Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 33

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Opgangsbofællesskabet Sudergade Sudergade Helsingør Tlf.: Hjemmeside: (midlertidigt botilbud til voksne) 18 til 65 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse) Pladser i alt: 8 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Marianne Daugaard Jensen (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Denne tilsynsrapport omhandler ét anmeldt tilsynsbesøg den 13. august 2014 og indbefatter udvalgte temaer. Tilsynsbesøget omhandler tema 3 vedrørende målgruppe, metoder og resultater samt indikator under temaet organisation og ledelse. Side 2 af 33

3 Det skal for god ordens skyld bemærkes, at Socialstyrelsens Kvalitetsmodel er generisk, hvorfor emner med lille eller ingen relevans, for ethvert tilbud udløser laveste score. Der er således ikke nødvendigvis tale om retvisende sammenhæng mellem de faktiske forhold og den opnåede score. Botilbuddet Sudergade er normeret til 8 borgere med sindslidelser og som har behov for behandling, støtte og vejledning. Målgruppe: Borgere i alderen 18 til 65 år med angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse. Tilbuddets faglig tilgang er empowerment, resurseorienteret, recoveryunderstøttende tilgang metoden Den Motiverende Samtale (MI). Det er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Socialtilsynet vurderer, at de valgte faglige tilgange og metoder er velbeskrevet og dokumenteret i forhold til tilbuddets daglige indsats og praksis, og at medarbejderne i interview kan omsætte de faglige tilgange og metoder til konkrete eksempler. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en systematisk og struktureret tilgang til at dokumentere mål, indsats, praksis, men at der ikke foreligger evaluering af resultater i forhold til den enkelte borger til løbende brug for egen læring og forbering af indsatsen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med de mål, der ved visitationen er sat for den enkelte borger og omsætter indsatsmålene til en pædagogisk handleplan. Det fremgår imidlertid ikke, af det materiale Side 3 af 33

4 der er Socialtilsynet i hænde, at der kan dokumenteres positive resultater. Socialtilsynet vurderer, at der som udgangspunkt er en faglig tilgang og praksis på tilbuddet, som understøtter, at den enkelte borger bliver set, hørt og anerkendt. Socialtilsynet vurderer, at der er faste ugentlige møder for borgerne, hvor de har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Socialtilsynet bemærker, at det er borgernes møder og at personalet er inviteret med som gæster. Socialtilsynet vurderer, at de ugentlige møder har en meget praktisk karakter. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbudddet generelt set, støtter op om borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der er tale om et struktureret samarbejde med distrikpsykiatrien ligesom der fra tilbuddets side, er en vist fokus omkring at motivere borgerne til en sund livsførelse især i forhold til motion, hvor der er samarbejde med en bruger drevet idrætsforening. Det er Socialtilsynets vurdering, at der ikke internt i tilbuddet er et særlig fokus på sundhed, men at dette kan indgå i de individuelle planer samt mere generelt i eksternt regi. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelse så vidt muligt undgås. Det er envidere Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ikke har særskilt fokus på drøftelser om magtanvendelse, men at personalets pædagogiske tilgang til borgerne gør, at der ikke har været magtanvendelse i tilbuddet i lang tid. Socialtilsynet vurderer, at der ikke bliver dokumenteret og fulgt op på magtanvendelser, da man ikke foretager magtanvendelser. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ikke har et særligt fokus på overgreb, selv om leder og medarbejdere vurderer, at målgruppen generelt er i risiko for overgreb. Socialtilsynet vurderer på baggrund af interview med borgere og personale, at tilbuddets pædagogiske indsats er relevant, når det opleves at overgreb finder sted. Socialtilsynet er opmærksom på, at der ikke er udarbejdet et beredskab på tilbuddet til at forebygge overgreb En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig Side 4 af 33

5 organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. Det er socialtilsynets vurdering ud fra interview med ledelsen, at den daglige ledelse har relevante kompetancer i forhold til at lede tilbuddet. Det fremgår, at lederen har relevant erfaring med målgruppen samt en lederuddannelse der understøtter ledelsesfagligheden. *Afgørelse: Påbud: Opmærksomhedspunkter: Godkendelse afventer Under dokumentgennemgang samt interview er Socialtilsynet blevet opmærksom på, at dele af tilbuddets juridiske konstruktion ikke er lovlig i henhold til SEL 107, idet borgerne har lejekontrakter for individuelle boliger i tilbuddet. I henhold til SEL 111 er boformer efter Serviceloven ikke omfattet af lejelovgivningen. Retningslinier for betaling for midlertidige ophold i boformer i henhold til SEL 107 er beskrevet i Bekendtgørelse nr af 12. december Socialtilsynet opstiller som vilkår for den kommende regodkendelse, at tilbuddets juridiske konstruktion lovliggøres inden den (frist: ) Socialtilsynet anbefaler, at Opgangsfællesskabet Sudergade indarbejder effektstyringsredskaber i sin dagligdag, således at man for hver borger kan dokumentere effekten af de pædagogiske indsatser, som igen kan danne rammen for evaluering af indsatser og til brug for egen læring og pædagogisk udvikling i tilbuddet. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet har større fokus på sund kost og motion i tilbuddet og at der med fordel kan tilbydes borgerne individuelle sundhedsplaner. Socialtilsynet anbefaler, at man fra ledelsens side sætter fokus på drøftelser af magtanvendelse samt sikrer, at intern procedure som generelle bestemmelser ved evt. magtanvendelse er kendt af medarbejderne. Socialtilsynet anbefaler, at ledelsen klart definerer, hvad der forstås ved emnet overgreb med udgangspunkt i tilbuddets målsætning og målgruppe og at der udarbejdes et beredskab på tilbuddet til at forebygge overgreb. Side 5 af 33

6 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder 1. Oplysningsskema. 2. Liste over beboere. 3. Takstgrundlag Sammenfatning af tilsyn Trivselsmåling. 6. APV 7. Opgørelse over fraflyttede borgere. 8. Referat af husmøde. 9. Dagbogsnotat borger. 10. Handleplan borger. - Samspil mellem medarbejdere. - Samspil mellem ledelse og medarbejdere. - Samspil mellem beboere under ophold i fællesstue og under interview beboergrupper i tilbuddet. - Åbningsmøde med daglig leder og 2 medarbejdere. - Interview med 2 medarbejdere. - Interview med 3 borgere. - Interview med daglig leder. Beboere Ledelse Medarbejdere Side 6 af 33

7 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Sudergade 30, 3000 Helsingør Marianne Daugaard Jensen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Tilsynet omfatter tema 3 bedrørende målgruppe, resultater og metoder. Side 7 af 33

8 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 8 af 33

9 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Tilsynet har ikke haft fokus på dette tema hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilsynet har ikke haft fokus på dette tema hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Tilsynet har ikke haft fokus på dette tema hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker Tilsynet har ikke haft fokus på dette tema hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Side 9 af 33

10 borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3 Botilbuddet Sudergade er nomeret til 8 borgere med sindslidelser og som har behov for behandling, støtte og vejledning. Målgruppen er borgere i alderen 18 til 65 år med angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse. Tilbuddets faglig tilgang er empowerment, resurseorienteret, recovery understøttende tilgang og metoden er Den Motiverende Samtale (MI). Det er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender faglige Side 10 af 33

11 tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Socialtilsynet vurderer, at de valgte faglige tilgange og metoder er velbeskrevet og dokumenteret i forhold til tilbuddets daglige indsats og praksis, og at medabejderne i interview kan omsætte de faglige tilgange og metoder til konkrete eksempler. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en systematisk og struktureret tilgang til at dokumentere mål, indsats og praksis, men at der ikke foreligger evaluering af resultater i forhold til den enkelte borger til løbende brug for egen læring og forbering af indsatsen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med de mål, der ved visitationen er sat for den enkelte borger og omsætter indsatsmålene til en pædagogisk handleplan. Socialtilsynet er opmærksom på, at dette ikke nødvendigvis betyder, at der ikke evalueres og dokumenteres på resultater, men at Socialtilsynet ikke har fået fremsendt dokumentation for dette. Det fremgår ikke, af det materiale der er Socialtilsynet i hænde, at der kan dokumenteres positive resultater. Socialtilsynet vurderer, at der som udgangspunkt er en faglig tilgang og praksis på tilbuddet, som understøtter, at den enkelte borger bliver set, hørt og anerkendt. Socialtilsynet vurderer, at der er faste ugentlige møder for borgerne, hvor de har indflydelse på beslutninger Side 11 af 33

12 vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Socialtilsynet bemærker, at det er borgernes møder og at personalet er inviteret med som gæster. Socialtilsynet vurderer, at de ugentlige møder har karakter af meget praktisk karakter. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbudddet generelt set, støtter op om borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der er tale om struktureret samarbejde med distrikpsykiatrien, ligesom der fra tilbuddets side, er et vist fokus omkring at motivere borgerne til en sund livsførelse - især i forhold til motion, hvor der er samarbejde med en brugerdrevet idrætsforening. Det er Socialtilsynets vurdering, at der ikke internt i tilbuddet er særlig fokus på sundhed, men at dette kan indgå i de individuelle planer samt mere generelt i eksternt regi. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats sikre, at magtanvendelse så vidt muligt undgås. Det er envidere Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ikke har særskilt fokus på drøftelser om magtanvendelse, men at personalets pædagogiske tilgang til borgerne, gør at der ikke har været magtanvendelse i tilbuddet i lang tid. Socialtilsynet vurderer, at der ikke bliver dokumenteret og fulgt op på magtanvendelser, da der ikke finder magtanvendelser Side 12 af 33

13 sted. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ikke har et særligt fokus på overgreb. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats generelt arbejder relevant, når det opleves at overgreb finder sted. Socialtilsynet vurderer, at der ikke er udarbejdet et beredskab til at forebygge overgreb. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Socialtilsynet vurderer, at de valgte faglige tilgange og metoder er velbeskrevet og dokumenteret i forhold til tilbuddets daglige indsats og praksis, og at medabejderne i interview kan omsætte de faglige tilgange og metoder til konkrete eksempler. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en systematisk og struktureret tilgang til at dokumentere mål, indsats, praksis, men at der ikke foreligger evaluering af resultater i forhold til den enkelte borger til løbende brug for egen læring og forbering af indsatsen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med de mål, der ved visitationen er sat for den enkelte borger og omsætter indsatsmålene til en pædagogisk handleplan. Det fremgår imidlertid ikke, af det materiale der er Socialtilsynet i hænde, at der kan dokumenteres positive resultater. Socialtilsynet er opmærksom på, at dette ikke nødvendigvis betyder, at der ikke evalueres og dokumenteres på resultater, men at Socialtilsynet ikke har fået fremsendt dokumentation for dette. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i 4 (i høj grad opfyldt) Af Tilbudsportalen fremgår det, at Sudergades målgruppe er borgere i alderen 18 til 65 år med angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse. Desuden beskrives, at tilbuddet henvender sig til voksne borgere med psykisk sygdom, væsentlige funktionsnedsættelser Side 13 af 33

14 forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe og behov for omfattende eller massiv støtte. Ved interview med ledelse fremgår det, at nye beboere ofte kommer fra psykiatriske døgntilbud. De flytter til Sudergade som en slags mellem station mellem den meget intensive støtte på døgninstitutionen og selvstændig bolig. Lederen udtaler, at målgruppen er forholdsvis bred og det kan give udfordringer i forhold til, at borgernes støttebehov kan være meget forskellig. Der er også den udfordring, at nogle af borgerne bor på botilbuddet med lejekontrakt og at nogle af disse borgere egentlig ikke er en del af målgruppen længere og de har ikke et støtte behov der fordrer, at de af faglige årsager skal bo i tilbuddet. Ved interview med medarbejdere fortælles det, at Sudergade er et 107 tilbud, men at 4 af beboerne har lejekontrakter og kan ikkke siges op uanset, om de tilhører målgruppen eller ej. Der laves pædagogiske handleplaner og man arbejder motiverende med dem i forhold til feks mere selvstændig bolig. Lederen ser en udvikling i målgruppen på den måde, at der tidligere flyttede borgere ind som var mere præget af klassiske psykiatriske diagnoser. I dag er det borgere feks med ADHD, som lederen giver udtryk for at opleve som en slags "skraldespandsdiagnose" for den gamle borderline diagnose. Den nye gruppe af borger er i højere grad brugere af moderne teknologi herunder mobiltelefon. Nogle af borgerne bruger også sociale medier og her har botilbuddet glæde af at have unge studerende, der bedre kan være med omkring borgerne om dette. Medarbejderne beskriver tilbuddets målgruppe som værende borgere med svær psykisk lidelse som skizofreni, og borderline. Enkelte får ikke medicin og det er primært fordi, de ikke ønsker det. Medarbejderne oplever ligeledes en ændring i målgruppen og nævner, at de feks har fået en borger med ADHD. De føler, at de løbende bliver klædt på fagligt til de nye udfordringer, der kommer med Side 14 af 33

15 målgruppen. Blandt andet har medarbejderne haft kursus i misbrug og konflikthåndtering og der er en medarbejder, som via uddannelse har erhvervet særlig kompetance omkring ADHD. Socialtilsynet spørger ind til, at det er nævnt, at der samarbejdes med kriminalforsorgen omkring borgere med behandlingsdom og om personalet oplever, at det er et dilemma, at disse borgere er underlagt foranstaltninger, som de ikke nødvendigvis ønsker - set i forhold til, at man arbejder ud fra at borgerne skal bestemme over eget liv og at metoden, tager udgangspunkt i borgerens egne forandringsønsker. Medarbejderne giver udtryk for, at de ikke oplever, at det er et dilemma, idet det er domstolene, der har bestemt det. Personalet fokuserer på ressourserne i borgernes liv og arbejder udfra de vilkår, som nu er givet borgeren. På Tilbudsportalen fremgår det, at den faglige tilgang er empowerment, resurseorienteret, recoveryunderstøttende tilgang. Ledelsen udtrykker, at den faglige tilgang primært handler om, at få fat i borgerens iboende ressourcer og at man har valgt at bruge er Den motiverende samtale som metode. Lederen giver udtryk for, at han oplever, at metoden kan bruges på alle - både på den meget udfordrede borger og den der er på vej til at opnå et mere selvstændigt liv. Medarbejderne fortæller, at de oplever, at Den motiverende samtale giver god mening. Medarbejderne eksempliciferer metoden ved at beskrive, at den tager udgangspunkt i borgernes egne forandringsønsker og man laver mål og delmål og følger op på dem. Medarbejderne omtaler som eksempel på metoden, hvordan man konkret via spørgsmål kan hjælpe borgeren til at fokusere på forandringsønsker. Metoden fordrer, at man understøtter, at det er borgernes ønsker der arbejdes med og ikke hvad personalet eller andre mener, at der skal fokus på. Medarbejderne giver ved interviewet udtryk for, at det kræver øvelse og at der er tale om en balance, i det man også oplever, at borgerne kan profitterer af, at medarbejderne stiller sig til rådighed, med en mere personlig side Side 15 af 33

16 af dem selv. På Tilbudsportalen fremgår det, at målsætningen er, at den enkelte beboer bliver i stand til at mestre hverdagslivet, opleve størst mulig livskvalitet og indflydelse på egen tilværelse og blive i stand til, at vende tilbage til egen selvstændig bolig. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad opfyldt) Ved interview giver leder udtryk for, at målet er øget selvstændiggørelse og blive borger i samfundslivet. Livskvalitet er også et mål og her passer den motiverende samtale godt ind, idet det er borgeren, der definere hvad han eller hun oplever som livskvalitet Tilbuddet har på Tilbudsportalen bla. oplyst, at "samarbejdet med beboerene tager udgangspunkt i borgerens 141 handleplan, der er udarbejdet af beboeren og sagsbehandleren. Indenfor 1 måned fra indflytning laver vi sammen med beboeren en pædagogoisk handleplan, hvor vi aftaler, hvordan vi når de beskrevne mål. Dokumentation: Alle beboere har en fast kontaktperson, med hvem samarbejdet drøftes og løbende evalueres og justeres. Vi laver skriftlig status på mål og delmål og på selve opholdet hvert halve - hele år. Vi afholder efterfølgende møde med sagsbehandler og beboer omkring indsatsen og fremtiden. Det er her, sagsbehandlende myndighed vurderer om opholdet forlænges eller om målene er nået og opholdet skal afsluttes. Vi dokumenterer indsatsen i Bostedsystem." Ved interview med leder fremgår det, at alle beboere har en kommunal handleplan bortset fra én. Lederen beskriver, at den kommunale handleplan omsættes til en pædagogisk handleplan. Man er ved at implementere et nyt handleplanskoncept, som kommer til at være i Bostedsystemet og på den måde kan de pædagogiske planer får en ensartethed. Når leder kommer til møde med personalet hver 14. dag og man drøfter en borger, vil der som oftest blive taget udgangspunkt i handleplanen og arbejdes målrettet efter denne. Leder giver udtryk for, at det er vigtigt at bruge tiden på møderne målrettet. Leder giver udtryk for, at der arbejdes med Side 16 af 33

17 borgerens problematikker, ud fra den fremlæggelse personalet kommer med. Dagbogsnotaterne bruges ikke systematisk til at tale om, hvad der helt faktisk er gjort i en given situation. Leder kender ikke til, om der er en særlig struktur til at fremme læring af egen praksis og dokumentation på personalemøder, hvor lederen ikke deltager. Ved interview med medarbejdere fremgår det, at der med udgangspunkt i 141 handleplan og de fokusområder som borger og kommune har lavet, udarbejdes en pædagogisk handleplan. Denne skal ligge inden for en måned. En medarbejder oplever, at det kan være svært at nå inden for 4 uger, hvis den skal give rigtig mening. Det opleves at der ofte kan være vigtige ting der skal drøftes, før fokuspunkterne i 141 kan bringes i spil. Der følges op på de mål, der er lavet i den pædagogiske handleplan og der lavet evt. nye mål. Medarbejderne bruger Bostedstsytemet til dokumentation. Borgerne er velkomne og bliver inviteret til at se, hvad der skrives, men som oftes ønsker de ikke at benytte denne mulighed. Personalet giver udtryk for, at nogle beboere oplever, at det ikke er for deres skyld, at der laves pædagogiske handleplaner. Dog vil de ofte gerne arbejde med målet om at komme ud af social isolation. Det kan være svært at få en borger, der egentlig ikke ønsker at lave mål eller at flytte fra stedet til, at lave mål der feks handler om at flytte. Der holdes møde med sagsbehandler en gang om året og på det grundlag laves der en statuserklæring. Personalet afholder driftsmøder en gang om ugen, hvor forskellige udfordringer vedrørende borgerne drøftes. Der er en fast dagsorden til møderne. Der tales både om personalets trivsel og borgernes udvikling og trivsel. Det er op til den enkelte kontaktperson, at bringe en borger op til drøftelse på møde. Side 17 af 33

18 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget pædagogisk handleplan for en borger på Sudergade. Af planen fremgår tydelige mål for indsatsen og der er angivet delmål for hvordan borger og personale og evt. andre samarbejdspartnere arbejder hen mod målene. Der fremgår ikke dokumentation for resultaterne og ligeledes heller ikke på evt. ændringer i de fastsatte mål. Ved interview med medarbejdere fremgår det, at når der laves status erklæringer evalueres målene. Medarbejder kommer med eksempel på en borger, hvor et mål var at motivere borgeren til at benytte tilbuddets sociale aktiviteter. Det lykkedes ikke og efter borgerens ønske, blev målet ændret til, at borgeren skulle i egen bolig. Et andet eksempel var en borger, der af helbredsmæssige årsager skulle have sundere kost. Dette lykkedes ikke, men man bibeholdte det sunde fokus for borgeren ved, at der som mål i stedet indgik, at borgeren skulle dyrke mere motion. Socialtilsynet har modtaget indsatsmål, der er udarbejdet i forbindelse med borgers visitation til Sudergade. Disse indsatsmål er indarbejdet i en pædagogisk handleplan. Det fremgår ikke af det fremsendte materiale, at tilbudet dokumenterer resultater af de opstillede mål. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at der som udgangspunkt er en faglig tilgang og praksis på tilbuddet, som understøtter, at den enkelte borger bliver set, hørt og anerkendt. Socialtilsynet vurderer, at der er faste ugentlige møder for borgerne, hvor de har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Socialtilsynet bemærker, at det er borgernes møder og at personalet er inviteret med som gæster. Socialtilsynet vurderer, at de ugentlige møder har karakter af meget praktisk karakter. Side 18 af 33

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 3 (i middel grad opfyldt) Tilbuddet har på Tilbudsportalen blandt andet oplyst at værdigrundlaget er: "Vi tror på, at alle mennesker har betydning og alle har ressourcer til, at skabe forandring i eget liv." Indikator 04.b: Borgerne har 3 (i middel indflydelse på beslutninger grad opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Ved interview med medarbejder fremgår det, at det altid er en balance, hvornår man skal gå ind og tage mere over og være styrende i forhold til borgeren. En medarbejder giver udtryk for, at hvis en borger er psykotisk, vil man i højere grad skulle være støttende f.eks i forhold til indlæggelse. Man bestræber, at der altid tages udgangspunkt i borgernes ønsker og prøver - når det er nødvendigt - på en respektfuld måde at guide. En beboer giver udtryk for, at han føler sig respekteret, men at han savner de gamle medarbejdere. Nu skal han fortælle hele sin historie igen. Personalet er opsøgende på hvordan det går og nogen gange oplever borgeren, at det næsten er for meget. To af tre interviewede borgere giver udtryk for, at de godt kan lide, at bo på stedet. Hvis der skulle peges på noget, der skulle være anderledes fremhæver en borger på, at der skulle gøres noget for en anden beboer for at få ham mere i gang. Den anden borger der deltager i interviewet bifalder og kan ikke forstå hvorfor man ikke gør mere for denne anden beboer. Ved interview med medarbejder fremgår det, at der er ugentlige husmøder. Det er borgernes møder og personalet er med som gæster. Det er beboerne der laver dagsorden og tager referat og det er borgerne der er ordstyrere. Beboerne har via individuelle samtaler med personalet, mulighed for at få støtte til at bringe ting op på husmøde. Hvis de har lyst, har borgerne indflydelse på fællesrummerne og der nævnes som eksempel, at en borger har ønsket, at have ansvar for at der er blomster mv. og har fået penge til dette. En anden borger har haft lyst til at stå for udenoms arealer og denne opgave er i dag lavet om til at blive et skånejob. Side 19 af 33

20 Det er personalet der bestemmer, hvornår der er personale tilstede på tilbuddet. Personalet beskriver, at personalets ressourcer på tilbuddet er tilrettelagt ud fra hvornår der er borgere på tilbuddet. Der er primært personale i tidsrummer 8-16 samt en ugentlig aften, hvor der spises sammen. Borgerne får tildelt en kontaktperson, men det er muligt at det lave om, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Ved interview med borgerne fremgår det, at der er husmøde en gang om ugen. En borger giver udtryk for, at det kan være for meget. Det er typisk kontrol at borgernes rengøringsområder der bliver taget op. Der bliver lavet møde referat af borgerne. Alle borgere har mulighed for at komme med punkter på dagsordnen. En borger giver udtryk for, at han ikke oplever, at han har så meget med personalet at gøre. Han går i dagaktivitet uden for huset om formiddagen. Personalet har lavet deres arbejdstider om, så de ikke længere er så meget på bostedet om eftermiddagen. En anden beboer oplever, at personalet er fleksible i forhold til hans ønsker om støtte og har en erfaring for og forventning om, at de vil støtte ham i de ting, han måtte have behov for. En beboer giver udtryk for, at han får lov til at bestemme de ting han har lyst til og at han ikke lige kan komme i tanke om noget, han ikke kan være med til at bestemme. Socialtilsynet har modtaget referat fra 2 husmøder. Det fremgår af referaterne, at der er besluttet menu til fællesspisning, rengøring samt kommende arrangementer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 20 af 33

21 Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet vurderer, at borgerne generelt trives på tilbuddet. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at der er tale om en bred målgruppe og at det kan være vanskeligt at sikre alle borgeres trivsel. Det er socialtilsynest vurdering, at personalet støtter op om borgernes adgang til sundhedsydelser herunder, at personalet samarbejder med distriktpsykiatrien, og at der tages udgangspunkt i borgerens ønsker for støtte. Socialtilsynet bemærker, at personalet oplyser, at de vil tage med borgeren, såfremt der er tale om en indlæggelse. Socialtilsynet bemærker ikke, at der af randomiseret dagbogsnotat fremkommer, at personalet i det konkrete tilfælde, er taget med borgeren i forbindelse med en indlæggelse. Socialtilsynet bemærker, at en borger giver udtryk for en oplevelse af, at han i forbindelse med en indlæggelse på psykiatrisk afdeling ikke synes, at personalet så, at han havde det psykisk dårligt. Socialtilsynet er opmærksomme på, at tilbuddet ikke er dækket personalemæssigt aften, nat og i weekenderne. Det er Socialtilsynets vurdering, at der fra tilbuddets side er en vist fokus omkring at motivere borgerne til en sund livsførelse især i forhold til motion, hvor der er samarbejde med en brugerdrevet idrætsforening. Det er Socialtilsynets vurdering, at der ikke internt i tilbuddet er særlig fokus på sundhed, men at dette kan indgå i de individuelle planer samt mere generelt i eksternt regi. Side 21 af 33

22 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 3 (i middel grad opfyldt) Ved interview med medarbejderene fremgår det, at borgerne trives. En medarbejder giver udtryk for, at hun kan mærke, at borgerne trivedes på stedet og at hun også kan mærke på dem, hvis de ikke gør, i det hun kender dem så godt. Medarbejderen oplyser, at borgerne selv giver udtryk for, at de trivedes. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 3 (i middel grad opfyldt) Ved interview med beboerne giver en borger udtryk for, at det er en fordel, at tilbuddet ligger så centralt som det gør og at det er tæt på skoven. Ulempen er, at det ligger lige overfor et værtshus - særligt i sommerperioden. Det er godt, at der er mulighed for at være i fællesrummene og det er en fordel, at man kan have gæster og også bruge fællesrummene til det. Væggene er rimelig lydtætte og man kan feks høre musik uden at forstyrre. En borger der har boet på tilbuddet i lang tid synes, at der er kommet mere mere frihed. Nu må man gerne have overnattende gæster og man må også have dyr. Det måtte man ikke før. Af oplysninger fra Tilbudsportalen fremgår det at personalet har i samarbejde med distriktspsykiatrien. Ved interview med medarbejdere fremgår det, at man ikke aktuelt har borgere, der har kroniske sygdomme ud over deres psykiske lidelse. I forhold til kontakt til sundhedssystemet, er det forskelligt hvor meget støtte personalet giver i forhold til den enkelte borger. Der er ikke en nedskrevet procedure på tilbuddet omkring situationer, som tager udganspunkt i alvorlig sygdom hos borgerne. Der vil typisk være kontakt til psykiatrisk afdeling og personalet Side 22 af 33

23 Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 3 (i middel grad opfyldt) fortæller, at de tager med, hvis der er tale om indlæggelse. Af interview med medarbejdere fortælles der om projekt "idrætsnet", som er et initiativ rettet mod psykisk syge i Helsingør Kommune. Kommunen støtter projektet via medarbejderressourcer fra tilbuddet og der arbejdes kontinuerligt fra medarbejdernes side på, at motivere borgerne til at deltage i netværkets aktiviteter. Medarbejderne fortæller, at der ikke er et fælles struktureret fokus på sundhedsplaner, men at der i regi af samværs - og aktivitetscenteret Springvandet er ved at blive etableret en gruppe, hvor der vil blive undervist i kost og motion og hvor borgerne på Sudergade også har mulighed for at deltage. Dette tilbud bliver understøttet af personalet på tilbuddet. En medarbejder fortæller, at der kan være et konkret fokus på kost og sundhed og nævner en borger, der har haft det som en del af vedkommendes handleplan. Ved interview med borgerne fremgår det, at den ene borger dyrker idræt via Springvandet. Borgerne mener, at hvis man ønsker fokus på motion/idræt, skal man selv opsøge det. En anden borger fortæller, at der tidligere var fælles spiseaften, hvor der var fokus på sund kost. Borgeren fortæller, at det var et andet personale, der var der dengang. Nu er det mest standard dansk mad med kød, sovs og kartofler. Borgerne oplever ikke, at der i dag er fokus på sund kost. En borger tror, at han vil få hjælp til rygestop, hvis han ønsker det. Det vil han ikke, for så har han en forventning om, at personalet alt for ofte vil spørge ind til hvordan det går. Ved interview med borgerne, giver en borger udtryk for manglende opmærksomhed fra personalets side omkring hans psykiske situation. Borgeren refererer til en situation, hvor han op til en indlæggelse på psykiatrisk afdeling, havde det tiltagende psykisk dårligt og hvor han ikke følte, at personalet i tilstrækkelig grad så, hvordan han havde det. Side 23 af 33

24 En anden borger har en klar forventning om, at personalet vil yde støtte til feks at komme til læge mv., hvis der måtte være behov for det. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet gennem den pædagogiske tilgang, så vidt muligt undgår magtanvendelser, og at det oplyses, at der er en nedskrevet procedure for magtanvendelser. Socialtilsynet observerer under tilsyn, at medarbejderne ikke kan finde proceduren for magtanvendelse. Socialtilsynet vurdere, at der ikke har været fokus på magtanvendelse i de sidste 2 år. Socialtilsynet vurderer, at der ikke dokumenteres eller følges op på magtanvendelser, idet der ikke foretages magtanvendelser på tilbuddet. Side 24 af 33

25 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 3 (i middel grad opfyldt) Ved interview med ledelse fremgår det, at der ikke har været foretaget magtanvendelse over en længere periode. Leder beskriver - ud fra et konkret eksempel - hvordan man undgår situationer, der kunne udvikle sig til en konflikt. Ved eksemplet beskrives, at der på en borger er lavet en sikkerhedsplan, hvor i blandt andet indgår, at personalet på tilbuddet, ikke skal have noget med medicinering at gøre. Erfaringen har vist, at det tidligere var det, der skabte konflikter for borgeren. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på 2 (i lav grad opfyldt) Ved interview med medarbejderne fremgår det, at der har for 2 år siden været foredrag for personalet om magtanvendelser. Det har ikke efterfølgende været et tema og man har ikke drøftet det yderligere efter ovenstående temadag. Ved interview med medarbejdere fremgår det, at der er forefindes en manual, hvor der står instrukser omkring magtanvendelse. Medarbejderne kan ikke umiddelbart finde manualen. En medarbejder mener, at hun har skrevet under på noget omkring magtanvendelse for tid tilbage. Medarbejderne oplyser, at borgerne bliver respekteret og ikke mindst inddraget i alle forhold, der vedrører dem selv, hvilket er grundlaget for den pædgogiske indsats, der sikrer, at her meget sjældent sker magtanvendelser. På Sudergade er der den regel, at man ikke må være beruset i fællesrummene. Det er oplevet, at borgere har været beruset og personalet har henvist borgerne til, at de skal gå i egen bolig. Ved interview med borgerne fremgår det, at personalet ikke har adgang til borgernes lejligheder og en mener, at personalet ikke har nøgle. Ifølge ledelsen er man - som leder - bekendt med proceduren, hvis der er en magtanvendelse. Der er sendt instrukser ud til alle medarbejdere, men det er ikke fra ledelsens side sikret, at medarbejderne Side 25 af 33

26 eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen har læst og forstået instruksen. Der har ifølge ledelsen ikke været magtanvendelse på botilbuddet meget længe og det har derfor ikke været relevant med dokumentation og opfølgning. Socialtilsynet har ikke modtaget underretning om magtanvendelser i Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ikke har et særligt fokus på overgreb. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats generelt arbejder relevant, når det opleves, at overgreb finder sted. Socialtilsynet vurderer, at der ikke er udarbejdet et beredskab til at forebygge overgreb. Side 26 af 33

27 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Ved interview med ledelse fremgår det, at begrebet overgreb ikke som sådan er noget, der særskilt er fokus på, men at man er opmærksom på det, hvis det finder sted. Leder giver udtryk for, at det kan være svært at forestille sig, at overgreb kan ske, men at målgruppen overordnet set kan være i fare for overgreb. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 2 (i lav grad opfyldt) Borgerne i tilbuddet er både mænd og kvinder, hvilket lederen mest oplever som positivt. Ved interview med medarbejderne bliver der spurgt til, hvilke overvejelser de gør i forhold til overgreb. Der reflekteres over, at det kan handle om noget et andet menneske ikke har lyst til. Der er et eksempel på en beboer, der er blevet truet til at skrive under på et lån. Man har også oplevet, at borgerne indbyrdes har forsøgt at udnytte hinanden økonomisk. Det er enkeltstående tilfælde og det er ikke noget der fylder meget i dagligdagen. I de nævnte tilfælde støttede medarbejderne borgerne i at sætte egne grænser. Medarbejderne oplever på lige fod med ledelsen, at det er en fordel, at der bor både mænd og kvinder. Ved interview med borgere fremgår det, at borgerne ikke har oplevet, at der er forekommet overgreb. Ved interview udtaler ledelse og medarbejdere, at der ikke er opstillet eller nedskrevet et bestemt beredskab til at forebygge overgreb. Side 27 af 33

28 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse. Det er socialtilsynets vurdering, at den daglige ledelse har relevante kompetancer i forhold til at lede tilbuddet. Det fremgår, at lederen har relevant erfaring med målgruppen samt en lederuddannelse der understøtter ledelsesfagligheden. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet vurderer på baggrund af interview med leder, at ledelsen har relevante kompetancer til at lede tilbuddet. Side 28 af 33

29 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Ved interview med leder fremgår det, at lederen af Sudergade også er leder af andre psykiatrisk tilbud i kommunen. Lederen er uddannet socialrådgiver tilbage fra Han har erfaring fra socialpsykiatrien og blev leder i Lederen har supleret sin praktiske ledererfaring med en diplomuddannelse inden for ledelse. Lederen oplever, at medarbejderne er tilfredse med ledelsesstrukturen er som den er. Der er stor grad af frihed for medarbejderne til at tilrettelægge af deres arbejde. Det fremgår af interviewet med leder, at der altid vil være tale om en prioritering af opgaverne. Han oplever at han får god hjælp af staben i kommunen i forhold til visse opgaver. Det kan feks være opgaver af økonomisk karakter idet dette ikke er placeret hos ham. Oplevelsen er, at medarbejderne er tilfredse med ledelsesstrukturen er som den er. Der er stor grad af frihed til at tilrettelægge af sit arbejde. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilsynet har ikke haft fokus på dette tema hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Tema *Kompetencer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Tilsynet har ikke haft fokus på dette tema hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Side 29 af 33

30 Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Tilsynet har ikke haft fokus på dette tema hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Tema *Økonomi Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Tilsynet har ikke haft fokus på dette tema hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Tilsynet har ikke haft fokus på dette tema hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Tilsynet har ikke haft fokus på dette tema hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Side 30 af 33

31 Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Tilsynet har ikke haft fokus på dette tema hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Tema *Fysiske rammer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Tilsynet har ikke haft fokus på dette tema hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Tilsynet har ikke haft fokus på dette tema hvorfor det ikke indgår i bedømmelsen. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) Side 31 af 33

32 *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer 75,00 Sygefravær 2,75 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: 107. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 midlertidigt ophold 0,00 Side 32 af 33

33 Niveau 1 socialpædagogisk støtte 422,00 Side 33 af 33

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere