UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM"

Transkript

1 B HJS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG DOM fsagt den 8. januar 2014 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Hedegaard Madsen og nne Bendfeldt Westergaard (kst.)). 2. afd. nr. B : Børne- & Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) som mandatar for (advokat Søren Kjær Jensen) mod nkestyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat Henrik Nedergaard Thomsen) Denne sag, der er anlagt ved Retten i Næstved den 7. marts 2013, er ved kendelse af 14. maj 2013 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagen drejer sig om, hvorvidt nkestyrelsen er berettiget til på ulovbestemt grundlag under behandlingen af en indbragt afgørelse om erhvervsevnetab tillige at genoptage og behandle spørgsmålet om anerkendelse af skaden, der ikke har været påklaget til nkestyrelsen.

2 - 2 - BUPL som mandatar for har nedlagt principal påstand om, at nkestyrelsen tilpligtes at anerkende, at nkestyrelsen har været uberettiget til ved brev af 22. november 2012 i en sag om genoptagelse af erhvervsevnetabserstatning som følge af anerkendt toksisk eksem tillige at beslutte også at behandle spørgsmålet om anerkendelse. Subsidiært er der nedlagt påstand om, at nkestyrelsen tilpligtes at anerkende, at nkestyrelsen har været uberettiget til at træffe afgørelse af 13. maj 2013 om at genoptage spørgsmålet om anerkendelse på ulovbestemt grundlag og hjemvise spørgsmålet om anerkendelse til rbejdsskadestyrelsen samt ophæve rbejdsskadestyrelsens afgørelse af 19. juli 2010 om anerkendelse. nkestyrelsen har over for den principale påstand nedlagt påstand om afvisning. Over for den subsidiære påstand har nkestyrelsen nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært hjemvisning til fornyet behandling ved nkestyrelsen. Sagsfremstilling Steffen Munkvad, speciallæge i hudsygdomme, anmeldte den 15. januar 2010 håndeksem til rbejdsskadestyrelsen som en arbejdsbetinget lidelse. 's På rbejdsskadestyrelsens foranledning og efter forudgående undersøgelse af udarbejdede Steffen Munkvad den 14. april 2010 en erklæring til brug for rbejdsskadestyrelsens behandling af sagen. f erklæringen fremgår blandt andet: rbejde: Uddannet X Pædagogseminarium som pædagog nsættelser: M Børnehave, pædagog S Børnehave, pædagog UB, pædagog Fra UM, pædagog Tidligere sygdomme: Patienten havde i barndommen atopisk eczem lokaliseret til albuebøjninger og knæhaser indtil teenage-årene, hvorefter denne eczemtendens forsvandt. Ec-

3 - 3 - zemtendensen med samme lokalisation som ovenfor har været til stede i hendes graviditeter i 2007, 2008 og også under hendes aktuelle graviditet. Patienten havde som barn ikke håndeczem, og der har ikke været høfeber eller astma. Der er ingen konkurrerende sygdomme. ktuelle sygdom: Patientens håndeczem debuterede i 2005 efter hun var færdiguddannet som pædagog. Hendes eczem har alene været lokaliseret i hænderne fraset de perioder, hvor hun har haft eczem andetsteds under sine graviditeter som nævnt ovenfor. Eczemet er værre om vinteren og bedres om sommeren, dog har hun fortsat eczemtendens gennem hele sommeren. Dorsalt på hånden er eczemet til stede mellem fingre, over fingrenes grundled og mellemled. Endvidere kan hun have eczem i håndfladerne. I sit arbejde som pædagog fra 2005 indtil december 2006 udførte hun håndvaske pr. dag, anvendte 10 par handsker når der var bleskift med afføring, samt udførte rengøring uden handsker i form af at tørre borde af med våde klude. Patienten gik på barsel i december 2006, og har ikke været på arbejdsmarkedet efter december Hun beskriver at hendes eczemtendens på hænderne er blevet værre, dog fortsat med årstidsvariation. Patienten er behandlet med fugtighedscreme og Betnovat creme samt instrueret i eczemprofylakse. Specielt eczemprofylaksen har bedret hendes eczemtendens betydeligt efter hendes første konsultation hos undertegnede 7/ Diagnose: Prurigo Besnier, Eczema manum toxicum professionalis. Sammenfatning af undersøgelsen: Jeg skønner at patienten har et erhvervsinduceret toksisk håndeczem. Patientens tilgrundliggende Prurigo Besnier skønnes at have en betydelig faktor i genesen til hendes håndeczem. t håndeczemet ikke alene er erhvervsinduceret støttes af, at det er blevet værre gennem flere år uden for arbejdsmarkedet. Den irritative komponent skønner jeg drejer sig om delt hyppige håndvaske samt brug af handsker. Jeg finder at der er overensstemmels mellem patientens klage over kløe og irritation og de objektive fund. rbejdsskadestyrelsen rettede den 22. april 2010 henvendelse til privatpraktiserende læge, Peter Henrik Kahlke, og udbad sig til brug for behandling af sagen kopi af det fulde journalmateriale eller tilsvarende oplysninger vedrørende allergi og eksem. 's Det hedder i henvendelsen til lægen endvidere bl.a.:

4 Journaludskriften fra lægen tog sin begyndelse den 4. september 2009 med angivelse af diagnosen Dermatit u spec og teksten Håndeksem -> Gervil. Der fremgår endvidere, at speciallæge i pædiatri, Morten Gervil, efter lægens henvisning den 10. november 2009 havde udfærdiget speciallæge-epikrise. f epikrisen fremgår blandt andet: For 1½ år siden set af hudlæge, som fandt, at det var atopisk eksem, og han anbefalede symptomatisk behandling. Ved den lejlighed blev ikke allergi-udredt. Siden da uændret og måske endda lidt værre eksem På rbejdsskadestyrelsens forespørgsel besvarede arbejdsgiver, Børnehaven mål: M 's Journalmaterialet skal så vidt muligt beskrive, hvad hun har oplyst om årsagen til sin sygdom og dens forløb før behandlingen. Tillige ønskes det oplyst, hvad du har bemærket om sygdommens art og mulige årsagssammenhæng med arbejdet, samt hvad du har foretaget i denne forbindelse., den 5. juli 2010 blandt andet følgende spørgs- således: 1. Hvis virksomheden mener, at virksomheden ikke skal betragtes som arbejdsgiver i denne sag, bedes virksomheden begrunde hvorfor? oplyser at hun tidligere har været ansat som tjener, hvor hun muligvis allerede var disponeret derfor er arbejdsgiver på skadestidspunktet usikkert. Spørgsmål 2: I hvilken periode har tilskadekomne været ansat i virksomheden? besvarede børnehaven således: rbejdsskadestyrelsen traf den 19. juli 2010 afgørelse om, at den anmeldte sygdom blev anerkendt som arbejdsskade, og fastsatte méngraden til 8%. Der blev samtidig truffet afgørelse om, at af erhvervsevne. ikke havde ret til erstatning for tab

5 - 5 - f afgørelsen fremgår blandt andet: Sagens oplysninger Du har arbejdet som pædagog hos Børnehaven M siden Du har fået toksisk eksem på begge hænder. Du havde forud herfor atopisk eksem i lettere grad lokaliseret til albuer og knæhaser indtil teenageårene. Du er endvidere allergisk overfor nikkel. Ifølge speciallægeerklæringen er nikkelallergien ikke erhvervsmæssigt induceret og uden relevans for dit toksiske håndeksem. Det toksiske håndeksem debuterede i 2005 efter at du var færdiguddannet som pædagog i form af udslæt mellem fingrene, over fingrenes grundled og mellemled. Du kan endvidere have eksem i håndfladerne. Du har haft hudbelastende arbejde i form af hyppig håndvask og handskebrug samt rengøring uden handsker. Du har vasket hænder cirka gange dagligt, du har brugt handsker cirka 10 gange dagligt i forbindelse med bleskift samt gjort rent uden handsker i form af rengøring af borde. Du gik på barsel i december 2006 og har efterfølgende fået to børn mere, og du har ikke været på arbejdsmarkedet siden. Dit eksem består fortsat og beskrives som forværret, der er dog sæsonvariation, således at eksemet er værst om vinteren. Din arbejdsgiver har bekræftet ansættelsen. Du har gener efter din arbejdsskade i form af lettere kroniske eksemforandringer på hænderne med hyppige udbrud. Du har dog forudbestående eksem i form af atopisk eksem i lettere grad Under afsnittet nerkendelse angav nkestyrelsen som Begrundelse følgende: Vi vurderer, at du under dit arbejde har pådraget dig et irritativt håndeksem (toksisk kontakteksem) som følge af dit arbejde med hyppig håndvask, handskebrug og rengøring uden handsker. Efter du gik på barsel i 2006 er dit eksem forværret og dette på trods af, at du ikke har været på arbejdsmarkedet siden du gik på barsel. Vi vurderer dog, at dette skyldes din forudbestående atopiske eksem, og vi vurderer samtidig, at der er årsagssammenhæng mellem dit arbejde og udviklingen af dit toksiske håndseksem. Endelig vurderer vi ikke, at din nikkelallergi har relevans i forhold til din toksiske håndeksem.

6 - 6 - rbejdsskadestyrelsens afgørelse af 19. juli 2010 blev ikke indbragt for nkestyrelsen. Den 20. april 2012 rettede fagforbund BUPL henvendelse til rbejdsskadestyrelsen med anmodning om genoptagelse af spørgsmålet om erhvervsevnetab. 's oplyste i den forbindelse bl.a.: Jeg er opsagt pga. sygdom som følge af skaden. Jeg får min sidste løn med udgangen af maj Ved afgørelse af 4. juni 2012 fandt rbejdsskadestyrelsen, at stadig ikke havde ret til erstatning for tab af erhvervsevne. rbejdsskadestyrelsens afgørelse herom blev herefter indbragt for nkestyrelsen, der ved brev af 22. november 2012 til anførte blandt andet følgende: Vedrørende din arbejdsskadesag nkestyrelsen behandler i øjeblikket din sag om tab af erhvervsevne som følge af anerkendt toksisk eksem. Vi har besluttet også at behandle spørgsmålet om anerkendelse. Vi er blevet opmærksomme på, at rbejdsskadestyrelsen, ved deres afgørelse om anerkendelse af 19. juli 2010, kan have begået fejl i forbindelse med oplysning af sagen. Vi vil derfor både træffe afgørelse om anerkendelse og tab af erhvervsevne. Har du bemærkninger hertil, beder vi om at få dem inden 14 dage rbejdsskadestyrelsen har den 13. maj og således efter, at retssagen blev anlagt ved byretten den 7. marts 2013, - truffet afgørelse i sag om arbejdsskade. Det fremgår af afgørelsen blandt andet: 's Resultatet er Vi genoptager spørgsmålet om anerkendelse på ulovbestemt grundlag og hjemviser spørgsmålet om anerkendelse til rbejdsskadestyrelsen. rbejdsskadestyrelsen skal træffe ny afgørelse om anerkendelse.

7 - 7 - Vi ophæver således rbejdsskadestyrelsens afgørelse af 19. juli 2010 om anerkendelse. Inden rbejdsskadestyrelsen træffer ny afgørelse, skal de indhente lægelige oplysninger til dokumentation for, at dit eksem opstod i 2005 som oplyst. rbejdsskadestyrelsen vil kontakte dig. fgørelsen om tab af erhvervsevne ophæves. Hvis rbejdsskadestyrelsen efter yderligere oplysning af din sag kommer frem til, at dit eksem skal anerkendes, vil de træffe ny afgørelse om tab af erhvervsevne, og her vil oplysningerne fra din advokat indgå. Begrundelsen for at genoptage spørgsmålet om anerkendelse på ulovbestemt grundlag, samt begrundelsen for afgørelsen om hjemvisning af spørgsmålet om anerkendelse. Vi har i brev af 22. november 2012 oplyst, at vi også ville behandle spørgsmålet om anerkendelse. rbejdsskadestyrelsen traf afgørelse om anerkendelse den 19. juli Du anmeldte den 21. januar 2010, at du havde fået eksem som følge af dit arbejde som pædagog. I speciallægeerklæringen af 14. april 2010 fremgår det, at dit eksem debuterede i 2005, hvor du var færdiguddannet pædagog. Det fremgår videre, at du arbejdede som pædagog frem til december 2006, hvor du gik på barsel, og at du ikke har været på arbejdsmarkedet siden. Der beskrives graviditet i 2007, 2008 og aktuel graviditet. rbejdsskadestyrelsen har i deres brev af 22. april 2010 bedt om fuld kopi af journalmateriale eller tilsvarende oplysninger vedrørende allergi og eksem. Det første notat i journalen fra din læge er af den 4. september Vi vurderer, at rbejdsskadestyrelsen har begået en væsentlig fejl ved ikke at oplyse sagen tilstrækkeligt, før de traf afgørelse. Vi har ved denne vurdering lagt vært på, at der ikke foreligger dokumentation for, at dit eksem er opstået i tidsmæssig sammenhæng med dit arbejde som pædagog, for eksempel i form af henvendelser til læge. Der forhold, at du efterfølgende i 2010 oplyser, at dit eksem startede i 2005, finder vi ikke er tilstrækkeligt til, at det kan danne grundlag for anerkendelse af dit eksem som en erhvervssygdom. Vi har derfor hjemvist spørgsmålet om anerkendelse til rbejdsskadestyrelsen. rbejdsskadestyrelsen skal indhente yderligere oplysninger, der dokumenterer, hvornår dit eksem opstod.

8 - 8 - rbejdsskadestyrelsen skal efterfølgende træffe ny afgørelse om anerkendelsesspørgsmålet. Vi har beskrevet reglerne for at genoptage en sag på ulovbestemt grundlag i afsnittet om regler.. Vi har også behandlet sagen efter forvaltningsretlige regler om genoptagelse på ulovbestemt grundlag. Vi genoptager sagen på ulovbestemt grundlag,. hvis der kommer nye oplysninger af så væsentlig betydning, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet resultat, hvis vi havde haft oplysningerne i forbindelse med den oprindelige afgørelse hvis der sker en væsentlig ændring med tilbagevirkende kraft af de retlige forhold, som den oprindelige afgørelse blev afgjort efter hvis der i forbindelse med den oprindelige afgørelse blev begået væsentlige sagsbehandlingsfejl. I brev af 7. juni 2013 har sagsøgerens advokat over for rbejdsskadestyrelsen oplyst, at han har indhentet lægejournal, hvoraf fremgår, at til egen læge i september 2003 med håndeksem. henvendte sig Retsgrundlaget f retssikkerhedslovens 68, stk. 1 og 2, fremgår blandt andet, at nkestyrelsen ved afgørelse af den enkelte sag ikke er bundet af parternes påstande, og at afgørelsen kan gå ud på afvisning, stadfæstelse, hjemvisning, ophævelse eller ændring af den afgørelse, der er klaget over. Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 453 af 10. juni 1997, Lovtidende 1997, III, s f bemærkningerne til de enkelte bestemmelser i lovforslag nr. 228 af 16. april 1997, FT , tillæg, bind VI, fremgår, at bestemmelsen er en videreførsel af 9 i Lov om Den Sociale nkestyrelse.

9 - 9 - I forslag til Lov om den sociale ankestyrelse af 11. oktober 1972, FT , Tillæg, s. 403, fremgår af bemærkningerne til lovforslagets 9 blandt andet, at bestemmelsen tilsigter at give den sociale ankestyrelse mulighed for at træffe en hvilken som helst afgørelse, der inden for lovgivningens rammer må betragtes som den rigtige i den konkrete situation uden hensyn til, om klageren selv måtte ønske en anden afgørelse. I Forvaltningsretsinfo nr. 12/0, der blandt andet har erstattet Forvaltningsretsinfo nr. 6/0, nkestyrelsen under overskriften: nkestyrelsens mulighed for at tage stilling til spørgsmål, der ikke er klaget over, i en afgørelse, eventuelt til skade for klager (reformatio in pejus) redegjort nærmere for adgangen til under en sag om godtgørelse eller erstatning at behandle spørgsmål om anerkendelse, der ikke tidligere er klaget over. Med udgangspunkt i Østre Landsrets dom af 14. maj 2008 er anført blandt andet, at nkestyrelsen kan træffe afgørelse i sådanne sager, hvis den tidligere, upåklagede afgørelse er behæftet med en væsentlig fejl, således at betingelserne for at genoptage sagen på ulovbestemt grundlag er opfyldt. I sådanne tilfælde går hensynet til en korrekt afgørelse forud for forsikringsselskabets eller arbejdsgivers passivitet med hensyn til at klage over anerkendelsen. Det er endvidere anført, at såfremt sagen er tilstrækkeligt oplyst, kan nkestyrelsen selv træffe afgørelse. I modsat fald hjemvises sagen til rbejdsskadestyrelsen. Dette beror på en konkret vurdering i den enkelte sag. Procedure BUPL som mandatar for har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 25. oktober 2013, hvoraf fremgår blandt andet: INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Indledningsvis bemærkes, at sagsøger som følge af nkestyrelsens påstand om afvisning har nedlagt en subsidiær påstand, idet det er sagsøgers opfattelse, at den principale påstand er dækkende for den nødvendige konsekvens af beslutning om at genoptage sagen, således at man også vil behandle spørgsmålet om anerkendelse, og at påstanden derfor som naturlig konsekvens heraf omfatter den senere trufne afgørelse. NBRINGENDER: Vedrørende den nedlagte påstand om afvisning, gør sagsøger gældende, at beslutningen om at ville genbehandle spørgsmålet om anerkendelse i sig selv indebærer en nødvendig konsekvens af, at der træffes afgørelse herom, men at det er beslutningen om at ville genbehandle spørgsmålet, der er omdrej-

10 ningspunktet, og denne beslutning har karakter af afgørelse i den relation, at denne danner baggrund for den senere trufne afgørelse. Særligt til støtte for den subsidiære påstand, gør sagsøger gældende, at i det omfang Retten ikke finder at kunne efterprøve selve beslutningen, skal Retten kunne foretage prøvelsen i relation til selve afgørelsen, som sagen i sin realitet handler om. Til støtte for påstanden i øvrigt, gør sagsøger endvidere gældende, at sagsøgte er uberettiget til af egen drift at genbehandle forvaltningsretlig, men ikke påklaget, afgørelse, og subsidiært når den ikke påklagede afgørelse ikke har været klart ulovlig; at Retssikkerhedslovens 68, stk. 2, udtømmende regulerer nkestyrelsens tema for afgørelsen og særlig angiver, at alene den afgørelse der er klaget over kan være omfattet af nkestyrelsens afgørelse; at denne praksis tillige er udtrykkeligt formuleret af nkestyrelsen ved forvaltningsretsinformation nr. 6/0, udarbejdet efter højesteretsdom U H, og nkestyrelsen derfor ikke i realiteten kan sikre en genbehandling ved denne afgørelse, som i vidt omfang beror på en skønsmæssig vurdering; at hensynet til de i Loven anførte ankefrister er overordentlig tungtvejende, herunder at forsikringsselskabet, der er part i sagen og er professionel, har haft alle muligheder for at varetage forsikringsselskabets synspunkter, hvilket da tillige giver sig udslag i nkestyrelsens egne synspunkter i dommen U H, hvorefter der i partstvister kan ske genoptagelse af sager til skade for forsikringsselskabet i ret vidt omfang, når skadelidte begunstiges, hvorimod der er mindre hensyn overfor forsikringsselskaberne end overfor den skadelidte; at den af nkestyrelsen påberåbte dom fra 14. maj 2008 ikke har nogen relevant præjudikatværdi, allerede fordi dommen ikke tillod genbehandling af en afgørelse, der ikke var påklaget; tillige fordi dommen ikke er et højesteretspræjudikat, og fordi dommen udtrykker en allerede fordi præmis og således ikke forholder sig til, hvilke øvrige betingelser, der skal være opfyldt for, at nkestyrelsen i givet fald skal kunne medinddrage en ikke påklaget afgørelse; at nkestyrelsens trufne beslutning om at ville genbehandle spørgsmålet om anerkendelse og den senere trufne afgørelse herom ikke kan sidestilles med nkeinstansens rolle som prøvelsesorgan for en påklaget afgørelse, hvori princippet om reformatio in pejus gælder, men snarere er at sammenligne med en tilbagekaldelse af en forvaltningsakt, idet nkestyrelsen reelt tilbagekalder rbejdsskadestyrelsens afgørelse om anerkendelse, som ikke har været påklaget, og uden at angive tilstrækkelige betingelser for at kunne fravige udgangspunktet om at afgørelser ikke kan tilbagekaldes, og da slet ikke begunstigende afgørelser.

11 nkestyrelsen har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 24. oktober Da sagsøgtes påstandsdokument imidlertid er udarbejdet inden sagsøgerens påstandsdokument, har sagsøgte under hovedforhandlingen præciseret, at afvisningspåstanden vedrører sagsøgerens principale påstand, og at frifindelses- og hjemvisningspåstanden vedrører den subsidiære påstand. f påstandsdokumentet fremgår blandt andet: Sagens genstand Denne sag kan efter 's påstand og anbringender alene angå en prøvelse af, om nkestyrelsens brev af 22. november 2012 (bilag 8) er en forvaltningsretlig afgørelse, der kan gøres til genstand for domstolsprøvelse og - i givet fald - om nkestyrelsen var berettiget til at beslutte også at behandle spørgsmålet om anerkendelse, eller om der alene er tale om et sagsbehandlingsskridt i form af partshøring eller tilsvarende. Sagen kan ikke angå en prøvelse af nkestyrelsens afgørelse af 13. maj 2013 (bilag ), allerede fordi ikke har nedlagt en påstand eller fremsat anbringender, der angår denne afgørelse. fvisningspåstanden Til støtte for den principale afvisningspåstand gøres det gældende, at nkestyrelsens brev af 22. november 2012 (bilag 8) til ikke er udtryk for en afgørelse i forvaltningslovens forstand, men et administrativt sagsbehandlingsskridt, der ikke selvstændigt kan gøres til genstand for domstolsprøvelse. nkestyrelsen kan som led i den administrative behandling af en sag om godtgørelse eller erstatning som følge af en arbejdsskade på ulovbestemt grundlag undtagelsesvis beslutte, at en tidligere afgørelse om anerkendelse, som ikke er påklaget, skal genoptages, hvis afgørelsen om anerkendelse er behæftet med en væsentlig fejl, jf. Østre Landsrets dom af 14. maj 2008 og nkestyrelsens offentliggjorte praksis i Forvaltningsinfo 12/0. Den blotte beslutning om som et led i behandlingen af en klagesag at tage stilling til en tidligere og ikke påklaget afgørelse om anerkendelse har ikke karakter af en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, men er udtryk for et administrativt sagsbehandlingsskridt, jf. retssikkerhedslovens 57, nr. 2, og nkestyrelsens principafgørelse nr nkestyrelsens brev af 22. november 2012 (bilag 8) er således udtryk for et administrativt sagsbehandlingsskridt foretaget under og som led i nkestyrelsens administrative behandling af 's klagesag. En beslutning som den foreliggende, der drejer sig om et sagsbehandlingsskridt, og som ikke afslutter nkestyrelsens behandling af sagen, kan ikke selvstændigt gøres til genstand for en domstolsprøvelse. 's påstand ville derimod kunne fremføres som en indsigelse i en eventuel retssag om gyldigheden af nkestyrelsens afgørelse af 13. maj 2013 (bilag ).

12 Denne afgørelse har domstolene. imidlertid ikke indbragt for Det forhold, at brevet af 22. november 2012 ikke indeholder en begrundelse for beslutningen, udgør ikke en begrundelsesmangel, idet sagsbehandlingsskridt, i modsætning til afgørelser, ikke skal begrundes. nkestyrelsen har i afgørelsen af 13. maj 2013 (bilag ) anført begrundelsen for genoptagelsen på ulovbestemt grundlag af spørgsmålet om anerkendelse. Frifindelsespåstanden Til støtte for den subsidiære frifindelsespåstand gøres det gældende, at nkestyrelsen - sådan som det også fremgår af præmisserne i U H - ikke er bundet af parternes påstande, men for at opnå en materielt korrekt afgørelse er berettiget til at tage stilling til ethvert spørgsmål, som klagesagen måtte give anledning til, også selv om det måtte føre til frakendelse eller nedsættelse af den tilkendte erstatning. Dette fremgår også af nkestyrelsens offentliggjorte praksis i Forvaltningsinfo 12/0, der præciserer den tidligere praksis efter Forvaltningsinfo 6/0 (bilag 10), og beslutningen udgør derfor heller ikke en fravigelse af administrativ praksis i strid med den almindelige lighedsgrundsætning. Det fremgår af sagens akter, at oplysningen om, at 's håndeksem debuterede i 2005, alene beroede på hendes egne oplysninger og ikke i øvrigt er dokumenteret med lægelige oplysninger. Oplysningen under "aktuelle sygdom" i speciallægeerklæringen af 14. april 2010 (bilag 1) beror således også på hendes egne oplysninger. Derfor skrev nkestyrelsen med rette i brevet af 22. november 2012 (bilag 8), at rbejdsskadestyrelsen kunne have begået fejl i forbindelse med sagens oplysning, nemlig ved ikke at søge 's egen oplysning om symptomdebut belyst med lægelige oplysninger herom. Det har efter nkestyrelsens hjemvisning af sagen til rbejdsskadestyrelsen (bilag ) i øvrigt vist sig, at 's egen oplysning om symptomdebut var forkert. 's advokat har ved brev af 7. juni 2013 (bilag B) fremsendt kopi af 's journal fra egen læge (bilag C), hvoraf fremgår, at allerede den 12. september 2003 konsulterede sin læge om håndeksem. Hjemvisningspåstanden Sagsøgerens påstand må forstås som en påstand om, at nkestyrelsens beslutning om også at behandle spørgsmålet om anerkendelse, var uhjemlet. Hvis sagsøgeren får medhold i påstanden, skal sagen derfor hjemvises til fornyet behandling ved nkestyrelsen. Rettens begrundelse og resultat Indledningsvis bemærkes, at der mellem parterne er enighed om, at nkestyrelsen under behandlingen af en sag om godtgørelse eller erstatning som følge af en arbejdsskade på

13 ulovbestemt grundlag kan beslutte, at rbejdsskadestyrelsens afgørelse om anerkendelse, som ikke er påklaget, kan genoptages og behandles, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Sagsøgeren har under nærværende retssag imidlertid gjort gældende, at betingelserne herfor ikke er opfyldt. d sagsøgerens principale påstand nkestyrelsens beslutning som meddelt i brev af den 22. november 2012 om at genoptage spørgsmålet om anerkendelse afslutter ikke nkestyrelsens behandling af sagen, der blot udsættes til senere afgørelse vedrørende såvel spørgsmålet om anerkendelse som spørgsmålet om tab af erhvervsevne. Beslutningen, der indeholder en partshøring, og som i øvrigt ikke skal nærmere begrundes, medfører ikke retsvirkninger efter loven og må derfor i det hele anses for alene at være et administrativt sagsbehandlingsskridt foretaget som led i nkestyrelsens prøvelse af klagesagen, jf. retssikkerhedslovens 57, nr. 2. Landsretten finder derfor, at nkestyrelsens beslutning i brev af 22. november 2012 således ikke er udtryk for en afgørelse i forvaltningsretlig forstand og dermed heller ikke selvstændigt kan prøves af domstolene. Landsretten tager herefter nkestyrelsens afvisningspåstand over for sagsøgerens principale påstand til følge. d sagsøgerens subsidiære påstand Landsretten finder, at nkestyrelsens beføjelser efter retssikkerhedslovens 68, herunder som fastslået i Højesterets dom gengivet i U H, til at træffe afgørelse til ugunst for klageren, ikke i sig selv begrænser nkestyrelsen i på ulovbestemt grundlag at genoptage og behandle spørgsmål om anerkendelse, der ikke er påklaget til nkestyrelsen. Det fremgår af erklæring af 14. april 2010 fra Steffen Munkvad, speciallæge i hudsygdomme, blandt andet, at 's toksiske håndeksem debuterede i 2005, da hun var færdiguddannet som pædagog. Oplysningerne ses at bero på egne oplysninger og er ikke dokumenteret ved lægeligt journalmateriale. Det fremgår endvidere af sagen, at 's 's privatpraktiserende læge som

14 svar på rbejdsskadestyrelsens forespørgsel af den 22. april 2010 om kopi af det fulde journalmateriale om hudlidelsen har fremsendt udskrift af journalen begyndende fra den 4. september Under disse omstændigheder, hvorunder rbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse om anerkendelse uden at søge 's egne oplysninger om sygdommens debut yderligere lægeligt belyst, finder landsretten, at nkestyrelsen som følge af den herved muligt væsentlige sagsbehandlingsfejl har været berettiget til på ulovbestemt grundlag at genoptage spørgsmålet om anerkendelse, herunder at ophæve rbejdsskadestyrelsens afgørelse af 19. juli 2010 og at hjemvise spørgsmålet om anerkendelse til rbejdsskadestyrelsen med henblik på, at der træffes en ny afgørelse. Landsretten finder, at det under sagen ikke er godtgjort, at nkestyrelsens afgørelse af 13. maj 2013 udgør en fravigelse af nkestyrelsens praksis eller i øvrigt er truffet i strid med almindelige lighedsgrundsætninger. Landsretten tager herefter nkestyrelsens påstand om frifindelse til følge. BUPL som mandatar for skal betale sagsomkostninger for landsretten til nkestyrelsen med i alt kr., der udgør et passende beløb til dækning af udgiften til advokatbistand. Ved fastsættelsen af beløbet er der ud over sagsgenstandens værdi taget hensyn til sagens beskaffenhed, omfang og varighed. T h i k e n d e s f o r r e t : Den af Børne- & Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) som mandatar for nedlagte principale påstand afvises. 's I øvrigt frifindes nkestyrelsen. I sagsomkostninger for landsretten skal Børne- & Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) som mandatar for nkestyrelsen. inden 14 dage betale kr. til Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

15 (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.)

H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.) H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.) Ankestyrelsen var berettiget til at ændre sin afgørelse, således at man ikke længere anerkendte, at der forelå en arbejdsskade. (Hovedresumé) Ankestyrelsen,

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. B219000G- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne H. C. Thomsen, Lone Kerrn-Jespersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0193002 - CVT UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 4. november 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Gunst Andersen og Malou Kragh Halling (kst.)). 23. afd. nr.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B364400C - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 11. oktober 2013 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, B. O. Jespersen og Bodil Dalgaard Hammer). 14. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

D O M. Sagen er ved kendelse af 4. september 2013 henvist til Vestre Landsret i medfør af retsplejelovens

D O M. Sagen er ved kendelse af 4. september 2013 henvist til Vestre Landsret i medfør af retsplejelovens D O M afsagt den 16. januar 2015 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Fabrin og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2156 13 FOA som mandatar for A (advokat Kira

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 1992 15 nkestyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat Christian

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr.

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr. Retten i Kolding Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. marts 2014 i sag nr. BS 2-1452/2013: (ved advok Palle Viuff, Fredericia) mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg (ved Karnrneradvoken

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B255900X-HBJ/DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 31. maj 2007 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne K. Wiingaard, Engler og Kim K. Gabriel (kst.)). 7. afd. nr. B-2559-05: K (advokat

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B4324005 - CVT UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. november 2013 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Ejler Bruun og Ann-Britt Belisario (kst.)). 3. afd. nr.

Læs mere

D O M. afsagt den 25. august 2016 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Elisabeth Mejnertz og Jacob Hinrichsen (kst.

D O M. afsagt den 25. august 2016 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Elisabeth Mejnertz og Jacob Hinrichsen (kst. D O M afsagt den 25. august 2016 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Elisabeth Mejnertz og Jacob Hinrichsen (kst.)) i ankesag V.L. B 0166 15 Ankestyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr.

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr. D O M Afsagt den 23. april 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Birgitte Grønborg Juul og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.)). 15. afd. nr. B-2226-12: A (advokat Erik Bo

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 Sag 34/2011 (2. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Erstatningsnævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

DOM. afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D.

DOM. afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D. DOM afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D. Larsen) i ankesag V.L. B-0632-16 mod Region Syddanmark (advokat Mads Brandt, Vejle) Retten

Læs mere