Sager oversendt fra fagudvalgene Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sager oversendt fra fagudvalgene Budget 2016-2019"

Transkript

1 Sager oversendt fra fagudvalgene Budget

2

3 Sager videresendt fra fagudvalgene kr Plan, Miljø og Klimaudvalget Kystbeskyttelse Dige mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Bruttoliste med indsatser for cyklister samt forslag til Cykelpakker Byrådet Streaming af byrådsmøder Kulturhus Humlebæk Økonomiudvalget Opkrævning af støttegebyr efter almenboliglovens Børn og Skoleudvalget Kulturudvalget - - Social og Sundhedsudvalget Ansøgning fra Frivilligcenter Fredensborg vedrørende fritagelse for driftsudgifter Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget Ansøgning fra Inspirationshuset Fredensborg Fritids- og Idrætsudvalget Gymnastikkens hus - Ønsker i alt

4

5 153 - Kystbeskyttelse - Efterslæb på kommunens kystbeskyttelse Side 1 af 4 Tilbage Nr Kystbeskyttelse - Efterslæb på kommunens kystbeskyttelse Sagsnr.: 15/18180 Se alle bilag i sagen Beslutningstema Udvalget skal beslutte, hvorvidt der skal ske vedligeholdelse af eksisterende kystbeskyttelse i kommunen herunder om bevilling til at dække efterslæb på dette område skal overgå til budgetforhandlingerne. Sagsfremstilling og økonomi Baggrund I Fredensborg Kommune er der ca. 10 km kyststrækning mod Øresund. Heraf ejer kommunen ca. 2,7 km. Desuden løber ca. 1,8 km. af Gl. Strandvej tæt på kysten, hvor arealet mod Øresund er privat ejet, men ubeskyttet. Der er et efterslæb på vedligeholdelse af kystsikringen. Eksisterende beskyttelse Den eksisterende kystsikring på de kommunale arealer består af stenkastning langs med kysten og i alt ca. 620 meter høfder vinkelret eller parallelt med kysten. Eneste undtagelse er Mikkelborg Strandpark, hvor der pt. ikke er beskyttelse. Beskyttelsen langs Gl. Strandvej sker som en opbygning i rabatten, de steder, hvor der skete skader på vejen under stormen Bodil. I gennem mange år har kystsikringen været nødtørftig vedligeholdt, når der har vist sig et behov, og der er ikke sket en løbende vedligeholdelse. Der er derfor et betydeligt efterslæb på kystsikringen. De sidste kraftige storme har bevirket, at der er flere steder er slået hul på stenkastningen og høfderne er delvis forsvundet, hvilket betyder, at der under særlige vind- og vejrforhold sker betydelig skade på kystsikringen og med skade i baglandet til følge. Ved stormen Bodil skete der to steder skader på Gl. Strandvej. Udsatte strækninger De mest udsatte strækninger er i Humlebæk, hvor der er høje kystskrænter. Det har stor konsekvens for naboejendommene, hvis der er strækninger, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet og kystskrænten på grund af dette eroderer. Mange høfder er i meget dårlig stand, og det betyder at stenkastningen langs kysten er mere sårbar

6 153 - Kystbeskyttelse - Efterslæb på kommunens kystbeskyttelse Side 2 af 4 Lovhjemmel Det er tilladt at vedligeholde eksisterende kystbeskyttelse, men hvis skaden på beskyttelsen er betydelig, så skal Kystdirektoratet give tilladelse til kystsikringen. Der er ny praksis for tilladelse til kystsikring, hvor der i langt højere grad satset på bløde løsninger med sandfodring over længere strækninger. Det er således ikke sikkert, at der kan opnås tilladelse til nye stenkastning såfremt de eksisterende skyller i Øresund. Kystbeskyttelsesprojekter over længere strækninger har vist sig at være svære at gennemføre, fordi sagen kan påklages. Projektet om fælles kystsikringsprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn er påklaget. Fremadrettet vedligeholdelse Det er billigst at vedligeholde den eksisterende kystsikring, og det kan ske uden tilladelse fra Kystdirektoratet så længe rester af den eksisterende kystsikring er synlig. Udskydes vedligeholdelsen yderligere er der derfor risiko for at kystsikringen visse steder forsvinder helt og at der derfor skal søges om tilladelse, der kan være vanskelig at opnå. Genetablering eller gennemførelse af nye projekter forventes at være væsentligt fordyrende. I 2015 er der udført beskyttelse på ca. 50 meter til en omkostning af ca. kr Af de resterende 2,7 km. er der et særligt stort behov for at sikre 830 meter samt 490 meter høfder i alt 1320 meter over en tre årig periode. Arbejdet skal flere steder laves fra vandsiden. Der er indhentet erfarings pris på kystsikring dels fra privat entreprenør og NSPV og de giver en gennemsnitspris på kr pr. meter. Arbejdet foreslås opdelt i etaper. Administrationen har gennemført en tilstandsvurdering af de enkelte strækninger. Denne fremgår af bilaget. A-strækninger er første prioritet og hvor kyster og høfder er i kritisk dårlig stand og beskyttelse bør etableres hurtigst muligt. B-strækninger er i dårlig stand og beskyttelse bør ske indenfor en periode på 1-2 år. C er i forfald men beskyttelse kan udskydes til at ske indenfor en periode på 2-3 år. Øvrige strækninger vurderes at skulle holdes under overvågning. Der vurderes for disse strækninger ikke at være et aktuelt behov vedligeholdelse. Tabel 1. Estimeret anlægsudgift til kystsikring af højest prioriterede strækninger. Prioritet Kategori Meter Pris overslag Pris pr. prioritet A Kystsikring A Høfder A i alt B Kystsikring B Høfder B- i alt C Kystsikring C Høfder C- i alt

7 153 - Kystbeskyttelse - Efterslæb på kommunens kystbeskyttelse Side 3 af 4 Samlet Opgaven med vedligeholdelse af kystsikring er overdraget til NSPV, og i driftsbudgettet er der afsat kr årligt, hvilket lagt fra dækker behovet. Når kystsikringen er udbedret over en tre årig periode bør driftsbudgettet øges til kr , så kyst- og høfdesikringen løbende vedligeholdes. Kystbeskyttelse langs Gl. Strandvej Den 4. november 2014 blev sag 14/39054 om Kystbeskyttelse mellem Nivå Havn og Sletten Havn oversendt til budgetforhandlingerne med kr Kyst- og høfdesikring ved Gl. Strandvej 169 der udgør en mindre del af dette projekt er derfor ikke indeholdt i indeværende sag. Administrationen anbefaler For at imødegå store skader efter kraftige storme og for at undgå en situation hvor der ikke vil kunne opnås tilladelse til stenkastning anbefaler administrationen, at der afsættes anlægsmidler over en tre årig periode ( ) til at indhente efterslæb på eksisterende kystsikring som vist i skemaet. Efter den treårige periode hæves driftsbudgettet, som indgår i NSPVs samlede budget, med kr til samlet være kr årligt. Bevilling Følgende overgår til budgetforhandlingerne: I Anlægsbevilling År 2016 kr År 2017 kr År 2018 kr I driftsbevilling Fra år 2019 kr ekstra årligt Retsgrundlag Kystbeskyttelsesloven. Kompetence Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Indstilling At følgende anlæg overgår til budgetforhandlingerne: År 2016 kr

8 153 - Kystbeskyttelse - Efterslæb på kommunens kystbeskyttelse Side 4 af 4 År 2017 kr År 2018 kr Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den Administrationens indstilling vedtaget, idet udvalget tillige lod en forhøjelse af driftsbevillingen på kr fra 2019 overgå til budgetforhandlingerne. Bilag Kort - Kyst- og høfdesikring pdf (Løbenr.: 99830/15)

9 152 - Anlægsprojekt for diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby Tilbage Nr Anlægsprojekt for diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby Sagsnr.: 14/4523 Se alle bilag i sagen Beslutningstema Udvalget skal beslutte, hvorvidt anlægsprojekt til at hæve diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby samt et årligt driftsbudget, skal indgå i de kommende budgetforhandlinger. Sagsfremstilling og økonomi Baggrund Nivå Havn er anlagt i den midterste af tre gamle lergravssøer. Den nordlige sø og havnen er adskilt af et lavt dige (kote 0,45 til 0,9). De lavtliggende grunde i Grf. Laveskov Villaby er truet af oversvømmelser via Nivå Havn pga. det lave dige mellem de to lergrave. På Plan-, Miljø- og Klimudvalgsmødet den 3. marts 2015 blev udvalget forelagt 3 løsninger til at sikre de oversvømmelsestruede grundejere og anbefalet den billigste løsning 3, hvor diget bygges højere på det eksisterende fundament. Der var i 2014 givet et overslag over denne løsning på kr. Der var dog usikkerhed om fundamentet kunne holde, og det krævede således nærmere undersøgelse af den nordlige sø. Udvalget besluttede, at løsning 3 skulle suppleres med en teknisk undersøgelse, der skulle underbygge, hvorvidt løsningen er teknisk mulig. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede på møde den 7. april 2015, finansieringen af forundersøgelsen samt at selve indsatsen i forholdet til anlægsprojektet diget ved Nivå Havn indgår i kommende budgetforhandlinger. Teknisk undersøgelse Der er nu udført teknisk undersøgelse omfattende opmåling af søen og det eksisterende dige under vandet samt biologisk tilstandsvurdering af søen. Rapport vedlagt som bilag. Konsekvensvurdering af forhøjning af dige -løsning A Forstærkning af det eksisterende dige vil kræve en opfyldning af et 2-3 m bredt bælte i den sydlige del af søen. Bredden af bæltet vil variere langs diget. Der er usikkerhed ved vurderingen af mængderne, der skal anvendes til opfyld på søsiden, idet graden af konsolidering af materialet langs digtes ikke er kendt. Desuden vil gennemstrømningen gennem rørene under diget skabe risiko for erosion af digtes fod. Idet mængderne er usikkert Side 1 af 4

10 152 - Anlægsprojekt for diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby bestemt anbefales det at udføre geotekniske undersøgelser/boringer i forbindelse med udarbejdelsen af det detaljerede projektmateriale. Et opfyldningsbælte vil medføre en permanent ødelæggelse af undervandsvegetationen her. Der er dog ikke tale om sjældne arter, og da der er en udbredt undervandsvegetation i søen vil søen som biotop kun blive marginalt påvirket. Det vil kræve en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven at lave denne opfyldning. Der er ikke fundet sjældne eller særligt beskyttelseskrævende plantearter på diget. I forbindelse med forstærkning af diget afrømmes muldlaget og tilbageføres ovenpå lerkernen i det forhøjede dige. Der vil således på diget overvejende være tale om en midlertidig påvirkning, idet der med tilbageførsel af muldaget hurtigt vil etableres en vegetation svarende til den nuværende. I forbindelse med selve anlægsarbejdet forventes der ikke midlertidige påvirkninger af søen. Opfyldningen under vandoverfladen vil ske med grovere stenmateriale. Der vil således kun i meget begrænset omfang tilføres materiale, der kan opslæmmes i vandet. Alternativ løsning B Konsulenten har peget på en alternativ løsning, der ikke laver indgreb i den beskyttede sø. Løsningen består af en forstærkning bestående af en plankevæg af træ med en opfyldning mod søen. Opfyldningen støtter og tætner plankevæggen og sikrer dermed mod gennemsivning af vand, når der er ekstrem højvande i Øresund. Væggen har en topkote på +2,0m, hvorved den kan tilbageholde 50 års højvande inklusiv 20 cm bølgeskvulp. Den eksisterende sti hæves ca cm til kote +0,8m (DVR90), hvorved den ikke oversvømmes mere 1-2 gange om året i gennemsnit. Økonomi Anlægsbudget Den tekniske undersøgelse fører til en beregning af den samlede løsning A og B. Overslaget for Løsning A er mere usikkert bestemt end for Løsning B idet designet er afhængig af resultaterne af geotekniske forundersøgelser. Aktivitet A: Højere dige B: Spunsvæg Geoteknisk forundersøgelser Etablering og drift af arbejdsplads 100, Plankeværk 1) Fyldmaterialer og sti 2) Side 2 af 4

11 152 - Anlægsprojekt for diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby Højvandsventiler 3) Totalt anlægsarbejde Usikkerhed Totalt 1,300,000 1,300,000 Projektering, udbud og tilsyn Projektledelse 4) Totalt eksklusive moms ) Forudsætning for overslaget er at træplankeværket udføres i trykimprægneret træ med en forventet levetid på 20 år. 2) Der er forudsat en gennemsnitlig pris på 300kr/m3 fyld (ler/sand/sten). 3) Udføres som simple manuelt regulerede lukkemekanismer. 4) Intern projektledelse Driftsbudget Det årlige gennemsnitlige driftsbudget udover almindelig naturpleje vurderes til at blive i størrelsesordenen 2 % af anlægssummen, dog 5 % af mekaniske dele dvs. driftsbudget pr år: kr , der skal overføres til NSPV. Andre forhold Grundejerforeningen Laveskov Villaby har søgt Kystdirektoratet (KDI) om tilladelse til at forstærke jorddiget mellem Øresund og den nordlige lergravssø. Ved den senest kraftige storm var der skader på jorddiget og risiko for dige gennembrud med oversvømmelse af lergravssøen og de lavtliggende grundejere til følge. KDI har sendt ansøgningen i høring blandt andet til Fredensborg Kommune og KDI betinger, at en evt. tilladelse afhænger af at Fredensborg Kommune forhøjer diget mellem den nordlige lergravssø og Nivå Havn. Hvis diget mellem havnen og lergravssøen ikke forhøjes vil et forstærket østvendt dige ikke forhindre en oversvømmelse af de lavtliggende grundejere ved en kraftig nord/østen storm. Fredensborg Kommune skal søge KDI om tilladelse til at hæve diget. Administrationens vurdering Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at hæve diget for at sikre de lavliggende grundejere mod oversvømmelse. En forhøjelse vil endvidere forbedre tilgængeligheden til de fredede arealer. Side 3 af 4

12 152 - Anlægsprojekt for diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby Løsningen med at hæve det eksisterende dige vil betyde det mindst visuelle indgreb set i forhold til i dag. Denne løsning vil kræve ydereligere geoteknisk undersøgelse, der kan være afgørende for, om løsningen er mulig. I løsning A er der afsat økonomi til yderligere geotekniske undersøgelser. De geotekniske undersøgelser afgør, hvilke løsning der vælges. I forbindelse med det nye anlæg vil der være driftsomkostninger, der ikke er afsat i dag. Det estimeres til ca. kr Bevilling Finansiering af anlægsprojektet til at hæve diget ved Nivå Havn (1,5 mio) indgår i kommende budgetforhandlinger. Retsgrundlag Lov om kystbeskyttelse. Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed) Bedre tilgængelighed for offentligheden til de fredede arealer. Kompetence Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Indstilling 1. At anlægsprojekt på 1,55 mio, til at hæve diget mellem Nivå Havn og Grf. Laveskov Villaby indgår i de kommende budgetforhandlinger 2. At kr til løbende driftsomkostninger som en del af NSPVs driftsbudget indgår i de kommende budgetforhandlinger 3. At løsningen A med at hæve diget har 1. prioritet 4. At løsningen B med en spunsvæg er 2. prioritet og kun vælges, hvis 1. prioritet ikke er teknisk mulig Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den Høringssvar fra Jan Severin, Grundejerforeningen for Laveskov Villaby omdelt på mødet. Administrationens indstilling vedtaget, idet udvalget bemærker, at indstillingens pkt. 1 og 2 overgår til budgetforhandlinger Bilag Rapport fra Niras Digeprofil. - Fredensborg Kommune.pdf (Løbenr.: /14) Alternativ løsning 3 (Niras).pdf (Løbenr.: 29460/15) NIRAS rapport - Nivå Havn digeforstærkning, Rev1.pdf (Løbenr.: /15) Side 4 af 4

13 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Tilbage Nr Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Sagsnr.: 15/772 Beslutningstema Banedanmark renoverer 3 kystbanebroer i Der skal tages stilling til hvorvidt Fredensborg Kommune vil benytte sig af muligheden for ændret vejudformning i forbindelse med brorenoveringerne. Endvidere orienteres om to kommunale broer som står overfor større renovering med deraf følgende udgifter indenfor en kort årrække. Der skal tages stilling hvordan udgifterne hertil indarbejdes i kommende budgetter. Sagsfremstilling og økonomi Baggrund Banedanmark har planlagt at udskifte tre broer på Kystbanen i Fredensborg Kommune. Det er broen over Ullerødvej, broen over Møllevej og broen over Dageløkkevej. Udskiftningen foretages i I den forbindelse ønsker Banedanmark oplyst hvorvidt Fredensborg Kommune har planer om ændring af vejforløbet under Kystbanen på de pågældende brosteder. Ændringer vil være billigst at indbygge i projektet sammen med udskiftningen. En ændring på et senere tidspunkt vil alene skulle bekostes af Fredensborg Kommune og vil derfor resultere i en større udgift. Den kommunale bro, der fører Kystbanen over Nivåvej er stærkt angrebet af alkalikiselreaktioner og vil i værste fald skulle om isoleres for at stoppe videre nedbrydning af brokonstruktionen. Udgiften hertil er af betragtelig størrelse. Endelig er den ligeledes kommunale bro, der fører Gammel Strandvej over Nive Å umiddelbart nord for Nivaagaards Malerisamling, stærkt nedbrudt og står overfor en udskiftning indenfor en meget kort årrække. I det følgende gennemgås de enkelte broer særskilt. Kystbanebro over Ullerødvej Side 1 af 7

14 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Der er tidligere i samarbejde med Banedanmark udarbejdet et projekt for en udvidelse af vejprofilet såvel i bredden som i højden. Kommunens samlede udgift til var beregnet til ca. 20 mio. kr. Forslaget har været politisk behandlet senest i Økonomiudvalget den 09. december 2013 med følgende beslutning: Økonomiudvalget anmoder om, at 17, stk. 4 udvalget for Infrastruktur og Trafik lader forslaget indgå i en samlet plan for prioritering af anlægsprojekter for de kommende år. Forslaget til prioritering forelægges Plan- og Klimaudvalget. Administrationens indstilling på mødet den 27. august 2014 i Udvalget for Infrastruktur og Trafik var: 1. At projektet på baggrund af den lave forrentning ikke fremmes og at dette meddeles Banedanmark 2. At udfordringerne på Ullerødvej inkluderes i de videre overvejelser om trafikale udfordringer i Fredensborg Kommune Udvalget besluttede følgende: Indstillingens pkt. 1: Tiltrådt på det foreliggende grundlag, idet udvalget dog besluttede, at der skal lægges pres på Banedanmark i forhold til at øge statens andel af finansieringen Indstillingens pkt. 2: Tiltrådt. Administrationen er i dialog med Banedanmark, men det synes vanskeligt at opnå et væsentligt større tilskud til finansieringen fra Banedanmarks side. Rent teknisk er der mulighed for at dele projektet i to dele, således at den nye bro forberedes for at der sidenhen kan etableres et nyt vejanlæg. Det betyder, at der er mulighed for at etablere den fulde vejbredde i forbindelse med broudskiftningen i 2017, men at længdeprofilet bibeholdes i nuværende niveau. Herved vil kommunen skulle investere ca. 10 mio. kr. i Kommunen kan så i givet fald selv planlægge, hvornår vejprofilet skal ombygges så der opnås tilstrækkelig frihøjde under broen. Den skiltede frihøjde er pt. 2,9 m og den ønskede frihøjde er 4,2 m. Anvendes denne løsning er vejtracéet fastlagt til det eksisterende forløb. Sænkningen af vejprofilet vil kunne gennemføres for yderligere ca mio. kr. Den samlede investering bliver kun marginalt større ved at dele projektet i to etaper. Det er dog fortsat administrationens anbefaling, at projektet ikke gennemføres, da den trafikale effekt ikke kan begrunde investeringen. Side 2 af 7

15 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Kystbanebro over Møllevej Banedanmark har planlagt at udskifte Kystbanebroen over Møllevej, da det er konstateret at broens vægge bevæger sig så der nu er en forskel på cm mellem top og bund. Bredden er 5 m og den skiltede frihøjde er på 2,8 m. Broen er opført i De nærmere tekniske overvejelser om løsningen fremgår af Definitionsfaserapport udarbejdet af COWI. COWI har overslagsmæssigt vurderet, at hvis kommunen ønsker at udvide bredde og/eller frihøjde vil dette medføre en merudgift af broanlægget på 2-6 mio. kr. som skal afholdes af kommunen. Hertil skal så lægges udgifter til ændring af vejen udenfor broområdet på 2-5 mio. kr. Møllevej er klassificeret som lokalvej på landet og der er ikke umiddelbart nogen trafikal begrundelse for at udvide broen heller ikke på langt sigt. Administrationen anbefaler derfor, at det meddeles Banedanmark, at kommunen ikke har ønsker til ændret vejprofil. Kystbanebro over Dageløkkevej Banedanmark har planlagt at udskifte broen i stedet for en udskiftning af fugtisoleringen og reparation af betonen. Broen er en buebro med en bredde på 5 m og en skiltet frihøjde på 3,3 m. Broen er opført i En nærmere teknisk beskrivelse af broen og forslag til udskiftning fremgår af Definitionsrapport udarbejdet af Banedanmark. COWI har overslagsmæssigt vurderet at en større lysvidde og/eller frihøjde vil medføre en merudgift på 2-8 mio. kr. for kommunen. Hertil kommer udgifter til ændring af vejforløb uden for broområdet. Udvidelse af vejprofilet vil være forbundet med betydelige omkostninger på grund af de snævre pladsforhold og med bebyggelse på begge siden af vejen på østsiden af broen. Dageløkkevej er klassificeret som lokalvej og der er ikke umiddelbart nogen trafikal begrundelse for en udvidelse. Udbygning af Humlebæk syd er i det senest foreliggende forslag forudsat betjent fra nord uden forbindelse ud til Dageløkkevej. Side 3 af 7

16 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å En mindre vejudvidelse i bredden kunne overvejes for at forbedre forholdene for cykeltrafikken, så denne kunne afvikles uafhængigt af den nuværende signalregulering. Kommunens samlede udgift hertil må forventes at være 3-5 mio. kr. i Da der ikke er afsat budget til dette anbefaler administrationen, at der ikke foretages vejudvidelse, da udvidelsen øger fremkommeligheden, hvilket på det pågældende sted ikke er strengt nødvendigt, men dog en forbedring. Kommunal Kystbanebro over Nivåvej Broen der fører Kystbanen over Nivåvej er en kommunal bro fordi banen var etableret da Nivåvej skulle anlægges. Broen er opført i 1977 og bygget som en armeret pladebro med fire fag. Det samlede broareal udgør 1016 m 2. Af protokol for afleveringsforretning fremgår: Vedligeholdelse af selve brokonstruktionen med tilhørende rækværker udføres ved DSB s foranstaltning mod godtgørelse fra Karlebo kommune af samtlige udgifter herved. Broen er stærkt angrebet af alkalikiselreaktioner, som betyder at betonen svækkes og bæreevnen nedsættes. I samarbejde med DTU er der udtaget boreprøver af betonen med henblik på en vurdering af hvor meget bæreevnen er påvirket. Vand er en nødvendig forudsætning for at alkalikiselreaktioner kan finde sted. En forebyggelse af disse reaktioner er derfor en intakt fugtisolering på oversiden. En udskiftning af fugtisoleringen vil imidlertid være meget bekosteligt også selv om arbejdet foretages i forbindelse med sporspærringerne i Der samarbejdes derfor med Banedanmark på en strategi, hvor broen overvåges med henblik på at sikre tilstrækkelig bæreevne, men i øvrigt ikke udbedres. En traditionel løsning vil som nævnt være at foretage en udskiftning af fugtisoleringen. Udgiften hertil har Banedanmark overslagsmæssigt vurderet til mio. kr. hvorimod en helt ny bro vil kunne etableres for ca. 35 mio. kr. Hvis broen kan opretholdes i yderligere år vil broen herefter med fornuft kunne udskiftes selv om den samlede levetid blot har været ca. 50 år. Der kunne også i perioden fremkomme nye tekniske muligheder for yderligere levetidsforlængelse, som i så fald kunne udnyttes. Administrationen anbefaler derfor, at broens bæreevne søges udnyttet så længe som overhovedet muligt i samarbejde med Banedanmark og relevante eksperter på området. Side 4 af 7

17 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Kommunal bro for Gammel Strandvej over Nive Å Broen der fører Gammel Strandvej over Nive Å i Nivå er opført omkring Dækket består af betonbjælker som spænder hen over å-løbet. Brodækket fremstår i dag så skadet på grund af gennemsivninger, kloridindtrængning, aktiv korrosion mv. at det ikke anses for økonomisk optimalt at udføre reparationer på den nuværende konstruktion i form af betonreparationer og udskiftning af belægning og overbeton inklusiv udlægning af ny fugtisolering. Fundamenterne skønnes at have tilstrækkelig bæreevne til trods for konstateret dårlig betonkvalitet og konstaterede revnedannelser. Broen er skiltet med vægtbegrænsning på 8 t totalvægt. For cykelstier og fortove beliggende over de svageste og mest skadede områder tillades dog kun passage af lette køretøjer, som anvendes til f. eks. snerydning og rengøring med totalvægt mindre end 1,5 t. Gammel Strandvej fordeler en del trafik ud til Strandvejen så en yderligere vægtbegrænsning vil give mange gener for trafikafviklingen. Der er endvidere en reel risiko for, at en endnu lavere vægtbegrænsning vil blive tilsidesat af nogle trafikanter med særdeles uheldige konsekvenser. Det anbefales derfor stærkt, at brodækket udskiftes indenfor de næste 2-3 år. Omkostninger hertil skønnes at være 4-5 mio. kr. Resumé I følgende skema er de forskellige muligheder for de enkelte broanlæg oplistet. Administrationens anbefaling er vist som grå felter. Udgiften hertil udgør ca. 4-5 mio. kr. med 0,5 mio. i 2016 til projektudarbejdelse og udbud og med restbeløbet i Mulighed: Ullerødvej Ingen ændring 0 kr. Forberedelse til senere vejprojekt Nyt vejanlæg svarende til tidligere udarbejdet projekt. Udgift ca. 10 mio. kr. i 2017 Udgift 20 mio. kr. i 2017 Side 5 af 7

18 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Færdiggørelse af vejprojekt med frihøjde 4,2 når der er finansiel mulighed og trafikalt behov. Udgift ca mio. kr. Bro udføres med frihøjde 4,2 m Møllevej Ingen ændring 0 kr. og to kørebaner. Samlet udgift i mio. kr. Dageløkkevej Ingen ændring 0 kr. Bro udføres med mindre udvidelse for lette trafikanter. Udgift 3-5 mio. kr. i 2017 Bro udføres med frihøjde 4,2 m og to kørebaner samt rabatter til gående/cykler. Udgift mio. kr. i 2017 Udnytte resterende bæreevne længst muligt Om isolering af hele brodækket i Nivåvej Overvågning incl laboratorieundersøgelser afholdes Udgift mio. kr. indenfor driftsbudget. Gammel Strandvej Yderligere vægtbegrænsning. Udskiftning udskydes. Udskiftning af brodæk indenfor 2-3 år. Udgift 4-5 mio. kr Bevilling Der er ingen bevilling til brorenoveringer eller til broudvidelse i forbindelse med Banedanmarks broanlæg. Retsgrundlag Vejloven Kompetence Plan- miljø og klimaudvalget Indstilling At for Ullerødvej vælges mulighed 1 At for Møllevej vælges mulighed 1 At for Dageløkkevej vælges mulighed 1 At for Nivåvej vælges mulighed 1 At for Gammel Strandvej vælges mulighed 2 At finansieringen af bro på Gammel Strandvej (mulighed 2) indgår i kommende budgetforhandlinger Side 6 af 7

19 29 - Renovering af broer på Kystbanen samt renovering af bro over Nive Å Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den Udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne, idet udvalget anbefaler, at der etableres en brorenoveringspulje på 3 5 mio. kr. årligt. Udvalget anmoder om, at der - eventuelt i samarbejde med andre kommuner - indledes dialog med Banedanmark om finansiering og om princippet omkring udgiftsfordeling. Side 7 af 7

20

21 121 - Bruttoliste med indsatser for cyklister samt forslag til Cykelpakke Tilbage Nr Bruttoliste med indsatser for cyklister samt forslag til Cykelpakke Sagsnr.: 15/14254 Se alle bilag i sagen Beslutningstema På baggrund af bruttokatalog med indsatser, har administrationen skitseret tre cykelpakker med forskelligt ambitionsniveau og finansieringsbehov, som vil kunne realiseres over en 4-årig periode. På baggrund af skitserne sammensætter og beslutter Udvalget dén cykelpakke, som de mener der skal gennemføres for at medvirke til realisering af den vedtagne politik for cyklister. Desuden beslutter Plan-, Miljø- og Klimaudvalget forslag til finansiering af den vedtagne cykelpakke. Sagsfremstilling og økonomi Baggrund Byrådet vedtog kommunens Cykelpolitik på møde den 27. oktober Af Cykelpolitikken fremgår blandt andet at kommunen vil udarbejde en handlingsplan med indsatser, som skal realiseres for at nå målene om flere cyklister i kommunen og for at skabe gode forhold for cyklisterne. På møde den 28. april blev udvalget for Infrastruktur og Trafik orienteret om de analyser som er udarbejdet forud for udarbejdelse af en Handlingsplan. På mødet blev udvalget desuden orienteret om, at der på kommende møde forelægges et bruttokatalog med indsatser. Bruttokatalog med indsatser Dette bruttokatalog foreligger nu og er vedlagt dagsordenen som bilag. Bruttokataloget indeholder en oplistning af indsatser opdelt i en række indsatsområder. Indsatserne er kort beskrevet og der er anslået en tilhørende økonomi. De økonomiske overslag skal tages med forbehold, for usikkerheder og anlægsoverslagene indeholder ikke eventuelle udgifter til jorderhvervelser. Side 1 af 6

22 121 - Bruttoliste med indsatser for cyklister samt forslag til Cykelpakke Realisering af samtlige indsatser i bruttolisten vil kræve et stort investeringsbehov (over 100 mio. kr.), og vil i givet fald skulle realiseres over en længere årrække. Det er især anlæg af stier langs fx Kongevejene, som medvirker til den høje samlede høje økonomi. Tre skitser til mulige cykelpakker Administrationen har derfor skitseret tre eksempler på cykelpakker, med forslag til udvalgte konkrete indsatser der vil kunne gennemføres over for eksempel en fireårig periode. De tre cykelpakker har forskelligt ambitionsniveau en bronze, sølv og guldpakke. De tre cyklistpakker er skitseret i skemaerne herunder. Bronzepakken er den mindst ambitiøse pakke med et investeringsbehov på 4,75 mio. kr. over den 4-årige periode. Sølvpakken indeholder indsatserne fra Bronzepakken suppleret med flere anlægstiltag og indsatser for blandt andet pendlere. Den er skønnet til 7,7 mio. kr. Guldpakken indeholder flere anlægstiltag samt ansættelse af en cykelkoordinator, der gennem en fireårig periode kan sætte fuld fokus på cykling med kampagner, information og samarbejde til. Guldpakken er anslået til 18,9 mio. kr. Der kan med den nuværende viden om cykeltiltag ikke opstilles egentlig cost-benefit vurdering af de enkelte tiltag, men indsatserne i pakkerne er udvalgt ud fra administrationens vurdering af, hvilke indsatser der samlet set og hver for sig, vurderes at have god effekt i forhold til de opstillede mål. Det er i et vist omfang muligt at erstatte indsatser i cyklistpakkerne med andre indsatser fra bruttokataloget. Pakkerne skal bruges som inspiration til sammensætning af en Cyklistpakke som matcher de politiske ambitioner og den tilknyttede økonomi. Bronzepakken Bronzepakken består blandt andet af enkelte anlægsinvesteringer i stier, samt mindre fysiske forbedringer, skiltning af de primære ruter og opprioritering af vedligeholdelsen af stierne samt oprettelse af cykelobservatørkorps. Beskrivelser af indsats Udgift [mio. kr] Anlæg af cykelsti langs Egedalsvej 1,9 Anlæg af forlængelse af cykelsti ved Nivå skole 1,2 3 km 2-minus-1 vej på landet 0,45 Indsats til skolernes ældste klasser 0,1 Skilteplan og skilte på hovedstierne 0,5 Side 2 af 6

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget den 08-05-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Fraværende: REFERAT Mette Busk. Anny Winther deltog ikke i behandlingen af pkt. 26-35 og pkt. 37-44. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 02-12-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Mette Schmidt Olsen Bodil Kornbek Henriette Breum Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Henrik Bang Jens Timmermann deltog

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere