Job- og personprofil på skolechefstillingen i Randers Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og personprofil på skolechefstillingen i Randers Kommune"

Transkript

1 Job- og personprofil på skolechefstillingen i Randers Kommune

2 1 Randers Kommune søger ny skolechef Vi søger en skolechef, der kan lede og udvikle bevægelsen fra faglig autonomi til fagligt fællesskab. Du har erfaring og kan vise resultater fra en politisk styret organisation. Samtidig må du gerne se jobbet i et personligt og ledelsesmæssigt udviklingsperspektiv. Du har et grundigt kendskab til muligheder og udfordringer på folkeskoleområdet. Du har i særlig grad interesse for god tilrettelæggelse og organisering af arbejdet. Vi skal have mest muligt ud af ressourcerne samtidig med, at det skal være attraktivt at arbejde på skolerne. Du er samarbejdsorienteret, særligt i forhold til chefgruppen, skolelederne og MED-organisationen. Men også i forhold til kollegaer i andre forvaltninger. Du deler overvejelser og går aktivt i dialog med dine nærmeste kollegaer om fælles udfordringer med henblik på at finde fælles løsninger. Du har mange bolde i luften samtidig med, at du fastholder og formidler overblik. Herunder formår du, at prioritere blandt mange mulige tiltag, og at stå fast på dine prioriteringer, ligesom du følger op på iværksatte tiltag. Du løser komplekse problemstillinger på en ordentlig og empatisk måde. Herunder er du en stærk kommunikator, som sætter aktuelle udfordringer ind i medarbejdernes faglige forståelse. Formelle kompetencer Vi lægger vægt på, at du har uddannelse og erfaring, der matcher følgende: Du har en uddannelse, som er relevant for ledelse af folkeskoleområdet. I den forbindelse lægger vi vægt på lederuddannelse på et passende niveau. Du har erfaring med at lede ledere. Du har erfaring med politisk betjening og kommunale beslutningsprocesser. Personlige og ledelsesmæssige kompetencer Vi ønsker en skolechef, som med tydelighed i sin kommunikation sætter ramme og retning for folkeskolerne i Randers Kommune. Du er lydhør og formår samtidig, at stå fast på dine principper. Samtidigt er du inddragende og kan fremvise resultater på, at du i samarbejde med andre har nået resultater. Du fremstår som en rollemodel for ledelse og samarbejde. Dine færdigheder, prioriteter og værdier sikrer omverdenens tillid til dig. Du har ambitioner. Du er ikke være bange for at vise, at du vil opnå resultater for vores børn og unge og for hele organisationen. Du er robust og bevarer ro og overblik også når det går stærkt og du bliver udfordret. Du læser organisationen og kan vurdere, hvornår du skal hjælpe, udfordre og insistere på retning og fremdrift. Du leder også opad. Det er ikke altid, at direktøren har ret! Og du kan være insisterende på dine værdier og din faglighed i mødet med vores politiske ledelse. Du må meget gerne være nysgerrig og generøs af natur. Vi vil gerne blive bedre til at bruge hinandens ressourcer og ideer på tværs. Det er en stor hjælp, hvis du er uhøjtidelig og ikke bange for smile af dine egne begrænsninger.

3 2 Randers Kommunes visioner og værdier Randers er sin egen. Vi er ildsjæle, hjælpsomme, fightere, selvironiske, vi er dygtige, ambitiøse og ordentlige. Sådan lyder starten på vores grundfortælling her i kommunen med et areal på godt 800 kvadratkilometer. Vi er godt borgere i Randers Kommune og medarbejdere i selve kommunen. I Randers Kommune arbejdes der efter byrådets Vision Vision 2021 har fem ambitiøse målsætninger. Dem omsætter vi til handling i en række politikker. Én af de fem målsætninger relaterer sig direkte til folkeskolerne i Randers Kommune. Det er målsætningen Randers Kommune er i det kommunale førerfelt. Randers er kendt som en dynamisk og ambitiøs kommune Randers Kommune er en tiltrækkende bosætningskommune både i byer og landsbyer Randers By er byen til vandet med attraktive muligheder for oplevelser og nye miljøer Randers Kommune er attraktiv for virksomheder og iværksættere Randers Kommune er i det kommunale førerfelt - Hvor nogle af landets førende folkeskoler klæder eleverne på til at gribe deres muligheder - Vi gør op med den sociale arv og skaber mønsterbrydere - Borgere i udsatte positioner oplever tværfaglighed, helhed, engagement og muligheder I Randers er vi mere optagede af at stimulere og afprøve ideer end af, hvad andre tænker om os, og derfor skal hele Danmark kende Randers som den kommune, der tør være lidt anderledes. Der hvor der er kortest vej fra ide til handling. Vi er lidt anderledes - ja lidt Randerledes. Randers kommune er en værdibaseret organisation. Det fælles DNA bygger på fire værdier, som kendetegner Randers: Rummelig / Vi skaber plads til nye ideer og originale initiativer. Randers kommune giver plads til dig Virkelysten / Vi sætter handling bag tanker og ideer. Det bliver til noget i Randers kommune Solid / Vi hviler i os selv og tror på hvem, vi er. Vi lader os ikke slå ud Anderledes / Vi tør gå egne veje De overordnede mål i Randers Kommunes styringsmodel Randersmodellen er: effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, bedre muligheder for Byrådet til at styre kommunen og råderum til de kommunale ledere og medarbejdere. Randersmodellen hviler på to søjler: Aftalestyring og økonomisk decentralisering. Den økonomiske decentralisering giver lederne udstrakt frihed til at bestemme, hvordan budgettet skal anvendes. Et andet vigtigt redskab er de 2-årige aftaler mellem de decentrale enheder - kaldet aftaleenheder - og Byrådet, som fastsætter mål og rammer for de enkelte aftaleenheder.

4 3 Organisation Politisk organisation Den politiske organisation i Randers Kommune består ud over byrådet og økonomiudvalget af 6 stående udvalg: Kultur- og fritidsudvalget Børn- og skoleudvalget Sundheds- og omsorgsudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Miljø- og teknikudvalget Administrativ organisation Randers Kommune er organiseret i fire fagforvaltninger og en række stabe, som understøtter fagforvaltningerne. Den administrative organisation består af fire fagforvaltninger med hver sin direktør. De fire forvaltninger understøttes af tværgående instanser indenfor politik og kommunikation, erhverv og udvikling, økonomi og personale og HR. De fire direktører udgør sammen med kommunaldirektøren Randers Kommunes direktion. Kommunaldirektør Erik Mouritsen (konstitueret) Politik, kommunikation og digital service Brian Slot Erhverv og Udvikling Dennis Jensen Økonomi Lars Sønderby Personale og HR Lars Sønderby Miljø og teknik Lene Andersen Børn og skole Hans Minor Vedel Social- og arbejdsmarked Steinar Eggen Kristensen Sundhed, kultur og ældre Erik Mouritsen * * Direktør for Sundhed og Ældre, Erik Mouritsen, er af byrådet udpeget som stedfortræder for kommunaldirektøren.

5 4 De overordnede ledelsesrammer Decentralisering er et vigtigt organisatorisk princip i Randers Kommune og udgør således det centrale styringsinstrument i Randers Modellen ud fra princippet: Central styring decentral ledelse. Personalepolitikken udgør en væsentlig hjørnesten i det fundament, vi ønsker at arbejde og samarbejde på i Randers Kommune. I personalepolitikken har Byrådet med udgangspunkt i Randersmodellen fastsat de overordnede principper, man som medarbejder og leder skal arbejde ud fra: central styring decentral ledelse, dvs. at byrådets muligheder for at styre og være politikskabere optimeres samtidig med, at de decentrale, borgervendte enheder får de bedst mulige betingelser for at yde god og ressourceeffektiv borgerservice. Organisationen skal baseres på en form for aftalestyring, der respekterer det værdibaserede ledelsesgrundlag brugerorientering og borgerinvolvering, dvs. organisationen skal i sin opbygning orientere sig mod brugerne af kommunens ydelser og mod borgerne som medlemmer af et lokalt politisk fællesskab faglighed, kvalitet og helhed, dvs. at organisationen skal bygge på at etablere stærke faglige miljøer, der sikrer at opgaverne løses med høj kvalitet til følge samtidig med, at vi holder fast i helhedsperspektivet både internt og for borgeren effektivitet, dvs. at vi til stadighed optimerer udnyttelsen af ressourcer, og at organisationen bevidst arbejder med evaluering og kvalitetssikring Medarbejderne i Randers Kommune er vores vigtigste ressource. Med afsæt i vores fælles DNA har Personalepolitikken 6 bærende værdier og vores ledelsesgrundlag 7 pejlemærker. Disse er grundlaget for alle ledere. Du kan læse nærmere om personalepolitikkens 6 bærende værdier i Randers kommunes personalepolitik. Randers Kommunes organisation understøtter og sammentænkes med et ledelsesgrundlag baseret på visions- og værdibaseret ledelse. Ledere og chefer har en vigtig rolle i forhold til at understøtte Randers Modellens overordnede fire principper. Til at understøtte ledelsesopgaven har Randers Kommune et fælles ledelsesgrundlag, med følgende syv pejlemærker: Du sætter borgeren i centrum Du yder bedst mulig service inden for de politisk givne rammer Du er tydelig og skaber resultater sammen med dine medarbejdere Du skaber rum for opfindsomhed, innovation og samskabelse Du formidler vores fælles værdier og sætter retning Du er synlig og fremmer trivsel og talentudvikling blandt medarbejdere og ledere Du sikrer handling

6 5 Børn og Skole Børn og skoles chefgruppe består af direktøren, tre fagchefer og sekretariatschefen. Fagcheferne er primært leder af ledere, mens sekretariatet fungerer som støttefunktion for de tre fagchefers afdelinger i forhold til udarbejdelse af sager til udvalg og byråd, økonomi og personaleforhold, sekretærfunktion samt udviklingstiltag på skoler og dagtilbud. Direktør Hans Minor Vedel Børn Dorte Brøns Børn og Familie Ann Hermansen Skole Henrik Johansen (konst.) Sekretariatet Bo Skovgaard Chefgruppen har kontor dør om dør og der er et godt og produktivt samarbejde i forbindelse med de mange overlappende sager og tiltag, vi varetager. Vi vil gerne blive endnu bedre til udnytte hinandens ressourcer og kompetencer på tværs. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger samt området for specialpædagogisk bistand bliver varetaget af PPR. PPR er i Randers Kommune organiseret under Børn og Familie. Skolechefen har dermed også en vigtig koordinerende rolle i samarbejde med Børn og Familiechefen. Skole Skolechefen er ansvarlig for et samlet budget på ca. kr. 860 millioner, ca elever og en samlet personalestab på ca medarbejdere. 29 af disse er ledere, som skolechefen har det direkte ledelsesansvar for. Desuden er skolechefen formand for sektor-med skole. Organisationsdiagrammet for skolechefens område ser således ud: Skolechef 19 folkeskoler 3 specialskoler Randers Ungdomsskole Ungdommens Uddannelsesvejledning 5 Fritidshjem og -klubber.

7 6 Skolerne har skolefritidsordninger for elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. To skoler har endvidere "børnebyer", hvor der er tilknyttet en børnehavedel for de 3-6 årige. Skolerne er selvstændige enheder med egen skolebestyrelse og egen ledelse. Skolerne er underlagt byrådets kontrol og økonomiske styring jf. Randers Modellen. Alle kommunale skoler arbejder med en indskolingsmodel, hvor lærere og pædagoger i kl. samarbejder om børnenes skoledag. På denne måde bliver børnenes skoledag længere, men også mere varieret med plads til leg, bevægelse og ude liv. Skolechefen er primært leder 19 folkeskoler og 3 specialskoler, men også fire fritidshjem/fritidsklubber, Randers Ungdomsskole og af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). UU indgår i et tæt tværfagligt samarbejde med jobcentret i Ungdommens Uddannelseshus i Randers (UUR). Den aktuelle situation: Muligheder og udfordringer Skolechefen løfter et centralt og vigtigt ansvarsområde i kommunen. Der er tale om et stort og mangefacetteret område karakteriseret ved stor politisk bevågenhed og mange typer interessenter. Skolestruktur En skolestrukturændring har haft den konkrete betydning at antallet af skoler med virkning fra skoleåret 2015/2016 blev reduceret. Strukturen på skoleområdet er samtidig ændret så skolerne er opbygget som; klasses skoler, klasses skoler, én klasses skole og én klasses skole. I forbindelse med skolestrukturændringen, flyttede en betydelig del af personalet til nye skoler, ligesom mange børn flyttede til en anden skole. Samtidig med denne nye skolestruktur arbejder skolerne med at implementere folkeskolereformen. Vi er godt på vej. Men det betyder også, at folkeskolerne i Randers Kommune stadig er i en konsolideringsfase, hvor der arbejdes med både personalemæssige-, økonomiske- og ledelsesmæssige forhold, men selvfølgelig også med en stadig stigende opmærksomhed på målsætningerne i folkeskolereformen. Professionelle læringsmiljøer Skolerne i Randers Kommune deltager i projektet Professionelle Lærings Fællesskaber sammen med skoler fra Aarhus Kommune og Professionshøjskolen VIA. Dermed er der igangsat en overordnet bevægelse fra faglig autonomi til fagligt fællesskab. Dette ændrede fokus har betydning i alle led i styringskæden. Fra centralt hold betyder det blandt andet at kvalitetsrapporten fremover udgør det centrale styringsdokument i forhold til skolerne. Data, ledelse og udvikling Alle interessenter omkring folkeskolerne i Randers er enige om, at der skal fokuseres på færre mål og på relevant data i forhold til de mål. Vi udvikler aktuelt på det datamateriale, som ledere, bestyrelser og medarbejdere får stillet til rådighed. Ikke mindst data om faglige mål, elevfravær og elevtrivsel. Det er forventningen, at hver skole spiller ind til Børn og Skoleudvalget med forslag til skolens fokusområder. Den dialog, der skal være mellem udvalg og skolerne, er under udvikling. Vi forventer at have en ny og sammenhængende kvalitetscyklus på plads til de næste kvalitetsrapporter i slutningen af 2017.

8 7 Inklusion og specialpædagogik Der skal skabes og fastholdes en ny strategi for inklusion og specialundervisning. Målet er, at folkeskolerne i Randers Kommune er et sted, hvor alle elever udvikler sig fagligt og socialt samt trives i skolens faglige og sociale fællesskaber. Arbejdet er iværksat under titlen Skolen for alle, som også signalerer værdierne for inklusionsarbejdet i Randers Kommune. Samtidig er det afgørende, at der fremover flyttes færre ressourcer fra almenområdet til specialområdet. Til det formål har vi indgået aftale med KORA om udarbejdelse af en analyse af organisering, ressourceforbrug og optimeringsmuligheder. Den nye strategi for inklusion og specialundervisning skal være klar til politisk behandling i marts måned Samskabelse og samarbejde I Børn og Skole er der fokus på samskabelse og samarbejde. Handleplanen Dygtige Sammen læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen er udviklet af Børn og Skole i samarbejde med bestyrelser, ledere, elever, faglige organisationer, ungdomsuddannelser m.fl. Planen udgør et solidt fundament for skoleudvikling i Randers. Først og fremmest fordi den bekræfter, at alle gode kræfter omkring vores skoler gerne vil bidrage til en stærk folkeskole. Handleplanen er dynamisk og bliver løbende justeret efterhånden som nye politiske- eller administrative beslutninger fordrer ændringer. Samarbejde med vigtige aktører omkring folkeskolen udgør også i fremtiden én af skolechefens opgaver. De strategiske opgaver Skolechefen leder organisationen og skaber resultater gennem sine ledere. Du flytter organisationen ved at motivere, inspirere, udfordre og understøtte ledere til at gøre en forskel. Du formår at udvikle både den enkelte leder og hele organisationen. Du har samtidig strategisk overblik. Du udvikler og kommunikerer strategier og visioner, der bidrager til organisationens udvikling. Du har politisk tæft med blik for rollefordeling i forhold til embedsværk og politiker. Du sikrer udmøntning af trufne beslutninger. Du betragter din omverden chefkolleger, MED-systemet, bestyrelser og foreningslivet som støtter og ressourcer. Du er en holdspiller, som er generøs og nysgerrig i dit samspil med andre. Det betyder også, at du tilrettelægger beslutningsprocesser, så der er plads til, at andre kan bidrage. De konkrete opgaver Den fortsatte implementering af folkeskolereformen er helt central. Bestyrelser, ledere, medarbejdere og forvaltning skaber i disse måneder fælles fokus på de resultater, der er vigtigst for børn og unges trivsel og læring. Det arbejde leder du samtidig med, at du løfter organisationens evne til at arbejde mål- og resultatstyret.

9 8 Rådgivning og betjening af udvalg og byråd fylder godt i din hverdag. Der er stor politisk opmærksomhed på folkeskolerne på baggrund af folkeskolereform og skolestrukturændring. Det er vigtigt, at du trives i den rolle, hvor du ofte skal svare på spørgsmål om stort og småt. Du har ansvaret for, at ressourcerne på skoleområdet anvendes bedst muligt og at budgetterne overholdes i en stor organisation med høj grad af decentral kompetence. Skolechefen er medlem af forvaltningens chefgruppe. Cheferne i Børn og Skole har alle fagspecifikke erfaringer og kompetencer på deres respektive ansvarsområder. Skolechefen forventes at bidrage aktivt til chefgruppens samarbejde og udvikling. Du støtter og fremmer arbejdet i bestyrelser og MED-organisationen. Du ser først og fremmest forældre og medarbejderrepræsentanter som dine samarbejdspartnere, der også vil bidrage til børn og unges trivsel og læring. Som skolechef udvikler og vedligeholder du samarbejde med andre samarbejdspartnere som f.eks. ungdomsuddannelserne i Randers, netværket af skolebestyrelsesformænd, KL mv. Vi tilbyder Når du har læst ovenstående beskrivelse af organisationen, opgaverne og udfordringerne, skulle du gerne have en oplevelse af, at vi tilbyder en meget attraktiv og udfordrende stilling, hvor der er gode udviklingsmuligheder både personligt, fagligt og ledelsesmæssigt. Det politiske arbejdsfællesskab i Byrådet og i Børn og Skoleudvalget rummer naturligvis holdningsmæssige forskelligheder, men samtidig åbenhed, imødekommenhed og en lyst til at finde fælles løsninger i samarbejde med centrale interessenter på skoleområdet. Dit daglige arbejdssted vil være på Rådhuset på Laksetorvet, 8900 Randers C. Ansættelse sker som udgangspunkt på overenskomstvilkår med et lønniveau på ca. kr ,- ekskl. pension. Yderligere oplysninger Vi har nedsat et ansættelsesudvalg, som har besluttet denne stillingsprofil: Hans Minor Vedel, Direktør for Børn og Skole Dorte Brøns, Børnechef Thomas Winther, Skolebestyrelsesformand kontakt til netværk af skolebestyrelser Carsten Fredslund Andersen, Skoleleder Leif Plauborg, Fællestillidsrepræsentant for lærerne Karsten Madsen, Fællestillidsrepræsentant for BUPL Gina Renosto, Medarbejderrepræsentant for sekretariatet Ansættelsesudvalget afgiver indstilling til direktør Hans Minor Vedel, der har den endelige ansættelseskompetence.

10 9 Du er meget velkommen til at ringe eller skrive, hvis du har spørgsmål om stillingen. Kontakt Hans Minor Vedel på telefon eller på mail Du kan læse mere her: Link til Vision 2021: Link til Børn- og ungepolitikken: Link til Uddannelsespolitikken: Link til organisationsdiagram: Link til Randersmodellen: Link til Dygtige Sammen: Link til Randers Kommunes personalepolitik: Link til Randers Kommunes ledelsesgrundlag: Ansættelsesprocedure Aktivitet Tidsangivelse Ansøgningsfrist 2. januar 2017 Udvælgelse af kandidater til indledende samtale 6. januar 2017 Indledende samtaler 11. januar 2017 Test, referencetagning og personlig samtale med direktør Hans Minor Vedel Anden samtalerunde 18. januar 2017 Forhandling og ansættelse Efter 18. januar 2017 Tiltrædelse 1. marts 2017 Inden anden samtalerunde. Samtale med Direktør Hans Minor Vedel er den 16. januar 2017 i tidsrummet

Job- og personprofil for stillingen som sekretariatschef i Børn og Skole Randers Kommune

Job- og personprofil for stillingen som sekretariatschef i Børn og Skole Randers Kommune Job- og personprofil for stillingen som sekretariatschef i Børn og Skole Randers Kommune 1 1. Indledning Vi søger ny sekretariatschef i Børn og Skole. Hvis det er dig, så tilbyder vi nu en meget attraktiv

Læs mere

Job- og personprofil for stillingen som afdelingsleder til udførerområdet i Børn og Familie Randers Kommune

Job- og personprofil for stillingen som afdelingsleder til udførerområdet i Børn og Familie Randers Kommune Job- og personprofil for stillingen som afdelingsleder til udførerområdet i Børn og Familie Randers Kommune 1 1. Indledning Vi søger en ny afdelingsleder til udførerområdet i Børn og Familie, da vores

Læs mere

Job- og personprofil for stillingen som sekretariatschef i Børn og Skole Randers Kommune

Job- og personprofil for stillingen som sekretariatschef i Børn og Skole Randers Kommune Job- og personprofil for stillingen som sekretariatschef i Børn og Skole Randers Kommune 1 1. Indledning Vi søger ny sekretariatschef i Børn og Skole. En stærk strategisk og administrativ leder, som i

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

Jobprofil - Socialchef i Randers Kommune

Jobprofil - Socialchef i Randers Kommune Jobprofil - Socialchef i Randers Kommune 1. Indledning Randers Kommune ønsker at ansætte en ny socialchef med start 1. maj 2016. Stillingen er blevet ledig fordi vores nuværende socialchef har ønsket at

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Teknik og Kultur har søgt nye udfordringer som direktør for

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Job- og personprofil for stillingen som sekretariatschef i Social og Sundhed

Job- og personprofil for stillingen som sekretariatschef i Social og Sundhed Job- og personprofil for stillingen som sekretariatschef i Social og Sundhed 1 1. Indledning Sekretariatschefen for Social og Sundhed har fået nyt job. Favrskov Kommune er en vækstkommune med knap 48.000

Læs mere

Afdelingsleder Udførerområdet

Afdelingsleder Udførerområdet Job- og personprofil Afdelingsleder Udførerområdet Børn og Familie Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 48.000 indbyggere

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef Allerød Kommune Job- personprofil for skole- dagtilbudschef Allerød Kommune søger en skole- dagtilbudschef til at lede kommunens Skole- dagtilbudsafdeling. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Din primære portefølje er den del af organisationen, der hedder Skoleafdelingen : Skoleafdeling. Udviklingsenheden. Folkeskolen

Din primære portefølje er den del af organisationen, der hedder Skoleafdelingen : Skoleafdeling. Udviklingsenheden. Folkeskolen Job- og personprofil for stillingen som skolechef i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune søger en Skolechef, der med engagement, viden og indsigt kan lede kommunens samlede skole-, fritidshjem- og klubområde

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent. Teknik og Kultur Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent. Teknik og Kultur Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent Teknik og Kultur Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 48.000 indbyggere og væksten

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur

Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur Job- og personprofil Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Vi

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for afdelingsleder med souscheffunktion til fremtidens specialskole

Allerød Kommune Job- og personprofil for afdelingsleder med souscheffunktion til fremtidens specialskole Allerød Kommune Job- og personprofil for afdelingsleder med souscheffunktion til fremtidens specialskole Allerød Kommune søger en afdelingsleder med souscheffunktion til Maglebjergskolen med tiltrædelse

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som direktør for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som direktør for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som direktør for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1. Baggrund Direktøren for Børn og Skole i Favrskov Kommune har fået nyt job pr. 1. august 2015 og derfor søges en

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO)

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Stillingsprofil for leder af Dagplejen i Favrskov Kommune

Stillingsprofil for leder af Dagplejen i Favrskov Kommune Stillingsprofil for leder af Dagplejen i Favrskov Kommune 1 Introduktion Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland som nabo til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg - og tæt på jernbane

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere-

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- niveau 2.1 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Leder af Center for Læring og Trivsel. Job- og Kravprofil

Leder af Center for Læring og Trivsel. Job- og Kravprofil Leder af Center for Læring og Trivsel Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 3 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 4 Ledelsesopgaven... 6 Lederprofil... 7 Ansættelsesvilkår... 7

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Ydelsesservice/kontante ydelser 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Skoleleder Søgårdsskolen April 2017 Adresse Søgårdsskolen C.L. Ibsens Vej 3 2820 Gentofte Tlf. 39 98 51 60 http://soegaardsskolen.skoleporten.dk Stilling Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Solrød Kommune Job- og personprofil

Solrød Kommune Job- og personprofil Solrød Kommune Job- og personprofil Leder af Ungdomsskolen februar 2013 1 1. Baggrund Solrød Kommune med ca. 1500 ansatte søger en ny leder af Ungdomsskolen, idet den nuværende leder har valgt at gå på

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Havndal Skole Aftalemål 2017

Havndal Skole Aftalemål 2017 Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

Person- og jobprofil. på stillingen som leder af Ikast-Brande UU

Person- og jobprofil. på stillingen som leder af Ikast-Brande UU Person- og jobprofil på stillingen som leder af Ikast-Brande UU 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 3 3. Ledelsesgrundlaget for Ikast-Brande Kommune... 3 4. UU lederens

Læs mere

Skoleleder til Glostrup Skole

Skoleleder til Glostrup Skole Job- og personprofil Center for Dagtilbud og Skole Skoleleder til Glostrup Skole Januar 2017 Glostrup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2012. De fire tidligere folkeskoler blev nedlagt, og én

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne-

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- niveau 1 1. april 2015 1. Baggrund Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at sikre fagligt og økonomisk

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for skoleleder til Maglebjergskolen

Allerød Kommune Job- og personprofil for skoleleder til Maglebjergskolen Allerød Kommune Job- og personprofil for skoleleder til Maglebjergskolen Allerød Kommune søger en skoleleder til Maglebjergskolen med tiltrædelse den 1. april 2017. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har

Læs mere

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune Job- og personprofil Kommunikationskonsulent Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.000 indbyggere og væksten forventes

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år.

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Job- og kravprofil Skoleleder til Skovbrynet Skole, Gladsaxe Kommune Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Skolen Skovbrynet

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsledere for: I job og uddannelse 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en fuldstændig

Læs mere

Sundhedschef. Frederikssund Kommune

Sundhedschef. Frederikssund Kommune Sundhedschef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en sundhedschef. Stillingen, der er nyoprettet i forbindelse med en organisationsændring, er vakant og ønskes besat

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som chef for Børn og Familie i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som chef for Børn og Familie i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som chef for Børn og Familie i Favrskov Kommune 1. Baggrund Chefen for Børn og Familie i Favrskov Kommune går på pension med udgangen af januar 2016 og derfor søges

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil Viceskoleleder distrikt Kystskole Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Viceskoleleder

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune Billund Kommune Billund Kommune har ca. 26.400 indbyggere, og der er cirka 2500 ansatte i den samlede kommunale organisation cirka 1000 af dem arbejder under

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune

Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune Juni 2014 Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune 1. Formål Kompetenceplanen har til formål at tydeliggøre den overordnede kompetencefordeling mellem det politiske

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger. Daginstitutionschef

Ikast-Brande Kommune søger. Daginstitutionschef Ikast-Brande Kommune søger Daginstitutionschef Børne- og Undervisningsområdet 01-12-2012 1 JOB- OG PERSONPROFIL: 1. RAMMEN OM STILLINGEN... 3 2. IKAST-BRANDE KOMMUNES ORGANISERING... 4 2.1 Børne- og Undervisningsområdet...

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Randers Ungdomsskole Ungdomsskolenetværk Odense den 4. februar 2015

Randers Ungdomsskole Ungdomsskolenetværk Odense den 4. februar 2015 Randers Kommune Indbyggertal 96.000 Målgruppe unge 7.500 Overbygningsskoler 12 10. kl. forberedelse STX & HF 1 center 10. kl. forberedelse erhvervsudd. 1 center Forandringens vinde blæser Skolereform Længere

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 11 BØRN OG UNGE PLADSANVISNING OG ELEVADMINISTRATION KONTORCHEF

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Skoleområdet

Læs mere

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef Kan du løfte stillingen som Ældre- og handicapchef i Skanderborg Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter

Læs mere

Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne

Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne 21. november 2013 1. Baggrund Faxe Kommune vedtog i 2011 en inkluderende beskæftigelsespolitik, som betyder, at der skal arbejdes hen imod større helhed

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Kommunale Ejendomme

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Kommunale Ejendomme Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Kommunale Ejendomme Oktober 2017 1. Baggrund Center for Kommunale Ejendomme har ansvaret for kommunens ejendomsstrategi, bygningsdrift og ejendomsadministration

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Ørnhøj Skole

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Ørnhøj Skole NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Ørnhøj Skole 1. Indledning Ørnhøj Skole søger en skoleleder, der brænder for den lokale skole. Har du gode samarbejdskompetencer? Og kan du gå foran i udviklingen

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere