Vejledning til ansøgere om LAG - og FLAG tilskud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgere om LAG - og FLAG tilskud"

Transkript

1 Vejledning til ansøgere om LAG - og FLAG tilskud Erhvervsstyrelsen september 2016 (Kort vejledning til ansøgere og projektholdere) Indhold Indledning... 2 Fakta om LAG og FLAG Ansøgningsfasen... 3 Hvem kan ansøge?... 3 Hvilke formål kan man søge til?... 3 Hvor meget kan du søge?... 4 Sådan søger du om tilskud... 4 PROMIS Erhvervsstyrelsens online projekthåndteringssystem... 4 Betingelser for tilsagn om tilskud... 5 Projektudgifter, der er tilskudsberettigede... 6 Projektudgifter, der ikke er tilskudsberettigede Projektets gennemførelse... 7 Hvis du skal ændre dit projekt... 8 Generelt... 8 Budgetændringer... 8 Ændringer i projektets indhold... 8 Overdragelse af projektet til anden tilsagnshaver... 9 Projektforlængelser Udbetaling af tilskud... 9 Forløbet ved ansøgning om udbetaling af tilskud... 9 Sanktioner ved udbetaling (ekstra reduktion i udbetaling) Opretholdelsesfasen Fysiske aktiver Kontrol og revision Klageadgang

2 Indledning Denne vejledning henvender sig til dem, der vil ansøge eller har ansøgt om LAG eller FLAG midler til et projekt. Vejledningen er et vigtigt værktøj for at sikre en god ansøgning og for tilsagnshavere, (projektholdere) der står foran mulige projektændringer og anmodning om udbetaling. Vejledningen findes på Her kan du også finde en længere, mere teknisk vejledning, hvis du har behov for at gå mere i dybden med nogle af emnerne i denne vejledning. Vejledningen fokuserer på de fire faser i projektforløbet: 1. Ansøgningsfasen 2. Projektgennemførelsesfasen, herunder projektændringer 3. Udbetalingsfasen 4. Opretholdelsesfasen Vejledningen indeholder en kort beskrivelse af de forskellige faser efterfulgt af to tjeklister, som du kan anvende til at sikre, at du har et overblik over de emner, der er mest relevante for dig. Vi har derudover samlet nogle gode råd til at holde styr på projektet og dokumentationen. LAG og FLAG-midler er både statslige danske midler og EU midler. Det betyder, at der er store krav til dokumentation både før, under og efter projektet. Hvis du som projektholder er opmærksom på disse krav helt fra starten og indsamler dokumentationen løbende, er du nået langt. Pengene udbetales først, når udgifterne er afholdt. Det betyder, at du selv skal kunne finansiere udgifterne i løbet af projektet. Fakta om LAG og FLAG LAG og FLAG ordningerne bestyres af lokale aktionsgrupper, der er foreninger sammensat af en række interessenter fra lokalområdet herunder repræsentanter fra erhvervslivet, foreninger og offentlige myndigheder. Bestyrelsen for LAG en eller FLAG en ansætter en koordinator, der medvirker til at understøtte ansøgere og bestyrelsesmedlemmer i arbejdet med at søge om tilskud. De lokale aktionsgrupper har udarbejdet deres egen lokale udviklingsstrategi, som er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Det er en forudsætning for tilskud, at projektet bidrager til at opfylde målsætningerne i udviklingsstrategien. Det er LAG Sekretariatet i Erhvervsstyrelsen, der på baggrund af en indstilling fra LAG/FLAG, foretager legalitetskontrol og træffer afgørelse om bevilling af tilsagn. Hvad er LAG og FLAG midler? Tilskudsordningerne for LAG og FLAG er udmøntet igennem Landdistriktsprogrammet og det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram. Programperioden er for begge Formålet med ordningerne er for både LAG og FLAG-ordningen at fremme vækst og etablering af nye arbejdspladser i de udpegede landdistriktsområder og fiskeriområder. For LAG-ordningen er formålet desuden at styrke rammevilkårene i udpegede landdistriktsområder, særligt med henblik på at fremme bosætning. De udpegede områder findes som bilag til denne vejledning. 2

3 Hvis du overvejer at søge om tilskud, foretage ændringer undervejs eller anmode om udbetaling er det meget vigtigt at læse denne vejledning. Anvend tjeklisterne til at sikre, at du er opmærksom på de vigtigste ting om lige præcis den fase i processen, du befinder dig i. Du bør altid tage kontakt til den lokale LAG-koordinator, før du begynder at søge om tilskud. Koordinatoren kan hjælpe med at afklare, om det er relevant for dit projekt at søge LAG eller FLAG midler og i det hele taget medvirke til en god start på ansøgningsfasen. Du kan finde kontaktoplysninger for aktionsgruppen i dit geografiske område her: Den gældende bekendtgørelse og det øvrige regelgrundlag kan ses på under Lovgrundlag. Ansøgningsfrister De lokale aktionsgrupper fastsætter egne ansøgningsfrister kontakt aktionsgruppen i dit område for at høre nærmere. 1. Ansøgningsfasen Hvem kan ansøge? Mange aktører kan søge om at få tilskud, fx foreninger, enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, almennyttige sammenslutninger og offentlige myndigheder. Kontakt din lokale koordinator, hvis du er i tvivl. Ansøger skal være bosat i Danmark. Hvilke formål kan man søge til? Der kan søges om tilskud til projekter, der har til formål at fremme job-og vækstskabende erhvervsudvikling af virksomheder med højst 49 ansatte, og som har en omsætning, der er under 10. mio. om året. Tilskuddet kan gives til etablering og udvikling af disse virksomheder, erhvervssamarbejde og innovation. I fiskeriområder kan der derudover gives støtte til diversificering (emne/typemæssig udvikling) af den maritime økonomi. Der kan derudover ydes tilskud til projekter, der har til formål at forbedre rammevilkårene i landdistrikterne indenfor områderne basale servicefaciliteter, fornyelse i landsbyer samt innovation. Man kan søge til mange forskellige formål, og der er et meget bredt emnefelt. Det er vigtigt at undersøge den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi og drøfte din projektide med aktionsgruppens koordinator, som kan give kvalificeret vejledning om projektets muligheder for at opnå tilskud. Der gives ikke støtte til projekter med en projektperiode på over to år, og projektet må ikke omhandle jordbrugsproduktion. 3

4 Hvor meget kan du søge? Tilskud fra LAG eller FLAG kan maximalt gives til 50% af de støtteberettigede udgifter. Pengene udbetales efter dokumentation af afholdte udgifter. Dette betyder i praksis, at du som projektholder skal betale alle udgifterne først, og derefter, når dette er behørigt dokumenteret, kan du få udbetalt op til det beløb, du har fået tilsagn om. Det er en god ide at begrænse projektets størrelse, eller søge til specifikke dele af et større projekt. Det er fordi alle udgifter i dit projekt skal kunne dokumenteres ved udbetalingen. Hvis du fx søger om et tilskud på kr. til et projekt, som samlet koster 5 mio. kr., skal samtlige udgifter i projektet anerkendes og dokumenteres som støtteberettigede, for at man kan få udbetalt de kr. Sådan søger du om tilskud Ansøgningsforløbet foregår i store træk som følger: Kontakt den lokale koordinator Ansøger sender ansøgning elektronisk (i PROMIS) til den lokale LAG/FLAG i det område, hvor projektet skal gennemføres. LAG/FLAG sender et kvitteringsbrev til ansøger. Bestyrelsen for LAG/FLAG behandler og prioriterer ansøgningen på et bestyrelsesmøde. LAG/FLAG kan efter bestyrelsens behandling, men før Erhvervsstyrelsens afgørelse er meddelt, give en igangsætningstilladelse for ansøgers egen regning og risiko. LAG/FLAG sender ansøgningen med indstilling om tilskud til Erhvervsstyrelsen, eller meddeler afslag til ansøger. Erhvervsstyrelsen kontrollerer, om projektet ligger inden for bekendtgørelsens rammer (legalitetskontrol). Erhvervsstyrelsen meddeler ansøger tilsagn om tilskud eller afslag. PROMIS Erhvervsstyrelsens online projekthåndteringssystem Du skal anvende et online projekthåndteringssystem (PROMIS), til LAG og til FLAG. Det skal anvendes både ved ansøgning om tilskud, ved eventuelle projektændringer samt ved anmodning om udbetaling af tilskud og i forhold til effektmåling. Når du logger på ansøgningsskemaet, skal du gemme dit login og password, så du til enhver tid kan logge på igen fx i forbindelse med ansøgning om projektændring/budgetændring og projektoverdragelse. Du kan altid finde din ansøgning med bilag i PROMIS. Ansøgningsskemaet gemmer de indtastede oplysninger løbende, og tilpasses afhængigt af, hvad du søger til, og hvad du vælger at udfylde eller svare på. Du kan altid gå tilbage og lave rettelser i ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet indeholder flere spørgsmål om effekter og resultater af projektet som du, som ansøger, skal forholde dig til. EU og Erhvervsstyrelsen har stor fokus på, at de penge der gives til projekterne, har gode og målbare effekter. Du vil blive bedt om at beskrive opfyldelsen af disse mål, når du anmoder om udbetaling af dit tilskud ved projektets afslutning, og igen to år efter projektets afslutning. I den lokale aktionsgruppes bestyrelses bedømmelse indgår i øvrigt otte prioriteringskriterier: 4

5 1. Projektbeskrivelse og ansøger 2. Relevans 3. Synlighed 4. Lokal forankring 5. Samarbejde 6. Innovation 7. Bæredygtighed 8. Effekter Derfor er det vigtigt, at du som ansøger forholder dig til de otte prioriteringskriterier. Betingelser for tilsagn om tilskud (fra Bekendtgørelse nr. 305 af 29/03/2016, 13): 1. Ansøgningen redegør for, hvordan projektet bidrager til opfyldelse af målsætningerne i den lokale aktionsgruppes godkendte udviklingsstrategi, 2. ansøger afgiver de oplysninger, som bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe og Erhvervsstyrelsen anmoder om til brug ved sagsbehandlingen, 3. der medfølger en forretningsplan ved ansøgning om tilskud til etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder, 4. ansøgning om tilskud til erhvervssamarbejde vedlægges en plan og samarbejdsaftale med angivelse af samarbejdspartnere og den ansvarlige for samarbejdets gennemførelse og økonomi, 5. at det er den til enhver tid værende tilsagnshaver, der gennemfører projektet, 6. tilsagnshaver dokumenterer, at nødvendige offentligretlige tilladelser er opnået endeligt inden anmodning om udbetaling, 7. det af ansøgningen fremgår, om indkøb i det tilsagnsberettigede projekt eller dele heraf er omfattet af EU s udbudsregler, udbudslovens eller tilbudslovens regler, 8. udgifternes rimelighed kan dokumenteres, 9. tilsagnshaver indestår for, at projektet er gennemført, at alle fakturaer er betalt, og at afsluttende projektrapport er indsendt til den lokale aktionsgruppe senest to måneder efter, projektet er afsluttet. Dette gælder dog ikke, hvis Erhvervsstyrelsen har meddelt dispensation herfra, eller hvis tilsagnet er udstedt i perioden 1. juli 2020 til 31. december 2020, i hvilket tilfælde tilsagnshaver indestår for, at projektet er gennemført, at alle fakturaer er betalt, og at afsluttende projektrapport er indsendt til den lokale aktionsgruppe senest to måneder efter, projektet er afsluttet. Dog senest den 1. juli at produktive investeringer, hvortil der er ydet tilskud, opretholdes i mindst fem år, efter at tilsagnshaver har modtaget den endelige afregning af tilskuddet, 11. tilsagnshaver holder al dokumentation m.m. vedrørende projektet tilgængeligt i fem og et halvt år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud, 12. tilsagnshaver indestår for, at løn til betaling for en arbejdsindsats er direkte relateret til projektet og kan dokumenteres ved lønsedler, 13. tilsagnshaver indestår for, at kontrolmyndigheden, dvs. Erhvervsstyrelsen eller den myndighed, Erhvervsstyrelsen anmoder om at udføre kontrol, har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol på stedet. Erhvervsstyrelsen kan i tilsagnsskrivelsen fastsætte yderligere betingelser for tilsagnet. 5

6 Du finder Tjekliste til brug ved ansøgning om LAG eller FLAG tilskud sidst i denne vejledning. Tjeklisten kan du bruge til at orientere dig nærmere om de emner, du skal tage stilling til, når du ansøger. Nogle vil være relevante for dig, andre ikke. Brug listen til at sikre, at du har læst og forstået kravene. Projektudgifter, der er tilskudsberettigede (fra BEK nr. 305 af 29/03/2016, 14): Der kan ydes tilskud til udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet, og som er direkte relateret til projektet. Udgifterne kan omfatte: 1. Materielle omkostninger, herunder køb af materialer, udstyr og brugt udstyr på visse betingelser. 2. Immaterielle investeringer, herunder erhvervelse eller udvikling af computersoftware og erhvervelse af patentrettigheder, licenser, ophavsret eller varemærker. 3. Opførelse eller forbedring af fast ejendom. 4. Køb eller leje i projektperioden af nye maskiner og nyt udstyr. 5. Generalomkostninger i forbindelse med de under punkt 3 og 4 nævnte udgiftstyper, herunder honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter til rådgivning om miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, gennemførlighedsundersøgelser mv. 6. Udgifter vedrørende forberedelse og fremme af samarbejde. 7. Løn til betaling for en arbejdsindsats direkte relateret til projektet. 8. Rejseomkostninger direkte relateret til projektet, der er billigst muligt, herunder kørselsgodtgørelse i henhold til statens laveste takst på tidspunktet for kørslen til tilsagnshaver og dennes medarbejdere. 9. Testaktiviteter m.v., der ligger forud for udviklingsaktiviteter. 10. Udviklingsomkostninger. 11. Andre omkostninger, som er af væsentlig betydning for gennemførelsen af projektet. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte generelle rammer for timesatserne til løn for projekttilknyttede medarbejdere. Lønnen må indeholde 15 % i overhead. Ansøger skal være opmærksom på at kunne dokumentere rimelige priser på ansøgningstidspunktet. Se skema som bilag til denne vejledning. Frivilligt og ulønnet arbejde kan indgå som en del af din egenfinansiering af projektet med 100 kr. pr. time. Dette gælder dog kun for projekter vedrørende forbedring af rammevilkår i landdistrikterne, hvis projektet har almennyttig karakter. Det samlede tilskudsbeløb til et projekt, hvori der indgår frivilligt arbejde, kan ikke overstige de samlede reelt afholdte tilskudsberettigede udgifter, og mødedeltagelse må højst udgøre 20 % af det frivillige arbejde. Der kan gives støtte til afholdte transportomkostninger (altid kun til Statens laveste takst) i forbindelse med den frivilliges udførelse af sit støtteberettigede arbejde. Erhvervsstyrelsen skal godkende udgifterne som tilskudsberettigede. Projektudgifter, der ikke er tilskudsberettigede (fra BEK nr. 305 af 29/03/2016, 17) 1. Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har givet tilladelse til at iværksætte projektet for egen regning og risiko. 6

7 2. Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden Erhvervsstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet, medmindre bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har givet skriftlig tilladelse til at iværksætte projektet. 3. Udgifter i form af naturalydelser, bortset fra frivilligt arbejde, der udføres i forbindelse med almennyttige projekter. 4. Køb og leje af brugt udstyr og brugt materiel (medmindre Erhvervsstyrelsen har meddelt tilladelse hertil). 5. Udgifter til leasing af udstyr og materiel. 6. Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud. 7. Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning. 8. Finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra Erhvervsstyrelsen. (Udgifter til de nævnte kan være tilskudsberettigede, hvis den pågældende udfører andre opgaver). 9. Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver. 10. Køb af fast ejendom, herunder køb af jord. 11. Driftsudgifter, herunder husleje, med mindre Erhvervsstyrelsen har meddelt tilladelse hertil under temaerne etablering af små virksomheder og mikrovirksomheder, Erhvervssamarbejde samt innovation. 12. Simple genanskaffelser. 13. Udgifter forbundet med jordbrugsproduktion. 14. Udgifter til øl og vin, der overstiger 500 kr. pr. arrangement, medmindre Erhvervsstyrelsen har meddelt tilladelse hertil. (Udgifter til spiritus er aldrig tilskudsberettigede). 15. Løn til tilsagnshaver herunder direktører i virksomheder og formænd i foreninger. 2. Projektets gennemførelse Når du har fået dit tilsagn fra Erhvervsstyrelsen, kan du gå i gang med projektet. Du kan have fået en igangsætningstilladelse fra din lokale aktionsgruppe, hvori det fremgår, at du kan igangsætte dit projekt for egen regning og risiko, før du har fået tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen. Det er vigtigt, at du læser tilsagnet meget grundigt. Hvis du ikke overholder de krav, der stilles i tilsagnet, vil det få betydning for, hvorvidt du kan få udbetalt dit tilskud. Projektet skal gennemføres som ansøgt, både hvad angår indhold og budget. Hvis der sker ændringer i projektet af indholdsmæssig eller budgetmæssig karakter, eller hvis projektet overdrages til en anden, skal du, via den lokale aktionsgruppe, søge om godkendelse af dette. Erhvervsstyrelsen træffer endelig afgørelse om projektændringer. Du skal have godkendelsen fra Erhvervsstyrelsen, inden ændringen iværksættes, medmindre aktionsgruppen har godkendt iværksættelse af ændringen for egen regning og risiko (tidligst fra tidspunktet for aktionsgruppens godkendelse er meddelt). Alle udgifter i projektet skal dokumenteres for at være støtteberettigede. At sikre sin dokumentation løbende er derfor meget vigtigt og gør det nemmere for dig på udbetalingstidspunktet. Vær især opmærksom på følgende: 7

8 Fakturaer skal være udstedt til tilsagnshaver (den, som er godkendt af Erhvervsstyrelsen som tilsagnshaver enten fra begyndelsen af projektet eller ved en senere, godkendt overdragelse af projektet). Timesedler for godkendt, udført arbejde i forbindelse med projektet skal udfyldes løbende og underskrives og dateres korrekt. For frivillige skal det fremgå, hvilke arbejdsopgaver den frivillige har udført. Der skal være dokumentation for, at udgifter er betalt til den, der har udstedt fakturaen. Hvis der er anden form for dokumentation/registreringer, så husk at indhente det løbende og gemme det. Tag eventuelt billeder undervejs i projektet, hvis det ikke handler om fysiske investeringer, som er af blivende karakter, Sørg for at have offentlige tilladelser på plads, Overhold tilbudsloven, skiltningskrav, og hver opmærksom på skatteregler og moms. Se uddybning i tjeklisterne vedrørende ansøgning og udbetaling sidst i denne vejledning. Brug Tips til at holde styr på projektets dokumentation sidst i vejledningen. Du skal allerede ved projektstart sætte dig ind, hvad der kræves, når du skal anmode om udbetaling af dit tilskud. Hvis du skal ændre dit projekt Generelt Ansøgning om ændringer skal være begrundet og skal indsendes til den lokale aktionsgruppe til godkendelse inden den godkendte projektperiodes udløb. Projektholder opfordres til at indsende anmodning om projektændringer til den lokale aktionsgruppe senest tre måneder inden ændringen skal træde i kraft, således at sagsbehandling kan finde sted. Der kan ikke anmodes om ændringer efter projektperiodens udløb. En ændring kan også være, at projektet opgives, eller projektholder går konkurs. Budgetændringer Det budget, der er givet tilskud til, skal overholdes. Det er en god ide at have et særskilt projektregnskab, således at der hele tiden er overblik over det. Projektet skal styres efter de regler, der gælder for udbetaling, så det er helt afgørende at sætte sig ind i dem fra start. De fleste budgetposter må afvige med 10 %, uden at der skal søges om godkendelse af en budgetændring, så længe det samlede godkendte budget ikke overskrides. Det forudsætter som følge heraf, at andre budgetposter reduceres. Hvis du ønsker at ændre i det samlede budget, fx en tilføjelse af en ny omkostningsart eller en ændring i fordelingen mellem flere omkostningsarter, og ændringen udgør mere en 10 %, skal der altid anmodes om ændring. Nye budgetposter og ændring af godkendte budgetposter vedrørende projektansættelse, konsulenter og frivilligt arbejde skal altid godkendes. Ændringer i projektets indhold Det er vanskeligt at vurdere, hvornår en ændring af et projekt, er så væsentlig, at den skal have forudgående godkendelse. Det anbefales at drøfte det med koordinator og at søge om tilladelse, hvis man er i tvivl. 8

9 Overdragelse af projektet til anden tilsagnshaver Der kan ske overdragelse af projektet til anden tilsagnshaver, typisk en juridisk person af samme karakter som den gamle tilsagnshaver. Overdragelse til anden tilsagnshaver kræver tillige forudgående godkendelse. Der skal ansøges ved brug af et særligt skema (Findes på Projektforlængelser Projektperioden er angivet i tilsagnsbrevet og kan højst være på to år, men Erhvervsstyrelsen kan give dispensation for dette, hvis den lokale aktionsgruppe indstiller til godkendelse. Ansøgningen skal indsendes til den lokale aktionsgruppe, så den kan behandles og videresendes til Erhvervsstyrelsen, inden projektperioden udløber. Hvis der ikke bliver søgt om projektforlængelse inden udgangen af projektperioden, vil tilsagnet bortfalde helt. Ved ændringer i dit projekt - søg altid vejledning hos din koordinator. 3. Udbetaling af tilskud Udbetaling af tilskud kan kun finde sted, når udgifterne er betalt, og når dette er dokumenteret på korrekt vis. Tilskuddet udbetales først, når projektet er afsluttet. Ved erhvervsrettede projekter med tilsagn om tilskud på mindst kr., kan man ansøge om en rateudbetaling på mindst 20 % og højst 80 %, af tilsagnsbeløbet, når en tilsvarende andel af projektets udgifter er dokumenteret betalt. Du finder Tjekliste til brug ved ansøgning om udbetaling af LAG eller FLAG tilskud sidst i vejledningen. Den kan med fordel anvendes ved anmodning om udbetaling af tilskud. Forløbet ved ansøgning om udbetaling af tilskud Anmodning om udbetaling af tilskud (inklusive relevante bilag) uploades i online systemet PROMIS, og sendes til den lokale aktionsgruppe, der sender det videre til Erhvervsstyrelsen. Anmodning om slutudbetaling skal være den lokale aktionsgruppe i hænde senest to måneder efter projektperiodens udløb, som angivet i tilsagnsbrevet med eventuelt senere godkendte ændringer. Hvis udbetalingsanmodningen indsendes for sent, vil det medføre, at dit tilskud bortfalder. Slutudbetalingsanmodningen skal vedlægges en slutrapport, der udfyldes i projekthåndteringssystemet PROMIS. til LAG og til FLAG. Sagsbehandlingen af din anmodning kan først afsluttes, når sagen er tilstrækkelig oplyst, hvilket betyder, at alle de nødvendige dokumenter er til stede. Vær derfor meget omhyggelig med at få sendt alle bilag ind fra starten, det betyder, at sagsbehandlingen går hurtigere. Hvis der er fejl i dokumentationen, vil Erhvervsstyrelsen skulle afslå din udbetalingsanmodning helt eller delvist. Dette gælder fx, hvis en faktura ikke er udstedt til tilsagnshaver, eller hvis det ikke kan dokumenteres, at pengene er betalt til udsteder af fakturaen. 9

10 Hvis du ikke reagerer på eventuelle henvendelser fra Erhvervsstyrelsens vedrørende manglende eller fejlagtige oplysninger inden for en konkret fastsat frist, vil der blive truffet afgørelse på det foreliggende grundlag, og du vil som udgangspunkt ikke have et krav på at få sagen vurderet på ny. Udbetalte tilskud indberettes til SKAT og vil være personlig indkomst, hvis du søger som privatperson. Støtte modtaget på CPR nr. vil blive modregnet i indkomstafhængige ydelser. Sanktioner ved udbetaling (ekstra reduktion i udbetaling) Det er meget vigtigt, at du ikke anmoder om udbetaling af større tilskud, end du er berettiget til. Hvis du indsender en udbetalingsanmodning på et beløb, som viser sig ikke at kunne udbetales på grund af manglende dokumentation, er Erhvervsstyrelsen forpligtet til at reducere i beløbet til udbetaling, og der kan indtræde en yderligere sanktion. Dette betyder, at hvis forskellen på det beløb, du har anmodet om er mere end 10 % større, end du er berettiget til efter den indsendte dokumentation, fratrækkes der yderligere et beløb svarende til differencen på det beløb, der anmodes om. Har du fx anmodet om udbetaling af kr. men kun er berettiget til kr., fratrækkes der kr. fra det beløb, du er berettiget til, og du får kun udbetalt kr. Sanktionen i medfør af 10 % reglen kan medføre bortfald af hele tilsagnet, men kan dog ikke medføre, at der opstår et krav mod dig, medmindre der er sket rateudbetaling undervejs i projektperioden. 4. Opretholdelsesfasen Fysiske aktiver Projektets fysiske aktiver (produktive investeringer) skal bevares i fem år fra slutudbetalingen, hvis de ikke er forgængelige. Erhvervsstyrelsen har ret til at kontrollere, at de er opretholdt. Hvis de fysiske aktiver ikke kan dokumenteres at være i din besiddelse, vil Erhvervsstyrelsen som hovedregel rejse en sag om tilbagebetaling af projektstøtten. I tilfælde af, at projektet overdrages til en ny tilsagnshaver, indtræder den ny tilsagnshaver i alle forpligtigelser og projektets fysiske aktiver skal bevares af pågældende i henhold til tilsagnet. Begrebet produktive investeringer står i forordningsgrundlaget og defineres her som fysiske elementer, der er en forudsætning for at projektet kan gennemføres, fx ombygninger, maskiner samt adgangsforhold, brugsret og lignende. Kontrol og revision Som tilsagnshaver skal du gemme al dokumentation i fem år og seks måneder fra tidspunktet for slutudbetalingen. Du skal også stå til rådighed for kontrol og besigtigelse af projektet i denne periode. I projekter vedrørende støtte til erhvervsprojekter, som kan medføre konkurrenceforvridning, skal bilagene gemmes i 10 år. 10

11 Som tilsagnshaver forpligter man sig til aktivt at deltage i alle typer af kontroller og revisioner, også efter projektet er afsluttet. Man forpligter sig også til at indrapportere effekter og resultater af projektet to år efter projektets afslutning. Klageadgang Hvis en LAG/FLAG bestyrelse ikke vil imødekomme en ansøgning og således videresende den til endelig godkendelse i Erhvervsstyrelsen, kan ansøgere klage over det retlige indhold i afgørelsen. Det betyder, at Erhvervsstyrelsen kan efterprøve, om den lokale aktionsgruppe har anvendt reglerne for beregning af projektets scorer korrekt, og at regler om habilitet mv. har været overholdt ved behandlingen af projektet. Erhvervsstyrelsen kan ikke efterprøve det skøn, der udøves af den lokale aktionsgruppe, når den fastsætter størrelsen af støtten/støtteprocenten. Klagen skal indgives via den lokale aktionsgruppe senest fire uger efter modtagelsen af den afgørelse, det vedrører. Erhvervsstyrelsens afgørelser, herunder vedrørende udbetaling, er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 11

12 Tjekliste til brug ved ansøgning om LAG eller FLAG tilskud (supplement til afsnit 1) Ansøgningsskema Rimelige priser ved køb over kr. eks. moms Udbudsregler (Tilbudsloven) Mellemfinansiering Anden offentlig finansiering Vedtægter Tilladelser Brugt udstyr Moms bindende svar Konsulentydelser og andre varer- og tjenesteydelser Projektansættelser Rejseomkostninger Frivilligt arbejde Forretningsplan (Erhvervsprojekter) Samarbejdsplan (Erhvervsprojekter) Nærstående leverandører (armslængdeprincippet) Skal udfyldes online og underskriftsbilag printes, underskrives og vedhæftes igen. Skema findes her: LAG ansøgninger: FLAG ansøgninger: Dokumentation for rimelige priser skal vedhæftes. Der skal vedhæftes to-tre sammenlignelige tilbud. Dokumentation for overholdelse af udbudsregler. Dette er relevant ved byggeog anlægsprojekter på over kr. ekskl. moms. Udbyder skal sende fælles opfordringsbrev til de 2-3 entreprenører, der ønskes bud fra. Skema findes på livogland.dk Skal dit projekt mellemfinansieres, dvs. er der andre end dig som tilsagnshaver, der skal betale udgifterne eller lægger pengene ud? Dette skal godkendes af Erhvervsstyrelsen. Uanset en godkendt mellemfinansiering skal fakturaer altid udstedes til tilsagnshaver. Får du midler fra andre offentlige instanser til at finansiere projektet, skal dokumentation vedhæftes, fx kopi af tilsagn / bevillingsbrev. Hvis du først finder ud af dette senere, indsendes dokumentationen med anmodningen om slutudbetaling. Mider fra private fonde, der udbetaler til almennyttige formål eller støtter erhvervsprojekter er ikke offentlige midler i relation til medfinansiering. Hvis ansøger er vedtægtsreguleret, fx er en selvejende institution, fond, erhvervsråd eller forening, skal gældende vedtægter vedlægges. Hvis projektets aktiviteter kræver offentlige tilladelser, fx miljø- eller byggetilladelser, skal disse indsendes senest med anmodningen om rate- eller slutudbetaling. Køb af brugt udstyr kræver forudgående godkendelse af Erhvervsstyrelsen. Med ansøgningen om køb af brugt udstyr skal medfølge erklæring fra sælger om, at der ikke tidligere er opnået EU-tilskud til udstyret. Du skal tage stilling til moms. Hvis du er delvis momsfradragsberettiget, og ønsker tilskud til moms, skal der vedlægges bindende svar senest ved anmodning om rate eller slutudbetaling fra skattemyndighederne. Se SKATs hjemmeside herom. https://skat.dk/skat.aspx?oid= Ved udgiftsposter over kr. skal der indhentes to tilbud, som ved køb af andre varer og tjenesteydelser. Der skal indsendes en udspecificeret arbejds- og timebeskrivelse og timepris i forbindelse med udbetalingen. Tilsagnshaver, fx virksomhedsejer eller tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer kan ikke være projektansat i eget projekt. En virksomheds medarbejdere kan projektansættes. Projektkontrakt og lønsedlerne er dokumentation. Hvis der indgår transportudgifter til projektansatte og til tilsagnshaver, skal det fremgå af budgettet for at være tilskudsberettiget. Udgifter til transport til konsulenter kan ikke sættes her, men skal være indeholdt i timeprisen. Der kan ydes støtte til transport, der er forbundet med projektets gennemførelse fx til og fra leverandører også når det er via frivilligt arbejde. Ved almennyttige projekter kan frivilligt, ulønnet arbejde indgå som en del af finansieringen af projektet med 100 kr./timen. Dog højest svarende til 50 % af de samlede, tilskudsberettigede, og reelt afholdte udgifter i projektet. Mødeaktivitet kan højst udgøre 20 % af de frivillige timer for at være støtteberettiget. Forretningsplan skal udarbejdes og vedhæftes. Se fx https://startvaekst.virk.dk/ for inspiration. Er der tale om erhvervssamarbejde, skal der laves en samarbejdsplan (samt en forretningsplan, hvis det er et erhvervsprojekt). Du skal oplyse, hvis du handler med nærtstående eller firmaer, der kontrolleres af dig selv eller nærtstående. Nærtstående er forældre, bedsteforældre, børn, 12

13 børnebørn, søskende (disses ægtefæller) samt dine nevøer og niecer. I så fald må der kun handles til kostpris. Tips til at holde styr på projektets dokumentation Denne side bruges som inspiration til, hvad du skal være opmærksom på, når dit projekt er i gang. Opret en fysisk mappe Vi anbefaler, at du laver en særskilt fysisk mappe, som kun relaterer sig til dit projekt. Her kan du opbevare dit tilsagnsbrev (som du har læst grundigt) og al anden korrespondance, du har med den lokale aktionsgruppe og Erhvervsstyrelsen. I mappen arkiverer du fakturaer og anden dokumentation (bilag, tilladelser, fotodokumentation af skiltningskrav, osv.). Tilsagn om anden offentlig medfinansiering med angivelse af, at det vedrører dette projekt, kan også opbevares her. Udskriv løbende dine kontoudtog og underbilag og dokumentation for, at det er fakturaudsteder, der er modtager af betalingen, og angiv bilagsnumre (som også fremgår af fakturaerne) på de forskellige posteringer, fordi du skal indsende det i forbindelse med udbetalingsanmodning. Hvis der i dit projekt indgår frivilligt arbejde (almennyttige projekter under LAG rammevilkår), så sørg for, på månedlig basis, at sikre dig at de frivillige udfylder og underskriver timesedler (find standard på livogland.dk). Tilsagnshaver skal også underskrive timesedlerne. Det skal gøres i umiddelbar forlængelse af udgangen af den pågældende måned. Husk at datere underskrifterne. Hav styr på antallet af de frivillige timer. Hvis der sker en overskridelse af frivillige timer, skal der ansøges om projektændring, eller også skal de overskydende timer udelades af regnskabet, og ikke indsendes med din udbetalingsanmodning. Hvis der er projektansættelser i dit projekt, opbevarer du evt. stillingsopslag, kontrakter, aftaler eller lignende. Samtidig skal du opbevare lønsedler, timesedler og andet relevant materiale. Eget timeregistreringssystem gælder også. Skriv timesedlerne ud løbende, så er det mere overskueligt til sidst. Projektansættelser kræver altid en særskilt kontrakt med angivelse af arbejdsopgaver og omfang. Underskrevet timeregnskab samt kopi af lønsedler indsendes med anmodning om udbetaling. Et årsværk er fastsat til 1720 timer. Hvis der indgår konsulentarbejde eller andre leverandørydelser i dit projekt, kan du opbevare opfordringsskrivelser, tilbud / udbud, kontrakter osv., så det er samlet et sted. Du skal således kunne dokumentere rimelige priser og udbudsprocesser specielt ved bygge- og anlægsprojekter. Husk at kørsel skal være indeholdt i timesatsen for konsulenter. Hvis der indgår rejseafregning (findes på livogland.dk) i dit projekt, kan du løbende sørge for at samle dokumentationen i mappen. Når det gælder kørsel, er det en god ide at printe forsiden på fx Krak ruteplanlægning, hvor det angives, at der køres fra adresse A til adresse B, og at der er XX kilometer. Det er god dokumentation, og hvis det samles løbende, er det med til at reducere en opgave, der til tider kan være en tidsmæssig krævende opgave. Du kan anmode de personer, som 13

14 skal have kilometergodtgørelse om at gøre det, samtidig med deres anmodning om godtgørelse. Husk at der kun kan gives tilskud til Statens laveste takst. Regnskab Hvis man har et regnskabssystem, er det en god ide at lave en særskilt kontostreng, som kun har med projektet at gøre. Opret gerne en særskilt konto i din bank til dit projekt. Det vil gøre det meget nemmere i sidste ende at kunne dokumentere dine udgifter og betalinger. Lav et budgetstyringsskema/brug bilagsoversigten, hvor du har de specifikke tilskudsberettigede udgiftsposter, som fremgår af dit tilsagn. Sørg for, at de ikke overskrides med mere end 10 % (hvis der er udsigt til dette, så anmod om en budgetændring). Du kan med fordel starte med at indføje alle dine bilag i dette skema, så du løbende har styr på nummerering af både fakturaer og bilag, som du samler i din mappe. Budgetændringer/afvigelser i opadgående retning forudsætter normalt, at der er tilsvarende budgetændringer i nedadgående retning. Hvis du har søgt SKAT om et bindende svar om, at tilsagnshaver er delvis momsregistreret, er det vigtigt at dette opbevares og kan medsendes, når du indsender anmodningen om udbetaling af tilskud. Vær opmærksom på, at der kan være lange sagsbehandlingstider i SKAT. 14

15 Tjekliste til brug ved anmodning om udbetaling af LAG eller FLAG tilskud (supplement til afsnit 3) Tilsagnshaver Fakturaer skal være udstedt til tilsagnshaver, som skal have betalt alle udgifter Er projektet gennemført som i tilsagnet? Er projektet gennemført indenfor projektperioden? Er betaling sket rettidigt? Hvor meget må udgiftsposterne afvige fra budgettet i tilsagnet? Budgetændringer, der altid skal godkendes. Udbetalingsanmodning Bilagsoversigt Bilag til udbetalingsanmodningen Bilagsnummerering Fakturaer Kreditnotaer Fakturabeløb Dokumentation for betaling (udskrift fra bank) Anden offentlig medfinansiering Projektansættelse Rejseafregning Projektet skal være gennemført af tilsagnshaver. Tilsagnshaver skal betale alle udgifterne til projektet, med mindre mellemfinansiering via en kommune eller anden er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Uanset mellemfinansieringen skal fakturaen altid udstedes til tilsagnshaver. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at projektet er gennemført i overensstemmelse med de betingelser, som fremgår af tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen. Søg evt. godkendelse af ændring i god tid, inden ændringen iværksættes. Projektperioden fremgår af tilsagnsbrevet eller eventuelle godkendte projektforlængelser. Alle fakturaer skal være dateret inden for projektperioden. Tilsagnshaver skal kunne dokumentere, at projektudgifterne er betalt inden rettidig modtagelse af anmodning om slutudbetaling. Ved anmodning om udbetaling må udgifterne under hver enkelt tilskudsberettigede udgiftspost kun overstige det godkendte med op til 10 pct. Frivilligt arbejde eller timesatser for konsulenter og projektansatte, må ikke afvige uden Erhvervsstyrelsens godkendelse. Det er desuden en forudsætning, at der er et tilsvarende mindre forbrug på en eller flere af de andre poster, således at det samlede godkendte tilskudsgrundlag ikke er højere end det oprindelige tilskudsgrundlag. Budgetændringer over projektperioden, der er over 10 %. Ved konsulentydelser, projektansættelser og frivillige skal alle ændringer målt over den samlede projektperiode godkendes. Ændringer skal godkedes af LAG/FLAG, der indsender til Erhvervsstyrelsen til endelig afgørelse. Log på PROMIS og udfyld og underskriv udbetalingsanmodningen. Den underskrevne anmodning skal uploades som bilag i PROMIS. Udfyld bilagsoversigten med oplysning om alle bilag, der er tilskudsberettigede. Der skal angives fakturanummer samt dato for betaling. Bilag der vedlægges bilagsoversigten skal påføres et bilagsnummer svarende til det nummer, som ansøger anfører i bilagsoversigten. Bilagene nummereres og vedlægges i den rækkefølge, som de er anført i bilagsoversigten. Der skal være en tydelig sammenhæng mellem bilagsoversigten, fakturaerne og betalingsdokumentationen. Dvs. at man hurtigt skal kunne se, at betaling 1 vedrører faktura 1 og fremgår som nr. 1 på bilagsoversigten og så fremdeles. Kopi af alle fakturaer (nummereret), der er anført på bilagsoversigten, skal vedlægges udbetalingsanmodningen. Fakturaen skal angive leverandøren og dennes CVR.nr., moms m.v. i henhold til SKATs regler. Kopi af kreditnotaer, hvis der findes sådanne, skal også vedlægges. Hvis der af en faktura fremgår andre beløb end det, der er tilskudsberettiget, skal de tilskudsberettigede beløb fremhæves, og beløbet skal svare til det, der er anført i bilagsoversigten. Der skal vedlægges dokumentation for, at alle fakturaer er betalt. Dette kan gøres ved at vedlægge kopi af en udskrift af betalingsdetaljer fra banken, der viser, at fakturaudsteder også er den, der modtager beløbet. Udskrift fra bogføringssystemer kan ikke godkendes som betalingsdokumentation. Dette gælder også for kommuner. Kopi af dokumentation for modtagelse af anden offentlig medfinansiering, hvis der indgår anden offentlig medfinansiering i projektet. Hvis tilsagnshaver har modtaget tilsagn om tilskud til projektansatte, skal ansættelseskontrakter for de projektansatte, lønsedler og timeregnskab vedlægges. Kontrakten skal være underskrevet og dateret af både den ansatte og projektholder inden den indsendes med lønsedlerne med anmodningen om slutudbetalingen. Evt. rejseafregninger for tilsagnshaver og dennes projektansatte, hvis der er opnået tilsagn om tilskud rejseudgifter. 15

16 Frivilligt arbejde og projektrelevante transportomkostninger Brugt udstyr Rimelige priser og udbudsregler Frist for indsendelse af anmodning om udbetaling Frist for udbetalingsanmodning Besigtigelse ved tilskud over kr. De minimis (Erhvervsprojekter hvor støtten kan være konkurrenceforvridende) Øvrige bilag Skiltning Formidling og markedsføring Slutrapport Delvis momsregistreret? Godkendelser fra offentlige myndigheder Er investeringen gennemført? Mellemfinansiering Timeopgørelser for frivillige, hvis der er opnået tilsagn om tilskud til frivilligt arbejde. Disse skal være underskrevet af både den frivillige og tilsagnshaver og angive de opgaver den frivillige har udført. Erklæring fra sælger om, at der ikke tidligere, dvs. de seneste 7 år, er ydet EU-tilskud til det pågældende brugte udstyr, hvis der er opnået tilsagn om tilskud til køb af brugt udstyr. Tilsagnshaver skal kunne dokumentere, at der er tale om rimelige priser, og at tilbudslovens regler er overholdt ved bygge-og anlægsprojekter over kroner eks. moms. Der er særlig opmærksomhed på tilbudslovens 12, stk. 5. Hvis man ikke antager det billigste tilbud/økonomisk mest fordelagtige bud i forbindelse med underhåndsbuddet, fordi bygge-og anlægssagen ligger senere i projektet, skal man gennemføre en ny budrunde, når det er aktuelt. Ansøgningen om udbetaling skal være den lokale aktionsgruppe i hænde senest to måneder efter projektperiodens udløb. Den lokale LAG sender anmodningen således, at den kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest én måned efter projektperiodens udløb. Anmodning om udbetaling skal sendes til den lokale aktionsgruppe senest 2 måneder efter at projektet er afsluttet, medmindre Erhvervsstyrelsen har meddelt dispensation herfra. Forud for udbetaling af tilskud skal projektet besigtiges af et bestyrelsesmedlem eller af koordinatoren for aktionsgruppen, hvis tilskudsbeløbet er kr. eller derover. De minimis erklæring er en erklæring om at virksomheden ikke modtager EU midler på mere end euro over en periode på tre regnskabsår herunder året for modtagelse af LAG/FLAG midler. Bilag som fremgår af tilsagnsbrevet under særlige betingelser. Fotodokumentation for overholdte skiltningskrav. Dette fremgår af tilsagnsbrevet. Gælder for LAG projekter med støttetilsagn på over kr. og gælder ikke for FLAG-projekter. Der skal indsendes dokumentation for at der er anvendt logo som angivet i tilsagnet dvs. på, flyers, programmer, hjemmeside, som har fået støttemidler. (Indgår i PROMIS)Udfyldt slutrapport. Den afsluttende projektrapport skal indeholde en redegørelse for de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet samt projektets forventede og opnåede effekter og skal være underskrevet af tilsagnshaver. Hvis tilsagnshaver er delvis momsregistreret, skal anmodningen om udbetaling af tilskud være vedlagt et Bindende svar fra SKAT, hvor det bekræftes, at det er ansøger, der endeligt bærer en del af momsudgifterne i projektet. Kopi af godkendelse eller erklæring fra offentlig myndighed skal vedlægges, hvis gennemførelse af projektet kræver en godkendelse af en offentlig myndighed fx en byggetilladelse eller en miljøgodkendelse. For projekter som har modtaget over kr. i LAG-støtte skal slutrapporten være vedlagt fotodokumentation for, at investeringen er gennemført. Hvis du har fået mellemfinansieret dit projekt, skal dokumentation for dette vedlægges udbetalingsanmodningen. 16

Den korte brugervejledning til projekter. med LAG og FLAG tilskud

Den korte brugervejledning til projekter. med LAG og FLAG tilskud Den korte brugervejledning til projekter udgivet af Erhvervsstyrelsen, november 2016 med LAG og FLAG tilskud Indledning... 2 Fakta om LAG og FLAG... 2 1. Ansøgningsfasen... 3 Hvem kan ansøge?... 3 Hvilke

Læs mere

Få EU-midler til at skabe lokal udvikling. EUROPÆISKE UNION Europæiske struktur- og investeringsfonde

Få EU-midler til at skabe lokal udvikling. EUROPÆISKE UNION Europæiske struktur- og investeringsfonde Få EU-midler til at skabe lokal udvikling EUROPÆISKE UNION Europæiske struktur- og investeringsfonde Få EU-midler til at skabe lokal udvikling Du gør dig selv en kæmpe tjeneste ved løbende at arkivere

Læs mere

Få EU-midler til at skabe lokal udvikling. EUROPÆISKE UNION Europæiske struktur- og investeringsfonde

Få EU-midler til at skabe lokal udvikling. EUROPÆISKE UNION Europæiske struktur- og investeringsfonde Få EU-midler til at skabe lokal udvikling EUROPÆISKE UNION Europæiske struktur- og investeringsfonde Få EU-midler til at skabe lokal udvikling HAR DU EN IDÉ TIL ET PROJEKT, DER KAN SKABE UDVIKLING ELLER

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Lykke & Fremgang c/o Stine Pilt Olsen Søndergade 2,1 Th 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 35923349 J. nr. MLGP-R-15-0331

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Redtown Bed & Excursions c/o Susan Daniels Torvegade 7 4970 Rødby LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37274488 J. nr. MLGP-E-15-0334 Den

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

LAG Lokal AktionsGruppe

LAG Lokal AktionsGruppe Haderslev Tønder Aganda Om LAG Haderslev-Tønder Udviklingsstrategi og indsatsområder Hvordan søger man tilskud? PROMIS Prioriteringskriterier Hvordan gennemfører man et LAG-projekt? Spørgsmål God arbejdslyst

Læs mere

Beløbet svarer til 49,07 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 49,07 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. The Little Apple, F.M.B.A Torvet 11 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36532548 J. nr. MLGP-R-15-0166 Den 22. december

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

LAG Fanø-Varde Workshop 5. og 6. maj 2015

LAG Fanø-Varde Workshop 5. og 6. maj 2015 LAG Fanø-Varde Workshop 5. og 6. maj 2015 Aftenens program Præsentationsrunde (v. alle) Landdistriktsprogram og LAG Fanø-Varde - budget, udviklingsstrategi, indsatsområder mv. (v. Hanne) Retningslinjer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Tilsagn om støtte til Projekt: Turlandet Tuse Næs 1 - etablering af friluftsaktiviteter for lokale og besøgende

Tilsagn om støtte til Projekt: Turlandet Tuse Næs 1 - etablering af friluftsaktiviteter for lokale og besøgende Turlandet Tuse Næs Bavnen 4 4300 Holbæk Att.: Charlotte Lyngholm LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37043990 J. nr. MLGP-R-16-0426 Dato: 19. april 2016

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Vejledning til projekter med LAG og FLAG tilskud. 8. november 2016

Vejledning til projekter med LAG og FLAG tilskud. 8. november 2016 Vejledning til projekter med LAG og FLAG tilskud 8. november 2016 Kolofon Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen 8. november 2016 Fotograf(er): Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen, LAG-sekretariatet

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø.

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø. Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 16-0335197 Dato: 22. november 2016 CVR-nummer: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Vigersdal

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, 4,

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Natur- og miljøprojekter

Natur- og miljøprojekter Natur- og miljøprojekter Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af natur- og miljøprojekter. Om tilskuddet Hvem kan søge? Ordningen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune:

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune: Skema 2 Dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling eller anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter til løn og administration af den lokale aktionsgruppe Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere