PsykiatriNyt. Indhold. December Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2"

Transkript

1 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen Øvrige illustrationer: Phillip Drago Jørgensen, Lars Gundersen, Colourbox Redaktionen kan kontaktes på eller Indhold Leder Sig, hvad du vil...side 2 Ytringsfrihed En frihed med indbygget dilemma...side 3 Analyse af den administrative organisering Stærke administrative funktioner styrker strategisk ledelse...side 5 PS Kort Nyt...Side 6 MODTAG PSYKIATRINYT GRATIS PR. Klik ind på

2 Leder Sig, hvad du vil - men sig det til dem, der skal høre det! Der har i de sidste uger op til jul hersket en debat i nogle medier om ansattes ret til at udtale sig offentligt om forhold i Region Hovedstadens Psykiatri. Lad mig én gang for alle slå fast, at alle ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri har ytringsfrihed. Og at jeg og de øvrige direktører er glade for, at vores dygtige medarbejdere blander sig i den faglige debat, og at Psykiatrien er synlig i medierne. Vi inviterer i stadigt stigende grad pressen indenfor i vores organisation. Det gør vi, fordi åbenhed er vigtig i kampen for at afstigmatisere mennesker med psykisk sygdom og psykiatrien som speciale. Pressen er et talerør til den brede befolkning, og derfor er det vigtigt, at journalister får et billede af, hvad vi kan og hvad vi gør for vores patienter. Direktør Martin Lund Foto: Lars Gundersen Når du som ansat i Region Hovedstadens Psykiatri udtaler dig til pressen, kan du gøre det frit, blot skal du huske at gøre det tydeligt, om du udtaler dig på vegne af organisationen eller som privatperson. Når pressen inviteres indenfor på arbejdspladsen, er der nogle spilleregler, der skal overholdes. Det er der primært for at beskytte patienter og personale. Men også for at sikre, at ledelsen herunder vores politiske ledelse ved, hvad der foregår og ved, at de kan blive mødt med spørgsmål fra pressen. Når du som ansat i Region Hovedstadens Psykiatri udtaler dig til pressen kan du gøre det frit, blot skal du huske at gøre det tydeligt, om du udtaler dig på vegne af organisationen eller som privatperson. Det er tilladt at være uenig med ledelsens beslutninger og den overordnede retning for Psykiatrien. Hvis du som ansat er usikker på eller uenig i dele af den udvikling, der sker i Psykiatrien, vil jeg opfordre til, at vi i første omgang tager debatten internt. Og jeg stiller mig meget gerne til rådighed i en fri og ærlig debat. Så med håbet om en glædelig jul og et godt nytår bringer jeg også en opfordring om at ringe eller skrive til mig, eller kontakte redaktionen af PsykiatriNyt, hvis der er noget, man gerne vil sige om og til direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri. Martin Lund Telefon: /7

3 Ytringsfrihed En frihed med indbygget dilemma Debatten om, hvorvidt ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri har ret til frit at udtrykke deres holdning til psykiatriens udvikling har bølget i de forgangne uger primært i Ugeskrift for Læger. Offentligt ansatte har ytringsfrihed men det er en frihed, som bør forvaltes med omtanke, ikke mindst hvis man er leder. Direktør Martin Lund siger, hvad han mener om ytringsfriheden man skal huske, at man efterfølgende skal behandle patienter i det system, man kritiserer - der kan man stå med et troværdighedsproblem. Og det er klart, at man har en ekstra udfordring som leder, hvis man går ud med kritik. - Martin Lund, direktør, RHP Af Anita Santarelli Direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri er i Ugeskrift for Læger (nr. 47) blevet kritiseret for i en konkret sag at have forsøgt at kontrollere, hvad to overlæger udtalte om psykiatriens udvikling og på den måde knægte offentlige ansattes ytringsfrihed. Er det korrekt? Martin Lund: - Nej. Direktionen har ikke forsøgt at forhindre ansatte i at udtale sig frit. Alle ansatte i Psykiatrien har ytringsfrihed. I den konkrete sag var en journalist på besøg i et af vores psykiatriske centre. Dét er positivt det er vigtigt, at vi åbner psykiatrien som organisation og speciale, og viser, hvad vi laver. Men vi har i RHP nogle retningslinjer for pressebesøg når en journalist kommer til et psykiatrisk center, vil vi i direktionen gerne orienteres. Det vil vi, fordi rammerne skal være på plads: Der skal tages de nødvendige hensyn til patienter og pårørende der skal fx indhentes korrekt samtykke til fotografering. Og under et besøg bevæger journalisten sig rundt på en arbejdsplads i Psykiatrien. Det vil vi som direktion gerne være informeret om. I nogle tilfælde, fordi det kan være relevant for os at orientere koncerndirektionen i Region Hovedstaden, eller regionspolitikere. Og så er det vigtigt, at medarbejdere, der interviewes, er opmærksomme på, at de gerne må give udtryk for personlige holdninger bare de gør opmærksom på, at det netop er personlige holdninger. I det konkrete tilfælde var retningslinjerne ikke fulgt, derfor bad vi om at se artiklerne, så vi kunne forberede eventuel presseomtale. Vi bad ikke hverken de to overlæger eller journalisten foretage ændringer. Alle ansatte har ytringsfrihed, og kan sige hvad de vil, som privatpersoner hvorfor har direktionen behov for at vide, hvad en medarbejder siger til en journalist? Martin Lund: - Jeg synes det er godt, at ansatte i Psykiatrien deltager i debatten om psykiatriens udvikling. Men det er afgørende, at man som ansat præciserer, om man udtaler sig som privatperson eller på vegne af organisationen. Når man som ansat inviterer pressen ind på en arbejdsplads er det sværere at udtale sig som privatperson. Udtalelser risikerer at blive opfattet, som om de er udtalt på organisationens vegne. Hvis der så ikke er sammenhæng mellem det, en medarbejder siger og organisationens egentlige retning, kan der opstå signalforvirring om, hvad Psykiatrien står for. Opfatter direktionen det som et problem, når en medarbejder eller en leder i Psykiatrien står frem i pressen og udtrykker holdninger, der går imod den retning, der følges i Region Hovedstadens Psykiatri? Martin Lund: - Nej, ikke som udgangspunkt. Men man skal huske, at man efterfølgende skal behandle patienter i det system, man kritiserer der kan man stå med et troværdighedsproblem. Og det er klart, at man har en ekstra udfordring som leder, hvis man går ud med kritik. Lederen skal både behandle patienter i det system han kritiserer, og er også ansat til at lede en gruppe 3/7

4 - Som leder kan man stå i et dilemma, hvor man er delt mellem et fagligt synspunkt og en konkret ledelsesopgave - men generelt bør man kunne stå inde for det system, man arbejder i. - Martin Lund, direktør, RHP medarbejdere i den retning, som hospitalet har udstukket. Derfor bør man måske som leder være ekstra opmærksom, når man udtaler sig til pressen det kan for medarbejdere, patienter og pårørende være svært at skelne mellem privatpersonen og lederen og personligt ville jeg da ikke med min troværdighed i behold kunne gå ud som privatperson og give udtryk for en holdning, der går stik imod de strategier, direktionen i Region Hovedstaden har ansat mig til at udføre. Som leder kan man stå i et dilemma, hvor man er delt mellem et fagligt synspunkt og en konkret ledelsesopgave men generelt bør man kunne stå inde for det system, man arbejder i. Er der opgaver eller tiltag, man ikke forstår eller er uenig i, bør man tale med sin ledelse om det, og få en afklaring måske en ændring. Det er faktisk en vigtig del af en leders opgave, at drøfte den faglige retning med sin ledelse. Det kan man sagtens gøre samtidig med, at man tager del i den offentlige debat om psykiatriens udvikling. Fakta om ytringsfrihed I Region Hovedstaden følges generelt Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed fra 2006, hvoraf bl.a. følgende fremgår om ansattes muligheder for at ytre sig: Som offentligt ansat er man som alle andre borgere beskyttet af grundlovens bestemmelse om ytringsfrihed og kan på egne vegne deltage i den offentlige debat og fremsætte personlige meninger og synspunkter. Dette gælder også emner, der vedrører ens eget arbejdsområde. Hvis der er risiko for, at offentligheden fejlagtigt vil kunne opfatte en ytring som udtryk for ansættelsesmyndighedens synspunkter, skal man i forbindelse med ytringer vedrørende ens eget arbejdsområde præcisere, at man ytrer sig på egne vegne. På PsykIntra > Viden og værktøjer > Kommunikation finder du desuden gode råd om pressekontakt: Når pressen ringer. 4/7

5 Analyse af den administrative organisering Stærke administrative funktioner styrker strategisk ledelse Direktionen har bedt konsulentfirmaet Muusmann om at gennemføre en analyse og vurdering af den administrative organisering i Region Hovedstadens Psykiatri. Af Katrine Magelund, Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen - Vi har sat gang i analysen af de administrative funktioner i Psykiatrien, fordi vi skal ruste os til de kommende ændringer på det administrateive område. - Martin Lund, direktør, RHP Rapporten fra Muusmann er nu kommet og kan ses på PsykIntra > Organisation > Administrationsanalyse - Vi har sat gang i analysen af de administrative funktioner i Psykiatrien, fordi vi skal ruste os til de kommende ændringer på det administrative område. Regionen samler nu hospitalernes administration inden for HR- og uddannelsesområdet, samt IT-, medikoteknik- og telefoniområdet i to nye virksomheder. Økonomiområdet bliver også reorganiseret i de kommende år, siger direktør Martin Lund. - Vi har de sidste år igangsat en række fælles indsatser for at styrke Region Hovedstadens Psykiatri som ét hospital. Det kræver strategisk ledelse. De psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri har størrelse som små hospitaler og ligger geografisk spredt. Derfor er en stærk decentral ledelse vigtig. Den samlede administrative funktion i Region Hovedstadens Psykiatri skal understøtte den strategiske ledelse, både på det enkelte center og på tværs. Rapporten fra Muusmann bringer en række anbefalinger. Direktionen er enig i de overordnede linjer i analysen, og det er direktionens indstilling, at de fleste af anbefalingerne skal følges. Målet er, at den fremtidige administration på centrene skal være en enhedsadministration, der betjener hele centret og understøtter en stærk ledelse af centrene. Samtidig har medarbejdere og ledere i analysen peget på, at en række rutineopgaver med fordel kan samles. Hvad sker der nu? Anbefalingerne skal i den kommende tid drøftes og kvalificeres i centerchefkredsen, i følgegruppen under Psyk-MED, i Psyk-MED, med de enkelte centre og med administrationschefer, udviklingschefer og klinikchefer. I løbet af de første måneder af 2012 vil der blive udarbejdet handleplaner for udmøntningen af de centrale anbefalinger, der følges. I denne proces vil relevante personer blive inddraget, og handleplanerne vil blive drøftet i centerchefkredsen og Psyk-MED. Fra den 1. april og resten af året vil anbefalingerne blive implementeret, så den nye administrative opgavefordeling helt er på plads den 1. januar /7

6 November 2011 PS Kort Nyt Helsefonden uddeler 1. præmie og kr. for prisopgave Overlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov, Region Hovedstadens Psykiatri, er med sin besvarelse: Et liv i bevægelse - En helhedsorienteret psykiatri-indsats med den sindslidende i centrum vinder af Helsefondens prisopgave om forholdet mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien. Helsefonden ønsker med opgaven at sætte fokus på den ideelle helhedsorienterede indsats for mennesker med en sindslidelse, der er i kontakt med såvel behandlings-psykiatrien som socialpsykiatrien Lene Eplov peger på nødvendigheden af at have en fælles forståelsesramme og foreslår, at der tages udgangspunkt i rehabiliteringsbegrebet, defineret bredt som en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Der peges i opgaven på en række samarbejdsmodeller og metoder, og opgaven pointerer, hvad udviklingsarbejdet i forhold til målgruppen bør indeholde af elementer. Lene Falgaard Eplov er ansat ved Kompetencecenter for rehabilitering, recovery & shared care Psykiatrisk Center Ballerup. Prisen er overrakt i forbindelse med Handicap- og Psykiatrikonferencen på Nyborg Strand den 30. november. Den præmierede besvarelse kan hentes på Helsefondens hjemmeside: Psykiatriens Personaleforening: Generalforsamling Personaleforeningen indkalder medlemmer til generalforeningen tirsdag d. 17. januar 2012 kl på Kristineberg. Tilmelding på PsykIntra Recoverykonference Region Hovedstadens Psykiatri afholder i samarbejde med Det Sociale Netværk en konference om recovery d maj Konferencen henvender sig til ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri og andre regioners psykiatrier, patienter, brugere, pårørende, politikere, og andre med interesse for området. Der vil blive informeret om arrangementet på PsykIntra. 2,7 mio.kr. til psykiatriforskning fra Region Hovedstadens Forskningsfond Professor Merete Nordentoft og post.doc. Thomas Hansen, Region Hovedstadens Psykiatri, har modtaget henholdsvis 1 mio.kr. og 1,7 mio.kr. fra Region Hovedstadens Forskningsfond. Pengene går til forskning i forebyggelse af selvmord blandt patienter med borderline personlighedstræk ved hjælp af dialektisk adfærdsterapi, samt forskning i genvarianter for udviklingsforstyrrelser og psykiatriske lidelser. Læs mere på > Nyheder kr. fra TrygFonden til unge med skizofreni TrygFonden støtter ti-års-opfølgningen på verdens største lodtrækningsforsøg - OPUS, som undersøger effekten af et intensivt behandlingsforløb for unge i deres første år med diagnosen skizofreni. OPUS er et tilbud om intensiv psykosocial behandling til unge med psykoselignende symptomer, og hvis den unge ønsker det, også til de nærmeste 6/7

7 November 2011 pårørende. OPUS vil gennem tilknytning af et fast team af behandlere sikre kontinuitet mellem den ambulante, den sygehusbaserede og den sociale indsats. OPUS-teamet består af psykiater, psykiatrisk sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, ergoterapeut eller afspændingspædagog og erhvervskonsulent. Det er teamets opgave at forestå behandlingen og undervisningen af den unge og de pårørende. Reminder: Sygeplejesymposium Brugerdreven innovation i den psykiatriske sygepleje Har du lyst til at høre om brugerdreven innovation i den psykiatriske sygepleje, så er sygeplejesymposiet den 19. januar 2012 lige noget for dig. Tilmeldingen er startet! Du kan læse mere om sygeplejesymposiet i programmet, som du finder på PsykIntra. Tilmelding på - søg efter sygeplejesymposiet. Pris for deltagelse: 100 kr. Ny patientrettighedspjece på vej Patientrettighedspjecen 2012 udkommer i januar og vil være at finde på TrykPortalen. Pjecen udkommer i et nyt format (A5), så der er plads til at imødekomme patienternes ønske om en større skriftstørrelse. Pjecen indeholder som altid information om rettigheder og klagemuligheder, men der er to ændringer i forhold til de forrige udgaver. Som noget nyt er informationen om frit sygehusvalg og om behandlingsgaranti taget ud at patientrettighedspjecen og der henvises i stedet til Indenrigs- og sundhedsministeriets pjece om Frit sygehusvalg. De to pjecer skal begge udleveres til alle patienter, og der er derfor ingen grund til at informationen står begge steder. Herudover er information om befordring lavet om til et diagram på pjecens midterside. Frem for en beskrivelse af de lidt vanskelige regler på dette område, kan patienten nu i stedet finde ud af, om han/hun har ret til befordringsgodtgørelse ved at svare på nogle enkle spørgsmål og ved hjælp af svarene følge nogle pile rundt i diagrammet. 7/7

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri Kortere levetid blandt mennesker med psykisk sygdom...side 3 Forskning i forebyggelse Fokus på

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009 Nyt Indhold Leder God ledelse er et af de vigtigste parametre for tilfredse medarbejdere og patienter...side 2 Ledernes kompetencer skal udvikles Afsnitsledernes rolle er under forandring. Et nyt lederudviklingsprojekt

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Budget 2012: Ambulant, akut og intensiv behandling...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Budget 2012: Ambulant, akut og intensiv behandling...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Budget 2012: Ambulant, akut og intensiv behandling...side 2 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet...

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet... PsykiatriNyt Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Phillip

Læs mere

Indhold. Maj 2014. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.dk

Indhold. Maj 2014. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.dk Indhold Leder Samarbejde, recovery og co-produktion er afgørende for den gode behandling...side 2 Hvad er recovery?...side 3 Der er gang i recoveryarbejdet i RHP...Side 4 Brikkerne er på plads...side 8

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2014. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2014. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh. PsykiatriNyt Indhold Leder Arbejdsmiljø er noget, vi taler om...side 2 Fokus TrivselOP hvad er der sket siden sidst?...side 3 Arbejdsmiljø Vejen til et bedre arbejdsmiljø...side 5 Forskning Psykisk syge

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Januar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Psykiatrien skal spejle samfundet...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Januar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Psykiatrien skal spejle samfundet...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Psykiatrien skal spejle samfundet...side 2 Forskning i menneskets bevidsthed Dansk psykiatrisk grundforskning vækker international opmærksomhed...side 3 DSR hædrer psykiatrisk

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Tilfredse patienter...side 2 Patientombuddet Patienterne får bedre klagemuligheder...side 3 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. September 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder De nyeste tal viser...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. September 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder De nyeste tal viser...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder De nyeste tal viser......side 2 Tvang Psykiatrisk Center Glostrup vil løsne sig af bæltet...side 3 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.

PsykiatriNyt. Indhold. December 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh. December 2013 PsykiatriNyt Indhold Leder Rejsen er begyndt...side 2 Psykoedukation i pakkeforløb Et nyt netværk - en ny begyndelse...side 3 Pårørendeinddragelse Mor til ung med anoreksi: Familieterapi

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. April 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Nye øjne på Psykiatrien...Side 2

PsykiatriNyt. Indhold. April 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Nye øjne på Psykiatrien...Side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Nye øjne på Psykiatrien...Side 2 Brugerinddragelse i psykiatriens byggeprojekter Til dialogmøde om det retspsykiatriske nybyggeri...side 3 KRAM Støt patienterne til en sundere

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Åben Dialog organisation & praksis

Åben Dialog organisation & praksis STOF nr. 24, 2014 Åben Dialog organisation & praksis I Åben Dialog anerkendes brugeren som ekspert i forhold til sit eget liv, og hans eller hendes netværk inddrages som en vigtig ressource. Samtidig skal

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag 5 8 16 NYT: Søskende-netværk Har du en søster eller bror, der er sindslidende, kan du måske hjælpe en anden med det svar, han eller hun søger efter Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Patienternes ressourcer

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

EVALUERING AF PILOTPROJEKT

EVALUERING AF PILOTPROJEKT November 2014 En app til fælles beslutninger og recovery i Region Hovedstadens Psykiatri EVALUERING AF PILOTPROJEKT Esben Sandvik Tønder og Lisa Korsbek, PC Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s.

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #2 2015 På vej mod fremtiden Tema med alt om planerne for det ny PTU s. 6-23 Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener

Læs mere

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien 3 2007 TEMA: Lov og praksis Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien Sagsbehandlere på shopping Sagsbehandlere skal sammenligne

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke.

2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke. SIND-Nordsjælland Kredsen Milnersvej 13 B 3400 Hillerød Hjemmeside www.sindnordsjaelland.dk Formand Kim Kjelgaard Gasværksvej 45 3390 Hundested Tlf. 51 62 85 73 Mail km.kjelgaard@gmail.com 2012 Årsrapport

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere