Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 48

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Bofællesskabet Kirsten Marie Vinkelvej Kgs. Lyngby Tlf.: Hjemmeside: 104 (aktivitets- og samværstilbud) 107 (midlertidigt botilbud til voksne) *Målgrupper: 18 til 55 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse) Pladser i alt: til 55 år (spiseforstyrrelse, stressbelastning, andre psykiske vanskeligheder, selvskadende adfærd) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Lars Thomsen (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 48

3 *Samlet vurdering: Denne tilsynsrapport omhandler ét anmeldt tilsynsbesøg den i forbindelse med re-godkendelse af Bofællesskabet Kirsten Marie. Tema 3 er vurderet ved tilsyn den og er ikke yderligere vurderet ved nuværende tilsyn. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddets gældende vedtægter ikke kan godkendes, idet teksten ikke tager højde for indførelsen af Lov om Socialtilsyn pr. 1.januar Der stilles derfor vilkår om udarbejdelse af nye vedtægter i forindelse med regodkendelsen. Socialtilsynet har konstateret, at borgerne i botilbuddet har huslejekontrakter og betaler husleje. Dette er ikke foreneligt med reglerne i Servicelovens 111, hvorfor der i forbindelse med re-godkendelsen stilles vilkår om, at den juridiske konstruktion inden udgangen af april 2016 bringes i overensstemmelse med Servicelovens 111. Der er alene tale om en juridisk problemstilling, der ikke har betydning for kvaliteten i tilbuddet i øvrigt. Socialtilsynet vil ved kommende driftsorienterede tilsyn følge op på om tilbuddet har opfyldt vilkåret. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets målgruppe er bred og at støttebehovet hos den enkelte borger ligeledes er bredt. Tilbuddet skal derfor sikre, at den enkelte borger er visiteret i forhold til deres støttebehov jf. SEL 85, 107 og jvf ankestyrelsens afgørelser nr og Socialtilsynet konstaterer i forbindelse med ovenstående, at tilbuddets juridiske konstruktion på Tilbudsportalen fremgår som botilbuddet i henhold til Lov om Social Service 107, hvilket ikke svarer til de indhenterede oplysninger vedr. tilbuddets juridiake konstruktion. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet grundlæggende er velfungerende i forhold til målgruppens ønsker og behov. På den baggrund regodkendes tilbuddet i henhold til Lov om socialtilsyn 5 og 6 - dog med vilkår om, at tilbuddets juridiske konstruktion bringes i overensstemmelse med Servicelovens 111 samt at tilbuddets vedtægter ændres. Endvidere vil Socialtilsynet være ekstra opmærksom på tilbuddets økonomi, idet nuværende driftsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune opsiges pr. 31. december Side 3 af 48

4 I forhold til Socialtilsynets score af indikatorer i kvalitetsmodellen, skal det skal for god ordens skyld bemærkes, at Socialstyrelsens Kvalitetsmodel er generisk, hvorfor emner med lille eller ingen relevans, for ethvert tilbud udløser laveste score. Der er således ikke nødvendigvis tale om retvisende sammenhæng mellem de faktiske forhold og den opnåede score. Bofællesskabet Kirsten Maries målgruppe er 24 psykisk sårbare voksne i alderen år, som har brug for behandling, støtte og vejledning. *Afgørelse: *Vilkår: Opmærksomhedspunkter: Godkendt med vilkår Socialtilsynet har konstateret, at borgerne i botilbuddet har huslejekontrakter og betaler husleje. Dette er ikke foreneligt med reglerne i Servicelovens 111, hvorfor der i forbindelse med re-godkendelsen stilles vilkår om, at den juridiske konstruktion inden udgangen af marts 2016 bringes i overensstemmelse med Servicelovens 111. Der er alene tale om en juridisk problemstilling, der ikke har betydning for kvaliteten i tilbuddet i øvrigt. Socialtilsynet vil ved kommende driftsorienterede tilsyn følge op på om tilbuddet har opfyldt vilkåret. (frist: ) Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets gældende vedtægter ikke kan godkendes, idet teksten ikke tager højde for Socialtilsynets myndighedsrolle i forhold til selvejende fonde. Der skal derfor udarbejdes nye vedtægter, som skal godkendes af Socialtilsynet inden tilbuddet kan regodkendes. (frist: ) Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets nuværende driftsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune gør det yderst vanskeligt for tilbuddets leder og bestyrelse at agere i forhold til at handle strategisk i forhold til tilbuddets drift og udvikling. Det anbefales på den baggrund, at ledelse og bestyrelse vurderer såvel økonomiske som strukturelle konsekvenser ved at videreføre driftsaftalen efter forhandling med Lyngby-Taarbæk Kommune. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at kommunen har opsagt driftsaftalen pr. 31.december Oplysninger om datakilder Side 4 af 48

5 Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder 01. Drifstoverenskomst med Lyngby Taarbæk kommune 02. Beskrivelse af borger samt opfølgning på mål 03. Beskrivelse af borger samt opfølgning på mål 04. Generel beskrivelse af redskabet COPM 05. Eksamensbevis konst. leder 06. Privat straffeatt. konst. leder 07. Oversigt over beboere 08. Handleplan borger med angivelse af kom. indsatsmål 09. Skema med beskrivelse af borger der bor på Aase Marie 10. Virksomhedsplan 11. Medicinmappe 12. Akutmappe 13. Akutmappe - folder om overgreb 14. Akutmappe - folder om seksualpolitik Enkeltinterview med konstitueret leder Semistruktureret interview med 4 medarbejdere med op til 11 års erfaring fra tilbuddet Semistruktureret interview med 2 borgere med op til 5 års ophold i tilbuddet Semistruktureret interview med 2 pårørende Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 5 af 48

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg : 2800 Tilsynskonsulenter Lars Thomsen Marianne Daugaard Jensen Afdelinger Bofællesskabet Kirsten Marie Aktivitets- og værestedet Kirsten Marie Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Regodkendelse af tilbuddet. Der har ved dette tilsyn været fokus på tema 1,2,4,5,6 og 7 med tilhørernde kriterium og indikatorer. Side 6 af 48

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 48

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,5 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet grunlæggende arbejder aktivt i forhold til at inkludere borgerne i samfundslivet igennem motivation og støtte i forhold til uddannelse, beskæftigelse samt samværs- og aktivitetstilbud. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at borgerne udtaler, at der er en forventning i tilbuddet om, at man er under uddannelse eller i en form for beskæftigelse. Det er samtidig Socialtilsynets vurdering, at selv om der er et overordnet fokus i tilbuddet på at understøtte borgerne i forhold til uddannelse og beskæftigelse, så ses der en særlig udfordring omkring en del af borgerne i tilbuddet, som aktuelt ikke er motiveret til at indgå i uddannelse, beskæftigelse eller aktiviteter. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Side 8 af 48

9 Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppens forudsætninger på relevant vis understøtter borgernes uddannelse og beskæftigelse. Der lægges vægt på, at ledelse og medarbejdere kan beskrive, hvorledes de individuelle, konkrete mål for borgernes uddannelse og beskæftigelse omsættes til pædagogisk handling med udgangspunkt i tilbuddet valgte metoder. Dette understøttes af udsagn fra borgere og pårørende. Det fremgår af udsagn fra leder og medarbejdere, at det for en del af borgerne i tilbuddet gælder, at de ikke er i beskæftigelse eller aktivitetstilbud. Det beskrives, at der for disse borgere er tale om en vis statisk situation, og Socialtilsynet vurderer på baggrund af udtalelserne, at der kun i mindre omfang er fokus på at udfordre denne gruppe i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Der kan således være tvivl om, hvorvidt borgernes fulde potentiale kommer i spil. Socialtilsynet vurderer på den baggrund samt på drøftelser med lederen og medarbejderne, at tilbuddet med fordel kan rette et større fokus mod denne del af tilbuddets målgruppe i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Side 9 af 48

10 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 5 (i meget opstiller i samarbejde med høj grad borgerne konkrete mål for opfyldt) borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på, at der udarbejdes individuelle og konkrete mål i udviklingsplan for alle borgere jvf. forevist analyse- og dokumentation igennem redskabet COPM. Det ses endvidere, at der er opstillet anvisning til den pædagogiske indsats og at planerne løbende evalueres. Der er i vurderingen lagt vægt på, at det i interview med medarbejderne fremgår, at der opstilles individuelle mål for borgernes uddannelse og beskæftigelse, Der gives endvidere eksempler på, hvordan man ud fra målgruppens behov og tilbuddets pædagogiske tilgang opstiller individuelle mål og følger op på målene. Det beskrives også, at selv om nogle af borgerne har store udfordringer omkring uddannelse og beskæftigelse, så tilrettes indsatsen løbende. Der er endvidere lagt vægt på, at borgerne i interview giver udtryk for, at der er lavet planer for deres uddannelse og beskæftigelse. Der gives eksempler på beskæftigelse både indenfor og udenfor tilbuddet. Borgerne beskriver, at man ikke nødvendigvis har fokus på job og uddannelse i den enkelte borgers SEL handleplan, men at det bekrives i den interne pædagogiske plan, udviklet igennem COPM. Borgerne beskriver også, at der fra tilbuddets side er en forventning om, at borgerne har fokus på uddannelse og beskæftigelse, hvilket er en ændring i forhold til tidligere. Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i 2 (i lav grad opfyldt) Endelig er der i bedømmelsen lagt vægt på, at de pårørende beskriver, at der er udarbejdet planer for uddannelse og beskæftigelse for deres pårørende. Desuden gives der udtryk for, at man fra tilbuddets side forventer, at borgerne er i beskæftigelse i forhold til deres ønsker og behov. Indikatoren vurderes til at være opfyldt i lav grad, idet 6 ud af 24 borgere er i uddannelses- eller beskæftigelsestilbud. Socialtilsynet er dog også opmærksom på, at der er tale om en målgruppe, som er meget præget af Side 10 af 48

11 form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse lang tids psykisk sygdom, og at der i den forbindelse ses særlige udfordringer i at udvikle beskæftigelses- eller aktivitetstilbud, som giver mening for den enkelte borger. Socialtilsynet vurderer på den baggrund, at tilbuddet overordnet forsøger at motivere alle borgere i tilbuddet til at tage imod tilbud om uddannelse, beskæftigelese, beskyttet beskæftigelse eller dagtilbud. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,7 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet grundliggende arbejder aktivt i forhold til at understøtte borgernes selvstændighed og relationer, bl.a. igennem støtte til at fastholde og udvikle sociale netværk. Socialtilsynet vurderer endvidere, at der udarbejdes individuelle mål for den enkelte borger i forhold til udvikling af sociale kompetencer, samt at medarbejderne kan omsætte målene til konkret pædagogisk praksis. Socialtilsynet anbefaler, at der udarbejdes en klar og entydig instruks om vilkår for medarbejdernes ledsagelse af borgerne i forbindelse med sociale aktiviteter. Socialtilsynet ser i den forbindelse, at tilbuddet grundlæggende tilbyder borgernes pårørende at være en del af tilbuddets daglige liv i det omfang, som borgerne ønsker det. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppens forudsætninger har fokus på at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Socialtilsynet lægger i bedømmelsen vægt på, at der udarbejdes individuelle mål for den enkelte borger i forhold til udvikling af sociale kompetencer. Side 11 af 48

12 Desuden lægges der vægt på, at medarbejderne kan beskrive, hvorledes tilbuddet understøtter borgernes ønsker for udvikling af sociale kompetencer og samvær med familie, venner og bekendte udenfor tilbuddet. Dette understøttes af udsagn fra borgere og pårørende. Socialtilsynet er også opmærksom på, at der ikke er en fælles forståelse mellem leder og medarbejdere omkring vilkårene for at ledsage borgerne i forbindelse med sociale aktiviteter og lignende, hvilket Socialtilsynet vurderer kan medvirke til, at indsatsen enten besværliggøres eller helt udelades. Det er dog også Socialtilsynets vurdering, at der kan være tale om en særlig situation, som lederen allerede har fokus på at få taget hånd om. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 5 (i meget høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på, at der udarbejdes individuelle og konkrete mål i udviklingsplan for alle borgere jvf. forevist udviklingsplan samt udtalelser fra medarbejdere, borgere og pårørende. Det ses endvidere, at der er opstillet anvisning til den pædagogiske indsats og at planerne løbende evalueres. Desuden er der i bedømmelsen lagt vægt på, at der i tilbuddets virksomhedplan er opstillet en generel målsætning om, at et mål for tilbuddet er at motivere borgerne til at udvikle sociale kompetencer og selvstændighed. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Socialtilsynets vurdering bygger på udtalelser fra medarbejdere, borgere og pårørende, som samstemmende udtrykker, at der er en overordnet forventning i tilbuddet til, at borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Der lægges endvidere vægt på, at borgerne giver udtryk for, at medarbejderne understøtter deres muligheder for at styrke sociale relationer udenfor tilbuddet, samt at det under interview med medarbejderne fremkommer, hvordan man arbejder målrettet på at styrke borgernes sociale kompetencer med udgangspunkt i mål i individuelle planer på baggrund af COPM. Side 12 af 48

13 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsynet er dog også opmærksom på, at det under interview fremkommer, at den enkelte borgers resurser har stor betydning. Det udtrykkes, at borgere, som er i fremdrift, ofte deltager i sociale aktiviter og indgår i releationer med personer uden for tilbuddet. Til gengæld mangler der et større fokus på den gruppe af borgere, som er mere præget af deres psykiske lidelser. Endvidere udtrykkes der i interview ikke en fælles forståelse af, hvordan medarbejdernes muligheder er for at understøtte borgernes deltagelse i aktiviteter i hverdagen, for eksempel i forbindelse med cafébesøg og lignende. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejderne under interview kan angive konkret, hvordan man med udgangspunkt i tilbuddets valgte metoder agerer i forhold til at understøtte kontakt mellem borgerne og deres pårørende, hvilket desuden understøttes af udsagn fra borgerne. Der lægges endvidere vægt på, at de pårørende udtaler, at man altid er velkommen i tilbuddet, og at kommunikationen med personalet er god. Det udtales, at personalet er god til at understøtte, at borgerne er i kontakt med familien, også i svære perioder * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,9 Af Tilbudsportalen fremgår det, at tilbuddets målgruppe omhandler 24 pladser til psykisk sårbare voksne mennesker i alderen år. Målgruppen betegnes som personer med angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse, og kendetegnes desuden ved at være pæget af skizofreni, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, følger af misbrug og OCD. Socialtilsynet anbefaler, at beskrivelsen af målgruppen danner rammer for en eventuel revurdering af tilbuddets normering og metodiske tilgang. Socialtilsynet anbefaler. at ledelsen tager initiativ til at strukturere de faglige drøftelser på personalemøder således, at det vil være muligt at evaluere mere konkret på tilbuddets resultater og valgte praksis. Side 13 af 48

14 Tilbuddets faglige målsætninger opgives til at være at medvirke til at voksne mennesker med funktionsnedsættelse grundet psykisk sårbarhed, støttes til at udvikle og/eller fastholde en positiv livskvalitet, psykiske, fysiske og sociale funktioner samt egen identitet via individuelle udviklingsforløb. Der er en forventning om - og arbejdes hen imod- at borgeren på sigt kan flytte i egen bolig, med eller uden støtte. Tilbuddets faglige tilgang er på Tilbudsportalen beskrevet som Recovery-understøttende, kognitiv og rabiliterende tilgang. Tilbuddets metoder beskrives til at være kognitiv miljøterapi samt COPM, som forklares som et redskab til konstrueret med henblik på at opfange ændringer i en borgers egen opfattelse og vurdering af tilfredshed med udførelse af vigtige daglige aktiviteter, og som også kan anvendes i forbindelse med resultatmåling. Socialtilsynet vurderer, at der igennem en klart defineret målgruppebeskrivelse og forståelse hos personalet, anvendes faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Ledelse og personale nævner at forstå opgaver og aktiviteter ud fra en recovery- og anerkendende tilgang, hvilket Socialtilsynet kan se eksempler på i eksempler fra den Socialtilsynet anbefaler, at de omtalte drøftelser og eventuelle beslutninger fra morgenmøderne dokumenteres, således at disse elementer bliver synlige i forhold til mere overordnede mål og delmål for borgernes ophold på tilbuddet og iværksættelse af de pædagogiske tiltag. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse og bestyrelse i samarbejde med borgerne drøfter skiltningen på huset. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet tager initiativ til at sikre en mere tydelig profil i forhold til borgernes tilgang til sundhedsydelser i form af årligt sundhedstejck eller lignende. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets definintion og instruks omkring overgreb tager udgangspunkt i en mere nuanceret forståelse af begrebet overgreb end alene seksuelle overgreb. Side 14 af 48

15 daglige pædagogiske praksis. Der ses en systematisk og struktureret tilgang til at dokumentere indsats, praksis og resultater. Indsatsen tager udgangspunkt i klart definerede individuelle mål for den enkelte borger. Socialtilsynet er opmærksomme på, at leder og medarbejdere påpeger, at tilbuddets målgruppe synes at ændre sig, og på den baggrund, bør tilbuddets ledelse være opmærksom på at sikre, at såvel personaleresurser som den faglige tilgang til den daglige pædagogiske opgave modsvarer krav og forventninger til at kunne rumme en udviddet målgruppe i tilbuddets virksomhed. Der ses grundlæggende en faglig tilgang og praksis på tilbuddet, som understøtter at den enkelte borger bliver set, hørt og anerkendt, samt at borgerne medinddrages og har indflydelse på eget liv og i tilbuddet. Socialtilsynet finder dog, at tilbuddets skiltning uden på bygningen kan være problematisk i forhold til tilbuddets udmeldte anerkendende og recoveryorienterede tilgang, da det af skiltene fremgår, at beboerne har psykisk funktionsnedsættelse. Tilbuddet understøtter til en vis grad borgernes fysiske og mentale trivsel igennem tilbud om sund kost og Side 15 af 48

16 motion, ligesom der i nogen grad ikke synes at være overensstemmelse mellem borgernes forventninger til at blive støttet i at opsøge sundhedsydelser og personalets muligheder for dette. Socialtilsynet vurderer, at der er udarbejdet instruks til håndtering af magtanvendelser, samt at den faglige tilgang understøtter en kultur i tilbuddet til at undgå magtanvendelser. Socialtilsynet vurderer i den forbindelse, at der foregår en systematisk evaluering eller faglig drøftelse omkring begrebet magtanvendelse, hvilket dog ikke tager udgangspunkt i konkrete sager, idet der ikke er foretaget magtanvendelser i tilbuddet. Der ses en generel opfattelse blandt ledelse og medarbejdere omkring målgruppen, som værende i risiko for overgreb. Det ses endvidere, at der er udarbejdet en instruks omkring håndtering af seksuelle overgreb. Socialtilsynet vurderer på denne baggrund, at der bør udarbejdes en overordnet definition af begrebet "overgreb" set i forhold til målgruppens forudsætninger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Socialtilsynet er dog opmærksom på udtalelser fra ledelse og personale om, at målgruppen ændrer sig, og at dette kan udfordre faglighed og daglig pædagogik på tilbuddet, idet den nye målgruppe opleves at kræve flere personaleresurser, end der er tilrådighed i tilbuddets nuværende konstruktion. Side 16 af 48

17 og metoder, der fører til positive resultater for borgerne De valgte faglige tilgange og metoder er velbeskrevet og dokumenteret i forhold til tilbuddets daglige indsats og praksis. Der ses en systematisk og struktureret tilgang til at dokumentere mål, indsats og praksis, samt en delvis evaluering af resultater i forhold til den enkelte borger til løbende brug for egen læring og forbering af indsatsen. Tilbuddet arbejder med de mål, der ved visitationen er sat for den enkelte borger og omsætter indsatsmålene til en pædagogisk handleplan. Tilbuddet resultatdokumenterer alene på den enkelte borgers ophold, men ikke på et overordnet plan for tilbuddet som helhed. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Socialtilsynet lægger udtalelser fra leder, medarbejdere, borgere og pårørende, samt dokumentgennemgang til grund for vurderingen. Af Tilbudsprotalen fremgår det, at tilbuddets målgruppe omhandler 24 pladser til psykisk sårbare voksne mennesker i alderen år. Målgruppen betegnes som personer med angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse, og kendetegnes desuden ved at være pæget af skizofreni, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, følger af misbrug og OCD. Tilbuddets faglige målsætninger opgives til at være at medvirke til at voksne mennesker med funktionsnedsættelse grundet psykisk sårbarhed, støttes til at udvikle og/eller fastholde en positiv livskvalitet, psykiske, fysiske og sociale funktioner samt egen identitet via individuelle udviklingsforløb. Der er en forventning om - og arbejdes hen imod- at borgeren på sigt kan flytte i egen bolig, med eller uden støtte. Side 17 af 48

18 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med 4 (i høj grad opfyldt) Tilbuddets faglige tilgang er på Tilbudsportalen beskrevet som Recovery-understøttende, kognitiv og rabiliterende tilgang. Tilbuddets metoder beskrives til at være kognitiv terapi samt COPM, som forklares som et redskab, konstrueret med henblik på at opfange ændringer i en borgers egen opfattelse af aktiviteter/mål samt delmål, som pågældende ønsker at arbejde videre med. Målene skrives ind i den pædagogiske plan sammen med de mål der er formuleret i samarbejde med sagsbehandler ved årligt handleplansmøde. Lederen omtaler i interview, at tilbuddets målgruppe svarer til beskrivelse på Tilbudsportalen. Hun beskriver endvidere, at der kan være en tendes til, at målgruppen ændrer sig, idet tilbuddet i højere grad end tidligere anerkender et aktivt misbrug hos borgerne på stedet. Lederen beskriver i den sammenhæng, at tilbuddets tætte samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune på den ene side er med til at skabe en tryghed for, at tilbuddets eksistens er sikret, men på den anden side er der en tendens i retning af, at der fra kommunens side er en forventning om at kunne visitere borgere udenfor målgruppen til tilbuddet. Lederen beskriver i interview, at hun understøtter en kontinuerlig opkvalificering af personalet, så det håndtere denne situation, men at det giver udfordringer i hverdagen. Medarbejderne giver i interview eksempler på, hvorledes tilbuddets metoder anvendes i den daglige pædagogiske praksis, og udtrykker desuden en holdning omkring at tilbuddets metoder efter deres mening understøtter inddragelse af den enkelte borger i udviklingsprocessen frem mod en forventelig flytning til egen bolig eller et mindre omfattende botilbud. Personalet giver udtryk for, at der er sket en ændring i målgruppen i de senere år, og at de sammen med ledelsen er opmærksom på dette. Personalet giver udtryk for en holdning om, at den ændrede målgruppe stiller større krav til personalets fleksibilitet, og at ledelsen er opmærksom på dette. Socialtilsynet forevises under tilsynsbesøget eksempler på anvendelse af COPM med udgangspunkt i daglig pædagogisk praksis. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Socialtilsynet lægger udtalelser fra leder, medarbejdere og borgere samt dokumentgennemgang til grund for vurderingen. Side 18 af 48

19 udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Socialtilsynet har inden tilsynet indsamlet dokumentation fra tilbuddet i form af handleplan, indsatsplan og dokumentation af indsats for 2 borgere fra tilbuddet. Lederen beskriver i interview, at der med udgangspunkt i foregående tilsynsrapport er arbejdet konkret med at bruge COPM som dokumentationsredskab i forhold til mål og delmål for borgernes ophold på tilbuddet. Dette er sket igennem intern undervisning for alle medarbejdere på tilbuddet. Desuden er COPM nu helt integreret i arbejdet med såvel borgernes handleplan som dokumentation i journalsystem Bosted, således at scoring fra COPM fremgår af Bosted. Lederen beskriver, at der på fælles personalemøder bliver fremlagt eksempler fra praksis, hvor anvendelse af tilbuddets metoder illustreres. Dette sker med ønske om at understøtte medarbejdernes kompetenceudvikling og forståelse af såvel metoderne som diskussion af resultaterne. Lederen beskriver, at såvel det fælles personalemøde som personalemøder i de enkelte enheder samt koordineringsmøder er med til at fastholde fora for læring, men der er ikke en fast procedure for at evaluere indsatsen og resultaterne. Medarbejderne beskriver, at alle borgerne har en handleplan fra kommunen, hvor mål og delmål er indskrevet i journalsystem Bosted. Dette systematiseres igennem metoden COPM, som supplere mål og delmål til pædagogisk handleplan for den enkelte borger. Personalet giver i interview konkrete eksempler på, hvordan der systematisk arbejdes med mål og delmål i forhold til den enkelte borgers ophold på tilbuddet. I interview omtaler medarbejderne, at der er en struktur til at gennemgå udviklingen i den enkelte borgers sag mindst en gang om måneden. Desuden er der et samlet personalemøde, hvor der kan drøftes særlige udfordringer. Personalet benytter ikke en særlig struktur til at evaluere indsatsen på møderne, men personalet udtrykker en holdning til, at mødets indhold opleves som mere eller mindre uformel faglig sparring. Personalet beskriver endvidere, at der afholdes et dagligt morgenmøde, hvor ledelsen deltager, og hvor den daglige indsats kan tilrettes. Drøftelser og beslutninger på morgenmødet dokumenteres ikke. Borgerne giver i interview udtryk for, at de har været med til at opstille mål og delmål for deres Side 19 af 48

20 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 3 (i middel grad opfyldt) ophold på tilbuddet, men at det i nogle situationer kan være vanskeligt at forholde sig til, når man er psykisk syg og måske misbruger. Leder og medarbejdere giver i interview udtryk for, at der i den sociale 141 handleplan, er opstillet overordnede mål for borgerens ophold på tilbuddet. Disse er via COPM omsat til opstillede mål og delmål, og dokumenteret i journalsystemet "Bosted". Leder og medarbejder beskriver endvidere, at såvel handleplan som COPM laves i samarbejde med borgerne og med udgangspunkt i deres ønsker for fremtiden. Leder og medarbejder mener, at tilbuddet opnår positive resultater og lægger til grund for deres vurdering, at mål og delmål for opholdet på tilbuddet bliver opfyldt og at borgerne giver udtryk, at de også føler at mål og delmål for opholdet bliver opfyldet. Leder og medarbejder giver i interview udtryk for, at der ikke er en konkret samlet opgørelse over dokumenterede positive resultater i forhold til de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold, men at resultaterne fremgår af dokumentation i de enkelte borgeres sag. Socialtilsynet er under tilsynsbesøget forevist resultatdokumentation ved stikprøve af 1 borger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at der grundliggende er en faglig tilgang og praksis på tilbuddet, som understøtter, at den enkelte borger bliver set, hørt og anerkendt. Socialtilsynet bemærker særligt den anerkendende og inkluderende tilgang, hvor beboerråd og beboermøder faciliteres med det formål at understøtte borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv. Der er faste møder for borgerne, hvor de har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Borgerne deltager i ansættelse af personale i tilbuddet, og borgerne giver udtryk for, at dette er af stor betydning. Socialtilsynet er dog også opmærksom på, at der er opsat et skilt på huset, som tydelige gør opmærksom på, at der på stedet bor borgere psykisk funktionsnedsættelse, samt at borgerne giver udtryk for at føle sig generet af skiltet. Borgerne udtaler endvidere, at de ikke har været involveret i opsætningen af skiltet, selv om det er deres bolig. Socialtilsynet vurderer, at skiltets tekst ikke er i harmoni med tilbuddets udmeldte anerkendende og Side 20 af 48

21 recoveryorienterede tilgang og praksis i det hele taget. Endvidere burde borgerne efter Socialtilsynets vudering inddrages i processer omkring så centrale elementer som offentlige skilte af botilbuddet og beboerne, idet der er tale om borgere med særlige behov for støtte. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad opfyldt) Borgerne beskriver i interview, at man bliver hørt, respekteret og anerkendt. Borgerne lægger til grund for dette, at de bliver inddraget i alle beslutninger om tilbuddets dagligdag, samt at der efter deres vurdering af en ordentlig omgangstone i tilbuddet, f.eks. ved at man altid hilser pænt på hinaden. En borger beskriver, at personalet respekterer borgeren, som den man er, også selv om personale og borgeren ikke altid er enige om større og mindre forhold omkring borgerens situation. En borger fortæller, at hun bliver anerkendt for at hendes sygdom er reel, og at der er opstillet nogle løsninger for hende. Flere borgere fortæller i interview, at personalet arbejde meget konsekvent med at inddrage borgerne i dialog og efterspørger deres mening om deres situation. Borgerne beskriver, at det i nogle situationer kan være vanskeligt at håndtere hele tiden at skulle forholde sig til eget liv og situation, men udtrykker samtidig en forståelse for, at dette er med til at hjælpe dem til at kunne overskue hverdagen bedre og have indflydelse. Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Socialtilsynet observerer ved tilsynsbesøget, at der er opsat en skilt på huset, og at teksten tydeligt gør opmærksom på, at der på stedet bor borgere med særlige psykiatriske udfordringer. Dette omtales endvidere som krænkende af borgerne, som ikke føler sig inddraget i opsætningen af skiltet. Personalet beskriver i interview, at der er nedsat et beboerråd på tilbuddet, og at der er strukturerede møder med mellem beboerråd og ledelsen hver 3. måned. Desuden er der husmøder i de enkelte enheder enten hver eller hver anden måned. Der er en fast dagsorden til begge typer møder, og der tages referat fra møderne. Personalet understøtter mødernes legitimitet ved igennem samtaler at tydeliggøre, at det er borgernes drøftelser og beslutninger på møderne, som har en væsentlig betydning for tilbuddets drift og dermed for den enkelte borgers situation i tilbuddet. Personalet understøtter borgerne på møderne, hvis de ønsker dette. Personalet giver udtryk for, at Side 21 af 48

22 borgerne generelt har indflydelse på alle forhold til tilbuddet, herunder f.eks. ansættelse af medarbejdere. En borger beskriver, at der er oprettet beboerråd på tilbuddet, og rådet holder møder med ledelsen. Borgerne beskriver, at der holdes jævnlige beboermøder i de enkelte boenheder, og at personalet reelt tager borgernes meninger til efterretning og ændrer hverdagen i tilbuddet. Borgerne giver udtryk for, at de er med til at ansætte personale på tilbuddet, og at det har stor betydning for dem. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet til en vis grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel set i lyset af, at der er tale om en målgruppe, som er præget af alvorlig psykisk sygdom. Socialtilsynet lægger til grund for denne vurdering, at selvom der fra personalets side gives udtryk for et overordnet fokus på borgernes metale og fysiske sundhed, f.eks igennem støtte til besøg hos læge og tandlæge. så er det ikke alle borgere, som oplever dette fokus i dagligdagen. Der ses dog ikke en fast systematik til at vurdere og understøtte borgernes behov for sundhedsydelser, f.eks. igennem tilbud om en årlig sundhedstest. Tilbuddets ledelse og personale forsøger systematisk at indsamle ny viden i forbindelse med ændringer i tilbuddets målgruppe. Der er fra tilbuddets side fokus på at tilbyde borgerne sund kost og regelmæssig motion, og at dette understøttes af en lokal idrætsklub rettet mod tilbuddets målgruppe. Sodialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at borgerne giver udtryk for, at personalet arbejder på at motivere dem til daglig motion. Side 22 af 48

23 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale 3 (i middel grad opfyldt) 3 (i middel grad opfyldt) 3 (i middel grad opfyldt) Medarbejderne giver i interview udtryk for en vudering af, at borgerne generelt trives i tilbuddet. Medarbejderne lægger til grund for deres vurdering, at borgerne selv giver udtryk for trivsel, samt at den enkelte borger efter indflytning har væsentligt færre indlæggelser på psykiatrisk hospital end da de boede udenfor tilbuddet. Borgerne giver i interview udtryk for, at de er glade for at bo i tilbuddet, og at de trives i herdagen. Borgerne fremstiller i interview med eksempler fra dagligdagen i tilbuddet, som efter borgernes udsagn viser, at de trives i tilbuddet. Borgerne nævner dog også, at det er meget dyrt at bo i tilbuddet, og at det efter deres mening er en væsentlig faktor omkring deres generelle trivsel. Borgerne giver i interview udtryk for, at de igennem brugerråd vil forsøge at indlede en drøftelse med tilbuddets ledelse om huslejen i tilbuddet. Medarbejderne giver i interview udtryk for, at der er et overordnet fokus på at motivere den enkelte borger til at opsøge de nødvendige sundhedsydelser. Det beskrives, at dette emne kan være et beskrevet mål eller delmål i forhold til den enkelte borgers ophold på tilbuddet. Personalet beskriver endvidere, at der i forbindelse med at målgruppen på tilbuddet har ændret sig, også er større fokus fra medarbejdernes side omkring at indhente viden og indsats fra speciallæger, psykiatere og andre, som kan vejlede omkring indsatsen. Medarbejderne udtaler i interview, at der er en idrætsklub, som er rettet mod tilbuddets målgruppe, og som er yderst vigtigt i forhold til borgernes sundhed En borger beskriver, at det kan være vanskeligt at få personalet til at tage med til læge, da der ikke er resurser til det i følge personalet. En anden borger beskriver, at personalet ikke har hjulpet ham til at komme regelmæssigt til tandlæge. En borger giver udtryk for, at han bliver hjulpet til at komme både til tandlæge og læge. Personalet giver i interview udtryk for, at der en tilrettelagt indsats mod at at ændre tilbuddets kostpolitik generelt i retning mod en mere sund profil. Derfor er der en indsats i hverdagen mod dels sund kost, dels motionstiltag i form af løbegruppe, ligesom der er motionsredskaber til rådighed i tilbuddet. Personalet beskriver, at det er en indsats, som de finder meget relevant i forhold til Side 23 af 48

24 sundhed borgernes generelle sundhedssituation, men at borgerne også er meget præget af lang tids psykisk sygdom, hvilket gør at de kan være vanskelige at motivere til at ændre vaner generelt. Borgerne beskriver, at der grundliggende er fokus fra personalets side til at dyrke motion, og at der er en fast struktur i dagligdagen til at kunne dyrke motion. Flere borgere beskriver, at de får en særlig støtte til at gennemføre motion. Omkring kost beskriver borgerne, at der fra personalets side har været kraftigt fokus på sund kost, og at i nogle situationer blev udfordret af, at borgerne ønskede en kost, som var mere baseret på traditionel med med sovs og kartofler. Det har ændret sig lidt, men borgerne giver udtryk for en holdning til, at der stadig er en del fokus på sund mad med grøntsager og fisk fra personalets side. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet vurderer, at der er en grundlæggende kultur på tilbuddet til at undgå magtanvendelser, samt at der foreligger en konkret vejledning til personalet om, hvorledes tilbuddets værdier og faglige tilgang kan omsættes til pædagogiske praksis med henblik på at undgå magtanvendelser. Tilbuddet har en nedskrevet procedure for magtanvendelser, som er kendt af alle medarbejdere, og tilbuddets medarbejdere er instrueret i at indberette og behandle eventuelle magtanvendelser i forhold til gældende lovgivning på området. Eftersom magtanvendelser ikke forekommer, dokumenteres der heller ikke. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at der ikke er en systematisk tilgang til at drøfte begrebet magtanvendelse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen, men at emnet indgår i faglige drøftelser på fx. temadage når tilbuddets faglige tilgang og metoder i øvrigt drøftes. Side 24 af 48

25 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Socialtileynet lægger til grund for bedømmelsen, at det i interview med leder og medarbejdere fremgår, at der er en overordnet forståelse i tilbuddet på, at der ikke foretages magtanvendelser, hvilket Socialtilsynet også observerer afspejler sig i tilbuddets kultur. Socialtilsynet lægger endvidere vægt på, at lederen under interview beskriver, at samtlige medarbejdere har været på en temadag, hvor der bl.a. er arbejdet med at omsætte tilbuddets målsætning og faglige tilgang til praktisk pædagogik, blandt andet med henblik på at undgå magtanvendelser. Endvidere lægges der vægt på, at medarbejderne kan beskrive den pædagogiske praksis for at undgå magtanvendelser i tilbuddet. Endvidere er Socialtilsynet opmærksom på, at borgerne i interview understøtter udsagn fra leder og personale. Endelig lægges det til grund, at Socialtilsynet ved dokumentgennemgang kan konstatere, at der er udarbejdet instruktion vedr. magtanvendelser i tilbuddet, samt at der ikke foreligger indberetning om magtanvendelser i tilbuddet. På baggrund af indhentet instruks til medarbejderne omkring håndtering af eventuelle magtanvendelser samt intervies med leder, medarbejdere og borgere vurderes det, at tilbuddet i høj grad følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Socialtilsynet konstaterer samtidig, at der ikke er foretaget magrtanvendelser på tilbuddet, hvorfor det ikke kan bedømmes, om tilbuddet dokumenterer magtanvendelser. Side 25 af 48

26 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet grundlæggende har fokus på at forebygge overgreb mod borgerne, og at tilbuddets værdier, pædagogiske tilgang og praksis understøtter dette. Socialtilsynet er dog opmærksomme på, at udarbejdet instruks omkring overgrenb alene tager udgangspunkt i seksuelle overgreb, selv om der i interview med leder og medarbejdere fremkommer en mere nuanceret forståelse af begrebet overgreb. overordnet definition omkring overgreb samt en konkret instruktion til medarbejderne på, hvordan de skal forholde sig i situationer omkring overgreb, selv om der er en gennemgående opfattelse af, at tilbuddets målgruppe generelt er i risiko for overgreb. Socialtilsynet vurderer endvidere, at den daglige pædagogiske praksis ikke bygger på fælles faglige drøftelser og refleksioner over begrebet overgreb, men på den enkelte medarbejders håndtering af situationerne. Socialtilsynet gør opmærksom på, at dette ikke skal tolkes som en kritik af medarbejdernes handlinger, men som en konstatering af, at den pædagogiske praksis omkring overgreb kan udvikles yderligere ved strukturerede drøftelser om overgreb i et større perspektiv, ses i forhold til målgruppens forudsætninger. Side 26 af 48

27 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelse lægges, at der er udarbejdet skriftlig instruks omkring håndtering af overgreb, samt hvordan den pædagogiske indsats kan understøtte, at der ikke forekommer overgreb. Socialtilsynet er dog opmærksom på, at overgreb alene omtales som seksuelle overgreb, selv om leder og medarbejdere i interview omtaler overgreb noget mere nuanceret. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet lægger endvidere vægt på, at leder og medbejdere i interview kan beskrive, hvorledes tilbuddets faglige tilgang omsættes til konkrete pædagogisk handling for at forhindre, at borgerne udsættes for overgreb. Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at medarbejderne har været på en temadag, hvor overgreb har været drøftet, samt at borgerne i interview giver udtryk for en forståelse af, at medarbejderne passer på borgerne i hverdagen. En borger kan i interview konkretisere, hvordan medarbejderne efter vedkommendes mening er opmærksomme på at hindre overgreb. Det lægges endvidere til grund for vurderingen, at borgerne giver udtryk for, at de føler sig trygge i hverdagen, og ikke bliver udsat for overgreb. I interview med borgerne fremkommer det, at medarbejderne har adgang til borgernes lejligheder, men at de ikke går ind, medmindre borgerne er hjemme. Det oplyses dog også, at borgerne er informeret om, at personalet i helt særlige tilfælde kan gå ind i borgernes bolig, når de ikke er hjemme, men i så fald er det en procedure, at to medarbejdere går sammen ind. På baggrund af indhentet materiale omkring håndtering og forebyggelse af overgreb, samt interview med leder, personale og borgere vurderer Socialtilsynet, at indikatoren er opfyldt i høj grad. Socialtilsynet vuderer desuden, at leder og medarbejdere igennem interview viser ejerskab til den Side 27 af 48

28 medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse udarbejde instruks, samt hvordan denne omsættes til konkret pædagogisk handling, f.eks er der arbejdet med at udvikle en borgers resurser til at stå imod pres fra personer udenfor tilbuddet. Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at instruksen ensidigt retter sig mod seksuelle overgreb rettet mod borgerne, selv om leder og medarbejdere i interview giver udtryk for, at begrebet overgreb skal forstås noget mere nuanceret i forhold til tilbuddets målgruppe. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,3 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets organisering grundlæggende tilgodeser borgernes samlede behov for støtte og omsorg, og at tilbuddets daglige leder understøtte dette på betryggende vis, Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets bestyrelse og ledelse tager initiativ til at oprette et MED - udvalg i tilbuddet. MED - udvalget kan i den konkrete situation understøtte de ledelsesmæssige dispositioner omkring hvilket bekræftes af udtalelser fra borgere, pårørende og tilbuddet. medarbejdere. Socialtilsynet vurderer dog også, at tilbuddets konstituerede leder kun til en vis grad har konkret ledelseserfaring og relevant uddannelse i ledelse, samt at der væsentlige ledelsesmæssige Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets bestyrelse og bestyrelsens indsat bliver mere synlig, således at også borgere, pårørende og medarbejdere forstår og anerkender bestyrelsens særlige position som ansvarlig udfordringer i udsigt for at sikre tilbuddets daglig drift og for tilbuddets drift og udvikling. udvikling. Socialtilsynet gør opmærksom på, at dette ikke Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets bestyrelse og skal opfattes som en kritik af tilbuddets ledelse, men som ledelse tager initiativ til at besætte forstanderstillingen et opmærksomhedspunkt. på baggrund af de igangværende overvejelser. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddet aktuelt er i en situation, hvor man fra ledelsen og bestyrelsens side arbejder på at tilrette tilbuddets resurser, hvilket bemærkes af medarbejdere og borgere. Side 28 af 48

29 Endvidere bemærker Socialtilsynet, at forstanderstillingen i tilbuddet er ledig og ikke opslået til besættelse. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne modtager relevant ekstern supervision og at tilbuddets konstituerede leder deltager i ledernetværk samt har mentor tilknyttet i forhold til ledelsesrollen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet grundlæggende ledes kompetent. Dog er Socialtilsynet opmærksom på, at der er en uafklaret situation omkring tilbuddets forstanderstilling. Dette skal ikke ses som en kritik af den konstitutere forstander, men som et opmærksomhedspunkt, idet såvel medarbejdere som borgere i interview omtaler denne situation og finder den uholdbar på sigt. Der lægges vægt på udsagn fra medarbejdere, borgere og pårørende, som samlet beskriver lederen som ambitiøs og kompetent i forhold til tilbuddets drift og udvikling. Det er yderligere lagt til grund for vurderingen, at lederen i interview fremstår dynamisk og samtidig kan give eksempler på, hvordan tilbuddets videreførelse skal understøttes ledelsesmæssigt. Socialtilsynet lægger dog samtidig vægt på, at lederen ikke har relevant ledelsesuddannelse eller væsentlig ledelseserfaring, hvilket efterspørges hos medarbejderne i nogle situationer. Socialtilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt ikke er fokus på MED - udvalg i tilbuddet. Socialtilsynet ser i den forbindelse, at der kan være en særlig udfordring, idet private tilbud med driftsaftale med en kommune, kan være underlagt kommunens MED - aftale. Det anbefales, at tilbuddets leder og bestyrelse undersøger dette nærmere og eventuelt tager initiativ til at etablere MED - udvalg i tilbuddet. Side 29 af 48

30 Socialtilsynet lægger samtidig vægt på, at tilbuddet benytter sig af ekstern supervision med henblik på at understøtte personalegruppens samlede faglige kompetence samt at lederen deltager i ledernetværk og har mentor tilknyttet. Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at bestyrelsen er sammensat af personer med relevante faglige kompetencer, men at bestyrelsen generelt fremstår utydelig for borgere, pårørende og medarbejdere. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad. Socialtilsynet lægger følgende til grund for bedømmelsen: Det oplyses til Socialtilsynet, at forstanderstiliingen for tilbuddet er ledig og aktuelt ikke er opslået til besættelse. Det fremgår af indsendt materiale, at lederen er uddannet professionsbachelor i ergoterapi. Lederen har ikke gennemgået ledelsesuddannelse, men det fremgår af lederens CV, at hun alene har ledelseserfaring fra tilbuddet, hvor hun har været leder af dagtilbuddet og aktuelt er konstitueret forstander. Strategi for tilbuddets drift og udvikling afstemmes mellem tilbuddets leder og bestyrelsesformand og er beskrevet i tilbuddets strategidokument. Desuden bruges organisationen Mariefonden til at bistå med daglige driftsaftaler og udviklingsopgaver omkring ledelse og medarbejdere. Endeligt bistår fonden med rådgivning omkring tilbuddets fysiske rammer. Lederen beskriver, at hun har erfaring som souchchef i tilbuddet har en vis erfaring med både tilbuddet og organisationen bag. Hun har ikke en konkret overordnet ledelsestilgang til opgaverne, men arbejder på konkret at inddrage medarbejdere og borgere for på den måde at kvalificere beslutningerne. Side 30 af 48

31 Det beskrives, at tilbuddets driftaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune ikke forlænges med udgangen af 2015, og at der på den baggrund kan ses en række udfordringer. Dette er et fokus mellem bestyrelsesformand og leder. Medarbejderne giver udtryk for stor tilfredshed med tilbuddets leder, som har skaffet ro i tilbuddet i en ellers lidt turbulent tid. Det udtrykkes, at der er en grundliggende tillid til lederen og de dispositioner, som skal tages i hverdagen, selv om beslutninger kan være med til at skabe konflikter. Det nævnes, at det vil styrke lederen yderligere med relevante kurser i ledelsesrollen. MED - udvalget er aktuelt ikke fungerende. Borgerne giver udtryk for, at ledelsen har gode intentioner om at drive tilbuddet, men at tilbuddet opleves presset især på det økonomiske område. Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i høj grad opfyldt) De pårørende udtaler, at de grundlæggende er tilfredse med tilbuddets ledelse, som fremstår dynamisk og synlig i hverdagen. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på udtalelser fra leder og medarbejdere. Lederen udtaler, at hun modtager faglig sparring af ledelseskolleger fra andre tilbud og desuden deltager i ledernetværk i Mariefonden. Desuden har lederen en mentor tilknyttet. Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse 3 (i middel grad opfyldt) Medarbejderne beskriver, at der er ekstern supervision for personalet hver 2. måned, og desuden er det muligt at få særlig sagssupervision. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad. Socialtilsynet lægger til grund for bedømmelse, at det Igennem dokumentgennemgang kan konstateres, at tilbuddets bestyrelse består af personer med relevant faglig kompetence. Side 31 af 48

32 Der lægges vægt på udtalelser fra lederen, som beskriver, at der er et tæt samarbejde med tilbuddets bestyrelse og især bestyrelsesformand. Det omtales, at der er et overordnet fokus på at forstå tilbuddet som borgernes hjem og derefter som arbejdsplads. Lederen udtrykker, at hun får god ledelsesmæssig sparring af bestyrelsesformanden, som også lægger megen energi i at understøtte en god og sund drift i tilbuddet. Socialtilsynet lægger endvidere vægt på udtalelser fra medarbejdere, borgere og pårørende, som under interview samstemmende giver udtryk for, at man ikke er i dialog med tilbuddets bestyrelse. Socialtilsynet er opmærksom på, at det i sig selv ikke er en indikation på bestyrelsens samlede kompetence og aktivitet for at understøtte tilbuddets drift og udvikling, om der i dagligdagen er kontakt til medarbejdere, borgere og pårørende. Socialtilsynet vurderer dog, at bestyrelsen i den aktuelle sitaution, hvor tilbuddet er præget af anstrengt økonomi og deraf følgende påvirkninger af tilbuddets drift, bør være tydeligere overfor de nævnte grupper, også set i lyset af, at forstanderstillingen i tilbuddet ikke er besat. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddets daglige drift grundlæggende varetages kompetent, set i forhold til målgruppens behov for tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Dog er Socialtilsynet opmærksom på, at det i interview fremkommer, at dagtilbuddet ofte er ubemandet, Socialtilsynet lægger desuden vægt på udtalelser fra såvel ledelse som medarbejdere og borgere, som samlet giver udtryk for, at personalet er under pres på grund af besparelser og initiativer til at omlægge tilbuddets resurser, samt at der ses en tendens til stigende sygefravær. Der lægges dog også vægt på udtalelser fra ledelsen, som beskriver, at der er en overordnet opmærksomhed på denne udfordring fra ledelse og bestyrelse. Side 32 af 48

33 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad. Socialtilsynet lægger udtalelser fra leder, medarbejdere, borgere og pårørende samt sammenligning på Tilbudsportalen af tilsvarende tilbud til grund for vurderingen. Socialtilsynet lægger vægt på, at borgerne samstemmende under interview giver udtryk for, at der ofte mangler personale i dagtilbuddet samt at medarbejderne sjældent har tid til at fordybe sig i opgaver omkring den enkelte borger, hvilket bekræftes af udsagn fra medarbejderne. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet lægger endvidere vægt på, at leder og bestyrelsen har taget initiativ til at omlægge resurserne i hverdagen i tilbuddet ved at oprette fælles nattevagt med et andet botilbud i nærområdet, således at der kan være mere personale til stedet i dag- og aftentimerne. Socialtilsynet er opmærksomme på, at ordningen løbende vil blive evalueret. Socialtilsynet lægger dog også vægt på, at personalet og borgerne ikke føler sig hørt i processen, samtidig med at det anerkendes, at der kan være mange følelser i spil i den konkrete proces. På Tilbudsportalen angives personalegennemstrømningen til 4. I interview med leder og medarbejdere fremkommer det, at tallet skal ses i forhold til, at det primært er løst tilknyttede medarbejdere, som er stoppet i tilbuddet. Blandt det faste personale er der en meget lille udskiftning, hvilket understøttes af udtalelser fra borgerne. Socialtilsynet er dog opmærksom, at borgerne samstemmende giver udtryk for for, at der efter deres opfattelse er en del tilkaldevikarer i tilbudet, samt at det kan være svært at finde ud af, hvordan de studerende indgår i tilbuddets drift. Socialtilsynet vuderer med udgangspunkt i ovenstående, at indikatoren i høj grad er opfyldt. Indikator 09.c: Sygefraværet 3 (i middel På Tilbudsportalen er sygefraværet opgjort til 7.6, hvilket er mindre end sammenligelige Side 33 af 48

34 blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser grad opfyldt) arbejdspladser. Socialtilsynet lægger dog samtidig vægt på, at såvel leder som medarbejdere udtaler, at der aktuelt er en tendens til lidt højere fravær end tidligere. Det fremkommer i interview, at der på grund af nedskæringer og omstruktureringer opleves et pres og at den daglige struktur er under udfordringer. Endvidere omtaler borgerne sygdom blandt personalet, idet dette skaber uro i hverdagen. Tema Gns. bedømmelse Socialtilsynet lægger mærke til, at personalet udtaler, at lederen grundlæggende håndterer fravær anerkendende, men mangler konkret ledelseserfaring i situationen. Det fremkommer endvidere i interview med lederen, at hun er opmærksom på udfordringer omkring sygdom og trivsel, og at dette er et fokuspunkt i forhold til den daglige ledelse. Socialtilsynet konstaterer ved dokumentgennemgang,. at der er udarbejdet en fraværspolitik i tilbuddet. Med udgangspunkt i ovenstående vurderer Socialtilsynet, at indikatoren i middel grad er opfyldt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet grundlæggende har en erfaren medarbejdergruppe, som har relevante kompetencer i forhold til målgruppen. Socialtilsynet er opmærksom på, at dette understøttes af udsagn fra borgerne, som dog også finder, at personalet har mange opgaver i hverdagen. Tilbuddets arbejder med aktivt med metoder, som er Side 34 af 48

35 beskrevet på Tilbudsportalen, herunder medinddragelse af borgerne i forhold til at imødekomme den enkelte borgers aktuelle behov og ønsker for, hvordan hverdagen tilrettelægges, så den enkelte borgers trivsel øges og beboerne styrkes i forhold til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Socialtilsynet bemærker samtidigt, at tilbuddet fremadrettet vil have brug for fokus på udvikling af kompetencer til at understøtte borgernes særlige behov, når og hvis tilbuddets målgruppe som forventet ændrer sig. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet set har relevant uddannelse, viden og erfaring, der modsvarer målgruppens behov og tilbuddets metoder. Socialtilsynet lægger til grund for vurderingen, at personalet har grunduddannelse indenfor pædagogik og SOSU, samt at lederen er opmærksom på løbende kompetenceudvikling i personalegruppen. Endvidere er Socialtilsynet opmærksom på, at lederen har fokus på, at personalegruppens samlede uddannelse kan udvides med andre relevante kompetencer, samt i interview kan beskrive, hvordan det kan foregå. Desuden lægger Socialtilsynet til grund, at tilbuddets leder og medarbejdere under interview kan beskrive og eksemplificere, hvordan tilbuddets faglige tilgang og metoder omsættes til daglige pædagogisk praksis. Side 35 af 48

36 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i høj grad opfyldt) På baggrund af indhentet dokumentation omkring medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund vurderes det, at personalet primært er uddannet indenfor SOSU og socialpædagogik. Der er endvidere tilknyttet resurser indenfor fysioterapi, beskræftigelsesvejleder, sygepleje og administration. Tilbuddets faglige tilgang opgives til at være recoveryunderstøttende, rehabiliterende og kognitiv, og af konkrete metoder anvendes kognitiv terapi samt COPM. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har 5 (i meget høj grad opfyldt) Det fremgår under interview med leder og medarbejdere, at alle medarbejdere er uddannet i COPM. Desuden forventes det, at der på baggrund af en ændring i tilbuddets målgruppe skal ske en videreuddannelse for den samlede personalegruppe. Det udtales, at der er et ledelsesmæssigt fokus på dette, ligesom der udveksles viden med andre botilbude indefor området. Det fremgår endvidere af såvel interview som beskrivelse på Tilbudsportalen, at der er arrangeret uddannelsesforløb for medarbejderne i forhold til særlige målgrupper som f.eks. borgere med OCD. Der er lagt vægt på, at borgerne udtaler, at medarbejderne grundlæggende er fagligt velkvalificerede, og at borgerne overordnet set får den hjælp og støtte, som de forventer. Dog udtrykkes det også, at personalet ofte har meget travlt og derfor ikke kan støtte borgerne optimalt. Borgerne giver endvidere udtryk for, at medarbejderne ofte kommer på kurser og videreuddannelse. Socialtilsynet vurderer med udgangspunkt i ovenstående, at indikatoren i høj grad er opfyldt. Under tilsynsbesøget var der mulighed for at observere samspillet mellem en medarbejder og borger. Borgeren blev støttet i forhold til hudpleje og andre hygiejniske personlige forhold. Side 36 af 48

37 relevante kompetencer Socialtilsynet observerede, at medarbejderen hurtigt kunne aflæse borgerens behov for såvel omsorg som relevant viden, og at medarbejderen skabte muligheden for at støtte borgeren igennem dialog og samtidig tog sig tid til at forklare borgeren om personlig hygiejne på en måde, som borgeren tydeligt kunne profittere af. Tema Gns. bedømmelse På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til i meget høj grad at være opfyldt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 3,6 Socialtilsynet vurderer på det foreliggende, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. Socialtilsynet er samtidig opmærksom på, at tilbuddets økonomi kan være udfordret i forhold til at understøtte den nødvendige kvalitet i forhold til pris og målgruppens forventninger og behov. Socialtilsynet bemærker især, at der kun er afsat mindre beløb til borgerrelaterede varekøb og tjensteydelser. Socialtilsynet vurderer endvidere, at driftsaftale mellem det selvejende tilbud og Lyngby-Taarbæk Kommune på flere områder forhindrer, at tilbuddets ledelse og bestyrelse kan agere selvstændigt i forhold til at understøtte tilbuddets drift og udvikling. Det er bemærket, at aftalen er opsagt af kommunen pr. 31.december Det konstateres på bagrund af dokumentgennemgang og Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse og bestyrelse hurtigst muligt udarbejder et mere detaljeret budget for tilbuddets drift i 2015 med de korrekte oplysninger samt delbudget for tilbuddets 2 ydelser. Side 37 af 48

38 tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen, at tilbuddets budget kun til dels giver Socialtilsynet det nødvendige overblik over tilbuddets drift, samt at der mangler væsentlige oplysninger omkring det selvejende tilbuds aktiver samt udgifter til husleje. På baggrund af ovenstående kan Socialtilsynet være bekymret for, at der også fremadrettet vil være tilstrækkeligt med midler til at understøtte en kvalitetsmæssig sund drift og udvikling af tilbuddet, hvorfor Socialtilsynet ved kommende tilsyn vil have fokus på dette område. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet aktuelt er økonomisk bæredygtigt, men at drift og udvikling i tilbuddet er præget af eksisterende driftsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune. Desuden er aftalen fra kommunens side opsagt pr. 31. december 2015, hvilket kan have en indflydelse på tilbuddets økonomi. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at det ikke behøver at være problematisk for det selvejende tilbud at blive frigjort fra den gældende driftsaftale. Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddets nuværende budget ikke i tilstrækkeligt omfang gør det muligt for Socialtilsynet at vurdere tilbuddets reelle bæredygtighed, idet budgettet er mangelfuldt udarbejdet. Side 38 af 48

39 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 5 (i meget høj grad opfyldt) 2 (i lav grad opfyldt) Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i lav grad. Til grund for vurderingen lægges, at der er indgået driftsoverenskomst mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Bofællesskabet Kirsten Marie. Socialtilsynet finder, at aftalens indhold på flere områder gør det vanskeligt for tilbuddets ledelse at kunne styre tilbuddet i forhold til planlagte investeringer. Især hæfter Socialtilsynet sig ved 6, stk 1 i driftsaftalen som pålægger tilbuddets ledelse at følge kommunens budget- og regnskabspraksis. Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad 1 (i meget lav grad opfyldt) Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet er pålagt at betale overhead på 7% til kommunen i lighed med de kommunale tilbud, jf. aftale i KKR Hovedstaden. Det er Socialtilsynets vurdering, at private tilbud ikke kan pålægges at betale overhead til en kommune. På den baggrund finder Socialtilsynet, at tilbuddets ledelse ikke har fuldstændig råderum over tilbuddets indtægter og derfor heller ikke kan anvende disse til relevante investeringer i forhold til tilbuddets drift og udvikling. Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt i meget lav grad. Til grund for vurderingen lægges, at tilbuddets egenkapital er negativ, jv. tilbuddets budget for 2015, samt at den gældende driftsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune er opsagt fra kommunens side, hvorfor der er tvivl om tilbuddets fortsatte drift. Side 39 af 48

40 Det skal dog bemærkes, at der ikke er opgjort aktiver i tilbuddets budget for 2015, hvilket kan undre, idet tilbuddet er et selvejende tilbud og derfor selv ejer ejendomme, som tilbuddet ligger i. Soliditetsgraden er i budgettet beregnet til 16%, men kan ikke vurderes på baggrund af de foreliggende oplysninger i tilbuddets budget. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Socialtilsynet bemærker, at det ved interview med leder og medarbejdere fremkommer, at der ikke er en fælles forståelse omkring midler i tilbuddets budget til at gennemføre såvel samlede som individuelle aktiviteter med borgerne, som er opstillet i forhold til de individuelle mål for borgeren, f.eks. i forhold til udvikling af sociale kompetencer. Endvidere giver borgerne i interview udtryk for, at der kun er begrænsede midler fra tilbuddets side til at understøtte aktiviteter. Socialtilsynet kan ved dokumentgennemgang konstatere, at der ikke er afsat midler til udgifter til større ændringer i tilbuddet, samt at driftsaftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og det selvejende tilbud hindrer, at tilbuddet selvstændigt kan afsætte midler til at fokusere på øget kompetenceudvikling eller forbedring af de fysiske rammer med udgangspunkt målgruppens behov. Side 40 af 48

41 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad. Til grund for bedømmelsen lægger Socialtilsynet, at det ved dokumentgennemgang kan konstatere, at der kun er afsat et beløb svarende til 900 kr. pr. borger årligt til borgerrelaterede aktivitetsomkostninger. Set i forhold til oplysninger på Tilbudsportalen om tilbuddet målgruppe og den deraf forventede daglige pædagogiske indsats for at understøtte borgernes udvikling, ses dette som et ganske lille beløb. Socialtilsynet er desuden opmærksom på, at der er afsat 2,5% af budgettet til kompetenceudvikling, hvilket ses som acceptabelt i forhold til tilbuddets målgruppe og de planer for faglig udvikling, som er beskrevet på Tilbudsportalen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner På trods af at indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad, vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets økonomi kun til en vis grad er gennemskuelig for Socialtilsynet og de visiterende kommuner. Til grund for vurderingen lægger Socialtilsynet, at der er indgået en driftsaftale med Lynbgy-Taarbæk Kommune, som efter Socialtilsynets vurdering pålægger det selvejende tilbud en uhensigtsmæssig tilknytning til kommunen, for så vidt angår tilbuddets overordnede drift og udvikling. Endvidere er det oplyst, at aftalen fra kommunens side er opsagt pr. 31. december Det fremgår endvidere af tilbuddets budget, at der betales overhead til Lyngby-Taarbæk Kommune. Socialtilsynet vurderer, at Kirsten Marie som selvejende fond ikke kan pålægges at betale overhead til kommune, i det dette alene kan pålægges offentlige tilbud. Desuden lægges det til grund, at tilbuddets budget ikke er opdelt i delbudgetter for hhv. bo- og aktivitetsdelen. På den baggrund kan Socialtilsynet kun i ringe grad vurdere, hvorvidt del- og det samlede budget understøtter Side 41 af 48

42 tilbuddets faglige virksomhed. Det kan også ses i budgettet, at der er budgetteret med lønomkostninger til en leder. I interview fremgår det, at tilbuddets leder er konstituteret og at stillingen som forstander er ubesat. På den baggrund vurderer Socialtilsynet, at posten "leder" bør være højere. Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at der ikke er budgetteret med udgifter til husleje, hvilket ikke er i overensstemmelse med Lov om Socialtilsyn, idet budgettet og dermed tilbuddets udmeldte takst skal afspejle den faktiske pris for tilbuddets ydelser. Dette skal desuden være i overensstemmelse med tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen. På baggrund af ovenstående kan Socialtilsynet være bekymret for, at der også fremadrettet vil være tilstrækkeligt med midler til at understøtte en kvalitetsmæssig sund drift og udvikling af tilbuddet, hvorfor Socialtilsynet ved kommende tilsyn vil have fokus på dette område. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) De økonomiske nøgletal er først obligatoriske fra og med året Nøgletallene skal fremgå af årsregnskab 2014, årsrapporten 2014 og indgå i nye budgetter for 2014 samt budget for Indikatoren bedømmes på den baggrund til at være opfyldt i meget høj grad. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer grundlæggende understøtter borgernes udvikling og trivsel, blandt andet igennem mindre Side 42 af 48

43 boenheder samt muligheder for borgerne til at deltage i aktiviteter og benytte tilbuddets have og andre faciliteter. Tilbuddet omfatter en række selvstændige lejligheder, fordelt i boenheder af varierende størrelse samt fællesrum i hver enhed. Desuden er der aktvitetstilbud for borgerne i tilbuddet samt borgere, som bor i egne boliger udenfor tilbuddet. Tilbuddet ligger meget centralt i Lyngby, og borgerne har alt efter ønsker og behov mulighed for indkøb og deltagelse i aktiviteter, uddannelse og beskæftigelse i nærområdet. Desuden er der kollektiv transport tæt på tilbuddet. Tilbuddets fysiske rammer fremstår rene og pæne og vedligeholdt, ligesom den tilhørende have er rimelig velindrettet. Socialtilsynet er opmærksom på, at borgerne samstemmende giver udtryk for, at de trives i tilbuddet, som de betragter som deres hjem. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets fysiske rammer grundlæggende understøtter borgernes udvikling og trivsel. Socialtilsynet lægger især udtalelser fremkommet under interview med borgerne samt observation under tilsynsbesøget til grund for vurderingen. Det vurderes, at tilbuddets inddeling i mindre boenheder er hensigtsmæssig for at skabe en så overskuelig og tryg hverdag for borgerne som muligt, omend at de fælles køkkener er noget trange, når alle borgerne ønsker at deltage i fælles måltider. Side 43 af 48

44 Det er desuden Socialtilsynets vurdering, at borgerne har mulighed for at deltage i aktiviteter og bruge tilbuddets have som de ønsker, hvilket borgerne sætter pris på. Der er tale om almennyttige boliger, og det er Socialtilsynets vurdering, at borgernes husleje er høj, når det samlede antal kvadratmeter tages i betragtning. Socialtilsynet finder, at et opsat skilt med tydelig angivelse af, at borgerne i tilbuddet er udfordret af psykiatiske lidelser ikke er i overensstemmelse med tilbuddets udmeldte anerkendende forståelse af borgerne. Dette behandles under kriterium 4 og vil derfor ikke blive yderligere omtalt under dette temas vurdering. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Til grund for vurderingen lægger Socialtilsynet, at det under interview med medarbejderne fremkommer, at borgerne trives i tilbuddet, hvilket understøttes af udsagn fra borgere og pårørende samt observation i fælles boligareal og 1 borgers lejlighed under tilsynsbesøg. Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at tilbuddets fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov i forhold til daglig trivsel og aktiviteter. Det ses endvidere, at tilbuddet ligger tæt på Lyngby bymidte, således at borgerne nemt kan bevæge sig rundt i nærområdet, når de skal købe ind, deltage i aktiviteter, uddannelse og beskæftigelse udenfor tilbuddet eller besøge familie og venner i nærheden af tilbuddet. Desuden er Socialtilsynet opmærksom på, at tilbuddet er inddelt i mindre boenheder for at understøtte den enkelte borgers muligheder for at kunne overskue bomiljøerne, hvilket borgerne i interview udtaler stor tilfredshed med. Køkkenerne i boenhederne synes dog noget trange, når alle borgerne deltager i fælles spisning, hvilket er tilfældet under tilsynsbesøget. Side 44 af 48

45 Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 4 (i høj grad opfyldt) På baggrund af ovenstående vurderer Socialtilsynet, at indikatoren er opfyldt i høj grad. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Socialtilsynet lægger observationer under tilsynsbesøget til grund for bedømmelsen, idet det ses, at borgernes private boliger er indrettet i forhold til den enkelte borgers ønsker og behov. Dette understøttes af udsagn fra borgerne, som i interview udtaler, at de anser tilbuddet for deres hjem. Socialtilsynet observerer desuden, at der er opsat et skildt på tilbuddets facade, som klart beskriver, at beboerne er personer med behov for støtte på grund af psykiatrisk sygdom. Såvel borgere som medarbejdere udtrykker i interview, at skiltets tekst er upassende og udleverer borgerne. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddet på Tilbudsportalen beskriver, at man anvender en anerkendende tilgang til det pædagogiske arbejde, hvilket Socialtilsynet vurderer ikke stemmer overens med teksten på det omtalte skilt. Side 45 af 48

46 Side 46 af 48

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk Botilbud, Kommandanthøjen. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk Botilbud, Kommandanthøjen. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Socialpsykiatrisk Botilbud, Kommandanthøjen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere