KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune"

Transkript

1 KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2008/09 Glostrup Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Læsevejledning til rapporten Rammebetingelser Specialpædagogisk bistand liniefagsuddannede Tosprogsundervisning D2 liniefagsuddannede Specialundervisning Resultater af sprog- og læseprøver Specialpædagogisk bistand og dens resultater Skolerne Undervisning i dansk som andetsprog D2 Skolerne Indsatsområder Skolernes egne indsatsområder Indsatsområder under børnepolitikken Timer og karakterer Timefordelingsplaner Standpunktskarakterer Prøvekarakterer Skolernes sammenfattende vurderinger af det faglige niveau Nordvangskolen Skovvangskolen Søndervangskolen Vestervangskolen Forvaltningens sammenfattende vurdering Forvaltningens helhedsvurdering af skolerne - generelt Forvaltningens vurdering af rammebetingelser, pædagogiske processer og resultater Forvaltningens redegørelse for kvalitetsindikatorer Forvaltningens vurdering af, hvorvidt de tilgængelige oplysninger er tilstrækkelige Forvaltningens afsluttende bemærkninger

3 1. Indledning Denne tredje udgave af kommunens årlige kvalitetsrapport for kommunens skoler er udarbejdet i henhold til lov om folkeskolen 40a. Formålet med den årlige kvalitetsrapport er gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke kommunalbestyrelsernes mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen. Rapporten skal give kommunalbestyrelsen grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler og træffe beslutning om opfølgning herpå. Rapporten skal desuden bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde om evaluering og kvalitetsudvikling mellem aktørerne i det kommunale skolevæsen. Endelig skal rapporten bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet. Rapportens form er i år markant ændret, idet det fra kommunalbestyrelsen side har været et ønske, at rapporten i år skulle være knap så omfangsrig som de foregående år. Således er rapporten udarbejdet i tabelform med plads til korte kommentarer. Layoutet er ligeledes ændret, så det i højere grad er med til at skabe overskuelighed over indholdet. Således er hver skole tildelt en farve, der er gennemgående i hele rapporten. Dette gør det let at finde oplysninger om hver enkelt skole. Rapporten giver et udviklingsbillede, idet oplysningerne sættes i forhold til oplysninger fra 2007/08 i den sammenfattende vurdering sidst i rapporten. Hvor det er fundet relevant, er der desuden tilføjet oplysninger om udvikling i rapportens øvrige dele. I indledningen til kvalitetsrapporten for 2007/08 blev det oplyst, at et højt karaktergennemsnit ikke nødvendigvis kan ses som et billede på høj kvalitet, netop fordi elevernes sociale baggrund har afgørende betydning for elevernes læring og resultater. I praksis burde der derfor foretages en korrektion for social baggrund i forbindelse med resultater i rapporten. Der er dog ikke foretaget en korrektion, da en sådan er en meget omfattende og bekostelig affære. Men resultatmæssigt bør der tages forbehold for, at der blandt forældregenerationen (de årige) kun er ca. 25 %, der har mere end en grundskoleuddannelse. Dette er på landsplan er meget lavt. De nævnte forhold er fortsat gældende for Glostrup. Rapporten beskriver primært det faglige niveau, men en stor del af skolens virksomhed har også en social eller en kulturmæssig karakter. Disse skal ikke beskrives i kvalitetsrapporten. De økonomiske nøgletal er fremkommet med udgangspunkt i normeringen for skoleåret 2008/09, regnskabsafslutningen af kalenderåret 2008 samt skolernes elevtal pr. 5. september Det er ikke muligt at opgøre regnskabstal, der følger skoleåret, idet regnskabsåret er forskudt i forhold til skoleåret. Ved opgørelsen af antallet af lærere med liniefagsuddannelse i de enkelte fag er der ikke kun medregnet lærere med egentlig liniefagsuddannelse der er også medregnet lærere, som har fået merit i fagene gennem flere års undervisning i faget kombineret med supplerende kurser. Ved udformningen af den nye rapport er der sket ændringer og forenklinger i beregningsmodeller flere steder, og nogle steder er der tilføjet nye oplysninger, der er fundet nødvendige. Derfor har det på enkelte punkter ikke været muligt at beskrive den udvikling, der er sket i forhold til 2007/08. 3

4 1.1. Læsevejledning til rapporten Kapitel 2 præsenterer rammebetingelserne for skolernes virksomhed, herunder antal klasser, elever, gennemsnitlige udgifter, computere, elevfravær, timeplaner, omfanget af liniefagsuddannede lærere samt omfanget af specialklasser. Desuden tydeliggøres den specialpædagogiske indsats, herunder den almene specialundervisning samt tosprogsundervisning, og resultater fra de kommunale tests præsenteres. Kapitel 3 beskriver, hvorledes skolerne har arbejdet med de kommunale indsatsområder i børnepolitikken samt skolernes egne indsatsområder. Kapitel 4 præsenterer timefordelingsplanen for fagene, elevernes standpunktskarakterer samt elevernes opnåede karakterer ved folkeskolens afgangsprøve sommeren Kapitel 5 beskriver skolernes sammenfattende helhedsvurdering af deres faglige niveau inden for 6 fagområder: dansk - matematik og naturfag - historie, kristendomskundskab og samfundsfag sprogfagene idræt og svømning musisk kreative fag. Rapporten afsluttes i kapitel 6 med forvaltningens sammenfattende vurdering af rapportens beskrivelser og faktuelle oplysninger. 4

5 2. Rammebetingelser Antal klassetrin, spor pr. klassetrin, antal elever, herunder i specialklasser, andelen af elever i SFO Nordvangskolen Skovvangskolen Søndervangskolen Vestervangskolen Normal Normal Normal Normal Antal klassetrin Normal Normal Normal Normal Antal spor Normal Special Normal Special Normal Special Normal Special Antal elever I SFO Ud af I SFO Ud af I SFO Ud af I SFO Ud af Elever i SFO Kommentar Nordvangskolen Skovvangskolen Søndervangskolen Vestervangskolen 7. klassetrin er sammenlagt fra 4 til 3 spor, således at der nu er 3 spor på samtlige klassetrin. Specialeleverne fordeler sig på 2 læseklasser og 2 modtageklasser. Elevtallet er faldet med 11 i forhold til sidste år. I maj måned blev de to 6. klasser sammenlagt til én klasse. Elevtallet svarer til sidste år. Bemærk, at tallet er uden eleverne i specialklasserne, som er normeret til ca. 12 i alt Det samlede elevtal har de sidste år været konstant 5

6 Den gennemsnitlige udgift pr. elev Ressourceforbrug i alt/ kr. Nordvangskolen Skovvangskolen Søndervangskolen Vestervangskolen Ressourceforbrug Ressourceforbrug Ressourceforbrug Ressourceforbrug Ressourceforbrug pr. elev/kr. Ressourceforbrug Ressourceforbrug Ressourceforbrug Ressourceforbrug Ressourceforbrug Ressourceforbrug Ressourceforbrug Ressourceforbrug Specialpædagogisk bistand i timer Dansk som andetsprog i timer Kommentar Nordvangskolen Skovvangskolen Søndervangskolen Vestervangskolen Ressourceforbrug Ressourceforbrug Ressourceforbrug Ressourceforbrug Det høje tal vedr. ressourceforbrug pr. elev skyldes skolens specialklasserække samt ekstra tildelte ressourcer til tosprogede elever. Timer til special-pædagogisk bistand dækker over timer til vores specialklasser og timer i skolens specialcenter. En stor del af timerne i specialcentret bruges til læseløft. Resten af timerne bruges hovedsageligt forebyggende. Af timerne til dansk som andetsprog bruges en del timer til basisdansk for bh-klasserne. 1 Den specialpædagogiske bistand opgøres fra og med i år i timer og ikke i kr. som tidligere år. Indeholdt heri er ressourceforbrug i forhold til den specialpædagogiske bistand på skolerne inkl. kommunale specialklasser. Ressourceforbrug i forhold til vidtgående specialpædagogisk bistand samt timer anvendt af PPR er ikke indeholdt heri. 6

7 Elever pr. kl., elever pr. lærer, elever pr. computer, undervisningsmidler og lærernes arbejdstid Nordvangskolen Skovvangskolen Søndervangskolen Vestervangskolen Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Elever pr. klasse 21,7 19,5 21,6 18,4 Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Elever pr. lærer 2 13,1 12,8 13,6 10 Elever pr. computer (yngre end 4 år) Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit 7,1 6,1 3,2 4,1 Undervisningsmidler pr. elev/kr. Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Lærernes undervisningstid i timer Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Kommentar Nordvangskolen Skovvangskolen Søndervangskolen Vestervangskolen Skolen råder desuden over 46 pc'er der er anvendelige / anvendes og er mere end 4 år gamle. Skolen har investeret i trådløst Internet, så elever på klassetrin kan anvende egne pc'er på skolen. Antal elever pr. lærer er højere end de øvrige skoler set i forhold til antal elever pr. klasse, da skolen kun medregner elever og lærere i normalklasserne. Specialklasserne er takst-finansieret, de har deres eget budget og optager elever fra Netværk 6. Skolen har etableret trådløst netværk i alle afdelinger. Der er indkøbt 5 nye IA-tavler, så skolen nu har tavler i klasselokaler. Skolen har udbygget det trådløse netværk til at dække stort set hele skolen. Desuden er der anskaffet terminalserver, samt flere IA tavler, så vi nu har 13 i alt. Skolen råder over 75 pc er, der er yngre end 4 år. Det lave tal vedr. elever pr. lærer skyldes ekstra tildelte ressourcer til tosprogede elever. Antallet af elever pr. computer er reelt større. 18 computere fungerer, men tælles ikke med, da de er ældre end 4 år. 2 Beregningsgrundlag: skolens samlede antal elever eksklusiv elever i specialklasse divideret med det samlede antal lærerstillinger eksklusiv skoleledelse, specialklasser, vidtgående enkeltintegrerede elever og modtageklasser/hold. 7

8 Elevfravær Nordvangskolen Skovvangskolen Søndervangskolen Vestervangskolen Antal dage Antal dage Antal dage Antal dage Sygdom Ekstraordinær frihed Antal dage Antal dage Antal dage Antal dage Antal dage Antal dage Antal dage Antal dage Ulovligt fravær Antal dage Antal dage Antal dage Antal dage Samlet fravær Kommentar Generelt Nordvangskolen Skovvangskolen Søndervangskolen Vestervangskolen Forbehold ved tal for ulovligt fravær: Reglerne omkring lærernes aflevering af fraværslister til den første i måneden for måneden før gør i nogle tilfælde, at eleverne ikke har nået at aflevere seddel fra forældre om fraværsårsag inden listen afleveres og således figurerer på listen som ulovligt fraværende. Sygefraværet er faldet en smule, men modsvares af et lidt større ulovligt fravær. Ulovligt fravær er mere end halveret i forhold til året før. I hovedparten af de "ulovlige fraværs-dage" sker fraværet med forældrenes accept. Lærerne har præciseret reglerne for forældrene og sat fokus på vigtigheden af at møde i skolen. Der er på skolen sket en fejl under indtastningen, idet tomme felter er blevet registreret som ulovligt fravær, hvilket ikke altid er tilfældet. Derfor stigning i antal. Dette er der rettet op på. Samlet fravær 07/08 var 6136 dage, altså et fald på 16 % i skoleåret 08/09 8

9 Gennemførelse af planlagte timer Nordvangskolen Skovvangskolen Søndervangskolen Vestervangskolen Planlagte timer Aflyste timer Gennemførte timer i procent ,8 99,6 99,8 Undervisning af liniefagsuddannede Nordvangskolen Skovvangskolen Søndervangskolen Vestervangskolen Fag Procent Procent Procent Procent Dansk Engelsk Tysk Fransk Kristendom Samfundsfag Historie Matematik Natur/teknik Geografi Biologi Fysik/Kemi Idræt Musik Billedkunst Sløjd Håndarbejde Hjemkundskab Svømning Kommentar Generelt Liniefagsuddannelse er kommenteret, hvor det er relevant, under de enkelte fag i Sammenfattende vurdering af det faglige niveau. 9

10 Økonomiske midler til efteruddannelse Undervisningspersonale Nordvangskolen Skovvangskolen Søndervangskolen Vestervangskolen Kr. i alt Kr. i alt Kr. i alt Kr. i alt Kr. i alt Kr. i alt Kr. i alt Kr. i alt SFO personale Kr. i alt Kr. i alt Kr. i alt Kr. i alt Skoleledelse Andet personale Kr. i alt Kr. i alt Kr. i alt Kr. i alt Kr. i alt Kr. i alt Kr. i alt Kr. i alt I alt Kommentar Generelt Nordvangskolen Skovvangskolen Søndervangskolen Vestervangskolen Ud over ovenstående midler til efteruddannelse er der centralt afsat midler til efteruddannelse af lærere, pædagoger og ledere, derfor er tallene reelt højere. Skolebestyrelse og skoleledelse har ønsket at opprioritere efteruddannelse. Ressourcerne til efteruddannelse er prioriteret betydeligt i forhold til 2007/08, hvor der blev anvendt i alt kr. 10

11 2.1. Specialpædagogisk bistand liniefagsuddannede Nordvangskolen Søndervangskolen Procent liniefagslærere 80 År 08/09 Procent liniefagslærere 90 År 08/09 Anvendelse af IT i faget Omfanget af holddeling i faget Omfanget af tværgående undervisning Behov for efteruddannelse i faget Efteruddannelsesindsats Resultat i forhold til øvrige elever Pædagogiske tiltag Pædagogiske tiltag Anvendelse af IT i faget 0 0 x 0 0 x Omfanget af holddeling i faget Omfanget af tværgående 0 x 0 undervisning 0 0 x Behov for 0 x 0 efteruddannelse i faget Efteruddannelsesindsats 0 x x God Middel Dårlig Resultat i forhold til God Middel Dårlig 0 x 0 øvrige elever Kommentarer til temaet Den specialpædagogiske bistand tilrettelægges periodevis omfanget er derfor anslået. Den overvejende del af ressourcerne anvendes til foregribende undervisning i faget dansk og til enkeltintegrerede elever. Skovvangskolen Kommentarer til temaet Der tilbydes læseløft, specialundervisning i dansk og matematik, AKT, familieklasse, faglige læsekurser og læsevejledning. En del viden/kompetence er forsvundet samtidig med, at medarbejdere er flyttet, og nye er kommet til. Der er behov for efteruddannelse og opfølgning på uddannelse i den faglige specialundervisning og AKT. Vestervangskolen Procent liniefagslærere 83 År 08/09 Procent liniefagslærere 68 År 08/09 Anvendelse af IT i faget Omfanget af holddeling i faget Omfanget af tværgående undervisning Behov for efteruddannelse i faget Efteruddannelsesindsats Resultat i forhold til øvrige elever Pædagogiske tiltag Pædagogiske tiltag Anvendelse af IT i faget 0 x 0 0 x 0 Omfanget af holddeling i faget Omfanget af tværgående 0 0 x undervisning 0 0 x Behov for 0 0 x efteruddannelse i faget 0 x 0 Efteruddannelsesindsats 0 0 x 0 x 0 God Middel Dårlig Resultat i forhold til God Middel Dårlig øvrige elever Kommentarer til temaet Der tilbydes: Læseløft, forældrekurser i læsning, specialundervisning i dansk, lektieklub, AKT undervisning, familieklasse, læsevejledning af elever og lærere. Over halvdelen af lærerresurserne anvendes til foregribende undervisning i klasse. Der mangler specialpæd. bistand til matematik. Kommentarer til temaet Der tilbydes: Læseløft, specialundervisning i dansk og matematik, AKT Familieklasser og læsevejledning. Den lave liniefagsprocent skyldes udskiftninger i teamet. Uddannelse af undervisere er påbegyndt. 11

12 2.2. Tosprogsundervisning D2 liniefagsuddannede Nordvangskolen Søndervangskolen Procent liniefagslærere 100 År 08/09 Procent liniefagslærere 100 År 08/09 Anvendelse af IT i faget Omfanget af holddeling i faget Omfanget af tværgående undervisning Behov for efteruddannelse i faget Efteruddannelsesindsats Resultat i forhold til øvrige elever Pædagogiske tiltag Pædagogiske tiltag Anvendelse af IT i faget 0 0 x 0 0 x Omfanget af holddeling i 0 x 0 faget 0 x 0 Omfanget af tværgående undervisning 0 x 0 Behov for 0 x 0 efteruddannelse i faget 0 x 0 Efteruddannelsesindsats 0 0 x 0 0 x God Middel Dårlig Resultat i forhold til God Middel Dårlig 0 x 0 øvrige elever 0 x 0 Kommentarer til temaet Resultatet set i forhold til de øvrige elever er meget personafhængigt. Kommentarer til temaet Skolen har ikke en bestemt måde at tælle tosprogede elevers resultater på. Vurderingen er anslået. Skovvangskolen Vestervangskolen Procent liniefagslærere 100 År 08/09 Procent liniefagslærere 82 År 08/09 Anvendelse af IT i faget Omfanget af holddeling i faget Omfanget af tværgående undervisning Behov for efteruddannelse i faget Efteruddannelsesindsats Resultat i forhold til øvrige elever Pædagogiske tiltag Pædagogiske tiltag Anvendelse af IT i faget 0 0 x 0 x 0 Omfanget af holddeling i faget 0 x 0 Omfanget af tværgående undervisning 0 x 0 Behov for 0 0 x efteruddannelse i faget 0 0 x Efteruddannelsesindsats 0 0 x 0 0 x God Middel Dårlig Resultat i forhold til God Middel Dårlig 0 x 0 øvrige elever Kommentarer til temaet Indsats i indskolingen prioriteres højt. Kommentarer til temaet Den lave liniefagsprocent skyldes udskiftninger i teamet. I videst muligt omfang er timerne lagt i yderpositioner, hvilket giver mulighed for undervisning i forforståelse, begrebsbearbejdning og faglig evaluering. Der er oprettet ny lektiecafe for tosprogede elever. I sprogcentret undervises der inkluderende. Grundet ændring i teamet kort før skolestart, måtte vi trække ikke uddannet lærer ind, hvorfor tallet for uddannede lærere i sprogcentret er øget. 12

13 2.3. Specialundervisning Specialundervisning Elever henvist til specialklasser og specialskoler i og uden for kommunen, herunder dagbehandling og anbringelse ( 7, stk. 6) Specialpædagogisk tilbud 07/08 08/09 Specialklasser i kommunen Specialklasser i andre kommuner Specialskoler i andre kommuner Specialskoler i regionen 6 5 Dagbehandlingstilbud i kommune 13 9 Dagbehandlingstilbud i andre kommuner Kommentar til udviklingen: Bevægelserne er udtryk for de naturlige udsving fra år til år. Der har hverken været ændringer i økonomi eller pædagogisk tilgang til området. Undervisningen varetages af lærere med uddannelse i specialpædagogik eller tilsvarende kompetencer ( 7 stk. 5) i procent Nordvangskolen Skovvangskolen Søndervangskolen Vestervangskolen 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 Læseløft Specialundervisning Specialklasse Kommentar til udviklingen: Undervisningen varetages af få lærere. Derfor påvirkes tallet kraftigt ved udskiftning af en enkelt lærer. Det er første år med familieklasser på alle kommunens skoler. Efteruddannelsesmæssigt har området stadig bevågenhed. Specialklasselærerne på SØ har deltaget i et elevtilpasset forløb. Hvordan klarer elever, der er henvist til specialklasser, sig i forhold til den øvrige elevgruppe ( 9 stk.3) Elever i kommunens specialklasser klarer sig generelt godt. Glostrup følger specialklasseleverne gennem konferencer og revisitationer. Der findes skole- eller uddannelsestilbud til alle enten i form af efterskole, produktionsskole, STU eller en ungdomsuddannelse. Også kommunens specialskoleelever følges normalt ved fremmøde ved revisitationer. Efter 9. skoleår fortsætter også disse elever i et 10. klasse tilbud eller en STU uddannelse. Oplysning om klager over kommunen til klagenævnet for vidtgående specialundervisning og klager til kommunalbestyrelsen ( 9, stk. 4) Kommunen har haft en enkelt klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Afgørelsen bakkede kommunens forslag til specialpædagogisk indsats op. 13

14 2.4. Resultater af sprog- og læseprøver Børnehaveklasse 2007/ /2009 G F S Uoplyst G F S Uoplyst Bask 77 % 22 % 1 % 3 elever 69 % 24 % 7 % 1 elev G F S Uoplyst G F S Uoplyst KTI 73 % 27 % 0 % 9 elever 68 % 28 % 4 % 4 elever Kommentarer G: behov for generel indsats; F: behov for fokuseret indsats; S: behov for særlig indsats. Lidt flere elever har haft behov for en særlig indsats i 08/09 end 07/08. Præstationerne i de to andre grupper er stort set ens i de to år. Antal bogstaver / /2009 Efterår Forår Efterår Forår i % Kommentar Halvdelen af eleverne er ved start i bh-klasse godt på vej i tilegnelsen af en af de grundlæggende forudsætninger for læsning. Ved udgangen af bh-klasseåret ses over de to år et fald i antallet af børn, der placerer sig i den bedste gruppe, mens mellemgruppen er øget betydeligt. DLB Forlydsprøve 2007/ /2009 A 56 % 53 % B 12 % 17 % C 11 % 14 % D 13 % 10 % E 6 % 5 % Kommentar Godt halvdelen af eleverne kender bogstavlydene og er parat til læseindlæringen i 1. kl. Der er tale om et fald over de seneste 2 år mod flere middel præsterende, men færre lavt præsterende elever. Gennem kursus i forberedende læsning søges den nedadgående tendens imødegået. Skrevne bogstaver 2007/ /2009 A 36 % 40 % B 34 % 20 % C 18 % 22 % D 9 % 14 % E 2 % 2 % Kommentar En stigning i andelen af elever i bedste kategori sker på bekostning af næstbedste kategori. Samtidig øges middelkategorien og kategorien lige under middel. Ovennævnte kursus giver også redskaber til at rette op på denne udvikling. Udpegede bogstaver 2007/ /2009 A 81 % 68 % B 11 % 19 % C 5 % 9 % 14

15 D 2 % 2 % E 1 % 2 % Kommentar Her ses samme nedadgående tendens som oven for, dog kun fra top- mod middelpræstation. Gennem arbejde med sprog og bogstavkendskab vil målet være at vende tilbage til et niveau som 2007/2008 resultatet. Også her kan ovennævnte kursus være medvirkende. Identificerbare ord 2007/ /2009 A 64 % 52 % B 10 % 10 % C 12 % 21 % D 11 % 16 % Kommentar Resultaterne af denne prøve bygger på et spinkelt materiale, da kun halvdelen af klasserne har lavet denne prøve. Den er derfor ikke sammenlignelig med de ovenstående prøveresultater. Misforståelsen omkring denne prøve søges rettet næste år. 15

16 1. klasse, ordlæseprøven OS 64 (foråret 2009) Kategori Glostrup 2008 Glostrup 2009 Landsnorm 2003 A1 + B1 + C1 88 % 90 % 75 % A1 + B1 71 % 73 % 56 % C1 17 % 17 % 19 % B2 + B3 3 % 5 % 5 % C2 + C3 7 % 5 % 20 % Uoplyst 2 % 0 % 0 % Kommentar De foregående års gode udvikling fortsætter. 90 % læser med høj rigtighed, heraf kan 73 % betragtes som sikre og hurtige læsere. Laveste kategori mindskes stadig og er 3/4 lavere end landsnormen. Udviklingen understøttes af stadig indsats omkring sprogudvikling og læseindlæring. 2. klasse, ordlæseprøven OS 120 (foråret 2009) Kategori Glostrup 2009 Landsnorm 2003 A1 + B1 + C1 92 % 77 % A1 + B1 73 % 62 % C1 19 % 15 % B2 + B3 1 % 2 % C2 + C3 7 % 15 % Uoplyst 0 % 0 % Kommentar Prøven er ny på dette tidspunkt. Præstationerne ligger langt over normen. Tendensen er som for 1. kl. 92 % læser med høj sikkerhed, heraf er 73 % sikre og hurtige læsere. Andelen af usikre og langsomme læsere er det halve af normen. Resultaterne af den gode start i 1. kl. fastholdes og kan evt. tilskrives lærernes indsats. 3. klasse, sætningslæseprøven SL 60 (foråret 2009) Kategori Glostrup 2008 Glostrup 2009 Landsnorm 2003 A + B 79 % 82 % 71 % C 17 % 10 % 18 % D + E 3 % 6 % 7 % F 1 % 2 % 3 % Uoplyst 0 % 0 % 0 % Kommentar De foregående års gode undervisning fortsætter. Stadig flere elever bliver kompetente og sikre læsere (82 %). Andelen af langsomme læsere falder støt (10 %). Til gengæld er andelen af langsomme læsere en smule højere end sidste år, men stadig under normen. Et resultat af en god start på læseindlæringen og dygtige læreres indsats. 16

17 6. klasse 8. klasse Fagtekst 07/08 08/09 07/08 08/09 G1 3 % 2 % 34 % 31 % G2 0 % 1 % 5 % 2 % G3 70 % 60 % 42 % 57 % G4 4 % 5 % 12 % 5 % G5 22 % 30 % 4 % 2 % Uoplyst 1 % 2 % 3 % 3 % Kommentar 6. kl.: Prøven er for alderstrinnet en krævende opgave. Faldet i andelen af middel præsterende elever (G3: 10 %) er bekymrende, selvom det stadig er over normen på 55 %. Fra 6. til 8. kl. øges læsekompetencen markant helt i overensstemmelse med normen. Meget få svage læsere i 8. kl. Punktlæsning 07/08 08/09 07/08 08/09 G1 3 % 4 % 48 % 49 % G2 1 % 1 % 3 % 3 % G3 84 % 77 % 38 % 43 % G4 8 % 15 % 7 % 1 % G5 4 % 3 % 1 % 0 % Uoplyst 0 % 0 % 3 % 4 % Kommentar 6. kl.: også her ses en glidning fra gruppen middelpræsterende til niveauet under. Der er dog færre svage læsere end i normen. Fra 6. til 8. kl. er der tale om en stigning i bedste kategori på 45 %. Kun 1 % præsterer under middel. Et flot resultat i forhold til normen, som kan tilskrives undervisningen. Skønlitteratur 07/08 08/09 07/08 08/09 G1 13 % 14 % 40 % 43 % G2 1 % 2 % 10 % 9 % G3 55 % 43 % 35 % 36 % G4 9 % 17 % 12 % 9 % G5 21 % 23 % 1 % 0 % Uoplyst 0 % 0 % 2 % 3 % Kommentar 6. kl.: også her er tale om en glidning fra middel til kategorien under, men toppen er stabil. Kommune-resultatet er dårligere end normen. Fra 6. til 8. kl. ses samme store fremgang som ovenfor. Dobbelt så mange i bedste kategori i forhold til normen og ingen i lavest. Opkvalificering af 6. kl. gennem kursus. 17

18 2.5. Specialpædagogisk bistand og dens resultater Skolerne Nordvangskolen Tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand Læseløft 30 lektioner pr. uge, faglig specialundervisning 15 lektioner pr. uge, AKT timer 15 lektioner pr. uge, vejledning og prøvetagning 4,5 lektioner pr. uge, lektiehjælp 8 lektioner pr. uge, enkeltintegrerede 40 lektioner pr. uge Ændring i forhold til 07/08 Specialpædagogisk indsats Faglig specialundervisning Foregribende tiltag Læseløftet (kommunal indsats 1. og 2. klasse) Vurdering af indsatsen 08/09 Udvikling i forhold til 07/08 Det faglige udbytte ved dette tilbud er stort Andre tiltag Nej Uændret Indgribende tiltag Dansk (læsning, stavning) Støtten har primært været anvendt på mellemtrinnet Matematik Nej Uændret Tilbudet har samme omfang 3 gange 10 lektioner ugentligt Det har været nødvendigt at nedprioritere omfanget Andet Engelsk på 6. klassetrin Støtten til elever med en kombination af faglige og AKT problemer er opprioriteret AKT-undervisning (herunder mobning) Foregribende tiltag Indgribende tiltag Familieklasse (kommunal indsats) Enkeltintegration Stor effekt for arbejdet i de pågældende klasser 5 børn og deres forældre har deltaget i Familieklassen. Der er stor tilfredshed med tilbudet Stort udbytte Specialklasser/gruppeordninger Type Læseklasser, stort fagligt udbytte - velfungerende Klassetrin klassetrin og klassetrin Holddannelse Ressourcerne anvendes bedre ved at anvende holddannelse Omfanget er opprioriteret Familieklassen er etableret som nyt tilbud - tilbudet fastholdes 1 elev enkeltintegreret, tilbudet fastholdt fra tidligere år Uændret Anvendes i højere grad i dansk som andetsprog 18

19 Lektiehjælp Målgruppe Klassetrin Rummelighed Mål Indsats Andre tiltag klassetrin - velbesøgt af 30 til 40 elever. Udbyttet er meget stort Mange klasser tilbydes støttetimer, for at elever kan rummes i klasserne. Omfanget svarer til mere end 50 lektioner ugentligt 4 elever, der venter på at modtage specialtilbud er tilbudt særlige undervisningstilbud. Tilbudet tilgodeser kun delvist behovet. Tilbudet er udvidet fra 5 til 8 ugentlige lektioner Omfanget svagt stigende Flere børn har ventet, og det har derfor været nødvendigt at reducere omfanget af de indgribende tiltag. 19

20 Skovvangskolen Tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand Læseløftet 21 timer/uge, faglig specialundervisning 3-9. klasse 21 timer/uge, AKT 21 timer/uge, læsevejledning og prøvetagning 5 timer/uge, lektieklub 4 timer/uge, enkeltintegrerede 44 timer/uge. Ændring i forhold til 07/08 Specialpædagogisk indsats Faglig specialundervisning Foregribende tiltag Læseløftet (kommunal indsats 1. og 2. klasse) Vurdering af indsatsen 08/09 Udvikling i forhold til 07/08 Udbyttet er optimalt Uændret Andre tiltag Opfølgning på faglig læsning med særligt materiale på mellemtrinnet er tilfredsstillende Indgribende tiltag Dansk (læsning, stavning) Udbyttet er tilfredsstillende Uændret Faglig læsning er en naturlig del af den daglige undervisning Matematik Andet Specialundervisning i matematik gives udelukkende i lektieklub, hvilket ikke er optimalt Større søgning i lektieklub har givet lidt større udbytte AKT-undervisning (herunder mobning) Foregribende tiltag Udbyttet er tilfredsstillende Fortsat optimalt udbytte Indgribende tiltag Udbyttet er tilfredsstillende Fortsat optimalt udbytte Familieklasse (kommunal indsats) Udbyttet er optimalt Fortsat optimalt udbytte Enkeltintegration 6 elever var enkeltintegrerede i normalklasser, to af disse havde behov for et mere vidtgående tilbud. Specialklasser/gruppeordninger Type To gruppeordninger for autister. En gruppeordning for ADHD børn. Indsatsen vurderes som tilfredsstillende. Klassetrin 5. og 6. kl. Holddannelse Al specialundervisning gives Alle elevers behov vurderes hvert år, så tilbuddet er optimalt Større fokus på den faglige undervisning Uændret 20

21 Lektiehjælp Målgruppe Klassetrin Rummelighed Mål Indsats Andre tiltag på hold. Elever fra 4. til 9. klasse. Ændring af tilbuddet har medført, at det anvendes i betydelig højere grad end tidligere AKT lærernes indsats i klasser og med enkeltelever samt familieklassetilbuddet øger rummeligheden væsentligt Der blev oprettet en gruppe for tre elever med behov for et vidtgående tilbud. Alle tre elever er efterfølgende visiteret til andre skoletilbud Ny lektieklub: Elever underviser elever Uændret Nyt tiltag for at sikre optimal undervisning for de tre elever og deres klasser 21

22 Søndervangskolen Tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand Støtteenheden blev tilrettelagt som læseløftet (30 lektioner), faglig specialundervisning (26 lektioner), læsevejledning (86 t) og lektieværksted (5 lektioner). Desuden er der AKT-korpset, som tilbyder samtaler til børn, hjælp til klassen og familieklasse (12 uger - 25 lektioner). Testtid i relation til obligatoriske test (90 t). Ændring i forhold til 07/08 En del nødvendige ændringer (medarbejdere, der har forladt skolen) og sygefravær i denne personalegruppe har haft indflydelse på, hvad der har været muligt at iværksætte. Specialpædagogisk indsats Faglig specialundervisning Foregribende tiltag Læseløftet (kommunal indsats 1. og 2. klasse) Andre tiltag Indgribende tiltag Dansk (læsning, stavning) Vurdering af indsatsen 08/09 Udvikling i forhold til 07/08 Det faglige udbytte er stort og har en inkluderende og forebyggende effekt. Kun få elever har efterfølgende brug for en særlig indsats i specialundervisningen. Det faglige udbytte er stort og har en inkluderende forebyggende effekt. Kun få elever har efterfølgende brug for en særlig indsats i specialundervisningen. Fortrinsvis målrettet mellemtrinnet og som massiv indsats i en kort periode som parallelundervisning for udvalgte elever på hold. Matematik 2 elever har fået støtte. Uændret Andet Tilbuddet kører igen med 3 gange 10 lektioner Tilbuddet blev en udvidet del læsevejledningen i forhold til den nye bekendtgørelse om rådgivning og vejledning Gode resultater. Mange elever slutter af med tilknytning til specialundervisningslæreren i forhold til at bytte bøger og få en ugentlig vejledning. AKT-undervisning (herunder mobning) Foregribende tiltag Udvalgte årgange - en fra hver afdeling - fik tilbudt et relevant tema. I overbygningen med stor succes. Indgribende tiltag God effekt hos elever/klasser, der har fået tilbuddet. I 07/08 brugte AKT-korpset tid på at implementere og udvikle korpsets arbejde. Alle 3 medarbejdere har i 08/09 forladt skolen. Og lederen af korpset har været sygemeldt en længere periode. Stor udskiftning i personalegruppen Familieklasse (kommunal Kom ikke i gang pga. Forløbet blev reduceret til 12 22

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Virksomhedsplan 2010-11

Virksomhedsplan 2010-11 Virksomhedsplan 2010-11 - 1 - Forord Virksomhedsplanen er en kort præsentation af Nordvangskolen, således at nye forældre, elever og ansatte kan få kendskab til rammerne for skolens hverdag og til hvordan

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: Nej Ja

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: Nej Ja Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2009-10 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Skoler i Ikast-Brande Kommune Kva.rapport 09-10 Periode Vis

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/09. Frederiksberg Skole

Kvalitetsrapport 2008/09. Frederiksberg Skole Kvalitetsrapport 2008/09 Frederiksberg Skole Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 22.12.10 Vemmedrupskolen Virksomhedsplan 2011-2012 Der indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE SSC er meget systematisk omkring

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Lindehøjskolens Kvalitetsrapport 2007. Rapport over skoleåret 2006/07

Lindehøjskolens Kvalitetsrapport 2007. Rapport over skoleåret 2006/07 Lindehøjskolens Kvalitetsrapport 2007 Rapport over skoleåret 2006/07 Kvalitetsrapport 2007 Lindehøjskolen side 2/20 Kvalitetsrapporter 2007 Velkommen til første generation af kvalitetsrapporter for skolevæsnet

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Kangillinnguit Atuarfiat GR 606

Kangillinnguit Atuarfiat GR 606 Kangillinnguit Atuarfiat GR 606 Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 20 /32 95 54 / kang@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 7504 Atuarfiup/skolens postadresse 3905

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Harte Skole Viceinspektør Jakob Henningsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Det samlede læseresultat

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT for Gentofte Kommunes Skolevæsen Kommuneniveau 2011/2012 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Forord...4 3 Sammenfattende helhedsvurdering...5

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

over servicemål: over servicemål: Udvikling over resultatmål: over resultatmål: Medtag appendiks:

over servicemål: over servicemål: Udvikling over resultatmål: over resultatmål: Medtag appendiks: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2010-11 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Skoler i Ikast-Brande Kommune Skoler og SFO2011-12 Periode

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Fursund Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Fursund Skole er en fusionsskole, dannet af Fur og Selde Skole. Skolen har fra aug. måned

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

1. januar 2011. Kvalitetsrapport 2010-11 Nørre Snede Skole

1. januar 2011. Kvalitetsrapport 2010-11 Nørre Snede Skole 1. januar 2011 Kvalitetsrapport 2010-11 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4. 4.1 4.2 4.3 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6. 7. 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Holmebækskolen. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013

Holmebækskolen. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 Holmebækskolen Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 elever i tal 5 Specialskoleafdelingen

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2013-14 Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/14 er den første " Kvalitetsrapport 2.0" - dvs.

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning Tlf: 97121336 E-mail: gullestrup@herning.dk http://www.gullestrupskole.dk/ Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune,

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Sigurd 2012-09-27 Notat vedr. Møllevangsskolens placering på Undervisningsministeriets rangliste. Baggrund: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har afsluttet kvalitetstilsynet med folkeskolen

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for Bavneskolen Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for Bavneskolen Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for Bavneskolen Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Handleplaner kommende år evaluering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010

Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010 Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010 Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/2010 - Kerteminde Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS FORORD SAMMENFATTENDE VURDERING... 3 2. PRÆSENTATION

Læs mere

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Baggrund Herning Kommune fik i 2009 lov til at dispensere fra folkeskolelovens 40 a, stk. 1 og kvalitetsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 1 og 3, stk. 1. Derfor udarbejdes

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013. Fjelsted Harndrup Skole

Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013. Fjelsted Harndrup Skole Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013 Fjelsted Harndrup Skole Pædagogiske processer Kvalitetsrapport 2009-2011 Fra udviklingsplan 09-11 Helhed og sammenhæng Sundhed med omtanke, inklusion,

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: Nej Ja

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: Nej Ja Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2010-11 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Skoler i Ikast-Brande Kommune Skoler og SFO2011-12 Periode

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Kvalitetsrapport 2007-2008 Ikast Brande kommune

Kvalitetsrapport 2007-2008 Ikast Brande kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Ikast 1. Indledning... 4 2. Fakta om skolevæsenet... 5 3. Ikast- Kommunes vision 2012 og Børne- og ungepolitik... 6 4. Anonymitet... 6 5. Opfølgning på den seneste kvalitetsrapport...

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Afsnit 1: Indledning... 5 1.1 Baggrund og ramme for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten... 5 1.2 Rapportens opbygning... 6 Afsnit 2: Samlet vurdering og anbefalinger...

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere