Sager oversendt fra fagudvalgene Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sager oversendt fra fagudvalgene Budget 2016-2019"

Transkript

1 Sager oversendt fra fagudvalgene Budget

2

3 Sager videresendt fra fagudvalgene kr Plan, Miljø og Klimaudvalget Kystbeskyttelse Dige mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Bruttoliste med indsatser for cyklister samt forslag til Cykelpakker Byrådet Streaming af byrådsmøder Kulturhus Humlebæk Økonomiudvalget Opkrævning af støttegebyr efter almenboliglovens Børn og Skoleudvalget Kulturudvalget - - Social og Sundhedsudvalget Ansøgning fra Frivilligcenter Fredensborg vedrørende fritagelse for driftsudgifter Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget Ansøgning fra Inspirationshuset Fredensborg Fritids- og Idrætsudvalget Gymnastikkens hus - Ønsker i alt

4

5 153 - Kystbeskyttelse - Efterslæb på kommunens kystbeskyttelse Side 1 af 4 Tilbage Nr Kystbeskyttelse - Efterslæb på kommunens kystbeskyttelse Sagsnr.: 15/18180 Se alle bilag i sagen Beslutningstema Udvalget skal beslutte, hvorvidt der skal ske vedligeholdelse af eksisterende kystbeskyttelse i kommunen herunder om bevilling til at dække efterslæb på dette område skal overgå til budgetforhandlingerne. Sagsfremstilling og økonomi Baggrund I Fredensborg Kommune er der ca. 10 km kyststrækning mod Øresund. Heraf ejer kommunen ca. 2,7 km. Desuden løber ca. 1,8 km. af Gl. Strandvej tæt på kysten, hvor arealet mod Øresund er privat ejet, men ubeskyttet. Der er et efterslæb på vedligeholdelse af kystsikringen. Eksisterende beskyttelse Den eksisterende kystsikring på de kommunale arealer består af stenkastning langs med kysten og i alt ca. 620 meter høfder vinkelret eller parallelt med kysten. Eneste undtagelse er Mikkelborg Strandpark, hvor der pt. ikke er beskyttelse. Beskyttelsen langs Gl. Strandvej sker som en opbygning i rabatten, de steder, hvor der skete skader på vejen under stormen Bodil. I gennem mange år har kystsikringen været nødtørftig vedligeholdt, når der har vist sig et behov, og der er ikke sket en løbende vedligeholdelse. Der er derfor et betydeligt efterslæb på kystsikringen. De sidste kraftige storme har bevirket, at der er flere steder er slået hul på stenkastningen og høfderne er delvis forsvundet, hvilket betyder, at der under særlige vind- og vejrforhold sker betydelig skade på kystsikringen og med skade i baglandet til følge. Ved stormen Bodil skete der to steder skader på Gl. Strandvej. Udsatte strækninger De mest udsatte strækninger er i Humlebæk, hvor der er høje kystskrænter. Det har stor konsekvens for naboejendommene, hvis der er strækninger, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet og kystskrænten på grund af dette eroderer. Mange høfder er i meget dårlig stand, og det betyder at stenkastningen langs kysten er mere sårbar

6 153 - Kystbeskyttelse - Efterslæb på kommunens kystbeskyttelse Side 2 af 4 Lovhjemmel Det er tilladt at vedligeholde eksisterende kystbeskyttelse, men hvis skaden på beskyttelsen er betydelig, så skal Kystdirektoratet give tilladelse til kystsikringen. Der er ny praksis for tilladelse til kystsikring, hvor der i langt højere grad satset på bløde løsninger med sandfodring over længere strækninger. Det er således ikke sikkert, at der kan opnås tilladelse til nye stenkastning såfremt de eksisterende skyller i Øresund. Kystbeskyttelsesprojekter over længere strækninger har vist sig at være svære at gennemføre, fordi sagen kan påklages. Projektet om fælles kystsikringsprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn er påklaget. Fremadrettet vedligeholdelse Det er billigst at vedligeholde den eksisterende kystsikring, og det kan ske uden tilladelse fra Kystdirektoratet så længe rester af den eksisterende kystsikring er synlig. Udskydes vedligeholdelsen yderligere er der derfor risiko for at kystsikringen visse steder forsvinder helt og at der derfor skal søges om tilladelse, der kan være vanskelig at opnå. Genetablering eller gennemførelse af nye projekter forventes at være væsentligt fordyrende. I 2015 er der udført beskyttelse på ca. 50 meter til en omkostning af ca. kr Af de resterende 2,7 km. er der et særligt stort behov for at sikre 830 meter samt 490 meter høfder i alt 1320 meter over en tre årig periode. Arbejdet skal flere steder laves fra vandsiden. Der er indhentet erfarings pris på kystsikring dels fra privat entreprenør og NSPV og de giver en gennemsnitspris på kr pr. meter. Arbejdet foreslås opdelt i etaper. Administrationen har gennemført en tilstandsvurdering af de enkelte strækninger. Denne fremgår af bilaget. A-strækninger er første prioritet og hvor kyster og høfder er i kritisk dårlig stand og beskyttelse bør etableres hurtigst muligt. B-strækninger er i dårlig stand og beskyttelse bør ske indenfor en periode på 1-2 år. C er i forfald men beskyttelse kan udskydes til at ske indenfor en periode på 2-3 år. Øvrige strækninger vurderes at skulle holdes under overvågning. Der vurderes for disse strækninger ikke at være et aktuelt behov vedligeholdelse. Tabel 1. Estimeret anlægsudgift til kystsikring af højest prioriterede strækninger. Prioritet Kategori Meter Pris overslag Pris pr. prioritet A Kystsikring A Høfder A i alt B Kystsikring B Høfder B- i alt C Kystsikring C Høfder C- i alt

7 153 - Kystbeskyttelse - Efterslæb på kommunens kystbeskyttelse Side 3 af 4 Samlet Opgaven med vedligeholdelse af kystsikring er overdraget til NSPV, og i driftsbudgettet er der afsat kr årligt, hvilket lagt fra dækker behovet. Når kystsikringen er udbedret over en tre årig periode bør driftsbudgettet øges til kr , så kyst- og høfdesikringen løbende vedligeholdes. Kystbeskyttelse langs Gl. Strandvej Den 4. november 2014 blev sag 14/39054 om Kystbeskyttelse mellem Nivå Havn og Sletten Havn oversendt til budgetforhandlingerne med kr Kyst- og høfdesikring ved Gl. Strandvej 169 der udgør en mindre del af dette projekt er derfor ikke indeholdt i indeværende sag. Administrationen anbefaler For at imødegå store skader efter kraftige storme og for at undgå en situation hvor der ikke vil kunne opnås tilladelse til stenkastning anbefaler administrationen, at der afsættes anlægsmidler over en tre årig periode ( ) til at indhente efterslæb på eksisterende kystsikring som vist i skemaet. Efter den treårige periode hæves driftsbudgettet, som indgår i NSPVs samlede budget, med kr til samlet være kr årligt. Bevilling Følgende overgår til budgetforhandlingerne: I Anlægsbevilling År 2016 kr År 2017 kr År 2018 kr I driftsbevilling Fra år 2019 kr ekstra årligt Retsgrundlag Kystbeskyttelsesloven. Kompetence Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Indstilling At følgende anlæg overgår til budgetforhandlingerne: År 2016 kr

8 153 - Kystbeskyttelse - Efterslæb på kommunens kystbeskyttelse Side 4 af 4 År 2017 kr År 2018 kr Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den Administrationens indstilling vedtaget, idet udvalget tillige lod en forhøjelse af driftsbevillingen på kr fra 2019 overgå til budgetforhandlingerne. Bilag Kort - Kyst- og høfdesikring pdf (Løbenr.: 99830/15)

9 152 - Anlægsprojekt for diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby Tilbage Nr Anlægsprojekt for diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby Sagsnr.: 14/4523 Se alle bilag i sagen Beslutningstema Udvalget skal beslutte, hvorvidt anlægsprojekt til at hæve diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby samt et årligt driftsbudget, skal indgå i de kommende budgetforhandlinger. Sagsfremstilling og økonomi Baggrund Nivå Havn er anlagt i den midterste af tre gamle lergravssøer. Den nordlige sø og havnen er adskilt af et lavt dige (kote 0,45 til 0,9). De lavtliggende grunde i Grf. Laveskov Villaby er truet af oversvømmelser via Nivå Havn pga. det lave dige mellem de to lergrave. På Plan-, Miljø- og Klimudvalgsmødet den 3. marts 2015 blev udvalget forelagt 3 løsninger til at sikre de oversvømmelsestruede grundejere og anbefalet den billigste løsning 3, hvor diget bygges højere på det eksisterende fundament. Der var i 2014 givet et overslag over denne løsning på kr. Der var dog usikkerhed om fundamentet kunne holde, og det krævede således nærmere undersøgelse af den nordlige sø. Udvalget besluttede, at løsning 3 skulle suppleres med en teknisk undersøgelse, der skulle underbygge, hvorvidt løsningen er teknisk mulig. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede på møde den 7. april 2015, finansieringen af forundersøgelsen samt at selve indsatsen i forholdet til anlægsprojektet diget ved Nivå Havn indgår i kommende budgetforhandlinger. Teknisk undersøgelse Der er nu udført teknisk undersøgelse omfattende opmåling af søen og det eksisterende dige under vandet samt biologisk tilstandsvurdering af søen. Rapport vedlagt som bilag. Konsekvensvurdering af forhøjning af dige -løsning A Forstærkning af det eksisterende dige vil kræve en opfyldning af et 2-3 m bredt bælte i den sydlige del af søen. Bredden af bæltet vil variere langs diget. Der er usikkerhed ved vurderingen af mængderne, der skal anvendes til opfyld på søsiden, idet graden af konsolidering af materialet langs digtes ikke er kendt. Desuden vil gennemstrømningen gennem rørene under diget skabe risiko for erosion af digtes fod. Idet mængderne er usikkert Side 1 af 4

10 152 - Anlægsprojekt for diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby bestemt anbefales det at udføre geotekniske undersøgelser/boringer i forbindelse med udarbejdelsen af det detaljerede projektmateriale. Et opfyldningsbælte vil medføre en permanent ødelæggelse af undervandsvegetationen her. Der er dog ikke tale om sjældne arter, og da der er en udbredt undervandsvegetation i søen vil søen som biotop kun blive marginalt påvirket. Det vil kræve en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven at lave denne opfyldning. Der er ikke fundet sjældne eller særligt beskyttelseskrævende plantearter på diget. I forbindelse med forstærkning af diget afrømmes muldlaget og tilbageføres ovenpå lerkernen i det forhøjede dige. Der vil således på diget overvejende være tale om en midlertidig påvirkning, idet der med tilbageførsel af muldaget hurtigt vil etableres en vegetation svarende til den nuværende. I forbindelse med selve anlægsarbejdet forventes der ikke midlertidige påvirkninger af søen. Opfyldningen under vandoverfladen vil ske med grovere stenmateriale. Der vil således kun i meget begrænset omfang tilføres materiale, der kan opslæmmes i vandet. Alternativ løsning B Konsulenten har peget på en alternativ løsning, der ikke laver indgreb i den beskyttede sø. Løsningen består af en forstærkning bestående af en plankevæg af træ med en opfyldning mod søen. Opfyldningen støtter og tætner plankevæggen og sikrer dermed mod gennemsivning af vand, når der er ekstrem højvande i Øresund. Væggen har en topkote på +2,0m, hvorved den kan tilbageholde 50 års højvande inklusiv 20 cm bølgeskvulp. Den eksisterende sti hæves ca cm til kote +0,8m (DVR90), hvorved den ikke oversvømmes mere 1-2 gange om året i gennemsnit. Økonomi Anlægsbudget Den tekniske undersøgelse fører til en beregning af den samlede løsning A og B. Overslaget for Løsning A er mere usikkert bestemt end for Løsning B idet designet er afhængig af resultaterne af geotekniske forundersøgelser. Aktivitet A: Højere dige B: Spunsvæg Geoteknisk forundersøgelser Etablering og drift af arbejdsplads 100, Plankeværk 1) Fyldmaterialer og sti 2) Side 2 af 4

11 152 - Anlægsprojekt for diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby Højvandsventiler 3) Totalt anlægsarbejde Usikkerhed Totalt 1,300,000 1,300,000 Projektering, udbud og tilsyn Projektledelse 4) Totalt eksklusive moms ) Forudsætning for overslaget er at træplankeværket udføres i trykimprægneret træ med en forventet levetid på 20 år. 2) Der er forudsat en gennemsnitlig pris på 300kr/m3 fyld (ler/sand/sten). 3) Udføres som simple manuelt regulerede lukkemekanismer. 4) Intern projektledelse Driftsbudget Det årlige gennemsnitlige driftsbudget udover almindelig naturpleje vurderes til at blive i størrelsesordenen 2 % af anlægssummen, dog 5 % af mekaniske dele dvs. driftsbudget pr år: kr , der skal overføres til NSPV. Andre forhold Grundejerforeningen Laveskov Villaby har søgt Kystdirektoratet (KDI) om tilladelse til at forstærke jorddiget mellem Øresund og den nordlige lergravssø. Ved den senest kraftige storm var der skader på jorddiget og risiko for dige gennembrud med oversvømmelse af lergravssøen og de lavtliggende grundejere til følge. KDI har sendt ansøgningen i høring blandt andet til Fredensborg Kommune og KDI betinger, at en evt. tilladelse afhænger af at Fredensborg Kommune forhøjer diget mellem den nordlige lergravssø og Nivå Havn. Hvis diget mellem havnen og lergravssøen ikke forhøjes vil et forstærket østvendt dige ikke forhindre en oversvømmelse af de lavtliggende grundejere ved en kraftig nord/østen storm. Fredensborg Kommune skal søge KDI om tilladelse til at hæve diget. Administrationens vurdering Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at hæve diget for at sikre de lavliggende grundejere mod oversvømmelse. En forhøjelse vil endvidere forbedre tilgængeligheden til de fredede arealer. Side 3 af 4

12 152 - Anlægsprojekt for diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby Løsningen med at hæve det eksisterende dige vil betyde det mindst visuelle indgreb set i forhold til i dag. Denne løsning vil kræve ydereligere geoteknisk undersøgelse, der kan være afgørende for, om løsningen er mulig. I løsning A er der afsat økonomi til yderligere geotekniske undersøgelser. De geotekniske undersøgelser afgør, hvilke løsning der vælges. I forbindelse med det nye anlæg vil der være driftsomkostninger, der ikke er afsat i dag. Det estimeres til ca. kr Bevilling Finansiering af anlægsprojektet til at hæve diget ved Nivå Havn (1,5 mio) indgår i kommende budgetforhandlinger. Retsgrundlag Lov om kystbeskyttelse. Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed) Bedre tilgængelighed for offentligheden til de fredede arealer. Kompetence Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Indstilling 1. At anlægsprojekt på 1,55 mio, til at hæve diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby indgår i de kommende budgetforhandlinger 2. At kr til løbende driftsomkostninger som en del af NSPVs driftsbudget indgår i de kommende budgetforhandlinger 3. At løsningen A med at hæve diget har 1. prioritet 4. At løsningen B med en spunsvæg er 2. prioritet og kun vælges, hvis 1. prioritet ikke er teknisk mulig Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den Høringssvar fra Jan Severin, Grundejerforeningen for Laveskov Villaby omdelt på mødet. Administrationens indstilling vedtaget, idet udvalget bemærker, at indstillingens pkt. 1 og 2 overgår til budgetforhandlinger Bilag Rapport fra Niras Digeprofil. - Fredensborg Kommune.pdf (Løbenr.: /14) Alternativ løsning 3 (Niras).pdf (Løbenr.: 29460/15) NIRAS rapport - Nivå Havn digeforstærkning, Rev1.pdf (Løbenr.: /15) Side 4 af 4

13 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Tilbage Nr Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Sagsnr.: 15/772 Beslutningstema Banedanmark renoverer 3 kystbanebroer i Der skal tages stilling til hvorvidt Fredensborg Kommune vil benytte sig af muligheden for ændret vejudformning i forbindelse med brorenoveringerne. Endvidere orienteres om to kommunale broer som står overfor større renovering med deraf følgende udgifter indenfor en kort årrække. Der skal tages stilling hvordan udgifterne hertil indarbejdes i kommende budgetter. Sagsfremstilling og økonomi Baggrund Banedanmark har planlagt at udskifte tre broer på Kystbanen i Fredensborg Kommune. Det er broen over Ullerødvej, broen over Møllevej og broen over Dageløkkevej. Udskiftningen foretages i I den forbindelse ønsker Banedanmark oplyst hvorvidt Fredensborg Kommune har planer om ændring af vejforløbet under Kystbanen på de pågældende brosteder. Ændringer vil være billigst at indbygge i projektet sammen med udskiftningen. En ændring på et senere tidspunkt vil alene skulle bekostes af Fredensborg Kommune og vil derfor resultere i en større udgift. Den kommunale bro, der fører Kystbanen over Nivåvej er stærkt angrebet af alkalikiselreaktioner og vil i værste fald skulle om isoleres for at stoppe videre nedbrydning af brokonstruktionen. Udgiften hertil er af betragtelig størrelse. Endelig er den ligeledes kommunale bro, der fører Gammel Strandvej over Nive Å umiddelbart nord for Nivaagaards Malerisamling, stærkt nedbrudt og står overfor en udskiftning indenfor en meget kort årrække. I det følgende gennemgås de enkelte broer særskilt. Kystbanebro over Ullerødvej Side 1 af 7

14 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Der er tidligere i samarbejde med Banedanmark udarbejdet et projekt for en udvidelse af vejprofilet såvel i bredden som i højden. Kommunens samlede udgift til var beregnet til ca. 20 mio. kr. Forslaget har været politisk behandlet senest i Økonomiudvalget den 09. december 2013 med følgende beslutning: Økonomiudvalget anmoder om, at 17, stk. 4 udvalget for Infrastruktur og Trafik lader forslaget indgå i en samlet plan for prioritering af anlægsprojekter for de kommende år. Forslaget til prioritering forelægges Plan- og Klimaudvalget. Administrationens indstilling på mødet den 27. august 2014 i Udvalget for Infrastruktur og Trafik var: 1. At projektet på baggrund af den lave forrentning ikke fremmes og at dette meddeles Banedanmark 2. At udfordringerne på Ullerødvej inkluderes i de videre overvejelser om trafikale udfordringer i Fredensborg Kommune Udvalget besluttede følgende: Indstillingens pkt. 1: Tiltrådt på det foreliggende grundlag, idet udvalget dog besluttede, at der skal lægges pres på Banedanmark i forhold til at øge statens andel af finansieringen Indstillingens pkt. 2: Tiltrådt. Administrationen er i dialog med Banedanmark, men det synes vanskeligt at opnå et væsentligt større tilskud til finansieringen fra Banedanmarks side. Rent teknisk er der mulighed for at dele projektet i to dele, således at den nye bro forberedes for at der sidenhen kan etableres et nyt vejanlæg. Det betyder, at der er mulighed for at etablere den fulde vejbredde i forbindelse med broudskiftningen i 2017, men at længdeprofilet bibeholdes i nuværende niveau. Herved vil kommunen skulle investere ca. 10 mio. kr. i Kommunen kan så i givet fald selv planlægge, hvornår vejprofilet skal ombygges så der opnås tilstrækkelig frihøjde under broen. Den skiltede frihøjde er pt. 2,9 m og den ønskede frihøjde er 4,2 m. Anvendes denne løsning er vejtracéet fastlagt til det eksisterende forløb. Sænkningen af vejprofilet vil kunne gennemføres for yderligere ca mio. kr. Den samlede investering bliver kun marginalt større ved at dele projektet i to etaper. Det er dog fortsat administrationens anbefaling, at projektet ikke gennemføres, da den trafikale effekt ikke kan begrunde investeringen. Side 2 af 7

15 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Kystbanebro over Møllevej Banedanmark har planlagt at udskifte Kystbanebroen over Møllevej, da det er konstateret at broens vægge bevæger sig så der nu er en forskel på cm mellem top og bund. Bredden er 5 m og den skiltede frihøjde er på 2,8 m. Broen er opført i De nærmere tekniske overvejelser om løsningen fremgår af Definitionsfaserapport udarbejdet af COWI. COWI har overslagsmæssigt vurderet, at hvis kommunen ønsker at udvide bredde og/eller frihøjde vil dette medføre en merudgift af broanlægget på 2-6 mio. kr. som skal afholdes af kommunen. Hertil skal så lægges udgifter til ændring af vejen udenfor broområdet på 2-5 mio. kr. Møllevej er klassificeret som lokalvej på landet og der er ikke umiddelbart nogen trafikal begrundelse for at udvide broen heller ikke på langt sigt. Administrationen anbefaler derfor, at det meddeles Banedanmark, at kommunen ikke har ønsker til ændret vejprofil. Kystbanebro over Dageløkkevej Banedanmark har planlagt at udskifte broen i stedet for en udskiftning af fugtisoleringen og reparation af betonen. Broen er en buebro med en bredde på 5 m og en skiltet frihøjde på 3,3 m. Broen er opført i En nærmere teknisk beskrivelse af broen og forslag til udskiftning fremgår af Definitionsrapport udarbejdet af Banedanmark. COWI har overslagsmæssigt vurderet at en større lysvidde og/eller frihøjde vil medføre en merudgift på 2-8 mio. kr. for kommunen. Hertil kommer udgifter til ændring af vejforløb uden for broområdet. Udvidelse af vejprofilet vil være forbundet med betydelige omkostninger på grund af de snævre pladsforhold og med bebyggelse på begge siden af vejen på østsiden af broen. Dageløkkevej er klassificeret som lokalvej og der er ikke umiddelbart nogen trafikal begrundelse for en udvidelse. Udbygning af Humlebæk syd er i det senest foreliggende forslag forudsat betjent fra nord uden forbindelse ud til Dageløkkevej. Side 3 af 7

16 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å En mindre vejudvidelse i bredden kunne overvejes for at forbedre forholdene for cykeltrafikken, så denne kunne afvikles uafhængigt af den nuværende signalregulering. Kommunens samlede udgift hertil må forventes at være 3-5 mio. kr. i Da der ikke er afsat budget til dette anbefaler administrationen, at der ikke foretages vejudvidelse, da udvidelsen øger fremkommeligheden, hvilket på det pågældende sted ikke er strengt nødvendigt, men dog en forbedring. Kommunal Kystbanebro over Nivåvej Broen der fører Kystbanen over Nivåvej er en kommunal bro fordi banen var etableret da Nivåvej skulle anlægges. Broen er opført i 1977 og bygget som en armeret pladebro med fire fag. Det samlede broareal udgør 1016 m 2. Af protokol for afleveringsforretning fremgår: Vedligeholdelse af selve brokonstruktionen med tilhørende rækværker udføres ved DSB s foranstaltning mod godtgørelse fra Karlebo kommune af samtlige udgifter herved. Broen er stærkt angrebet af alkalikiselreaktioner, som betyder at betonen svækkes og bæreevnen nedsættes. I samarbejde med DTU er der udtaget boreprøver af betonen med henblik på en vurdering af hvor meget bæreevnen er påvirket. Vand er en nødvendig forudsætning for at alkalikiselreaktioner kan finde sted. En forebyggelse af disse reaktioner er derfor en intakt fugtisolering på oversiden. En udskiftning af fugtisoleringen vil imidlertid være meget bekosteligt også selv om arbejdet foretages i forbindelse med sporspærringerne i Der samarbejdes derfor med Banedanmark på en strategi, hvor broen overvåges med henblik på at sikre tilstrækkelig bæreevne, men i øvrigt ikke udbedres. En traditionel løsning vil som nævnt være at foretage en udskiftning af fugtisoleringen. Udgiften hertil har Banedanmark overslagsmæssigt vurderet til mio. kr. hvorimod en helt ny bro vil kunne etableres for ca. 35 mio. kr. Hvis broen kan opretholdes i yderligere år vil broen herefter med fornuft kunne udskiftes selv om den samlede levetid blot har været ca. 50 år. Der kunne også i perioden fremkomme nye tekniske muligheder for yderligere levetidsforlængelse, som i så fald kunne udnyttes. Administrationen anbefaler derfor, at broens bæreevne søges udnyttet så længe som overhovedet muligt i samarbejde med Banedanmark og relevante eksperter på området. Side 4 af 7

17 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Kommunal bro for Gammel Strandvej over Nive Å Broen der fører Gammel Strandvej over Nive Å i Nivå er opført omkring Dækket består af betonbjælker som spænder hen over å-løbet. Brodækket fremstår i dag så skadet på grund af gennemsivninger, kloridindtrængning, aktiv korrosion mv. at det ikke anses for økonomisk optimalt at udføre reparationer på den nuværende konstruktion i form af betonreparationer og udskiftning af belægning og overbeton inklusiv udlægning af ny fugtisolering. Fundamenterne skønnes at have tilstrækkelig bæreevne til trods for konstateret dårlig betonkvalitet og konstaterede revnedannelser. Broen er skiltet med vægtbegrænsning på 8 t totalvægt. For cykelstier og fortove beliggende over de svageste og mest skadede områder tillades dog kun passage af lette køretøjer, som anvendes til f. eks. snerydning og rengøring med totalvægt mindre end 1,5 t. Gammel Strandvej fordeler en del trafik ud til Strandvejen så en yderligere vægtbegrænsning vil give mange gener for trafikafviklingen. Der er endvidere en reel risiko for, at en endnu lavere vægtbegrænsning vil blive tilsidesat af nogle trafikanter med særdeles uheldige konsekvenser. Det anbefales derfor stærkt, at brodækket udskiftes indenfor de næste 2-3 år. Omkostninger hertil skønnes at være 4-5 mio. kr. Resumé I følgende skema er de forskellige muligheder for de enkelte broanlæg oplistet. Administrationens anbefaling er vist som grå felter. Udgiften hertil udgør ca. 4-5 mio. kr. med 0,5 mio. i 2016 til projektudarbejdelse og udbud og med restbeløbet i Mulighed: Ullerødvej Ingen ændring 0 kr. Forberedelse til senere vejprojekt Nyt vejanlæg svarende til tidligere udarbejdet projekt. Udgift ca. 10 mio. kr. i 2017 Udgift 20 mio. kr. i 2017 Side 5 af 7

18 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Færdiggørelse af vejprojekt med frihøjde 4,2 når der er finansiel mulighed og trafikalt behov. Udgift ca mio. kr. Bro udføres med frihøjde 4,2 m Møllevej Ingen ændring 0 kr. og to kørebaner. Samlet udgift i mio. kr. Dageløkkevej Ingen ændring 0 kr. Bro udføres med mindre udvidelse for lette trafikanter. Udgift 3-5 mio. kr. i 2017 Bro udføres med frihøjde 4,2 m og to kørebaner samt rabatter til gående/cykler. Udgift mio. kr. i 2017 Udnytte resterende bæreevne længst muligt Om isolering af hele brodækket i Nivåvej Overvågning incl laboratorieundersøgelser afholdes Udgift mio. kr. indenfor driftsbudget. Gammel Strandvej Yderligere vægtbegrænsning. Udskiftning udskydes. Udskiftning af brodæk indenfor 2-3 år. Udgift 4-5 mio. kr Bevilling Der er ingen bevilling til brorenoveringer eller til broudvidelse i forbindelse med Banedanmarks broanlæg. Retsgrundlag Vejloven Kompetence Plan- miljø og klimaudvalget Indstilling At for Ullerødvej vælges mulighed 1 At for Møllevej vælges mulighed 1 At for Dageløkkevej vælges mulighed 1 At for Nivåvej vælges mulighed 1 At for Gammel Strandvej vælges mulighed 2 At finansieringen af bro på Gammel Strandvej (mulighed 2) indgår i kommende budgetforhandlinger Side 6 af 7

19 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den Udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne, idet udvalget anbefaler, at der etableres en brorenoveringspulje på 3 5 mio. kr. årligt. Udvalget anmoder om, at der - eventuelt i samarbejde med andre kommuner - indledes dialog med Banedanmark om finansiering og om princippet omkring udgiftsfordeling. Side 7 af 7

20

21 121 - Bruttoliste med indsatser for cyklister samt forslag til Cykelpakke Tilbage Nr Bruttoliste med indsatser for cyklister samt forslag til Cykelpakke Sagsnr.: 15/14254 Se alle bilag i sagen Beslutningstema På baggrund af bruttokatalog med indsatser, har administrationen skitseret tre cykelpakker med forskelligt ambitionsniveau og finansieringsbehov, som vil kunne realiseres over en 4-årig periode. På baggrund af skitserne sammensætter og beslutter Udvalget dén cykelpakke, som de mener der skal gennemføres for at medvirke til realisering af den vedtagne politik for cyklister. Desuden beslutter Plan-, Miljø- og Klimaudvalget forslag til finansiering af den vedtagne cykelpakke. Sagsfremstilling og økonomi Baggrund Byrådet vedtog kommunens Cykelpolitik på møde den 27. oktober Af Cykelpolitikken fremgår blandt andet at kommunen vil udarbejde en handlingsplan med indsatser, som skal realiseres for at nå målene om flere cyklister i kommunen og for at skabe gode forhold for cyklisterne. På møde den 28. april blev udvalget for Infrastruktur og Trafik orienteret om de analyser som er udarbejdet forud for udarbejdelse af en Handlingsplan. På mødet blev udvalget desuden orienteret om, at der på kommende møde forelægges et bruttokatalog med indsatser. Bruttokatalog med indsatser Dette bruttokatalog foreligger nu og er vedlagt dagsordenen som bilag. Bruttokataloget indeholder en oplistning af indsatser opdelt i en række indsatsområder. Indsatserne er kort beskrevet og der er anslået en tilhørende økonomi. De økonomiske overslag skal tages med forbehold, for usikkerheder og anlægsoverslagene indeholder ikke eventuelle udgifter til jorderhvervelser. Side 1 af 6

22 121 - Bruttoliste med indsatser for cyklister samt forslag til Cykelpakke Realisering af samtlige indsatser i bruttolisten vil kræve et stort investeringsbehov (over 100 mio. kr.), og vil i givet fald skulle realiseres over en længere årrække. Det er især anlæg af stier langs fx Kongevejene, som medvirker til den høje samlede høje økonomi. Tre skitser til mulige cykelpakker Administrationen har derfor skitseret tre eksempler på cykelpakker, med forslag til udvalgte konkrete indsatser der vil kunne gennemføres over for eksempel en fireårig periode. De tre cykelpakker har forskelligt ambitionsniveau en bronze, sølv og guldpakke. De tre cyklistpakker er skitseret i skemaerne herunder. Bronzepakken er den mindst ambitiøse pakke med et investeringsbehov på 4,75 mio. kr. over den 4-årige periode. Sølvpakken indeholder indsatserne fra Bronzepakken suppleret med flere anlægstiltag og indsatser for blandt andet pendlere. Den er skønnet til 7,7 mio. kr. Guldpakken indeholder flere anlægstiltag samt ansættelse af en cykelkoordinator, der gennem en fireårig periode kan sætte fuld fokus på cykling med kampagner, information og samarbejde til. Guldpakken er anslået til 18,9 mio. kr. Der kan med den nuværende viden om cykeltiltag ikke opstilles egentlig cost-benefit vurdering af de enkelte tiltag, men indsatserne i pakkerne er udvalgt ud fra administrationens vurdering af, hvilke indsatser der samlet set og hver for sig, vurderes at have god effekt i forhold til de opstillede mål. Det er i et vist omfang muligt at erstatte indsatser i cyklistpakkerne med andre indsatser fra bruttokataloget. Pakkerne skal bruges som inspiration til sammensætning af en Cyklistpakke som matcher de politiske ambitioner og den tilknyttede økonomi. Bronzepakken Bronzepakken består blandt andet af enkelte anlægsinvesteringer i stier, samt mindre fysiske forbedringer, skiltning af de primære ruter og opprioritering af vedligeholdelsen af stierne samt oprettelse af cykelobservatørkorps. Beskrivelser af indsats Udgift [mio. kr] Anlæg af cykelsti langs Egedalsvej 1,9 Anlæg af forlængelse af cykelsti ved Nivå skole 1,2 3 km 2-minus-1 vej på landet 0,45 Indsats til skolernes ældste klasser 0,1 Skilteplan og skilte på hovedstierne 0,5 Side 2 af 6

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014 v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Hvem er NIRAS og jeg? Multi-diciplinær rådgivende virksomhed 1.400 ansatte Årlig omsætning: 1.000 mio.kr

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn En Kap. 1A sag rejst af Fredensborg Kommune Ved Plan- og Klimachef Christian Peter Ibsen Fredensborg Kommune Sletten Havn Fredensborg Humlebæk Nivå

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse.

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. Af Pia Kjærsgaard (DF), Jørn Dohrmann (DF), Mikkel Dencker (DF), Anita Knakkergaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Walter

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Baggrund: Der er givet en anlægsbevilling på tdkk 890 til gennemførelse af renoveringsarbejdet. Anlægsbevillingen er givet på baggrund af overslag udarbejdet

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold:

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold: Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Projektleder Per Bager Vedr.: Hejrevangens Boligselskab afd. 6 og 5 11. februar 2014 I fortsættelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Kokkedal Den 26. maj 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere