Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE"

Transkript

1 Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Dækning: UE-28 ( europæiske borgere) Respondenter: Europæere i alderen 15 år og op Metode: Personligt interview (CAPI) Feltarbejde: juni 2013, TNS Opinion A. INFORMATION OM EUROPA-PARLAMENTET Medieomtale Interesse for EU-politik generelt Ønske om information Europa-Parlamentets image generelt B. EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE Status Opfattelse (i forhold til tidligere) Ønske (for fremtiden) C. KENDSKAB TIL EU-INSTITUTIONERNE Nævn tre EU-institutioner EU-institutionernes funktion Den institution, der repræsenterer EU bedst D. KENDSKAB TIL EUROPA-PARLAMENTET Tidspunktet for det næste valg til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentets funktion Beslutningstagning i Europa-Parlamentet Generelt kendskab til Europa-Parlamentet E. EUROPA-PARLAMENTET I DAG OG I MORGEN: VÆRDIER OG POLITIKKER Prioriterede politikker Politikker, der bør føres i krisetider Værdier, der skal forsvares DA 1

2 Eurobarometerundersøgelser, der er anvendt i forbindelse med tendens-spørgsmålene EB78.2 Parlameter Feltarbejde: 17. november 2. december 2012 (TNS opinion) Metode: EU-27 (personligt interview af borgere) Respondenter: Europæere i alderen 15 år og op EB77.4 Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet i 2014 Feltarbejde: juni 2012 (TNS opinion) Metode: Personligt interview af europæiske borgere Respondenter: Europæere i alderen 15 år og op EB 76.3 EB 71.1 EB 68.1 EB 66.1 Parlameter Feltarbejde: november 2011 (TNS opinion) Metode: Personligt interview af personer Respondenter: Europæere i alderen 15 år og op Parlameter Feltarbejde: 16. januar 22. februar 2009 (TNS opinion) Metode: Personligt interview af personer Respondenter: Europæere i alderen 15 år og op Parlameter Feltarbejde: 22. september 3. november 2007 (TNS opinion) Metode: Personligt interview af personer Respondenter: Europæere i alderen 15 år og op Standard Kommission Feltarbejde: 6. september 10. oktober 2006 (TNS opinion) Metode: Personligt interview af personer Respondenter: Europæere i alderen 15 år og op Der erindres om, at opinionsundersøgelser er skøn, hvis nøjagtighed alt andet lige afhænger af stikprøvens omfang og den observerede procentandel. Med stikprøver på omkring interview (omfang af den stikprøve, der almindeligvis anvendes i hver medlemsstat) varierer de reelle procentandele, dvs. hvis hele befolkningen var blevet interviewet, inden for følgende konfidensgrænser: Observerede procentandele 10 % eller 90 % 20 % eller 80 % 30 % eller 70 % 40 % eller 60 % 50 % Konfidensgrænser +/- 1,9 point +/- 2,5 point +/- 2,7 point +/- 3,0 point +/- 3,1 point 2

3 INDLEDNING MEDDELELSE Som følge af Kroatien tiltrædelse den 1. juli 2013, dvs. otte dage efter afslutningen af feltarbejdet til dette Eurobarometer, er nogle spørgsmål til dette land blevet formuleret på en anden måde. Parlameteret er en Eurobarometerundersøgelse foretaget for Europa-Parlamentet med det formål at måle europæernes opfattelse af Europa-Parlamentet, dets image og dets rolle samt deres kendskab til det. Dette er den tredje del af den Eurobarometerundersøgelse, der gennemføres for Europa-Parlamentet under titlen Europæerne et år før valget til Europa-Parlamentet i 2014 (feltarbejde i juni 2013), hvoraf første del (den institutionelle del) blev offentliggjort den 5. september 2013 og anden del (den økonomiske og sociale del) blev offentliggjort den 18. oktober Feltarbejdet fandt sted mellem den 7. og 23. juni Undersøgelsen er foretaget af TNS opinion i form af personlige interview med borgere i de 28 EU-medlemsstater. Resultaterne er angivet enten for EU-28, hvad angår nye spørgsmål, eller i form af tendenser for EU-27. DEN EUROPÆISKE KONTEKST Som det har været tilfældet de sidste seks år, er den europæiske kontekst for denne Eurobarometer-undersøgelse især præget af konsekvenserne af den monetære, finansielle, økonomiske og sociale krise. En række baggrundsmæssige begivenheder i ugerne forud for undersøgelsen, eller i løbet af denne, har sandsynligvis påvirket de adspurgtes svar. I juni måned offentliggjorde Eurostat således negative statistikker om udviklingen i arbejdsløsheden og BNP i Den Europæiske Union og medlemsstaterne. I samme periode nedjusterede Verdensbanken sin prognose for den samlede vækst i Desuden var den politiske situation i flere EU-medlemsstater mærket af en række omvæltninger og politiske ændringer i denne periode: præsidentvalg i Italien og regeringsskifte, første valg til Europa-Parlamentet i Kroatien samt regionale og lokale valg i Østrig, Det Forenede Kongerige, Letland og Italien. Demonstrationer, navnlig i Bulgarien og Grækenland og ny premierminister i Den Tjekkiske Republik osv. Vi minder om, at feltarbejdet fandt sted, før de første tegn på øget aktivitet i visse EUmedlemsstater slog igennem i deres offentlige meningsmålinger. Det skal understreges, at det, som det er tilfældet med alle undersøgelser af denne art, er vigtigt at huske på, at det europæiske gennemsnit er vægtet, og at de seks folkerigeste medlemsstater tegner sig for ca. 70 % af dette gennemsnit. 3

4 Det bør ligeledes understreges, at euroområdet tegner sig for 64 % og ikke-euroområdet for 36 % af EU-gennemsnittet. NB: For så vidt angår en række af spørgsmålene findes i bilaget en detaljeret sociodemografisk analyse og en beskrivelse af forskellene mellem euroområdet og ikkeeuroområdet. 4

5 HOVEDPUNKTER Med hensyn til Europa-Parlamentets image bemærkes, at tendensen har foretaget en kovending sammenlignet med november 2012: Forholdet positivt image / negativt image har vendt sig og er igen blevet positivt. Antallet af respondenter, der har et positivt billede af Europa-Parlamentet, udgør nu et relativt flertal. For en lang række andre aspekters vedkommende har man konstateret en tilbagevenden til positive meninger, som kan forklares med, at den bagved liggende situation har ændret sig. Man skal være opmærksom på, at Europa-Parlamentet i den foregående periode med feltarbejde midt i november og i begyndelsen af december 2012 var mere i mediernes søgelys på grund af de meget modsætningsfyldte debatter om programmeringen af EU-budgettet og om banktilsyn, vækstpakke, bankunion og rekapitalisering af bankerne osv. - Således erklærer halvdelen af europæerne, at de ikke har hørt Europa- Parlamentet omtalt inden for den seneste tid. Denne erindring om medieomtale har nået sit laveste niveau siden januar-februar 2009, nogle måneder før valget til Europa- Parlamentet i Interessen for EU-politiske spørgsmål er svækket betydeligt mellem november 2012 og juni I lyset af den aktuelle krise er det ikke overraskende blandt de politiske emner eller områder, som debatteres i Europa-Parlamentet, og som respondenterne ønsker mere information om, at finde en investeringsplan for skabelse af nye arbejdspladser, især til unge øverst på ønskelisten hos knapt en tredjedel af respondenterne efterfulgt af Deres rettigheder som EU-borger og EU s løsninger til bekæmpelse af krisen (sammen med gældsproblemerne, euroobligationer, afgift på finansielle transaktioner, osv.). Efter disse emner kommer bekæmpelse af skattesvig og skattely. Den rolle, som Europa-Parlamentet spiller nu, opfattes som vigtig af tre fjerdedele af respondenterne, og denne opfattelse har været relativ stabil i lang tid. - Med hensyn til den rolle, som Europa-Parlamentet har spillet i de seneste ti år, er meningerne delte: Næsten en tredjedel af europæerne mener, at Europa-Parlamentets rolle inden for EU er blevet styrket, og samme andel mener, at dets rolle er forblevet uændret. - Med hensyn til dets fremtidige rolle ønsker næsten en ud af to europæere at se Europa-Parlamentet spille en mere betydningsfuld rolle i fremtiden. Selv om der er tale om en tilbagegang siden den seneste undersøgelse i november 2012, er dette niveau sammenligneligt med niveauet i januar-februar 2009, nogle måneder før det sidste valg til Europa-Parlamentet. Når man beder de interviewede personer om spontant at nævne tre europæiske institutioner, er resultaterne meget stabile: Europa-Parlamentet nævnes af mere end halvdelen af respondenterne og ligger dermed langt foran de andre institutioner. 5

6 Når man interviewer europæerne om deres kendskab til institutionerne uden at tage hensyn til svarets nøjagtighed, er det Europa-Parlamentet, som nævnes først, og det såvel i forbindelse med udsagnet får sine medlemmer valgt ved almindeligt valg som stiller forslag til EU s love eller er sammensat af ministre fra de enkelte medlemsstater. Lige som i juni 2012 er Europa-Parlamentet den institution, der bedst repræsenterer EU, for en ud af to europæere. Svarene på dette spørgsmål er særdeles stabile. Mere end en tredjedel af europæerne ved allerede, at det kommende valg til Europa-Parlamentet vil finde sted i 2014 / i maj Det generelle kendskab til Europa-Parlamentets beføjelser er relativt stabilt: Et absolut flertal af europæerne ved, at EU-lovene skal være aftalt mellem Europa-Parlamentet og medlemsstaterne, at budgettet vedtages af Europa-Parlamentet og medlemsstaterne i fællesskab, at medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges i almindelige, direkte valg, og at medlemsstaterne ikke har samme antal pladser i Europa-Parlamentet. Det kommer ikke som en overraskelse, at bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse ligesom ved de foregående undersøgelser anses for at have høj prioritet. Udviklingen i svarene er forholdsvis begrænset, men viser en forskydning af prioriteterne i retning af de sociale spørgsmål. Og mere specifikt i krisetider prioriteres beskæftigelse og bekæmpelse af arbejdsløshed samt økonomiske og sociale spørgsmål højere end andre emner. Med hensyn til de værdier, som først og fremmest skal forsvares af Europa- Parlamentet, er der sket en udvikling i værdiernes hierarki mellem november 2012 og juni 2013: Beskyttelse af menneskerettighederne kommer altid ind på førstepladsen, men ligestilling rykker op fra tredjepladsen (som den delte med ytringsfrihed ) til andenpladsen (som den deler med solidaritet mellem medlemsstaterne og ytringsfrihed ). 6

7 DE VIGTIGSTE RESULTATER A. Information om Europa-Parlamentet Medieomtale Som tidligere nævnt skal disse resultater forstås i lyset af en særlig situation. Faktisk var Europa-Parlamentet i november 2012 mere i mediernes rampelys både på europæisk og på nationalt plan. På et år er erindringen om medieomtale faldet kraftigt (-17 til 47%). Dette var også tilfældet, om end i mindre omfang, i januar 2009, nogle måneder før valget til Europa-Parlamentet i På den anden side svarer halvdelen af respondenterne, at de inden for den seneste tid ikke har hørt Europa-Parlamentet omtalt (50 %, +16 procentpoint sammenlignet med november 2012). Der er vigtige forskelle afhængigt af køn, alder og især beskæftigelseskategori for så vidt angår erindring om medieomtale og Europa-Parlamentets image. Her ligger resultaterne højere hos mænd (52 %), personer over 40 (49 %), pensionister (49 %), ledere (54 %) og selvstændigt erhvervsdrivende (59 %) end hos kvinder (43 %), de yngste (39 %) og de hjemmegående (39 %). Det kan også konstateres, at erindringen om medieomtale er en smule bedre i euroområdet (48 %) end i ikke-euroområdet (45 %). Interesse for EU-politikken i almindelighed Interessen for EU-politiske anliggender er svækket betydeligt mellem november 2012 og juni 2013: 43 % (-8) af respondenterne sagde, at de var interesserede, mod 56 % (+8), der sagde det modsatte. Man kan spørge sig, i hvilket omfang denne tilbagegang i interessen for EUpolitiske spørgsmål kunne hænge sammen med faldet i erindringen om medieomtale af Europa-Parlamentet. Den svækkede interesse vedrører stort set alle medlemsstater: Rumænien er den eneste medlemsstat, hvor borgernes interesse er øget (33 %, +3). Den er stabil i Den Tjekkiske Republik med 25 % (=). I 25 andre medlemsstater derimod svækkes interessen for EU-politiske spørgsmål. Den største tilbagegang i interessen blev noteret for Sverige (49 % var interesserede, -16), Luxembourg (51 %, -16), Cypern (38 %, -15) og Frankrig (36 %, -13). 7

8 Ønske om information Følgende spørgsmål blev stillet til respondenterne: Hvilket emne eller politisk område, som debatteres i Europa-Parlamentet, eller hvilket emne af betydning for EU ønsker De at få mere oplysning om? De adspurgte fik fire svarmuligheder. Det hyppigste svar, valgt af 29 % på europæisk plan, er en investeringsplan for skabelse af nye arbejdspladser, især til unge. På en delt andenplads med 28 % kommer Deres rettigheder som EU-borger og EU s løsninger til bekæmpelse af krisen (sammen med gældsproblemerne, euroobligationer, afgift på finansielle transaktioner, osv.). Disse emner følges tæt op (to procentpoint) af bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skattely, som nævnes af 26 % af respondenterne. Det kan konstateres, at investeringsplanen for skabelse af nye arbejdspladser, især til unge" ligger på samme niveau i euroområdet som i ikke-euroområdet (med hhv. 28 % og 29 %). Derimod nævnes løsninger til bekæmpelse af krisen (28 %) langt oftere i euroområdet (30 %, på en delt førsteplads) end i ikke-euroområdet (22 %, på tredjepladsen). Europa-Parlamentets generelle image Det er interessant at konstatere, at Europa-Parlamentets neutrale image siden 2007 har ligget på et højt niveau og relativt stabilt over lang tid med 41 % i 2007 og 42 % i Derimod er der sket en kovending i tendensen over det sidste år for så vidt angår det positive og det negative image: De respondenter, der har et positivt indtryk af Europa-Parlamentet, bliver stadig flere og udgør et relativt flertal (30 %, +3 sammenlignet med november 2012), medens de respondenter, der har et negativt indtryk, bliver færre og færre (25 %, -3). Stigningen i antallet af respondenter med et positivt indtryk er større i ikkeeuroområdet (32 %, +4) end i euroområdet (29 %, +2). Europa-Parlamentets generelle image er forbedret hos et stort flertal af medlemsstaterne, selv hos flertallet af de medlemsstater, der er hårdest ramt af krisen. Der er f.eks. sket en stigning på 17 procentpoint i Irland og på 10 procentpoint i Belgien. De største fald derimod indtrådte i Cypern (-7) og Nederlandene (-4). 8

9 B. Europa-Parlamentets rolle Opfattelsen af Europa-Parlamentets rolle Der er blevet stillet tre spørgsmål om opfattelsen af Europa-Parlamentets tidligere, nuværende og fremtidige rolle i EU. Hermed gives en detaljeret gennemgang af dem: Situation (nuværende rolle) Den rolle, som Europa-Parlamentet spiller nu, opfattes som vigtig af 76 % (+1 sammenlignet med november 2013) af respondenterne. Denne mening har været relativ stabil over tid. Opfattelse (tidligere rolle) På dette område er meningerne delte: Der er lige så mange europæere, der mener, at Europa-Parlamentets rolle i EU "er blevet styrket i løbet af de sidste ti år (32 %, -3 sammenlignet med november 2012), som der er europæere, der mener, at dets rolle er forblevet uændret (32 %, +3). Denne følelse har oplevet et fald i euroområdet (33 %, -4) og er stabil i ikkeeuroområdet (31 %, =). Ønsker (fremtidig rolle) Set over lang tid må det konstateres, at niveauet for ønskerne om, at Europa- Parlamentet skal spille en større rolle end nu (49 %) er sammenligneligt med niveauet i januar-februar 2009 (48 %), nogle måneder før det foregående valg til Europa-Parlamentet. Set over et år derimod er tendensen faldende med et kraftigt fald på 5 procentpoint sammenlignet med november 2012 for den andel af europæerne, der ønsker, at Europa-Parlamentet skal spille en mere fremtrædende rolle i fremtiden. I modsætning til den foregående undersøgelse er andelen af de borgere fra nogle af de mest kriseramte lande, der ønsker at se Europa-Parlamentet spille en mere fremtrædende rolle, faldende. Det gælder f.eks. i Spanien (56 %, -12), Grækenland (61 %, -5) og Italien (45 %, -4). I forbindelse med dette spørgsmål er det også værd at bemærke, at den kraftigste udvikling er sket i folkerige medlemsstater, nemlig Tyskland (43 %, -11) og Polen (50 %, -13). 9

10 C. Kendskab til EU-institutionerne Der blev stillet en række spørgsmål om kendskabet til EU-institutionerne, hvordan de fungerer, og hvordan de er repræsentative. Europa-Parlamentet er den institution, borgerne kender bedst Når man beder respondenterne om spontant at nævne tre EU-institutioner, får man nogle meget stabile svar: 53 % nævner Europa-Parlamentet (= sammenlignet med juni 2012), 27 % Den Europæiske Centralbank (ECB) (=), 24 % Europa- Kommissionen (-1), 13 % Den Europæiske Unions Domstol (+3) og 11 % Rådet for Den Europæiske Union (+1). Dette hierarki, som er baseret på EU-27-gennemsnittet, svarer til hierarkiet i euroområdet, men ikke til det i ikke-euroområdet. Her er Kommissionen (24 %) bedre kendt end ECB (14 %). På nationalt plan er der sket en kraftig udvikling i Rumænien (81 %, +12) og Portugal (67 %, +11), og i modsat retning i Italien med -10 procentpoint til 63 %. Det er dog vigtigt at bemærke, at 31 % af de adspurgte ikke kendte nogen af institutionerne. Faktisk er der en forskel på hele 57 procentpoint, idet andelen af ved ikke varierer fra 4 % i Østrig og 10 % i Slovakiet til 61 % i Det Forenede Kongerige og 51 % i Frankrig. Institutionernes funktionsmåde Der blev stillet tre spørgsmål om de europæiske institutioners funktionsmåde og sammensætning. - "Får sine medlemmer valgt ved almindeligt valg": 51 % svarede Europa-Parlamentet (-4 procentpoint sammenlignet med juni 2012), 12 % Kommissionen (+3) og 9 % (+1) Rådet for Den Europæiske Union. - "Stiller forslag til love" i EU: 38 % svarede Europa-Parlamentet (-2), 27 % Kommissionen (+5) og 14 % (=) Rådet for Den Europæiske Union. - "Er sammensat af ministre fra de enkelte medlemsstater : 30 % svarede Europa- Parlamentet (+1), 19 % Kommissionen (=), og 28 % Rådet for Den Europæiske Union (=). Svarene på disse spørgsmål er forholdsvis stabile sammenlignet med året før (EB/PE 77.4, juni 2012): De vigtigste forskelle består i faldet i korrekte svar vedrørende Europa- Parlamentet og stigningen i korrekte svar vedrørende Kommissionen. På nationalt plan er der store forskelle i respondenternes kendskab fra medlemsstat til medlemsstat. Forskellene kan nå helt op på 45 procentpoint. 10

11 Europa-Parlamentet er den institution, der repræsenterer EU bedst Et år senere er Europa-Parlamentet stadigvæk den institution, der repræsenterer EU bedst, med 50 % af svarene (-2 procentpoint i forhold til juni 2012). Kommissionen (=) og Rådet (+1) ligger lige med hver 15 %. Svarene på dette spørgsmål er særdeles stabile. På nationalt plan nævnes Europa-Parlamentet oftest i Bulgarien (60 %), Italien, Slovakiet, Litauen og Rumænien (59 % for hver af de fire landes vedkommende). De tre medlemsstater, hvor Europa-Parlamentet nævnes færrest gange, er Irland (43 %), Belgien (41 %) og Det Forenede Kongerige (39 %). D. Kendskab til Europa-Parlamentet Tidspunktet for det kommende valg til Europa-Parlamentet Mere end en tredjedel af europæerne ved allerede, at det kommende valg til Europa- Parlamentet vil finde sted i 2014 / i maj Et år før valget er der 34 % af europæerne, der ved, hvornår valget finder sted (år eller måned og år), 20 %, der svarer forkert, og 46 %, der svarer, at de ikke ved det. På nationalt plan er der forskelle på op til 55 procentpoint mellem Det Forenede Kongerige (16 %), Frankrig (20 %) og Spanien (23 %) og Belgien (71 %), Malta (62 %) og Ungarn (60 %). Kendskab til funktionsmåden Der er en vis stabilitet i svarene med hensyn til andelen af europæere, der ved, at medlemmerne af Europa-Parlamentet er grupperet i mødesalen efter deres politiske tilhørsforhold (43 %, -1 procentpoint i forhold til november 2012), og andelen af respondenter, der tror, at de grupperes efter deres nationalitet, er stadigvæk mindre, om end der er sket en let stigning (39 %, +3). På spørgsmålene vedrørende beslutningstagningen i Europa-Parlamentet, er fordelingen af respondenternes svar tydelig: mere end en tredjedel svarer, at den sker ud fra politisk tilhørsforhold (37 %, =) eller ud fra den medlemsstats interesser, som de er valgt i (39 %, +2). Kun 12 % (-1) svarer spontant, at beslutningerne i Europa-Parlamentet træffes lige så meget ud fra medlemmernes politiske tilhørsforhold som ud fra den medlemsstats interesser, som de er valgt i. Et forholdsvist stabilt generelt kendskab til Europa-Parlamentet med et absolut flertal af respondenter, der giver de korrekte svar Der blev stillet fire spørgsmål til respondenterne, som kunne besvares med rigtigt/forkert, med følgende resultater: 11

12 62 % (+1 procentpoint siden juni 2012) ved, at EU-love skal være aftalt mellem Europa-Parlamentet og medlemsstaterne 61 % (+2) ved, at budgettet vedtages af Europa-Parlamentet og medlemsstaterne i fællesskab 57 % (-1) ved, at medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges af borgerne i hver enkelt medlemsstat ved almindelige direkte valg 58 % (+2) ved, at medlemsstaterne ikke har det samme antal pladser i Europa- Parlamentet. E. Europa-Parlamentet i dag og i morgen: politikker og værdier Med krisen som kontekst er der imellem de to sidste undersøgelser sket et fald i antallet af svar, hvor rent økonomiske og finansielle anliggender nævnes. Selv om der er tale om en begrænset ændring, afspejler denne udvikling en forskydning i de prioriteter, som europæerne er optaget af, i retning af sociale anliggender. Ud over det traditionelle spørgsmål om de prioriterede politikker blev europæerne også spurgt mere specifikt om, hvilke områder der skal prioriteres op i lyset af krisen. Prioriterede politikker Som hver eneste år siden 2010 blev europæerne først spurgt, hvilke politikker de først og fremmest ønskede forsvaret af Europa-Parlamentet. Bekæmpelse af fattigdom og social udgrænsning er med 51 % (-2 procentpoints sammenlignet med september2012) ligesom i de foregående undersøgelser den politik, der anføres oftest. Det største fald optrådte ved svarmuligheden koordination af hhv. økonomi-, budget- og skattepolitikken (30 %, -5) Styrket beskyttelse af forbrugerne og folkesundheden kom ind på andenpladsen med 33 % (+3). Dernæst blev respondenterne spurgt mere specifikt om, hvilke foranstaltninger der bør træffes i krisetider Her var det området beskæftigelse og bekæmpelse af arbejdsløsheden. der med 74 % (+2 procentpoint siden juni 2012) kom ind langt foran alle de andre politikker. Derefter kom købekraft og inflationsbekæmpelse med 34 % (-1), fulgt af pension (31 %, +3) og boligforhold (21 %, +3). På ny kunne man konstatere en tilbagegang for de økonomiske og finansielle emner, der er direkte forbundet med bekæmpelse af krisen, med undtagelse af "genskabelse af vækst" (35 %, =): Nedbringelse af EU-medlemsstaternes offentlige gæld gik tilbage med 5 procentpoint (til 32 %) og "regulering af de finansielle markeder" med 4 procentpoint (til 29 %). 12

13 Der blev konstateret nogle særlige forhold i svarene fra nogle lande, herunder en kraftig stigning i det mest valgte svar på europæisk plan, beskæftigelse og bekæmpelse af arbejdsløsheden (74 %), i Nederlandene til 79 % (+12), Malta med 67 % (+11) og Belgien til 69 % (+10). Værdier, der skal forsvares Mellem november 2011 og november 2012 var værdiernes hierarki stort set stabilt, og det ændrede sig meget lidt mellem 2012 og juni 2013: o Beskyttelse af menneskerettighederne kommer altid på førstepladsen (54 %, -2). På en delt andenplads ligger tre andre værdier, der alle har fået 33 %: o Ligestilling er rykket fra tredjepladsen til andenpladsen (33 %, +1) ved siden af o Solidaritet mellem medlemsstaterne, der bevarer sin andenplads (33 %m -2), og o "Ytringsfrihed, der ligeledes kommer op på andenpladsen (33 %, +1). Derefter kommer dialog mellem kulturer og religioner med 20 % (-1). Værdien solidaritet mellem EU og de fattige lande i verden tegner sig for det stærkeste fald med -4 procentpoint til 20 %. Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Jacques Nancy

14 A. INFORMATION OM EUROPA-PARLAMENTET 1. Medieomtale 1) EU-gennemsnit 14

15 2) Nationale resultater 15

16 3) Nationale udviklinger 16

17 2. Interesse for EU-politik generelt 1) EU-gennemsnit 17

18 2) Nationale resultater 18

19 3) Nationale udviklinger 19

20 3. Ønske om information 1) EU-gennemsnit 20

21 2) Nationale resultater 21

22 3) Nationale udviklinger Punkter, som får 15% eller mere 22

23 4. Europa-Parlamentets image generelt 1) EU-gennemsnit DA 23

24 2) Nationale resultater 24

25 3) Nationale udviklinger 25

26 B. EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE 1. Status 1) EU-gennemsnit 26

27 2) Nationale resultater 27

28 3) Nationale udviklinger 28

29 2. Opfattelse (i forhold til tidligere) 1) EU-gennemsnit 29

30 2) Nationale resultater 30

31 3) Nationale udviklinger 31

32 3. Ønske (for fremtiden) 1) EU-gennemsnit 32

33 2) Nationale resultater 33

34 3) Nationale udviklinger 34

35 C. KENDSKAB TIL EU-INSTITUTIONERNE 1. Nævn tre EU-institutioner 1) EU-gennemsnit Åbent spørgsmål 35

36 2) Nationale resultater Åbent spørgsmål 36

37 Åbent spørgsmål 37

38 3) Nationale udviklinger Åbent spørgsmål - Punkter, som får 10% eller mere DA 38

39 2. EU-institutionernes funktion 1) EU-gennemsnit 39

40 2) Nationale resultater 40

41 41

42 42

43 3) Nationale udviklinger 43

44 3. Den institution, der repræsenterer EU bedst 1) EU-gennemsnit 44

45 2) Nationale resultater 45

46 3) Nationale udviklinger 46

47 D. KENDSKAB TIL EUROPA-PARLAMENTET 1. Tidspunktet for det næste valg til Europa-Parlamentet 1) EU-gennemsnit Åbent spørgsmål 47

48 2) Nationale resultater Åbent spørgsmål 48

49 Åbent spørgsmål 49

50 2. Europa-Parlamentets funktion 1) EU-gennemsnit 50

51 2) Nationale resultater 51

52 3) Nationale udviklinger 52

53 3. Beslutningstagning i Europa-Parlamentet 1) EU-gennemsnit 53

54 2) Nationale resultater 54

55 3) Nationale udviklinger 55

56 4. Generelt kendskab til Europa-Parlamentet 1) EU-gennemsnit 56

57 2) Nationale resultater 57

58 58

59 59

60 60

61 3) Nationale udviklinger 61

62 E. EUROPA-PARLAMENTET I DAG OG I MORGEN: VÆRDIER OG POLITIKKER 1. Prioriterede politikker 1) EU-gennemsnit 62

63 2) Nationale resultater 63

64 3) Nationale udviklinger Punkter, som får 25% eller mere 64

65 2. Politikker, der bør føres i krisetider 1) EU-gennemsnit 65

66 2) Nationale resultater 66

67 3) Nationale udviklinger Punkter, som får 30% eller mere 67

68 3. Værdier, der skal forsvares 1) EU-gennemsnit 68

69 2) Nationale resultater 69

70 3) Nationale udviklinger Punkter, som får 20% eller mere 70

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Danish Sammendrag på dansk HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Sammendrag De europæiske lande har i de seneste årtier opnået betydelige

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION Drevet af UNITE-IT 2014 GENERELT OVERBLIK Unite-IT-netværket har fejret sit andet projekt år, men det er blot det første fulde funktionelle år. Det har fastholdt

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER LANDERESULTATER Andelen af de adspurgte i Danmark, som siger, at det er vigtigt at hjælpe folk i udviklingslandene, svarer til gennemsnittet for hele EU (85%). Det samme gælder for andelen af folk, som

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2002 KOM(2002) 333 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Antal Ældre Tabeller og figurer

Antal Ældre Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2015 Antal Ældre Tabeller og figurer Ældre Sagen Maj 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark D A F Analyse AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Nr. 3 21. august 2013 udsendt i uge 34 Se flere nyheder på www.daf.dk LÆS I DETTE NUMMER: 2013 ligner endnu et flot bilår Danskerne er europamestre

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 529 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmarks. fire. EU-undtagelser

Danmarks. fire. EU-undtagelser Danmarks fire EU-undtagelser Den Danske Europabevægelse Den Danske Europabevægelse er en tværpolitisk, landsdækkende medlemsorganisation, der laver oplysningsarbejde om Europa. Vi har mere end 60 års erfaring

Læs mere