen. Kristine Jacobsen supplerede med, at infrastrukturpuljen var en af regeringens ghettoinitiativer. John Adelsteen Andersen bemærkede, at det var noget af en fejlvurdering fra LIW Planning. Pia Christiansen bemærkede at man fra Domeas side havde bedt LIW Planning om at have mere styr på dette. Susanne Pia Hansen bemærkede, at afdelingsbestyrelsen også mente, at LIW Planning havde brugt mange penge på planlægningen af renoveringen af udearealer. Peter Hansen bemærkede at dette var en god chance for at få en stor pulje støttemidler. Bestyrelsen bevilligede lånerammen på kr. Side 7 af 16

8 Morelhaven orientering om status Der orienteres om status for afdeling Morelhaven, herunder: Gennemført renovering, maling af træværk på huse, afrensning af alger på murene og tagene, udskiftning af døre og vinduer samt et stort løft i udeområdet med fjernelse af jernbanesveller fra bede og nyplantning så bebyggelsen fremstår pæn og velvedligeholdt. Der er gennemført besparelser på driftsbudgettet samtidig med at flere opgaver bliver løst. De forskellige tiltag har ført til meget tilfredse beboere. Landsbyggefonden har meddelt, at de kommer på besigtigelse med henblik på behandling af ansøgning om midler til helhedsplan. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Bente Nees supplerede med, at det var meget positivt, at beboerne giver spontant udtryk for, at man er meget tilfredse med driften i afdelingen. Samtidig har man sparet knap kr. på budgettet. Pia Christiansen spurgte, hvorfor afdelingen havde sat så mange tiltag i værk, når Landsbyggefonden var på trappen. Bente Nees svarede, at dette var for at vise en velvilje til at holde området og varetage nogle af de ting, som man på forhånd viste, at man ikke kunne få støtte til. Orienteringen taget til efterretning Markedspladsen - Besigtigelse i forbindelse med fysisk helhedsplan Landsbyggefonden har meddelt, at de som led i sagsbehandlingen af afdelingens ansøgning ønsker at besigtige afdelingen den 20. november Til besigtigelsen deltager udover Landsbyggefonden Domea, den tekniske rådgiver på helhedsplanen og repræsentanter fra afdelingen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Orienteringen taget til efterretning. Det indføjes i referatet hvilke afdelinger, der er i helhedsplan. Det skal her til referatet anføres, at dette drejer sig om Prags Boulevard, Morelhaven, Kongensgade, Gadehavegård og Markedspladsen Harsdorffsvej Urafstemning om altanprojekt På seneste møde blev organisationsbestyrelsen orienteret om altanprojektet på Harsdorffsvej samt afdelingsbestyrelsen ville blive sende projektet til urafstemning. Denne fandt sted i starten af oktober. Af 32 mulige stemmer fordelte stemmerne sig således: Side 8 af 16

9 For: 16 stemmer Imod: 12 stemmer Projektet er derfor vedtaget. Afdelingsbestyrelsen har på den baggrund bedt om, at projekteringen fortsættes. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Orienteringen taget til efterretning Sølvkær Støtte til økonomisk genopretning Baggrund Afdeling Sølvkær har tidligere fået tildelt midler fra arbejdskapitalen på grund af en anstrengt økonomi. Midlerne blev givet til etablering af skure og affaldssystem som medførte en årlig besparelse på afdelingens renovationsbudget. Der har fra skiftende afdelingsbestyrelser i de sidste par år været fokus på økonomien som har betydet at der er skåret helt ind til benet på driftsbudgettet. Afdelingen er økonomisk sårbar og er ikke i stand til at rette op på den økonomiske svære situation. Afdelingen er beliggende i et idyllisk område i Skibby. Boligerne er tæt lav bebyggelse rækkehuse med store grønne udearealer. Selve boligerne fremstår pæne, dog trænger køkkenerne indenfor kort tid til udskiftning. En af afdelingens store udfordringer er, at infrastrukturen i lokalområdet er meget mangelfuld. Der er nedlagt busruter af Frederikssunds Kommune som betyder, at der kun kører en bus i timen i dagtimerne og hver anden time efter kl Der kører ingen toge til området. Det har som konsekvens, at det gør det vanskeligt at få en families hverdag til at hænge sammen uden egen bil. Der bor for tiden mange beboere i afdelingen som er vanskeligt stillet og som ikke har råd til en bil. Denne problemstilling blev diskuteret ved det nyligt afholdte styringsdialogmøde med Frederikssund Kommune, men der forventes ikke nogen betydende ændring i antallet af ruter i den nærmeste fremtid. Frederikssunds Kommune har anvisningsretten til 10% af lejemålene. Der er ikke mange der er indsat af kommunen, men da der reelt ikke er nogen venteliste tiltrækkes personer, som er i akut bolignød af mange forskellige årsager. Side 9 af 16

10 Pt. står 3 lejemål i tomgang. Indtil fornyligt har 4 lejemål stået i tomgang i 2 måneder. 5 lejemål har i en periode stået i tomgang i mellem 8 mdr. til 1,9 år. Det er primært de store 4-vær. Boliger på 100 m2 som er meget dyre og derfor vanskelige at udleje. Afdelingen har pt. en meget kort venteliste på 5-9 potentielle lejere. Ventelisten har derfor reelt ikke nogen værdi. Beboerdemokratiet er velfungerede med potentiale efter en længere periode, hvor der har været en del uro i afdelingen. Det vurderes at have haft en afsnittende effekt på ventelisten. Huslejen Afdeling Sølvkær består af 50 almene familieboliger med 1 til 4 rum og et samlet bruttoareal på m2. Boligerne er fordelt med følgende: 8 1 rums boliger 44 m2 mdl. Leje kr alt incl rums boliger 58 m2 mdl. Leje kr alt incl rums boliger 85 m2 mdl. Leje kr alt incl. 8 4 rums boliger 100 m2 mdl. Leje kr alt incl. Afdelingen har en gennemsnitshusleje på kr ,- pr. m2. Det må karakteriseres som højt sammenlignet med afdelinger i nærområdet. Det gælder både hvis man sammenligner med andre almene organisationer eller privat udlejning. I Frederikssund kan man leje en bolig til kr. kr. 952,- pr. m2 i en nyopført/nyrenoveret ejendom. Ligeledes ligger der almene afdelinger i umiddelbar nærhed af Sølvkær, hvor lejen pr. m2 også er væsentligt lavere. Her ligger lejen på helt ned til kr. 875,- m2. I en 4-rums bolig udgør a conto omkostningerne ca. 20 % af de samlede boligudgifter. Det må anses for ekstrem høj. Økonomien DFB er andelshaver i Skuldelev Varmeværk. Varmeomkostningerne må vurderes som høje bl.a. på grund af afviklingen af en gældspost i Skuldelev Varmeværk på kr ,-. Restgælden forventes afviklet inden for de næste 4 år. Gælden betyder, at huslejen via a conto udgifterne belastes med ca. kr. 600,- pr. mdr. afhængigt af lejemål. Samtidig har afdelingen et opsamlet underskud ved afslutningen af sidste regnskabsår på kr Underskuddet er relateret til de sidste 3 år og er fordelt med kr fra regnskabsåret 2011, kr fra regnskabsåret 2010 og kr fra regnskabsåret Der afdrages pt. ikke på underskuddet. Underskuddene kan primært relateres til utilstrækkelige henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning. Endelig udgør tab ved fraflytninger i regnskabsåret 2011 kr ,-. De samlede tilgodehavender var i sidste regnskabsår på kr ,-. Heraf vurderes ca. 1/3 som vanskelige at inddrive. Løsningsforslag På grundlag af ovenstående fremsættes følgende forslag: Hovedparten af afdelingens lån er på nuværende tidspunkt udamortiserede og afdelingen betaler et fast beløb på kr. kr ,- årligt til DFB s dispositionsfond. DFB kan vælge at støtte afdelingen med samme tilskud som indbetales til dispositionsfonden hvert år. For at sikre, at afdelingen ikke støttes ud over det rimelige kan organisationen beslutte at der skal søges Side 10 af 16

11 hvert år så boligorganisationen ikke bindes fremover. Dette vil betyde at huslejen sænkes med gennemsnitlig kr. 785,- pr. mdr. Gælden til Skuldelev varmeværk kan afvikles ved et tilskud fra dispositionsfonden. Dette tilskud kan eventuelt gives over 4 år. Dette vil reducere huslejen med ca. kr. 600, Huslejenedsættelse falder med 1,93% pr. år Gæld til varmeværk Økonomisk behov Udamortiserede ydelser Tilskud fra DFB ex. udamortiserede ydelser Huslejenedsættelse falder med 1,93% pr. år Gæld til varmeværk Afdelingens underskud på dækkes. Det vil give en besparelse på huslejen på kr. 452,- Markedsføring af afdelingen DOMEAS kommunikationsafdeling kan udarbejde forskellige tiltag som kan markedsføre afdelingen. Prisen for diverse tiltag vil være ca. kr ,- og aftales med afdelingen. Eksempler på tiltag kan være o Professionelle fotos o Skilteanalyse o Flagstænger o Hjemmeside o Profilbrochure o Annoncering Ovenstående tiltag vil, afhængigt af hvor mange tiltag der iværksættes kunne sænke husleje og a conto med sammenlagt ca. kr ,- pr. måned. Dette skønnes at have en positiv indvirkning på udlejningssituationen. Afdelingens lejetab for de sidste 3 regnskabsår udgør følgende: Regnskab 2011/12 er på kr ,- (er endnu ikke fuldt opgjort) Regnskab 2010/11 er på kr ,- Regnskab 2009/10 er på kr ,- Side 11 af 16

12 I alt er der således for de sidste 3 år samlet dækket lejetab for kr af DFB s dispositionsfond. Ovenstående løsningsforslag kan i tæt samarbejde med den nuværende afdelingsbestyrelse medvirke til, at en del af ovenstående midler for lejetab som dækkes af dispositionsfonden, i stedet kan anvendes til konstruktive langsigtet løsninger for afdelingen. Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om iværksættelse af økonomisk genopretning af afdeling. Referat: Kirsten Malinovsky supplerede med, at man desuden havde haft kæmpe tab ved fraflytninger, idet der havde været flere eksempler på kommunalt indsatte lejere, som efter kort tid fraflyttede i nattens mulm og mørke, hvor istandsættelsen beløb sig til knap kr. Kirsten Malinovsky gjorde opmærksom på, at der kører endnu færre busser end i oplægget angivet. Desuden var der, udover en meget dyr Super- Brugs, ingen butikker i nærheden. Kirsten Malinovsky orienterede om, at afdelingens hensættelser til tab på fraflytninger, uanset om midler bevilliges eller ej, vil blive fastholdt på kr., indtil man ser hvordan initiativerne virker. John Adelsteen Andersen bemærkede, at man i afdelingen på sigt ønskede at gøre halvdelen af afdelingen til boliger for folk i alderen 50+. Peter Hansen bemærkede, at det var urimeligt, at afdelingen sad med gæld til varmeværk, og at man lynhurtigt burde lægge denne gæld op i hovedselskabet. Desuden foreslog Peter Hansen, set i lyset af at det var de største lejligheder, der vejede tungest i lejetabet, at man gjorde disse forholdsvist billigere, således at alle boligtyper fik en huslejesænkning, men at denne blot blev større for de fireværelses boliger. Poul Erik Jensen forespurgte, om man måtte lave differentieret husleje. Dette svarede Pia Christiansen bekræftende på. Bestyrelsen besluttede, at hovedselskabet overtager forpligtelsen på varmeværket i resten af lånets løbetid. Formandsskabet vil til næste møde i fællesskab med Domea regne på en gradueret huslejesænkning for i alt ca kr., som fremlægges på næste møde Gadehavegård Boligsocial helhedsplan I dialogen omkring Gadehavegård har vi fra både Høje-Taastrup Kommune og Landsbyggefonden fået opfordringer om at fortsætte det boligsociale arbejde i Gadehavegård og ansøge om en ny helhedsplan. Høje-Taastrup Kommune har tilkendegivet, at de fortsat vil støtte med 50% af egenbetalingen dvs. 12,5 % af det samlede budget. Side 12 af 16

13 Landsbyggefonden har ligeledes oplyst, at man vil se meget velvilligt på en ny ansøgning. Ansøgning om prækvalifikation til en ny helhedsplan skal være Landsbyggefonden i hænde senest 12 mdr. før afslutningen af den nuværende helhedsplan. Dvs. ved årsskiftet 2012/13. Set i relation til at afdelingen nu er kommet på ghettolisten, er det vigtigt at benytte alle muligheder, der kan medvirke til at fjerne afdelingen fra listen igen. Her er en ny boligsocial helhedsplan et vigtigt værktøj. Den 23. okt. afholdes der SU-møde med afdelingsbestyrelsen. Her indledes en diskussion med afdelingsbestyrelsen om, hvilken elementer en ny helhedsplan kan indeholde og det forventes, at afdelingsbestyrelsen her giver sin tilslutning til, at der skal søges igen. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at der indsendes ansøgning om prækvalifikation til en ny boligsocial helhedsplan i Gadehavegård. Referat: Pia Christiansen orienterede om, at projektet vil blive defineret med afdelingsbestyrelsen. Godkendt Hanebred Tagrenovering På seneste møde besluttede bestyrelsen at betale en del af afdragene på realkreditlånet vedr. tagudskiftning i afdeling Hanebred. Dog ønskede bestyrelsen at se forslag til en væsentligt kortere afdragsprofil end den på sidste møde fremlagte. Selskabets andel af betalingen optages som et banklån i afdelingen på , ydelsen herpå betales af selskabet med årligt i tre år. Renteomkostningerne andrager dermed kr. i alt. Det indstilles til bestyrelsen at godkende optagelse af et banklån samt at selskabets dispositionsfond betaler for afdragene på et sådant i henhold til ovenstående. Referat: Godkendt Klostergården II Ansøgning om tilskud til udskiftning af tagrender, udskiftning af pumpe og etablering af afvandingskanaler På baggrund af tidligere udarbejdet rapport fra Danakon, vedrørende gennemgang og forslag til afhjælpning af mangelfuld afvanding fra tag og pumpebrønd, søger afdelingsbestyrelsen hermed om tilskud til: Nye og større tagrender kr. Ny og større pumpe til pumpebrønd (er etableret) kr. Etablering af afvandings render (ACO-drain) på tværs af sti gennem afdelingen kr. Side 13 af 16

14 Bemærk, at der kan blive tale om en mindre prisstigning i forhold til ovenstående pga. den tid der er gået siden sidste vurdering. Begrundelse for ansøgningen: Siden afdelingen blev taget i brug i 2004, har der ved særlig vejrlig været problemer med afvanding fra tagene og oversvømmelse ved pumpebrønden. De sidste 7 år er problemet blevet større pga. ændringer i klimaet og større mængder regn. Tagrenderne fungerer rimeligt ved almindelig regnvejr, men kan ikke klare større regnskyl og skybrud. Vandet løber ud over tagrenden og ned på fliserne og ud i haverne som ødelægges. Det vand som ender i pumpebrønden kunne ikke fjernes, da pumpen ikke var stor nok og fordi brønden meget tit blev tilstoppet af jord, sten og blade som regnvandet skyllede med. Denne del af problemet er nu løst ved etablering af en ny og større pumpe. Ovenstående forhold blev gennemgået under 1 og 5 års gennemgang af afdelingen hvor nogle tagrender blev rettet op. Det var ikke muligt at påvise, at der var fejl fra rådgiver eller entreprenør. Tagrendernes dimensionering og antallet af nedløbsrør blev undersøgt af flere parter og dimensioneringen er korrekt efter daværende bygningsreglement, selvom størrelsen måske ligger i den lave ende. Ovenstående problemer har tidligere været drøftet i Organisationsbestyrelsen og på den baggrund har afdelingen bedt Danakon om at gennemgå tag, render og brønde samt udarbejde forslag til udbedring. I Danakons fremsendte rapport konkluderes det at: De nuværende render kan fortsat bruges, men der skal ske en opretning igen og der skal etableres 4 ekstra nedløb på hver bygning. Det vil betyde gravearbejde flere steder i både for og baghaver. Prisen for dette er kr. + formentlig genetablering af haveanlæg og fliser i for og baghaver. En bedre løsning vil være at opsætte nye og større render. Man kan så bevare antallet af nedløb og undgår dermed gravearbejde og man får nogle tagrender, som vil kunne rumme de store vandmængder. Denne løsning vil sikre afdelingen i fremtiden, også selv om der kommer endnu mere regn. Prisen for dette er kr. En større og kraftigere pumpe er nødvendig i pumpebrønden. Prisen var kr. (Efter rapporten er skrevet, har det været nødvendigt at udskifte pumpen, og den er selvfølgelig udskiftet til den anbefalede størrelse. Endvidere kan det oplyses, at det er pumpe nr. 3 i afdelingens levetid.) Etablering af 7 ACO-drain (nedgravede render) på tværs af den gennemgående sti i Klostergården. Ved store regnskyl løber vandet ned ad flisegangen, og tager både jord, sten, bakflis og blade med sig. Endvidere underminerer vandet flisebelægningen over tid. Ved at lægge nedgravede render på tværs af stien, vil disse opfange vandet og de største emner vil blive sorteret fra i risten. Pris for dette er kr. 4 steder er der lunker på taget. Det er mere et kosmetisk problem, end det er et problem som er medvirkende til at vandet løber over tagrenderne. Et sted er en lunke rettet op, for at se om det afhjalp problemet, men det gjorde det ikke. Danakon oplyser, at der ikke er nødvendigt at rette disse lunker op, men hvis afdelingen vælger at opsætte nye og større render, skal de nederste 3 Side 14 af 16

15 rækker tegl af. I den forbindelse kunne man så vælge at rette den nederste lægte op. Organisationsbestyrelsen er bekendt med afdelingens økonomi, jævnfør tidligere ansøgninger om hjælp til genopretning af afdelings økonomi. Aktuelt har afdelingen en henlæggelse til planlagt vedligehold på ca kr., hvilket kun kan dække de nødvendige vedligeholdelsesopgaver i de kommende år. Afdelingen har således ikke mulighed for selv at afholde udgiften til løsning af problemet. Pga. afdelingens trængte økonomi har det hidtil ikke været muligt at øge henlæggelserne. Afdelingen ansøger derfor om tilskud på kr. til udbedring af afvandingsproblemet, således at afdelingens økonomi ikke belastes yderligere af driftsunderskud. Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om hvorvidt man vil bevillige kr. til arbejder som specificeret ovenfor. Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om hvorvidt en eventuel bevilling skal tages fra arbejdskapitalen eller dispositionsfonden. Referat: John Adelsteen Andersen orienterede om, ansøgningen genfremsættes, da det har vist sig, at tagrenderne ikke var en del af sagen i Byggeskadefonden. John Adelsteen Andersen orienterede yderligere om, at forslaget om opretning af de nuværende tagrender har været forsøgt, uden et tilstrækkeligt godt resultat. Peter Hansen og John Adelsteen Andersen ønskede yderligere information om, hvordan ACO-drain lagt på tvært af gangstierne skulle kunne afhjælpe situationen. Dette undersøges yderligere. Det undersøges om udgifterne til pumpe er blevet lejemålsfordelt. Bestyrelsen besluttede at bevilligede kr. til udskiftning af tagrender fra arbejdskapitalen. Spørgsmålet om ACO-drain og pumpe afventer nærmere redegørelse. 7 Mødeplanlægning Følgende møder er planlagt fremadrettet: 13. december 2012 organisationsbestyrelsesmøde kl sted følger 26. februar 2013 regnskabsmøde kl hos Domea 21. marts 2013 organisationsbestyrelsesmøde kl hos Domea 21. marts 2013 ordinært repræsentantskabsmøde kl hos Domea. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Bestyrelsen drøftede at afholde decembermødet hos IDA igen. Domea undersøger alternativ. Driftscheferne inviteres med. Side 15 af 16

16 Orienteringen taget til efterretning. 8 Eventuelt Formanden opfordrede bestyrelsen til at komme frem med forslag til politikker eller andre tiltag. Kirsten Malinovsky foreslog at man arbejdede hen imod et nyt logo. Susanne Pia Hansen fandt, at det nuværende logo var fint. Pia Christiansen bemærkede, at dette var et meget stort, men vigtigt arbejde og foreslog en skiltepolitik i sammenhæng med dette. Dette kunne kobles på rundturen rundt i afdelingerne. Side 16 af 16

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 30. januar 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 6. februar 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere