Årsberetning Høreforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Høreforeningen"

Transkript

1 Årsberetning Høreforeningen

2 Indhold Indledning 2 Kort nyt 3 Det politiske arbejde 5 En stor frivillig indsats 8 Medlemstilbud 10 Samarbejde 13 Kommunikation 13 Sekretariatet 14 Høreforeningens Tolkeformidling 14 Økonomi 15 Ekstern repræsentation 17 Fonde og legater 18 Høreforeningen Årsberetning 2009 Udgivet april 2010 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark Tlf Grafisk design: One2one Tryk: One2one Trykt i 250 eksemplarer Forsidefoto: Irene Scharbau

3 Foto: Lars Aarø Landsmødet Indledning var præget af vældig god deltagelse og engagement fra de delegerede og viste, at der er nok at drøfte, når det drejer sig om den danske høreomsorg. Foreningens økonomi har haft det meget svært på grund af nogle år, hvor vi har modtaget meget få arvemidler Derfor har vi iværksat en gennemgang af omkostningerne samt tiltag for at skaffe ekstra indtægter. Begge dele lykkedes, men den slags investeringer har det med først at give afkast på et senere tidspunkt. Foreningsmæssigt har der til gengæld ikke været tilbagegang i aktiviteterne. Tværtimod oplever vi både centralt og lokalt et stigende behov for Høreforeningens hjælp. Der ydes det bedste, vi kan, men det er ikke muligt at klare den store efterspørgsel. I september gennemførtes et rigtigt godt landsmøde, det andet efter den nye struktur i foreningen. Landsmødet var præget af vældig god deltagelse og engagement fra de delegerede og viste, at der er nok at drøfte, når det drejer sig om den danske høreomsorg. Tak til alle tillidsvalgte for deres engagement samt alle medarbejderne på sekretariatet. Alle yder deres bedste, for at Høreforeningen kan vedblive med at skabe bedre forhold for mennesker med lyd- og høreproblemer. Tak også til samarbejdspartnere og de virksomheder og private personer, som har givet økonomisk støtte til Høreforeningen. I N DLEDN I NG 2

4 Kort nyt Ny model For at sikre de mange høreapparatbrugere et sammenhængende behandlingsforløb og det nødvendige udbytte af behandlingen har Høreforeningen udarbejdet et forslag til en ny model for høreomsorgen. I den ny model bliver hele forløbet ved behandling af høretab samlet og koordineret under sundhedsvæsenet. Foto: Tinnie W. Rasmussen Social tolkning Med udgangen af 2009 blev Det Sociale Tolkeprojekt afløst af en permanent lovgivning for social tolkning. Høreforeningen har gennem hele processen med at vedtage den nye lov presset på for at minimere forringelser for Høreforeningens medlemmer. Høreforeningen var bl.a. med til at sikre, at arrangementer i lokalafdelingerne blev medtaget på listen over ubegrænset tolkning. Mærkesager Høreforeningens mærkesager er høreomsorg, tilgængelighed og forebyggelse. Foto: Lars Aarø Kurser for medlemmer I alt deltog 240 medlemmer i Høreforeningens kurse r i Landsmødet Høreforeningens landsmøde blev afholdt den septembe r. 3 Kort nyt

5 Jubilæum i 2012 I 2012 kan Høreforeningen fejre sit 100 års jubilæum. Foreningen blev grundlagt i 1912 under navnet Tunghøres Vel og var den første tunghøreforening i Norden. I 1934 blev foreningens navn ændret til Dansk Tunghøreforening og i 1962 til Landsforeningen for Bedre Hørelse (LBH). Den seneste ændring kom i 2006, hvor foreningen ændrede navn til Høreforeningen. Foto: Steen Ewald Protektor Kronprins Frederik er Høreforeningens protektor. Netværksgrupper Høreforeningens første netværksgruppe så dagens lys i februar 2005 og den eksisterer endnu. I dag er der etableret 60 netværksgrupper fordelt over hele landet. FN Torsdag den 28. maj ratificerede Danmark FN s Hand icapkonvention. Med ratifikationen går Danmark væk fra de gode viljer og over til rettighedsbaserede argumenter. Høreforeningen hilser ratifikationen velkommen. Nytårskur Høreforeningen deltog i Dronningens nytårskur den 6. januar Foto: Jens Petersen, Frijsenborg Workshops, coaching, festmiddag, under holdnin g og diskotek Knap 70 unge med hørenedsættelse deltog i den ungeweekend, Høreforeningen arrangered e i samarbejde med DeCIbel og Frijsenborg Efterskole. Kort nyt 4

6 Det politiske arbejde Høreforeningens politiske indsats er koncentreret om de tre mærkesager: Høreomsorg, tilgængelighed og forebyggelse. Høreomsorgen I løbet af de sidste år er den danske høreomsorg forringet, og ikke mindst kommunalreformen har forværret situationen. Lange ventelister, manglende sammenhæng i behandlingen og uklarhed om borgernes rettigheder er realiteten for Høreforeningens medlemmer og andre borgere med høreproblemer. Den danske høreomsorg trænger til en grundlæggende ændring, og Høreforeningen har derfor i 2009 udarbejdet en ny model for høreomsorgen. Tanken med den ny model er at komme med et konstruktivt og rentabelt bud på en fremtidig høreomsorg i Danmark Sideløbende med arbejdet med den ny model fortsætter Høreforeningens indsats i forhold til de aktuelle problemer. Nedenfor ridses nogle af problemerne med det nuværende system op, og den ny model bliver kort præsenteret. Manglende sammenhæng i behandling og betaling Høreforeningen har længe arbejdet på at få betaling og administration af høreapparater fjernet fra kommunerne og i stedet få samlet behandling, administration og betaling under sundhedslovgivningen. Flere kommuner er modvillige over for at skulle betale for en høreapparatbehandling, som de ikke har indflydelse på. Det viser sig ved, at kommunerne har indført en administrativ praksis, der yderligere forsinker borgerens høreapparatbehandling eller, i særligt grelle tilfælde, at kommunerne afviser at betale for enkelte borgeres høreapparatbehandling. Foto: Lars Aarø 5 DET POLITISKE ARBEJDE

7 I sommeren 2009 afviste Tårnby Kommune således at betale tilskud til borgere med aldersbetinget høretab Dette blev erklæret ulovligt af Statsforvaltningen Hovedstaden, og Tårnby Kommune bøjede sig efterfølgende for afgørelsen. Lignende situationer findes i flere af landets kommuner, hvor forsinkende bureaukratiske procedurer gør processen yderligere besværlig for borgere med behov for behandling af høretab. Lignende situationer findes i flere af landets kommuner, hvor forsinkende bureaukratiske procedurer gør processen yderligere besværlig for borgere med behov for behandling af høretab. Manglende sammenhæng i behandlingen Efter kommunalreformen er der ingen sammenhæng i behandlingen med høreapparat. Tidligere har der været et velfungerende samarbejde mellem offentlige høreklinikker, høreinstitutter og specialrådgivere. Efter kommunalreformen er dette samarbejde blevet stærkt vanskeliggjort, og flere steder i landet er der i dag ingen specialrådgivning. Høreforeningen mener, det har stor betydn ing for en effektiv behandling, at man genopretter denne sammenhæng mellem forskellige specialer Derfor har Høreforeningen udarbejdet en ny model for høreomsorgen. Problemet bunder i, at høreapparater, på trods af at de er klassificeret som medicinsk udstyr, fejlagtigt opfattes som tekniske hjælpemidler og dermed administreres af kommunerne under serviceloven. Ventetid Den lange ventetid på de offentlige audiologiske afdelinger er fortsat et stort problem. Høreforeningen sætter jævnligt fokus på problemet i medierne og over for folketingspolitikere. Erstatning af høreapparater Flere høreapparatbrugere, der har mistet deres høreapparat, er kommet i klemme, fordi der ikke er tilstrækkeligt med låneapparater, og fordi en del kommuner ikke erstatter mistede apparater. I 2009 fik Høreforeningen kendskab til to konkrete sager om borgernes rettigheder i forbindelse med mistede apparater. Sagernes udfald var vidt forskellige og tyde liggør, at der mangler retningslinjer på området. Det er Høreforeningens holdning, at mistede høre apparater bør erstattes af kommunen. Ny model for høreomsorgen For at sikre de mange høreapparatbrugere et sammenhængende behandlingsforløb ønsker Høreforeningen, at hele forløbet ved behandling af høretab bliver samlet og koordineret under sundhedsvæsenet. Udgangspunktet er at samle behandlingen i hørecentre, hvor brugeren er i centrum. Den ny model blev præsenteret på Høreforeningens landsmøde i september, og idéerne er også fremlagt for forskellige politikere. Arbejdet med den ny model vil fortsætte i Tilgængelighed Social tolkning Med udgangen af 2009 blev Det Sociale Tolkeprojekt afløst af en permanent lovgivning for social tolkning. I loven bliver sociale begivenheder delt i to områder: Ét med ubegrænset tolkning og ét med tidsbegrænses tolkning. Ubegrænset tolkning: De aktiviteter, der bliver dækket af tidsubegrænset tolkning, er bl.a. besøg hos egen læge, møde i en a-kasse eller kirkelige handlinge r. DET POLITISKE ARBEJDE 6

8 To lkning af øvrige sociale aktiviteter er tidsbegrænsede, og hver bruger har syv timers årlig tolkning på dette område. Tidsbegrænsningen er en forringelse, da der ikke tidligere har været loft over antallet af tolketimer. Allerede inden loven trådte i kraft, stod det klart, at denne forringelse vil ramme nogle brugere meget hårdt. I høringsprocessen har Høreforeningen kommenteret de lovforslag, der ligger til grund for den endelige lov. Det væsentligste kritikpunk drejer sig om loftet på syv timers tolkning og blev fremsat sammen med Danske Døves Landsforbund og Foreningen af Danske DøvBlinde. Til trods for organisationernes fælles protest blev punktet ikke ændret. Et andet kritikpunkt fra Høreforeningen omhandlede den manglende mulighed for at få tolk med til arrangementer i udlandet. Dette punkt blev ændret, så det fremover er muligt for ministeren at give dispensation for tolkning til udenlandske arrangementer. Høreforeningen har været med til at sikre, at arrangementer i lokalafdelingerne blev medtaget på listen over ubegrænset tolkning. Uden den ændring ville mange medlemmer af Høreforeningen ikke kunne deltage i foreningens arrangementer. På trods af de ændringer, vi har haft held til at få igennem, ser Høreforeningen stadig loven som en forringelse og vil fortsat arbejde for at få begrænsningerne ophævet. Begrænsningerne strider mod FN s handicapkonvention, der fastslår, at personer med handicap har ret til fuldt ud at blive inkluderet og deltage i samfundet. Tv-udsendelser I 2012 skal alle udsendelser på DR1 og TV2s hovedkanal tekstes. Kvaliteten af den nuværende tekstning er dårlig, hvilket begge stationer erkender. I direkte tekstede udsendelser er teksterne forsinket i forhold til lyden, og der er store huller i tekstningen. Høreforeningen presser på hos både TV2 og DR for at få forbedret tekstningen. Andre problemer med tilgængeligheden i tv-udsendelser er baggrundsstøj, utydelig udtale, afbrydelser, at man ikke kan se munden på de talende, samt at man taler i munden på hinanden. Forebyggelse Støjkampagner I arbejdet med at forebygge høreskader og tinnitus gennemførte Høreforeningen i 2009 to støjkampagner, hvor lokalafdelinger sendte pressemeddelelser ud til lokale og regionale aviser. I sommeren handlede kampagnen om sommerstøj fra koncerter og havearbejde. Pressearbejdet i lokalafdelingerne resulterede i mindst 24 indlæg i lokale og regionale aviser landet over. Mange lokalafdelinger deltog i kampagnen mod fyrværkeriskader i slutningen af december. Resultatet af lokalafdelingernes pressearbejde var mindst syv indlæg i lokale og regionale aviser landet over. 7 DET POLITISKE ARBEJDE

9 En stor frivillig indsats Høreforeningen er i høj grad baseret på det frivillige arbejde i lokalafdelinger og udvalg. Det er indsatsen fra de mange frivillige, der skaber foreningen med støtte fra de øvrige medlemmer. Menièretræf 2009 Foto: Irene Scharbau Lokalafdelinger Kommuner og regioner er hovedaktører bag mange af de politiske og praktiske beslutninger, der vedrører borgernes hverdag. Lokalafdelingernes indsats er derfor meget betydningsfuld, og mange af lokalafdelingerne har været aktive og synlige i deres kommune med hørepolitiske opråb om forholdene for mennesker med lyd- og høreproblemer. Desuden har lokalafdelingerne været aktive med mere end 500 faglige og sociale arrangementer i løbet af Der har været stor bredde i udbuddet af aktiviteter fra lokalhistoriske foredrag, udflugter, besøg hos høreapparatfirmaer, julefrokoster mv. Dog er der lokalafdelinger, der havde svært ved at samle nok opbakning dels til arrangementer, dels til at samle en bestyrelse. Introkurserne er suppleret med kursusrækken Det gode årsmøde, hvor lokalafdelingerne får inspiration og gode råd om rekruttering til bestyrelsen, det praktiske og formelle arbejde med afholdelse af selve årsmødet, udsendelse af indkaldelser og meget andet. Deltagerne har udtrykt stor tilfredshed med kurset. På hjemmesiden, under området Tillidsfolk, kan lokalafdelingerne finde de vigtigste dokumenter til brug i det lokale arbejde. Siden indeholder forslag til aktiviteter, praktisk information såsom vejledninger og Information til lokalafdelingen. Udvalg For at sætte fokus på de områder, der har betydning for mennesker med lyd- og høreproblemer, har Høreforeninge n en række udvalg. På hvert deres område er udvalgene konsultative organer for hovedbestyrelsen, ligesom udvalgene bidrager til foreningens arbejde. De fleste udvalg fungerer godt, men enkelte mangler medlemmer. Menièretræf Menièreudvalget arrangerer hvert år et menièretræf i en af landets regioner. I 2009 blev menièretræffet holdt i Region Sjælland på Hotel Maribo Søpark i weekenden september. Træffet var en stor succes og meget velbesøgt. Programmet spændte vidt fra præsentation af den nyeste forskning over behandlingsmuligheder til foredrag om stress. Landskursus Hørehæmmede børns forældreudvalg afholdt det årlige landskursus i weekenden den september. Aktiviteterne på landskurset var opdelt efter alder og tilpasset forældre, unge og børn. EN STOR FR IVI LLIG I N DSATS 8

10 Der er følgende interne udvalg: Arbejdsmarkeds- og socialudvalget CI-udvalget Døvblevneudvalget Hjælpemiddel- og tilgængelighedsudvalget Hørehæmmede børns forældreudvalg Høreudvalget Kursus- og uddannelsesudvalget Menièreudvalget Støj- og forebyggelsesudvalget Tinnitusudvalget Ungdomsudvalget Hovedbestyrelse og forretningsudvalg Høreforeningens hovedbestyrelse leder og fordeler arbejdet i Høreforeningen gennem tre årlige møder. Hovedbestyrelsen er bredt sammensat af foreningens tillidsvalgte og består af 22 medlemmer: Fire medlemmer fra hver af de fem regioner, samt landsforman d og næstformand. Ud af hovedbestyrelsen er valgt et forretningsudvalg, der består af syv personer. Forretningsudvalget samles ca. 10 gange årligt. Hovedbestyrelsen Landsformand: Søren Dalmark Næstformand: Ole Matthesen, formand Høreforeningen Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling Keld Hansen, formand Høreforeningen Hjørring Lokal afdeling Jens Troldahl, formand Høreforeningen Jammerbugt Lokalafdeling Helle Johansen, bestyrelsesmedlem Høreforeningen Aalborg Lokalafdeling Jens Peder Dalgaard, formand Høreforeningen Mors ø Lokalafdeling Kim Ruberg, næstformand Høreforeningen Horsens Lokalafdeling Sanne Lauridsen, formand Høreforeningen Århus Lokal afdeling Preben Fruelund, næstformand Høreforeningen Norddjurs Lokalafdeling Bjarne Dueholm, formand Høreforeningen Ikast- Brande Lokalafdeling Boris Hemmingsen, bestyrelsesmedlem Høreforeninge n Svendborg Lokalafdeling Kristian Hansen, formand Høreforeningen Billund Lokalafdeling Karl-Erik Jensen, formand Høreforeningen Esbjerg Lokal afdeling Fritz Larsen, formand Høreforeningen Vejle Lokalafdeling Karl Dirksen, formand Høreforeningen Holbæk Lokalafdeling Svend Stennicke Larsen, formand Høreforeningen Roskilde Lokalafdeling Lars Bo Ammitzbøll, formand Høreforeningen Næstve d Lokalafdeling Ib Petersen, bestyrelsesmedlem Høreforeningen Vordingborg Lokalafdeling Niels Garboe, næstformand Høreforeningen Helsingø r Lokalafdeling Henri Nimb, bestyrelsesmedlem Høreforeningen Lyngby-Taarbæk Lokalafdeling Bolette Østberg, formand Høreforeningen Frederiksberg Lokalafdeling Jan Krogså, medlem af Høreforeningen Frederiksberg Lokalafdeling Forretningsudvalg Søren Dalmark Ole Matthesen Jens Peder Dalgaard Sanne Lauridsen Bjarne Dueholm Lars Bo Ammitzbøll Jan Krogså 9 EN STOR FR IVI LLIG I N DSATS

11 Medlemstilbud Høreforeningen tilbyder mange aktiviteter for medlemmer og andre med lyd- og høreproblemer. Formålet med aktiviteterne er at styrke den enkeltes håndtering af et liv med hørerelaterede problemer, tinnitus eller menière. Ud over de nævnte tilbud er der de aktiviteter, som lokalafdelinger og udvalg arrangerer. Netværksdannelse Høreforeningens første netværksgruppe så dagens lys i februar 2005 og den eksisterer endnu. Fra at være forbeholdt erhvervsaktive er netværksgrupper nu et tilbud til alle medlemmer, og i dag er der etableret 60 netværksgrupper med ca. 240 deltagere fordelt over hele landet. I efteråret 2009 er udbyttet blandt deltagere i Høreforeningens netværksgrupper blevet undersøgt gennem en spørgeskema- og interviewundersøgelse. Undersøgelsen blev gennemført af Rådgivende Sociologer for Høreforeningen og blev finansieret af Sygekassernes Helsefond. de psykiske, sociale og erhvervsmæssige vanskeligheder, som relaterer sig til høreproblemerne. Kurser og inspirationsdage Igen i 2009 var der stor søgning til Høreforeningens kurser. Samlet set har 240 medlemmer deltaget i Høreforeningens kurser i Den store søgning til kurser for frivillige og tillidsfolk afspejler det store engagement, Høreforeningens frivillige lægger i deres arbejde. Efter kurserne har flere deltagere givet udtryk for, at kurset har hjulpet dem i deres frivillige arbejde for foreningen. De almene kurser er også populære, og der har været venteliste til flere af disse. Samlet set viser undersøgelsen, at Høreforeningens netværksgrupper lever op til deres formål. Netværksgrupperne giver deltagerne mulighed for samvær, kommunikation og erfaringsudveksling med ligestillede i et lille, trygt forum. I netværksgruppen kan deltagerne tale frit om deres høreproblemer. Gennem sparring og spejling får deltagerne frigjort ressourcer og bliver inspireret til nye måder at tackle deres hørenedsættelse. Deltagerne oplever, at de i netværksgruppen kan trække på hinandens viden og lære af hinandens strategier, hvilket ruster dem til bedre at håndtere Foto: Høreforeningen MEDLEMSTI LBUD 10

12 Uddannelse af frivillige og tillidsfolk (i alt 160 deltagere) Introkursus Kursus for lokale webredaktører Kursus i bisidderservice Kursus for klub-webredaktører Kursusaften: Det gode årsmøde Almene interessekurser (i alt 80 deltagere) Hørecoaching Malekursus Krop og Kunst Kørekort til høretab Mindfulness mod stress IT-kursus Balancetræning Høreforeningen tilbyder arbejdspladser, skoler, foreninger og uddannelsessteder besøg af en høreguide. Høreguiderne giver generel information om hørelse og høreproblemer og kan fx svare på spørgsmål om støj. Inspirationsdage for erhvervsaktive I sensommeren blev der afholdt to inspirationsdage særligt for erhvervsaktive. Dagene bød på oplæg, workshops, udstilling samt hyggeligt samvær med andre erhvervsaktive medlemmer af Høreforeningen. I alt deltog 70 personer til arrangementerne. Oplysning og vejledning Både medarbejdere og frivillige i Høreforeningen tilbyder oplysning og vejledning om lyd- og høreproblemer. Vejledningsteam Hver dag ringer telefonerne i Høreforeningens vejledningsteam. Teamet er en del af personalet i sekretariatet, der løbende bliver opdateret i den nyeste udvikling på høreområdet, og derfor er klar til at vejlede i de mange forskellige spørgsmål og problemer. Vejledningerne er meget forskellige og tager fra et par minutter til hele og halve timer. Gennem kvalificerede spørgsmål hjælper teamet med at finde ind til kernen af problemet og guider derefter videre til relevante fagpersoner. Menière- og tinnitus kontakttelefon Høreforeningens kontakttelefon bliver besvaret af frivillige, der selv har menière og/eller tinnitus og kan vejlede og støtte andre i samme situation. Kontaktpersonerne hjælper medlemmer og andre til en bedre forståelse af deres sygdom og kan guide dem videre til relevante fagpersoner. Høreguider Høreforeningen tilbyder arbejdspladser, skoler, foreninger og uddannelsessteder besøg af en høreguide. Høreguiderne giver generel information om hørelse og høreproblemer og kan fx svare på spørgsmål om støj på arbejdspladsen, kommunikation med en kollega, der hører dårligt eller hvad man kan gøre for, at alle kan følge med til foredrag og møder. Bisiddere Som noget nyt tilbyder Høreforeningen alle medlemmer bisidderservice. En bisidder er en neutral sparringspartner, der kan gå med til vigtige møder med fx kommunen, banken eller sundhedsvæsnet. Informatører Nogle lokalafdelinger har frivillige informatører, som arrangerer høredage og medvirker på udstillinger. Nogle informatører tilbyder vejledende høreprøver i forbindelse med udstillinger. TSK-kontaktpersoner Høreforeningen har øvegrupper for tegnstøttet kommunikation (TSK), hvor medlemmerne kan øve og udvikle deres TSK-kommunikation. Flere af grupperne har desuden et socialt fællesskab. 11 MEDLEMSTI LBUD

13 gerede i samarbejde med DeCIbel (forening for børn med Cochlear Implant) og Frijsenborg Efterskole. Ungdomslejr Foto: Martin Mathiasen Foto: Martin Mathiasen Dagsprogrammet var en blanding af workshops og coaching. Aftenprogrammet lørdag bød på festmiddag, underholdning og diskotek. Weekenden var en god oplevelse for de unge, og Høreforeningen har modtaget opringninger fra begejstrede forældre, der havde fået nogle glade unge hjem igen, fyldt med ny viden og gåpåmod. Skoletjenesten Støjkasserne, der siden 2005 er blevet sendt ud til landets skoler, er stadig populære, men trænger til et løft. Derfor bliver der arbejdet på at skaffe fondsmidler til at forny indholdet. Der har endnu ikke været held med ansøgningerne, så arbejdet fortsætter i Særligt for børn og unge Ungdomslejr I sommeren afholdt Høreforeningen og Earvision by Widex ungdomslejr i Kulturhuset Islands Brygge i København. Lejren bød på masser af muligheder for indbyrdes socialt samvær, foredrag og fysiske udfordringer i form af et mini-havkajakkursus og en kajakpolokamp. Som en del af lejren blev der afholdt en minifestival - Ørerne En Truet Art - hvor omverdenen blev inviteret indenfor fredag og lørdag. På lejren deltog 22 unge mellem 18 og 35 år med lyd- og høreproblemer. 13:18 For YOU! teenagearrangement Knap 70 unge med hørenedsættelse eller CI deltog i den ungeweekend, Høreforeningen i november arran- I 2009 blev der sendt 168 støjkasser ud, fortrinsvist til landets skoler, men også til udstillinger og andre arrangementer i lokalafdelingerne. Børnehaveprojekt I samarbejde med SoundEar A/S har Høreforeningen arbejdet på et projekt om hørelse rettet mod børnehavebørn. Projektet strandede desværre, da det ikke var muligt at skaffe fondsmidler til finansieringen. Teenagearrangement Foto: Jens Petersen, Frijsenborg MEDLEMSTI LBUD 12

14 Samarbejde Høreforeningen samarbejder med andre danske og nordiske organisationer og interessenter inden for høre området. Særligt i forhold til tekstning samarbejder Høreforeningen med Danske Døves Landsforbund (DDL) og Foreningen af Danske DøvBlinde (FDDB). Desuden er der et generelt samarbejde med andre interessenter på høreområdet: Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab (DMAS), sammenslutningen af Danske Tale-, Høre-, og Synsinstitutioner (DTHS), gruppen af specialkonsulenter, Leverandørforeningen og job- og udviklingscentret Castberggård. For at udveksle viden om de regler, der eksisterer på høreområdet i de forskellige nordiske lande, deltager Høreforeningen i Nordisk Høreskadedes Samarbejdskomité (NHS). Kommunikation Ny hjemmeside: Lokalafdelinger og klubbers egne sider 2009 blev året, hvor Høreforeningen fik en ny hjemmeside med egne områder for alle lokalafdelinger og klubber. Der er uddannet redaktører, der kan redigere deres egen lokalafdeling eller klubs side. 41 deltog i kurserne, og derudover har mange kastet sig ud i opgaven med hjælp fra manualen. 58 lokalafdelinger og 13 klubber har nu deres egen redaktør. Hjemmesidens nye område for tillidsfolk opdateres jævnligt med en række nyttige informationer og filer, som tillidsfolkene har gavn af i deres arbejde. Derudover kan nævnes hjemmesidens debatforum, som bruges af både medlemmer og andre, der ønsker at udveksle erfaringer om lyd- og høreproblemer. 13 SAMARBEJDE/ KOMMUN I KATION

15 Sekretariatet Medlemssystemet Der er fortsat tekniske problemer med medlemssystemet. Personale Personalet bestod i december 2009 af Sekretariatsleder Pia Mikkelsen Ledelsessekretær Birgit Rasmussen Regnskabsansvarlig Jane Hocheim Kommunikationsansvarlig Mette Bønneland Webredaktør Mette Lundgaard Kontorassistent Birgitte Colberg Kursuskonsulent Malene Brandt Medlemsansvarlig Dorte Hansen Netværkskoordinator og ungekonsulent Joan Klindt Johansen Netværkskoordinator Ane Schneidermann Høreforeningens Tolkeformidling Tolkeformidler Ulla Monrad Tolkeformidler Lisbet Helgogaard Regnskabsmedarbejder Birgit Hansen Domicil Danske Handicaporganisationer arbejder videre med det fælles hus, der skal rumme 15 handicaporganisationer, herunder Høreforeningen. Huset skal ligge i Høje Taastrup, og ambitionen er at skabe verdens mest tilgængelige kontorhus. Indflytningstidspunkt er rykket til Høreforeningens Tolkeformidling Udbud Høreforeningens Tolkeformidling tabte udbuddet på uddannelses-området, men vi har ikke fået færre opgaver, da vi er blevet underleverandør til Tolkecenter Danmark, der vandt udbuddet. Regnskab 2009 Indtægter Udgifter Resultat SEKRETARIATET/ TOLKN I NGSFORMI DLI NG 14

16 Økonomi Høreforeningens økonomiske nøgletal for 2009 Telemarketingkampagne I sensommeren gennemførte Høreforeningen en telemarketingkampagne, hvor konsulentfirmaet Finnbjoern Consult ringede til nuværende og tidligere medlemmer. Formålet med kampagnen var at styrke foreningens økonomi. Indtægter Kontingent inkl. gaver til lokalafd Tips og Lottomidler Arv modtaget i Gaver Annonceindtægter og portostøtte Refusioner fx sygedagpenge Renter Øvrige indtægter inkl. momsrefusion Overførte hensættelser I alt: Udgifter Kontingent og gaver til lokalafd Hørelsen Kursusaktivitet Administration Personaleomkostninger inkl. FU-honorar Mødeudgifter politisk arbejde Projekt Netværk Skoletjeneste/støjkasser Informationsmaterialer Telemarketingkampagne I alt: Resultat Ved kampagnens afslutning ønskede medlemmer at betale et fast månedligt bidrag til foreningen, og en række tidligere medlemmer blev genindmeldt. Investeringen var på ca. 1 mio. kr., og kampagnen vil være tjent ind i løbet to år. Herefter vil indsatsen give overskud. Tips og lotto Aftalen om fordeling af Tips- og Lottomidlerne udløb med udgangen af I løbet af 2009 forhandlede de involverede organisationer en ny aftale på plads. Aftalen, der trådte i kraft 1. januar 2010, bygger på samme principper som den gamle aftale. Grundet konkurrence på spilmarkedet er der færre penge til fordeling blandt organisationerne, og det ser ud til, at udviklingen fortsætter, så Høreforeningen fremover vil modtage færre Tips- og Lottomidler. Undersøgelse af Høreforeningens udgifter og indtægter Den taskforcegruppe, FU nedsatte i 2008, har i 2009 gennemgået Høreforeningens økonomi. Gruppen har dels gennemgået udgifterne og skåret ned, hvor det var muligt og hensigtsmæssigt, dels set på nye indtægtsmuligheder, hvoraf afviklingen af marketingkampagnen var den største aktivitet. 15 ØKONOMI

17 Tak for støtte En række virksomheder og privatpersoner har støttet Høreforeningens økonomi i Disse bidrag er af stor betydning for Høreforeningen. Høreforeningen siger tak til: Virksomhedsmedlemmer Audionova Auri Hørecenter Caludan Høreteknik Foreningen til fremskaffelse af boliger for ældre og enlige GN ReSound Danmark Hør Bedre I/S Høre- og Øre, Næse- og halsklinikken Ida Institute PFA Pension Phonak Denmark A/S Privathospitalet Hamlet Speciallægeklinikken Centralen Theill Andersen Troldtekt akustik Widex Fonde og puljer Varelotteriet: kr. i generel støtte til foreningens arbejde Varelotteriet: kr. til udgivelse af en børnebog om Menières sygdom Kebo: kr. til menièretræf 2009 GN Resound: kr. til menièretræf 2009 Carlsbergs Idé-Legat: kr. til Ungdomslejr Sygekassernes Helsefond: kr. til en undersøgelse af Høreforeningens netværksgrupper Uddannelsespuljen (Indenrigs- og socialministeriet): kr. til uddannelse af bisiddere Oticon Fonden: kr. til uddannelse af bisiddere Forsøgs- og udviklingspuljen (Undervisningsministeriet): kr. til udvikling af almene interesse kurser Oticonfonden: kr. A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond: ,50 kr. GN Store Nord Fondet: ,50 kr. Gros. Osvald Christensens Mindefond: kr. Folkeoplysningslovens 44 (Undervisningsministeriet): kr. til uddannelse af tillidsfolk og frivillige Handicappuljen (Indenrigs- og socialministeriet): kr. til aktiviteter og ture for hørehæmmede børn og unge Anonym giver: kr. Arv og private bidrag I 2009 modtog Høreforeningen arv fra fire privatpersoner. Samlet beløber arven sig til kr. Derudover har mange private støttet Høreforeningen med gaver i løbet af Lokale bidrag En del lokalafdelinger har modtaget økonomisk støtte til deres lokale arbejde. Disse beløb er en stor hjælp i det lokale arbejde. ØKONOMI 16

18 Ekstern repræsentation Høreforeningen er repræsenteret i følgende organisationer mv.: Bestyrelsen for Castberggårds Feriecenter: Ole Matthesen Brugerpanel vedr. Cityringen (Metroen rundt om København): Carsten Hussing Castberggårds repræsentantskab: Ole Matthesen Center for Døve: Søren Dalmark Center for Høretab (tidligere Fredericiaskolen) - besty relsen: Jens Præstegård Danske Handicaporganisationers (DHs) repræsentantskab: Søren Dalmark og Ole Matthesen Danske Handicaporganisationers (DHs) socialpolitiske udvalg: Formand Søren Dalmark DSBs handicappanel: Carsten Hussing Nordisk Audiologisk Selskab (NAS): Søren Dalmark Nordisk Høreskadedes Samarbejdskomité (NHS): Søren Dalmark, Ole Matthesen, Pia Mikkelsen Pengeinstitutternes Handicap-kontaktudvalg: Carsten Hussing Projekt Tegnkom: Følgegruppe: Pia Mikkelsen Udviklingsgrupper: Ulla Monrad, Peter Lundh, Lonneke Nørrung Referencegruppen vedr. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC): Overordnet Søren Dalmark Projektgruppe: Rosana Schleusener, Lisbeth Lüdemann Projektgruppe CI-børn: Flemming Wang Jensen Videnscenter for hørehandicap: Formand for bestyrelsen Søren Dalmark og Sanne Lauridsen Døve og Hørehæmmedes Oplysningsforbund: Malene Brandt, Karl Dirksen (formanden for Kursusudvalget er født suppleant) European Federation of Hard of Hearing (EFHOH): Søren Dalmark Følgegruppe for projekt Bevar Dit Arbejde (Castberggård): Merete Birk Nielsen Følgegruppe for Teknisk Audiologisk Laboratoriu m (TAL): Søren Dalmark International Federation of Hard of Hearing (IF- HOH): Søren Dalmark 17 EKSTERN REPRÆSENTATION

19 Fonde og legater Fællesfonden: Forretningsudvalget Forskningsfondet til studier vedr. tunghørhed og døvhed: Landsformand Søren Dalmark (Fonden er ekstern) Ingeborg og Emanuel Jensens Mindelegat: Landsformand Søren Dalmark Fonden er ekstern - Høreforeningen formidler en legatportion til forskning. FU tager stilling til ansøgninger. Ellen og Ebba Andreasens fond: Høreforeningens landsformand, Søren Dalmark Høreforeningens næstformand, Ole Matthesen Repræsentant fra Forretningsudvalget (Fonden kan ikke søges) Jens Peter Jørgensen og hustrus Mindelegat: Høreforeningens landsformand, Søren Dalmark Høreforeningens næstformand, Ole Matthesen Hørehæmmede børns forældreudvalgets formand, Helle Larsen FU-medlem tilknyttet HBF-udvalget (frem til Landsmødet Jens Præstegård, derefter Sanne Lauridse n ) Ménière- og Tinnitusfonden: Forretningsudvalget Betty Margrethe Pedersen, Nørre Nebels Fond til støtte af døvblevne patienter: To repræsentanter fra Varde Lokalafdeling FON DE OG LEGATER 18

20 Tlf

Indhold. Ledelsens beretning. p Grundlaget for visitering til kommunikationscentrene er forskelligt fra kommune til kommune.

Indhold. Ledelsens beretning. p Grundlaget for visitering til kommunikationscentrene er forskelligt fra kommune til kommune. Årsberetning 2008 Indhold Ledelsens beretning Indledning ved landsformand Søren Dalmark Indledning ved landsformand Søren Dalmark... 3 Det politiske arbejde...4 Lokalafdelinger... 5 Udvalg...6 Samarbejde...6

Læs mere

Årsberetning Høreforeningen

Årsberetning Høreforeningen Årsberetning Høreforeningen Indhold Indledning.................................. 3 Det politiske arbejde............................ 4 Foto: Steen Evald Kronprins Frederik er Høreforeningens protektor

Læs mere

årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark

årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark Årsberetning 2007 årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark Tlf. 36 75 42 00 www.hoereforeningen.dk

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

Sol, regn og blæst et tegn på at efteråret er godt på vej. Det er vi også med dette medlemsblad.

Sol, regn og blæst et tegn på at efteråret er godt på vej. Det er vi også med dette medlemsblad. Kære medlem Sol, regn og blæst et tegn på at efteråret er godt på vej. Det er vi også med dette medlemsblad. Bestyrelsen er i gang med at arrangere Store Høredag den 3. november 2012 (se mere inde i bladet)

Læs mere

Oplægsholdere Rasmus Alenkær (folkeskolelærer, autoriseret psykolog, PhD med speciale i inklusion) Gert Ravn (Delta Technology & Consultancy)

Oplægsholdere Rasmus Alenkær (folkeskolelærer, autoriseret psykolog, PhD med speciale i inklusion) Gert Ravn (Delta Technology & Consultancy) Landskursus 2014 Landskursus er hele familiens mulighed for at få faglig viden, kompetencer, inspiration, netværk og fornyet energi til hverdagen med et barn med høretab. En hverdag som stiller mange krav

Læs mere

*Visioner for Høreforeningens ungdomsarbejde*

*Visioner for Høreforeningens ungdomsarbejde* Dagsorden til ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 15. oktober 2013 kl. 17 20 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Landskursus. Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle

Landskursus. Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle Landskursus Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle Landskursus 2013 Landskursus er hele familiens mulighed for at få faglig viden, kompetencer, inspiration, netværk

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

Trivsel og uddannelse blandt CI-unge. September 2013

Trivsel og uddannelse blandt CI-unge. September 2013 Trivsel og uddannelse blandt CI-unge September 2013 Formål og opdrag Undersøge trivsel og uddannelse blandt første generation af danske CI-unge (13-25 år) Finansieret af Sygekassernes Helsefond Gennemført

Læs mere

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse Foreningen Danske DøvBlinde For dig med nedsat syn og hørelse Hvad er døvblindhed? Døvblindhed er et kombineret handicap, der består af alvorlig syns- og hørenedsættelse. Nogle døvblinde har en synsrest,

Læs mere

Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde

Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde Hvilken betydning har nedsat hørelse for arbejdsmarkedstilknytning og for arbejdsliv hvad ved vi og hvad har vi mulighed for at undersøge?

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt Høringssvar vedr. forslag til lov om tolkning til personer med hørehandicap (Bemyndigelse til at udstede regler om tolkning begrænset af bevilling og ændrede

Læs mere

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Hvordan får du et høreapparat Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for at få undersøgt,

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Lov om tolkning til personer med hørehandicap

Lov om tolkning til personer med hørehandicap Lov om tolkning til personer med hørehandicap VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Formål m.v.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2.

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2. NAS 2010 København Third Announcement Registrering & foreløbigt program Januar 2010 Til medlemsorganisationer, samarbejdspartnere og andre interesserede Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres

Læs mere

Esbjerg og Fanø Lokalafdeling. 7. årgang marts 2013 nr. 1

Esbjerg og Fanø Lokalafdeling. 7. årgang marts 2013 nr. 1 Esbjerg og Fanø Lokalafdeling 7. årgang marts 2013 nr. 1 Kære medlem Som billedet fra Hjerting Strandpromenade på forsiden viser, er vejret i 2013 startet med stolpe op og stolpe ned. Vi har indtil nu

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Ydelseskatalog. for Høreområdet i Region Midtjylland 2011. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog. for Høreområdet i Region Midtjylland 2011. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap skatalog for Høreområdet i Region Midtjylland 2011 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.thi-midt.dk skatalog for høreområdet i Region Midtjylland

Læs mere

TERAPI tøjlede tinnitussen

TERAPI tøjlede tinnitussen TERAPI tøjlede tinnitussen Brug teleslyngerne Menière: Mød ukuelige Inger Hørelsen svigter 1 ud af 2 over 50 år! Hvornår og hvor ofte kan variere, og det er ikke altid man ved, om man selv er den ene.

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam

Aarhus Kommunes Høreteam Aarhus Kommunes Høreteam Oplysning om: Høreapparater og Høretekniske hjælpemidler Hvordan får du høreapparat? Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre, næse- og halssygdomme.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

Guide. Sådan får du hjælp. Dårlig hørelse? sider. Gode råd Test din hørelse. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Sådan får du hjælp. Dårlig hørelse? sider. Gode råd Test din hørelse. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1 6 Dårlig hørelse? sider Sådan får du hjælp Gode råd Test din hørelse Hørelse INDHOLD I DETTE HÆFTE: Hallo! Det er farligt

Læs mere

Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab

Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab Januar 2007 Jonas Markus Lindstad CASA Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab Januar 2007

Læs mere

Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen. Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag.

Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen. Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag. Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag. Håndtering af tinnitus Hvilke ting i forhold til min tinnitus har jeg selv indflydelse på? Hvad

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2015 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Dækker perioden fra 1.-12.-2013 til 1.-11.-2014 Home-Start Næstved lokalafdeling dækker Næstved kommune, der har 81.432 indbyggere 2014. Birgitte Askholm

Læs mere

nr. 05 maj 2010 udgivet af HØrefOreningen Netværk gør os stærke Læs om hjælpemidler Se hørelsen i ny indpakning

nr. 05 maj 2010 udgivet af HØrefOreningen Netværk gør os stærke Læs om hjælpemidler Se hørelsen i ny indpakning nr. 05 maj 2010 udgivet af HØrefOreningen Netværk gør os stærke Læs om hjælpemidler Se hørelsen i ny indpakning Hvad har Morten Olsen og Per Arnoldi til fælles? Morten Olsen og Per Arnoldi er to ud af

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 3. juli 2013. Nr. 927. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus.

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus. Landsledelsens organisatoriske beretning 2015 Landsmødet 2014 vedtog en meget overordnet arbejdsplan og pålagde landsledelsen at udarbejde en konkret arbejdsplan efter de af landsmødet fastlagte overordnede

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år 2012 inklusive det konstituerede møde den 26. marts

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

DØVBLINDHEDENS ANSIGT

DØVBLINDHEDENS ANSIGT DØVBLINDHEDENS ANSIGT Med 12 sort-hvide portrætter af døvblinde / synshørehæmmede hylder vi mangfoldigheden indenfor døvblindhed og viser, at såvel unge som ældre kan trodse det dobbelte sansetab og bevare

Læs mere

Vi har i 2011 udgivet 3 udgaver af LFA-Nyt i maj, september og december.

Vi har i 2011 udgivet 3 udgaver af LFA-Nyt i maj, september og december. Årsberetning LFA 2011 Forord Nu er der gået et år siden jeg efter opfordring overtog formandsposten, pr. 26. marts 2011. Når jeg føler efter, må jeg indrømme, at der har været rigtig mange ting at tage

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Anvendelse 3. Justering af dagsorden 4. Forretningsudvalgsrunde 5. FU On The Road 6. Bestyrelsesmøde

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse. Udredningen foregår på

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011 Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Formål og metode Formål: At undersøge tilfredsheden med samarbejdet

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009 Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009 Region Midtjylland Tale & Høre Instituttet Høreområdet Grafisk Service 3600-08-079d. Fotos: Jonna Fuglsang Kjeldsen Ydelseskatalog for høreområdet

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening LANDSFORMAND 96/13 Til Lokalforeningerne, Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige, HB REFERAT fra: Torben Ibsen Tårupvej 26 8963 Auning Tlf: 5355 2100 torben@dch-danmark.dk

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer.

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer. Mødedato: 06.05.2015 Sted: Alectia, Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 63/2015 Emne: Bestyrelsesmøde 0. Godkendelse af referater fra den 13. og den 14. april 2015 1. Siden sidst a. Ind- og

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL Årsrapport 2014 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Danske Regioner Marts 2015 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes HØREAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse med udlevering af høreapparat

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere