Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE"

Transkript

1 Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Dækning: UE-28 ( europæiske borgere) Respondenter: Europæere i alderen 15 år og op Metode: Personligt interview (CAPI) Feltarbejde: juni 2013, TNS Opinion A. INFORMATION OM EUROPA-PARLAMENTET Medieomtale Interesse for EU-politik generelt Ønske om information Europa-Parlamentets image generelt B. EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE Status Opfattelse (i forhold til tidligere) Ønske (for fremtiden) C. KENDSKAB TIL EU-INSTITUTIONERNE Nævn tre EU-institutioner EU-institutionernes funktion Den institution, der repræsenterer EU bedst D. KENDSKAB TIL EUROPA-PARLAMENTET Tidspunktet for det næste valg til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentets funktion Beslutningstagning i Europa-Parlamentet Generelt kendskab til Europa-Parlamentet E. EUROPA-PARLAMENTET I DAG OG I MORGEN: VÆRDIER OG POLITIKKER Prioriterede politikker Politikker, der bør føres i krisetider Værdier, der skal forsvares DA 1

2 Eurobarometerundersøgelser, der er anvendt i forbindelse med tendens-spørgsmålene EB78.2 Parlameter Feltarbejde: 17. november 2. december 2012 (TNS opinion) Metode: EU-27 (personligt interview af borgere) Respondenter: Europæere i alderen 15 år og op EB77.4 Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet i 2014 Feltarbejde: juni 2012 (TNS opinion) Metode: Personligt interview af europæiske borgere Respondenter: Europæere i alderen 15 år og op EB 76.3 EB 71.1 EB 68.1 EB 66.1 Parlameter Feltarbejde: november 2011 (TNS opinion) Metode: Personligt interview af personer Respondenter: Europæere i alderen 15 år og op Parlameter Feltarbejde: 16. januar 22. februar 2009 (TNS opinion) Metode: Personligt interview af personer Respondenter: Europæere i alderen 15 år og op Parlameter Feltarbejde: 22. september 3. november 2007 (TNS opinion) Metode: Personligt interview af personer Respondenter: Europæere i alderen 15 år og op Standard Kommission Feltarbejde: 6. september 10. oktober 2006 (TNS opinion) Metode: Personligt interview af personer Respondenter: Europæere i alderen 15 år og op Der erindres om, at opinionsundersøgelser er skøn, hvis nøjagtighed alt andet lige afhænger af stikprøvens omfang og den observerede procentandel. Med stikprøver på omkring interview (omfang af den stikprøve, der almindeligvis anvendes i hver medlemsstat) varierer de reelle procentandele, dvs. hvis hele befolkningen var blevet interviewet, inden for følgende konfidensgrænser: Observerede procentandele 10 % eller 90 % 20 % eller 80 % 30 % eller 70 % 40 % eller 60 % 50 % Konfidensgrænser +/- 1,9 point +/- 2,5 point +/- 2,7 point +/- 3,0 point +/- 3,1 point 2

3 INDLEDNING MEDDELELSE Som følge af Kroatien tiltrædelse den 1. juli 2013, dvs. otte dage efter afslutningen af feltarbejdet til dette Eurobarometer, er nogle spørgsmål til dette land blevet formuleret på en anden måde. Parlameteret er en Eurobarometerundersøgelse foretaget for Europa-Parlamentet med det formål at måle europæernes opfattelse af Europa-Parlamentet, dets image og dets rolle samt deres kendskab til det. Dette er den tredje del af den Eurobarometerundersøgelse, der gennemføres for Europa-Parlamentet under titlen Europæerne et år før valget til Europa-Parlamentet i 2014 (feltarbejde i juni 2013), hvoraf første del (den institutionelle del) blev offentliggjort den 5. september 2013 og anden del (den økonomiske og sociale del) blev offentliggjort den 18. oktober Feltarbejdet fandt sted mellem den 7. og 23. juni Undersøgelsen er foretaget af TNS opinion i form af personlige interview med borgere i de 28 EU-medlemsstater. Resultaterne er angivet enten for EU-28, hvad angår nye spørgsmål, eller i form af tendenser for EU-27. DEN EUROPÆISKE KONTEKST Som det har været tilfældet de sidste seks år, er den europæiske kontekst for denne Eurobarometer-undersøgelse især præget af konsekvenserne af den monetære, finansielle, økonomiske og sociale krise. En række baggrundsmæssige begivenheder i ugerne forud for undersøgelsen, eller i løbet af denne, har sandsynligvis påvirket de adspurgtes svar. I juni måned offentliggjorde Eurostat således negative statistikker om udviklingen i arbejdsløsheden og BNP i Den Europæiske Union og medlemsstaterne. I samme periode nedjusterede Verdensbanken sin prognose for den samlede vækst i Desuden var den politiske situation i flere EU-medlemsstater mærket af en række omvæltninger og politiske ændringer i denne periode: præsidentvalg i Italien og regeringsskifte, første valg til Europa-Parlamentet i Kroatien samt regionale og lokale valg i Østrig, Det Forenede Kongerige, Letland og Italien. Demonstrationer, navnlig i Bulgarien og Grækenland og ny premierminister i Den Tjekkiske Republik osv. Vi minder om, at feltarbejdet fandt sted, før de første tegn på øget aktivitet i visse EUmedlemsstater slog igennem i deres offentlige meningsmålinger. Det skal understreges, at det, som det er tilfældet med alle undersøgelser af denne art, er vigtigt at huske på, at det europæiske gennemsnit er vægtet, og at de seks folkerigeste medlemsstater tegner sig for ca. 70 % af dette gennemsnit. 3

4 Det bør ligeledes understreges, at euroområdet tegner sig for 64 % og ikke-euroområdet for 36 % af EU-gennemsnittet. NB: For så vidt angår en række af spørgsmålene findes i bilaget en detaljeret sociodemografisk analyse og en beskrivelse af forskellene mellem euroområdet og ikkeeuroområdet. 4

5 HOVEDPUNKTER Med hensyn til Europa-Parlamentets image bemærkes, at tendensen har foretaget en kovending sammenlignet med november 2012: Forholdet positivt image / negativt image har vendt sig og er igen blevet positivt. Antallet af respondenter, der har et positivt billede af Europa-Parlamentet, udgør nu et relativt flertal. For en lang række andre aspekters vedkommende har man konstateret en tilbagevenden til positive meninger, som kan forklares med, at den bagved liggende situation har ændret sig. Man skal være opmærksom på, at Europa-Parlamentet i den foregående periode med feltarbejde midt i november og i begyndelsen af december 2012 var mere i mediernes søgelys på grund af de meget modsætningsfyldte debatter om programmeringen af EU-budgettet og om banktilsyn, vækstpakke, bankunion og rekapitalisering af bankerne osv. - Således erklærer halvdelen af europæerne, at de ikke har hørt Europa- Parlamentet omtalt inden for den seneste tid. Denne erindring om medieomtale har nået sit laveste niveau siden januar-februar 2009, nogle måneder før valget til Europa- Parlamentet i Interessen for EU-politiske spørgsmål er svækket betydeligt mellem november 2012 og juni I lyset af den aktuelle krise er det ikke overraskende blandt de politiske emner eller områder, som debatteres i Europa-Parlamentet, og som respondenterne ønsker mere information om, at finde en investeringsplan for skabelse af nye arbejdspladser, især til unge øverst på ønskelisten hos knapt en tredjedel af respondenterne efterfulgt af Deres rettigheder som EU-borger og EU s løsninger til bekæmpelse af krisen (sammen med gældsproblemerne, euroobligationer, afgift på finansielle transaktioner, osv.). Efter disse emner kommer bekæmpelse af skattesvig og skattely. Den rolle, som Europa-Parlamentet spiller nu, opfattes som vigtig af tre fjerdedele af respondenterne, og denne opfattelse har været relativ stabil i lang tid. - Med hensyn til den rolle, som Europa-Parlamentet har spillet i de seneste ti år, er meningerne delte: Næsten en tredjedel af europæerne mener, at Europa-Parlamentets rolle inden for EU er blevet styrket, og samme andel mener, at dets rolle er forblevet uændret. - Med hensyn til dets fremtidige rolle ønsker næsten en ud af to europæere at se Europa-Parlamentet spille en mere betydningsfuld rolle i fremtiden. Selv om der er tale om en tilbagegang siden den seneste undersøgelse i november 2012, er dette niveau sammenligneligt med niveauet i januar-februar 2009, nogle måneder før det sidste valg til Europa-Parlamentet. Når man beder de interviewede personer om spontant at nævne tre europæiske institutioner, er resultaterne meget stabile: Europa-Parlamentet nævnes af mere end halvdelen af respondenterne og ligger dermed langt foran de andre institutioner. 5

6 Når man interviewer europæerne om deres kendskab til institutionerne uden at tage hensyn til svarets nøjagtighed, er det Europa-Parlamentet, som nævnes først, og det såvel i forbindelse med udsagnet får sine medlemmer valgt ved almindeligt valg som stiller forslag til EU s love eller er sammensat af ministre fra de enkelte medlemsstater. Lige som i juni 2012 er Europa-Parlamentet den institution, der bedst repræsenterer EU, for en ud af to europæere. Svarene på dette spørgsmål er særdeles stabile. Mere end en tredjedel af europæerne ved allerede, at det kommende valg til Europa-Parlamentet vil finde sted i 2014 / i maj Det generelle kendskab til Europa-Parlamentets beføjelser er relativt stabilt: Et absolut flertal af europæerne ved, at EU-lovene skal være aftalt mellem Europa-Parlamentet og medlemsstaterne, at budgettet vedtages af Europa-Parlamentet og medlemsstaterne i fællesskab, at medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges i almindelige, direkte valg, og at medlemsstaterne ikke har samme antal pladser i Europa-Parlamentet. Det kommer ikke som en overraskelse, at bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse ligesom ved de foregående undersøgelser anses for at have høj prioritet. Udviklingen i svarene er forholdsvis begrænset, men viser en forskydning af prioriteterne i retning af de sociale spørgsmål. Og mere specifikt i krisetider prioriteres beskæftigelse og bekæmpelse af arbejdsløshed samt økonomiske og sociale spørgsmål højere end andre emner. Med hensyn til de værdier, som først og fremmest skal forsvares af Europa- Parlamentet, er der sket en udvikling i værdiernes hierarki mellem november 2012 og juni 2013: Beskyttelse af menneskerettighederne kommer altid ind på førstepladsen, men ligestilling rykker op fra tredjepladsen (som den delte med ytringsfrihed ) til andenpladsen (som den deler med solidaritet mellem medlemsstaterne og ytringsfrihed ). 6

7 DE VIGTIGSTE RESULTATER A. Information om Europa-Parlamentet Medieomtale Som tidligere nævnt skal disse resultater forstås i lyset af en særlig situation. Faktisk var Europa-Parlamentet i november 2012 mere i mediernes rampelys både på europæisk og på nationalt plan. På et år er erindringen om medieomtale faldet kraftigt (-17 til 47%). Dette var også tilfældet, om end i mindre omfang, i januar 2009, nogle måneder før valget til Europa-Parlamentet i På den anden side svarer halvdelen af respondenterne, at de inden for den seneste tid ikke har hørt Europa-Parlamentet omtalt (50 %, +16 procentpoint sammenlignet med november 2012). Der er vigtige forskelle afhængigt af køn, alder og især beskæftigelseskategori for så vidt angår erindring om medieomtale og Europa-Parlamentets image. Her ligger resultaterne højere hos mænd (52 %), personer over 40 (49 %), pensionister (49 %), ledere (54 %) og selvstændigt erhvervsdrivende (59 %) end hos kvinder (43 %), de yngste (39 %) og de hjemmegående (39 %). Det kan også konstateres, at erindringen om medieomtale er en smule bedre i euroområdet (48 %) end i ikke-euroområdet (45 %). Interesse for EU-politikken i almindelighed Interessen for EU-politiske anliggender er svækket betydeligt mellem november 2012 og juni 2013: 43 % (-8) af respondenterne sagde, at de var interesserede, mod 56 % (+8), der sagde det modsatte. Man kan spørge sig, i hvilket omfang denne tilbagegang i interessen for EUpolitiske spørgsmål kunne hænge sammen med faldet i erindringen om medieomtale af Europa-Parlamentet. Den svækkede interesse vedrører stort set alle medlemsstater: Rumænien er den eneste medlemsstat, hvor borgernes interesse er øget (33 %, +3). Den er stabil i Den Tjekkiske Republik med 25 % (=). I 25 andre medlemsstater derimod svækkes interessen for EU-politiske spørgsmål. Den største tilbagegang i interessen blev noteret for Sverige (49 % var interesserede, -16), Luxembourg (51 %, -16), Cypern (38 %, -15) og Frankrig (36 %, -13). 7

8 Ønske om information Følgende spørgsmål blev stillet til respondenterne: Hvilket emne eller politisk område, som debatteres i Europa-Parlamentet, eller hvilket emne af betydning for EU ønsker De at få mere oplysning om? De adspurgte fik fire svarmuligheder. Det hyppigste svar, valgt af 29 % på europæisk plan, er en investeringsplan for skabelse af nye arbejdspladser, især til unge. På en delt andenplads med 28 % kommer Deres rettigheder som EU-borger og EU s løsninger til bekæmpelse af krisen (sammen med gældsproblemerne, euroobligationer, afgift på finansielle transaktioner, osv.). Disse emner følges tæt op (to procentpoint) af bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skattely, som nævnes af 26 % af respondenterne. Det kan konstateres, at investeringsplanen for skabelse af nye arbejdspladser, især til unge" ligger på samme niveau i euroområdet som i ikke-euroområdet (med hhv. 28 % og 29 %). Derimod nævnes løsninger til bekæmpelse af krisen (28 %) langt oftere i euroområdet (30 %, på en delt førsteplads) end i ikke-euroområdet (22 %, på tredjepladsen). Europa-Parlamentets generelle image Det er interessant at konstatere, at Europa-Parlamentets neutrale image siden 2007 har ligget på et højt niveau og relativt stabilt over lang tid med 41 % i 2007 og 42 % i Derimod er der sket en kovending i tendensen over det sidste år for så vidt angår det positive og det negative image: De respondenter, der har et positivt indtryk af Europa-Parlamentet, bliver stadig flere og udgør et relativt flertal (30 %, +3 sammenlignet med november 2012), medens de respondenter, der har et negativt indtryk, bliver færre og færre (25 %, -3). Stigningen i antallet af respondenter med et positivt indtryk er større i ikkeeuroområdet (32 %, +4) end i euroområdet (29 %, +2). Europa-Parlamentets generelle image er forbedret hos et stort flertal af medlemsstaterne, selv hos flertallet af de medlemsstater, der er hårdest ramt af krisen. Der er f.eks. sket en stigning på 17 procentpoint i Irland og på 10 procentpoint i Belgien. De største fald derimod indtrådte i Cypern (-7) og Nederlandene (-4). 8

9 B. Europa-Parlamentets rolle Opfattelsen af Europa-Parlamentets rolle Der er blevet stillet tre spørgsmål om opfattelsen af Europa-Parlamentets tidligere, nuværende og fremtidige rolle i EU. Hermed gives en detaljeret gennemgang af dem: Situation (nuværende rolle) Den rolle, som Europa-Parlamentet spiller nu, opfattes som vigtig af 76 % (+1 sammenlignet med november 2013) af respondenterne. Denne mening har været relativ stabil over tid. Opfattelse (tidligere rolle) På dette område er meningerne delte: Der er lige så mange europæere, der mener, at Europa-Parlamentets rolle i EU "er blevet styrket i løbet af de sidste ti år (32 %, -3 sammenlignet med november 2012), som der er europæere, der mener, at dets rolle er forblevet uændret (32 %, +3). Denne følelse har oplevet et fald i euroområdet (33 %, -4) og er stabil i ikkeeuroområdet (31 %, =). Ønsker (fremtidig rolle) Set over lang tid må det konstateres, at niveauet for ønskerne om, at Europa- Parlamentet skal spille en større rolle end nu (49 %) er sammenligneligt med niveauet i januar-februar 2009 (48 %), nogle måneder før det foregående valg til Europa-Parlamentet. Set over et år derimod er tendensen faldende med et kraftigt fald på 5 procentpoint sammenlignet med november 2012 for den andel af europæerne, der ønsker, at Europa-Parlamentet skal spille en mere fremtrædende rolle i fremtiden. I modsætning til den foregående undersøgelse er andelen af de borgere fra nogle af de mest kriseramte lande, der ønsker at se Europa-Parlamentet spille en mere fremtrædende rolle, faldende. Det gælder f.eks. i Spanien (56 %, -12), Grækenland (61 %, -5) og Italien (45 %, -4). I forbindelse med dette spørgsmål er det også værd at bemærke, at den kraftigste udvikling er sket i folkerige medlemsstater, nemlig Tyskland (43 %, -11) og Polen (50 %, -13). 9

10 C. Kendskab til EU-institutionerne Der blev stillet en række spørgsmål om kendskabet til EU-institutionerne, hvordan de fungerer, og hvordan de er repræsentative. Europa-Parlamentet er den institution, borgerne kender bedst Når man beder respondenterne om spontant at nævne tre EU-institutioner, får man nogle meget stabile svar: 53 % nævner Europa-Parlamentet (= sammenlignet med juni 2012), 27 % Den Europæiske Centralbank (ECB) (=), 24 % Europa- Kommissionen (-1), 13 % Den Europæiske Unions Domstol (+3) og 11 % Rådet for Den Europæiske Union (+1). Dette hierarki, som er baseret på EU-27-gennemsnittet, svarer til hierarkiet i euroområdet, men ikke til det i ikke-euroområdet. Her er Kommissionen (24 %) bedre kendt end ECB (14 %). På nationalt plan er der sket en kraftig udvikling i Rumænien (81 %, +12) og Portugal (67 %, +11), og i modsat retning i Italien med -10 procentpoint til 63 %. Det er dog vigtigt at bemærke, at 31 % af de adspurgte ikke kendte nogen af institutionerne. Faktisk er der en forskel på hele 57 procentpoint, idet andelen af ved ikke varierer fra 4 % i Østrig og 10 % i Slovakiet til 61 % i Det Forenede Kongerige og 51 % i Frankrig. Institutionernes funktionsmåde Der blev stillet tre spørgsmål om de europæiske institutioners funktionsmåde og sammensætning. - "Får sine medlemmer valgt ved almindeligt valg": 51 % svarede Europa-Parlamentet (-4 procentpoint sammenlignet med juni 2012), 12 % Kommissionen (+3) og 9 % (+1) Rådet for Den Europæiske Union. - "Stiller forslag til love" i EU: 38 % svarede Europa-Parlamentet (-2), 27 % Kommissionen (+5) og 14 % (=) Rådet for Den Europæiske Union. - "Er sammensat af ministre fra de enkelte medlemsstater : 30 % svarede Europa- Parlamentet (+1), 19 % Kommissionen (=), og 28 % Rådet for Den Europæiske Union (=). Svarene på disse spørgsmål er forholdsvis stabile sammenlignet med året før (EB/PE 77.4, juni 2012): De vigtigste forskelle består i faldet i korrekte svar vedrørende Europa- Parlamentet og stigningen i korrekte svar vedrørende Kommissionen. På nationalt plan er der store forskelle i respondenternes kendskab fra medlemsstat til medlemsstat. Forskellene kan nå helt op på 45 procentpoint. 10

11 Europa-Parlamentet er den institution, der repræsenterer EU bedst Et år senere er Europa-Parlamentet stadigvæk den institution, der repræsenterer EU bedst, med 50 % af svarene (-2 procentpoint i forhold til juni 2012). Kommissionen (=) og Rådet (+1) ligger lige med hver 15 %. Svarene på dette spørgsmål er særdeles stabile. På nationalt plan nævnes Europa-Parlamentet oftest i Bulgarien (60 %), Italien, Slovakiet, Litauen og Rumænien (59 % for hver af de fire landes vedkommende). De tre medlemsstater, hvor Europa-Parlamentet nævnes færrest gange, er Irland (43 %), Belgien (41 %) og Det Forenede Kongerige (39 %). D. Kendskab til Europa-Parlamentet Tidspunktet for det kommende valg til Europa-Parlamentet Mere end en tredjedel af europæerne ved allerede, at det kommende valg til Europa- Parlamentet vil finde sted i 2014 / i maj Et år før valget er der 34 % af europæerne, der ved, hvornår valget finder sted (år eller måned og år), 20 %, der svarer forkert, og 46 %, der svarer, at de ikke ved det. På nationalt plan er der forskelle på op til 55 procentpoint mellem Det Forenede Kongerige (16 %), Frankrig (20 %) og Spanien (23 %) og Belgien (71 %), Malta (62 %) og Ungarn (60 %). Kendskab til funktionsmåden Der er en vis stabilitet i svarene med hensyn til andelen af europæere, der ved, at medlemmerne af Europa-Parlamentet er grupperet i mødesalen efter deres politiske tilhørsforhold (43 %, -1 procentpoint i forhold til november 2012), og andelen af respondenter, der tror, at de grupperes efter deres nationalitet, er stadigvæk mindre, om end der er sket en let stigning (39 %, +3). På spørgsmålene vedrørende beslutningstagningen i Europa-Parlamentet, er fordelingen af respondenternes svar tydelig: mere end en tredjedel svarer, at den sker ud fra politisk tilhørsforhold (37 %, =) eller ud fra den medlemsstats interesser, som de er valgt i (39 %, +2). Kun 12 % (-1) svarer spontant, at beslutningerne i Europa-Parlamentet træffes lige så meget ud fra medlemmernes politiske tilhørsforhold som ud fra den medlemsstats interesser, som de er valgt i. Et forholdsvist stabilt generelt kendskab til Europa-Parlamentet med et absolut flertal af respondenter, der giver de korrekte svar Der blev stillet fire spørgsmål til respondenterne, som kunne besvares med rigtigt/forkert, med følgende resultater: 11

12 62 % (+1 procentpoint siden juni 2012) ved, at EU-love skal være aftalt mellem Europa-Parlamentet og medlemsstaterne 61 % (+2) ved, at budgettet vedtages af Europa-Parlamentet og medlemsstaterne i fællesskab 57 % (-1) ved, at medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges af borgerne i hver enkelt medlemsstat ved almindelige direkte valg 58 % (+2) ved, at medlemsstaterne ikke har det samme antal pladser i Europa- Parlamentet. E. Europa-Parlamentet i dag og i morgen: politikker og værdier Med krisen som kontekst er der imellem de to sidste undersøgelser sket et fald i antallet af svar, hvor rent økonomiske og finansielle anliggender nævnes. Selv om der er tale om en begrænset ændring, afspejler denne udvikling en forskydning i de prioriteter, som europæerne er optaget af, i retning af sociale anliggender. Ud over det traditionelle spørgsmål om de prioriterede politikker blev europæerne også spurgt mere specifikt om, hvilke områder der skal prioriteres op i lyset af krisen. Prioriterede politikker Som hver eneste år siden 2010 blev europæerne først spurgt, hvilke politikker de først og fremmest ønskede forsvaret af Europa-Parlamentet. Bekæmpelse af fattigdom og social udgrænsning er med 51 % (-2 procentpoints sammenlignet med september2012) ligesom i de foregående undersøgelser den politik, der anføres oftest. Det største fald optrådte ved svarmuligheden koordination af hhv. økonomi-, budget- og skattepolitikken (30 %, -5) Styrket beskyttelse af forbrugerne og folkesundheden kom ind på andenpladsen med 33 % (+3). Dernæst blev respondenterne spurgt mere specifikt om, hvilke foranstaltninger der bør træffes i krisetider Her var det området beskæftigelse og bekæmpelse af arbejdsløsheden. der med 74 % (+2 procentpoint siden juni 2012) kom ind langt foran alle de andre politikker. Derefter kom købekraft og inflationsbekæmpelse med 34 % (-1), fulgt af pension (31 %, +3) og boligforhold (21 %, +3). På ny kunne man konstatere en tilbagegang for de økonomiske og finansielle emner, der er direkte forbundet med bekæmpelse af krisen, med undtagelse af "genskabelse af vækst" (35 %, =): Nedbringelse af EU-medlemsstaternes offentlige gæld gik tilbage med 5 procentpoint (til 32 %) og "regulering af de finansielle markeder" med 4 procentpoint (til 29 %). 12

13 Der blev konstateret nogle særlige forhold i svarene fra nogle lande, herunder en kraftig stigning i det mest valgte svar på europæisk plan, beskæftigelse og bekæmpelse af arbejdsløsheden (74 %), i Nederlandene til 79 % (+12), Malta med 67 % (+11) og Belgien til 69 % (+10). Værdier, der skal forsvares Mellem november 2011 og november 2012 var værdiernes hierarki stort set stabilt, og det ændrede sig meget lidt mellem 2012 og juni 2013: o Beskyttelse af menneskerettighederne kommer altid på førstepladsen (54 %, -2). På en delt andenplads ligger tre andre værdier, der alle har fået 33 %: o Ligestilling er rykket fra tredjepladsen til andenpladsen (33 %, +1) ved siden af o Solidaritet mellem medlemsstaterne, der bevarer sin andenplads (33 %m -2), og o "Ytringsfrihed, der ligeledes kommer op på andenpladsen (33 %, +1). Derefter kommer dialog mellem kulturer og religioner med 20 % (-1). Værdien solidaritet mellem EU og de fattige lande i verden tegner sig for det stærkeste fald med -4 procentpoint til 20 %. Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Jacques Nancy

14 A. INFORMATION OM EUROPA-PARLAMENTET 1. Medieomtale 1) EU-gennemsnit 14

15 2) Nationale resultater 15

16 3) Nationale udviklinger 16

17 2. Interesse for EU-politik generelt 1) EU-gennemsnit 17

18 2) Nationale resultater 18

19 3) Nationale udviklinger 19

20 3. Ønske om information 1) EU-gennemsnit 20

21 2) Nationale resultater 21

22 3) Nationale udviklinger Punkter, som får 15% eller mere 22

23 4. Europa-Parlamentets image generelt 1) EU-gennemsnit DA 23

24 2) Nationale resultater 24

25 3) Nationale udviklinger 25

26 B. EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE 1. Status 1) EU-gennemsnit 26

27 2) Nationale resultater 27

28 3) Nationale udviklinger 28

29 2. Opfattelse (i forhold til tidligere) 1) EU-gennemsnit 29

30 2) Nationale resultater 30

31 3) Nationale udviklinger 31

32 3. Ønske (for fremtiden) 1) EU-gennemsnit 32

33 2) Nationale resultater 33

34 3) Nationale udviklinger 34

35 C. KENDSKAB TIL EU-INSTITUTIONERNE 1. Nævn tre EU-institutioner 1) EU-gennemsnit Åbent spørgsmål 35

36 2) Nationale resultater Åbent spørgsmål 36

37 Åbent spørgsmål 37

38 3) Nationale udviklinger Åbent spørgsmål - Punkter, som får 10% eller mere DA 38

39 2. EU-institutionernes funktion 1) EU-gennemsnit 39

40 2) Nationale resultater 40

41 41

42 42

43 3) Nationale udviklinger 43

44 3. Den institution, der repræsenterer EU bedst 1) EU-gennemsnit 44

45 2) Nationale resultater 45

46 3) Nationale udviklinger 46

47 D. KENDSKAB TIL EUROPA-PARLAMENTET 1. Tidspunktet for det næste valg til Europa-Parlamentet 1) EU-gennemsnit Åbent spørgsmål 47

48 2) Nationale resultater Åbent spørgsmål 48

49 Åbent spørgsmål 49

50 2. Europa-Parlamentets funktion 1) EU-gennemsnit 50

51 2) Nationale resultater 51

52 3) Nationale udviklinger 52

53 3. Beslutningstagning i Europa-Parlamentet 1) EU-gennemsnit 53

54 2) Nationale resultater 54

55 3) Nationale udviklinger 55

56 4. Generelt kendskab til Europa-Parlamentet 1) EU-gennemsnit 56

57 2) Nationale resultater 57

58 58

59 59

60 60

61 3) Nationale udviklinger 61

62 E. EUROPA-PARLAMENTET I DAG OG I MORGEN: VÆRDIER OG POLITIKKER 1. Prioriterede politikker 1) EU-gennemsnit 62

63 2) Nationale resultater 63

64 3) Nationale udviklinger Punkter, som får 25% eller mere 64

65 2. Politikker, der bør føres i krisetider 1) EU-gennemsnit 65

66 2) Nationale resultater 66

67 3) Nationale udviklinger Punkter, som får 30% eller mere 67

68 3. Værdier, der skal forsvares 1) EU-gennemsnit 68

69 2) Nationale resultater 69

70 3) Nationale udviklinger Punkter, som får 20% eller mere 70

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bruxelles, den 30. januar 2015 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Dækning: EU-28 (27

Læs mere

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, 30 november 2015 Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter 2015 - Del II ANALYTISK OVERBLIK

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 21. august 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSE Dette

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ KØN Dette fokus

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Parlameter 2016 Analytisk oversigt Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Forfatter: Jacques

Læs mere

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Generaldirektoratet for Kommunikation DIREKTORAT C - Forbindelser med Borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Bruxelles, den 21. maj 2012 Europa-Parlamentet

Læs mere

Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU? " Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion

Kollokvium den 2. marts 2010: Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU?  Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Direktorat C - Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 5. marts 2010 Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet i 2014 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/Parlamentet 77.4)

Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet i 2014 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/Parlamentet 77.4) Generaldirektoratet for Kommunikation Direktoratet for Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 20. august 2012 Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse Bruxelles, den 2. marts 2009 FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET Sammenfattende analyse På aftenen for kvindernes internationale kampdag og i lyset af det forestående valg til Europa

Læs mere

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet Undersøgelse Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne EUROPA-PARLAMENTET Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne Rapport Fieldwork: April-maj 2011 Offentliggørelse: Oktober 2011 Special Eurobarometer / Wave 75.2 TNS Opinion & Social Denne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Særlig EUROBAROMETERUNDERSØGELSE 320 Vælgerundersøgelse efter valget Særlig Eurobarometerundersøgelse EUROPA- PARLAMENTET Europa- Kommissionen Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Feltarbejde:

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Europæerne og krisen. Rapport. Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010

Europæerne og krisen. Rapport. Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010 EUROPEAN PARLIAMENT Europæerne og krisen Rapport Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010 Special Eurobarometer/Wave 74.1 TNS Opinion & Social Eurobaromètre spécial / Vague 74.1

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2010/2039(INI) 7.4.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om mindsteindkomstens betydning for bekæmpelse af fattigdom og fremme af et samfund

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT NR. 3

ARBEJDSDOKUMENT NR. 3 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 27.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT NR. 3 om De Europæiske Fællesskabers egne indtægter: Scenarier for fremtiden Ordfører: Alain Lamassoure DT\554424.doc PE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 01 Tryghed og holdning til politi og retssystem En sammenligning mellem Danmark og andre europæiske lande 1. UNDERSØGELSENS MATERIALE I 001 etableredes European

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Budget. Bruxelles, den 21. november Ulla-Maj WIDEROOS Anden finansminister i Finland

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Budget. Bruxelles, den 21. november Ulla-Maj WIDEROOS Anden finansminister i Finland Europaudvalget 2006 2764 - økofin Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 15215/06 (Presse 323) PRESSEMEDDELELSE 2764. samling i Rådet Økonomi og finans Budget Bruxelles, den 21. november

Læs mere

RETSGRUNDLAG FÆLLES REGLER

RETSGRUNDLAG FÆLLES REGLER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark ZA87 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Denmark QNAT Q PUNKT 8 STILLES KUN I KROATIEN Hvad er din nationalitet? Nævn venligst det eller de lande, der passer. (FLERE SVAR MULIGT) Belgien Danmark Tyskland

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Regeringens ungepakke: Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere