Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Social- og Omsorgsudvalget, Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Formand: Henning Due Lorentzen (Socialdemokratiet (A)) Næstformand: Bente Ankersen (Socialdemokatiet (A)) Cecilie R. Schultz (Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø)) Frances O Donovan (Venstre (V)) Susanne Eilersen (Dansk Folkeparti (O)) Side 1

2 Social- og Omsorgsudvalget, Indholdsfortegnelse 93 Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning 2014, Social og Omsorgsudvalget Forslag til udmøntning af besparelser på Socialog Omsorgsudvalgets område Budget 2015 voksenservice Udmøntning af 1. budgetopfølgning misbrugsområdet Rammevedtægt for borger- og netværksråd Opsamling på udvalgets introduktionsforløb Lukket - Orientering...15 Side 2

3 Social- og Omsorgsudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Godkendt. Dog tages sag nr. 7, Opsamling på introduktionsforløb af. Side 3

4 Social- og Omsorgsudvalget, Budgetopfølgning 2014, Social og Omsorgsudvalget Sagsnr.:14/10015 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning. Byrådsbeslutninger. Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Fejl og mangler. For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne Pleje og Voksenservice. Status på indsatsområder vedlægges som bilag. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med september måned. Mio. kr. Korrigeret budget 3. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Drift Serviceudgifter Voksenservice 229,031 1,036 14, ,067 Pleje 430,179 0,818-18, ,497 Serviceudgifter i alt 659,210 1,854-4, ,564 Overførselsudgifter Voksenservice 50,202 50,202 Pleje 4,900 4,900 Overførselsudgifter i alt 55,102 55,102 Centrale refusionsordning Voksenservice -11,024-11,024 Pleje -1,641-1,641 Centrale refusionsordning i alt Ældreboliger, drift -12,665-12,665 Pleje 0,950 0,950 Ældreboliger, drift i alt 0,950 0,950 Drift i alt 702,597 1,854-4, ,951 Anlæg Voksenservice 10,148 Side 10,148 4 Pleje 2,714 2,714 Anlæg i alt 12,862 12,862

5 Social- og Omsorgsudvalget, = udgift / lån af næste år (underskud), - = indtægt / opsparing (overskud) I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over vedtaget budget samt 1. & 2. Budgetopfølgning samt evt. meddelte tillægsbevillinger samt spare- /låneoverførsler fra budgetopfølgning Kolonnen 3. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. De ordinære budgetopfølgningssager omfatter: Voksenservice I forbindelse med 3. budgetopfølgning omplaceres i alt 1,036 mio. kr. til Voksenservice. Dette dækker over udmøntning af barselsfonden 0,114 mio. kr., befordring 0,300 mio. kr. samt minibusser 0,137 og 0,018 mio. kr. Hertil kommer tilbageførsel af budget 0,467 mio. kr., da opgaven varetages af skolerne under Børne- og Uddannelsesudvalget. Pleje Der er foretaget omplaceringer i disse sager: Barselsfondsudligning 0,488 mio. kr., Befordring 0,300 mio. kr. fra Børneog Uddannelsesudvalget samt tilbageførsel af driftsmidler til minibusser 0,030 mio. kr. fra By- og Teknikudvalget, dvs. i alt 0,818 mio. kr. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Specifikation 3.-Budgetopfølgning 2014 på sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Voksenservice Ved 1. og 2. budgetopfølgning var forventningerne til spar/lån for Voksenservice 19,800 mio. kr. i merforbrug. Udvalget igangsatte på den Side 5

6 Social- og Omsorgsudvalget, baggrund tiltag med henblik på at nedbringe forventningerne til merforbruget. Nogle af tiltagene forventes at have effekt allerede i 2014, og Voksenservices forventninger til spar/lån i 3. budgetopfølgning forventes således at være 14,000 mio. kr. Pleje Pleje foretager en stram økonomistyring med månedlige budgetopfølgninger og krav om finansiering af merudgifter og fremtidige tiltag ved løbende opsamling af egne budgetmidler. Merudgifter til befordring på ca. 1,3 mio. kr. finansieres i år af opsparede midler under Pleje. Det gælder også kørselsudgifterne (takst pr. kørt km i biler som anvendes af hjemmeplejen). Der udvises tilbageholdenhed i forbruget også i de overførte sparmidler fra år 2013 som følge af besparelser og reduktioner på ca. 80 mio. kr. for kommunen samlet fra år 2015 og ingen tildeling af budgetmidler som følge af demografiudviklingen i år Der forventes et mindre forbrug på serviceudgifterne på ca. 28 mio. kr., og der overføres som foreløbig spar, netto 18,5 mio. kr. (heraf er 5,0 mio. kr. til uafklaret juridisk sag mellemkommunal betaling.) Dvs. der forventes et yderligere mindre forbrug på ca. 10 mio. kr., som udvalget tager beslutning om ved fremlæggelse af regnskabsårets resultat, herunder beslutning om endelig spar, netto Indstillinger: Voksenservice indstiller: 1. at budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer til 2014 (samt til 2015, hvis der er nogle konsekvenser hertil) 2. at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet Pleje indstiller: 1. at budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer til at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Åben - Specifikation 3. Budgetopfølgning 2014, Voksenservice Åben - Status på indsatsområder Pleje 2014 Åben - Specifikation 3. Budgetopfølgning 2014, Pleje Side 6

7 Social- og Omsorgsudvalget, Åben - Status på indsatsområder Voksenservice 2014 Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Indstillingerne godkendt. Der igangsættes etablering af 6 aflastningspladser på Plejecenter Stævnhøj. Side 7

8 Social- og Omsorgsudvalget, Forslag til udmøntning af besparelser på Social- og Omsorgsudvalgets område. Sagsnr.:14/3496 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Byrådet vedtog mandag d. 6. oktober budgettet for I budgettet er indlagt en besparelse på Social- og Omsorgsudvalgets område på 11 mio. kr., hvoraf de 6 mio. kr. findes på udbud af fritvalgsydelser samt, mindreudgifter til personlige tillæg, statsrefusion, mellemkommunale refusioner og særligt dyre enkelt sager. Dertil kommer en besparelse på 1 mio. kr. på sammenlægning af dagcentrene. Byrådet har besluttet, at mængdereguleringen undlades i de næste 2 år og tages op til fornyet drøftelse i budgetlægningen for Området følges tæt af administrationen og udvalget vil få orientering i forbindelse med budgetopfølgningerne, såfremt det viser sig, at forudsætningerne for budgettet ikke holder. Der er i forbindelse med budgettets vedtagelse afsat en uspecificeret pulje på 2 mio. kr. i 2015, som vil kunne imødekomme et pres på mængdereguleringen. Derudover skal der udmøntes en rammebesparelse på plejecentrene på 2 mio. kr. og en rammebesparelse på Frit-valg på 2 mio. kr. Desuden har der skullet tages stilling til en besparelse på prisfremskrivning på ca. 1,8 mio. kr. fordelt på hele området. På mødet fremlægges forslag til udmøntning af rammebesparelserne, besparelsen på dagcentrene, samt på fordelingen af den manglende prisfremskrivning. Der har forud for mødet været arbejdet med udmøntningen af forslaget til besparelser i samarbejde med Seniorrådet samt TR og ledere indenfor de enkelte områder. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget tager stilling til udmøntningen af besparelserne. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Besparelserne på plejecentrene udmøntes som reduktion i budgetrammen fordelt efter fra antal pladser. Besparelserne på frit-valgsområdet sker ved reduktion af timeprisen på hhv. Pleje og Praktisk Bistand. Side 8

9 Social- og Omsorgsudvalget, Den manglende prisfremskrivning fordeles ud på alle konti efter andel. De ekstra 2 mio. kr. i 2015 reserveres til evt. kommende pres på fritvalgsrammen. Side 9

10 Social- og Omsorgsudvalget, Budget 2015 voksenservice Sagsnr.:14/10345 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Med udgangspunkt i det overordnede budget for Fredericia Kommune forelægges Social- og Omsorgsudvalget hermed forslag til udmøntning af Budget 2015 på Voksenservices område. Formålet er at sikre et budget i balance som forudsætning for, at der kan igangsættes en dialog om udviklingen af fremtidens velfærd for de borgere, der nu og i fremtiden skal modtage støtte fra Voksenservice. Forslagene har været i høring i perioden den oktober. Økonomiske konsekvenser: For at skabe balance i budget 2015 skal der ske budgettilpasninger for 12 mio. kr. Opsummeret kan dette beløb henføres til: Social- og Omsorgsudvalgets budgetudfordring Udfordringer (i mio. kr.) Udmøntning af Ny Vej stigende antal borgere 3,6 6,8 9,1 9,1 Rest fra handleplan (1. budgetopf. sag 60 af 18. juni 2014) Ikke afviklet gæld (engangs) STU: Stigende antal borgere på ekstern STU Manglende prisfremskrivning 0,7 0,7 0,7 0,7 Faldende indtægter pba. reduktion i budgetter 0,7 0,7 0,7 0,7 I alt 12 15,2 17,5 40,5 6 mio. kr. ud af de 12 mio. kr. er ikke udmøntede besparelser fra forårets tilpasning af budget 14. 3,6 mio. kr. er en udmøntning af den politiske beslutning fra 2013 (Ny Vej 2.0) til imødegåelse af et stigende antal borgere (antal/tyngde). Det vurderes fortsat, at dette beløb er et udtryk for det faktiske behov i Derudover ses allerede nu en stigning i antallet af elever på eksterne STU tilbud, hvorfor der forventes stigende udgifter på dette område. Manglende prisfremskrivning er en udmøntning af budget 15 for Fredericia Kommune, mens det forventede fald i indtægter naturligt følges med reduktionen i budgetterne. Der er ikke i budgetforudsætningerne taget højde for det merforbrug, der opbygges i Side 10

11 Social- og Omsorgsudvalget, Det er vigtigt at understrege, at der her er tale om varige udfordringer, der således ikke forventes at bortfalde grundet eksterne faktorer. Af bilagsmaterialet fremgår en uddybende beskrivelse af de konkrete løsningsforslag til at imødegå de beskrevne udfordringer. Forslaget tager udgangspunkt i tre typer initiativer: Effektiviseringstiltag, reduktion i eksternt budget og servicetilpasninger. Flere af forslagene ligger i forlængelse af de input, som ledelsen har fået fra medarbejderne i Voksenservice. Vurdering: For de kommende år at sikre de mest stabile forudsætninger for både borgere og organisationen, så anviser løsningsforslaget ligeledes finansiering af de udfordringer, der med henvisning til stigende tyngder forventes at skulle imødegås frem til og med Da målet er et budget i balance, så må manglende anvisning af finansiering på 12 mio. kr. forventes at få den konsekvens, at 1. budgetopfølgning i 2015 alt andet lige vil vise et merforbrug i 2015 på mindst 12 mio. kr. Indstillinger: Voksenservice indstiller: At udvalget behandler forslag til finansiering af de økonomiske udfordringer. Bilag: Åben - Udmøntning af besparelser i forbindelse med Budget høringsmateriale pdf Åben - høringssvar på budget 2015 voksenservice.pdf Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Et flertal i udvalget bestående af A, DF og V vedtog forslagene undtagen forslag 9 Reduceret åbningstid på misbrugscenteret og ændret afrusningsforløb, der dermed bortfalder. Der tilføres 0,5 mio. kr. til at støtte aktiviteter på Ullerupdalvej og Kobbelgården. Reduktionen i pakkestrukturen i forslag 4 mindskes svarende til de 0,5 mio. kr. Ø stemte imod. Side 11

12 Social- og Omsorgsudvalget, Udmøntning af 1. budgetopfølgning misbrugsområdet Sagsnr.:14/10343 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Social- og Omsorgsudvalget vedtog den 18. juni 2014 en række besparelser med henblik på at imødegå et forventet merforbrug i 2014 på knap 20 mio. kr. I den forbindelse blev det besluttet, at der på misbrugsområdet skulle findes besparelser for 1,5 mio. kr. Udvalget præsenteres på den baggrund for konkrete forslag til, hvordan denne besparelse kan udmøntes. Forslagene har været i høring i perioden den oktober. Økonomiske konsekvenser: Med forslaget indfries de d. 18. juni 2014 besluttede besparelser for misbrugsområdet. Vurdering: De konkrete forslag er udarbejdet ud fra en prioritering, der har fokus på, at misbrugsområdet også fremadrettet tager udgangspunkt i KLs 12 anbefalinger til en styrkelse af den kommunale misbrugsindsats. Det betyder, at der vil være fokus på indsatsen overfor unge, samt de misbrugsindsatser, som understøttende i forhold til kommunens familieog arbejdsmarkedsrettede tilbud. Indstillinger: Voksenservice indstiller udmøntningen til godkendelse. Bilag: Åben - Bilag til udmøntning af handleplan 1. budgetopfølgning 2014 misbrug.pdf Åben - høringsbrev udmøntning misbrug 1. budgetopfølgning 2014.pdf Åben - Udsatterådet Høringssvar handleplan 1. budgetopfølgning 2014.pdf Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Forslagene godkendt. Udvalget ser frem til arbejdet med strategi for Misbrugsområdet. Side 12

13 Social- og Omsorgsudvalget, Rammevedtægt for borger- og netværksråd Sagsnr.:14/9874 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Servicelovens 16 fastslår, at Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen. Social- og Omsorgsudvalget anmodede om at rådene fik en sigende titel og der er derfor udsendt en rammevedtægt vedrørende sikring af brugerindflydelse i bofællesskaber gennem etablering af borger- og netværksråd. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet dette forslag til rammevedtægter for disse råd. Vedtægterne skal danne den obligatoriske ramme for rådenes arbejde. Etablering af borger- og netværksråd er frivilligt. Social- og Omsorgsudvalget har udsendt rammevedtægt for borger- og netværksråd i høring. Høringsperioden udløb pr Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Voksenservice indstiller At udvalget godkender rammevedtægterne. Bilag: Åben - Rammevedtægt for borger- og netværksråd - høringsudkast Åben - Høringssvar Borger og netværksråd.pdf Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Rammevedtægterne tilrettes på baggrund af Handicaprådets høringssvar og godkendes. Side 13

14 Social- og Omsorgsudvalget, Opsamling på udvalgets introduktionsforløb Sagsnr.:13/9474 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalget har nu virket siden årsskiftet og har i denne periode været igennem introduktion til udvalgets område. På baggrund af udvalgets første måneder fremlægges nu en sag med henblik på dels opsamling af introduktionsforløbet, herunder evt. yderligere tiltag, dels drøftelse af tilrettelæggelse af det videre arbejde. Tilrettelæggelse af det videre arbejde kan omhandle dels arbejdsform, dels særlige temaer og indsatser, der ønskes taget op. Der vil på mødet blive givet et overblik over større sager i de kommende måneder. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked indstiller at sagen drøftes. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Der afholdes særskilt temamøde med opsamling af introduktionsforløb og drøftelse af det videre arbejde. Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Sagen blev taget af. Side 14

15 Social- og Omsorgsudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.:13/13169 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Orientering om midlertidig lukning af Havnecafeen. Side 15

16 Social- og Omsorgsudvalget, Underskriftsside Henning Due Lorentzen Bente Ankersen Frances O Donovan Susanne Eilersen Cecilie R. Schultz

17 Bilag: Specifikation 3. Budgetopfølgning 2014, Voksenservice Udvalg: Social- og Omsorgsudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 70478/14

18 Regnskabsår 2014 Tillægsbevilling / Priskode 0 Udgiftsbaseret Årsagskode * DKK 3. Budgetopfølgning Specifikation Skattefinansieret område Driftsudgifter Social- og Omsorgsudvalget Voksenservice Serviceudgifter Projekter - fælles 467 NUL Ompl. af VISOs overtagelse af undervisningstilbud fra Voksen til Børn & Uddannelsesudvalget 467 Voksen Handicap 551 NUL Befordring fra Børn & Uddannelse til Social & Omsorgsudvalget 300 Minibus fra By & Teknikudvalget til Social & Omsorgsudvalget 137 Udmøntning af barselsfonden 3. BO 95 Udmøntning af barselsfonden, 2. BO rettelse 19 Socialområdet 18 NUL Minibus fra By & Teknikudvalget til Social & Omsorgsudvalget 18

19 Bilag: Status på indsatsområder Pleje 2014 Udvalg: Social- og Omsorgsudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 70477/14

20 Pleje opfølgning på indsatsområder 2014 Indsatsområde: Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Visionen for Længst muligt i eget liv er: En kommune med aktive og ressourcestærke ældre, der gennem forebyggelse, rehabilitering, teknologi og sociale netværk er længst muligt i eget liv. Visionen er stærk og den holder stadig. Vi er i gang med det lange seje træk (de næste år), og vi skal sikre, at vi ikke slipper fokus for tidligt. Forankring af en ny kultur tager år at få rodfæstet. For at udmønte den vision er der iværksat forskellige initiativer: 1. Fokus i 2014 vil være at fastholde og forankre den rehabiliterende og aktive tilgang til borgere tilknyttet Plejen i form af Trænende hjemmehjælp, hverdagsrehabilitering og rehabiliterende sygepleje. Dette gøres gennem konstant ledelsesfokus og kompetenceudvikling af medarbejderne. 2. Velfærdsteknologi, som fremmer borgerens selvstændige liv, afprøves og implementeres i Plejen. I august 2013 forelå resultatet af en evaluering af indsatsen i trænende hjemmehjælp lavet af KORA. Evalueringen består af en økonomisk og en organisatorisk evaluering. Der er ligeledes lavet en ekstern evaluering af arbejdet omkring En god dag ved egen kraft på plejecentrene. Disse evalueringer er grundlag for indsatsområder for Opdateret pr Status: KORA rapporten viste, at vi med fordel kunne arbejde mere systematisk med pårørendeinddragelse i forhold til vores rehabiliterende arbejde med borgerne. Vi har igangsat et udviklingsarbejde omkring pårørendeinddragelse i samarbejde med UCL. På nuværende tidspunkt er et af distrikterne ved at afprøve et redskab til en mere systematisk inddragelse af pårørende. Evalueringsrapporten har vist, at det er godt at inddrage pårørende i arbejdet med borgerens plan, men også at det kræver et stort koordinerings arbejde. Distrikterne arbejder med implementeringen af anbefalingerne i evalueringsrapporten. Der er fra Ældremilliarden bevilget penge til at arbejde med En god dag ved egen kraft Dette gøres ved en styrkelse af aktiviteterne på centrene eftermiddag og aften. Konkret er der med start 1. maj ansat 9 medarbejdere til dette (primært pædagoger og ergoterapeuter). De foreløbige resultater er lovende med meget positiv respons. I forbindelse med En god dag ved egen kraft er der også etableret samarbejdsforum på tværs af plejecentrene. Med hensyn til velfærdsteknologien arbejdes der blandt andet med et hollandsk firma med udvikling af en automatisk pille dispenser med en meddelelsesfunktion, hvis pillen ikke tages. Skærmprojektet Hybyhus har været i udbud og vil kunne starte i drift til efteråret. Indsatsområde: 1.2 Hjemmesider i Plejen opdateres Der vil i løbet af 2013/2014 blive lavet tidssvarende og brugervenlige hjemmesider for alle dele af Plejen. Disse skal derudover også være lette at holde ajour. Borgerne skal have let adgang til opdateret information om Plejen.

21 Opdateret pr Status: Alle plejecentre har fået lavet tidssvarende og brugervenlige hjemmesider. Se Hjemmesiden for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er under udarbejdelse. Indsatsområde: 1.3 Demensområdet en 3-årig indsats Der arbejdes med en 3-årig indsats på demensindsatsen. Den blev forelagt socialudvalget den 16. april Der vil i løbet af 2013/ 2014 blive udarbejdet et forslag til en demenspolitik, hvori kommunens tilbud til demensramte og deres pårørende fastlægges. Med afsæt i denne vil der blive lavet forskellige tiltag inden for demensområdet. Opdateret pr Status: Der har været afholdt en demensmesse september De månedlige demenscaféer i samarbejde med Ældresagen er etableret, og kompetenceløftet inden for demens for alle medarbejdergrupper er gået i gang. Det afvikles som et rotationsprojekt over de næste 1½ år. Indsatsområde: 1.4 Det nære sundhedsvæsen I 2014 vil der fortsat være fokus på Det nære sundhedsvæsen og indsatsen i forhold til kronikere i samarbejde med andre afdelinger og sygehuset. Ligeledes fortsættes arbejdet med at implementere Sundhedspolitikken. Opdateret pr Status: Under den overskrift arbejdes der på en lang række områder. Hjemmesygeplejen løfter stadig stigende opgaver med øget kompleksitet. Forarbejdet til investeringen i akutteam er lige opstartet. Det skal tænkes sammen med den eksisterende hjemmepleje. Det nære sundhedsvæsen tænkes ligeledes ind i forhold til et kommende sundhedshus. Her arbejders der nu med borgerinddragelse og der vil i foråret 2015 skulle tegnes et billede af et mere konkret billede. Indsatsområde: 1.5 Mad og måltider på plejecentrene Der vil i 2013/2014 blive arbejdet med, hvordan organiseringen af køkken- og madområdet på plejecentrene kan understøtte visionen Længst muligt i eget liv. Mere mad i levebo miljøerne afprøves på Stævnhøj. Opdateret pr Status: Der er udarbejdet 6 scenarier, der hver især kommer med forskellige bud på, hvordan mad og måltider vil kunne organiseres på plejecentrene. Disse scenarier er forelagt Social- og Omsorgsudvalget august 2014, og der er valgt et scenarium, der arbejdes videre med.

22 Pilotprojektet på Stævnhøj forløber planmæssigt, og der er lavet en midtvejsevaluering. Indsatsområde: 1.6 Plejeboliger, aflastningspladser og døgnrehabiliteringspladser I takt med en stigning i levealderen stiger andelen af borgere med demens og kroniske sygdomme, hvilket påvirker behovet for plejecenter pladser. Kapaciteten på aflastnings- og døgnbemandede pladser skal analyseres i forhold til et stigende behov som følge af stadig hurtigere udskrivelser af patienter fra sygehusene. Opdateret pr Status: Der analyseres aktuelt på ind- og udflytningsprocedurerne samt på den fremtidige befolkningssammensætning for at få et bud på det fremtidige behov for plejecenterpladser, aflastningspladser og døgnrehabiliteringspladser. Der er aktuelt åbnet 4 aflastningspladser yderligere på Hannerup Pleje og Rehabiliteringscenter, men der er stadig et betydeligt pres på såvel aflastnings som plejecenterpladser. Indsatsområde: 1.7 Aktivitetscentrene Pleje og Sundhed arbejder for fortsat at understøtte det frivillige engagement og udvikling af aktiviteter på kommunens aktivitetscentre. Der er igangsat samarbejde med Kultur & Fritid (deling af personale), hvilket forventes at vokse med tiden. Udvikling af tilbud og rammer for aktiviteterne tager udgangspunkt i og understøtter den tværgående politik Aktiv hele livet, der fastslår at fritidsaktiviteter ikke skal defineres af alder men af funktionsniveau. Opdateret pr Status: Samarbejdet med Kultur & Fritid om deling af personale har ikke virket efter hensigten, hvorfor dette er ophørt. Understøttet af ældrepengene forløber ombygningen af I.P. Schmidt (IPS) som et kraftcenter planmæssigt. Det forventes at stå færdigt april/ maj måned Der har været en brugerbestemt arbejdsgruppe, der har givet indspark til indretningen således IPS fremover vil kunne danne rammen for seniorernes hus. Indsatsområde: Ledelse og personaleudvikling 2.1 Rotationsprojekt I 2014 forventer vi at opstarte et rotationsprojekt for vores sygeplejersker. Sygeplejerskerne har behov for kompetenceudvikling, for at kunne imødekomme de krav der stilles til deres kompetencer i forhold til den opgaveglidning, der sker fra sygehusene til kommunerne. Vi har frem til nu prioriteret at kompetenceudvikle SOSU hjælpere og assistenter, og nu er turen kommet til sygeplejegruppen. Opdateret pr Status:

23 Kompetenceudviklingsforløbet for sygeplejerskerne er godt i gang og med gode evalueringer. Forløbet er lavet i samarbejde med UCL. Indsatsområde: 2.2 Struktur for arbejdsmiljørepræsentanter Vi ønsker et øget fokus på arbejdsmiljøområdet og vil derfor i 2014 ændre vores AMR struktur. Vi vil arbejde med 4 tovholdere, der frikøbes 8 timer om ugen til at arbejde med arbejdsmiljø indenfor deres MU område. Opdateret pr Status: Dette er iværksat, og der arbejdes med at få det til at fungere optimalt. Indsatsområde: 2.3 Forflytningsvejledere Et særligt fokusområde er arbejdsskader forårsaget af forflytninger. Vi uddanner derfor en til to forflytningsvejledere i hvert distrikt i løbet af 2013 og Vi forventer dermed at se en nedgang i forflytningsrelaterede arbejdsskader og mindre nedslidning. Opdateret pr Status: Der er nu uddannet op til 2 forflytningsvejledere i hvert distrikt. Arbejdsskaderne følges tæt. Indsatsområde: 2.4 Undervisning i demenssygdommen Der er oprettet en midlertidig demenskonsulentstilling til opkvalificering af personalet i distrikterne, og der oprettes nøglepersonsfunktioner i distrikterne i forhold til demensplejen. Opdateret Pr Status: Der er igangsat et omfattede rotationsprojekt omkring opkvalificering af alt basispersonale i plejen indenfor demens. Alle ansatte skal på 1 uges kursus i demens. Ansatte i vikarkorpset og på demensenhederne skal have 2 ugers undervisning og nøglepersonerne skal have et diplommodul i demens. De første tilbagemeldinger er positive. Indsatsområde: Visitationsafdelingen 3.1 Nye fritvalgsregler - Hvad vil vi i Fredericia kommune? Fredericia Kommune er en attraktiv kommune for private leverandører, ikke kun på grund af de mange tiltag der er i kommunen, men også på grund af den geografiske

24 beliggenhed. Kommunen har derfor et stort antal godkendte leverandører. Det store antal betyder, at visitationen bruger meget tid på kontrol af kvalitet hos borgerne og administrativ til gennemgang af afregning. Ny lovgivning på området er vedtaget april Det åbner op for nye måder at sikre borgerens frie valg på. Der er givet politiske tilkendegivelse i forhold til en fremtidig model for frit valg. I 2014 skal der arbejdes videre med en model/modeller frem mod en endelig politisk beslutning. Opdateret pr Status: Byrådet har i maj 2014 besluttet, at der skal iværksættes udbud på fritvalgsområdet. Plejen skal ikke være en del af udbuddet. Der skal i udgangspunktet være 3 private leverandører, foruden Plejen. Der er arbejdet intenst med at klargøre udbudsmateriale til godkendelse af Social- og Omsorgsudvalget i oktober 2014 og efterfølgende afvikling af udbuddet. Indsatsområde: 3.2 LMIEL Trænende hjemmehjælp Fokus fra 2013 om fastholdelse og forankring af den rehabiliterende tilgang til borgerne vil blive ført videre ind i Visitationsafdelingen vil løbende være en del af opfølgningen, i samarbejde med alle leverandører på frit valg. De mange godkendte leverandører gør det vanskeligere for visitationsafdelingen at lave opfølgninger ift. om den rehabiliterende tankegang har fodfæste hos alle leverandører. Der er fortsat behov for at følge udviklingen nøje. Dette gøres med løbende kvalitetskontroller hen over året. Opdateret pr Status: Visitationsafdelingen udfører løbende stikprøvekontrol hos alle leverandører, ligesom det drøftes i de dialoger som visitationen har med de enkelte leverandører. Desuden er der fokus og opfølgning på, om borgers plan anvendes, også ved visitators revurdering af hjælpen, hvor der indsamles data også fra borgers plan. Trænende hjemmehjælp er beskrevet i det kommende udbud på Frit valg således det bliver forpligtende for alle leverandører i Fredericia kommune. Indsatsområde: 3.3 Utilsigtede hændelser i forhold til alle leverandører Et fokusområde også i 2014 vil være implementering og læring af fejl og utilsigtede hændelser. Dette vedrører alle leverandører og kræver ens praksis hos alle. Opdateret pr Status: Arbejdet med registrering og efterfølgende læring af utilsigtede hændelser vil blive et område, der i 2015 kommer til at gælde for alle leverandører i frit valg og på plejecent-

25 rene. Indsatsområde: 3.4 Velfærdsteknologi og Digitalisering Et fokusområde for visitationsafdelingen vil være at bidrage til den overordnede politik omkring velfærdsteknologi, og hvordan det kan implementeres. Loven om alle borgere skal have en digital postkasse træder i kraft den Visitationsafdelingen skal i samarbejde med andre afdelinger, bruge året til at sikre flest mulige borgere får oprettet adgang. Opdateret pr Status: Der er i samarbejde med Borgerservice lavet informationsmateriale samt aftale om, hvorledes der informeres, og hvordan opgaven løftes i tæt samarbejde med alle leverandører. Her er det primært plejecentrene og borgere der modtager personlig pleje, der er i fokus ift. mulig fritagelse. Borgerservice er hovedaktør i opgaven. Det forventes, at der vil være mange i Plejens målgruppe, som kan fritages for digital post. Indsatsområde: 3.5 Eftersyn/ analyse af BPA ordningen Der er gennem de sidste år været en markant stigning af udgifter ift. til Brugerstyret personlig assistance (BPA). Plejen vil i samarbejde med BDO lave en analyse af området. Det arbejde er der taget fat på i november Opdateret pr Status: Visitationen og økonomi har samarbejde med BDO gennemgået området, og BDO er kommet med en række anbefalinger, som der aktuelt arbejdes videre med. I det arbejde er voksenservice, løn og personaleafdelingen samt HR også inddraget. Arbejdet er forelagt Social- og Omsorgsudvalget i september Al ny viden er implementeret i borgerinformationer og arbejdsmateriale, og visitationen går nu i gang med at lave revurderinger og tilsyn af ordningerne. Arbejdet har som sidegevinst styrket samarbejdet på tværs med øvrige parter, når det er relevant.

26 Bilag: Specifikation 3. Budgetopfølgning 2014, Pleje Udvalg: Social- og Omsorgsudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 70473/14

27 Regnskabsår 2014 Tillægsbevilling / Priskode 0 Udgiftsbaseret Årsagskode * DKK 3. Budgetopfølgning 818 Specifikation 818 Skattefinansieret område 818 Driftsudgifter 818 Social- og Omsorgsudvalget 818 Pleje 818 Serviceudgifter 818 Plejen 818 NUL Befordring fra Børn & Uddannelse til Social & Omsorgsudvalget 300 Minibus fra By & Teknikudvalget til Social & Omsorgsudvalget 30 Udmøntning af barselsfonden 3. BO 395 Udmøntning af barselsfonden, 2. BO rettelse 93

28 Bilag: Status på indsatsområder Voksenservice 2014 Udvalg: Social- og Omsorgsudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72823/14

29 Voksenservice opfølgning på indsatsområder 2014 Indsatsområde: Planlægning og strategi 1. Kommunikation Siden udrulningen af handle- og udviklingsplanen En ny vej startede i 2011 har kommunikation været en vigtig faktor. Kommunikationen skal dels skabe en forståelse for de ændringer, som sker på baggrund af implementeringen af En ny vej og dels skal kommunikationen i talesætte de værdier som ligger til grund for En ny vej således, at værdierne ikke bare er noget som udtrykt i handleplanen, men faktisk gennemsyrer hverdagen for såvel medarbejdere som borgere og pårørende. Kommunikation er også et vigtigt bindeled for den nødvendige dialog som En ny vej kræver i forhold til borgere, pårørende, organisationer, medarbejdere og politisk niveau, og at dette sker i en sideløbende proces med udviklingen af tilbuddene under Voksenservice. Opdateret pr Status: Der arbejdes med kommunikation i dagligdagen på møder med medarbejdere og borgere i de enkelte centre. Dette sker både i MED systemet, i Triosamarbejdet, på personalemøder og i mødet med borgere og medarbejdere. Endvidere er det et afgørende led i arbejdet med frivillige og aktivitetsgrupper i de enkelte centre. Arbejde med udvikling af en sammenhængende kommunikationsstrategi fortsættes i ledergruppen. Indsatsområde: Etablering af nye lokale tilbud 1. Tilpasning af de eksisterende tilbud Gennem de sidste år har Fredericia udvidet antallet af botilbud på det specialiserede område med 113 pladser. Der er i den forbindelse hjemtaget borgere til egne tilbud og mange borgere som tidligere ville være sendt i tilbud hos regionen eller anden kommune har fået et tilbud i Fredericia. Kombineret med nye kvalitetsstandarder som betyder borgerne skal være meget dårligt fungerende for at få et botilbud betyder det at de borgere, som nu bor i de kommunale botilbud har et langt dårligere funktionsniveau end bare for 3-4 år siden. På den baggrund er der behov for at tilpasse botilbuddene til de nye målgrupper. Opdateret pr Status: Der arbejdes løbende med optimering af drift og anvendelse af pladser internt. Der er p.t. 11 flere placeret internt i Fredericia Kommune og 11 færre i andre kommuner, sammenlignet med samme tid sidste år. Indsatsområde: 2. Udvikling af tilbud som erstatter traditionelle botilbud Der skal arbejdes med nye former for tilbud som kan erstatte de traditionelle botilbud. Et botilbud er en omfattende foranstaltning. Der ønskes nye former for tilbud som er mindre omfattende men samtidig så rummeligt at de kan omfatte borgere med omfatten-

30 de funktionsnedsættelser. Opdateret pr Status: Der arbejdes med udvikling af botilbudslignende pakker for borgere der bor i eget hjem og modtager 85 støtte. Indsatsområde: Styringsredskaber 1. Evaluering af En ny vej I forbindelse med vedtagelsen af En ny vej blev der i 2011 foretaget en måling som dannede udgangspunkt for de målinger som skulle foretages i de efterfølgende år i et forsøg på at følge udviklingen på det specialiserede område. Der vil i 2014 blive udarbejdet en ny evaluering af En ny vej. Evalueringen vil blandet andet indeholde en undersøgelse af: Borgernes tilfredshed Borgernes selvhjulpenhed Økonomisk måling Medarbejdernes indsatser i.f.t. faglighed m.v. Opdateret pr Status: intet Indsatsområde: 2. Udrulning og tilpasning af den ny budgetstyringsmodel Der er i 2013 blevet udviklet en ny budgetmodel. Modellen bygger på BUM model Bestiller, Udfører, Modtager. Modellen vil fra 2014 blive udrullet i fuld styrke og det betyder samtidig en løbende tilpasning således den optimale model findes. Opdateret pr Status: Den nye budgetmodel er rullet ud og har vist en opdrift på kr. 3.3 mio. p.a. i fht. det forventede niveau. Der arbejdes løbende med tilpasning af modellen Indsatsområde: Forebyggelse og teknologi 1. Habiliteringsprojekt med ULF Projekt: Det jeg kan selv, gør jeg selv Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) har ansøgt og er bevilget midler til et projekt som gennemføres i samarbejde mellem ULF og Fredericia Kommune. Projektet har som overordnet mål at borgere lærer andre borgere at klare flere opgaver

31 selvstændigt. Projektet løber fra juli 2012 ultimo juni Projektet trækker dels på erfaringerne fra Længst muligt i eget liv, og har habilitering og inddragelse af frivilligt arbejde som målsætninger. Projektet udgør derfor en væsentlig satsning i forhold til at nå målsætningerne i En ny vej Opdateret pr Opdateret pr Opdateret pr Opdateret Opdateret pr Opdateret pr Status: Der er nu uddannet to hold brugervejlere som er brugere der er uddannet i at støtte andre brugere i at finde deres stoltheder. Projektet viser at borgerne har mange kompetencer som kan bringes i spil og at borgerne kan være gode inspirationskilder og frivillige for hinanden. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien har i samarbejde med Middelfart kommune søgt projektmidler (satspulje) til et fælles akuttilbud Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt ansøgning om forsøgsordning. Tilbuddet henvender sig til psykisk sårbare borgere, både med og uden psykiatrisk diagnose. Projektet samtænkes organisatorisk med de øvrige socialpsykiatriske tilbud i kommunerne. Personalet på bostederne, hvor projektet forankres. kompetenceudvikles i forhold til til at håndterer kriser. Projektet deles med Middelfart kommune sådan at opgaven varetages på skift mellem kommunerne. Projektet skal godkendes politisk og forventes godkendt i august. Evt. tilsagn fra ministeriet forventes i 3. kvartal Socialpsykiatrien har i samarbejde med sundhedssekretariatet, misbrugscenter og arbejdsmarkedsafdelingen søgt midler til et satspuljeprojekt: Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser Midlerne er søgt da der er et stadig stigende fokus på at socialpsykiatrien skal arbejde med sundhed i et socialt perspektiv. Ydermere er der behov for at samarbejdet mellem de nævnte sektorer styrkes. Projektet skal være med til at skabe en kulturændring hos personalet fra alle sektorer sådan at sundhed i langt højere grad kommer i spil. Eventuelt tilsagn fra ministeriet forventes i primo september 2014 Endnu intet tilsagn 19M pulje projekt, socialfærdigheds træning i grupper. Socialpsykiatrien deltager i lighed og i samarbejde med 8 andre kommuner i et 19M puljeprojekt, opstartet okt./2013 forventet afsluttet okt./2016. der er i projektet i Fredericia ansat 3 x 20 timers medarbejder. Projektet er evidensbaseret, der arbejdes med en kontrol gruppe, for på sigt, at have mulighed for at måle effekten af tilbuddet. Planen er at socialpsykiatrien skal afholde 5. SFT grupper a 9 mdr. s varighed for 8-12 borger i alderen år. Socialpsykiatriens vil igennem projektet metodeudvikle og implementere et fagligt beredskab til at tilbyde socialt gruppearbejde af høj kvalitet. Misbrugscenter Pr har misbrugscentret fået midler fra socialministeriet til Projekt metodeprogram for stofmisbrugsbehandling for unge årige evidensbaseret metoder og metodisk stringens. Projektet forløber i tæt samarbejde med uddannelsessteder, socialpsykiatrien, jobcenter og familieafdeling. Projektet fokuserer på samarbejde internt og eksternt, tidlig opsporing, fastholdelse og metodeafprøvning. Pr er der etableret et pilotprojekt i samarbejde med familieafdelingen. Projektet fokuse-

32 rer på 12 familier som har kontakt til begge steder. Projektet udføres med henblik på samarbejde, udvikling af metoder. Parallelt søges der pr , fra socialministeriet pulje til familieorienteret alkoholbehandling. Projektet er tværkommunalt og tværsektorielt, idet såvel Middelfart og Billund kommuner som familieafdeling bliver involveret. I samarbejde med landsforeningen af væresteder, er der søgt midler til et projekt Et borgernært sundhedsfremmetilbud på værestederne. Projektet som skal forankres i Akademiet har fokus på metodeudvikling, partnerskab (LVS) og borger hjælper borger Misbrugscenter og socialpsykiatrien har i et samarbejde søgt Socialministeriet om midler til udvikling og opbygning af et hjemløshedsberedskab i Fredericia Kommune byggende på Housing First principperne. Ydermere skal der etableres et partnerskab bestående af Voksenteam, Pleje sundhed, misbrugscenter, Socialpsykiatrien og udsatterådet. Partnerskabet skal hjælpe til at beredskabet skal forankres. Indsatsområde: 2. Frivillige og pårørende Indsatsen omkring udvikling af nye måder at inddrage de pårørende og frivillige fortsætter i I forbindelse med indflytning på Kobbelgaarden 3 vil der blive arbejdet med inddragelse af lokalsamfundet for at skabe liv i bygningen. Opdateret pr Status: Som udgangspunkt vil rigtigt mange pårørende gerne være med til at gøre en forskel for de borgere der bor i kommunens Botilbud. Der arbejdes derfor stuktureret med at etablere grupper som inddrager de pårørende og de frivillige som engagerede parter i hverdagen. Det er i samarbejde med de pårørende besluttet, at der på Kobbelgaarden 3 og på Ullerupdalvej skal være to grupper. Den ene gruppe vil bestå af pårørende og den anden gruppe vil være en blanding af pårørende og frivillige. Kobbelgaarden 1 har en gruppe som består af pårørende. Frivillig grupperne De grupper som består af såvel pårørende som frivillige har til formål at arbejde med fritidsaktiviteter i samarbejde med beboerrådet. Personalet vil være behjælpeligt med at Beboerrådet får videregivet alle ønsker til gruppen. Pårørende grupperne Gruppernes formål er at være med til at give en fælles forståelse blandt pårørende, medarbejdere og ledelse bl.a. i forbindelse med forandringer og nye tiltag. Et vigtigt punkt på dagsordenen for denne gruppe er dialogen omkring fagsprog, kulturel forståelse og lignende. Der aftales hvorvidt der skal skrives referat og evt. referent. Der afholdes møder for den samlede pårørende gruppe og her aftales den enkeltes rolle og opgaver i forhold til såvel indhold som praktisk afvikling. Temaerne vil på pårørendemøderne være afledt af de drøftelser der har være i gruppen. Januar 2014 er der opstartet grupper på Kobbelgaarden 3 der er etableret en pårørende/frivillig gruppe og de første aktiviteter er planlagt.

33 Der forventes yderlige at starte en gruppe i efteråret Februar 2014 er der etableret 2 grupper på Ullerupdalvej. Maj 2014 Kobbelgaarden 1 afholder møde med den samlede pårørendegruppe for forventningsafstemning En meget engageret pårørendegruppe mødes med afdelings og centerleder ca. hver anden måned og drøfter det indre liv i Ullerupdalvej bofællesskab. Gruppen støtter bla. op om formidling af information til de øvrige pårørende. Gruppen på Kobbelgaarden 3 deltager i aktiviteter hver søndag, i samarbejde med beboerrådet. Rådet har aftalt hvilke aktiviteter de ønsker der skal tilbydes. Kobbelgaarden og Ullerupdalvej købte i sommer et stort telt, som blev indviet med deltagelse af alle bo og pårørendegrupper. En teltgruppe bestående af borgere, pårørende og medarbejdere blev ved indvielsen nedsat. Gruppen havde kort efter endnu en opgave med opsætning og nedpakning i forbindelse med endnu et fælles arrangement, hvor 10 frivillige fra Sidevognsklubben kørte ind på Kobbelgaarden, og hvor aftenen blev brugt til socialt samvær og kørsel i sidevogn. Der blev i uge 29 etableret fælles sommerferie tilbud på tværs af bofællesskaberne. Ulf i Fredericia i samarbejde med deres konsulenter, var i denne forbindelse den største samarbejdspartner. Ulf arrangerede i samarbejde med personale enkeltdagsoplevelser, hvor Ulf medlemmer og pårørende i samarbejde med personale tilbød ledsagelse til beboerne i tilbuddene. De øvrige 2 sommerferie uger blev afviklet med støtte fra pårørendegrupperne. Det har været tydeligt at flere af beboerne har fået nye venskaber, dette har naturligvis givet både pårørende og medarbejdere et ønske om at fortsætte arbejdet. Planen i 2014/2015 er at udbygge samarbejdet med ULF. Projekt Det jeg kan gør jeg selv bredes ud til borgerne i Kobbelgaarden 3, og der vil blive etableret bruger/pårørenderåd når den endelige form er besluttet. Socialpsykiatrien Gnisten: Gnisten har i dag, 80 betalende medlemmer hvoraf ca. 20 er aktive,- i den en eller anden form. Der kører pt. 3 gnistvens ordninger, 2 gr. henholdsvis bio gr. og foto gr. som samlet benyttes af ca borger. Ligeledes tilbyder Gnisten løbende foredrag eller enkelt snakke med en Gnist. Senest har Gnisten holdt et oplæg for bruger, pårørende og medarbejder ved psykiatrien i Aarhus kommune. I år er der planlagt en stand på torvedag 2 lørdage, hvor det er muligt for borger at få informationer om psykisk sygdom, møde en person der har en diagnose eller tilmelde sig Gnisten. Hovedformålet med fremmødet er afstigmatisering af begrebet psykisk sygdom. Planerne for 2014/15 er at arbejde, med at få flere Gnistvenner (frivillig) da efterspørgslen pt. er større en udbuddet. Der er givet tilsagn til regionen ang 2 nye partnerskabsprojekt, som retter sig mod større inddragelse af medarbejdere med brugererfaring og et projekt som retter sig mod inddragelse af pårørende og udarbejdelse af et systematisk redskab i relation til inddragelsen. Frivillighedsprojekt: Opdateret pr Socialpsykiatrien og Gnisten er repræsenteret i et 15M-pulje projekt organiseret under frivillighedscentret i Fredericia Kommune. Projektets formål er at skabe større sammenhængskræft mellem den offentlige social indsats og den frivillige og private indsats i Fredericia kommune samt videreudvikle eksisterende aktiviteter og skabe nye aktiviteter der

34 fremmer unge/voksne psykisk sårbares muligheder for et liv på egne præmisser, så de føler sig som en større del af det omgivende samfund. Det forventes at der i målgruppen er tale om ca. 80 borger i alderen år, ligeligt fordelt på køn. Projektet bygger på livspilot-metoden som er udviklet og afprøvet af Frivilligcentre i Fredericia. Det forventes at en mindre gruppe af personer, der kommer igennem forløbet kan fortsætte som frivillige i de forskellige tilbud der findes, evt. Gnisten. Projektgruppen består af repræsentanter fra Jobcenter, Frivillighedscentret, Futurelines, Sind, Gnisten, Socialpsykiatrien, Røde Kors, SOSU-skolen. I øjeblikket arbejdes der med at få overblik over øvrige samarbejdsparter, metoder samt rekruttering. Der er sendt et forslag til etablering af borger- og netværksråd i høring hos udsatterådet og handicaprådet. Dette forslag vil blive politisk behandlet ultimo oktober 2014 Indsatsområde: 3. Tværfagligt samarbejde Der skal i 2014 gøres en ekstra indsats for samarbejde på tværs af såvel fagligheder som fagafdelinger. Det vil bl.a. omhandle samarbejde med Familie- og Børnesundhed omkring overgang fra barn til voksen, samarbejde med jobcenteret omkring den nye førtidspensionsreform, samarbejde med Pleje og Sundhed omkring velfærdsteknologi Opdateret pr Status: Det tværfaglige samarbejde med børn og familieafdelingen omkring overgang fra barn til voksen er implementeret. Der afholdes løbende overdragelsesmøder. Det tværfaglige samarbejde med jobcentret er ligeledes godt på vej til at blive implemteret: 1) Det rehabliterende team jf. førtidspensionsreformen er langt i implemteringsfasen. 2) Den koordinerende sagsbehandler jf kontanthjælpsreformen og fortidspensionsreformen er i etableringsfasen. 3) Det nye rehabiterende team jf. sygedagpengereformen er i planlægsningsfasen. Der er indledt et projekt på Ulleruphus/solglimt omkring tænk på tværs som dels arbejder med ressourceudnyttelse og anvendelse af faglige kompetencer på tvær, dette projekt har umiddelbart ingen velfærdsteknologiske tilsnit. Der arbejdes endvidere med vidensdeling og løbende undersøgelse af velfærdsteknologier, f.eks. undersøgelse af om intelligente senge o.a. kan finde en bredere anvendelse end den som er i dag i Pleje- og Sundhed. Indsatsområde: 4. Teknologi Teknologi som redskab til effektiviseringer og borgernes selvhjulpenhed er en langsigtet proces. Der skal derfor fortsat arbejdes med teknologi som indsatsområde. Indsatserne tager udgangspunkt i: At gøre borgerne mere selvhjulpne At give borgerne tryghed i eget hjem At minimere medarbejderne spildtid De tre projekter som er løbet i gang i 2013 fortsætter ind i 2014: Skærmprojektet på Kobbelgaarden

35 Tablet forsøget på HippoCampus og Aspbo QR tags Opdateret pr Status: Projekterne fortsætter ind i 2014 som planlagt

36 Bilag: Udmøntning af besparelser i forbindelse med Budget høringsmateriale pdf Udvalg: Social- og Omsorgsudvalget Mødedato: 29. oktober Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 71077/14

37 Voksenservice - budget 2015 Udmøntning af besparelser i forbindelse med Budget 2015 HØRRINGSMATERIALE! Social- og Omsorgsudvalgets budgetudfordring Udfordringer (i mio. kr.) Udmøntning af Ny Vej stigende antal borgere/stigende tyngde 3,6 6,8 9,1 9,1 Rest fra handleplan (1. budgetopfølgningssag 60 af 18. juni 2014) Ikke afviklet gæld (engangs) STU: Stigende antal borgere på ekstern STU Manglende prisfremskrivning 0,7 0,7 0,7 0,7 Faldende indtægter som følge af reduktion i budgetter 0,7 0,7 0,7 0,7 I alt 12 15,2 17,5 40,5 Løsningsforslag til Budget 15 (i mio. kr.) Effektivisering (På egne tilbud) 1%-2%-3% model 1,3 2,6 3,9 3,9 Øvrig effektivisering - varekøb 0,2 0,2 0,2 0,2 Reduktion i eksternt budget (i alt 6 mio. i 2015) 3,0 5,0 7,0 7,0 Servicetilpasninger 7,5 7,5 7,5 7,5 I alt 12,0 15,3 18,6 18,6 Løsningsforslag uddybes på de efterfølgende sider

Voksenservice opfølgning på indsatsområder 2014

Voksenservice opfølgning på indsatsområder 2014 Voksenservice opfølgning på indsatsområder 2014 Planlægning og strategi 1. Kommunikation Siden udrulningen af handle- og udviklingsplanen En ny vej startede i 2011 har kommunikation været en vigtig faktor.

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Social- og Omsorgsudvalget, 18-03-2015 Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt:

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 16. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. august 2016 Mødested: Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Sent: 20 Feb :27: Signe Pedersen. Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf

Sent: 20 Feb :27: Signe Pedersen. Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf From: Signe Pedersen Sent: 20 Feb 2017 11:27:31 +0100 To: Signe Pedersen Subject: Sender: Politiske_ma l_for_voksenservice Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf Din meddelelse er klar til at

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 39 Referat Mødedato: 10. marts 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Læs mere

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Marianne Thomsen. Susanne Eilersen (O)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Marianne Thomsen. Susanne Eilersen (O) Socialudvalget, 29-10-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 29. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Socialudvalget, 27-08-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 31. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:30 Medlemmer:

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:20 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder)

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) August 2015 en del af arbejdet omkring kapacitetsanalyse omkring plejeboliger og ny struktur. GRUPPER FORMÅL

Læs mere

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat Politikområdet Ældre Regnskabsresultat Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 97,8%. Mindreforbruget, der udgør 14,8 mio. kr., er fremkommet på følgende måde: Driften viser et mindre

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget 26-05-2014 Drøftelse af, hvad forslaget til økonomisk politik betyder for s økonomi og service Budget for 2015-2018 Udfordringer og effektiviseringer Udfordringer Pres udefra Genoptræning

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 2015-18 6. 2015-18 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. EKSISTERENDE VISION, VÆRDIER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Kommunalbestyrelsens

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Misbrugscentret, Alkoholbehandlingen, Fynsgade 10B

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Misbrugscentret, Alkoholbehandlingen, Fynsgade 10B Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødested: Misbrugscentret, Alkoholbehandlingen, Fynsgade 10B Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Marie Christiansen Emne Visitation til friplejebolig 2015 Afdeling Sundhed og Omsorg Administrationen Telefon 9974 1013 E-post marie.christiansen@rksk.dk

Læs mere