Prospekt for etape ST1 i Stationsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt for etape ST1 i Stationsområdet"

Transkript

1 Prospekt for etape ST1 i Stationsområdet 23

2 Indholdsfortegnelse Prospekt for etape ST1 i Stationsområdet Kolofon Prospektet for etape ST1 i Stationsområdet er udarbejdet af Køge Kyst P/S i samarbejde med tegnestuen vandkunsten a/s og Grontmij A/S. Prospektet er udgivet i marts Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og videredistribuering af prospektet i dets helhed kan dog ske uden samtykke. Prospektet kan hentes på Om prospektet side Prospektets kobling til udviklingsplanen for Køge Kyst 5 Prospektets intention 7 Stationsområdets disponering 9 Temaplaner Byggefelter 10 Byrum og friarealer 12 Trafikplan 14 Byggeretter og arealanvendelse 16 Parkeringsplan 18 Planudsnit, snit og visualiseringer side Model af området ved B1, B2 og B3 19 Oversigt over snit, planudsnit og byrumsvisualiseringer 20 Planudsnit 1, 1: Snit A, 1: Visualisering 1, Ivar Huitfeldtsvej 24 Planudsnit 1.1 af Stationspladsen, 1: Snit B og C, Planudsnit 2, 1: Snit D og E, 1: Visualisering 2, Stationsforpladsen 30 Visualisering 3, Jernbanegade 32 Visualisering 4, Taghave ved Strædet 34 Visualisering 5, Rådhusslippen 36 Planudsnit 3, 1: Snit H, 1: Snit F og G, Visualisering 6, Strædet mellem Teaterbygningen og kulturhuset 42 Visualisering 7, Underføringen set mod havnen 44 Visualisering 8, Underføringen set mod Køge bymidte 46 Visualisering 9, Strædets sydlige del

3 Illustration fra udviklingsplanen Prospektets kobling til Udviklingsplanen for Køge Kyst Køge Kysts udviklingsplan Livet før byen - byen for livet er en plan for, hvordan Køge Kyst-området skal tage sig ud over de næste godt 20 år Planen er baseret på resultatet af en international parallel konkurrence i 2009/10. Planen er endeligt vedtaget af Køge Kysts bestyrelse i oktober Den overordnede vision er at skabe en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, der styrker Køges rolle som center i Hovedstadsområdet, på Sjælland og i den samlede Øresundsregion. Det forventes, at den nye bydel kommer til at rumme nye arbejdspladser og nye beboere. Udviklingsplanen er særlig ved, at den både rummer en plan for, hvordan Køge Kyst skal se ud rent fysisk, og en række strategier for, hvad der skal drive byudviklingen på områder som kultur og byliv, bæredygtighed, erhvervsudvikling og dialog. Udviklingsplanen kan hentes på På luftfotoet overfor ses Køge Kyst udviklingsområde markeret med hvidt modelbyggeri, i forgrunden ses Køge Torv og Vestergade. I midten ses underføringen, der skal binde Køge bymidte bedre sammen med Køge Bugt og afløse den nuværende jernbaneoverskæring. Til venstre for underføringen ses broen over banen, der skal binde Stationsområdet sammen med Collstropgrunden. Bagerst i billedet til højre ses Søndre Havn og Strandøen. Udviklingsplanen tager i bund og grund afsæt i stedet: Køge som en gammel industri- og havneby med en velbevaret historisk bymidte, med en stærk position som hovedstadsnært trafikknudepunkt og gode fremtidsmuligheder, som er blevet understreget af beslutninger om en ny jernbane, et supersygehus mv. Men Køges særlige identitet omfatter også et aktivt kultur-, idræts- og foreningsliv, som allerede nu spiller en rolle i realiseringen af Etape 0, hvor Køge Kyst sammen med køgenserne har taget forskud på byudviklingen med nye aktiviteter og byrum. På den baggrund skal udviklingsplanen vise vejen for en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, der vil tiltrække nye virksomheder og borgere samt investorer, der kan se en forretning i at gennemføre projekter netop her. Mindst lige så vigtigt får alle nuværende køgensere en række nye muligheder. Udviklingsplanen er opdelt i 13 etaper på hver m 2 byggeretter, som sælges til investorer, der vil opføre byggerierne i tråd med udviklingsplanens intentioner. Tempo og rækkefølge er bestemt af afsætningsmulighederne, ønsket om en velfungerende by gennem hele processen og afviklingen af de nuværende erhverv på Søndre Havn. 5

4 Illustrationsplan fra udviklingsplanen Prospektets intention ST1-etapen er den første etape som realiseres af de 13 etaper i Køge Kyst projektet Prospektet er en fysisk detaljering af udviklingsplanens intentioner og overordnede greb, men der er fortsat tale om en overordnet tilgang til områdets udformning med spillerum for videre bearbejdning i tråd med kvalitetsmålene, der er nærmere beskrevet i kvalitetsprogrammet. Prospektet er tænkt som udgangspunktet for den videre projektudvikling sammen med investorerne i området og som grundlag for lokalplanen for ST1-etapen. Prospektet er samtidig afsæt for den fortsatte dialog med køgenserne. Der er i dette prospekt særligt lagt vægt på at beskrive flg. forhold: Den nye bebyggelse og dens samspil med den historiske by Stræde, slipper og byrum i deres samspil med de eksisterende friarealer Trafikafviklingen for biler, busser, varetrafik, cykler og fodgængere Parkeringsforholdene Detailhandelsstrukturen Funktionsblandingen i området Tilgængeligheden for alle grupper Prospektet rummer mulighed for at videreudvikle Køge Bymidte til et unikt handelscentrum. Indenfor meget kort afstand vil der således være torvehandel, et varieret udbud af mindre detailhandelsbutikker og endelig en ny generation af større og mere pladskrævende detailhandel i en ny og spændende struktur. De forskellige generationer af handelsliv bindes sammen i et net af stræde, slipper og nuværende handelsgader, der giver mulighed for forskellige rundture. Funktionsblandingen har til formål at understøtte et levende bymiljø i mange af dagens og årets timer. Der satses målrettet på at blande kommercielle, kulturelle og offentlige funktioner i kombination med et mindre antal boliger og kontor- & serviceerhverv i området. Tilgængeligheden til området er høj, hvad enten man benytter bil, tog, bus, cykel eller er gående. Også de handicappedes forhold skal tænkes ind på baggrund af en drøftelse med handicaporganisationerne. 7

5 Model fra parallelkonkurrencen - udarbejdet af team vandkunsten Søndre Havn Collstropgrunden Stationsområdets disponering Stationsområdet Torvet Køge å Bebyggelse og byrum er tænkt som en fortsættelse af Køge-skalaen i den historiske by, men i en moderne udformning og fortolkning Der lægges op til en tæt bebyggelse, men i begrænset højde og i en struktur med mange åbninger og udsigter bevaret. Et varieret forløb af det nye stræde binder de forskellige byrum sammen og giver adgang til både private og offentlige r i 1. sals højde. I Strædet er indarbejdet en delvis åben rende til afledning af regnvand fra de befæstede arealer. Området vil derudover få en grøn karakter gennem en kombination af grønne tage, begrønning af facader, grønne r og træplantninger. I det omfang det er muligt, forsøges eksisterende bevaringsværdige træer bevaret. Materialer og farvesætning er ikke fastlagt på forhånd, men der lægges op til en bebyggelse med en vis tyngde, der modsvarer de gamle huse. Mellem de enkelte bygningers facadeudtryk tilstræbes der en vis variation, sådan som det også er tilfældet på Torvet og i Nørregade. Stationsforpladsen nyindrettes i et samarbejde med DSB. Resultatet herfra foreligger og vil herefter indgå i projekteringen af det nye Stationsområde. En nordlig vejtunnel og etableringen af en underføring under banen for fodgængere og cyklister er med til at skabe en bedre sammenhæng mellem stationsområdet og Køge Havn og Bugt. Flytningen af Ivar Huitfeldsvej giver mulighed for at skabe flere nye pladser og byrum i tilknytning til de eksisterende slipper. Stræde, slipper og byrum skal være attraktive at færdes i døgnet igennem. Gennem materialevalg, belysning, og aptering skal fremelskes et robust, enkelt og samtidig gedigent udtryk, der taler sammen med de eksisterende gaderum. Mulighed for kunst skal indtænkes i udformningen. Trafikafviklingen for den motoriserede trafik sker effektivt på den omlagte Ivar Huitfeldtsvej med god adgang til stationen og de nye underjordiske P-anlæg. I Strædet og slipperne sker færdslen på fodgængernes præmisser. Eksisterende adgange til P-pladser, vareforsyning og renovation i den eksisterende bymidte er bevaret. Varelevering til de nye butikker sker i hovedsagelig fra Ivar Huitfeldtsvej, hvor der indrettes læssezoner. Nogle af slipperne lukkes for gennemkørsel og benyttes til ophold, cykelparkering samt op- og nedgange for gående til P-anlæg. Cyklisterne får en dobbeltrettet cykelsti til/fra stationen imod syd og benytter Bjerggade imod nord. Den dobbeltrettede cykelsti langs jernbanen medfører meget få krydsninger mellem cyklister og bilister. I resten af området færdes cyklisterne på fodgængernes præmisser. Fodgængerne får et sammenhængende system af Strædet og de ny slipper, der føjer sig til de eksisterende gader og slipper, og skaber helt nye rundgange i byen. Den samlede trafikløsning drøftes med Køge Kommune og kan derfor blive justeret. 9

6 vejtunnel til Værftsvej byggefelter Niels Juelsgade SIGNATURFORKLARING SIGNATURFORKLARING B6 ST 1 ST 2 Slippe - forbindelse mellem Brogade / Nørregade og Strædet Strædet og rundtur Taghaver, offentlige og private r Byrum større offentlig plads / byrum Gårdhave Træplantning Køge Kyst projektområde ST1,ST2 og ST3 Byggefelt med benævnelse Byggeri stueetager Byggeri 1. / 2. sal Etapegrænse ST 3 ST 1 B10 Bjerggade omlagt Ivar Huitfeldtsvej B9 KØGE STATION STATIONSFORPLADSEN BROEN Bx Jernbanegade Nørregade B8ø B8v B6 B7 ind/udkørsel, varetransport B5ø B5v Østre Banevej B4v B4ø ind/udkørsel, varetransport KØGE RÅDHUS B2v B3v KULTURHUS B3ø TEATERPLADSEN B2ø plads UNDERFØRINGEN evt. biograf Havneplads B1 ind/udkørsel, varetransport ST 1 ST 2 Toldbodvej omlagt Ivar Huitfeldtsvej Fændediget NORD Torvet 11 Brogade

7 vejtunnel til Værftsvej Niels Juelsgade træplantning langs banen byrum og friarealer SIGNATURFORKLARING Slippe - forbindelse mellem Brogade / Nørregade og Strædet Strædet og rundtur Taghaver, offentlige og private r Byrum større offentlig plads / byrum Gårdhave Træplantning ST 3 ST 1 træplantning langs banen Bjerggade omlagt Ivar Huitfeldtsvej Nørregade STATIONSFORPLADSEN KØGE STATION BROEN Jernbanegade træplantning langs banen Østre Banevej KØGE RÅDHUS KULTURHUS TEATERPLADSEN plads lund lund UNDERFØRINGEN UNDERFØRINGEN Havnepladsen ST 1 ST 2 Toldbodvej omlagt Ivar Huitfeldtsvej træplantning langs banen Fændediget ÅENS PLADS Køge Kyst projektområde ST1,ST2 og ST3 gård SIGNATURFORKLARING NORD B6 Byggefelt med benævnelse 0 Byggeri 10stueetager Byggeri 1. / 2. sal Torvet Brogade 13

8 vejtunnel til Værftsvej TRAFIKPLAN Niels Juelsgade SIGNATURFORKLARING P KÆLDER p p Ivar Huitfeldtsvej - primær fordelingsvej til Stationsområdet i nyt tracé med nyt profil Strædet og slipper med kørselsmulighed og evt. ensretning Ind- og/eller udkørsel til/fra p-kælder Slippe uden gennemkørsel til Ivar Huitfeldtsvej Tunnelforbindelse Cykelforbindelse Cykelforbindelse Cykelparkering Op- og nedgang for gående til p-kælder ST 1 ST 2 p P KÆLDER Bjerggade omlagt Ivar Huitfeldtsvej p KØGE STATION STATIONSFORPLADSEN BROEN Jernbanegade p ind/udkørsel, varetransport Østre Banevej KØGE RÅDHUS P KÆLDER p ind/udkørsel, varetransport KULTURHUS TEATERPLADSEN plads UNDERFØRINGEN UNDERFØRINGEN Havnepladsen ind/udkørsel, varetransport p ST 1 ST 2 P KÆLDER Toldbodvej omlagt Ivar Huitfeldtsvej Fændediget p biltunnel mellem p kælder og Toldbodvej Hvide Bro Træplantning SIGNATURFORKLARING NORD Byggefelt B6 med benævnelse Byggeri 50 stueetager Nørregade Torvet Brogad 15 Byggeri

9 STUEETAGER ST3 ST1 ST3 1. SAL ST1 2. SAL ST3 ST1 Byggeretter og arealanvendelse B10 I ALT 2.SAL 1.SAL STUEETAGE B1 : byggefelt til biograf m2 B2v : m2 B2ø : m2 B3 : byggefelt til kulturhus m2 B4ø : m2 B4v : m2 B5ø : m2 B5v : m2 B6 : m2 B7 : m2 B8ø : m2 B8v : m2 B9 : m2 Bx : m2 B10 : m2 IALT : * * * m2 *) : + B1 og B3 B8v B8ø B9 Bx Byggeretter Farvekoder henviser til arealanvendelse på denne og næste side. B6 B7 Arealanvendelse SIGNATURFORKLARING B5v B5ø Detailhandel: stueetg m2 1./2.sal m2 i alt m2 Evt. rådhusudvidelse ca: m2 B4v B4ø Evt. bibliotek ca: Kontor ca: m m2 B2v B2ø B3v B3ø Evt. plejeboliger ca: m2 Evt. genoptræningscenter ca: m2 Boliger ca: m2 Kulturhus ca: m2 Biograf ca: m2 Stationsbygning ca: 150 m2 kulturhus 4500 m2 kulturhus 4500 m2 kulturhus 4500 m2 Ialt ca: m B1 ST1 ST2 biograf 3000 m2 ST1 ST2 biograf 3000 m2 ST1 ST2 biograf 3000 m2

10 Parkeringsplan B10 Nedkørsel, byggefelt B10 Model af området ved B1, B2 og B3 elevator / trappe til parkering fra boliger og erhverv omlagt Ivar Huitfeldtsvej bolig / erhverv rampe til p kælder, max hældning 15 %o detailhandel/ erhverv B9 ST1: ca m2 - ca. 625 p pladse zone med parkering og svingradie til kælder fortov evt. underkørsel gennemgående fordelingsvej gennemgående fordelingsvej (STATIONSFORPLADSEN) B8v B8ø Bx (BROEN) p dobbeltrettet p p p manøvreareal op og nedgang til stræde Mulig forbindelse til evt. ny p-kælder under Køge Torv B6 B5v B4v B7 B5ø B4ø Opkørsel, byggefelt B4ø På de følgende sider Redegøres for prospektets intentioner lokalt ved en stribe nedslag indenfor ST1 i form af tre planudsnit i 1:1000, et planudsnit i 1:500, en række tvær- og længdesnit i 1:400 evt. underkørsel B2v B2ø B3v B3ø Eksempel på indretning af parkeringskælder samt en række byrumsvisualiseringer 1-9 ledsaget af en beskrivelse af intention, karakter og byrumsskala. dobbeltrettet manøvreareal (Apothekerhaven) (UNDERFØRINGEN) ensrettet op eller nedkørsel for personbiler op og nedgang for gående til byområde 18 ST3: Eksempel på indretning af parkeringskælder m2-120 p pladser B1

11 oversigt over snit, planudsnit og byrumsvisualiseringer A C G B D E F H PLANUDSNIT 1.1 ved Stationsforpladsen side 26 PLANUDSNIT 1 side PLANUDSNIT 2 side 28 PLANUDSNIT 3 side 38 21

12 Bjerggade Planudsnit 1, 1:1000 Snit A, 1:400 ST 3 ST 1 1 B10 snit A `perrontræ omlagt Ivar Huitfeldtsvej ekst. perronforkant spormidte ekst. bebyggelse høj stueetage B9 omlagt Ivar Huitfeldtsvej Snit A, 1:400 leder 7 m P-kælder bro f.eks pladsstøbt beton/asfalt regnbed lysstander siddemøbel inventar vandrende fortov p kørebane rabat perron perron 23

13 visualisering 1 Ivar Huitfeldtsvej Set mod syd, ned mod stationen, efter omlægningen I stuetagen er placeret detailhandel og /eller andre udadvendte funktioner. Det er intentionen at disse er karakteriseret ved stor åbenhed og aktiv udadvendthed og det er væsentligt at tilstræbe at fremtidig bebyggelse ikke får karakter af bagside. På de øvre etager er placeret traditionelle boliger, ældreboliger eller kontor- og serviceerhverv. Det er ambitionen at der opstår et samspil mellem gaden og det hævede gårdrum og samtidig at materialiteten kan være med til at understøtte denne sammenhæng. En anelse romantiserende i udtrykket men også en tilkendegivelse af ønsket om en dialog mellem nyt og gammelt, hvor respekten for historien er det fremherskende ikke som kopi men som fortolkning. Udtrykket er elaboreret med et tydeligt profil, der orienterer sig øst-vest for at understrege udviklingsplanens idé om såvel transparens, som retningsbestemthed i bygningsorienteringen. 25

14 B9 Planudsnit 1.1 ved Stationspladsen, 1:500 Snit B og C, 1:400 snit B omlagt Ivar Huitfeldtsvej 2 taxa 5 afsætning erhverv eventuelle plejeboliger nb: banedk skel boliger boliger 2 taxa 5 afsætning Jernbanegade butik butik STATIONSFORPLADSEN Bx KØGE STATION stationsbygning i dag 200 cykler under broen 2 busser snit B, 1:400 p kælder STATIONSPLADS Jernbanegade ekst. nedgang til tunnel vandkunst stationsbygning 3 busser 400 cykler i tunnelen BROEN snit C 2 busser ekst. nedgang til tunnel B8v B8ø 5 afsætning 3 busser omlagt Ivar Huitfeldtsvej 2 taxa forslag til nyt BaneDK skel 5 afsætning BaneDK skel Østre Banevej 400 cykler på Collstropgrunden 2 taxa COLLSTROP- GRUNDEN Strædet / Bjerggade snit C, 1:400 STATIONSFORPLADS Stationsbygning omlagt Ivar Huitfeldtsvej BROEN busstop busstop perron Baneterræn fodgængertunnel - evt. cykelparkering 27

15 2 vej Planudsnit 2, 1:1000 STATIONSFORPLADSEN KØGE STATION Snit D og E, 1:400 3 Jernbanegade Bx BROEN boliger adgang SLIPPE m/ kørsel erhverv erhverv SLIPPE u/ kørsel boliger butik butik butik butik B8v B8ø snit D Snit D, 1:400 boliger butik adgang 6-9 m SLIPPE m/ kørsel SLIPPE 6-8 m erhverv u/ kørsel erhverv boliger boliger butik butik butik B m 6-8 m erhverv snit E B7 boliger 7-10 m slippe 5 KØGE RÅDHUS B5v B4v B5ø B4ø ind/udkørsel, varetransport Østre Banevej Snit E, 1:400 leder leder 7-10 m vandrende vandrende f.eks pladsstøbt beton/asfalt erhverv f.eks pladsstøbt beton/asfalt 29

16 visualisering 2 Stationsforpladsen Hvor Strædet krydser henover, i syd anes fortsættelsen af Strædet Stationspladsen er et mellemstort travlt byrum med mange krydsende fodgængere og cyklister. Byens tre-etages skala fastholdes med en tydelig markering af de offentlig udadvendte funktioner i stueetagen - her oplagt butikker ud mod Stationspladsen og Strædet. Der anslås en tydelig takt i bygningsvoluminerne og de er alle forsynet med taghældning i varierende udformning. Der er tilstræbt en vis tyngde og kvalitet i bygningsudtrykket. Den tilbagetrukne stueetage fremstår åben og transparent med store dele af stræk-ningen udført i glas. Det er ambitionen at de nye bygninger på en række punkter udformes i samspil med de eksisterende, uden at forfalde til kopierende pastichearkitektur. 31

17 visualisering 3 Jernbanegade Munder ud i stationspladsen med et kig videre til broen over banen mod Collstropgrunden Gentolkningen af belægningen fra handelsgaderne i dag introduceres og skalaen af det nye byggeri sammenholdes med det eksisterende med hensyntagen til Køge-skalaen og den eksisterende sammenhængende bykarakter. 33

18 visualisering 4 Taghave ved Strædet Princippet om de øst-vestgående blokke er klart markeret og ønsket om transparens i strukturen fornemmes tydeligt i relationen til den eksisterende by Et gennemgående tema i Stationsområdets nye bebyggelse er implementering af fælles friarealer på tagene af de gennemgående butiksenheder. Formålet er at skabe mere rolige opholdsmuligheder knyttet direkte til de boliger/kontorer, der er placeret på 2. og 3. etage. Nogle af arealerne kan afgrænses som private r. Gårdhaverne skal fremstå meget grønne og der ønskes anvist principper for beplantning, der sandsynliggør at dette kan indfries. Et vigtigt element er trapperne, der fører fra strædet op til det hævede gårdniveau der skabes en direkte forbindelse og et element, der kan være et tilskud til det lokale byliv både som opholds- og mødested og som bevægelsesled. Opmærksomheden henledes på udformningen af værn her vist i to forskellige udgaver. Løsningen bør udformes som en integreret del af det samlede arkitektoniske udtryk. 35

19 visualisering 5 Rådhusslippen Er kortslutningen mellem Strædet og Køges gamle handelsgader De snævre og intense rumligheder og betydningen af max.grænsen på tre etager er tydeligt illustreret. Brobygningen til højre i billedet kunne være en rumlig forbindelse internt i biblioteket. Den udgør et nyt bymotiv, som kan findes som eksempel flere steder i planen. Portmotivet er velkendt og i dette tilfælde indrammes et ganske fint kig til den velkendte bygningskultur i denne del af Køge by. Rådhusslippen fører fra Torvet og til den gamle teaterbygning, der anes for enden af slippen. 37

20 B2v plads B2ø snit F B3v KULTURHUS B3ø TEATERPLADSEN 6 ind/udkørsel, varetransport vej Planudsnit 3, 1:1000 Snit H, 1:400 7 UNDERFØRINGEN 8 evt. biograf snit G B1 snit H Havneplads adgang til r omlagt Ivar Huitfeldtsvej spormidte 9 omlagt Ivar Huitfeldts ind/udkørsel, varetransport ST 1 ST 2 Toldbodvej Snit H, 1:400 f.eks pladsstøbt beton/asfalt leder min. 7 m bro regnbed lysstander siddemøbel inventar vandrende høj stueetage ca. 15 m 2, m 1 3m 6m fortov kanstensparkering og vareleveringszone kørebane rabat dobbeltrettet cykelsti dræn 39

21 Snit F og G, 1:400 ekst. bebyggelse ny bebyggelse ny bebyggelse passage Bibliotek tagterrasse café Biograf foyer Apothekerhaven passage glashjørne trappeforløb Teaterpladsen Teatervilla passage Underføringen trappeforløb depot, teknik øvelokaler kælderforbindelse p kælder Snit F, 1:400 ekst. kastanjetræ Kulturhus ekst. gårde og baghuse grønnegård bibliotek bassin tagterrasse Apothekerhaven tagterrasse glashjørne TEATERVILLA genskabt teatervilla Teaterplads omlagt Ivar Huitfeldtsvej ovenlys Underføringen Østre Banevej / Toldbodvej Snit G, 1:

22 visualisering 6 Strædet mellem Teaterbygningen og kulturhuset Det nord/syd-gående Stræde skaber en rundgang i Køge, hvor shoppere i Brogade og Nørregade ledes videre ad Jernbanegade og Rådhusslippen til Strædet Den bymæssige karakter og den rumlige intensitet fremgår af illustrationen. Skalaen er det vi kalder Køge-skala og betydningen af de knækkede og bevægede huskroppe er tydelig. Der er variation i udtrykket og forskellige materialer anvises samtidig med at ambitionen om soliditet og tyngde er opfattelig. Opmærksomheden henledes på forskellen i udformning af stueetagen, til venstre en mere klassisk isætning af vindueshuller i mur, på modsat side tilbagetrukne underetager med glas og stor transparens. Mellem de hvidlige bygninger aner man trappen op til gårdhaven, og den overordnede strukturelle transparens. Den nye belægning binder rummet sammen og man fornemmer vandrendens potentialer for varieret anvendelse i byrummet. Vandrenden er inspireret af belægningen i Nørregade, men i en moderne gengivelse hvortil f.eks byrumsinventar, belysning og siddemøbler kan knyttes. 43

23 visualisering 7 Underføringen set mod havnen Det nye offentlige og spektakulære byrum set mod Søndre Havn, hvor masterne fra skibene anes i baggrunden Langs kanterne i underføringen etableres mulighed for mindre butikker, der kan medvirke til at skabe liv og tryghed i underføringen. Det er intentionen at skabe et forbindelsesrum, der har karakter af et byrum, hvorfor indretningen af selve underføringen bør have høj kvalitet. Byens måske nye biograf danner et markant hjørne og giver signal om en ny udvikling i byen. Til højre ses en eksisterende gulpudset bygning i tre etager og man fornemmer at biografen tilpasser sig skalaen. Trappe- og rampeanlæg sikrer at forbindelse til Strædet mod syd opretholdes og fungerer oplagt som det nye mødested for biografgængerne. 45

24 visualisering 8 Underføringen set mod Køge bymidte Er Køges nye spektakulære byrum. De store rampe- og trappeanlæg udgør naturlige opholds- og mødepladser og appellerer samtidig til forskellige former for fysisk aktivitet Til højre ligger det nye kulturhus og i baggrunden et muligt nyt bibliotek. De eksisterende bygninger i billedets venstre side, danner kant i en af slipperne, der fører videre op til det gamle torv. Det er tilstræbt at vise potentialet i begrebet Køge-skala de relativt store bygningsvoluminer er nedbrudt i skala og indeholder tilsvarende elementer som r, elaborering af tagformer, underskæringer m.v. Udtrykket er tilstræbt med samme tyngde som i de øvrige illustrationer og det er bevidst at egentlige glasbygninger er undgået. Bygningerne bør dog indrettes med en stor kontaktflade til det offentlige rum i stueetagen, som det her er forsøgt skildret. 47

25 Visualisering 9 Strædets sydlige del Man oplever samme tæthed og rumlige intensitet i et mere lineært forløb For enden ses den gamle og oprindelige teaterbygning. Igen er skalaen det væsentlige og illustrationen et forsøg på at godtgøre at nyt og gammelt kan mødes og befordre hinanden, når blot en række grundlæggende spilleregler er overholdt. På begge sider af Strædet ses betydningen af slipperne, der er hovednerven i det øst-vestgående bevægelsessystem i byen. Spillereglerne er enkle de handler om højder og drøjder, tætheder og transparens mere end om at fastlægge konkrete og målsatte frem- og tilbagerykninger. Det handler om dynamiske byrumsforløb og elaborering af bygningsvoluminer og tagformer og forbindelserne mellem byens gulv, det offentlige rum, og de mere halvprivate, hævede gårdrum. Det handler også om tyngde og soliditet og dermed om kvalitet og robusthed i materialevalg. Sammenholdt med en arkitektonisk læsning af byens historik og karakteristika, udgør disse få grundelementer en unik mulighed for at skabe intensitet og byliv på den gode måde, hvis alle potentialerne udnyttes maximalt. 49

26 Kontaktpersoner: Projektdirektør Jes Møller Chefkonsulent Lisbet Østrup Køge Kyst P/S Havnen Køge

27 layout: basicly.dk

1 Prospekt for Kulturtorvet i Stationsområdet Prospekt

1 Prospekt for Kulturtorvet i Stationsområdet Prospekt 1 Prospekt for Kulturtorvet i Stationsområdet Prospekt Prospekt for Kulturtorvet i Stationsområdet Prospektet for Kulturtorvet i Stationsområdet er udarbejdet af Køge Kyst P/S i samarbejde med tegnestuen

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

kv alitetspr ogr am F or k øge k ys t FeBru ar 2012 Kvalitetsprogram

kv alitetspr ogr am F or k øge k ys t FeBru ar 2012 Kvalitetsprogram Kvalitetsprogram INDHOLDSFORTEGNELSE Kvalitetsprogram for Køge Kyst kvalitetsprogram side 1. Indledning 5 2. Den grundlæggende rollefordeling 9 3. Kapacitet og kompetencer 13 4. Samarbejdsproces 16 5.

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Investér i Køge Kyst og få del i

Investér i Køge Kyst og få del i Investér i Køge Kyst Investér i Køge Kyst Køge Kyst-området (markeret med modelbyggeri) ligger i umiddelbar nærhed af Køges bymidte, vand og natur. Investér i Køge Kyst og få del i Køges vækst, som yderligere

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

NY STATIONSFORPLADS I KØGE SKITSEFORSLAG TIL NYINDRETNING AF OMRÅDET OMKRING KØGE STATION

NY STATIONSFORPLADS I KØGE SKITSEFORSLAG TIL NYINDRETNING AF OMRÅDET OMKRING KØGE STATION NY STATIONSFORPLADS I KØGE SKITSEFORSLAG TIL NYINDRETNING AF OMRÅDET OMKRING KØGE STATION udarbejdet af: tegnestuen vandkunsten A/S grontmij A/S og LeanDesign Aps for DSB og Køge Kyst 1 luftfoto med modelfoto

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION SKITSEFORSLAG 12.03.2013 HOLBERG FENGER EJENDOMME A/S - Vi udvikler for fremtiden Arkitekt: COBE Udvikling og udlejning: Frode Jakobsens Plads

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Masterplan Varde Midt

Masterplan Varde Midt ANDEL REKREATION >> Tillæg til Masterplan Varde Midt Projektforslag for omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde 20110531 SHELL GRUNDEN - SLOTSGADE VARDE MASTERPLAN - SKITSEFORSLAG

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

INDLÆG AF BESTYRELSESFORMAND JØRGEN NUE MØLLER PÅ KØGE KYSTS BORGERMØDE 24. OKTOBER 2013

INDLÆG AF BESTYRELSESFORMAND JØRGEN NUE MØLLER PÅ KØGE KYSTS BORGERMØDE 24. OKTOBER 2013 INDLÆG AF BESTYRELSESFORMAND JØRGEN NUE MØLLER PÅ KØGE KYSTS BORGERMØDE 24. OKTOBER 2013 Jeg synes jo, at Køge Kyst er et fantastisk, men bestemt også udfordrende projekt og jeg har været glad for og stolt

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE Center for Bydesign Arkitektur og Byrum marts 2009 gadehjørner fortov busgade Nørrebrogade projektets fase 1 lagde sit

Læs mere

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole Udvikling af Kvarteret T BA 11 DE 4. G.0 LI 02 NT 1 FE 2.1 OF 2.0 0 Februar 2010 Introduktion Svendborg Byråd ønsker at sætte gang i en udvikling af området mellem bymidte og havn. De første skridt er

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 30-03-2016 Sagsnr. 2016-0037941 Dokumentnr. 2016-0037941-6 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 410-1 i forbindelse

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012

ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012 ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012 Hestetorvet Roskilde St. Ny gangbro Hersegade Forlængelse af perrontunnel Jernbanegade Ny

Læs mere

Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr

Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Notat vedr. mulige ændringsforslag til forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 440 Marmormolen II I forbindelse

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Torve- og pladser Mål Silkeborg Kommune vil: Udforme bymidtens torve og pladser, så de enkelte byrums særpræg og aktiviteter udvikles

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013

Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013 U D K A S T af 29. nov. 2012 Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013 www.furesoe.dk Nye butikker og bedre byliv på Farum Bytorv. Med dette hæfte ønsker Furesø Kommune

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager 46 eksklusive 1-, 3- og 4-værelseslejligheder Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø nær metro og S-tog

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S 30. januar 2015 U D B U D S V I L K R K R Ø Y E R S P L A D S Jessens Mole 7-9, Svendborg Havn, dele af matr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg Ejendommene udbydes i henhold til B - forhånd

Læs mere

N Y T P A R K E R I N G S H U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V

N Y T P A R K E R I N G S H U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V N Y T P A R K E R I N G S U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V FORSLAG B 2. december 2014 INDOLDSFORTEGNELSE INDOLDSFORTEGNELSE...2 PROJEKTBESKRIVELSE - DEN ARKITEKTONISKE IDE...4 SITUATIONSPLAN...5

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr Thors Bakke, Randers Fra Vandet Til Byen i serial vision 02.10.2015 Sagnr. 15.358 beskrivelse View 1 Thors Bakke - bydelen der samler Randers Randers Kommunes visioner om at bringe by og vand tættere sammen

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Byforeningen for Odense

Byforeningen for Odense Byforeningen for Odense Thomas B. Thrigesgade Kommentarer og generelle betragtninger til den videre behandling af de tre udvalgte forslag. Aug. 2011 1) Sønderport - Når trafikken på Albanigade neddrosles

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS Aalborg Nærbane Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS For at dæmme op for den voldsomme vækst i trafikken ønsker vi at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr

Sagsnr Dokumentnr Ejere, lejere og brugere Nørrebrogade 205-209 D, Nørrebrogade 194-218, Baldersgade 2, Bragesgade 1-5, Bragesgade 2-4, Farumgade 1-15, Farumgade 4-6, Esromgade 1-15 samt interesseorganisationer og lignende

Læs mere

Kvalitetsprogram. november 2013

Kvalitetsprogram. november 2013 Kvalitetsprogram 1 november 2013 Kvalitetsprogram for Køge Kyst Kolofon Kvalitetsprogrammet er udarbejdet af Køge Kyst P/S og udgivet første gang i februar 2012. Denne version 2 er udgivet november 2013

Læs mere

Byudvikling i Nordhavn

Byudvikling i Nordhavn Byudvikling i Nordhavn Ingvar Sejr Hansen Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen 12. oktober 2016 Masterplan for Nordhavn 33 Blå og grøn by Strukturplanen: Urbant tæt på Østerbro forlængelse af byen

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Dette interne styringsdokument har til formål at sætte rammer for realiseringen af byudviklingsprojektet i PH-Park.

Dette interne styringsdokument har til formål at sætte rammer for realiseringen af byudviklingsprojektet i PH-Park. Jes Møller 29.11.17 Styringsdokument for projektudvikling af PH-Park fra udviklingsplan via grundsalg til færdigt byggeri Indledning Dette interne styringsdokument har til formål at sætte rammer for realiseringen

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A BAGGRUND - INTENTIONER Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden.

Læs mere

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR bryggebroen med byens lys dispositionsforslag 1:500 Idéen for Axel Heides Plads er at skabe et enkelt men dynamisk pladsrum, med gode forhold for såvel den store mængde cykler på stedet, som kvalitative

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Offentligt fremlagt til den XXX. Lokalplan Stationsområdet. Tillæg nr. 21 til kommuneplan 2016

Offentligt fremlagt til den XXX. Lokalplan Stationsområdet. Tillæg nr. 21 til kommuneplan 2016 Offentligt fremlagt til den XXX Lokalplan 1060 Stationsområdet Tillæg nr. 21 til kommuneplan 2016 2016 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den XXX til den XXX. Indsigelser,

Læs mere

Skt. Clemens Bro. Salg af areal samt etablering af ny trappe

Skt. Clemens Bro. Salg af areal samt etablering af ny trappe Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. oktober 2017 Skt. Clemens Bro - Salg af areal samt etablering af ny trappe Salg af arealet under Skt. Clemens Bro for at skabe større

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE Domk irkestr æde LOGGIA 3399 STÆNDERTORV ROSKILDE irkepladsen TORVEDAG I JUNI LOKALT ORKESTER SPILLER C C Fondens Bro 39 39 4411 C de Palæstræ BUS BUS LOGGIA SET FRA PALÆSTRÆDE

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

AMBITIONER - FOKUSPUNKTER - RETNINGSLINJER

AMBITIONER - FOKUSPUNKTER - RETNINGSLINJER AMBITIONER - FOKUSUNKTER - RETNINGSLINJER INTRO Et nyt Aarhusiansk brokvarter skal strække sig fra Godsbanearealet til Åby Skole. Hele vejen langs Søren Frichsvej skal et nyt brokvarter skyde op både nord

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens.

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Plan og By Sagsbehandler: Sanne Wenzel Jespersen Sagsnr. 01.02.05-P16-16-15 Dato:23.5.2016 Notat om høringssvar Forslag til tillæg 28 og lokalplan 2015-24, Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Ved

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Prospekt for etape SH1 og SH2 på Søndre Havn

Prospekt for etape SH1 og SH2 på Søndre Havn 1 Prospekt for etape SH1 og SH2 på Søndre Havn Prospekt for etape sh1 og sh2 Søndre Havn Kolofon Prospektet for etaperne SH1 og SH2 på Søndre Havn er udarbejdet af Køge Kyst P/S i samarbejde med Tegnestuen

Læs mere

Oplæg. til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter

Oplæg. til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter 2016 Oplæg til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter Afgrænsning og borgerinddragelse Inputs fra borgerinddragelse Det midlertidige kontor Områdefornyelsens Vinterstue i Jernbanegade har været

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel HVALSØ BYTORV 26.10.2012 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A Baggrund - intentioner Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden. Dette

Læs mere

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Set fra Rovsingsgade Dette forslag indeholder 3 almenbolig+ boliger udført som rækkehuse i 2 og 3 etager.rækkehuse i 3 etager opføres med 1-plans handicapvenlige

Læs mere

Prospekt for etape SH3 på Søndre Havn

Prospekt for etape SH3 på Søndre Havn Prospekt for etape SH3 på Søndre Havn Prospekt for etape SH3 Søndre Havn KOLOFON Prospektet for etape SH3 på Søndre Havn er udarbejdet af Køge Kyst P/S i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten A/S og Sweco

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015

OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015 OPTIMERINGSPLAN CYKELBY 2025 TORVEGADEKORRIDOREN AUGUST 2015 HØRT I KORRIDOREN Her er utrygt som cyklist. Rummet er smalt og man skal være opmærksom hele tiden, da det virker som, at alle har travlt. Særligt

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere