Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne Rapport Fieldwork: April-maj 2011 Offentliggørelse: Oktober 2011 Special Eurobarometer / Wave 75.2 TNS Opinion & Social Denne undersøgelse er udført efter anmodning fra Europa-Parlamentet og koordineret af Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikation (Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion) Dette dokument afspejler ikke Europa-Parlamentets holdning. Fortolkninger og meninger, der er indeholdt i dokumentet, er udelukkende forfatternes ansvar.

2 EUROBAROMETER 75.2 FRIVILLIGT ARBEJDE OG SOLIDARITET MELLEM GENERATIONER Udført af TNS Opinion & Social efter anmodning fra Europa-Parlamentet Undersøgelse koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation TNS Opinion & Social 40 Avenue Herrmann Debroux 1160 Brussels Belgium - 2 -

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...4 SAMMENDRAG FRIVILLIGT ARBEJDE Europæernes frivillige aktiviteter Typer af frivilligt arbejde Områder, hvor frivilligt arbejde spiller en væsentlig rolle Fordele ved det frivillige arbejde Præferencer vedrørende en funktionsramme for frivilligt arbejde Støtte til oprettelse af regionale frivillige redningshold SOLIDARITET MELLEM GENERATIONERNE...22 KONKLUSION...24 BILAG Tekniske specifikationer - 3 -

4 INDLEDNING 2011 er blevet erklæret for det europæiske år for frivilligt arbejde. Formålet er at hædre det arbejde, som millioner af frivillige udfører i hele Europa, og at tilskynde de borgere, som ikke udfører frivilligt arbejde i dag, til at deltage. Denne begivenhed er også en mulighed for at bekræfte den centrale rolle, som foreninger spiller i EU's liv. I begyndelsen af juni, da Ungarn havde formandskabet for EU, påpegede Pál Schmitt, den ungarske præsident, at Lissabontraktaten tilskynder regeringer til at samarbejde med ngo'er. I 2012 vil der blive fokuseret på ældre borgere og relationer mellem generationer, når vi fejrer det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Disse emner er udvalgt i lyset af den aldrende befolkning i Europa og det forventede fald i arbejdsstyrken, idet Eurostats demografiske perspektiver forudsiger et fald på 6,8 % i antallet af mennesker i den arbejdsdygtige alder i Dette betyder, at der kun vil være to personer i den arbejdsdygtige alder til at dække behovene for en pensioneret person. I dag er dette forhold fire til en. De centrale mål for 2012 vil derfor være at bevare ældre menneskers vitalitet, forbedre deres inddragelse i samfundet og fjerne barrierer mellem generationer. På denne baggrund blev den særlige Eurobarometerundersøgelse udført i perioden 13. april til 2. maj 2011 efter anmodning fra Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation (Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion). Til denne undersøgelse er næsten mennesker i Europa i alderen 15 år og derover blev adspurgt personligt af TNS Opinion & Socials interviewere (spørgeskemaet blev udleveret af en interviewer i respondentens eget hjem). Metodologien er den samme som ved Eurobarometerstandardundersøgelserne fra Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation (Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion). Et teknisk notat vedrørende de interview, der er gennemført af institutterne under TNS Opinion & Social, er vedlagt denne rapport 1. Interviewmetoder og konfidensintervaller er ligeledes vedlagt. Undersøgelsen dækker EU's 27 medlemsstater og er et led i Eurobarometer runde I første kapitel analyserer vi frivilligt arbejde i EU, dvs. dets omfang og de områder, det udføres inden for. Derefter fokuserer vi på den offentlige opinion i Europa, når det gælder frivilligt arbejde, dvs. de områder, hvor offentligheden mener, at det spiller en vigtig rolle, og de fordele, der opfattes som de vigtigste. Til sidst ser vi på de europæiske borgeres vigtigste forventninger til frivilligt arbejde. I andet kapital analyserer vi den europæiske opinion med hensyn til de forskellige tiltag, som sigter mod at fremme solidariteten mellem generationer. 1 Bilaget indeholder resultattabeller. Det skal bemærkes, at de samlede procenttal i tabellerne kan overstige 100 % for spørgsmål, hvor der er mulighed for flere svar

5 Note I denne rapport anvendes de officielle forkortelser for landenes navne. FORKORTELSER EU-27 DK Den Europæiske Union - 27 medlemsstater Ved ikke BE CZ BG DK DE EE EL ES FR IE IT CY LT LV LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Belgien Tjekkiet Bulgarien Danmark Tyskland Estland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien Republikken Cypern Litauen Letland Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Nærmere oplysninger findes på Eurobarometerwebstedet på følgende adresse: Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de respondenter i hele EU, der har brugt deres tid på at deltage i denne undersøgelse. Uden deres aktive deltagelse ville denne undersøgelse ikke have været mulig

6 SAMMENDRAG De vigtigste resultater af denne undersøgelse er følgende: Næsten en fjerdedel af respondenterne er involveret i en frivillig aktivitet (enten regelmæssigt eller lejlighedsvis). Der er imidlertid store forskelle i dette engagement i de forskellige medlemsstater. De respondenter, som udfører mest frivilligt arbejde, gør det i sportsforeninger og kulturelle foreninger. Frivilligt arbejde opfattes som vigtigt på en lang række områder, herunder logisk nok solidaritet og humanitært arbejde, men også inden for samfundslivet, sundhed, uddannelse og miljø. Der ses mange fordele ved det frivillige arbejde. Det opfattes som gavnligt for samfundet som helhed (styrker den sociale samhørighed, fremmer solidariteten i EU) og for den enkelte (personlig udvikling og tilfredshed for de frivillige, faglig udvikling). Respondenterne var meget positive over for tanken om at oprette frivillige redningshold til håndtering af naturkatastrofer og ulykker. Meningerne var mere delte om spørgsmålet om at definere en funktionsramme for frivilligt arbejde. Selv om 47 % mener, at medlemsstaterne bør definere denne ramme i fællesskab i et europæisk charter for frivillige, ville 45 % foretrække, at en sådan ramme blev defineret individuelt af hver enkelt medlemsstat. Der er betydelige forskelle i meningerne mellem medlemsstaterne. Med hensyn til de planlagte tiltag for at styrke solidariteten mellem generationerne, går flertallet af respondenterne ind for at skabe job til unge inden for ældreplejen og sikre lige adgang til arbejdsmarkedet og uddannelse for mennesker i alle aldre. Der er imidlertid langt mindre enighed om forslaget om at tilskynde mennesker over 60 år til at blive på arbejdsmarkedet. -6-

7 1. FRIVILLIGT ARBEJDE 1.1 Europæernes frivillige aktiviteter Et af formålene med det europæiske år for frivilligt arbejde er at hædre det arbejde, som udføres af de millioner af europæere, der bruger en del af deres fritid på frivilligt arbejde. Næsten en fjerdedel af respondenterne udfører i dag en frivillig aktivitet (24 % mod 75 %). Af disse respondenter udfører 11 % denne aktivitet jævnligt, og 13 % lejlighedsvis. Forskelle mellem medlemsstaterne Engagementet i frivilligt arbejde varierer meget markant mellem de forskellige medlemsstater, idet der er en forskel på 48 procentpoint mellem de lande, hvor det er mest og mindst udbredt. - Engagementet i frivilligt arbejde er meget udbredt i Nederlandene, hvor over halvdelen af respondenterne udfører en frivillig aktivitet (57 %), og 31 % gør det regelmæssigt. Dette er også tilfældet i Danmark (43 %, 21 % regelmæssigt). Over en tredjedel af respondenterne er involveret i en frivillig aktivitet i Finland (39 %), Østrig (37 %), Luxembourg (35 %), Tyskland (34 %) og Slovenien (34 %). -7-

8 - Modsat ligger Malta (16 %), Spanien (15 %), Grækenland (14 %), Rumænien (14 %), Bulgarien (12 %), Portugal (12 %) og Polen (9 %) et godt stykke under EUgennemsnittet. -8-

9 Sociodemografisk analyse En analyse af sociodemografiske variabler viser, at engagement i frivilligt arbejde ikke påvirkes af køn eller alder. Engagementet er imidlertid en smule højere blandt de mere veluddannede respondenter (32 % blandt respondenter, som fortsatte deres uddannelse mindst til de var 20 år, men 16 % i den gruppe, som forlod uddannelsessystemet, før de fyldte 16), ledere (34 %, mod 22 % af arbejderne) og mennesker i landdistrikter og småbyer (25 % mod 20 % i større byområder). Pensionerede respondenters engagement ligger lige under gennemsnittet (22 %), mens de arbejdsløse respondenters er en del lavere (17 %). Endelig synes respondenternes politiske holdninger ikke at spille nogen signifikant rolle, idet 27 % af de respondenter, som udfører frivilligt arbejde, siger, at de ligger til venstre, 25 % i midten og 24 % til højre. -9-

10 1.2 Typer af frivilligt arbejde Et flertal af de europæiske frivillige (24 %) er involveret i frivilligt arbejde i en sportsklub eller en forening for udendørs aktiviteter. Herefter følger kulturelle eller kunstneriske foreninger (20 %), velgørende organisationer eller sociale hjælpeorganisationer (16 %), lokalforeninger (13 %) og religiøse foreninger (12 %). Herefter kommer organisationer til beskyttelse af miljøet, dyrevelfærd osv. (7 %), foreninger eller klubber for ældre (7 %) og for unge (7 %), og foreninger, som forsvarer patienters og/eller handicappedes rettigheder (6 %). Faglige organisationer, fagforeninger og politiske partier nævnes mindst (5 % eller mindre). Grundlag: Europæere med en frivillig aktivitet (24 % af det samlede materiale) -10-

11 Forskelle mellem medlemsstaterne Der er store forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til dette spørgsmål. Vores fokus ligger på de organisationer og foreninger, som blev nævnt af over 10 % af de europæiske frivillige. - Sportsforeninger blev nævnt oftest i Irland (37 %), Danmark (35 %) og Tyskland (34 %). - Kulturelle foreninger blev nævnt oftest i Italien (31 %), Grækenland (29 %), Frankrig (28 %), Østrig (27 %) og Portugal (27 %). Med undtagelse af Østrig er disse lande karakteriseret ved at have et niveau for frivilligt arbejde, som ligger tæt på EU-gennemsnittet (Italien og Frankrig) eller betydeligt under (Grækenland og Portugal). - Velgørende organisationer nævnes af over en fjerdedel af de respondenter, som udfører frivilligt arbejde i Spanien (34 %), Luxembourg (28 %) og Polen (28 %). - Lokalforeninger scorede højest i Slovenien (26 %), Bulgarien (25 %), Danmark (22 %) og Irland (21 %). - Religiøse organisationer blev oftest nævnt i Rumænien (27 %), Malta (24 %) og Slovakiet (22 %). Sociodemografisk analyse En analyse af de sociodemografiske variabler afslører ingen signifikante forskelle. Dog nævner de mere veluddannede respondenter, der som tidligere nævnt er mere engageret i frivilligt arbejde, oftere kulturelle foreninger (24 % mod 20 % i gennemsnit), mens respondenter, som gik ud af skolen, inden de fyldte 16, oftere nævner foreninger for ældre (13 % mod 7 % i gennemsnit). -11-

12 1.3 Områder, hvor frivilligt arbejde spiller en væsentlig rolle På spørgsmålet om, på hvilke områder de mener, frivilligt arbejde spiller en vigtig rolle, sætter respondenterne solidaritet og humanitært arbejde på førstepladsen (37 %), fulgt af sundhedspleje (32 %), uddannelse og efteruddannelse (22 %), miljø (22 %), beskyttelse af menneskerettigheder (21 %), social inkludering af dårligt stillede borgere (21 %) og aktiv aldring, beskæftigelse og sport (15 % hver). Kultur (10 %), interkulturel og interreligiøs dialog (9 %), dialog mellem generationerne (9 %) og forbrugerbeskyttelse (9 %) udpeges også som områder, hvor frivilligt arbejde kan spille en vigtig rolle. Længere nede på listen kommer det demokratiske liv (7 %) og opbyggelse af en europæisk identitet (3 %). -12-

13 Der er sket store ændringer i opfattelsen af det frivillige arbejdes bidrag siden den sidste Eurobarometerstandardundersøgelse (EB 73, foråret 2010). Flere respondenter mener i dag, at sundhedspleje er et område, hvor frivilligt arbejde spiller en vigtig rolle (+ 8 procentpoint). Dette gælder også for uddannelse (+ 8), beskæftigelse (+ 5) og miljø (+ 4). Disse to emner har nu overhalet beskyttelse af menneskerettigheder og social inkludering af dårligt stillede borgere, som har ligget på et stabilt niveau siden EN 73. Forskelle mellem medlemsstaterne Der er store forskelle mellem medlemsstaterne på, på hvilke områder man mener, at frivilligt arbejde spiller en vigtig rolle. - Det frivillige arbejdes betydning for solidaritet og humanitært arbejde fremhæves navnlig i Cypern (68 %), Sverige (58 %) og Frankrig (57 %). Modsat nævnes dette område langt mindre i Irland (14 %) og Det Forenede Kongerige (9 %). - Det frivillige arbejdes betydning for sundhedspleje nævnes meget ofte i Polen (55 %), Nederlandene (47 %), Portugal (47 %) og Østrig (46 %). - Uddannelse nævnes oftest i Det Forenede Kongerige (39 %), Estland (31 %) og Irland (30 %). Faktisk kommer dette område på førstepladsen i Det Forenede Kongerige og Irland. - Respondenter i Grækenland (50 %), Estland (36 %) og Slovakiet (34 %) mener, at frivilligt arbejde spiller en særlig vigtig rolle for miljøet. Som nævnt er der sket en ændring i rækkefølgen af de områder, hvor frivilligt arbejde opfattes som vigtigt, siden EB 73-undersøgelsen fra foråret Denne udvikling er meget udtalt i nogle medlemsstater: - Sundhedssystemet nævnes langt oftere, især i Østrig (+ 21 procentpoint), Polen (+ 19), Portugal (+ 18) og Grækenland (+ 14). - Uddannelse har vundet betydeligt frem, navnlig i Det Forenede Kongerige (+ 16), Irland (+ 14) og Sverige (+ 13). -13-

14 Sociodemografisk analyse En sociodemografisk analyse af svarene afslører nogle signifikante forskelle. Unge europæere tillægger frivilligt arbejde en vigtig rolle inden for uddannelse (26 % af de årige, mod 18 % af respondenterne over 55 år) og miljø (27 % mod 19 %). Respondenter over 55 fremhæver det frivillige arbejdes betydning for sundhedsplejen (36 % mod 30 % af de årige). Desuden tilskriver de mere veluddannede respondenter, der som nævnt er mere involveret i frivilligt arbejde, i højere grad end gennemsnittet det frivillige arbejde en vigtig rolle inden for solidaritet og humanitært arbejde (41 %), mens respondenter, som forlod uddannelsessystemet, inden de fyldte 16, i højere grad nævner sundhedspleje (35 %). * Kun de emner, som blev nævnt af over 20 % af befolkningen, er medtaget i denne tabel -14-

15 1.4 Fordele ved det frivillige arbejde Adspurgt om de to væsentligste fordele ved frivilligt arbejde i EU nævnte respondenterne primært opretholdelse og styrkelse af den sociale samhørighed (34 %) og styrkelse af EU's grundlæggende solidaritetsværdier (25 %). Fordelene for de frivillige selv er imidlertid også vigtige. De adspurgte mente, at frivilligt arbejde bidrager til de frivilliges personlige tilfredshed og udvikling (25 %) og gør det lettere at tilegne sig viden og færdigheder, som fremmer tilknytningen til arbejdsmarkedet (22 %). Det fremhæves også, at det giver europæerne lejlighed til at udvikle deres deltagelse i samfundslivet (20 %). Det frivillige arbejdes indvirkning på bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse er lidt mindre anerkendt (18 %), og det samme gælder for den rolle, det spiller for EU's økonomi (12 %). -15-

16 Forskelle mellem medlemsstaterne Der er flere forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til, hvad der opfattes som de vigtigste fordele ved frivilligt arbejde. - Det frivillige arbejdes betydning for at styrke den sociale samhørighed fremhæves især af respondenter i Tyskland (50 %), Østrig (48 %) og Finland (47 %). - De frivilliges personlige tilfredshed har stor betydning i Danmark (52 %) og Nederlandene (41 %), som er de to lande, hvor frivilligt arbejde er mest udbredt, og også i Belgien (38 %), Estland (35 %) og Irland (35 %). - Over en tredjedel af respondenterne i Cypern (46 %), Slovenien (38 %), Malta (35 %) og Italien (34 %) nævnte styrkelse af EU's grundlæggende solidaritetsværdier. - I Sverige (33 %) og Det Forenede Kongerige (32 %) fremhævede en større andel af respondenterne end gennemsnittet det frivillige arbejdes bidrag til at uddanne de frivillige og integrere dem på arbejdsmarkedet. - I Det Forenede Kongerige og Irland anerkender en større andel af respondenterne end gennemsnittet den vigtige rolle, som det frivillige arbejde spiller i EU's økonomi (20 % i begge lande). -16-

17 Sociodemografisk analyse Der er meget få forskelle mellem de sociodemografiske grupper, hvad angår dette spørgsmål. Det skal bemærkes, at der ikke er store forskelle på opfattelsen af fordelene ved frivilligt arbejde mellem de respondenter, som selv deltager i frivilligt arbejde, og dem, som ikke gør. Dog er de respondenter, som har erfaring med frivilligt arbejde, mere tilbøjelige til at anerkende dets betydning for styrkelsen af den sociale samhørighed (39 %, og 42 % for dem, som regelmæssigt udfører frivilligt arbejde). Den sociodemografiske analyse viser også, at ledere, der som nævnt er mere involveret i frivilligt arbejde, er mere tilbøjelige end gennemsnittet til at nævne styrkelsen af den sociale samhørighed (41 %). -17-

18 1.5 Præferencer vedrørende en funktionsramme for frivilligt arbejde Der er i dag store forskelle i den frivillige praksis i de forskellige medlemsstater. Dette er nogle gange også tilfældet for rammerne for den frivillige sektor og den måde, det fungerer på. Respondenterne er delt i spørgsmålet om at definere en funktionsramme for den frivillige sektor. 47 % ville foretrække, at medlemsstaterne og EU i fællesskab udarbejdede et europæisk charter for frivillige, mens 45 % hellere så, at deres eget land udarbejdede en individuel ramme. Forskelle mellem medlemsstaterne De fleste medlemsstater (16 i alt) støtter idéen om et europæisk samarbejde. Der er imidlertid meget delte meninger om dette spørgsmål, og der er en forskel på 62 procentpoint mellem den højeste og laveste støtte til et europæisk charter. - De lande, som stærkest støtter oprettelse af en national funktionsramme for den frivillige sektor, er Danmark (84 %) og Østrig (65 %), som sammen med Nederlandene er blandt de lande, hvor det frivillige arbejde er mest udbredt. Flertallet af respondenterne i Nederlandene støtter også denne mulighed (59 %). Dette er imidlertid også tilfældet i Letland (60 %) og Det Forenede Kongerige (60 %), hvor under en fjerdedel af respondenterne deltager i frivilligt arbejde. - De lande, der støtter et europæisk charter for frivillige, som defineres af medlemsstaterne og EU i fællesskab, er Spanien (68 %), Cypern (65 %), Belgien (60 %), Grækenland (58 %), Italien (57 %) og Portugal (56 %). Med undtagelse af Belgien er dette de lande, hvor frivilligt arbejde ikke er så udbredt (mellem 12 og 15 %). -18-

19 Sociodemografisk analyse En sociodemografisk analyse af resultaterne afslører nogle interessante variationer mellem kategorierne. Respondenter i alderen støtter oprettelse af en europæisk funktionsramme for den frivillige sektor (55 % mod 38 % for det nationale niveau), mens respondenterne over 55 har en let præference for nationalt definerede funktionsrammer (46 % mod 44 % for en europæisk defineret ramme). Der er også en lille forskel på svarene i forhold til respondenternes beskæftigelse. Ledere støtter nationalt definerede funktionsrammer (50 % mod 43 %), mens andre funktionærer og arbejdere er mere ligeligt fordelt (henholdsvis 46/48 og 47/47). Endelig er respondenter, som siger, at de deltager i frivilligt arbejde, mere tilbøjelige til at foretrække en nationalt defineret funktionsramme for den frivillige sektor, men kun lidt (49 % mod 45 %, som går ind for en europæisk ramme). Forskellen er mere udpræget blandt respondenter, som regelmæssigt deltager i frivilligt arbejde (53 % mod 41 %). -19-

20 -20-

21 1.6 Støtte til oprettelse af regionale frivillige redningshold Europa-Parlamentet ville gerne have EU's medlemsstater og deres lokale og regionale myndigheder til at oprette frivillige redningshold i alle regioner til håndtering af naturkatastrofer og ulykker. Respondenterne reagerede meget positivt på dette forslag. 88 % mente, at det ville være hensigtsmæssigt (mod 9 % "ikke hensigtsmæssigt"), og næsten halvdelen sagde, at det ville være "meget hensigtsmæssigt" (48 %). Forskelle mellem medlemsstaterne Flertallet af respondenterne i Cypern (79 %), Malta (70 %), Ungarn (65 %), Grækenland (62 %) og Slovenien (62 %) mener, at dette tiltag ville være "meget hensigtsmæssigt". Støtten er dog lavere i Finland (37 %), Portugal og Nederlandene (40 %). Der var ingen egentlig modstand mod denne idé i nogen af landene. Nederlandene lå lavest, men selv her mente 78 % af respondenterne, at forslaget var "hensigtsmæssigt". Sociodemografisk analyse Forskellene mellem de sociodemografiske grupper er marginale, hvad angår dette spørgsmål. Et stort flertal i alle kategorier går ind for at oprette frivillige redningshold i alle regioner til håndtering af naturkatastrofer og ulykker. -21-

22 2. SOLIDARITET MELLEM GENERATIONERNE Eftersom 2012 skal være europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne, blev respondenterne bedt om at vurdere effektiviteten af tre foranstaltninger med det formål at styrke solidariteten mellem generationerne (og især mellem yngre og ældre mennesker). Flertallet af de adspurgte støtter foranstaltningen om at fremme jobskabelse for unge mennesker på området for hjælp til ældre og plejekrævende mennesker. 89 % vurderer denne foranstaltning som effektiv, inklusive 45 %, som mener, at den ville være "meget effektiv". At sikre, at europæere i alle aldre har samme adgang til arbejdsmarkedet og til muligheder for uddannelse, fik også en meget positiv vurdering. 83 % af respondenterne mener, at det ville være en effektiv foranstaltning, inklusive 38 %, som mener, at den ville være "meget effektiv". Der var mindre enighed om det sidste forslag om at tilskynde mennesker over 60 år til at forblive på arbejdsmarkedet for at give deres viden og erfaringer videre til yngre generationer. Selv om flertallet af respondenterne gik ind for denne foranstaltning (59 % vurderer den som effektiv, inklusive 23 %, som mener, at den ville være "meget effektiv"), blev den forkastet af over en tredjedel (37 % mener, at den ikke ville være effektiv, herunder 13 %, som vurderer den som "slet ikke effektiv"). -22-

23 Forskelle mellem medlemsstaterne Før vi analyserer forskellene mellem medlemsstaterne, bør det bemærkes, at der var større støtte i præ-2004-landene (63 %), end i post-2004/2007-landene (51 %) til den tredje foranstaltning. Der var ingen nævneværdige forskelle for de første to forslag. - Forslaget om at fremme jobskabelse for unge mennesker på området for hjælp til ældre og plejekrævende mennesker blev modtaget meget positivt i alle medlemsstaterne, idet støtten lå mellem 76 og 95 %. I otte lande vurderer over halvdelen af respondenterne foranstaltningen som meget effektiv: Slovenien (63 %), Spanien (60 %), Bulgarien (58 %), Cypern (58 %), Malta (55 %), Rumænien (55 %), Tyskland (53 %) og Luxembourg (52 %). At sikre, at europæere i alle aldre har samme adgang til arbejdsmarkedet og til muligheder for uddannelse, fik også en positiv modtagelse i alle medlemsstaterne, hvor støtten lå fra 73 til 93 %. Størst støtte fik forslaget i Spanien (93 %), Bulgarien (89 %) og Malta (89 %), hvor over halvdelen af respondenterne vurderer foranstaltningen som "meget effektiv" (henholdsvis 54 %, 55 % og 51 %), og i Slovakiet (91 %). Belgien, Estland og Frankrig vurderede også foranstaltningen meget positivt (87 % positive vurderinger). - Det sidste forslag om at tilskynde mennesker over 60 år til at forblive på arbejdsmarkedet for at give deres viden og erfaringer videre til yngre generationer, var der større uenighed om. Der er en forskel på 43 procentpoint mellem det mest og mindst støttende land. Især Nederlandene (76 %), Danmark (75 %), Estland (70 %) og Sverige (70 %) går ind for denne foranstaltning. Modsat kommer støtten kun lige over en tredjedel af respondenterne i tre medlemslande, nemlig Slovenien (37 %), Ungarn (34 %) og Cypern (33 %). I disse lande siger omkring en fjerdedel af respondenterne, at dette forslag ville være "slet ikke effektivt". Sociodemografisk analyse En analyse af de sociodemografiske variabler afslører meget få forskelle for de første to foranstaltninger, som der er bred enighed om. For så vidt angår det endelige forslag, at tilskynde europæerne til at arbejde, efter de er fyldt 60, gik respondenter over 55 i højere grad ind for det (64 %) end unge (58 % for de årige), og ledere gik mere ind for det (66 %) end arbejdere (54 %). -23-

24 KONKLUSION Denne Eurobarometerundersøgelse, som blev gennemført i perioden 13. april til 2. maj 2011 giver os grundlag for at gøre status over EU-borgernes engagement og forventninger med hensyn til to spørgsmål, som er centrale i EU's aktuelle aktiviteter, nemlig frivilligt arbejde i anledning af det europæiske år for frivilligt arbejde i 2011 og solidaritet mellem generationerne i anledning af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne i De vigtigste resultater af denne undersøgelse er følgende: - Næsten en fjerdedel af EU-borgerne er involveret i en frivillig aktivitet, enten regelmæssigt eller lejlighedsvis. - Sportsforeninger, kulturelle og kunstneriske foreninger og velgørende organisationer er fortsat de strukturer, hvor flest EU-borgere udfører frivilligt arbejde. Afhængigt af landet er der også større frivillig aktivitet i lokalforeninger og religiøse organisationer. - EU-borgerne mener, at frivilligt arbejde spiller en vigtig rolle på mange områder, med solidaritet og humanitær hjælp på førstepladsen (37 %). Sundhedspleje (32 %, + 8), uddannelse (22 %, + 8) og miljøet (22 %, + 6) har vundet markant frem siden 2010, hvilket er en indikator for, at frivillige er optaget af de spørgsmål, som påvirker dagliglivet for flertallet af EU's borgere. - EU-borgerne er delt i spørgsmålet om at definere en funktionsramme for den frivillige sektor. 47 % støtter, at medlemsstaterne og EU i fællesskab udarbejder et europæisk charter for frivillige, mens 45 % hellere så, at deres eget land udarbejdede en national ramme. Der er store forskelle mellem de forskellige medlemsstater, men disse variationer er tilsyneladende ikke knyttet til niveauet af frivilligt arbejde eller erfaring med dette. - Af de tre planlagte foranstaltninger for at fremme solidariteten mellem generationerne anser et meget stort flertal af EU-borgerne de to for at være effektive, nemlig at fremme jobskabelse for unge mennesker på området for hjælp til ældre og plejekrævende mennesker (89 %) og at sikre, at europæere i alle aldre har lige adgang til arbejdsmarkedet og til uddannelse (83 %). -24-

25 - EU-borgerne er dog lidt mindre overbeviste om, at det sidste forslag om at tilskynde mennesker over 60 år til at forblive på arbejdsmarkedet for at give deres viden og erfaringer videre til yngre generationer, vil være effektivt (59 %). Reaktionen på denne foranstaltning varierer betydeligt mellem medlemsstaterne, idet der var større støtte i præ-2004-landene (63 %) end i post-2004/2007- landene (51 %). -25-

26 TEKNISKE SPECIFIKATIONER -26-

27 generationerne Frivilligt arbejde og solidaritet mellem EUROPEAN PARLIAMENT SÆRLIG EUROBAROMETERUNDERSØGELSE Frivilligt arbejde og fremme af solidaritet mellem generationerne TEKNISK SPECIFIKATION Mellem den 13. april og den 2. maj 2011 gennemførte TNS Opinion & Social, et konsortium oprettet af TNS plc og TNS Opinion, Eurobarometerrunde 75.2 efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Generaldirektoratet for Kommunikation, "Enheden for Analyse af Den Offentlige Opinion". DEN SÆRLIGE EUROBAROMETERUNDERSØGELSE "Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne" er et led i 75.2-runden og dækker befolkningen med de respektive nationaliteter i EU's medlemsstater, som er bosiddende i de enkelte medlemsstater, og som er 15 år og derover. Den grundlæggende udvælgelsesmodel, der er anvendt i alle stater, er en stikprøvemodel (tilfældig udvælgelse) med flere trin. I hvert enkelt land blev der tilfældigt udtrukket en række undersøgelsespunkter i forhold til populationsstørrelse (for at dække hele landet) og befolkningstæthed. For at kunne gøre det blev undersøgelsespunkterne udtrukket systematisk fra hver af de administrative regionale enheder med stratificering efter individuelle enheder og områdetype. De repræsenterer således hele området i de lande, hvor undersøgelsen er foretaget, i overensstemmelse med EUROSTAT NUTS II (eller tilsvarende) og i overensstemmelse med fordelingen af den bosiddende befolkning af de respektive nationaliteter i storbyområder, byområder og landdistrikter. For hvert af de udvalgte undersøgelsespunkter blev der tilfældigt udtrukket en startadresse. Yderligere adresser (hver n-te adresse) blev udvalgt ved standardmetoder for "tilfældig udvælgelse" ("random route") ud fra den første adresse. I hver husholdning blev respondenten udtrukket tilfældigt (efter reglen om "nærmeste fødselsdag"). Alle interview blev gennemført personligt i folks hjem og på det respektive nationale sprog. For så vidt angår dataindsamlingen, blev der anvendt CAPI (Computer Assisted Personal Interview) i de lande, hvor denne teknik er til rådighed. 27

28 EUROPEAN PARLIAMENT FORKORTELSER LANDE INSTITUTTER ANTAL INTERVIEW UNDERSØGELSESPERIODE BEFOLKNING OVER 15 ÅR BE Belgien TNS Dimarso /04/ /05/2011 BE BG Bulgarien TNS BBSS /04/ /04/2011 BG CZ Tjekkiet TNS Aisa /04/ /04/2011 CZ DK Danmark TNS Gallup DK /04/ /05/2011 DK DE Tyskland TNS Infratest /04/ /05/2011 DE EE Estland Emor /04/ /05/2011 EE IE Irland Ipsos MRBI /04/ /04/2011 IE EL Grækenland TNS ICAP /04/ /05/2011 EL ES Spanien TNS Demoscopia /04/ /05/2011 ES FR Frankrig TNS Sofres /04/ /05/2011 FR IT Italien TNS Infratest /04/ /05/2011 IT CY Cypern Synovate /04/ /05/2011 CY LV Letland TNS Latvia /04/ /05/2011 LV LT Litauen TNS Gallup Lithuania /04/ /05/2011 LT LU Luxembourg TNS ILReS /04/ /04/2011 LU HU Ungarn TNS Hungary /04/ /05/2011 HU MT Malta MISCO /04/ /04/2011 MT NL Nederlandene TNS NIPO /04/ /05/2011 NL AT Østrig Österreichisches Gallup-Institut /04/ /05/2011 AT PL Polen TNS OBOP /04/ /05/2011 PL PT Portugal TNS EUROTESTE /04/ /05/2011 PT RO Rumænien TNS CSOP /04/ /04/2011 RO SI Slovenien RM PLUS /04/ /05/2011 SI SK Slovakiet TNS Slovakia /04/ /05/2011 SK FI Finland TNS Gallup Oy /04/ /05/2011 FI SE Sverige TNS GALLUP /04/ /05/2011 SE UK Det Forenede Kongerige TNS UK /04/ /05/2011 UK TOTAL EU /04/ /05/2011 TOTAL EU27 28

29 EUROPEAN PARLIAMENT For hvert land blev der gennemført en sammenligning mellem undersøgelsesmaterialet og universet. Universbeskrivelsen blev taget fra Eurostats populationsdata eller fra nationale statistiske kontorer. For de lande, hvor undersøgelsen blev foretaget, blev der gennemført en national vægtningsprocedure med anvendelse af marginal og intercellulær vægtning på grundlag af denne universbeskrivelse. I alle lande blev køn, alder, region og lokalitetsstørrelse indføjet i iterationsproceduren. Til international vægtning (f.eks. EU-gennemsnit) anvender TNS Opinion & Social de officielle tal fra Eurostat eller de nationale statistiske kontorer. De samlede befolkningstal til denne eftervægtningsprocedure er anført ovenfor. Læseren erindres om, at opinionsundersøgelser er skøn, hvis nøjagtighed alt andet lige er afhængig af undersøgelsesmaterialets størrelse og den observerede procentdel. Med en stikprøvestørrelse på omkring interview vil den reelle procent variere inden for følgende konfidensgrænser: Observerede procentandele 10 % eller 90 % 20 % eller 80 % 30 % eller 70 % 40 % eller 60 % 50 % Konfidensgrænser ± 1,9 point ± 2,5 point ± 2,7 point ± 3,0 point ± 3,1 point 29

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Generaldirektoratet for Kommunikation DIREKTORAT C - Forbindelser med Borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Bruxelles, den 21. maj 2012 Europa-Parlamentet

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 21. august 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Parlameter 2016 Analytisk oversigt Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Forfatter: Jacques

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Europa-Parlamentets Særlige Eurobarometer 75.2. Frivilligt arbejde. Bruxelles, den 27. juni 2011 SAMMENDRAG

Europa-Parlamentets Særlige Eurobarometer 75.2. Frivilligt arbejde. Bruxelles, den 27. juni 2011 SAMMENDRAG Directorate-General for Communication Directorate for relations with citizens 'Monitoring Public Opinion' Unit. Europa-Parlamentets Særlige Eurobarometer 75.2 Frivilligt arbejde Bruxelles, den 27. juni

Læs mere

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bruxelles, den 30. januar 2015 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Dækning: EU-28 (27

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Særlig EUROBAROMETERUNDERSØGELSE 320 Vælgerundersøgelse efter valget Særlig Eurobarometerundersøgelse EUROPA- PARLAMENTET Europa- Kommissionen Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Feltarbejde:

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, 30 november 2015 Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter 2015 - Del II ANALYTISK OVERBLIK

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet Undersøgelse Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse Bruxelles, den 2. marts 2009 FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET Sammenfattende analyse På aftenen for kvindernes internationale kampdag og i lyset af det forestående valg til Europa

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Fattigdom i EU-landene

Fattigdom i EU-landene Fattigdom i EU-landene EU har en lang tradition for at sætte fokus på fattigdom og social eksklusion. Fattigdomsbilledet i EU-landene er meget forskelligt, det gælder udbredelsen og niveauet. En forklaring

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU? " Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion

Kollokvium den 2. marts 2010: Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU?  Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Direktorat C - Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 5. marts 2010 Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Europæerne og krisen. Rapport. Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010

Europæerne og krisen. Rapport. Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010 EUROPEAN PARLIAMENT Europæerne og krisen Rapport Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010 Special Eurobarometer/Wave 74.1 TNS Opinion & Social Eurobaromètre spécial / Vague 74.1

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet i 2014 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/Parlamentet 77.4)

Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet i 2014 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/Parlamentet 77.4) Generaldirektoratet for Kommunikation Direktoratet for Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 20. august 2012 Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere