Sager oversendt fra fagudvalgene Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sager oversendt fra fagudvalgene Budget 2016-2019"

Transkript

1 Sager oversendt fra fagudvalgene Budget

2

3 Sager videresendt fra fagudvalgene kr Plan, Miljø og Klimaudvalget Kystbeskyttelse Dige mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Bruttoliste med indsatser for cyklister samt forslag til Cykelpakker Byrådet Streaming af byrådsmøder Kulturhus Humlebæk Økonomiudvalget Opkrævning af støttegebyr efter almenboliglovens Børn og Skoleudvalget Kulturudvalget - - Social og Sundhedsudvalget Ansøgning fra Frivilligcenter Fredensborg vedrørende fritagelse for driftsudgifter Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget Ansøgning fra Inspirationshuset Fredensborg Fritids- og Idrætsudvalget Gymnastikkens hus - Ønsker i alt

4

5 153 - Kystbeskyttelse - Efterslæb på kommunens kystbeskyttelse Side 1 af 4 Tilbage Nr Kystbeskyttelse - Efterslæb på kommunens kystbeskyttelse Sagsnr.: 15/18180 Se alle bilag i sagen Beslutningstema Udvalget skal beslutte, hvorvidt der skal ske vedligeholdelse af eksisterende kystbeskyttelse i kommunen herunder om bevilling til at dække efterslæb på dette område skal overgå til budgetforhandlingerne. Sagsfremstilling og økonomi Baggrund I Fredensborg Kommune er der ca. 10 km kyststrækning mod Øresund. Heraf ejer kommunen ca. 2,7 km. Desuden løber ca. 1,8 km. af Gl. Strandvej tæt på kysten, hvor arealet mod Øresund er privat ejet, men ubeskyttet. Der er et efterslæb på vedligeholdelse af kystsikringen. Eksisterende beskyttelse Den eksisterende kystsikring på de kommunale arealer består af stenkastning langs med kysten og i alt ca. 620 meter høfder vinkelret eller parallelt med kysten. Eneste undtagelse er Mikkelborg Strandpark, hvor der pt. ikke er beskyttelse. Beskyttelsen langs Gl. Strandvej sker som en opbygning i rabatten, de steder, hvor der skete skader på vejen under stormen Bodil. I gennem mange år har kystsikringen været nødtørftig vedligeholdt, når der har vist sig et behov, og der er ikke sket en løbende vedligeholdelse. Der er derfor et betydeligt efterslæb på kystsikringen. De sidste kraftige storme har bevirket, at der er flere steder er slået hul på stenkastningen og høfderne er delvis forsvundet, hvilket betyder, at der under særlige vind- og vejrforhold sker betydelig skade på kystsikringen og med skade i baglandet til følge. Ved stormen Bodil skete der to steder skader på Gl. Strandvej. Udsatte strækninger De mest udsatte strækninger er i Humlebæk, hvor der er høje kystskrænter. Det har stor konsekvens for naboejendommene, hvis der er strækninger, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet og kystskrænten på grund af dette eroderer. Mange høfder er i meget dårlig stand, og det betyder at stenkastningen langs kysten er mere sårbar

6 153 - Kystbeskyttelse - Efterslæb på kommunens kystbeskyttelse Side 2 af 4 Lovhjemmel Det er tilladt at vedligeholde eksisterende kystbeskyttelse, men hvis skaden på beskyttelsen er betydelig, så skal Kystdirektoratet give tilladelse til kystsikringen. Der er ny praksis for tilladelse til kystsikring, hvor der i langt højere grad satset på bløde løsninger med sandfodring over længere strækninger. Det er således ikke sikkert, at der kan opnås tilladelse til nye stenkastning såfremt de eksisterende skyller i Øresund. Kystbeskyttelsesprojekter over længere strækninger har vist sig at være svære at gennemføre, fordi sagen kan påklages. Projektet om fælles kystsikringsprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn er påklaget. Fremadrettet vedligeholdelse Det er billigst at vedligeholde den eksisterende kystsikring, og det kan ske uden tilladelse fra Kystdirektoratet så længe rester af den eksisterende kystsikring er synlig. Udskydes vedligeholdelsen yderligere er der derfor risiko for at kystsikringen visse steder forsvinder helt og at der derfor skal søges om tilladelse, der kan være vanskelig at opnå. Genetablering eller gennemførelse af nye projekter forventes at være væsentligt fordyrende. I 2015 er der udført beskyttelse på ca. 50 meter til en omkostning af ca. kr Af de resterende 2,7 km. er der et særligt stort behov for at sikre 830 meter samt 490 meter høfder i alt 1320 meter over en tre årig periode. Arbejdet skal flere steder laves fra vandsiden. Der er indhentet erfarings pris på kystsikring dels fra privat entreprenør og NSPV og de giver en gennemsnitspris på kr pr. meter. Arbejdet foreslås opdelt i etaper. Administrationen har gennemført en tilstandsvurdering af de enkelte strækninger. Denne fremgår af bilaget. A-strækninger er første prioritet og hvor kyster og høfder er i kritisk dårlig stand og beskyttelse bør etableres hurtigst muligt. B-strækninger er i dårlig stand og beskyttelse bør ske indenfor en periode på 1-2 år. C er i forfald men beskyttelse kan udskydes til at ske indenfor en periode på 2-3 år. Øvrige strækninger vurderes at skulle holdes under overvågning. Der vurderes for disse strækninger ikke at være et aktuelt behov vedligeholdelse. Tabel 1. Estimeret anlægsudgift til kystsikring af højest prioriterede strækninger. Prioritet Kategori Meter Pris overslag Pris pr. prioritet A Kystsikring A Høfder A i alt B Kystsikring B Høfder B- i alt C Kystsikring C Høfder C- i alt

7 153 - Kystbeskyttelse - Efterslæb på kommunens kystbeskyttelse Side 3 af 4 Samlet Opgaven med vedligeholdelse af kystsikring er overdraget til NSPV, og i driftsbudgettet er der afsat kr årligt, hvilket lagt fra dækker behovet. Når kystsikringen er udbedret over en tre årig periode bør driftsbudgettet øges til kr , så kyst- og høfdesikringen løbende vedligeholdes. Kystbeskyttelse langs Gl. Strandvej Den 4. november 2014 blev sag 14/39054 om Kystbeskyttelse mellem Nivå Havn og Sletten Havn oversendt til budgetforhandlingerne med kr Kyst- og høfdesikring ved Gl. Strandvej 169 der udgør en mindre del af dette projekt er derfor ikke indeholdt i indeværende sag. Administrationen anbefaler For at imødegå store skader efter kraftige storme og for at undgå en situation hvor der ikke vil kunne opnås tilladelse til stenkastning anbefaler administrationen, at der afsættes anlægsmidler over en tre årig periode ( ) til at indhente efterslæb på eksisterende kystsikring som vist i skemaet. Efter den treårige periode hæves driftsbudgettet, som indgår i NSPVs samlede budget, med kr til samlet være kr årligt. Bevilling Følgende overgår til budgetforhandlingerne: I Anlægsbevilling År 2016 kr År 2017 kr År 2018 kr I driftsbevilling Fra år 2019 kr ekstra årligt Retsgrundlag Kystbeskyttelsesloven. Kompetence Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Indstilling At følgende anlæg overgår til budgetforhandlingerne: År 2016 kr

8 153 - Kystbeskyttelse - Efterslæb på kommunens kystbeskyttelse Side 4 af 4 År 2017 kr År 2018 kr Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den Administrationens indstilling vedtaget, idet udvalget tillige lod en forhøjelse af driftsbevillingen på kr fra 2019 overgå til budgetforhandlingerne. Bilag Kort - Kyst- og høfdesikring pdf (Løbenr.: 99830/15)

9 152 - Anlægsprojekt for diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby Tilbage Nr Anlægsprojekt for diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby Sagsnr.: 14/4523 Se alle bilag i sagen Beslutningstema Udvalget skal beslutte, hvorvidt anlægsprojekt til at hæve diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby samt et årligt driftsbudget, skal indgå i de kommende budgetforhandlinger. Sagsfremstilling og økonomi Baggrund Nivå Havn er anlagt i den midterste af tre gamle lergravssøer. Den nordlige sø og havnen er adskilt af et lavt dige (kote 0,45 til 0,9). De lavtliggende grunde i Grf. Laveskov Villaby er truet af oversvømmelser via Nivå Havn pga. det lave dige mellem de to lergrave. På Plan-, Miljø- og Klimudvalgsmødet den 3. marts 2015 blev udvalget forelagt 3 løsninger til at sikre de oversvømmelsestruede grundejere og anbefalet den billigste løsning 3, hvor diget bygges højere på det eksisterende fundament. Der var i 2014 givet et overslag over denne løsning på kr. Der var dog usikkerhed om fundamentet kunne holde, og det krævede således nærmere undersøgelse af den nordlige sø. Udvalget besluttede, at løsning 3 skulle suppleres med en teknisk undersøgelse, der skulle underbygge, hvorvidt løsningen er teknisk mulig. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede på møde den 7. april 2015, finansieringen af forundersøgelsen samt at selve indsatsen i forholdet til anlægsprojektet diget ved Nivå Havn indgår i kommende budgetforhandlinger. Teknisk undersøgelse Der er nu udført teknisk undersøgelse omfattende opmåling af søen og det eksisterende dige under vandet samt biologisk tilstandsvurdering af søen. Rapport vedlagt som bilag. Konsekvensvurdering af forhøjning af dige -løsning A Forstærkning af det eksisterende dige vil kræve en opfyldning af et 2-3 m bredt bælte i den sydlige del af søen. Bredden af bæltet vil variere langs diget. Der er usikkerhed ved vurderingen af mængderne, der skal anvendes til opfyld på søsiden, idet graden af konsolidering af materialet langs digtes ikke er kendt. Desuden vil gennemstrømningen gennem rørene under diget skabe risiko for erosion af digtes fod. Idet mængderne er usikkert Side 1 af 4

10 152 - Anlægsprojekt for diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby bestemt anbefales det at udføre geotekniske undersøgelser/boringer i forbindelse med udarbejdelsen af det detaljerede projektmateriale. Et opfyldningsbælte vil medføre en permanent ødelæggelse af undervandsvegetationen her. Der er dog ikke tale om sjældne arter, og da der er en udbredt undervandsvegetation i søen vil søen som biotop kun blive marginalt påvirket. Det vil kræve en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven at lave denne opfyldning. Der er ikke fundet sjældne eller særligt beskyttelseskrævende plantearter på diget. I forbindelse med forstærkning af diget afrømmes muldlaget og tilbageføres ovenpå lerkernen i det forhøjede dige. Der vil således på diget overvejende være tale om en midlertidig påvirkning, idet der med tilbageførsel af muldaget hurtigt vil etableres en vegetation svarende til den nuværende. I forbindelse med selve anlægsarbejdet forventes der ikke midlertidige påvirkninger af søen. Opfyldningen under vandoverfladen vil ske med grovere stenmateriale. Der vil således kun i meget begrænset omfang tilføres materiale, der kan opslæmmes i vandet. Alternativ løsning B Konsulenten har peget på en alternativ løsning, der ikke laver indgreb i den beskyttede sø. Løsningen består af en forstærkning bestående af en plankevæg af træ med en opfyldning mod søen. Opfyldningen støtter og tætner plankevæggen og sikrer dermed mod gennemsivning af vand, når der er ekstrem højvande i Øresund. Væggen har en topkote på +2,0m, hvorved den kan tilbageholde 50 års højvande inklusiv 20 cm bølgeskvulp. Den eksisterende sti hæves ca cm til kote +0,8m (DVR90), hvorved den ikke oversvømmes mere 1-2 gange om året i gennemsnit. Økonomi Anlægsbudget Den tekniske undersøgelse fører til en beregning af den samlede løsning A og B. Overslaget for Løsning A er mere usikkert bestemt end for Løsning B idet designet er afhængig af resultaterne af geotekniske forundersøgelser. Aktivitet A: Højere dige B: Spunsvæg Geoteknisk forundersøgelser Etablering og drift af arbejdsplads 100, Plankeværk 1) Fyldmaterialer og sti 2) Side 2 af 4

11 152 - Anlægsprojekt for diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby Højvandsventiler 3) Totalt anlægsarbejde Usikkerhed Totalt 1,300,000 1,300,000 Projektering, udbud og tilsyn Projektledelse 4) Totalt eksklusive moms ) Forudsætning for overslaget er at træplankeværket udføres i trykimprægneret træ med en forventet levetid på 20 år. 2) Der er forudsat en gennemsnitlig pris på 300kr/m3 fyld (ler/sand/sten). 3) Udføres som simple manuelt regulerede lukkemekanismer. 4) Intern projektledelse Driftsbudget Det årlige gennemsnitlige driftsbudget udover almindelig naturpleje vurderes til at blive i størrelsesordenen 2 % af anlægssummen, dog 5 % af mekaniske dele dvs. driftsbudget pr år: kr , der skal overføres til NSPV. Andre forhold Grundejerforeningen Laveskov Villaby har søgt Kystdirektoratet (KDI) om tilladelse til at forstærke jorddiget mellem Øresund og den nordlige lergravssø. Ved den senest kraftige storm var der skader på jorddiget og risiko for dige gennembrud med oversvømmelse af lergravssøen og de lavtliggende grundejere til følge. KDI har sendt ansøgningen i høring blandt andet til Fredensborg Kommune og KDI betinger, at en evt. tilladelse afhænger af at Fredensborg Kommune forhøjer diget mellem den nordlige lergravssø og Nivå Havn. Hvis diget mellem havnen og lergravssøen ikke forhøjes vil et forstærket østvendt dige ikke forhindre en oversvømmelse af de lavtliggende grundejere ved en kraftig nord/østen storm. Fredensborg Kommune skal søge KDI om tilladelse til at hæve diget. Administrationens vurdering Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at hæve diget for at sikre de lavliggende grundejere mod oversvømmelse. En forhøjelse vil endvidere forbedre tilgængeligheden til de fredede arealer. Side 3 af 4

12 152 - Anlægsprojekt for diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby Løsningen med at hæve det eksisterende dige vil betyde det mindst visuelle indgreb set i forhold til i dag. Denne løsning vil kræve ydereligere geoteknisk undersøgelse, der kan være afgørende for, om løsningen er mulig. I løsning A er der afsat økonomi til yderligere geotekniske undersøgelser. De geotekniske undersøgelser afgør, hvilke løsning der vælges. I forbindelse med det nye anlæg vil der være driftsomkostninger, der ikke er afsat i dag. Det estimeres til ca. kr Bevilling Finansiering af anlægsprojektet til at hæve diget ved Nivå Havn (1,5 mio) indgår i kommende budgetforhandlinger. Retsgrundlag Lov om kystbeskyttelse. Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed) Bedre tilgængelighed for offentligheden til de fredede arealer. Kompetence Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Indstilling 1. At anlægsprojekt på 1,55 mio, til at hæve diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby indgår i de kommende budgetforhandlinger 2. At kr til løbende driftsomkostninger som en del af NSPVs driftsbudget indgår i de kommende budgetforhandlinger 3. At løsningen A med at hæve diget har 1. prioritet 4. At løsningen B med en spunsvæg er 2. prioritet og kun vælges, hvis 1. prioritet ikke er teknisk mulig Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den Høringssvar fra Jan Severin, Grundejerforeningen for Laveskov Villaby omdelt på mødet. Administrationens indstilling vedtaget, idet udvalget bemærker, at indstillingens pkt. 1 og 2 overgår til budgetforhandlinger Bilag Rapport fra Niras Digeprofil. - Fredensborg Kommune.pdf (Løbenr.: /14) Alternativ løsning 3 (Niras).pdf (Løbenr.: 29460/15) NIRAS rapport - Nivå Havn digeforstærkning, Rev1.pdf (Løbenr.: /15) Side 4 af 4

13 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Tilbage Nr Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Sagsnr.: 15/772 Beslutningstema Banedanmark renoverer 3 kystbanebroer i Der skal tages stilling til hvorvidt Fredensborg Kommune vil benytte sig af muligheden for ændret vejudformning i forbindelse med brorenoveringerne. Endvidere orienteres om to kommunale broer som står overfor større renovering med deraf følgende udgifter indenfor en kort årrække. Der skal tages stilling hvordan udgifterne hertil indarbejdes i kommende budgetter. Sagsfremstilling og økonomi Baggrund Banedanmark har planlagt at udskifte tre broer på Kystbanen i Fredensborg Kommune. Det er broen over Ullerødvej, broen over Møllevej og broen over Dageløkkevej. Udskiftningen foretages i I den forbindelse ønsker Banedanmark oplyst hvorvidt Fredensborg Kommune har planer om ændring af vejforløbet under Kystbanen på de pågældende brosteder. Ændringer vil være billigst at indbygge i projektet sammen med udskiftningen. En ændring på et senere tidspunkt vil alene skulle bekostes af Fredensborg Kommune og vil derfor resultere i en større udgift. Den kommunale bro, der fører Kystbanen over Nivåvej er stærkt angrebet af alkalikiselreaktioner og vil i værste fald skulle om isoleres for at stoppe videre nedbrydning af brokonstruktionen. Udgiften hertil er af betragtelig størrelse. Endelig er den ligeledes kommunale bro, der fører Gammel Strandvej over Nive Å umiddelbart nord for Nivaagaards Malerisamling, stærkt nedbrudt og står overfor en udskiftning indenfor en meget kort årrække. I det følgende gennemgås de enkelte broer særskilt. Kystbanebro over Ullerødvej Side 1 af 7

14 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Der er tidligere i samarbejde med Banedanmark udarbejdet et projekt for en udvidelse af vejprofilet såvel i bredden som i højden. Kommunens samlede udgift til var beregnet til ca. 20 mio. kr. Forslaget har været politisk behandlet senest i Økonomiudvalget den 09. december 2013 med følgende beslutning: Økonomiudvalget anmoder om, at 17, stk. 4 udvalget for Infrastruktur og Trafik lader forslaget indgå i en samlet plan for prioritering af anlægsprojekter for de kommende år. Forslaget til prioritering forelægges Plan- og Klimaudvalget. Administrationens indstilling på mødet den 27. august 2014 i Udvalget for Infrastruktur og Trafik var: 1. At projektet på baggrund af den lave forrentning ikke fremmes og at dette meddeles Banedanmark 2. At udfordringerne på Ullerødvej inkluderes i de videre overvejelser om trafikale udfordringer i Fredensborg Kommune Udvalget besluttede følgende: Indstillingens pkt. 1: Tiltrådt på det foreliggende grundlag, idet udvalget dog besluttede, at der skal lægges pres på Banedanmark i forhold til at øge statens andel af finansieringen Indstillingens pkt. 2: Tiltrådt. Administrationen er i dialog med Banedanmark, men det synes vanskeligt at opnå et væsentligt større tilskud til finansieringen fra Banedanmarks side. Rent teknisk er der mulighed for at dele projektet i to dele, således at den nye bro forberedes for at der sidenhen kan etableres et nyt vejanlæg. Det betyder, at der er mulighed for at etablere den fulde vejbredde i forbindelse med broudskiftningen i 2017, men at længdeprofilet bibeholdes i nuværende niveau. Herved vil kommunen skulle investere ca. 10 mio. kr. i Kommunen kan så i givet fald selv planlægge, hvornår vejprofilet skal ombygges så der opnås tilstrækkelig frihøjde under broen. Den skiltede frihøjde er pt. 2,9 m og den ønskede frihøjde er 4,2 m. Anvendes denne løsning er vejtracéet fastlagt til det eksisterende forløb. Sænkningen af vejprofilet vil kunne gennemføres for yderligere ca mio. kr. Den samlede investering bliver kun marginalt større ved at dele projektet i to etaper. Det er dog fortsat administrationens anbefaling, at projektet ikke gennemføres, da den trafikale effekt ikke kan begrunde investeringen. Side 2 af 7

15 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Kystbanebro over Møllevej Banedanmark har planlagt at udskifte Kystbanebroen over Møllevej, da det er konstateret at broens vægge bevæger sig så der nu er en forskel på cm mellem top og bund. Bredden er 5 m og den skiltede frihøjde er på 2,8 m. Broen er opført i De nærmere tekniske overvejelser om løsningen fremgår af Definitionsfaserapport udarbejdet af COWI. COWI har overslagsmæssigt vurderet, at hvis kommunen ønsker at udvide bredde og/eller frihøjde vil dette medføre en merudgift af broanlægget på 2-6 mio. kr. som skal afholdes af kommunen. Hertil skal så lægges udgifter til ændring af vejen udenfor broområdet på 2-5 mio. kr. Møllevej er klassificeret som lokalvej på landet og der er ikke umiddelbart nogen trafikal begrundelse for at udvide broen heller ikke på langt sigt. Administrationen anbefaler derfor, at det meddeles Banedanmark, at kommunen ikke har ønsker til ændret vejprofil. Kystbanebro over Dageløkkevej Banedanmark har planlagt at udskifte broen i stedet for en udskiftning af fugtisoleringen og reparation af betonen. Broen er en buebro med en bredde på 5 m og en skiltet frihøjde på 3,3 m. Broen er opført i En nærmere teknisk beskrivelse af broen og forslag til udskiftning fremgår af Definitionsrapport udarbejdet af Banedanmark. COWI har overslagsmæssigt vurderet at en større lysvidde og/eller frihøjde vil medføre en merudgift på 2-8 mio. kr. for kommunen. Hertil kommer udgifter til ændring af vejforløb uden for broområdet. Udvidelse af vejprofilet vil være forbundet med betydelige omkostninger på grund af de snævre pladsforhold og med bebyggelse på begge siden af vejen på østsiden af broen. Dageløkkevej er klassificeret som lokalvej og der er ikke umiddelbart nogen trafikal begrundelse for en udvidelse. Udbygning af Humlebæk syd er i det senest foreliggende forslag forudsat betjent fra nord uden forbindelse ud til Dageløkkevej. Side 3 af 7

16 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å En mindre vejudvidelse i bredden kunne overvejes for at forbedre forholdene for cykeltrafikken, så denne kunne afvikles uafhængigt af den nuværende signalregulering. Kommunens samlede udgift hertil må forventes at være 3-5 mio. kr. i Da der ikke er afsat budget til dette anbefaler administrationen, at der ikke foretages vejudvidelse, da udvidelsen øger fremkommeligheden, hvilket på det pågældende sted ikke er strengt nødvendigt, men dog en forbedring. Kommunal Kystbanebro over Nivåvej Broen der fører Kystbanen over Nivåvej er en kommunal bro fordi banen var etableret da Nivåvej skulle anlægges. Broen er opført i 1977 og bygget som en armeret pladebro med fire fag. Det samlede broareal udgør 1016 m 2. Af protokol for afleveringsforretning fremgår: Vedligeholdelse af selve brokonstruktionen med tilhørende rækværker udføres ved DSB s foranstaltning mod godtgørelse fra Karlebo kommune af samtlige udgifter herved. Broen er stærkt angrebet af alkalikiselreaktioner, som betyder at betonen svækkes og bæreevnen nedsættes. I samarbejde med DTU er der udtaget boreprøver af betonen med henblik på en vurdering af hvor meget bæreevnen er påvirket. Vand er en nødvendig forudsætning for at alkalikiselreaktioner kan finde sted. En forebyggelse af disse reaktioner er derfor en intakt fugtisolering på oversiden. En udskiftning af fugtisoleringen vil imidlertid være meget bekosteligt også selv om arbejdet foretages i forbindelse med sporspærringerne i Der samarbejdes derfor med Banedanmark på en strategi, hvor broen overvåges med henblik på at sikre tilstrækkelig bæreevne, men i øvrigt ikke udbedres. En traditionel løsning vil som nævnt være at foretage en udskiftning af fugtisoleringen. Udgiften hertil har Banedanmark overslagsmæssigt vurderet til mio. kr. hvorimod en helt ny bro vil kunne etableres for ca. 35 mio. kr. Hvis broen kan opretholdes i yderligere år vil broen herefter med fornuft kunne udskiftes selv om den samlede levetid blot har været ca. 50 år. Der kunne også i perioden fremkomme nye tekniske muligheder for yderligere levetidsforlængelse, som i så fald kunne udnyttes. Administrationen anbefaler derfor, at broens bæreevne søges udnyttet så længe som overhovedet muligt i samarbejde med Banedanmark og relevante eksperter på området. Side 4 af 7

17 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Kommunal bro for Gammel Strandvej over Nive Å Broen der fører Gammel Strandvej over Nive Å i Nivå er opført omkring Dækket består af betonbjælker som spænder hen over å-løbet. Brodækket fremstår i dag så skadet på grund af gennemsivninger, kloridindtrængning, aktiv korrosion mv. at det ikke anses for økonomisk optimalt at udføre reparationer på den nuværende konstruktion i form af betonreparationer og udskiftning af belægning og overbeton inklusiv udlægning af ny fugtisolering. Fundamenterne skønnes at have tilstrækkelig bæreevne til trods for konstateret dårlig betonkvalitet og konstaterede revnedannelser. Broen er skiltet med vægtbegrænsning på 8 t totalvægt. For cykelstier og fortove beliggende over de svageste og mest skadede områder tillades dog kun passage af lette køretøjer, som anvendes til f. eks. snerydning og rengøring med totalvægt mindre end 1,5 t. Gammel Strandvej fordeler en del trafik ud til Strandvejen så en yderligere vægtbegrænsning vil give mange gener for trafikafviklingen. Der er endvidere en reel risiko for, at en endnu lavere vægtbegrænsning vil blive tilsidesat af nogle trafikanter med særdeles uheldige konsekvenser. Det anbefales derfor stærkt, at brodækket udskiftes indenfor de næste 2-3 år. Omkostninger hertil skønnes at være 4-5 mio. kr. Resumé I følgende skema er de forskellige muligheder for de enkelte broanlæg oplistet. Administrationens anbefaling er vist som grå felter. Udgiften hertil udgør ca. 4-5 mio. kr. med 0,5 mio. i 2016 til projektudarbejdelse og udbud og med restbeløbet i Mulighed: Ullerødvej Ingen ændring 0 kr. Forberedelse til senere vejprojekt Nyt vejanlæg svarende til tidligere udarbejdet projekt. Udgift ca. 10 mio. kr. i 2017 Udgift 20 mio. kr. i 2017 Side 5 af 7

18 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Færdiggørelse af vejprojekt med frihøjde 4,2 når der er finansiel mulighed og trafikalt behov. Udgift ca mio. kr. Bro udføres med frihøjde 4,2 m Møllevej Ingen ændring 0 kr. og to kørebaner. Samlet udgift i mio. kr. Dageløkkevej Ingen ændring 0 kr. Bro udføres med mindre udvidelse for lette trafikanter. Udgift 3-5 mio. kr. i 2017 Bro udføres med frihøjde 4,2 m og to kørebaner samt rabatter til gående/cykler. Udgift mio. kr. i 2017 Udnytte resterende bæreevne længst muligt Om isolering af hele brodækket i Nivåvej Overvågning incl laboratorieundersøgelser afholdes Udgift mio. kr. indenfor driftsbudget. Gammel Strandvej Yderligere vægtbegrænsning. Udskiftning udskydes. Udskiftning af brodæk indenfor 2-3 år. Udgift 4-5 mio. kr Bevilling Der er ingen bevilling til brorenoveringer eller til broudvidelse i forbindelse med Banedanmarks broanlæg. Retsgrundlag Vejloven Kompetence Plan- miljø og klimaudvalget Indstilling At for Ullerødvej vælges mulighed 1 At for Møllevej vælges mulighed 1 At for Dageløkkevej vælges mulighed 1 At for Nivåvej vælges mulighed 1 At for Gammel Strandvej vælges mulighed 2 At finansieringen af bro på Gammel Strandvej (mulighed 2) indgår i kommende budgetforhandlinger Side 6 af 7

19 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den Udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne, idet udvalget anbefaler, at der etableres en brorenoveringspulje på 3 5 mio. kr. årligt. Udvalget anmoder om, at der - eventuelt i samarbejde med andre kommuner - indledes dialog med Banedanmark om finansiering og om princippet omkring udgiftsfordeling. Side 7 af 7

20

21 121 - Bruttoliste med indsatser for cyklister samt forslag til Cykelpakke Tilbage Nr Bruttoliste med indsatser for cyklister samt forslag til Cykelpakke Sagsnr.: 15/14254 Se alle bilag i sagen Beslutningstema På baggrund af bruttokatalog med indsatser, har administrationen skitseret tre cykelpakker med forskelligt ambitionsniveau og finansieringsbehov, som vil kunne realiseres over en 4-årig periode. På baggrund af skitserne sammensætter og beslutter Udvalget dén cykelpakke, som de mener der skal gennemføres for at medvirke til realisering af den vedtagne politik for cyklister. Desuden beslutter Plan-, Miljø- og Klimaudvalget forslag til finansiering af den vedtagne cykelpakke. Sagsfremstilling og økonomi Baggrund Byrådet vedtog kommunens Cykelpolitik på møde den 27. oktober Af Cykelpolitikken fremgår blandt andet at kommunen vil udarbejde en handlingsplan med indsatser, som skal realiseres for at nå målene om flere cyklister i kommunen og for at skabe gode forhold for cyklisterne. På møde den 28. april blev udvalget for Infrastruktur og Trafik orienteret om de analyser som er udarbejdet forud for udarbejdelse af en Handlingsplan. På mødet blev udvalget desuden orienteret om, at der på kommende møde forelægges et bruttokatalog med indsatser. Bruttokatalog med indsatser Dette bruttokatalog foreligger nu og er vedlagt dagsordenen som bilag. Bruttokataloget indeholder en oplistning af indsatser opdelt i en række indsatsområder. Indsatserne er kort beskrevet og der er anslået en tilhørende økonomi. De økonomiske overslag skal tages med forbehold, for usikkerheder og anlægsoverslagene indeholder ikke eventuelle udgifter til jorderhvervelser. Side 1 af 6

22 121 - Bruttoliste med indsatser for cyklister samt forslag til Cykelpakke Realisering af samtlige indsatser i bruttolisten vil kræve et stort investeringsbehov (over 100 mio. kr.), og vil i givet fald skulle realiseres over en længere årrække. Det er især anlæg af stier langs fx Kongevejene, som medvirker til den høje samlede høje økonomi. Tre skitser til mulige cykelpakker Administrationen har derfor skitseret tre eksempler på cykelpakker, med forslag til udvalgte konkrete indsatser der vil kunne gennemføres over for eksempel en fireårig periode. De tre cykelpakker har forskelligt ambitionsniveau en bronze, sølv og guldpakke. De tre cyklistpakker er skitseret i skemaerne herunder. Bronzepakken er den mindst ambitiøse pakke med et investeringsbehov på 4,75 mio. kr. over den 4-årige periode. Sølvpakken indeholder indsatserne fra Bronzepakken suppleret med flere anlægstiltag og indsatser for blandt andet pendlere. Den er skønnet til 7,7 mio. kr. Guldpakken indeholder flere anlægstiltag samt ansættelse af en cykelkoordinator, der gennem en fireårig periode kan sætte fuld fokus på cykling med kampagner, information og samarbejde til. Guldpakken er anslået til 18,9 mio. kr. Der kan med den nuværende viden om cykeltiltag ikke opstilles egentlig cost-benefit vurdering af de enkelte tiltag, men indsatserne i pakkerne er udvalgt ud fra administrationens vurdering af, hvilke indsatser der samlet set og hver for sig, vurderes at have god effekt i forhold til de opstillede mål. Det er i et vist omfang muligt at erstatte indsatser i cyklistpakkerne med andre indsatser fra bruttokataloget. Pakkerne skal bruges som inspiration til sammensætning af en Cyklistpakke som matcher de politiske ambitioner og den tilknyttede økonomi. Bronzepakken Bronzepakken består blandt andet af enkelte anlægsinvesteringer i stier, samt mindre fysiske forbedringer, skiltning af de primære ruter og opprioritering af vedligeholdelsen af stierne samt oprettelse af cykelobservatørkorps. Beskrivelser af indsats Udgift [mio. kr] Anlæg af cykelsti langs Egedalsvej 1,9 Anlæg af forlængelse af cykelsti ved Nivå skole 1,2 3 km 2-minus-1 vej på landet 0,45 Indsats til skolernes ældste klasser 0,1 Skilteplan og skilte på hovedstierne 0,5 Side 2 af 6

Sager oversendt fra fagudvalgene Budget

Sager oversendt fra fagudvalgene Budget Sager oversendt fra fagudvalgene Budget 2016-2019 Sager videresendt fra fagudvalgene 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2016-2019 Plan, Miljø og Klimaudvalget 11-08-2015 Kystbeskyttelse 1.238 922 1.472 34

Læs mere

Fredensborg Kommune. Juni 2015, opdateret 9. juli 2015 NIVÅ HAVN. Kystbeskyttelse - Forstærkning af dige ved Nivå Havn

Fredensborg Kommune. Juni 2015, opdateret 9. juli 2015 NIVÅ HAVN. Kystbeskyttelse - Forstærkning af dige ved Nivå Havn Fredensborg Kommune Juni 2015, opdateret 9. juli 2015 NIVÅ HAVN Kystbeskyttelse - Forstærkning af dige ved Nivå Havn PROJEKT Nivå Havn Kystbeskyttelse. Forstærkning af dige ved Nivå Havn Fredensborg Kommune

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009).

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009). Grundejerforeningen for Laveskov Villaby C/O Jan Severin Strandmarken 7 3050 Humlebæk Kystdirektoratet J.nr. 14/00501-46 Ref. Ilse Gräber 22-10-2015 Tilladelse til forlængelse stensætning ud for højvandsbeskyttelse,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Busstoppesteders serviceniveau

Busstoppesteders serviceniveau Fredensborg Kommune Uddrag af referat fra mødet i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 12. august 2014 Busstoppesteders serviceniveau Sagsnr.: 14/15381 Se alle bilag i sagen Beslutningstema Stillingtagen

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND Status Udarbejdelse af skitseprojekt Formøde, Borgermøde og Projektmøde Planlægning og gennemførelse af geoteknisk boring

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014 v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Hvem er NIRAS og jeg? Multi-diciplinær rådgivende virksomhed 1.400 ansatte Årlig omsætning: 1.000 mio.kr

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U

Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U Alle beløb Alle beløb er i 1.000 kr. Nr. Budgetlagte anlægsprojekter I/U 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017-22 Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U

Læs mere

Resumé af høringssvar Vejbidrag i Viborg Baneby

Resumé af høringssvar Vejbidrag i Viborg Baneby Resumé af høringssvar Vejbidrag i Viborg Baneby Påtænkt beslutning om vejbidrag i Viborg Baneby har været i offentlig høring fra den 10. september til den 7. oktober 2015. Der er kommet 9 høringssvar fra:

Læs mere

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej 201 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 16/02406-5 Ref. Lone Dupont 17-10-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matrikel nr. 5ch

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Evaluering af sandfodring på Nordfyn Status efter 20 år (1995-2014) Evalueringsrapport udarbejdet af COWI for KDI 2011 (COADAPT) Agenda: Kystteknisk

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Forslag til kystbeskyttelse langs eroderet Gl. Strandvej Notat 6. februar 2014 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dato: 22. august 2017 Starttidspunkt: 21:00 Sted: A.1.01 Medlemmer: Ruth Lauridsen, Robert Terkelsen, Simon Nicolajsen Jørgensen, Jeyarajah Rasiah, Ole Marcussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail:

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: gitte8240@hotmail.com) Kystdirektoratet J.nr. 16/00002-15 Ref. Ilse Gräber 28-04-2016 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Frederikshavn Byråd Rådhuset 9900 Frederikshavn Skagen d. 10 februar 2015 Our ref.

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling. Kystbeskyttelsesprojektets omfang

Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling. Kystbeskyttelsesprojektets omfang Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling Dato: 12. januar 2015 Sagsnummer: 12/11153 Forfatter: Tinne Stougaard Kystbeskyttelsesprojektets omfang Emne: Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling Kystbeskyttelsen

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Opsamling af ønsker og input til Gymnastikkens Hus fra kick off den 26. januar kl på Kokkedal Skole

Opsamling af ønsker og input til Gymnastikkens Hus fra kick off den 26. januar kl på Kokkedal Skole Opsamling af ønsker og input til Gymnastikkens Hus fra kick off den 26. januar kl. 18.30-20.00 på Kokkedal Skole Deltagere Nivå Gymnastik Forening: Anders Thorup Prendergast, Henrik Berthelsen og Jesper

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 21-12-2015 Økonomiudvalget - 21-12-2015 21.12.2015 kl. 17:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 26. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Budget 2015-2018 rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230

Læs mere

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Den 27. oktober 2006 Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur

Læs mere

Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag

Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag Sagsfremstilling Der er på nuværende tidspunkt 53 ønsker til nye cykelstier i Varde Kommune (bilag1). I forskellige

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. juni 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen er en opfølgning på udviklingen og omdannelsen af De

Læs mere

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står:

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står: Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/ Christian Hartmass Sendt som E-mail Kystdirektoratet J.nr. 15/00839-23 Ref. Anni Lassen 20-11-2015 Afslag på ansøgning om lovliggørelse og påbud om fjernelse

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af

Læs mere

Fællesaftalestrækningen Lønstrup

Fællesaftalestrækningen Lønstrup Fællesaftalestrækningen Lønstrup Bilag til fællesaftale mellem staten og Hjørring Kommune om kystbeskyttelsen for perioden 2014-18 Foto: Hunderup Luftfoto, Hjørring. Lønstrup 2008 September 2013 Højbovej

Læs mere

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet 134 Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: 04.00.00-P20-2-13 Sagen afgøres i: Sagsresume Søren Søe har på vegne af Oplandslisten anmodet om at pkt 84 på KFU's dagsorden, "Placeringer af kunstgræsbaner",

Læs mere