kv alitetspr ogr am F or k øge k ys t FeBru ar 2012 Kvalitetsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kv alitetspr ogr am F or k øge k ys t FeBru ar 2012 Kvalitetsprogram"

Transkript

1 Kvalitetsprogram

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kvalitetsprogram for Køge Kyst kvalitetsprogram side 1. Indledning 5 2. Den grundlæggende rollefordeling 9 3. Kapacitet og kompetencer Samarbejdsproces Kvalitetsmål 19 KOLOFON Kvalitetsprogrammet er udarbejdet af Køge Kyst P/S. Visualiseringer og fysisk model er udarbejdet af tegnestuen vandkunsten a/s. Kvalitetsprogrammet er udgivet februar Copyright: Køge Kyst P/S og tegnestuen vandkunsten a/s Kopiering tilladt med kildeangivelse. Bemalet træ på forsiden af kvalitetsprogrammet er udført af kunstner Josefine Günschel.

3 1 Indledning Dette kvalitetsprogram omfatter hele Køge Kyst-området og er en del af det salgsmateriale, som Køge Kyst har udarbejdet Det skal således ses i sammenhæng med udviklingsplanen, Etape 0-planen, Investér i Køge Kyst, prospektet for den enkelte etape og selve købsaftalen med de juridiske vilkår. Kvalitetsprogrammet har grundlæggende til formål at sikre en realisering af Køge Kysts visioner om høj bykvalitet og bæredygtighed i den nye bydel. Høj kvalitet er ikke nødvendigvis ensbetydende med de dyreste løsninger. Målestokken for kvalitet er først og fremmest brugernes oplevelse. Fra Køge Kysts side ønskes et udtryk, som passer til det, der kendetegner Køge allerede nemlig først og fremmest robusthed, funktionalitet og enkelhed. Kvalitetsprogrammet består af meget få egentlige løsningskrav til byggeriet, men til gengæld en række funktions- og og proceskrav, der er formuleret som18 kvalitetsmål. Det er Køge Kysts intention hermed at invitere til nytænkning i kvalitetsløsninger hos investorerne og at sikre en god dialog om udviklingen af de enkelte byggerier.

4 Køge Kyst har valgt selv at gå foran og levere en høj kvalitet i byggemodning og øvrige anlæg. På denne måde skabes værdi, også for investorerne. Investorerne inviteres således ind i et samarbejde, hvor nøgleordet er en høj samlet kvalitet i bybygningen. Køge Kyst giver på denne måde investorerne en mulighed for at være med i frontlinien i byudviklingen, og giver hver enkelt investor en garanti for, at alle der arbejder i Køge Kyst projektområdet, skal leve op til det samme høje kvalitetsniveau. På denne måde bliver der god investeringssikkerhed i Køge Kyst-området. 6 Visualisering af Strandpromenaden langs randen af den ny bebyggelse på Søndre Havn

5 stationsområdet Collstropgrunden søndre Havn Køge Kyst projektområder Den grundlæggende rollefordeling 2

6 Kvalitetsprogrammet tager udgangspunkt i den grundlæggende rollefordeling i Køge Kyst-projektet Køge Kyst påtager sig selv en vigtig del af bygherrerollen og leverer bl.a. den overordnede infrastruktur, der binder den nuværende Køge by tættere sammen med Køge Bugt. Udgangspunktet for disse anlæg er en tilpasning til Køges historiske bymidte og den Køge-skala, som er så karakteristisk for byen. En anden mærkesag for Køge Kyst er livet før byen en indsats på kultur- og bylivsområdet, som allerede er i gang og beskrevet nærmere i Etape 0-planen. Denne indsats ønskes fulgt op i projektets byggeprojekter, således at bylivet til stadighed vil udvikle sig. De konkrete anlæg, som Køge Kyst etablerer i forbindelse med hver enkelt etape, er beskrevet i Lysinstallation af Illumenarts Lyskastellet. Foto af Anders Sune Berg prospektet for etapen, som der henvises til. De overordnede infrastrukturanlæg er beskrevet i udviklingsplanen. Som udgangspunkt baserer Køge Kyst sig på flg. principper i anlægsfasen, Køge Kyst gennemfører selv al byggemodning af veje, stier og byrum uden for byggefelterne og koordinerer med ledningsejerne alle forsyninger frem til skel. Køge Kyst byggemodner for en hel etape ad gangen, således at der hurtigt kan skabes færdige bykvarterer. Køge Kyst gennemfører derudover en række værdiskabende anlægsprojekter i området: vejtunneller og fodgænger-/ cykelforbindelser på tværs af jernbanen, grundlæggende klimasikring af Søndre Havn, promenader langs med vandet, almindinger som trækker naturen ind i byen og en ny strandø ud for Søndre Havn. Køge Kyst har til hensigt at udarbejde en kunstplan og en lysplan for hele projektområdet, således at kunst og lys som sanseindtryk integreres stærkt i byudviklingen. Investorerne vil blive inviteret med i et samarbejde herom. Investor køber en sokkelgrund med tilhørende byggeretter og gennemfører sit byggeri samt anlæg af friarealer inden for byggefeltet (gårdrum, tagterrasser mv). Investor har den økonomiske forpligtelse til at etablere det antal P-pladser, som følger af Køge Kommunes P-norm og den fysiske forpligtelse til at etablere de forudsatte P-kældre inden for entreprisegrænsen. Der foretages en regulering af købesummen, hvis den økonomiske og den fysiske forpligtelse i parkeringsregnskabet ikke stemmer overens. Investor har ansvaret for driften af sit eget P-anlæg, men har muligheden for at overdrage denne opgave til et andet selskab, evt. ved salg af P- anlægget. Øvrige driftsforhold aftales konkret i forbindelse med hvert enkelt grundsalg. Nogle veje, stier og byrum overdrages til Køge Kommune, mens andre drives, vedligeholdes og udvikles af grundejerforeninger i det aktuelle område. Ovennævnte principper for rollefordelingen mellem Køge Kyst og investor kan fraviges i konkrete tilfælde, hvis der samlet set er fordele ved det. Eksempel fra havnen på begrebet Køge-skalaen, som ønskes videreført og genfortolket i de nye bebyggelser

7 Vejtunnel mellem Niels Juelsgade og Værftsvej OVERORDNET: Ivar Huitfeldtsvej Underføring Bro over banen og superbusstoppested Vejtunnel i nord Vejtunnel i syd Cykelruter Strandø COLLSTROPGRUNDEN Bro over banen og superbusstoppesteder I STATIONSOMRÅDET: Friarealer og byrum samt Strædet og slipper i Stationsområdet Stationsforplads PÅ SØNDRE HAVN: STATIONSOMRÅDET Underføringen Strandpromenaden Kajpromenade Klimasikring Søndre Havn og nordlig del af Strandøen Alminding Kapacitet og kompetencer Veje og byrum Søndre Havn Biltunnel mellem P-kælder og Toldbodvej SØNDRE HAVN STRANDØ 12 Kortet viser de anlægsprojekter, der udføres af Køge Kyst

8 Strik på Klapbroen af kunstergruppen Stickkontakt i forbindelse med udstillingen Walk This Way i 2011 Hest på stele af kunstner Cai-Ulrich von Platen i Køge 2011 Køge Kyst er grundlæggende interesseret i at samarbejde med investorer, som er ambitiøse mht. bykvalitet og bæredygtighed og som derfor ønsker at være med til at realisere partnerskabets sekspunkts-vision for byudviklingen: Kulturen skal være drivkraft i byudviklingen Detailhandlen skal styrke Køge som handelsby Infrastrukturen skal være et aktiv for byen Byudvikling, byomdannelse og bybygning skal udføres kreativt og i høj kvalitet Borgere og interessenter skal deltage aktivt i byudviklingen Bæredygtighed skal være et overordnet princip for byudvikling og byomdannelse Derudover er det naturligvis forventningen, at de relevante investorer har en økonomisk soliditet erfaringer med kvalitetsbyggeri i sammenlignelige områder (referenceprojekter) kompetencer inhouse og hos eksterne rådgivere, der matcher nedenstående kvalitetsmål særligt en dialog med investor om valg af rådgivere for at fremme det bedst mulige samarbejde om projektudviklingen. Visualisering af byrum på Søndre Havn, hvor siloerne kan indgå som spændende elementer i den ny bebyggelse 14 15

9 Dialogmøder fra parallelkonkurrencen 2009/2010 Samarbejdsproces i første omgang at indgå en samarbejdsaftale med hver enkelt investor, der fastlægger: Areal/byggefelter Byggeretter fordelt på anvendelse (og evt. fleksibilitet heri) Øvrige salgsvilkår Pris Tidsfrist for aflevering af skitseprojekt Tidsfrist for byggestart og ibrugtagning Nærmere aftale om samarbejdsproces, herunder organisation Denne samarbejdsaftale er en betinget købsaftale, som forventes at føre til en endelig købsaftale, når der er opnået enighed om det konkrete projekt, herunder opfyldelse af kvalitetsprogrammets mål. Det forudsættes, at projektdialogen kan finde sted inden for en aftalt tidshorisont på 3-6 måneder. Investor vil i de tilfælde, hvor ny lokalplan endnu ikke er udarbejdet, blive inddraget i et samarbejde med Køge Kyst og Køge Kommune herom. I den betingede købsaftale tages i disse tilfælde forbehold over for den efterfølgende godkendelse af lokalplanen. Samarbejdsprocessen mellem Køge Kyst og investor aftales i detaljer, når samarbejdsaftalen indgås. Køge Kyst er interesseret i en tæt dialog, hvor spørgsmål til projektet og kvalitetsmålene løbende kan afklares. Køge Kysts egne rådgivere vil deltage i projektdialogen for at bidrage til kvalitetsudviklingen. Køge Kyst er gerne behjælpelig med at skaffe investor oplysninger om forsyningsforhold og iøvrigt formidle kontakt til Køge Kommune. 17

10 18 Visualisering af Strædet i det ny stationsområde 5Kvalitetsmål

11 Investor udarbejder inden for den aftalte tidsfrist et skitseprojekt (dispositionsforslag), bestående af plantegninger, udvalgte snit og facadeopstalter samt en fysisk model, alt i målestok 1:200 med sædvanlig tilhørende beskrivelse Desuden udarbejdes visualiseringer, som viser byggeriets indpasning i bymiljøet. Det samlede materiale skal på en overbevisende måde illustrere byggeriets æstetiske, bæredygtige og funktionelle kvaliteter samt koblingen til stedet og Køge-skalaen. Skitseprojektet ledsages af en redegørelse, der beskriver og evaluerer byggeriets egenskaber i forhold til nedenstående kvalitetsmål. Skitseprojekt og redegørelse for kvalitetsmålene indgår i den endelige udgave som bilag til købsaftalen. Køge Kyst vil foretage en sammenfattende vurdering af projektet, når skitseprojekt og redegørelse foreligger. Der kan således ikke defineres en skarp grænse, der skal overholdes for hvert enkelt kvalitetsmål. Vægtningen mellem kvalitetsmålene vil bl.a. variere efter arealanvendelsen og det helt konkrete sted i projektområdet. Nedenfor følger de 18 konkrete kvalitetsmål, opdelt i 4 hovedgrupper: Arkitektur og bykvalitet 1 Funktionsblanding at opnå høj grad af diversitet, mangfoldighed og oplevelse i projektområdet ved at blande boliger, erhverv og kultur i nogle tilfælde helt ned på bygningsniveau. Investor beskriver fordelingen af boliger, service- og kontorerhverv samt evt. detailhandel og kultur i byggeriet. Redegørelsen indeholder den konkrete fordeling af etagekvadratmetre i de enkelte bygninger og på hver enkelt etage. 2 Variation at opnå en varieret byoplevelse, ligesom i Køges historiske bymidte. Målet er en variation, der tager udgangspunkt i Køge-skalaen og et vellykket samspil mellem ny og eksisterende bebyggelse frem for ikonprægede enkeltbygninger. Investor beskriver byggeriets højde og form, facadernes udtryk samt placering af døre, vinduer, evt. altaner og porte. Hvor nye bygninger grænser op til eksisterende bebyggelse ønskes en særlig redegørelse for dette møde mellem nyt og gammelt. Projektmaterialet indeholder derfor også facadeopstalter langs hele byggefeltet. 3 Materialevalg, farve- og lyssætning at opnå en byudvikling af høj kvalitet, også i forhold til valg af materialer samt farve- og lyssætning. Materialevalget til facader, tagflader, gårdrum og belægninger er i høj grad medvirkende til at skabe bebyggelsens udtryk, ligesom den valgte farve- og lyssætning. Investor beskriver hvilke materialer og farver, der tænkes anvendt til facader, tagflader, vinduer, døre, porte samt belægninger. Endvidere redegøres for belysningen af gårdrum mv. Materialevalg og farvesætning skal forholde sig til helheden, herunder udtrykket i Køge Kysts byggemodning og eksisterende nabobebyggelser. Redegørelsen indeholder referencemateriale, der illustrerer materialevalget. Fysisk model af Køge. Til venstre ses Strandøen og Søndre Havn, til højre ses Køge Havn Bagerst ses Collstropgrunden og Stationsområdet, samt broen og underføringen.

12 4 Støj, lys, klima og udsigt at opnå en innovativ byudvikling af høj arkitektonisk kvalitet, der også indtænker hensyn til støj, dagslys, sol og skygge, mikroklima og vandudsigt i bebyggelsens udformning. Investor beskriver støj, dagslys, sol og skygge, mikroklima og vandudsigt i relation til de enkelte dele af bebyggelsen. 5 Aktive stueetager at opnå et levende bymiljø, hvor stueetagerne i videst muligt omfang anvendes til fællesfunktioner som fx. butikker, cafeer, udstillinger, værksteder, fælleslokaler el. lign. Den visuelle kontakt mellem ude og inde er også en central faktor i denne sammenhæng. Investor beskriver hvordan stueetagen disponeres og hvordan adgangsforholdene til bygningen indrettes for at understøtte et aktivt samspil mellem byrum og bygninger. Redegørelsen suppleres med en plan af stueetagen, der viser disponeringen, samt altaner, porte, indgangsdøre mv. Muligheden for at udleje dele af stueetagerne til reduceret husleje vurderes. 6 Udformning af friarealer at opnå et varieret tilbud om friarealer til områdets beboere og øvrige brugere, så man til enhver tid kan vælge mellem det private/det offentlige, det aktive/det rolige, det intime/ det mere åbne og det grønne/det mere urbane rum. Investor beskriver funktioner og udformning af friarealerne inden for byggefeltet, herunder beplantning, befæstelser og byinventar samt en beskrivelse af samspillet med Køge Kysts friarealer lige uden for byggefeltet. Overgangszonen mellem privat og offentligt friareal beskrives. 7 Adgangsforhold til bygninger at optimere samspillet mellem bygninger og friarealer, sådan at kontakten mellem ude og inde bliver bedst mulig. På denne måde ønskes bylivet stimuleret. Investor beskriver hvordan adgangene til boliger, arbejdspladser og andre funktioner tænkes placeret og organiseret, samt hvordan kantzonen langs bygningerne (inkl. Køge Kysts areal) foreslås indrettet for at understøtte dette formål. Parkering 8 Udformning af P-kældre at P-kældrene og parkeringsdækkene på Collstropgrunden indpasses arkitektonisk og udformes, så de er trygge og attraktive at færdes i, for såvel bilister som fodgængere. Projektområdets stationsnærhed og ønsket om at fremme kollektiv transport, cykel og gang har medført en reduceret parkeringsnorm, hvor der skal etableres: 0,75 plads/bolig, 1 plads/ 75m 2 kontor/service, 1 plads/20m 2 store dagligvarebutikker, 1 plads/40 m 2 øvrig handel, og 1 plads/100 m 2 kultur. Investor beskriver placering og udformning af P-kældrene, herunder belysning og evt. udsmykning. Desuden leveres en opgørelse over P-kapaciteten set i forhold til P-normen. 9 Adgang til P-kældre at opnå gode adgangsforhold til alle P-kældre, samtidig med at ramper og tilkørselsanlæg integreres i bebyggelsen uden at skæmme og forstyrre anden brug af friarealerne. Investor beskriver placering og udformning af adgange til P- kældrene med udgangspunkt i prospektets angivelser. Redegørelsen suppleres med plantegninger, snit og evt. visualiseringer. 10 Cykelparkering at skabe bedst mulige forhold for cyklisterne. Derfor bør der etableres mindst 2 cykelparkeringspladser/bolig, 1 plads/50 m 2 detailhandel og 0,5 plads/arbejdsplads. Der skal også være plads til et vist antal store ladcykler og lign. Det er vigtigt, at cykelparkeringen placeres tæt på boliger og arbejdspladser, og integreres i bygningerne og/eller friarealerne. Investor beskriver hvor cykelparkeringen foreslås etableret og i hvilken standard (sikring, overdækning mv.) og udformning. Miljø- og energimæssig bæredygtighed 11 Energiforbrug til el og varme at opnå det lavest mulige energiforbrug (og CO 2 -belastning) til opvarmning og elforbrug til bygningsdrift. Minimumskravet er i de første etaper energirammen i BR 2015 (lavenergibyggeri). Køge Kommune leverer en bæredygtig, næsten CO 2 -neutral fjernvarmeforsyning, som bliver klar i takt med byggeriets gennemførelse. Hovedfokus i energibesparelserne vil derfor ligge på elforbruget. Investor beskriver energiforsyningen til el og opvarmning og leverer en beregning af det forventede energiforbrug. Redegørelsen indeholder en stilllingtagen til evt. brug af solceller, varmepumper, andre supplerende energisystemer samt energibesparende foranstaltninger i byggeriet. 12 Materialevalg at opnå størst mulig bæredygtighed mht. materialevalg. Målet gælder både ressource- og energiforbrug, transport og materialernes sundhedsmæssige effekter i anlægs-, driftsog bortskaffelsesfasen. Investor beskriver valget af materialer til byggeriet ud fra den miljø-, energi- og sundhedsmæssige bæredygtighed set i et livscyklus-perspektiv, fx som et beregnet CO 2 -footprint. 13 Regnvandsafledning at opnå en bæredygtig afledning af regnvand fra alle arealer og således også fra byggefelterne. Regnvand ønskes derfor enten genanvendt, nedsivet indenfor byggefeltet eller afledt til det fælles regnvandssystem i overfladen jf. prospektet for hver enkelt etape. Regnvand fra byggefelterne ønskes altså ikke afledt til kloak. 22

13 24 Investor beskriver En plan for genanvendelse, nedsivning og/ eller afledning af regnvand fra tagflader og befæstede friarealer i byggefeltet, herunder evt. brug af grønne tage. Planen skal spille sammen med den overordnede afvandingsløsning, som er valgt i det enkelte område. Social og sundhedsmæssig bæredygtighed 14 Boligers ejerforhold, størrelse og indretning at opnå mangfoldighed i beboersammensætningen på tværs af forskellige befolkningsgrupper, dvs. at den nye bydel bliver for alle aldersgrupper, indkomstlag, familietyper mv. Investor beskriver hvordan boligbyggeriet på bygnings- og karréniveau tænkes fordelt på forskellige ejerformer som almene boliger, private lejeboliger, andelsboliger, og ejerboliger. Redegørelsen indeholder også en oversigt over boligernes fordeling på størrelser (inkl. gennemsnitlig størrelse) og en beskrivelse af hvordan boligerne tænkes indrettet til forskellige målgruppers behov. Særlige indretninger, som fx. ekstra udlejningsværelser til gæster, beskrives. 15 Sund livsstil, herunder øget gang- og cykeltrafik at fremme en sund og miljøvenlig livsform ved at flere vælger at gå eller cykle i hverdagen. Der ønskes også skabt incitamenter og gode muligheder for leg, friluftsliv, motion og idræt. Investor beskriver hvordan boligbyggeriet kobler sig til det overordnede stinet, understøtter gang- og cykeltrafik og tilbyder muligheder for leg, friluftsliv, motion og idræt. 16 Understøtning af kultur- og bylivsstrategien at opnå en ny bydel med et aktivt kultur- og byliv, hvor nærheden til vandet udnyttes, de eksisterende menneskelige og fysiske ressourcer understøttes, og et nyt fællesskab mellem beboere og andre brugere kan vokse frem. Investor beskriver hvordan byggeriet kan understøtte dette mål gennem indretning af friarealer og fælleslokaler, samt evt. ved gennemførelse af mere specifikke kunst- og kulturindsatser knyttet til byggeprojektet og/eller den efterfølgende drift. 17 Brugerinddragelse i projektudviklingen at åbne mulighed for at fremtidige beboere i visse tilfælde inddrages i en dialog om byggeprojekternes udformning enten som enkelthusstande eller som planlagte bofællesskaber. Denne mulighed kan også bringes i spil i forhold til andre brugergrupper, bl.a. fremtidige lejere af kontorer og butikker Investor beskriver om beboere (og evt. andre brugere) tænkes inddraget i planlægning og projektering af byggeriet og i givet fald på hvilken måde. 18 Naboforhold mv. under byggeprocessen at fastholde en god dialog med byens borgere (herunder naboerne), mens byggeriet gennemføres. Der arbejdes aktivt med at minimere gener i form af støj, støv, lastbiltrafik mv. Der henvises i den sammenhæng til Køge Kommunes regulativ om støj og støv. Investor beskriver hvordan byggeprocessen tænkes tilrettelagt, sådan at gener for naboerne og byens daglige drift minimeres, og sådan at alle berørte borgere føler sig velinformerede undervejs.

14 Publikationen kan frit downloades fra Køge Kyst P/S Havnen Køge Kontaktpersoner: Projektdirektør Jes Møller Chefkonsulent Lisbet Østrup

15 LAYOUT: BASICLY.DK

Kanalbyen ved Lillebælt Kvalitetsprogram for FredericiaC

Kanalbyen ved Lillebælt Kvalitetsprogram for FredericiaC Kanalbyen ved Lillebælt Kvalitetsprogram for FredericiaC Indhold 1. Kanalbyen ved Lillebælt side 5 2. Rollefordeling side 7 3. Kompetence side 9 4. Samarbejdsproces side 11 5. Kvalitetsmål side 13 Lillebælt

Læs mere

Kvalitetsprogram. november 2013

Kvalitetsprogram. november 2013 Kvalitetsprogram 1 november 2013 Kvalitetsprogram for Køge Kyst Kolofon Kvalitetsprogrammet er udarbejdet af Køge Kyst P/S og udgivet første gang i februar 2012. Denne version 2 er udgivet november 2013

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Dette interne styringsdokument har til formål at sætte rammer for realiseringen af byudviklingsprojektet i PH-Park.

Dette interne styringsdokument har til formål at sætte rammer for realiseringen af byudviklingsprojektet i PH-Park. Jes Møller 29.11.17 Styringsdokument for projektudvikling af PH-Park fra udviklingsplan via grundsalg til færdigt byggeri Indledning Dette interne styringsdokument har til formål at sætte rammer for realiseringen

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt Søndre Havn 15 ha Stationsområdet 6 ha Collstrop 3 ha Boliger: 152.000 kvm Erhverv: 118.000 kvm Detail: 22.000 kvm Kultur: 15.000 kvm Offentlig

Læs mere

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

Udvikling af levende byer

Udvikling af levende byer Udvikling af levende byer Estate Media konference den 25. marts 2015 om udvikling af byområder Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By, cra@realdaniaby.dk Hvem er Realdania By Vores byudviklingsprojekter

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan Bæredygtighed og planloven FBBB workshop oktober 2010 - Carlsberg som case Berit Jørgensen, Center for Bydesign Carlsberg - rammelokalplan forbindelser bevaring kældre tæthed højhuse skala byrumshierarki

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

INDLÆG AF BESTYRELSESFORMAND JØRGEN NUE MØLLER PÅ KØGE KYSTS BORGERMØDE 24. OKTOBER 2013

INDLÆG AF BESTYRELSESFORMAND JØRGEN NUE MØLLER PÅ KØGE KYSTS BORGERMØDE 24. OKTOBER 2013 INDLÆG AF BESTYRELSESFORMAND JØRGEN NUE MØLLER PÅ KØGE KYSTS BORGERMØDE 24. OKTOBER 2013 Jeg synes jo, at Køge Kyst er et fantastisk, men bestemt også udfordrende projekt og jeg har været glad for og stolt

Læs mere

Partnerskabsaftale om byudvikling og -omdannelse

Partnerskabsaftale om byudvikling og -omdannelse Mellem Køge Kommune og Realdania Arealudvikling A/S (CVR-nr. 30 81 32 51) er der indgået følgende Køge Kyst Partnerskabsaftale om byudvikling og -omdannelse 1 Aftalens formål Denne partnerskabsaftale er

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

1 Prospekt for Kulturtorvet i Stationsområdet Prospekt

1 Prospekt for Kulturtorvet i Stationsområdet Prospekt 1 Prospekt for Kulturtorvet i Stationsområdet Prospekt Prospekt for Kulturtorvet i Stationsområdet Prospektet for Kulturtorvet i Stationsområdet er udarbejdet af Køge Kyst P/S i samarbejde med tegnestuen

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

LIVET FØR BYEN - BYEN FOR LIVET Udviklingsplan for Køge Kyst

LIVET FØR BYEN - BYEN FOR LIVET Udviklingsplan for Køge Kyst LIVET FØR BYEN - BYEN FOR LIVET Udviklingsplan for Køge Kyst 1 November 2011 LIVET FØR BYEN BYEN FOR LIVET En udviklingsplan for Køge Kyst Er udarbejdet af Køge Kyst P/S I samarbejde med konsulentfirmaerne:

Læs mere

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet.

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet. 11- punktprogram for Det Høje C 1. Lokalplanens baggrund Som led i udviklingen af Musicon, og fordi der nu igen er gang i især boligbyggeriet, er det blevet aktuelt for kommunen at udbyde arealer i Det

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan En tæt stationsnær by - Blandede funktioner, herunder både boliger, erhverv, kultur, institutioner og detailhandel - Liv 24 timer i døgnet - Social, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig by Carlsberg -

Læs mere

Investér i Køge Kyst og få del i

Investér i Køge Kyst og få del i Investér i Køge Kyst Investér i Køge Kyst Køge Kyst-området (markeret med modelbyggeri) ligger i umiddelbar nærhed af Køges bymidte, vand og natur. Investér i Køge Kyst og få del i Køges vækst, som yderligere

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Ændringer i forhold til udbud som skal implementeres i købsaftalen.

Ændringer i forhold til udbud som skal implementeres i købsaftalen. Ændringer i forhold til udbud som skal implementeres i købsaftalen. Generelt: Til punkt 1. Ejendommen: Til punkt 2. Forsyning: Kan vi overtage navnet Krøyers Plads således bebyggelsen får dette navn. Det

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune arkitekturpolitik for Ballerup Kommune indhold 3 5 6 12 13 14 15 16 17 18 vision og idégrundlag arkitektoniske indsatsområder byens rum boligområder erhvervsområder landskaber og grønne områder bevaringsværdier

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, ETAPE 2 1.000 kr. Projektering og arkæologi 8.000 Byggemodning - grunde, interne veje 20.000 14.000 Byggemodning - grøn og salgsfremme 500 3.500 3.100 Afdrag lån 1.200 4.500

Læs mere

Forslag til nye bæredygtighedstiltag i Planloven

Forslag til nye bæredygtighedstiltag i Planloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Forslag til nye bæredygtighedstiltag i Planloven Notatet giver en oversigt over relevante bæredygtighedstemaer som der i dag ikke

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R BELLINGE FÆLLED BELLINGE FÆLLED Bæredygtighed Bydel 45 Ha Ca. 500 boliger åben/lav Tæt/lav Beliggende

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Prospekt for etape SH3 på Søndre Havn

Prospekt for etape SH3 på Søndre Havn Prospekt for etape SH3 på Søndre Havn Prospekt for etape SH3 Søndre Havn KOLOFON Prospektet for etape SH3 på Søndre Havn er udarbejdet af Køge Kyst P/S i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten A/S og Sweco

Læs mere

Prækvalifikation til parallelkonkurrence om Køge Kyst

Prækvalifikation til parallelkonkurrence om Køge Kyst Invitation til prækvalifikation Køge Kyst P/S Havnen 39 DK-4600 Køge www.koegekyst.dk Prækvalifikation til parallelkonkurrence om Køge Kyst Arealudviklingsselskabet Køge Kyst ønsker at afvikle en idékonkurrence

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

SALGSVILKÅR Salg af storparceller ved Godthåbsdalen i Faxe

SALGSVILKÅR Salg af storparceller ved Godthåbsdalen i Faxe SALGSVILKÅR Salg af storparceller ved Godthåbsdalen i Faxe Attraktivt område i den vestlige del af Faxe by, smukt beliggende ned mod Faxe Å. Afstanden til Faxe Bymidte er ca. 1,5 km og til Faxe Syd Station

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

KOMBiNER BOliG OG ERhVERV. ByG ÉN EllER FlERE BOliGER. Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde. Køgev. 100 m

KOMBiNER BOliG OG ERhVERV. ByG ÉN EllER FlERE BOliGER. Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde. Køgev. 100 m KOMBiNER BOliG OG ERhVERV ByG ÉN EllER FlERE BOliGER P3 ej Køgev 10 14 15 < 100 m n nhav Købe Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde de Kreative familieboliger give mulighed for plads til både

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Hvad kan man med Planloven? Morten Elle Lektor, civilingeniør (ikke jurist) DTU Management

Hvad kan man med Planloven? Morten Elle Lektor, civilingeniør (ikke jurist) DTU Management Hvad kan man med Planloven? Morten Elle Lektor, civilingeniør (ikke jurist) DTU Management Den korte version Ikke ret meget! Grundlaget Bygningsreglementet kan styre ret meget men kun på nationalt plan

Læs mere

NærHeden Fremtidens forstad

NærHeden Fremtidens forstad Mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By A/S (CVR-nr. 30 81 32 51) er der indgået følgende Partnerskabskabsaftale om byudvikling af NærHeden Fremtidens forstad Aftalens formål Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole Udvikling af Kvarteret T BA 11 DE 4. G.0 LI 02 NT 1 FE 2.1 OF 2.0 0 Februar 2010 Introduktion Svendborg Byråd ønsker at sætte gang i en udvikling af området mellem bymidte og havn. De første skridt er

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Politikområde: Udvikling af Svendborg Havn 1.000 kr. + = udgift, - = indtægt 2015 2016 2017 2018 1: Frederiksø maritimt kulturcenter Værftet - forprojekt 2.000 2.000 2: Grundsalgskonkurrence for området

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

NOTAT. Hvem det måtte vedrøre. Anmodning om interessetilkendegivelse byggeri i Ørestad Syd. Baggrund

NOTAT. Hvem det måtte vedrøre. Anmodning om interessetilkendegivelse byggeri i Ørestad Syd. Baggrund NOTAT Til: Fra: Emne: Hvem det måtte vedrøre By & Havn Anmodning om interessetilkendegivelse byggeri i Ørestad Syd Baggrund 8. juli 2015 By & Havn udbyder nu ca. 120.000 em2 byggemuligheder til boligformål

Læs mere

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager 46 eksklusive 1-, 3- og 4-værelseslejligheder Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø nær metro og S-tog

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

LEJLIGHEDER RÆKKEHUS/TÆT LAV PARCELHUSE KOLLEGIER,INSTITUTIONER KP KP LEJLIGHEDER RÆKKEHUS/TÆT LAV PARCELHUSE KOLLEGIER,INSTITUTIONER KP KP Byers økonomiske præstationer G De 4 tematillæg BOLIGUDBYGNING

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A BAGGRUND - INTENTIONER Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden.

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

Fakta om byudviklingen

Fakta om byudviklingen Fakta om byudviklingen Den forestående byudvikling i Køge skal finde sted på et samlet område i det centrale Køge. Området er på 24 hektar og omfatter tre centrale arealer: Stationsområdet, Søndre Havn

Læs mere

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 Aarhus Kommune / DBH / BINDENDE RETNINGSLINJER FOR PIER 4, Ø3 FELT1-2-3 / Arkitektfi rmaet Knud Fladeland Nielsen 010512, REV. 110512 Indhold - Lokation side 1 - Forudsætninger

Læs mere

Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø

Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Åben dagsorden Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø 1. Resume Teknik og Miljø foreslår

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 11 Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Studietur til Holland. Referencedokument for Hørsholm Kommune

Studietur til Holland. Referencedokument for Hørsholm Kommune Studietur til Holland Referencedokument for Hørsholm Kommune Holland 11 medlemmer af kommunalbestyrelsen var den 3. - 4. februar 2016 på studietur til Holland, hvor vi besøgte Amsterdam, Arnhem og Den

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere