Årsberetning Høreforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Høreforeningen"

Transkript

1 Årsberetning Høreforeningen

2 Indhold Indledning 2 Kort nyt 3 Det politiske arbejde 5 En stor frivillig indsats 8 Medlemstilbud 10 Samarbejde 13 Kommunikation 13 Sekretariatet 14 Høreforeningens Tolkeformidling 14 Økonomi 15 Ekstern repræsentation 17 Fonde og legater 18 Høreforeningen Årsberetning 2009 Udgivet april 2010 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark Tlf Grafisk design: One2one Tryk: One2one Trykt i 250 eksemplarer Forsidefoto: Irene Scharbau

3 Foto: Lars Aarø Landsmødet Indledning var præget af vældig god deltagelse og engagement fra de delegerede og viste, at der er nok at drøfte, når det drejer sig om den danske høreomsorg. Foreningens økonomi har haft det meget svært på grund af nogle år, hvor vi har modtaget meget få arvemidler Derfor har vi iværksat en gennemgang af omkostningerne samt tiltag for at skaffe ekstra indtægter. Begge dele lykkedes, men den slags investeringer har det med først at give afkast på et senere tidspunkt. Foreningsmæssigt har der til gengæld ikke været tilbagegang i aktiviteterne. Tværtimod oplever vi både centralt og lokalt et stigende behov for Høreforeningens hjælp. Der ydes det bedste, vi kan, men det er ikke muligt at klare den store efterspørgsel. I september gennemførtes et rigtigt godt landsmøde, det andet efter den nye struktur i foreningen. Landsmødet var præget af vældig god deltagelse og engagement fra de delegerede og viste, at der er nok at drøfte, når det drejer sig om den danske høreomsorg. Tak til alle tillidsvalgte for deres engagement samt alle medarbejderne på sekretariatet. Alle yder deres bedste, for at Høreforeningen kan vedblive med at skabe bedre forhold for mennesker med lyd- og høreproblemer. Tak også til samarbejdspartnere og de virksomheder og private personer, som har givet økonomisk støtte til Høreforeningen. I N DLEDN I NG 2

4 Kort nyt Ny model For at sikre de mange høreapparatbrugere et sammenhængende behandlingsforløb og det nødvendige udbytte af behandlingen har Høreforeningen udarbejdet et forslag til en ny model for høreomsorgen. I den ny model bliver hele forløbet ved behandling af høretab samlet og koordineret under sundhedsvæsenet. Foto: Tinnie W. Rasmussen Social tolkning Med udgangen af 2009 blev Det Sociale Tolkeprojekt afløst af en permanent lovgivning for social tolkning. Høreforeningen har gennem hele processen med at vedtage den nye lov presset på for at minimere forringelser for Høreforeningens medlemmer. Høreforeningen var bl.a. med til at sikre, at arrangementer i lokalafdelingerne blev medtaget på listen over ubegrænset tolkning. Mærkesager Høreforeningens mærkesager er høreomsorg, tilgængelighed og forebyggelse. Foto: Lars Aarø Kurser for medlemmer I alt deltog 240 medlemmer i Høreforeningens kurse r i Landsmødet Høreforeningens landsmøde blev afholdt den septembe r. 3 Kort nyt

5 Jubilæum i 2012 I 2012 kan Høreforeningen fejre sit 100 års jubilæum. Foreningen blev grundlagt i 1912 under navnet Tunghøres Vel og var den første tunghøreforening i Norden. I 1934 blev foreningens navn ændret til Dansk Tunghøreforening og i 1962 til Landsforeningen for Bedre Hørelse (LBH). Den seneste ændring kom i 2006, hvor foreningen ændrede navn til Høreforeningen. Foto: Steen Ewald Protektor Kronprins Frederik er Høreforeningens protektor. Netværksgrupper Høreforeningens første netværksgruppe så dagens lys i februar 2005 og den eksisterer endnu. I dag er der etableret 60 netværksgrupper fordelt over hele landet. FN Torsdag den 28. maj ratificerede Danmark FN s Hand icapkonvention. Med ratifikationen går Danmark væk fra de gode viljer og over til rettighedsbaserede argumenter. Høreforeningen hilser ratifikationen velkommen. Nytårskur Høreforeningen deltog i Dronningens nytårskur den 6. januar Foto: Jens Petersen, Frijsenborg Workshops, coaching, festmiddag, under holdnin g og diskotek Knap 70 unge med hørenedsættelse deltog i den ungeweekend, Høreforeningen arrangered e i samarbejde med DeCIbel og Frijsenborg Efterskole. Kort nyt 4

6 Det politiske arbejde Høreforeningens politiske indsats er koncentreret om de tre mærkesager: Høreomsorg, tilgængelighed og forebyggelse. Høreomsorgen I løbet af de sidste år er den danske høreomsorg forringet, og ikke mindst kommunalreformen har forværret situationen. Lange ventelister, manglende sammenhæng i behandlingen og uklarhed om borgernes rettigheder er realiteten for Høreforeningens medlemmer og andre borgere med høreproblemer. Den danske høreomsorg trænger til en grundlæggende ændring, og Høreforeningen har derfor i 2009 udarbejdet en ny model for høreomsorgen. Tanken med den ny model er at komme med et konstruktivt og rentabelt bud på en fremtidig høreomsorg i Danmark Sideløbende med arbejdet med den ny model fortsætter Høreforeningens indsats i forhold til de aktuelle problemer. Nedenfor ridses nogle af problemerne med det nuværende system op, og den ny model bliver kort præsenteret. Manglende sammenhæng i behandling og betaling Høreforeningen har længe arbejdet på at få betaling og administration af høreapparater fjernet fra kommunerne og i stedet få samlet behandling, administration og betaling under sundhedslovgivningen. Flere kommuner er modvillige over for at skulle betale for en høreapparatbehandling, som de ikke har indflydelse på. Det viser sig ved, at kommunerne har indført en administrativ praksis, der yderligere forsinker borgerens høreapparatbehandling eller, i særligt grelle tilfælde, at kommunerne afviser at betale for enkelte borgeres høreapparatbehandling. Foto: Lars Aarø 5 DET POLITISKE ARBEJDE

7 I sommeren 2009 afviste Tårnby Kommune således at betale tilskud til borgere med aldersbetinget høretab Dette blev erklæret ulovligt af Statsforvaltningen Hovedstaden, og Tårnby Kommune bøjede sig efterfølgende for afgørelsen. Lignende situationer findes i flere af landets kommuner, hvor forsinkende bureaukratiske procedurer gør processen yderligere besværlig for borgere med behov for behandling af høretab. Lignende situationer findes i flere af landets kommuner, hvor forsinkende bureaukratiske procedurer gør processen yderligere besværlig for borgere med behov for behandling af høretab. Manglende sammenhæng i behandlingen Efter kommunalreformen er der ingen sammenhæng i behandlingen med høreapparat. Tidligere har der været et velfungerende samarbejde mellem offentlige høreklinikker, høreinstitutter og specialrådgivere. Efter kommunalreformen er dette samarbejde blevet stærkt vanskeliggjort, og flere steder i landet er der i dag ingen specialrådgivning. Høreforeningen mener, det har stor betydn ing for en effektiv behandling, at man genopretter denne sammenhæng mellem forskellige specialer Derfor har Høreforeningen udarbejdet en ny model for høreomsorgen. Problemet bunder i, at høreapparater, på trods af at de er klassificeret som medicinsk udstyr, fejlagtigt opfattes som tekniske hjælpemidler og dermed administreres af kommunerne under serviceloven. Ventetid Den lange ventetid på de offentlige audiologiske afdelinger er fortsat et stort problem. Høreforeningen sætter jævnligt fokus på problemet i medierne og over for folketingspolitikere. Erstatning af høreapparater Flere høreapparatbrugere, der har mistet deres høreapparat, er kommet i klemme, fordi der ikke er tilstrækkeligt med låneapparater, og fordi en del kommuner ikke erstatter mistede apparater. I 2009 fik Høreforeningen kendskab til to konkrete sager om borgernes rettigheder i forbindelse med mistede apparater. Sagernes udfald var vidt forskellige og tyde liggør, at der mangler retningslinjer på området. Det er Høreforeningens holdning, at mistede høre apparater bør erstattes af kommunen. Ny model for høreomsorgen For at sikre de mange høreapparatbrugere et sammenhængende behandlingsforløb ønsker Høreforeningen, at hele forløbet ved behandling af høretab bliver samlet og koordineret under sundhedsvæsenet. Udgangspunktet er at samle behandlingen i hørecentre, hvor brugeren er i centrum. Den ny model blev præsenteret på Høreforeningens landsmøde i september, og idéerne er også fremlagt for forskellige politikere. Arbejdet med den ny model vil fortsætte i Tilgængelighed Social tolkning Med udgangen af 2009 blev Det Sociale Tolkeprojekt afløst af en permanent lovgivning for social tolkning. I loven bliver sociale begivenheder delt i to områder: Ét med ubegrænset tolkning og ét med tidsbegrænses tolkning. Ubegrænset tolkning: De aktiviteter, der bliver dækket af tidsubegrænset tolkning, er bl.a. besøg hos egen læge, møde i en a-kasse eller kirkelige handlinge r. DET POLITISKE ARBEJDE 6

8 To lkning af øvrige sociale aktiviteter er tidsbegrænsede, og hver bruger har syv timers årlig tolkning på dette område. Tidsbegrænsningen er en forringelse, da der ikke tidligere har været loft over antallet af tolketimer. Allerede inden loven trådte i kraft, stod det klart, at denne forringelse vil ramme nogle brugere meget hårdt. I høringsprocessen har Høreforeningen kommenteret de lovforslag, der ligger til grund for den endelige lov. Det væsentligste kritikpunk drejer sig om loftet på syv timers tolkning og blev fremsat sammen med Danske Døves Landsforbund og Foreningen af Danske DøvBlinde. Til trods for organisationernes fælles protest blev punktet ikke ændret. Et andet kritikpunkt fra Høreforeningen omhandlede den manglende mulighed for at få tolk med til arrangementer i udlandet. Dette punkt blev ændret, så det fremover er muligt for ministeren at give dispensation for tolkning til udenlandske arrangementer. Høreforeningen har været med til at sikre, at arrangementer i lokalafdelingerne blev medtaget på listen over ubegrænset tolkning. Uden den ændring ville mange medlemmer af Høreforeningen ikke kunne deltage i foreningens arrangementer. På trods af de ændringer, vi har haft held til at få igennem, ser Høreforeningen stadig loven som en forringelse og vil fortsat arbejde for at få begrænsningerne ophævet. Begrænsningerne strider mod FN s handicapkonvention, der fastslår, at personer med handicap har ret til fuldt ud at blive inkluderet og deltage i samfundet. Tv-udsendelser I 2012 skal alle udsendelser på DR1 og TV2s hovedkanal tekstes. Kvaliteten af den nuværende tekstning er dårlig, hvilket begge stationer erkender. I direkte tekstede udsendelser er teksterne forsinket i forhold til lyden, og der er store huller i tekstningen. Høreforeningen presser på hos både TV2 og DR for at få forbedret tekstningen. Andre problemer med tilgængeligheden i tv-udsendelser er baggrundsstøj, utydelig udtale, afbrydelser, at man ikke kan se munden på de talende, samt at man taler i munden på hinanden. Forebyggelse Støjkampagner I arbejdet med at forebygge høreskader og tinnitus gennemførte Høreforeningen i 2009 to støjkampagner, hvor lokalafdelinger sendte pressemeddelelser ud til lokale og regionale aviser. I sommeren handlede kampagnen om sommerstøj fra koncerter og havearbejde. Pressearbejdet i lokalafdelingerne resulterede i mindst 24 indlæg i lokale og regionale aviser landet over. Mange lokalafdelinger deltog i kampagnen mod fyrværkeriskader i slutningen af december. Resultatet af lokalafdelingernes pressearbejde var mindst syv indlæg i lokale og regionale aviser landet over. 7 DET POLITISKE ARBEJDE

9 En stor frivillig indsats Høreforeningen er i høj grad baseret på det frivillige arbejde i lokalafdelinger og udvalg. Det er indsatsen fra de mange frivillige, der skaber foreningen med støtte fra de øvrige medlemmer. Menièretræf 2009 Foto: Irene Scharbau Lokalafdelinger Kommuner og regioner er hovedaktører bag mange af de politiske og praktiske beslutninger, der vedrører borgernes hverdag. Lokalafdelingernes indsats er derfor meget betydningsfuld, og mange af lokalafdelingerne har været aktive og synlige i deres kommune med hørepolitiske opråb om forholdene for mennesker med lyd- og høreproblemer. Desuden har lokalafdelingerne været aktive med mere end 500 faglige og sociale arrangementer i løbet af Der har været stor bredde i udbuddet af aktiviteter fra lokalhistoriske foredrag, udflugter, besøg hos høreapparatfirmaer, julefrokoster mv. Dog er der lokalafdelinger, der havde svært ved at samle nok opbakning dels til arrangementer, dels til at samle en bestyrelse. Introkurserne er suppleret med kursusrækken Det gode årsmøde, hvor lokalafdelingerne får inspiration og gode råd om rekruttering til bestyrelsen, det praktiske og formelle arbejde med afholdelse af selve årsmødet, udsendelse af indkaldelser og meget andet. Deltagerne har udtrykt stor tilfredshed med kurset. På hjemmesiden, under området Tillidsfolk, kan lokalafdelingerne finde de vigtigste dokumenter til brug i det lokale arbejde. Siden indeholder forslag til aktiviteter, praktisk information såsom vejledninger og Information til lokalafdelingen. Udvalg For at sætte fokus på de områder, der har betydning for mennesker med lyd- og høreproblemer, har Høreforeninge n en række udvalg. På hvert deres område er udvalgene konsultative organer for hovedbestyrelsen, ligesom udvalgene bidrager til foreningens arbejde. De fleste udvalg fungerer godt, men enkelte mangler medlemmer. Menièretræf Menièreudvalget arrangerer hvert år et menièretræf i en af landets regioner. I 2009 blev menièretræffet holdt i Region Sjælland på Hotel Maribo Søpark i weekenden september. Træffet var en stor succes og meget velbesøgt. Programmet spændte vidt fra præsentation af den nyeste forskning over behandlingsmuligheder til foredrag om stress. Landskursus Hørehæmmede børns forældreudvalg afholdt det årlige landskursus i weekenden den september. Aktiviteterne på landskurset var opdelt efter alder og tilpasset forældre, unge og børn. EN STOR FR IVI LLIG I N DSATS 8

10 Der er følgende interne udvalg: Arbejdsmarkeds- og socialudvalget CI-udvalget Døvblevneudvalget Hjælpemiddel- og tilgængelighedsudvalget Hørehæmmede børns forældreudvalg Høreudvalget Kursus- og uddannelsesudvalget Menièreudvalget Støj- og forebyggelsesudvalget Tinnitusudvalget Ungdomsudvalget Hovedbestyrelse og forretningsudvalg Høreforeningens hovedbestyrelse leder og fordeler arbejdet i Høreforeningen gennem tre årlige møder. Hovedbestyrelsen er bredt sammensat af foreningens tillidsvalgte og består af 22 medlemmer: Fire medlemmer fra hver af de fem regioner, samt landsforman d og næstformand. Ud af hovedbestyrelsen er valgt et forretningsudvalg, der består af syv personer. Forretningsudvalget samles ca. 10 gange årligt. Hovedbestyrelsen Landsformand: Søren Dalmark Næstformand: Ole Matthesen, formand Høreforeningen Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling Keld Hansen, formand Høreforeningen Hjørring Lokal afdeling Jens Troldahl, formand Høreforeningen Jammerbugt Lokalafdeling Helle Johansen, bestyrelsesmedlem Høreforeningen Aalborg Lokalafdeling Jens Peder Dalgaard, formand Høreforeningen Mors ø Lokalafdeling Kim Ruberg, næstformand Høreforeningen Horsens Lokalafdeling Sanne Lauridsen, formand Høreforeningen Århus Lokal afdeling Preben Fruelund, næstformand Høreforeningen Norddjurs Lokalafdeling Bjarne Dueholm, formand Høreforeningen Ikast- Brande Lokalafdeling Boris Hemmingsen, bestyrelsesmedlem Høreforeninge n Svendborg Lokalafdeling Kristian Hansen, formand Høreforeningen Billund Lokalafdeling Karl-Erik Jensen, formand Høreforeningen Esbjerg Lokal afdeling Fritz Larsen, formand Høreforeningen Vejle Lokalafdeling Karl Dirksen, formand Høreforeningen Holbæk Lokalafdeling Svend Stennicke Larsen, formand Høreforeningen Roskilde Lokalafdeling Lars Bo Ammitzbøll, formand Høreforeningen Næstve d Lokalafdeling Ib Petersen, bestyrelsesmedlem Høreforeningen Vordingborg Lokalafdeling Niels Garboe, næstformand Høreforeningen Helsingø r Lokalafdeling Henri Nimb, bestyrelsesmedlem Høreforeningen Lyngby-Taarbæk Lokalafdeling Bolette Østberg, formand Høreforeningen Frederiksberg Lokalafdeling Jan Krogså, medlem af Høreforeningen Frederiksberg Lokalafdeling Forretningsudvalg Søren Dalmark Ole Matthesen Jens Peder Dalgaard Sanne Lauridsen Bjarne Dueholm Lars Bo Ammitzbøll Jan Krogså 9 EN STOR FR IVI LLIG I N DSATS

11 Medlemstilbud Høreforeningen tilbyder mange aktiviteter for medlemmer og andre med lyd- og høreproblemer. Formålet med aktiviteterne er at styrke den enkeltes håndtering af et liv med hørerelaterede problemer, tinnitus eller menière. Ud over de nævnte tilbud er der de aktiviteter, som lokalafdelinger og udvalg arrangerer. Netværksdannelse Høreforeningens første netværksgruppe så dagens lys i februar 2005 og den eksisterer endnu. Fra at være forbeholdt erhvervsaktive er netværksgrupper nu et tilbud til alle medlemmer, og i dag er der etableret 60 netværksgrupper med ca. 240 deltagere fordelt over hele landet. I efteråret 2009 er udbyttet blandt deltagere i Høreforeningens netværksgrupper blevet undersøgt gennem en spørgeskema- og interviewundersøgelse. Undersøgelsen blev gennemført af Rådgivende Sociologer for Høreforeningen og blev finansieret af Sygekassernes Helsefond. de psykiske, sociale og erhvervsmæssige vanskeligheder, som relaterer sig til høreproblemerne. Kurser og inspirationsdage Igen i 2009 var der stor søgning til Høreforeningens kurser. Samlet set har 240 medlemmer deltaget i Høreforeningens kurser i Den store søgning til kurser for frivillige og tillidsfolk afspejler det store engagement, Høreforeningens frivillige lægger i deres arbejde. Efter kurserne har flere deltagere givet udtryk for, at kurset har hjulpet dem i deres frivillige arbejde for foreningen. De almene kurser er også populære, og der har været venteliste til flere af disse. Samlet set viser undersøgelsen, at Høreforeningens netværksgrupper lever op til deres formål. Netværksgrupperne giver deltagerne mulighed for samvær, kommunikation og erfaringsudveksling med ligestillede i et lille, trygt forum. I netværksgruppen kan deltagerne tale frit om deres høreproblemer. Gennem sparring og spejling får deltagerne frigjort ressourcer og bliver inspireret til nye måder at tackle deres hørenedsættelse. Deltagerne oplever, at de i netværksgruppen kan trække på hinandens viden og lære af hinandens strategier, hvilket ruster dem til bedre at håndtere Foto: Høreforeningen MEDLEMSTI LBUD 10

12 Uddannelse af frivillige og tillidsfolk (i alt 160 deltagere) Introkursus Kursus for lokale webredaktører Kursus i bisidderservice Kursus for klub-webredaktører Kursusaften: Det gode årsmøde Almene interessekurser (i alt 80 deltagere) Hørecoaching Malekursus Krop og Kunst Kørekort til høretab Mindfulness mod stress IT-kursus Balancetræning Høreforeningen tilbyder arbejdspladser, skoler, foreninger og uddannelsessteder besøg af en høreguide. Høreguiderne giver generel information om hørelse og høreproblemer og kan fx svare på spørgsmål om støj. Inspirationsdage for erhvervsaktive I sensommeren blev der afholdt to inspirationsdage særligt for erhvervsaktive. Dagene bød på oplæg, workshops, udstilling samt hyggeligt samvær med andre erhvervsaktive medlemmer af Høreforeningen. I alt deltog 70 personer til arrangementerne. Oplysning og vejledning Både medarbejdere og frivillige i Høreforeningen tilbyder oplysning og vejledning om lyd- og høreproblemer. Vejledningsteam Hver dag ringer telefonerne i Høreforeningens vejledningsteam. Teamet er en del af personalet i sekretariatet, der løbende bliver opdateret i den nyeste udvikling på høreområdet, og derfor er klar til at vejlede i de mange forskellige spørgsmål og problemer. Vejledningerne er meget forskellige og tager fra et par minutter til hele og halve timer. Gennem kvalificerede spørgsmål hjælper teamet med at finde ind til kernen af problemet og guider derefter videre til relevante fagpersoner. Menière- og tinnitus kontakttelefon Høreforeningens kontakttelefon bliver besvaret af frivillige, der selv har menière og/eller tinnitus og kan vejlede og støtte andre i samme situation. Kontaktpersonerne hjælper medlemmer og andre til en bedre forståelse af deres sygdom og kan guide dem videre til relevante fagpersoner. Høreguider Høreforeningen tilbyder arbejdspladser, skoler, foreninger og uddannelsessteder besøg af en høreguide. Høreguiderne giver generel information om hørelse og høreproblemer og kan fx svare på spørgsmål om støj på arbejdspladsen, kommunikation med en kollega, der hører dårligt eller hvad man kan gøre for, at alle kan følge med til foredrag og møder. Bisiddere Som noget nyt tilbyder Høreforeningen alle medlemmer bisidderservice. En bisidder er en neutral sparringspartner, der kan gå med til vigtige møder med fx kommunen, banken eller sundhedsvæsnet. Informatører Nogle lokalafdelinger har frivillige informatører, som arrangerer høredage og medvirker på udstillinger. Nogle informatører tilbyder vejledende høreprøver i forbindelse med udstillinger. TSK-kontaktpersoner Høreforeningen har øvegrupper for tegnstøttet kommunikation (TSK), hvor medlemmerne kan øve og udvikle deres TSK-kommunikation. Flere af grupperne har desuden et socialt fællesskab. 11 MEDLEMSTI LBUD

13 gerede i samarbejde med DeCIbel (forening for børn med Cochlear Implant) og Frijsenborg Efterskole. Ungdomslejr Foto: Martin Mathiasen Foto: Martin Mathiasen Dagsprogrammet var en blanding af workshops og coaching. Aftenprogrammet lørdag bød på festmiddag, underholdning og diskotek. Weekenden var en god oplevelse for de unge, og Høreforeningen har modtaget opringninger fra begejstrede forældre, der havde fået nogle glade unge hjem igen, fyldt med ny viden og gåpåmod. Skoletjenesten Støjkasserne, der siden 2005 er blevet sendt ud til landets skoler, er stadig populære, men trænger til et løft. Derfor bliver der arbejdet på at skaffe fondsmidler til at forny indholdet. Der har endnu ikke været held med ansøgningerne, så arbejdet fortsætter i Særligt for børn og unge Ungdomslejr I sommeren afholdt Høreforeningen og Earvision by Widex ungdomslejr i Kulturhuset Islands Brygge i København. Lejren bød på masser af muligheder for indbyrdes socialt samvær, foredrag og fysiske udfordringer i form af et mini-havkajakkursus og en kajakpolokamp. Som en del af lejren blev der afholdt en minifestival - Ørerne En Truet Art - hvor omverdenen blev inviteret indenfor fredag og lørdag. På lejren deltog 22 unge mellem 18 og 35 år med lyd- og høreproblemer. 13:18 For YOU! teenagearrangement Knap 70 unge med hørenedsættelse eller CI deltog i den ungeweekend, Høreforeningen i november arran- I 2009 blev der sendt 168 støjkasser ud, fortrinsvist til landets skoler, men også til udstillinger og andre arrangementer i lokalafdelingerne. Børnehaveprojekt I samarbejde med SoundEar A/S har Høreforeningen arbejdet på et projekt om hørelse rettet mod børnehavebørn. Projektet strandede desværre, da det ikke var muligt at skaffe fondsmidler til finansieringen. Teenagearrangement Foto: Jens Petersen, Frijsenborg MEDLEMSTI LBUD 12

14 Samarbejde Høreforeningen samarbejder med andre danske og nordiske organisationer og interessenter inden for høre området. Særligt i forhold til tekstning samarbejder Høreforeningen med Danske Døves Landsforbund (DDL) og Foreningen af Danske DøvBlinde (FDDB). Desuden er der et generelt samarbejde med andre interessenter på høreområdet: Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab (DMAS), sammenslutningen af Danske Tale-, Høre-, og Synsinstitutioner (DTHS), gruppen af specialkonsulenter, Leverandørforeningen og job- og udviklingscentret Castberggård. For at udveksle viden om de regler, der eksisterer på høreområdet i de forskellige nordiske lande, deltager Høreforeningen i Nordisk Høreskadedes Samarbejdskomité (NHS). Kommunikation Ny hjemmeside: Lokalafdelinger og klubbers egne sider 2009 blev året, hvor Høreforeningen fik en ny hjemmeside med egne områder for alle lokalafdelinger og klubber. Der er uddannet redaktører, der kan redigere deres egen lokalafdeling eller klubs side. 41 deltog i kurserne, og derudover har mange kastet sig ud i opgaven med hjælp fra manualen. 58 lokalafdelinger og 13 klubber har nu deres egen redaktør. Hjemmesidens nye område for tillidsfolk opdateres jævnligt med en række nyttige informationer og filer, som tillidsfolkene har gavn af i deres arbejde. Derudover kan nævnes hjemmesidens debatforum, som bruges af både medlemmer og andre, der ønsker at udveksle erfaringer om lyd- og høreproblemer. 13 SAMARBEJDE/ KOMMUN I KATION

15 Sekretariatet Medlemssystemet Der er fortsat tekniske problemer med medlemssystemet. Personale Personalet bestod i december 2009 af Sekretariatsleder Pia Mikkelsen Ledelsessekretær Birgit Rasmussen Regnskabsansvarlig Jane Hocheim Kommunikationsansvarlig Mette Bønneland Webredaktør Mette Lundgaard Kontorassistent Birgitte Colberg Kursuskonsulent Malene Brandt Medlemsansvarlig Dorte Hansen Netværkskoordinator og ungekonsulent Joan Klindt Johansen Netværkskoordinator Ane Schneidermann Høreforeningens Tolkeformidling Tolkeformidler Ulla Monrad Tolkeformidler Lisbet Helgogaard Regnskabsmedarbejder Birgit Hansen Domicil Danske Handicaporganisationer arbejder videre med det fælles hus, der skal rumme 15 handicaporganisationer, herunder Høreforeningen. Huset skal ligge i Høje Taastrup, og ambitionen er at skabe verdens mest tilgængelige kontorhus. Indflytningstidspunkt er rykket til Høreforeningens Tolkeformidling Udbud Høreforeningens Tolkeformidling tabte udbuddet på uddannelses-området, men vi har ikke fået færre opgaver, da vi er blevet underleverandør til Tolkecenter Danmark, der vandt udbuddet. Regnskab 2009 Indtægter Udgifter Resultat SEKRETARIATET/ TOLKN I NGSFORMI DLI NG 14

16 Økonomi Høreforeningens økonomiske nøgletal for 2009 Telemarketingkampagne I sensommeren gennemførte Høreforeningen en telemarketingkampagne, hvor konsulentfirmaet Finnbjoern Consult ringede til nuværende og tidligere medlemmer. Formålet med kampagnen var at styrke foreningens økonomi. Indtægter Kontingent inkl. gaver til lokalafd Tips og Lottomidler Arv modtaget i Gaver Annonceindtægter og portostøtte Refusioner fx sygedagpenge Renter Øvrige indtægter inkl. momsrefusion Overførte hensættelser I alt: Udgifter Kontingent og gaver til lokalafd Hørelsen Kursusaktivitet Administration Personaleomkostninger inkl. FU-honorar Mødeudgifter politisk arbejde Projekt Netværk Skoletjeneste/støjkasser Informationsmaterialer Telemarketingkampagne I alt: Resultat Ved kampagnens afslutning ønskede medlemmer at betale et fast månedligt bidrag til foreningen, og en række tidligere medlemmer blev genindmeldt. Investeringen var på ca. 1 mio. kr., og kampagnen vil være tjent ind i løbet to år. Herefter vil indsatsen give overskud. Tips og lotto Aftalen om fordeling af Tips- og Lottomidlerne udløb med udgangen af I løbet af 2009 forhandlede de involverede organisationer en ny aftale på plads. Aftalen, der trådte i kraft 1. januar 2010, bygger på samme principper som den gamle aftale. Grundet konkurrence på spilmarkedet er der færre penge til fordeling blandt organisationerne, og det ser ud til, at udviklingen fortsætter, så Høreforeningen fremover vil modtage færre Tips- og Lottomidler. Undersøgelse af Høreforeningens udgifter og indtægter Den taskforcegruppe, FU nedsatte i 2008, har i 2009 gennemgået Høreforeningens økonomi. Gruppen har dels gennemgået udgifterne og skåret ned, hvor det var muligt og hensigtsmæssigt, dels set på nye indtægtsmuligheder, hvoraf afviklingen af marketingkampagnen var den største aktivitet. 15 ØKONOMI

17 Tak for støtte En række virksomheder og privatpersoner har støttet Høreforeningens økonomi i Disse bidrag er af stor betydning for Høreforeningen. Høreforeningen siger tak til: Virksomhedsmedlemmer Audionova Auri Hørecenter Caludan Høreteknik Foreningen til fremskaffelse af boliger for ældre og enlige GN ReSound Danmark Hør Bedre I/S Høre- og Øre, Næse- og halsklinikken Ida Institute PFA Pension Phonak Denmark A/S Privathospitalet Hamlet Speciallægeklinikken Centralen Theill Andersen Troldtekt akustik Widex Fonde og puljer Varelotteriet: kr. i generel støtte til foreningens arbejde Varelotteriet: kr. til udgivelse af en børnebog om Menières sygdom Kebo: kr. til menièretræf 2009 GN Resound: kr. til menièretræf 2009 Carlsbergs Idé-Legat: kr. til Ungdomslejr Sygekassernes Helsefond: kr. til en undersøgelse af Høreforeningens netværksgrupper Uddannelsespuljen (Indenrigs- og socialministeriet): kr. til uddannelse af bisiddere Oticon Fonden: kr. til uddannelse af bisiddere Forsøgs- og udviklingspuljen (Undervisningsministeriet): kr. til udvikling af almene interesse kurser Oticonfonden: kr. A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond: ,50 kr. GN Store Nord Fondet: ,50 kr. Gros. Osvald Christensens Mindefond: kr. Folkeoplysningslovens 44 (Undervisningsministeriet): kr. til uddannelse af tillidsfolk og frivillige Handicappuljen (Indenrigs- og socialministeriet): kr. til aktiviteter og ture for hørehæmmede børn og unge Anonym giver: kr. Arv og private bidrag I 2009 modtog Høreforeningen arv fra fire privatpersoner. Samlet beløber arven sig til kr. Derudover har mange private støttet Høreforeningen med gaver i løbet af Lokale bidrag En del lokalafdelinger har modtaget økonomisk støtte til deres lokale arbejde. Disse beløb er en stor hjælp i det lokale arbejde. ØKONOMI 16

18 Ekstern repræsentation Høreforeningen er repræsenteret i følgende organisationer mv.: Bestyrelsen for Castberggårds Feriecenter: Ole Matthesen Brugerpanel vedr. Cityringen (Metroen rundt om København): Carsten Hussing Castberggårds repræsentantskab: Ole Matthesen Center for Døve: Søren Dalmark Center for Høretab (tidligere Fredericiaskolen) - besty relsen: Jens Præstegård Danske Handicaporganisationers (DHs) repræsentantskab: Søren Dalmark og Ole Matthesen Danske Handicaporganisationers (DHs) socialpolitiske udvalg: Formand Søren Dalmark DSBs handicappanel: Carsten Hussing Nordisk Audiologisk Selskab (NAS): Søren Dalmark Nordisk Høreskadedes Samarbejdskomité (NHS): Søren Dalmark, Ole Matthesen, Pia Mikkelsen Pengeinstitutternes Handicap-kontaktudvalg: Carsten Hussing Projekt Tegnkom: Følgegruppe: Pia Mikkelsen Udviklingsgrupper: Ulla Monrad, Peter Lundh, Lonneke Nørrung Referencegruppen vedr. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC): Overordnet Søren Dalmark Projektgruppe: Rosana Schleusener, Lisbeth Lüdemann Projektgruppe CI-børn: Flemming Wang Jensen Videnscenter for hørehandicap: Formand for bestyrelsen Søren Dalmark og Sanne Lauridsen Døve og Hørehæmmedes Oplysningsforbund: Malene Brandt, Karl Dirksen (formanden for Kursusudvalget er født suppleant) European Federation of Hard of Hearing (EFHOH): Søren Dalmark Følgegruppe for projekt Bevar Dit Arbejde (Castberggård): Merete Birk Nielsen Følgegruppe for Teknisk Audiologisk Laboratoriu m (TAL): Søren Dalmark International Federation of Hard of Hearing (IF- HOH): Søren Dalmark 17 EKSTERN REPRÆSENTATION

19 Fonde og legater Fællesfonden: Forretningsudvalget Forskningsfondet til studier vedr. tunghørhed og døvhed: Landsformand Søren Dalmark (Fonden er ekstern) Ingeborg og Emanuel Jensens Mindelegat: Landsformand Søren Dalmark Fonden er ekstern - Høreforeningen formidler en legatportion til forskning. FU tager stilling til ansøgninger. Ellen og Ebba Andreasens fond: Høreforeningens landsformand, Søren Dalmark Høreforeningens næstformand, Ole Matthesen Repræsentant fra Forretningsudvalget (Fonden kan ikke søges) Jens Peter Jørgensen og hustrus Mindelegat: Høreforeningens landsformand, Søren Dalmark Høreforeningens næstformand, Ole Matthesen Hørehæmmede børns forældreudvalgets formand, Helle Larsen FU-medlem tilknyttet HBF-udvalget (frem til Landsmødet Jens Præstegård, derefter Sanne Lauridse n ) Ménière- og Tinnitusfonden: Forretningsudvalget Betty Margrethe Pedersen, Nørre Nebels Fond til støtte af døvblevne patienter: To repræsentanter fra Varde Lokalafdeling FON DE OG LEGATER 18

20 Tlf

Indhold. Ledelsens beretning. p Grundlaget for visitering til kommunikationscentrene er forskelligt fra kommune til kommune.

Indhold. Ledelsens beretning. p Grundlaget for visitering til kommunikationscentrene er forskelligt fra kommune til kommune. Årsberetning 2008 Indhold Ledelsens beretning Indledning ved landsformand Søren Dalmark Indledning ved landsformand Søren Dalmark... 3 Det politiske arbejde...4 Lokalafdelinger... 5 Udvalg...6 Samarbejde...6

Læs mere

Årsberetning Høreforeningen

Årsberetning Høreforeningen Årsberetning Høreforeningen Indhold Indledning.................................. 3 Det politiske arbejde............................ 4 Foto: Steen Evald Kronprins Frederik er Høreforeningens protektor

Læs mere

årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark

årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark Årsberetning 2007 årsberetning 2007 Høreforeningen Årsberetning 2007 Udgivet april 2008 af: Høreforeningen Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Landsformand: Søren Dalmark Tlf. 36 75 42 00 www.hoereforeningen.dk

Læs mere

Årsberetning. Fonde og legater. Høreforeningen

Årsberetning. Fonde og legater. Høreforeningen Årsberetning Høreforeningen 2012 Fonde og legater Høreforeningen har bestyrelsesmedlemmer i følgende fonde og legater: Fællesfonden: Forretningsudvalget Bevilget i alt 28.200 kr. i legater i 2012 Jens

Læs mere

2006 har på mange måder været et begivenhedsrigt år for Høreforeningen.

2006 har på mange måder været et begivenhedsrigt år for Høreforeningen. Årsberetning 2006 2006 har på mange måder været et begivenhedsrigt år for Høreforeningen. Den altoverskyggende opgave har været færdiggørelsen af den ny struktur, som blev vedtaget i efteråret, herunder

Læs mere

Mærkesager

Mærkesager Mærkesager 2015-2019 Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Mærkesagerne afspejler foreningens politiske prioriteringer og er

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Oplægsholdere Rasmus Alenkær (folkeskolelærer, autoriseret psykolog, PhD med speciale i inklusion) Gert Ravn (Delta Technology & Consultancy)

Oplægsholdere Rasmus Alenkær (folkeskolelærer, autoriseret psykolog, PhD med speciale i inklusion) Gert Ravn (Delta Technology & Consultancy) Landskursus 2014 Landskursus er hele familiens mulighed for at få faglig viden, kompetencer, inspiration, netværk og fornyet energi til hverdagen med et barn med høretab. En hverdag som stiller mange krav

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Landskursus. Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle

Landskursus. Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle Landskursus Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle Landskursus 2013 Landskursus er hele familiens mulighed for at få faglig viden, kompetencer, inspiration, netværk

Læs mere

Sol, regn og blæst et tegn på at efteråret er godt på vej. Det er vi også med dette medlemsblad.

Sol, regn og blæst et tegn på at efteråret er godt på vej. Det er vi også med dette medlemsblad. Kære medlem Sol, regn og blæst et tegn på at efteråret er godt på vej. Det er vi også med dette medlemsblad. Bestyrelsen er i gang med at arrangere Store Høredag den 3. november 2012 (se mere inde i bladet)

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Kære medlem. Esbjerg og Fanø lokalafdeling Karl Erik Jensen Formand

Kære medlem. Esbjerg og Fanø lokalafdeling Karl Erik Jensen Formand Kære medlem Så kom foråret med mange flotte solskinstimer og dermed også for mange tid til at være aktiv i haven eller på altanen. Også for lokalforeningen er det tid til at være aktiv og det er vi blandt

Læs mere

Garanti, reparation, justering, udskiftning

Garanti, reparation, justering, udskiftning 1 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering af høreapparatet samt tilpasning, justering og vejledning

Læs mere

Vejledning for høreapparatbrugere

Vejledning for høreapparatbrugere Kommunikationscentret Vejledning for høreapparatbrugere 1 2 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering

Læs mere

Årsmødepakke - overblik

Årsmødepakke - overblik Årsmødepakke Årsmødepakke - overblik Inden udgangen af februar skal der være afholdt årsmøde i lokalafdelingen. På den ende side er der god tid, og på den anden side ved vi også alle, at december løber

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Reform af tilskuddet til høreapparater

Reform af tilskuddet til høreapparater Sundhedsudvalget 2010-11 (Omtryk) SUU alm. del Bilag 71 Offentligt Reform af tilskuddet til høreapparater Et forslag fra Dansk HøreCenter Foretræde i Folketingets Sundhedsudvalg den 24. november 2010 ved

Læs mere

Trivsel og uddannelse blandt CI-unge. September 2013

Trivsel og uddannelse blandt CI-unge. September 2013 Trivsel og uddannelse blandt CI-unge September 2013 Formål og opdrag Undersøge trivsel og uddannelse blandt første generation af danske CI-unge (13-25 år) Finansieret af Sygekassernes Helsefond Gennemført

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

*Visioner for Høreforeningens ungdomsarbejde*

*Visioner for Høreforeningens ungdomsarbejde* Dagsorden til ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 15. oktober 2013 kl. 17 20 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde

Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde Hvilken betydning har nedsat hørelse for arbejdsmarkedstilknytning og for arbejdsliv hvad ved vi og hvad har vi mulighed for at undersøge?

Læs mere

2015 er et år, hvor der har været mange vandværksopgaver.

2015 er et år, hvor der har været mange vandværksopgaver. Bestyrelsens årsberetning. Velkomst Velkommen til den årlige generalforsamling her i Foreningen af vandværker i Danmark, region Nord. Vi er igen en del, der har fundet vej til Rebild. Der skal lyde en

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Referat af 12. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 30. april 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse Foreningen Danske DøvBlinde For dig med nedsat syn og hørelse Hvad er døvblindhed? Døvblindhed er et kombineret handicap, der består af alvorlig syns- og hørenedsættelse. Nogle døvblinde har en synsrest,

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Hvordan får du et høreapparat Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for at få undersøgt,

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Kære medlem. Esbjerg og Fanø lokalafdeling Karl Erik Jensen Formand

Kære medlem. Esbjerg og Fanø lokalafdeling Karl Erik Jensen Formand Kære medlem Efter en tid med sne, kulde og ikke mindst glatte veje er vi nu gået ind i et nyt år med mere normale vejrforhold for os danskere. Så godt nytår til dig og din familie. Vi mærker stadigt, at

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2015 Februar Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.1,

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59

Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59 Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59 PAKS arbejder for, at sikre fri og enkel adgang til moderne, personlige

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt Høringssvar vedr. forslag til lov om tolkning til personer med hørehandicap (Bemyndigelse til at udstede regler om tolkning begrænset af bevilling og ændrede

Læs mere

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Hvordan får du et høreapparat Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for at få undersøgt,

Læs mere

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 14. 16. november 2008 på Hotel Nyborg Strand

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 14. 16. november 2008 på Hotel Nyborg Strand Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 14. 16. november 2008 på Hotel Nyborg Strand Dette referat skal udsendes senest 2 måneder efter landsmødets afholdelse jf. forbundsvedtægt K, stk.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen.

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen. Danske Handicaporganisationer Kolding v/ formand Ida Merethe Jørgensen Mobil: 61867915 E-mail: idjo50@hotmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/kolding Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Reform af tilskuddet til høreapparater

Reform af tilskuddet til høreapparater Socialudvalget 2010-11 L 28 Bilag 18 Offentligt Reform af tilskuddet til høreapparater Et forslag fra Dansk HøreCenter Foretræde i Folketingets Socialudvalg den 18. november 2010 ved direktør Niels Lodman

Læs mere

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE Forkortet udgave nov. 2010 HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE - kendskab til og tilfredshed med den kommunale høreomsorg blandt brugere af høreapparat - Udarbejdet af sundhedskonsulent Åse Skytte, SundhedscenterStruer.

Læs mere

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab Projektplan Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Indledning...3 Kommunale bevillinger og støtte...3 Statsligt bloktilskud:...4 Kortlægning - Frivillighed

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

4. årgang maj 2010 nr. 2

4. årgang maj 2010 nr. 2 Kære medlem Esbjerg og Fanø Kommuners lokalafdeling På forsiden kan du se et billede fra Island som er taget dengang, hvor vulkaner ikke var i udbrud og asken ikke havde bredt sig til det meste af Europa.

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere