UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B : If Skadeforsikring Filial af If Skadeforsäkring AB (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat Henrik Nedergaard Thomsen) Denne sag, der er anlagt ved Retten i Glostrup den 22. december 2010, er ved kendelse af 6. oktober 2011 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagen drejer sig om, hvorvidt arbejdsskadesikringslovens bestemmelser om kapitalisering af erhvervsevnetabserstatning er til hinder for, at den fulde erhvervsevnetabserstatning kan begæres kapitaliseret i en sag som den foreliggende, hvor skadelidtes erhvervsevnetab overstiger 50 pct., og hvor der på tidspunktet for udbetaling af erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven allerede er udbetalt en fuldt kapitaliseret erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven, og skadelidte har anerkendt derved at være fyldestgjort også i henhold til arbejdsskadesikringsloven.

2 - 2 - Sagsøgeren, If Skadeforsikring, Filial af If Skadeforsikring AB (herefter benævnt If Skadeforsikring), har nedlagt følgende påstande: 1. Sagsøgte, Ankestyrelsen, tilpligtes at anerkende, at Ankestyrelsens afgørelse af 26. juni 2009 ikke er gyldig. 2. Sagsøgte, Ankestyrelsen, tilpligtes at anerkende, at If Skadeforsikring med den erstatning, selskabet har udbetalt til A i henhold til erhvervsansvarsforsikringen, fuldt ud har opfyldt sin pligt til at erstatte As erhvervsevnetab efter ulykken den 14. maj 2003 i henhold til arbejdsskadeforsikringen, og at If Skadeforsikring således ikke har pligt til at udbetale yderligere erhvervsevnetabserstatning i henhold til arbejdsskadeforsikringen. Sagsøgte har over for If Skadeforsikrings påstand 1 påstået frifindelse og over for påstand 2 principalt afvisning, subsidiært frifindelse. Sagsfremstilling A var den 14. maj 2003 udsat for en arbejdsulykke, da han under arbejde som arbejdsmand blev skubbet ned fra et stillads af nogle væltende spær. Efter at være faldet ned fik A spærene over sig, hvorved han pådrog sig kraniebrud og blødning i kraniet. Arbejdsskadestyrelsen anerkendte den 30. september 2003 hændelsen som en arbejdsskade. As arbejdsgiver havde tegnet såvel erhvervsansvarsforsikring som arbejdsskadeforsikring hos If Skadeforsikring, og det er ubestridt, at A var berettiget til erstatning efter såvel erstatningsansvarsloven som arbejdsskadesikringsloven. I henhold til erhvervsansvarsforsikringen udbetalte If Skadeforsikring i 2005 a conto ,63 kr. i erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven, svarende til et erhvervsevnetab på 65 pct.

3 - 3 - Ved afgørelse af 22. februar 2006 vurderede Arbejdsskadestyrelsen As erhvervsevnetab til 75 pct. og fastsatte samtidig den løbende erstatning til kr. månedligt. På baggrund af en klage fra A forhøjede Arbejdsskadestyrelsen den 6. marts 2006 den for A fastsatte årsløn og ændrede derfor den løbende erstatning til kr. månedligt. If Skadeforsikring ankede Arbejdsskadestyrelsens afgørelse dels på grund af fastsættelsen af årslønnen, dels fordi A efter If Skadeforsikrings opfattelse ikke havde krav på yderligere erstatning på grund af udbetalingen efter erstatningsansvarsloven. Den 13. november 2006 stadfæstede Ankestyrelsen Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. Om spørgsmålet om betydningen af den allerede udbetalte erstatning efter erstatningsansvarsloven udtalte Ankestyrelsen blandt andet: Derudover bemærker vi, at arbejdsskadelovgivningen er primær i forhold til erstatningsansvarsloven, hvorfor den, der allerede har betalt erstatning efter erstatningsansvarsloven, har krav på at få udbetalt det erstatningsbeløb af samme art, som forsikringsselskabet i henhold til arbejdsskadeloven har pligt til at betale. Hvis der således er betalt erstatning efter erstatningsansvarsloven, og dette beløb overstiger det beløb, der skal betales efter arbejdsskadeloven, har den tilskadekomne ikke krav på yderligere erstatning. Hvis De ønsker en konkret beregning af størrelsen af det beløb A er berettiget til efter arbejdsskadeloven kan De henvende Dem til Arbejdsskadestyrelsen. Efter en begæring om kapitalisering af det størst mulige beløb af den løbende erhvervsevnetabserstatning fastsatte Arbejdsskadestyrelsen ved afgørelse af 6. december 2006 et kapitalbeløb pr. 1. januar 2007 til kr. (svarende til et erhvervsevnetab på 50 pct.) og den løbende ydelse pr. samme dato til kr. månedligt (svarende til de resterende 25 pct. af erhvervsevnetabet). If Skadeforsikring anmodede herefter Arbejdsskadestyrelsen om at beregne hele erhvervsevnetabserstatningen på 75 pct. som et kapitalbeløb, da A efter If Skadeforsikrings opfattelse ikke havde krav på yderligere erstatning, fordi den allerede udbetalte erstatning efter erstatningsansvarsloven oversteg den erstatning, han efter If Skadeforsikrings beregninger havde krav på efter arbejdsskadesikringsloven.

4 - 4 - I marts 2007 udbetalte If Skadeforsikring yderligere kr. til A i erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven, således at der i alt var udbetalt erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven med kr., svarende til et erhvervsevnetab på 75 pct. As advokat Lasse Dalberg meddelte ved af 22. januar 2007 og brev af 27. marts 2007 til If Skadeforsikring, at A accepterede, at erhvervsevnetabserstatningen (i arbejdsskadesagen) kapitaliseredes fuldt ud, og at erstatningssagen blev afsluttet uden yderligere erstatningsudbetaling i arbejdsskadesagen. Ved afgørelse af 2. juli 2007 fastholdt Arbejdsskadestyrelsen, at der ikke kunne ske kapitalisering af erhvervsevnetabserstatning ud over, hvad der svarer til 50 pct. erhvervsevnetab, da der ikke var lovhjemmel hertil. Ved brev af 16. juli 2007 oplyste Arbejdsskadestyrelsen efter ønske fra If Skadeforsikring endvidere, at hvis tilskadekomne efter arbejdsskadelovens regler kunne kapitalisere hele den efter arbejdsskadeloven tilkendte løbende erstatning for erhvervsevnetab, ville kapitalbeløbet for 75 pct. erhvervsevnetab udgøre kr. opgjort pr. 1. januar If Skadeforsikring ankede Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 2. juli 2007 til Ankestyrelsen, som den 26. juni 2009 stadfæstede afgørelsen. Af Ankestyrelsens afgørelse fremgår blandt andet: Resultatet er: Erstatning for tab af erhvervsevne kan ikke kapitaliseres ud over 50 procent. Vi er således kommet til samme resultat som Arbejdsskadestyrelsen. ( ) Begrundelsen for afgørelsen Der er ikke lovhjemmel til at kapitalisere erstatning for tab af erhvervsevne ud over 50 procent.

5 - 5 - Vi har lagt vægt på, at det fremgår af 43 i Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, at løbende årlig erstatning på 50 procent og derover efter begæring fra den skadelidte kan omsættes til et kapitalbeløb svarende til 50 procents erhvervsevnetabserstatning. Vi har endvidere lagt vægt på, at der ikke er hjemmel til at gøre undtagelser, heller ikke efter en konkret vurdering. I As sag er der tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne svarende til 75 procent. Det fremgår af sagens oplysninger, at der er anmodet om kapitalisering og at Arbejdsskadestyrelsen ved afgørelse af 6. december 2006 kapitaliserede størst muligt beløb af den løbende erstatning. Det fremgår endvidere, at resten af erstatningen vil blive udbetalt som en månedlig ydelse. Henset til, at der er kapitaliseret størst muligt beløb af den løbende erstatning, kan der ikke kapitaliseres yderligere. I As sag er der også tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne efter Erstatningsansvarsloven. Forsikringsselskabet har oplyst, at erstatningen efter Erstatningsansvarsloven udgør 75 procent og at hele erstatningen er udbetalt som kapitalbeløb. Da erstatning efter arbejdsskadelovgivningen er primær i forhold til erstatning efter Erstatningsansvarsloven eksisterer der derfor et krav mellem skadevolders forsikringsselskab på ansvarssiden og forsikringsselskabet i arbejdsskadesagen, der i aktuelle sag for begges vedkommende er if skadeforsikring. Den resterende månedlige ydelse skal på baggrund af kravet derfor udbetales til skadevolders forsikringsselskab og dette skal ske, indtil skadevolders forsikringsselskab på ansvarssiden ikke længere har et modkrav. Det skal bemærkes, at Arbejdsskadestyrelsen alene vejledende har oplyst if Skadesikring om kapitalværdien for erhvervsevnetabserstatning svarende til 75 procent efter arbejdsskadelovgivningen. ( ) Retsgrundlag De relevante bestemmelser i den dagældende arbejdsskadesikringslov (lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000) har følgende ordlyd: 32. ( ) ( ) Stk. 4. Erstatningen tilkendes som en løbende ydelse, medmindre denne kapitaliseres efter reglerne i 43. ( )

6 ( ) Stk. 2. Er der som følge af arbejdsskaden udbetalt skadelidte eller dennes efterladte erstatning af en erstatningsansvarlig skadevolder eller dennes forsikringsselskab, har skadevolderen henholdsvis forsikringsselskabet krav på af arbejdsskadeforsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring at få godtgjort det erstatningsbeløb af samme art, som arbejdsskadeforsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring har pligt til at betale på det tidspunkt, hvor kravet fremsættes. 43. Løbende årlig erstatning tilkendt efter 32 for tab af erhvervsevne på mindre end 50 pct. skal normalt og uden den erstatningsberettigedes samtykke omsættes til et kapitalbeløb. Af løbende årlig erstatning tilkendt for tab af erhvervsevne på 50 pct. og derover omsættes efter den erstatningsberettigedes begæring herom den del af erstatningen, der svarer til 50 pct. erhvervsevnetab, til kapitalbeløb. ( ) ( ) 59. ( ) Skadelidtes eller dennes efterladtes krav mod den erstatningsansvarlige nedsættes, i det omfang der er betalt eller er pligt til at betale ydelser til de pågældende efter denne lov. Bestemmelsen i 59, 2. pkt., der er citeret ovenfor, svarer til den tidligere lovs 55, stk. 2, der blev indført ved lov nr. 79 af 8. marts 1978 om arbejdsskadeforsikring. Af de specielle bemærkninger til lovforslaget vedrørende 55, stk. 2, fremgår følgende om bestemmelsen (Folketingstidende , Tillæg A, spalte 946): Stk. 2. Hensigten med bestemmelsen er at udelukke mulighed for dobbelterstatning til skadelidte i det omfang, forsikringsselskabets regresret bortfalder. Dette opnås ved at fastslå, at skadelidte ikke kan fremsætte krav mod den erstatningspligtige i anledning af et tab, han har fået eller vil få erstattet over den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Bestemmelserne i 40, stk. 2, og 43, stk. 1, 2. pkt., blev affattet ved lov nr. 390 af 20. maj 1992 om forsikring mod følger af arbejdsskade. Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgår følgende om kapitalisering af erstatning for tab af erhvervsevne (Folketingstidende , tillæg A, sp ): ( )

7 - 7 - Ved erhvervsevnetabserstatninger på 50 pct. eller derover foreslås det, at der efter begæring udbetales et kapitalbeløb svarende til 50 pct. erhvervsevnetab, mens den resterende erhvervsevnetabserstatning betales som løbende ydelse. Der er således tale om en stramning i forhold til gældende praksis for så vidt angår omfanget af kapitalisering, men også en lempelse, idet kapitaliseringsbegæring altid skal imødekommes. Forslaget skal ses i sammenhæng med ILO-konvention 102 og Den Europæiske Kodeks for Social Sikring, hvorefter erhvervsevnetabserstatning ydes som periodisk ydelse. Endvidere skal forslaget ses i sammenhæng med den fremtidige udvikling af området for forsørgelsesmuligheder ved indkomstbortfald for eksempel gennem opbygning af en egentlig arbejdsmarkedspension. Målet i et sådant system må være en samordning af løbende ydelser, som sikrer en fremtidig forsørgelse, samtidig med at det sociale pensionssystem aflastes. Af de specielle bemærkninger til 40 fremgår følgende (Folketingstidende , tillæg A, sp ): ( ) Bestemmelsens stk. 2, som er ny, må ses i sammenhæng med den gældende lovs 55, efter hvilken skadelidtes krav mod en erstatningsansvarlig skadevolder nedsættes svarende til arbejdsskadeerstatningen. Den foreslåede bestemmelse tager højde for de situationer, hvor skadelidte eller de efterladte har modtaget erstatningsbeløb fra skadevolderen eller dennes ansvarsforsikringsselskab, men endnu ingen eller kun delvis erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven. Bestemmelsens sigte er undgåelse af dobbelterstatning. Ved bestemmelsen pointeres, at erstatningskravet og erstatningsforpligtelsen skal vedrøre samme erstatningsart (erhvervsevnetabserstatning contra erhvervsevnetabserstatning, méngodtgørelse contra méngodtgørelse og så videre). Endvidere pointeres, at arbejdsskadeforsikringsselskabet kun kan forpligtes indenfor det beløb, det på tidspunktet for kravets fremsættelse stadig er pligtigt at betale efter arbejdsskadeforsikringsloven. Har skadelidte på dette tidspunkt eksempelvis fået udbetalt erhvervsevnetabserstatning som engangskapital, skal arbejdsskadeforsikringsselskabet naturligvis ikke godtgøre et fremsat krav for tab af erhvervsevne. Endvidere er der i de specielle bemærkninger anført følgende om 43 (Folketingstidende , tillæg A, sp. 3765): ( ) Med de nye kapitaliseringsregler indføres en ret for den erstatningsberettigede til at vælge mellem løbende erstatning og kapitalerstatning. For den efterladtes vedkommende kan den fulde erstatning for hele erstatningsperioden begæres kapitaliseret, hvorimod der for den, der er berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne, er lagt loft på kapitaliseringsmuligheden. Specielt med hensyn til erhvervsevnetabserstatningen er bestemmelsen for så vidt angår valgfriheden en videreførelse af den allerede efter gældende lov meget lempelige kapitaliseringsadgang, hvorimod omfanget af kapitaliseringsmuligheden er en begrænsning i forhold til gældende lov, som giver mulighed for total kapitalisering.

8 - 8 - ( ) Forklaringer Advokat Lars Lindevang Madsen har forklaret blandt andet, at han er chef for advokatfunktionen i If Skadeforsikring og rådgiver If Skadeforsikring, blandt andet i forbindelse med drøftelser med Ankestyrelsen. I If Skadeforsikring er det to forskellige afdelinger, der tager sig af erstatning efter erstatningsansvarsloven og erstatning efter arbejdsskadesikringsloven. Den problemstilling, der er opstået i denne sag, er ikke opstået tidligere, hverken med If Skadeforsikring som ansvarsforsikringsselskab eller som arbejdsskadeforsikringsselskab. If Skadeforsikring har ikke tidligere lagt så stort et beløb ud, da det er dyrt at tage fejl. Ankestyrelsens afgørelse i denne sag vil intet nyt indebære for arbejdsskadeforsikringsafdelingen, men for ansvarsforsikringsafdelingen, der skal modtage erhvervsevnetabserstatningen som en løbende ydelse, er det et problem, da man ikke har et system, der kan håndtere dette, og da det vil være tidskrævende. Erstatningsansvarsloven kender ikke begrebet løbende ydelse, hvorfor ansvarsforsikringsafdelingen ikke er vant til at arbejde hermed. Det er et problem, at sagerne ikke kan afsluttes. Den løbende ydelse er desuden en brutto-ydelse, hvilket indebærer, at skadelidte skal betale skat af det beløb, der udbetales. Ankestyrelsens afgørelse giver således også praktiske problemer for skadelidte. Det kan også have betydning, hvis skadelidte søger offentlig hjælp. For forsikringsselskabet giver skattepligten også problemer, for når bruttoydelsen er betalt af arbejdsskadeforsikringsafdelingen tilstrækkeligt mange gange til, at det beløb, der er udbetalt efter erstatningsansvarsloven, er betalt, kommer ansvarsforsikringsafdelingen til at mangle den del af ydelsen, der er betalt til SKAT. Modregningen kan således ikke gennemføres fuldt ud. Erhvervsevnetabserstatningen bør anses som en kapitalydelse, hvorfra skal trækkes en anden kapitalydelse. Ellers kan der ikke modregnes. De løbende ydelser vil også sammenlagt blive et større beløb end det kapitaliserede. Hvis skadelidte døde to år efter udbetalingen af en kapitaliseret erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven, ville man kontakte Arbejdsskadestyrelsen vedrørende spørgsmålet om den løbende ydelse. I den situation, hvor der træffes midlertidig afgørelse om erhvervsevnetabserstatning, og hvor erstatningen derfor ikke kan kapitaliseres efter arbejdsskadesikringsloven, kapitaliserer If Skadeforsikring heller ikke en udbetaling efter erstatningsansvarsloven. Skadelidte i denne sag har tilkendegivet, at han anser sig som fyldestgjort efter arbejdsskadesikringsloven. If Skadeforsikring har ikke været i dialog med Finanstilsynet om, hvordan problemet med hensættelser skal løses.

9 - 9 - Procedure If Skadeforsikring har til støtte for påstand 1 gjort gældende, at det fremgår udtrykkeligt af arbejdsskadesikringslovens forarbejder, at de almindelige erstatningsretlige regler gælder ved siden af arbejdsskadesikringsloven. Den erhvervsevnetabserstatning, A har fået udbetalt efter erstatningsansvarsloven, overstiger erstatningen efter arbejdsskadesikringsloven, hvorfor der ikke foreligger et tab. Det fremgår af såvel arbejdsskadesikringslovens forarbejder som den juridiske teori, at reglen om, at arbejdsskadesikringsloven skal dække forud for erstatningsansvarsloven ved arbejdsskader, skyldes, at man vil sikre, at skadelidte ikke modtager dobbeltkompensation. I denne sag sikres dette hensyn netop ved, at If Skadeforsikring og A har aftalt, at der er gjort endeligt op med As krav efter begge love med den udbetalte erstatning efter erstatningsansvarsloven. Hvis man fulgte Ankestyrelsens synspunkt, ville skadelidte blive overkompenseret. Samspillet mellem arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven begrænser ansvarsforsikringens pligt til at udbetale erstatning til skadelidte, men det kan ikke antages, at det samtidig har været meningen at begrænse ansvarsforsikringens mulighed for at udbetale erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven, når en sådan erstatning kan opgøres uden at afvente opgørelsen efter arbejdsskadesikringsloven. Det harmonerer med, at der som udgangspunkt er aftalefrihed mellem skadelidte og skadevolder. Erstatningsansvarsloven 27 gør endeligt op med, hvilke begrænsninger der gælder i aftalefriheden ved personskade. I denne sag har skadelidte, der var bistået af advokat, indgået aftale om, at erhvervsevnetabserstatning kapitaliseres fuldt ud, og at der herefter ikke skal betales yderligere fra arbejdsskadeforsikringen. Ankestyrelsen kan ikke tilsidesætte denne aftalefrihed. Af forarbejderne til lov nr. 390 af 20. maj 1992 fremgår, at bestemmelsen i arbejdsskadesikringslovens 40, stk. 2, har til formål at undgå dobbelterstatning, og såfremt skadelidte på dette tidspunkt eksempelvis [har] fået udbetalt erhvervsevnetabserstatning som engangskapital, skal arbejdsskadeforsikringsselskabet naturligvis ikke godtgøre et fremsat krav for tab af erhvervsevne. Denne udtalelse i lovens forarbejder støtter If Skadeforsikrings standpunkt.

10 Hensynet til, at erhvervsevnetabserstatningen kan få karakter af en forsørgelsesydelse ved løbende udbetaling, gør sig ikke gældende i denne sag, hvor der allerede er udbetalt fuld erhvervsevnetabserstatning. Erstatning efter erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven opgøres i vidt omfang efter samme erstatningsretlige principper, og lovgiver tog også ved tilblivelsen af erstatningsansvarsloven højde for bl.a. sociale hensyn. En konsekvens af Ankestyrelsens afgørelse vil være, at skadelidte stilles ringere i en arbejdsskadesag end i andre personskadesager, f.eks. trafikskadesager, hvor skadelidte ville få udbetalt et kapitalbeløb svarende til erhvervsevnetabet på 75 pct. Hvis Ankestyrelsens afgørelse følges, skal A principielt betale skat hver måned af et beløb, som han ikke modtager, hvorved værdien af den udbetalte erhvervsevnetabserstatning reduceres væsentligt. Endvidere skal der principielt ske modregning af den fiktive løbende ydelse, hvis A modtager sociale ydelser. Om det efter skadens indtræden stod ansvarsforsikringen frit for at aftale med A, at erhvervsevnetabserstatningen efter erstatningsansvarsloven skulle udbetales som en løbende ydelse, er ikke relevant i denne sag, hvor If Skadeforsikring først kunne opgøre erstatningen efter erstatningsansvarslovens regler. Det ville være helt usædvanligt at udbetale en erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven som en løbende ydelse. Under alle omstændigheder har skadelidte krav på at få erhvervsevnetabserstatningen efter erstatningsansvarsloven udbetalt som en kapitalerstatning og på at få udbetalt erstatningen en måned efter, at skadevolder har været i stand til at indhente de oplysninger, der er fornødne til bedømmelse af erstatningens størrelse. Rent praktisk vil det være meget vanskeligt at beregne, med hvilke beløb og med hvilken takt fiktive løbende udbetalinger efter arbejdsskadesikringsloven skal modregnes i den udbetalte erstatning efter erstatningsansvarsloven. Sådanne forsikringsretlige problemer kan ikke have været tilsigtet. Det er en forudsætning for begge loves regler, at de kan administreres af forsikringsselskaberne. Højesteret har i andre sager lagt vægt på, at erstatningsreglerne i erstatningsansvarsloven skal være klare og lette at administrere. Den retstilstand, som følger af Ankestyrelsens afgørelse, vil være både urimelig og i strid med de formål og hensyn, som ligger bag bestemmelserne i arbejdsskadesikringsloven.

11 Til støtte for påstand 2 har If Skadeforsikring gjort gældende, at Ankestyrelsens afgørelse og forudsætningerne bag har direkte betydning for If Skadeforsikrings samlede opgørelse og udbetaling af den erhvervsevnetabserstatning, der i henhold til samspillet mellem arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven tilkommer A. Det er If Skadeforsikrings opfattelse, at Ankestyrelsens afgørelse ikke er korrekt, og If Skadeforsikring har derfor en retlig interesse i at få afgjort, om If Skadeforsikring er forpligtet til at opgøre erhvervsevnetabserstatning i en arbejdsskadesag som den foreliggende på den måde, som Ankestyrelsen forudsætter eller om If Skadeforsikring er berettiget til at opgøre og udbetale erhvervsevnetabserstatning efter de principper, som If Skadeforsikring under denne sag gør gældende, at man er berettiget til at anvende. At Ankestyrelsen ved den omtvistede afgørelse har forudsat, at If Skadeforsikring ved erstatningsopgørelsen har en pligt, som If Skadeforsikring bestrider, indebærer tillige, at der foreligger en konkret tvist. Påstand 2 vedrører If Skadeforsikring som arbejdsskadeforsikringsselskab, og Ankestyrelsens afgørelser har i sagens natur retsvirkning for arbejdsskadeforsikringen. Ankestyrelsen har til støtte for påstanden om frifindelse over for påstand 1 gjort gældende, at det følger af arbejdsskadesikringslovens 32, stk. 4, at udgangspunktet efter loven er, at en erhvervsevnetabserstatning tilkendes som en løbende ydelse. Udgangspunktet fraviges dog, i det omfang erstatningen kan kapitaliseres efter arbejdsskadesikringslovens 43. Det springende punkt er herefter, om skadevolders forsikringsselskab skal tåle at få erhvervsevnetabserstatningen efter arbejdsskadesikringsloven udbetalt som en til dels løbende ydelse, eller om selskabet har krav på at få erstatningen udbetalt som et kapitalbeløb i videre omfang, end den skadelidte ville have ret til. Arbejdsskadesikringslovens 43 er efter sin ordlyd ganske klar: Erstatning for erhvervsevnetab på mindre end 50 pct. skal normalt og uden den skadelidtes samtykke omsættes til et kapitalbeløb, og af erstatning for erhvervsevnetab på 50 pct. eller derover omsættes på begæring kun den del af erstatningen, der svarer til 50 pct. erhvervsevnetab, til et kapitalbeløb, mens resten udbetales som en løbende ydelse. Der er efter arbejdsskadesikringsloven 43 således alene er hjemmel til at kapitalisere op til 50 pct. af den erhvervsevnetabserstatning,

12 der som udgangspunkt skal udbetales som en løbende ydelse, og der er ikke hjemmel til at dispensere fra denne bestemmelse. Forarbejderne til 43 giver et lige så klart billede af, at Folketinget ikke havde i tankerne, at der skulle dispenseres fra reglen. Ved indførelsen af 43 i 1992 blev der netop foretaget en stramning, som betød, at omfanget af kapitaliseringsmuligheden blev begrænset i forhold til gældende lov, som ellers gav mulighed for fuld kapitalisering ud fra et skøn. En kapitalisering af mere end 50 pct. af erhvervsevnetabet vil dermed stride mod både lovreglens ordlyd, motiver og formål. Den omstændighed, at A fra sin arbejdsgivers erhvervsansvarsforsikringsselskab fik udbetalt erstatning efter erstatningsansvarsloven svarende til et erhvervsevnetab på 75 pct. præjudicerer ikke arbejdsskadesikringslovens system. Det følger af arbejdsskadesikringslovens 59, at den skadelidtes krav mod den erstatningsansvarlige nedsættes, i det omfang der er betalt eller er pligt til at betale ydelser efter arbejdsskadesikringsloven. Erstatningen efter arbejdsskadeforsikringsloven er dermed principal. Desuden bygger erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven på vidt forskellige og ikke sammenlignelige hensyn. Erstatningsansvarsloven har et erstatningsretligt sigte, mens arbejdsskadesikringsloven også har et socialt sigte. Det bestrides, at Ankestyrelsens afgørelse af 26. juni 2009 begrænser den aftalefrihed, der gælder efter erstatningsansvarslovens 27, stk. 1, modsætningsvis. Det stod således ansvarsselskabet frit for at aftale med A (efter skadens indtræden), at erhvervsevnetabserstatningen efter erstatningsansvarsloven skulle udbetales som en løbende ydelse. If Skadeforsikrings standpunkt synes reelt at hvile på en de lege ferenda betragtning, nemlig at der bør findes en hjemmel i loven, så forsikringsselskaberne slipper for det besvær at skulle administrere en månedlig indbetaling, henholdsvis udbetaling. Det er imidlertid et politisk lovgivningsspørgsmål, som en domstolsafgørelse ikke kan besvare. Til støtte for afvisningspåstanden over for If Skadeforsikrings påstand 2 har Ankestyrelsen gjort gældende, at det ikke kan prøves i en sag mod Ankestyrelsen, om If Skadeforsikring er

13 frigjort fra sin erstatningsforpligtelse over for A, allerede fordi Ankestyrelsen ikke er part i det privatretlige aftaleforhold mellem disse parter. Spørgsmålet om, i hvilket omfang arbejdsskadeselskabet er frigjort over for A, behandles direkte i arbejdsskadesikringslovens 40, stk. 2. Bestemmelsen tager højde for de situationer, hvor skadelidte har modtaget erstatning fra ansvarsselskabet, men endnu ingen eller kun delvis erstatning fra arbejdsskadeselskabet. A har af ansvarsselskabet fået udbetalt i alt kr. i erhvervsevnetabserstatning i henhold til erstatningsansvarsloven, svarende til et erhvervsevnetab på 75 pct., og Ankestyrelsen har noteret sig, at A med dette beløb faktisk anser sig for fyldestgjort også i forhold til sit krav efter arbejdsskadesikringsloven. Sådan som If Skadeforsikring har formuleret sin påstand 2 er der ikke en konkret tvist, som skaber en retlig interesse for påstanden. Til støtte for den subsidiære frifindelsespåstand gøres de samme anbringender gældende, som er anført til støtte for afvisningspåstanden. Landsrettens begrundelse og resultat Det følger af den dagældende arbejdsskadesikringslovs 32, stk. 4, at erstatning for erhvervsevnetab tilkendes som en løbende ydelse, medmindre denne kapitaliseres efter reglerne i lovens 43. Af den dagældende 43 fremgår, at af en løbende årlig erstatning tilkendt for tab af erhvervsevne på 50 pct. og derover omsættes efter den erstatningsberettigedes begæring den del af erstatningen, der svarer til 50 pct. erhvervsevnetab, til kapitalbeløb. Det følger modsætningsvis af ordlyden af 43, at der ikke kan ske kapitalisering af erstatning for erhvervsevnetab ud over 50 pct. Heller ikke bestemmelsens forarbejder tilsiger, at der, generelt eller i særlige situationer som den foreliggende, skulle være mulighed for at begære erhvervsevnetabserstatning kapitaliseret i videre omfang. Endvidere giver hverken ordlyden af bestemmelserne i arbejdsskadesikringslovens 59, 2. pkt., og 40, stk. 2, eller disses forarbejder holdepunkter for at antage, at det forhold, at ansvarsforsikringsselskabet har udbetalt en fuldt kapitaliseret erhvervsevnetabserstatning efter

14 erstatningsansvarsloven, skulle indebære en adgang til at begære kapitalisering af erhvervsevnetabserstatningen efter arbejdsskadesikringsloven i videre omfang, end hvad der følger af ovennævnte 32, stk. 4, og 43. Landsretten finder herefter ikke grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens fortolkning af arbejdsskadesikringslovens bestemmelser om kapitalisering af erhvervsevnetabserstatning. Det forhold, at A har indgået aftale med If Skadeforsikring om fuld kapitalisering af erhvervsevnetabserstatningen efter erstatningsansvarsloven og har anerkendt derved at være fyldestgjort også i forhold til arbejdsskadesikringsloven, kan ikke føre til andet resultat. Ankestyrelsen skal derfor frifindes for If Skadeforsikrings påstand 1. For så vidt angår If Skadeforsikrings påstand 2, som efter sin formulering angår forholdet mellem If Skadeforsikring og skadelidte A, finder landsretten, at en sådan påstand ikke kan prøves i en sag mod Ankestyrelsen, hvor A ikke er part. Denne påstand afvises derfor. Efter sagens udfald og omfang skal If Skadeforsikring betale sagsomkostninger for landsretten til Ankestyrelsen med i alt kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand inkl. moms. T h i k e n d e s f o r r e t : Ankestyrelsen frifindes for If Skadeforsikrings påstand 1. If Skadeforsikrings påstand 2 afvises. I sagsomkostninger for landsretten skal If Skadeforsikring betale kr. til Ankestyrelsen. Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM I B093800E - MKL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 12. december 2008 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Bent Carlsen, Dorthe Wiisbye og Peter Mørk Thomsen (kst.)). 2. afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advok Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advok Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3 Formodningsreglen i Arbejdsskadesikringslovens 12 en analyse af retspraksis med særligt fokus på anvendelse af prognosesynspunkter ved nedsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne The presumption

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 Sag 110/2012 (2. afdeling) A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) og mod R og S7 (advokat

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 112/2008 (1. afdeling) A (advokat Lars Sandager) mod Tømrer- og Snedkerfirma Allan Svendsen & Søn A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger. Betænkning III afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg

Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger. Betænkning III afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger Betænkning III afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg BETÆNKNING NR. 976 KØBENHAVN 1983 ISBN 87-503-4517-6 Ju 00-156-bet. Eloni

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Betænkning. om arbejdsskadesikring

Betænkning. om arbejdsskadesikring Betænkning om arbejdsskadesikring Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning... 5 1. Kommissorium... 5 2. Udvalgets sammensætning... 6 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets

Læs mere