Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende"

Transkript

1 Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr oktober 2012 kl (Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet) Hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Boligselskabet DFB Pressedækning DFB Orientering om afdelinger på ghettolisten og konsekvenser heraf Status på fælles midler Afdelinger i drift Charlottegården Ansøgning om lån af midler i dispositionsfond til projekt Råderum Morelhaven orientering om status Markedspladsen - Besigtigelse i forbindelse med fysisk helhedsplan Harsdorffsvej Urafstemning om altanprojekt Sølvkær Støtte til økonomisk genopretning Gadehavegård Boligsocial helhedsplan Hanebred Tagrenovering Klostergården II Ansøgning om tilskud til udskiftning af tagrender, udskiftning af pumpe og etablering af afvandingskanaler Mødeplanlægning Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende Øvrige deltagere: Pia Christiansen, Domea Kristine Jacobsen, Domea Therese Ærtebjerg Jensen, Domea Poul Erik Jensen Ercan Ceylan, fraværende Kirsten Malinovsky Tanja Hornehøj Carsten Pedersen, Domea Domea Boligcenter København, den 13. november 2012

2 1 Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden. Referat: Domea ønskede pkt. 6.7: 9360 Hanebred Tagrenovering udvidet med den konkrete afdragsprofil. Bestyrelsen ønsker på næste møde oplæg om digital fraflytning for de mindre afdelinger. Dagsorden godkendt med ovenstående bemærkninger. 2 Godkendelse af referat Referatet fra møder d. 29. august og d. 18. september mangler bestyrelsens godkendelse. Det indstilles, at bestyrelsen godkender referaterne fra møderne d. 29. august og d. 18. september Referat: Susanne Pia Hansen havde en bemærkning til referatet fra d. 18. september 2012, idet hun mente at have fremsat ønske om svar ang. manglende pensionsindbetalinger til fratrådt medarbejder. Referater godkendt med ovenstående bemærkning. 3 Orientering fra formanden Nærmere orientering gives på mødet. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Indledningsvist påpegede organisationsbestyrelsesformand John Adelsteen Andersen overfor Susanne Pia Hansen, at det virkede besynderligt, at hun ved det netop overståede repræsentantskabsmøde havde ønsket skriftlig afstemning. Dette kunne give indtrykket af, at Susanne Pia Hansen havde stemt nej til det af organisationsbestyrelsen fremsatte forslag til forretningsføreraftale, på trods af at bestyrelsen på seneste møde var enige om at tiltræde forslaget. Susanne Pia Hansen svarede, at hun fra sin afdelingsbestyrelse var vant til skriftlig afstemning samt at hun mente, at enhver havde lov at stemme frit. John Adelsteen Andersen bemærkede, at bestyrelsen på sidste møde netop var blevet enige om hovedlinjerne i aftalen og at bestyrelsen havde bemyndiget formanden til at forhandle de sidste punkter på plads inden repræsentantskabsmødet. John Adelsteen Andersen orienterede om, at Rigmor Sylvest fra Nybrovænge Ældre nu igen var kontaktperson for afdelingen. Side 2 af 16

3 John Adelsteen Andersen orienterede videre om, at han for nogle uger siden var inviteret til møde af afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård. Man havde drøftet afdelingens indtræden på ghettolisten, hvor John Adelsteen Andersen havde været af den holdning, at bestyrelsen var på god kurs i arbejdet i afdelingen og blot skulle fortsætte. John Adelsteen Andersen havde gjort afdelingsbestyrelsen opmærksom på, at de altid kunne henvende sig til organisationsbestyrelsen, såfremt de ønskede hjælp. John Adelsteen Andersen ønskede på et senere tidspunkt at drøfte driftschefernes deltagelse på møderne, da der ikke er grund til at belaste folk unødvendigt. John Adelsteen Andersen orienterede videre om, at den 7. november 2012 fratræder Domeas administrerende direktør Jørn Ravn og afløses af kundedirektør Thomas Holluf. John Adelsteen Andersen deltager i receptionen og medbringer gaver fra organisationsbestyrelsen, men øvrige organisationsbestyrelsesmedlemmer er velkomne til også at deltage. John Adelsteen Andersen orienterede om, at bestyrelsen hvert 2. år plejede at tage på inspirationstur. Han foreslog, at man denne gang tog rundt til egne afdelinger. Dette var den øvrige bestyrelse positivt stemt overfor. Domea udarbejder forslag. Orienteringen taget til efterretning. 4 Orientering fra administrationen Nærmere orientering gives på mødet. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Pia Christiansen orienterede om, at man var godt i gang med katalogerne og at Sølvkær lå helt færdig. Kirsten Malinovsky bemærkede, at Domea-logoet på katalogernes forside var meget stort i forhold til Danske Funktionærers Boligselskab, samt foreslog at DFB s logo også kom på og at der kom til at stå Administreret af Domea. Pia Christiansen tog bemærkningen vedr. størrelsesforholdet til efterretning. Arbejdet med et nyt logo drøftes på et senere møde. Pia Christiansen orienterede om, at Domea 2015 nu er klar til fremlæggelse for Domeas bestyrelse. Der er ingen tvivl om, at det bliver en vidtrækkende strukturændring. Efter godkendelse fra Domeas bestyrelse vil man gå videre med at orientere medarbejdere og bestyrelser på regionsmøder i foråret Planen er, at det skal være fuldt implementeret i Orienteringen taget til efterretning. 5 Boligselskabet DFB Side 3 af 16

4 5.1 Pressedækning DFB Siden sidste møde har DFB haft nedenstående pressedækning samt artikler vedlagt som bilag. e36f2d2b Gadehavegård er officielt en ghetto Dagbladet Roskilde 3. oktober 2012, roskilde, side 10 Den stigende kriminalitet har ført til, at Gadehavegård er kommet med på ghettolisten. TAASTRUP: Først var der to, og fra den 1. oktober 2012 er der officielt tre ghettoer i Høje-Taastrup Kommune. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udkommer hvert år med en liste over de steder i Danmark, hvor de mener, der har formet sig ghettolignende tilstande, og her ryger Gadehavegård ind på den knap så eftertragtede liste sammen med Tåstrupgård og Charlotteager. Ifølge ministeriet lever Gadehavegård dermed op til mindst to af deres tre» ghetto -krav «, som indbefatter at boligområder med flere end 1000 beboere skal have mindst 50 procent indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, 40 procent af beboerne i den arbejdsduelige alder skal være uden job, og så skal mindst 270 ud af over 18 år være dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Helt hen i vejret Det alarmerende resultat kommer ikke bag på borgmester Michael Ziegler ( K), men han anerkender ikke ministeriets måde at samle ghetto -tegn på. -Nu bryder jeg mig ikke om ordet ghetto, men jeg er da ked af at få endnu et boligområde på den liste, da det er et klart mål ikke at komme på listen. Men jeg må sige, at jeg har blandede følelser omkring ministeriets kriterier. Blandt andet er etnicitet afgørende, og det er helt hen i vejret. Hvis en mand er fra Pakistan, så er han jo fra Pakistan, og det kan vi ikke vaske af ham. Desuden er vi på arbejdsmarkedsdelen faktisk under de 40 procent alle tre steder, siger Michael Ziegler. Mere kriminalitet Det er derimod den stigende kriminalitet, der har hevet Gadehavegård ind på ghettolisten, og det til trods for at kommunen i samarbejde med politi og SSP tilbage i foråret lancerede en kampagne med fokus på kriminalitet og tryghed i bydelen. Men Michael Ziegler mener ikke, at de nye tal er udtryk for en forfejlet indsats. -Det at vi stiger på kriminaliteten, kan jo også være en måling på, hvor effektivt politiet er. Jo større indsats, jo flere fanger de jo, siger borgmesteren, der mener, at den forebyggende indsats er vejen frem. Lars Prier fra Dansk Folkeparti har tidligere været ude med opfordringer til at rive Tåstrupgård ned, og efter de nye tal fra ministeriet er han ikke i tvivl om, at også Gadehavegård burde få samme behandling. -Det skal rives ned, for vi skal have fjernet de forfærdelige bygninger, der bringer armod med sig. Jeg mener, at slum skaber slum, og vi kan da starte med at gøre det muligt at smide kriminelle familier ud af lejlighederne, siger Lars Prier efter at have set den nye liste. Ikke gjort nok Hos SF er man ikke overraskende også med på forebygningsholdet, men folkesocialisterne er ikke tilfredse med den hidtidige indsats på området. -Tallene taler for sig selv. Når kriminaliteten er steget, bliver der tydeligvis ikke gjort nok for bydelen. Man kunne for eksempel i højere grad erstatte nogle boliger med butikker og erhverv, siger Daniel Donoso ( SF). Ministeriets beregninger ud fra de gældende tre kriterier viser, at der er kommet 10 nye boligområder på ghettolisten, mens fem er røget af. Netto er ghettolisten altså øget med fem boligområder. abn. Billedtekst: Gadehavegård har længe ligget på vippen, men nu er det officielt. Disser stier og boligblokke er en del af den Side 4 af 16

5 kedelige ghetto-statistik. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Orienteringen taget til efterretning. 5.2 Orientering om afdelinger på ghettolisten og konsekvenser heraf Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udgav d. 1. oktober en ny version af den såkaldte ghetto-liste. Hidtil har DFB haft Charlottegården på listen, og på den netop offentliggjorte liste er Gadehavegård også kommet med på listen. En afdeling på listen har mindst 1000 beboere og opfylder mindst 2 af følgende kriterier er opfyldt: 1) Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct. 2) Andelen af beboere i alderen år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 4 år. 3) Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr beboere på 18 år og derover overstiger 270 personer, opgjort som gennemsnit over de seneste 4 år. Når en afdeling er kommet på listen træder nogle særlige regler for kommunal anvisning i kraft, idet boligerne ikke må anvises til boligsøgende, hvor et medlem af husstanden: 1) er dømt for et strafbart forhold og inden for de seneste 6 måneder er blevet løsladt fra institutioner under kriminalforsorgen, og for hvem der skal udarbejdes en handleplan efter 141 i lov om social service, 2) er under 18 år og dømt for et strafbart forhold og inden for de seneste 6 måneder er blevet løsladt fra institutioner m.v. uden for kriminalforsorgen, hvor husstandsmedlemmet har været anbragt i henhold til 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og for hvem der skal udarbejdes en handleplan efter 57 c, stk. 1, i lov om social service, 3) inden for de seneste 6 måneder har fået sit lejemål ophævet eller er opsagt som følge af grove overtrædelser af god skik og orden eller 4) ikke er statsborger i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz, med undtagelse af studerende, som er indskrevet på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution. Ovennævnte lovgivning er en del af regeringens 32 initiativer i en ghetto-strategi. Strategien giver desuden muligheder for gennemførelse af infrastrukturændringer, nedrivning af boligblokke, renoveringer og boligsociale indsatser. Derudover er der i regeringens initiativer fokus på uddannelse og dagtilbud til børn og unge, øget jobindsats samt øget kriminalitetsbekæmpelse i boligområdet. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Peter Hansen ønskede at vide, om tiltagene i afdelingerne havde gjort at kurven knækkede. Side 5 af 16

6 Pia Christiansen svarede hertil, at man ikke mærkede ghettomærkningen på tilbagemeldingerne om utryghed mv. fra afdelingerne. Kommunen har dog udtrykt bekymring om stigende kriminalitet. Susanne Pia Hansen bemærkede, at man i Charlottegården havde på fornemmelsen, at den opsatte videoovervågning havde haft positiv effekt. Videoovervågningen havde også været brugt til at anholde en gerningsmand og efterfølgende havde man modtaget et takkebrev fra Politiet. Orienteringen taget til efterretning. 5.3 Status på fælles midler Status på de fælles midler vedlægges som bilag. Der gøres opmærksom på, at en ny afstemt saldo i forbindelse med regnskabsskæringen 30. september 2012 endnu ikke er tilgængelig, oversigten er derfor en fremskrivning af den hidtidigt fremlagte oversigt, baseret på regnskabstal pr. 30. september Dette bør ikke have nogen væsentlig indflydelse på budgetfremskrivningen. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Pia Christiansen bemærkede, at bestyrelsen på den ene side bør have en holdning om, at midlerne skal ud at arbejde i afdelingerne, og på den anden side, at der altid var tilstrækkelige midler til akutte ting. Derfor foreslog Pia Christiansen, at man på næste organisationsbestyrelsesmøde drøftede en politik for fælles midler, således at afdelingsbestyrelserne, driftscheferne og organisationsbestyrelsen fremadrettet har retningslinjer at læne sig op ad. Dette er aktualiseret af, at der er helhedsplaner i udsigt for 6 afdelinger, hvilket vil trække kraftigt på dispositionsfondsmidlerne. Det er derfor vigtigt at sikre, at der er tilstrækkelige midler, samtidig med at øvrige afdelinger får den fornødne hjælp. Formandsskabet ønsker et udspil fra Domea på, hvordan man forventer økonomien i de seks helhedsplaner, derefter vil formandsskabet i fællesskab med Domea udarbejde et forslag til politik. Orienteringen taget til efterretning. 6 Afdelinger i drift Charlottegården Ansøgning om lån af midler i dispositionsfond til projekt Råderum I forlængelse af at organisationsbestyrelsen d. 30. november 2011 godkendte et lån på fra dispositionsfonden til at ansøge RealDania om midler til udarbejdelse af beskrivelse af projekt Råderum omhandlende en åbning af Charlotteager mod Hedehusene by, fremlægges hermed yderligere ansøgning. På baggrund af den fremsendte ansøgning har RealDania givet forhåndstilsagn om kr. Disse midler skal bruges til at udarbejde en detaljeret projektbeskri- Side 6 af 16

7 velse og ansøgning til Landsbyggefondens infrastrukturpulje om midler til gennemførelse af projektet. Formålet med projektet er at udvikle et helhedsgreb for Hedehusene, der inkluderer Charlottekvarteret og styrker dets rolle som et kvarter for et godt boligliv, oplevet både indefra bebyggelsen og set ude fra byen. Området skal lukkes op mod Hedehusene og det indre område skal styrkes. Overordnet set arbejder vi med 2 fokusområder med fokus på henholdsvis områderne inde i boligområdet og adgangsvejene. Det ligger endnu ikke fast hvor stort et beløb, LBF s Infrastrukturpulje kan ansøges om. Det er LIW Planning, der udarbejder projektet, og der samarbejdes med VIBO og Høje-Taastrup Kommune. Da man ønsker at knytte de forskellige projekter i Charlottegården sammen, er medarbejderne i den boligsociale helhedsplan inddraget i Råderums-projektet. Udarbejdelse af LIW Plannings projektplan har vist sig at være mere omkostningskrævende end først vurderet. DFB s andel af meromkostningen vil for nuværende være kr ,-, og forventes at kunne nå op på maksimalt ,-. Høje Taastrup Kommune kan, på grund af lang beslutningsproces ikke bidrage med flere midler for nuværende. Det indstilles at organisationsbestyrelsen bevilger en låneramme på kr fra dispositionsfonden til det fortsatte arbejde med projektbeskrivelsen. I det omfang rammen udnyttes betales lånet tilbage i forbindelse med RealDanias forventede endelige godkendelse af ansøgning. Referat: Driftschef Carsten Pedersen orienterede om, at de ansøgte midler skal gå til at få udarbejdet en ansøgning til Landsbyggefonden. VIBO s organisationsbestyrelse har stillet sig positivt og har bevilliget midler. Puljen er på 150 mio. kr. årligt og Landsbyggefonden har opfordret til at man søger. Pia Christinsen supplerede med, at det i sådanne sager er sjældent, hvis Landsbyggefonden ikke giver tilsagn om midler, så det er sandsynligt at pengene kommer retur til organisationsbestyrelsen. Kristine Jacobsen supplerede med, at infrastrukturpuljen var en af regeringens ghettoinitiativer. John Adelsteen Andersen bemærkede, at det var noget af en fejlvurdering fra LIW Planning. Pia Christiansen bemærkede at man fra Domeas side havde bedt LIW Planning om at have mere styr på dette. Susanne Pia Hansen bemærkede, at afdelingsbestyrelsen også mente, at LIW Planning havde brugt mange penge på planlægningen af renoveringen af udearealer. Peter Hansen bemærkede at dette var en god chance for at få en stor pulje støttemidler. Bestyrelsen bevilligede lånerammen på kr. Side 7 af 16

8 Morelhaven orientering om status Der orienteres om status for afdeling Morelhaven, herunder: Gennemført renovering, maling af træværk på huse, afrensning af alger på murene og tagene, udskiftning af døre og vinduer samt et stort løft i udeområdet med fjernelse af jernbanesveller fra bede og nyplantning så bebyggelsen fremstår pæn og velvedligeholdt. Der er gennemført besparelser på driftsbudgettet samtidig med at flere opgaver bliver løst. De forskellige tiltag har ført til meget tilfredse beboere. Landsbyggefonden har meddelt, at de kommer på besigtigelse med henblik på behandling af ansøgning om midler til helhedsplan. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Bente Nees supplerede med, at det var meget positivt, at beboerne giver spontant udtryk for, at man er meget tilfredse med driften i afdelingen. Samtidig har man sparet knap kr. på budgettet. Pia Christiansen spurgte, hvorfor afdelingen havde sat så mange tiltag i værk, når Landsbyggefonden var på trappen. Bente Nees svarede, at dette var for at vise en velvilje til at holde området og varetage nogle af de ting, som man på forhånd viste, at man ikke kunne få støtte til. Orienteringen taget til efterretning Markedspladsen - Besigtigelse i forbindelse med fysisk helhedsplan Landsbyggefonden har meddelt, at de som led i sagsbehandlingen af afdelingens ansøgning ønsker at besigtige afdelingen den 20. november Til besigtigelsen deltager udover Landsbyggefonden Domea, den tekniske rådgiver på helhedsplanen og repræsentanter fra afdelingen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Orienteringen taget til efterretning. Det indføjes i referatet hvilke afdelinger, der er i helhedsplan. Det skal her til referatet anføres, at dette drejer sig om Prags Boulevard, Morelhaven, Kongensgade, Gadehavegård og Markedspladsen Harsdorffsvej Urafstemning om altanprojekt På seneste møde blev organisationsbestyrelsen orienteret om altanprojektet på Harsdorffsvej samt afdelingsbestyrelsen ville blive sende projektet til urafstemning. Denne fandt sted i starten af oktober. Af 32 mulige stemmer fordelte stemmerne sig således: Side 8 af 16

9 For: 16 stemmer Imod: 12 stemmer Projektet er derfor vedtaget. Afdelingsbestyrelsen har på den baggrund bedt om, at projekteringen fortsættes. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Orienteringen taget til efterretning Sølvkær Støtte til økonomisk genopretning Baggrund Afdeling Sølvkær har tidligere fået tildelt midler fra arbejdskapitalen på grund af en anstrengt økonomi. Midlerne blev givet til etablering af skure og affaldssystem som medførte en årlig besparelse på afdelingens renovationsbudget. Der har fra skiftende afdelingsbestyrelser i de sidste par år været fokus på økonomien som har betydet at der er skåret helt ind til benet på driftsbudgettet. Afdelingen er økonomisk sårbar og er ikke i stand til at rette op på den økonomiske svære situation. Afdelingen er beliggende i et idyllisk område i Skibby. Boligerne er tæt lav bebyggelse rækkehuse med store grønne udearealer. Selve boligerne fremstår pæne, dog trænger køkkenerne indenfor kort tid til udskiftning. En af afdelingens store udfordringer er, at infrastrukturen i lokalområdet er meget mangelfuld. Der er nedlagt busruter af Frederikssunds Kommune som betyder, at der kun kører en bus i timen i dagtimerne og hver anden time efter kl Der kører ingen toge til området. Det har som konsekvens, at det gør det vanskeligt at få en families hverdag til at hænge sammen uden egen bil. Der bor for tiden mange beboere i afdelingen som er vanskeligt stillet og som ikke har råd til en bil. Denne problemstilling blev diskuteret ved det nyligt afholdte styringsdialogmøde med Frederikssund Kommune, men der forventes ikke nogen betydende ændring i antallet af ruter i den nærmeste fremtid. Frederikssunds Kommune har anvisningsretten til 10% af lejemålene. Der er ikke mange der er indsat af kommunen, men da der reelt ikke er nogen venteliste tiltrækkes personer, som er i akut bolignød af mange forskellige årsager. Side 9 af 16

10 Pt. står 3 lejemål i tomgang. Indtil fornyligt har 4 lejemål stået i tomgang i 2 måneder. 5 lejemål har i en periode stået i tomgang i mellem 8 mdr. til 1,9 år. Det er primært de store 4-vær. Boliger på 100 m2 som er meget dyre og derfor vanskelige at udleje. Afdelingen har pt. en meget kort venteliste på 5-9 potentielle lejere. Ventelisten har derfor reelt ikke nogen værdi. Beboerdemokratiet er velfungerede med potentiale efter en længere periode, hvor der har været en del uro i afdelingen. Det vurderes at have haft en afsnittende effekt på ventelisten. Huslejen Afdeling Sølvkær består af 50 almene familieboliger med 1 til 4 rum og et samlet bruttoareal på m2. Boligerne er fordelt med følgende: 8 1 rums boliger 44 m2 mdl. Leje kr alt incl rums boliger 58 m2 mdl. Leje kr alt incl rums boliger 85 m2 mdl. Leje kr alt incl. 8 4 rums boliger 100 m2 mdl. Leje kr alt incl. Afdelingen har en gennemsnitshusleje på kr ,- pr. m2. Det må karakteriseres som højt sammenlignet med afdelinger i nærområdet. Det gælder både hvis man sammenligner med andre almene organisationer eller privat udlejning. I Frederikssund kan man leje en bolig til kr. kr. 952,- pr. m2 i en nyopført/nyrenoveret ejendom. Ligeledes ligger der almene afdelinger i umiddelbar nærhed af Sølvkær, hvor lejen pr. m2 også er væsentligt lavere. Her ligger lejen på helt ned til kr. 875,- m2. I en 4-rums bolig udgør a conto omkostningerne ca. 20 % af de samlede boligudgifter. Det må anses for ekstrem høj. Økonomien DFB er andelshaver i Skuldelev Varmeværk. Varmeomkostningerne må vurderes som høje bl.a. på grund af afviklingen af en gældspost i Skuldelev Varmeværk på kr ,-. Restgælden forventes afviklet inden for de næste 4 år. Gælden betyder, at huslejen via a conto udgifterne belastes med ca. kr. 600,- pr. mdr. afhængigt af lejemål. Samtidig har afdelingen et opsamlet underskud ved afslutningen af sidste regnskabsår på kr Underskuddet er relateret til de sidste 3 år og er fordelt med kr fra regnskabsåret 2011, kr fra regnskabsåret 2010 og kr fra regnskabsåret Der afdrages pt. ikke på underskuddet. Underskuddene kan primært relateres til utilstrækkelige henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning. Endelig udgør tab ved fraflytninger i regnskabsåret 2011 kr ,-. De samlede tilgodehavender var i sidste regnskabsår på kr ,-. Heraf vurderes ca. 1/3 som vanskelige at inddrive. Løsningsforslag På grundlag af ovenstående fremsættes følgende forslag: Hovedparten af afdelingens lån er på nuværende tidspunkt udamortiserede og afdelingen betaler et fast beløb på kr. kr ,- årligt til DFB s dispositionsfond. DFB kan vælge at støtte afdelingen med samme tilskud som indbetales til dispositionsfonden hvert år. For at sikre, at afdelingen ikke støttes ud over det rimelige kan organisationen beslutte at der skal søges Side 10 af 16

11 hvert år så boligorganisationen ikke bindes fremover. Dette vil betyde at huslejen sænkes med gennemsnitlig kr. 785,- pr. mdr. Gælden til Skuldelev varmeværk kan afvikles ved et tilskud fra dispositionsfonden. Dette tilskud kan eventuelt gives over 4 år. Dette vil reducere huslejen med ca. kr. 600, Huslejenedsættelse falder med 1,93% pr. år Gæld til varmeværk Økonomisk behov Udamortiserede ydelser Tilskud fra DFB ex. udamortiserede ydelser Huslejenedsættelse falder med 1,93% pr. år Gæld til varmeværk Afdelingens underskud på dækkes. Det vil give en besparelse på huslejen på kr. 452,- Markedsføring af afdelingen DOMEAS kommunikationsafdeling kan udarbejde forskellige tiltag som kan markedsføre afdelingen. Prisen for diverse tiltag vil være ca. kr ,- og aftales med afdelingen. Eksempler på tiltag kan være o Professionelle fotos o Skilteanalyse o Flagstænger o Hjemmeside o Profilbrochure o Annoncering Ovenstående tiltag vil, afhængigt af hvor mange tiltag der iværksættes kunne sænke husleje og a conto med sammenlagt ca. kr ,- pr. måned. Dette skønnes at have en positiv indvirkning på udlejningssituationen. Afdelingens lejetab for de sidste 3 regnskabsår udgør følgende: Regnskab 2011/12 er på kr ,- (er endnu ikke fuldt opgjort) Regnskab 2010/11 er på kr ,- Regnskab 2009/10 er på kr ,- Side 11 af 16

12 I alt er der således for de sidste 3 år samlet dækket lejetab for kr af DFB s dispositionsfond. Ovenstående løsningsforslag kan i tæt samarbejde med den nuværende afdelingsbestyrelse medvirke til, at en del af ovenstående midler for lejetab som dækkes af dispositionsfonden, i stedet kan anvendes til konstruktive langsigtet løsninger for afdelingen. Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om iværksættelse af økonomisk genopretning af afdeling. Referat: Kirsten Malinovsky supplerede med, at man desuden havde haft kæmpe tab ved fraflytninger, idet der havde været flere eksempler på kommunalt indsatte lejere, som efter kort tid fraflyttede i nattens mulm og mørke, hvor istandsættelsen beløb sig til knap kr. Kirsten Malinovsky gjorde opmærksom på, at der kører endnu færre busser end i oplægget angivet. Desuden var der, udover en meget dyr Super- Brugs, ingen butikker i nærheden. Kirsten Malinovsky orienterede om, at afdelingens hensættelser til tab på fraflytninger, uanset om midler bevilliges eller ej, vil blive fastholdt på kr., indtil man ser hvordan initiativerne virker. John Adelsteen Andersen bemærkede, at man i afdelingen på sigt ønskede at gøre halvdelen af afdelingen til boliger for folk i alderen 50+. Peter Hansen bemærkede, at det var urimeligt, at afdelingen sad med gæld til varmeværk, og at man lynhurtigt burde lægge denne gæld op i hovedselskabet. Desuden foreslog Peter Hansen, set i lyset af at det var de største lejligheder, der vejede tungest i lejetabet, at man gjorde disse forholdsvist billigere, således at alle boligtyper fik en huslejesænkning, men at denne blot blev større for de fireværelses boliger. Poul Erik Jensen forespurgte, om man måtte lave differentieret husleje. Dette svarede Pia Christiansen bekræftende på. Bestyrelsen besluttede, at hovedselskabet overtager forpligtelsen på varmeværket i resten af lånets løbetid. Formandsskabet vil til næste møde i fællesskab med Domea regne på en gradueret huslejesænkning for i alt ca kr., som fremlægges på næste møde Gadehavegård Boligsocial helhedsplan I dialogen omkring Gadehavegård har vi fra både Høje-Taastrup Kommune og Landsbyggefonden fået opfordringer om at fortsætte det boligsociale arbejde i Gadehavegård og ansøge om en ny helhedsplan. Høje-Taastrup Kommune har tilkendegivet, at de fortsat vil støtte med 50% af egenbetalingen dvs. 12,5 % af det samlede budget. Side 12 af 16

13 Landsbyggefonden har ligeledes oplyst, at man vil se meget velvilligt på en ny ansøgning. Ansøgning om prækvalifikation til en ny helhedsplan skal være Landsbyggefonden i hænde senest 12 mdr. før afslutningen af den nuværende helhedsplan. Dvs. ved årsskiftet 2012/13. Set i relation til at afdelingen nu er kommet på ghettolisten, er det vigtigt at benytte alle muligheder, der kan medvirke til at fjerne afdelingen fra listen igen. Her er en ny boligsocial helhedsplan et vigtigt værktøj. Den 23. okt. afholdes der SU-møde med afdelingsbestyrelsen. Her indledes en diskussion med afdelingsbestyrelsen om, hvilken elementer en ny helhedsplan kan indeholde og det forventes, at afdelingsbestyrelsen her giver sin tilslutning til, at der skal søges igen. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at der indsendes ansøgning om prækvalifikation til en ny boligsocial helhedsplan i Gadehavegård. Referat: Pia Christiansen orienterede om, at projektet vil blive defineret med afdelingsbestyrelsen. Godkendt Hanebred Tagrenovering På seneste møde besluttede bestyrelsen at betale en del af afdragene på realkreditlånet vedr. tagudskiftning i afdeling Hanebred. Dog ønskede bestyrelsen at se forslag til en væsentligt kortere afdragsprofil end den på sidste møde fremlagte. Selskabets andel af betalingen optages som et banklån i afdelingen på , ydelsen herpå betales af selskabet med årligt i tre år. Renteomkostningerne andrager dermed kr. i alt. Det indstilles til bestyrelsen at godkende optagelse af et banklån samt at selskabets dispositionsfond betaler for afdragene på et sådant i henhold til ovenstående. Referat: Godkendt Klostergården II Ansøgning om tilskud til udskiftning af tagrender, udskiftning af pumpe og etablering af afvandingskanaler På baggrund af tidligere udarbejdet rapport fra Danakon, vedrørende gennemgang og forslag til afhjælpning af mangelfuld afvanding fra tag og pumpebrønd, søger afdelingsbestyrelsen hermed om tilskud til: Nye og større tagrender kr. Ny og større pumpe til pumpebrønd (er etableret) kr. Etablering af afvandings render (ACO-drain) på tværs af sti gennem afdelingen kr. Side 13 af 16

14 Bemærk, at der kan blive tale om en mindre prisstigning i forhold til ovenstående pga. den tid der er gået siden sidste vurdering. Begrundelse for ansøgningen: Siden afdelingen blev taget i brug i 2004, har der ved særlig vejrlig været problemer med afvanding fra tagene og oversvømmelse ved pumpebrønden. De sidste 7 år er problemet blevet større pga. ændringer i klimaet og større mængder regn. Tagrenderne fungerer rimeligt ved almindelig regnvejr, men kan ikke klare større regnskyl og skybrud. Vandet løber ud over tagrenden og ned på fliserne og ud i haverne som ødelægges. Det vand som ender i pumpebrønden kunne ikke fjernes, da pumpen ikke var stor nok og fordi brønden meget tit blev tilstoppet af jord, sten og blade som regnvandet skyllede med. Denne del af problemet er nu løst ved etablering af en ny og større pumpe. Ovenstående forhold blev gennemgået under 1 og 5 års gennemgang af afdelingen hvor nogle tagrender blev rettet op. Det var ikke muligt at påvise, at der var fejl fra rådgiver eller entreprenør. Tagrendernes dimensionering og antallet af nedløbsrør blev undersøgt af flere parter og dimensioneringen er korrekt efter daværende bygningsreglement, selvom størrelsen måske ligger i den lave ende. Ovenstående problemer har tidligere været drøftet i Organisationsbestyrelsen og på den baggrund har afdelingen bedt Danakon om at gennemgå tag, render og brønde samt udarbejde forslag til udbedring. I Danakons fremsendte rapport konkluderes det at: De nuværende render kan fortsat bruges, men der skal ske en opretning igen og der skal etableres 4 ekstra nedløb på hver bygning. Det vil betyde gravearbejde flere steder i både for og baghaver. Prisen for dette er kr. + formentlig genetablering af haveanlæg og fliser i for og baghaver. En bedre løsning vil være at opsætte nye og større render. Man kan så bevare antallet af nedløb og undgår dermed gravearbejde og man får nogle tagrender, som vil kunne rumme de store vandmængder. Denne løsning vil sikre afdelingen i fremtiden, også selv om der kommer endnu mere regn. Prisen for dette er kr. En større og kraftigere pumpe er nødvendig i pumpebrønden. Prisen var kr. (Efter rapporten er skrevet, har det været nødvendigt at udskifte pumpen, og den er selvfølgelig udskiftet til den anbefalede størrelse. Endvidere kan det oplyses, at det er pumpe nr. 3 i afdelingens levetid.) Etablering af 7 ACO-drain (nedgravede render) på tværs af den gennemgående sti i Klostergården. Ved store regnskyl løber vandet ned ad flisegangen, og tager både jord, sten, bakflis og blade med sig. Endvidere underminerer vandet flisebelægningen over tid. Ved at lægge nedgravede render på tværs af stien, vil disse opfange vandet og de største emner vil blive sorteret fra i risten. Pris for dette er kr. 4 steder er der lunker på taget. Det er mere et kosmetisk problem, end det er et problem som er medvirkende til at vandet løber over tagrenderne. Et sted er en lunke rettet op, for at se om det afhjalp problemet, men det gjorde det ikke. Danakon oplyser, at der ikke er nødvendigt at rette disse lunker op, men hvis afdelingen vælger at opsætte nye og større render, skal de nederste 3 Side 14 af 16

15 rækker tegl af. I den forbindelse kunne man så vælge at rette den nederste lægte op. Organisationsbestyrelsen er bekendt med afdelingens økonomi, jævnfør tidligere ansøgninger om hjælp til genopretning af afdelings økonomi. Aktuelt har afdelingen en henlæggelse til planlagt vedligehold på ca kr., hvilket kun kan dække de nødvendige vedligeholdelsesopgaver i de kommende år. Afdelingen har således ikke mulighed for selv at afholde udgiften til løsning af problemet. Pga. afdelingens trængte økonomi har det hidtil ikke været muligt at øge henlæggelserne. Afdelingen ansøger derfor om tilskud på kr. til udbedring af afvandingsproblemet, således at afdelingens økonomi ikke belastes yderligere af driftsunderskud. Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om hvorvidt man vil bevillige kr. til arbejder som specificeret ovenfor. Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om hvorvidt en eventuel bevilling skal tages fra arbejdskapitalen eller dispositionsfonden. Referat: John Adelsteen Andersen orienterede om, ansøgningen genfremsættes, da det har vist sig, at tagrenderne ikke var en del af sagen i Byggeskadefonden. John Adelsteen Andersen orienterede yderligere om, at forslaget om opretning af de nuværende tagrender har været forsøgt, uden et tilstrækkeligt godt resultat. Peter Hansen og John Adelsteen Andersen ønskede yderligere information om, hvordan ACO-drain lagt på tvært af gangstierne skulle kunne afhjælpe situationen. Dette undersøges yderligere. Det undersøges om udgifterne til pumpe er blevet lejemålsfordelt. Bestyrelsen besluttede at bevilligede kr. til udskiftning af tagrender fra arbejdskapitalen. Spørgsmålet om ACO-drain og pumpe afventer nærmere redegørelse. 7 Mødeplanlægning Følgende møder er planlagt fremadrettet: 13. december 2012 organisationsbestyrelsesmøde kl sted følger 26. februar 2013 regnskabsmøde kl hos Domea 21. marts 2013 organisationsbestyrelsesmøde kl hos Domea 21. marts 2013 ordinært repræsentantskabsmøde kl hos Domea. Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning. Referat: Bestyrelsen drøftede at afholde decembermødet hos IDA igen. Domea undersøger alternativ. Driftscheferne inviteres med. Side 15 af 16

16 Orienteringen taget til efterretning. 8 Eventuelt Formanden opfordrede bestyrelsen til at komme frem med forslag til politikker eller andre tiltag. Kirsten Malinovsky foreslog at man arbejdede hen imod et nyt logo. Susanne Pia Hansen fandt, at det nuværende logo var fint. Pia Christiansen bemærkede, at dette var et meget stort, men vigtigt arbejde og foreslog en skiltepolitik i sammenhæng med dette. Dette kunne kobles på rundturen rundt i afdelingerne. Side 16 af 16

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Dagsorden til organisationsbestyrelsesmøde nr. 52 Onsdag d. 30. november 2011 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant fra en afdeling kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 20. marts 2014 kl. 18.00 Mødet afholdes hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 75 Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 54 Torsdag d. 23. februar 2012 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 54 Torsdag d. 23. februar 2012 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630 Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 54 Torsdag d. 23. februar 2012 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 69 10. marts 2014 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 69 10. marts 2014 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 69 10. marts 2014 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand (afbud) Jørn Nielsen Jens Hoffmann Lone Krogsgaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand (afbud) Jørn Nielsen Jens Hoffmann Lone Krogsgaard Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl. 17.00 i mødelokalet Rosenvænget beliggende Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-06-2014 Slotsgade 20, 4800 Nykøbing F. 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen,

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 4. juni 2012 kl. 16.00 i Domea Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg...

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 3. juni 2013 kl. 17.00 i festlokalet Vognmandsgade 16, 3300 Frederiksværk

Halsnæs Ny Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 3. juni 2013 kl. 17.00 i festlokalet Vognmandsgade 16, 3300 Frederiksværk Halsnæs Ny Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 3. juni 2013 kl. 17.00 i festlokalet Vognmandsgade 16, 3300 Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Halsnæs Ny

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Godkendelse af dagsorden... 3 Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Alliken... 3 Orientering fra administrationen... 12 Nybyggeri...

Godkendelse af dagsorden... 3 Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Alliken... 3 Orientering fra administrationen... 12 Nybyggeri... Boligselskabet Alliken Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB HVALSØ BOLIGSELSKAB 1. november 2012 REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB Tid: Tirsdag den 30. oktober 2012 Sted: Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Bjarne Jensen,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Normann Hansson Palle Theilmann Per Brian Johansen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Normann Hansson Palle Theilmann Per Brian Johansen Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 11. juni 2012 kl. 15.00 i Figenparkens selskabslokaler, Figenvej 18, Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere