Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 5. november 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen (A) Valdemar Haumand (A) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning ult. september 2013 for økonomiudvalget Hovedoversigt - september Godkendelse af aftaleholdere 2014 på økonomiudvalgets område Kommunegaranti - lån til ungdomsboliger på GD grunden Forslag til ny handicappolitik Forslag til revideret frivilligpolitik Køb af ydelser til børn og voksne med kommunikationshandicap Byggeregnskab for Digterparken Byggeregnskab for Violskrænten Vedtagelse af erhvervspolitik Ansøgning om tilskud til julebelysning i Grenaa Beslutning om Kulturværksted i Auning Beslutning om Randers Fjord forbindelsen Beslutning om håndtering af indsigelser fra Naturstyrelsen til forslag til kommuneplan Vedtagelse af proces for udarbejdelse af byfornyelsesprogram for områdefornyelse i Grenaa Igangsætning af ændret planlægning for område i Lyngby Orientering om høringssvar til landsplanredegørelsen Orientering om Horsens Kommunes indtræden i Business Region Aarhus Igangsætning af debatfase for klimatilpasningsplan, tillæg til kommuneplanen Vedtagelse af mastepolitik - vejledende retningslinjer for opstilling af mobilantenner og master Omfartsvej ved Grenaa - endelig vedtagelse af tillæg nr. 23 til Kommuneplan Udvidelse af deponeringsanlægget hos Reno Djurs, Glatved Styrelsesvedtægt for daginstitutionerne i Område Grenaa og Område Auning Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune Hovedprojekt for ny daginstitution i Auning Hovedprojekt for etablering af ventilation på Auning Skole Ny daginstitution i Vivild - udbud på totalrådgivning Fast ejendom...74 Norddjurs Kommune

3 29. Udbud - Norddjurs Kommunes fællesannoncering 2014/ Køb af areal til sammenlægning med eksist. ejendom Mageskifte af jord i Ørsted...77 Bilagsoversigt...78 Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning ult. september 2013 for økonomiudvalget S00 13/650 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 38,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. ultimo september viser, at der forventes et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. ekskl. overførte midler. For de overførte driftsmidler på 35,5 mio. kr. forventes et forbrug på 8,1 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Finans På det finansielle område forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift På kommunaldirektørens område forventes et merforbrug på arbejdsskader, mens der er mindreforbrug på diverse fælles administrationsudgifter og abonnementer. På økonomidirektørens område forventes mindreforbrug på bl.a. administrationsbidraget til Udbetaling Danmark, sagsstyringsprogrammerne DUBU og DHUV og KMDprogrammer. På udviklingsdirektørområdet forudses mindreindtægter vedr. ejendomsoplysninger og byggesagsbehandling. På udviklingssekretariatet forventes en merudgift, der finansieres af et mindreforbrug på kultur og udviklingsområdet. 1

5 Det forventede forbrug på overførte midler vedrører hovedsagelig kultur og udviklingsafdelingen, ansættelse af to ekstra byggesagsbehandlere, lederuddannelsen DOL, digitalisering af byggesagsarkivet samt øvrige digitaliseringsprojekter. 2

6 Anlæg Det forventede mindreforbrug på anlæg skyldes en kombination af mindreindtægter på salg af grunde, en mindreudgift vedrørende vejanlæggene Fuglsang/Hessel og Hestehaven samt digitalisering af byggesagsarkivet. Endvidere bruges midlerne i RealDania-puljen ikke i år og lægges i kassen. Opmærksomhedspunkter: Løn og bogholderi Der er usikkerhed om, hvorvidt den budgetterede indtægt for sygedagpengerefusion for medarbejdere på konto 6 kan nås. Dels har der været faldende sygefravær blandt de ansatte i administrationen i Og dels er reglerne for sygedagpengerefusionen blevet ændret således, at der først udbetales refusion efter 30 dages sygdom mod tidligere 21 dage. Teknik og drift Overholdelsen af lønbudgettet er afhængigt af, at lønninger vedr. tre ansatte finansieres over puljerne vedr. bygningsrenovering, solceller og energi og over anlægsprojekt omfartsvej, Grenaa. Endvidere skal en del af områdets indtægt sikres gennem administrationsbidrag for byggemodningsprojekter, hvilket synes vanskeligt grundet manglende projekter. Økonomiske konsekvenser (Mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,9 244,2-10,7 Overførte driftsmidler 35,5 8,1-27,4 Drift i alt 290,4 252,3-38,1 Anlæg 5,7 2,5-3,2 Finans , ,3 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 3

7 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen pr. ultimo september Bilag: 1 Åben Anlæg - bilag til budgetopfølgning september /13 2 Åben September 2013 Bilag budgetopflg. - ØK /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkender indstillingen. 4

8 2. Hovedoversigt - september S00 13/650 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling I budgetopfølgningen ultimo september 2013 forventes samlet set et mindreforbrug på 64,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget excl. overførsler fra tidligere år. Mindreforbruget fordeler sig med mindreforbrug på driften på 16,4 mio. kr. og mindreforbrug på anlæg på 47,8 mio. kr. Det samlede mindreforbrug fordeler sig således: Driftsområdet med et forventet mindreforbrug på 22,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget (mindreforbrug på 10,7 mio. kr.): vedrører primært udskudte udgifter, bla. på IT projekter, og mindreudgift på administrationsbidrag vedr. udbetaling Danmark. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 10,3 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på førtidspension, flexjob og forsikrede ledige, merforbrug på seniorjob, kontanthjælp og uddannelsesordning. Børne- og ungdomsudvalget (merforbrug på 5,2 mio. kr.): vedrører primært merforbrug på anbringelser og mellemkommunale betalinger og merindtægt på forældrebetaling. Voksen- og plejeudvalget (merforbrug 1,1 mio. kr.): vedrører merforbrug på særligt dyre enkeltsager, mindreforbrug vedrørende udgifter til hospitalsindlæggelser, og mindreforbrug vedr. husleje til sundhedshus, da indflytningen er forsinket. Anlægsområdet viser et forventet mindreforbrug på 47,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 5

9 Økonomiudvalget (mindreforbrug på 3,2 mio. kr.): vedrører primært mindreindtægt på salg af grunde, og mindreudgifter vedr. Real Dania projekter, vejanlæg ved Hestehaven og elektronisk byggesagsarkiv, der først etableres i Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 30,2 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på opførelse af daginstitutioner og overbygninger på skoler, der strækker sig over flere år. Størstedelen af mindreforbruget forventes overført til Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 2,1 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på projekterne vedr. Naturpark Randers Fjord, der først forventes realiseret i Projekt vedr. Ørsted Rideklub forventes først igangsat i 2014, og det forventes, at der vedrørende renovering af idrætshaller ikke anvendes alle midler i Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 6,1 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på en række projekter, der ikke færdiggøres/igangsættes i 2013 og som forventes overført til Det drejer sig om projekt vedr. cykelsti Auning-Tårup, stiprojekt Allingåbro-Ørsted, Revision af vandløbsregulativer, og udskydelse af projektet omkring forlængelse af letbane til Grenaa havn. Mindreforbruget forventes overført og anvendt i Puljerne vedr. indsats tomme boliger er ligeledes sat i bero, og forventes anvendt i Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 6,2 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på en række projekter, der ikke færdiggøres/igangsættes i 2013 og som forventes overført til Det drejer sig bl.a. om Ørsted aktivitetscenter, Frivillighus, Etablering af Djurs mad sagen er endnu ikke afsluttet med håndværkerne, IT indenfor socialområdet, samt et par mindre anlæg. Hovedoversigt: Områder (mio. kr.) Opr. Korr. Forbrug Forventet Afvigelse vedt. budget pr. regnskab budget incl. overførsler Indtægter: , , , ,0 0,0 6

10 Skatter , , , ,9 0,0 Generelle tilskud -846,3-835,1-621,8-835,1 0,0 Drift i alt: 2.257, , , ,0-16,4 Drift indenfor serviceramme: 1.599, , , ,3-4,0 Økonomiudvalget 256,4 290,5 179,5 252,4-10,7 Arbejdsmarkedsudvalget 11,0 7,1 6,3 8,4 1,3 Børne- og ungdomsudvalget 668,9 673,3 505,9 673,2 7,4 Kultur- og udviklingsudvalget 57,9 65,3 49,1 63,7 0,0 Miljø- og teknikudvalget 104,9 113,7 60,4 107,5-1,7 Voksen- og plejeudvalget 500,6 505,4 355,6 499,2-0,3 Drift udenfor serviceramme: 657,7 655,1 406,2 642,7-12,4 Økonomiudvalget -0,1-0,1-1,0-0,1 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 503,1 507,8 312,9 496,2-11,6 Børne- og ungdomsudvalget 1,3 1,3-0,4-0,9-2,2 Voksen- og plejeudvalget 153,4 146,1 94,8 147,5 1,4 Renter 6,8 6,8 7,5 6,8 Resultat af ordinær drift -32,0 28,2-176,9-35,2-16,4 Anlæg: 52,8 104,9 18,5 57,1-47,8 Økonomiudvalget 5,5 5,7-0,3 2,5-3,2 Børne- og ungdomsudvalget 35,6 47,7 8,7 17,5-30,2 Kultur- og udviklingsudvalget 3,1 7,8 1,7 5,7-2,1 Miljø- og teknikudvalget 7,5 34,0 7,8 27,9-6,1 Voksen- og plejeudvalget 1,1 9,7 0,6 3,5-6,2 Skattefinansieret resultat 20,9 133,1-158,4 21,9-64,2 Finansiering mv.: -23,6-17,3 121,3-17,3 0,0 Balanceforskydninger -7,3-0,9 124,3-0,9 0,0 Afdrag på lån 24,7 24,7 24,0 24,7 0,0 Låneoptagelse -41,1-41,1-27,0-41,1 0,0 Kasseforøgelse(-) 115,8-37,1 4,6-64,2-2,7 Kasseforbrug(+) Ældrebolighandlingsplan 20,2 76,3 4,8 76,3 Låneoptagelse 0,0 0,0-103,7 0,0 Anlægsudgifter 0,0 56,1 29,7 56,1 Renter på lån 5,1 5,1 4,1 5,1 Afdrag på lån 15,1 15,1 8,6 15,1 Balanceforskydninger 0,0 0,0 66,0 0,0 Der er overført 64,8 mio. kr. fra tidligere år, heraf forventes at 17,8 mio. kr. anvendes i 2013, og at 47 mio. kr. overføres til Overført fra 2012 incl. indefrosne fra 2010 Forbrug af overførsler i 2013 Forventes overført til 2014 Overførsler fra tidligere år (mio. kr.) Økonomiudvalget 35,5 8,1 27,4 Arbejdsmarkedsudvalget -0,2-0,2 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 7,9 0,4 7,6 Kultur- og udviklingsudvalget 3,8 2,2 1,6 7

11 Miljø- og teknikudvalget 11,3 6,8 4,5 Voksen- og plejeudvalget 6,5 0,5 6,0 Overførsler i alt 64,8 17,8 47,0 I budgetopfølgningen ultimo september 2013 forventes det, at serviceudgifterne, vil ligge 19,2 mio. kr. over den seneste udmeldte serviceramme fra KL. Den nuværende overskridelse på servicerammen skyldes primært forventet merforbrug på anbringelser på børne- og ungdomsudvalgets område, samt forbrug af overførte beløb fra Der er indlagt 10 mio. kr. i budgettet for 2013 til imødegåelse af forbrug af overførte beløb. Der forventes således at forbrug inden for servicerammen vil ligge 9,2 mio. kr. over den udmeldte ramme. De enkelte områder følges fortsat tæt i budgetopfølgningen, med henblik på at skønne det endelige regnskabsresultat. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Servicerammen 2013 * Forventet regnskab 2013 Merforbrug i forhold til servicerammen 1.585, ,3 19,2 *KL har i september udmeldt nye servicerammer, der er nedskrevet med den lavere lønfremskrivning. Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 251,3 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 49,9 mio. kr. Likviditet (mio. kr.) pr Faktisk saldo: Kassebeholdning -67,0 Likvide midler placeret i værdipapirer 251,3 Deponerede beløb 49,9 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 266,7 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning i alt ultimo ,6 + = indestående, - = træk på kontoen Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge, der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. Ved udgangen af september måned er der ca. 41,4 mio. kr. i kassen der reelt tilhører andre. Samtidig er der yderligere 64,8 mio. kr. i kassen, som de enkelte aftaleholdere, har opsparet fra tidligere år. Økonomiske konsekvenser 8

12 Se ovenfor. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at hovedoversigten for september 2013 drøftes. Bilag: 1 Åben Anlæg - bilag til budgetopfølgning september /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget drøfter hovedoversigten. 9

13 3. Godkendelse af aftaleholdere 2014 på økonomiudvalgets område A00 13/19634 Åben sag ØK Sagsfremstilling I henhold til Principper for aftalestyring i Norddjurs Kommune fra december 2008 skal økonomiudvalget efter indstilling fra kommunaldirektøren beslutte, hvilke aftaleenheder, der skal være inden for udvalgets område. Derfor har administrationen udarbejdet følgende forslag til aftaleenheder i 2014: Aftalegiver Aftaleenheder Aftaleholder Jesper Kaas Schmidt Direktionssekretariat og HR Kim Bruun Nielsen Jesper Kaas Schmidt Udviklingsdirektørområde Kim Kofod Hansen Jesper Kaas Schmidt Velfærdsdirektørområde Kenneth Koed Nielsen Jesper Kaas Schmidt Økonomidirektørområde Eva Holm Iversen Kim Kofod Hansen Kultur- og udviklingsafdelingen Helen Rosager Kim Kofod Hansen Byg og miljø Lotta Dybdahl Sandsgaard Kim Kofod Hansen Vej og ejendom Kim T. Jensen Kim Kofod Hansen Udviklingssekretariat Christina Lundbergh Kenneth Koed Nielsen Skole- og dagtilbudsafdelingen Finn Nørskov Mikkelsen Kenneth Koed Nielsen Myndighedsafdelingen Helle Støve Kenneth Koed Nielsen Omsorgs- og sundhedsafdelingen Søs Fuglsang Kenneth Koed Nielsen Socialafdelingen Hanne Nielsen Kenneth Koed Nielsen Velfærdssekretariatet Anders Blæsbjerg Baun Eva Holm Iversen IT-afdelingen Leif Raaby Pedersen Eva Holm Iversen Økonomi og indkøb Jørn Bo Jensen Eva Holm Iversen Løn og bogholderi Marianne Fisker Eva Holm Iversen Arbejdsmarked og borgerservice Karen Skau Der vil blive udarbejdet et aftale- og dialogstyringsdokument for hver aftaleenhed for perioden 1. Januar december De underskrevne aftale- og dialogstyringsdokumenter vil blive lagt på inden udgangen af januar Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling 10

14 Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til aftaleenheder for 2014 godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkender indstillingen. 11

15 4. Kommunegaranti - lån til ungdomsboliger på GD grunden P19 12/16572 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling B45 afd. 43 opfører i øjeblikket 53 ungdomsboliger på den tidligere GD-grund Østerbrogade 71 i Grenaa. Den samlede anskaffelsessum forventes at andrage 55,650 mio. kr. Norddjurs Kommune godkendte den 11. september 2012 skema A, og der blev i den forbindelse givet tilsagn om kommunal støtte i form af grundkapital. Administrationen har i oktober 2012 godkendt skema B med en anskaffelsessum på 55,385 mio. kr. Den 22. januar 2013 blev der givet en bevilling til grundkapitalindskud på 5,539 mio. kr. svarende til 10% af anskaffelsessummen. Pga. en lovændring er grundkapitalindskuddet nedsat fra 14% til 10% siden september Fordelingen mellem støttet lån og kapitalindskud mv. har dermed ændret sig siden beslutningen i kommunalbestyrelsen den 11. september 2012, og det medfører, at støttet lån stiger fra 84% til 88% af den samlede anskaffelsessum. Anskaffelsessummen finansieres herefter således: Støttet lån 88% 48,739 mio. kr. Kommunal grundkapital 10% 5,539 mio. kr. Beboerindskud 2% 1,107 mio. kr. Samlet anskaffelsessum 55,385 mio. kr. B45 ønsker at optage et lån hos Nykredit Realkredit a/s for at indfri den nuværende byggekredit. Som følge af at der er tale om støttet lån, skal Norddjurs Kommune garantere for lånet. Der er hjemmel til at yde kommunegarantien i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. I henhold til bekendtgørelsens pgf. 3, stk. 2, henregnes garantier for lån ikke til den kommunale låntagning, såfremt der er tale om lån til 12

16 almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger og støttede eller ustøttede private andelsboliger i henhold til lov om almene boliger m.v. Da garantien ikke henregnes til den kommunale låntagning, vil dette ikke kræve fri låneramme, og dermed vil garantien ikke belaste den kommunale lånemulighed. Økonomiske konsekvenser Kommunen hæfter for gælden i afdelingen, såfremt B45 afd. 43 ikke selv er i stand til at afdrag gælden. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at der ydes en kommunegaranti på op til 48,739 mio. kr. for støttet lån til B45 afd. 43. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 13

17 5. Forslag til ny handicappolitik A00 12/24552 Åben sag Sagsgang: VPU/BUU, høring, VPU/BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 13. november 2012 et kommissorium med tidsplan for arbejdet med en ny handicappolitik i Norddjurs Kommune. Den 17. januar 2013 blev der afholdt et dialogmøde, hvor en bred kreds af interessenter drøftede visioner, strategier og målgrupper for Norddjurs Kommunes fremtidige indsatser og servicetilbud på handicapområdet. Der har været nedsat en projektgruppe, som blandt andet på baggrund af dialogmødet den 17. januar 2013 har formuleret et forslag til vision og strategier for Norddjurs Kommunes handicappolitik. Forslaget til visioner og strategier godkendte voksen- og plejeudvalget, børne- og ungdomsudvalget samt arbejdsmarkedsudvalget på deres møder henholdsvis den 21. marts og den 4. og 24. april Med afsæt i de tre fagudvalgs drøftelser og dialogmødet er der nu udarbejdet et endeligt forslag til en ny handicappolitik. Forslaget er vedlagt som bilag. I forslaget lægges der op til, at det skal være Norddjurs Kommunes overordnede handicappolitiske vision, at handicappede borgere får mulighed for at tage ansvar for eget liv og får mulighed for og ret til et liv som alle andre. Forslaget til handicappolitikken har været sendt til høring i handicaprådet, ældrerådet, integrationsrådet, ungdomsrådet, LBR, de øvrige politiske fagudvalg samt bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. 14

18 Indstilling i Voksen- og plejeudvalget den 24. oktober Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en ny handicappolitik i Norddjurs Kommune godkendes. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24. oktober Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til handicappolitik i Norddjurs Kommune godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag til ny handicappolitik /13 2 Åben Høringssvar - Djurslandsskolen /13 3 Åben Høringssvar - Distrikt Mølle /13 4 Åben Høringssvar - Auning Skole /13 5 Åben Høringssvar - Kattegatskolen /13 6 Åben Høringssvar - Fritidsrådet /13 7 Åben Høringssvar - Vivild Børneby /13 8 Åben Høringssvar - Ældrerådet /13 9 Åben Høringssvar - Handicaprådet /13 10 Åben Høringssvar - Område Auning /13 11 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby /13 12 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg /13 13 Åben Høringssvar Klasse-Center Djursland /13 14 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby /13 15 Åben Høringssvarene fra fagudvalgene - samlet /13 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget tiltræder indstillingen. 15

19 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 16

20 6. Forslag til revideret frivilligpolitik G01 13/3106 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 25. april 2013, at Norddjurs Kommunes frivilligpolitik skal revideres. Den 27. maj 2013 blev der afholdt et dialogmøde, hvor en bred kreds af interessenter drøftede indholdet i en ny frivilligpolitik. Velfærdsforvaltningen har med afsæt i input fra dialogmødet udarbejdet et forslag til en revideret frivilligpolitik. Politikken er vedlagt som bilag. Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering og valg af Norddjurs Kommunes frivilligråd samt kommunens støtte til foreninger og organisationers frivillige sociale arbejde efter Servicelovens 18 og 79. Frivilligpolitikken indeholder: Definition af begreber Mål for indsatsen Retningslinjer for valg og sammensætning af frivilligrådet Kriterier for Økonomisk støtte Målgrupper for støtte Støttegivende aktiviteter Procedure for ansøgning om økonomisk støtte. Afsnittet vedrørende definition af begreber er tilføjet i den reviderede politik, lige som frivilligrådets organisering er placeret indledningsvist i politikken. 17

21 I afsnittet om økonomisk støtte er det tilføjet, at der i særlige situationer kan gives økonomisk støtte for en toårig periode. Dette skyldes, at enkelte aktiviteter kan kræve en længere opstartsfase, hvor kontinuitet i den økonomiske støtte er afgørende for aktivitetens gennemførelse. Forslaget til en revideret frivilligpolitik har været sendt til høring i frivilligrådet, handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet, integrationsrådet og foreninger. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Den reviderede frivilligpolitik har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret frivilligpolitik godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag til ny frivilligpolitik /13 2 Åben Høringssvar - Handicaprådet /13 3 Åben Høringssvar - Ældrerådet /13 4 Åben Høringssvar - Ældre Sagen Norddjurs Kommune /13 5 Åben Høringssvar - Fritidsrådet /13 6 Åben Høringssvar - Frivilligrådet /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen med en tilføjelse om, at følgende afsnit: Der er mulighed for at søge støtte til aktiviteter med en lokal forankring i kommunen, og som primært inddrager borgere med bopæl i Norddjurs Kommune. ændres til: Der er mulighed for at søge støtte til aktiviteter, som afholdes i Norddjurs Kommune, eller som er målrettet mod grupper af borgere med bopæl i Norddjurs Kommune. 18

22 Voksen- og plejeudvalget finder det positivt, at der sideløbende med frivilligpolitikken og i regi af hovedudvalget arbejdes med en nærmere beskrivelse af rammerne for, hvilke opgaver kommunens medarbejdere løser, og hvilke aktiviteter frivillige kan indgå i. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen fra voksen- og plejeudvalget. 19

23 7. Køb af ydelser til børn og voksne med kommunikationshandicap A00 13/8985 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling I Norddjurs Kommune er kommunikationsområdet en del af det specialiserede socialområde. Det dækker over tilbud til børn og voksne med et kommunikationshandicap (syn, høre, tale), samt tilbud til børn og unge med særlige behov. Kommunen har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar på området. Opgaverne på kommunikationsområdet løses i dag af flere forskellige aktører: Region Midtjylland, Kommunikationssamarbejde Midt samt lokalt i kommunen. Kommunikationssamarbejde Midt Norddjurs Kommune har siden 2010 indgået et fælleskommunalt samarbejde med Syddjurs, Favrskov og Randers Kommuner om varetagelsen af ydelser på kommunikationsområdet. Ydelserne omfatter indtil videre høre- og synsområdet. Høresamarbejde Midt er indgået pr Ydelserne omfatter alle A ydelser fra Høreinstituttet og leveres efter tilsvarende standarder. Det vil sige rådgivning og vejledning til bl.a. høreapparater og høretekniske hjælpemidler. Synssamarbejde Midt er indgået pr Ydelserne omfatter hjemtagelse af alle ydelser fra Center for Syn og Hjælpemidler og leveres efter tilsvarende standarder. Det vil sige råd og vejledning til bl.a. briller, kontaktlinser og andre synstekniske hjælpemidler samt genbrugshjælpemidler. Samarbejdet fungerer tilfredsstillende. Forvaltningen anbefaler, at samarbejdet videreudvikles i det tempo, der kan opnås enighed om imellem de fire kommuner. Institut for Kommunikation og Handicap Norddjurs Kommune har siden kommunesammenlægningen i 2007 haft et samarbejde med Region Midtjylland om køb af ydelser på specialområdet. Ydelserne er i dag placeret ved 20

24 Institut for Kommunikation og Handicap i Aarhus, som er et ambulant behandlings- og rådgivningstilbud til børn, unge og voksne, hvor al specialviden indenfor tale- høre- og handicapområdet er samlet. Norddjurs Kommune har indgået en aftale om at abonnere på et antal timer, som frit kan bruges på ydelser jfr. Institut for Kommunikation og Handicaps ydelseskatalog. Prisen pr. time er i 2013 på 709 kr. Der er i 2013 tegnet et abonnement på børneområdet på 872 timer og på voksenområdet på timer til en udgift af i alt 1,407 mio. kr. Yderligere ydelser kan tilkøbes. Borgeren kan henvende sig til Institut for Kommunikation og Handicap uden om kommunen. Fordi Norddjurs Kommune ikke selv visiterer til alle ydelserne, er overblik over både forbrug og brugere vanskeligt. Taleområdet har en særlig udfordring for de senhjerneskadede voksne borgere. Udgifterne til gruppen tegner sig for mere end halvdelen af det samlede forbrug på taleområdet, og området har en høj afbudsfrekvens. Årsagen kan findes i, at tilbuddet er placeret i Aarhus. Det er derfor sværere tilgængeligt, særligt for borgere med varige funktionsnedsættelser. Det vil således højne serviceniveauet at hjemtage dele af ydelsen. Forvaltningen anbefaler derfor at hjemtage taleydelser på senhjerneskadeområdet fra Institut for Kommunikation og Handicap. I stedet foreslås det at ansætte en logopæd til at løfte disse opgaver. Der er tale om ikke-specialiserede ydelser. De specialiserede ydelser købes fortsat. Forslaget til fremtidige køb af ydelser på kommunikationsområdet hos Kommunikationssamarbejde Midt og Region Midtjylland har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. 21

25 Økonomiske konsekvenser Udgifterne til Institut for Kommunikation og Handicap vedrørende taleydelser på senhjerneskadeområdet var i 2012 på 0,382 mio. kr. Ved en hjemtagelse af opgaven ansættes en logopæd med en normering svarende til det frigjorte beløb. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at samarbejdet i det fælles kommunale Kommunikationssamarbejde Midt videreudvikles i det tempo, der kan opnås enighed om mellem kommunerne. 2. at der hjemtages ikke-specialiserede taleydelser fra Institut for Kommunikation og Handicap, og at der i stedet ansættes en logopæd i Norddjurs Kommune. Bilag: 1 Åben Høringssvar - Handicaprådet /13 2 Åben Høringssvar - Ældrerådet /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 22

26 8. Byggeregnskab for Digterparken S00 13/19162 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et byggeregnskab for henholdsvis etableringen af 86 plejeboliger samt etableringen af 375 m 2 serviceareal på plejecentret Digterparken. Der er udarbejdet ét byggeregnskab for de 86 boliger og ét byggeregnskab for servicearealerne. BDO Kommunernes Revision har påtegnet byggeregnskaberne og skema C uden bemærkninger. Regnskaber og skema C er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Af byggeregnskabet for boligerne fremgår det bl.a., at anskaffelsessummen de samlede udgifter til etableringen af de 86 boliger udgør kr. inkl. moms. Nedenstående tabel viser, hvordan anskaffelsessummen er finansieret: Realkreditlån (91 % af anskaffelsessummen) kr. Kommunalt grundkapitalindskud (7 % af anskaffelsessummen) kr. Beboerindskud ( 2 % af anskaffelsessummen) kr. I alt kr. Anlægsbudgettet for etablering af de 86 boliger udgjorde kr. inkl. moms ved godkendelsen af byggeriets igangsættelse. Der er således et mindreforbrug på kr. inkl. moms. Mindreforbruget medfører, at det kommunale grundkapitalindskud nedjusteres fra kr. til kr. Desuden medfører mindreforbruget, at det samlede beboerindskud nedjusteres fra kr. til kr. 23

27 Bruttohuslejen fastsættes på baggrund af byggeregnskabet og udgør 938 kr. pr. m 2. Det skal bemærkes, at en andel af udgiften til etablering af Tove Ditlevsens Vej er indeholdt i byggeregnskabet. Det skal desuden bemærkes, at der i byggeregnskabet for boligerne er afsat et beløb til dækning af kommende udgifter på i alt kr. inkl. moms. Udgifterne vedrører primært manglende afregning for kunst. Desuden vedrører udgifterne en mindre restbetaling til vej-, belægnings- og gartnerentreprisen samt udbedring af uhensigtsmæssigheder, som efter nærmere undersøgelse ikke kan kategoriseres som fejl og mangler. En oversigt over afsatte poster i regnskabet er vedlagt som bilag. Byggeregnskabet for servicearealet viser, at den samlede udgift til etablering af servicearealer udgør kr. ekskl. moms. Anlægsbudgettet ved godkendelsen af byggeriets igangsættelse udgjorde kr. ekskl. moms. Der er således et mindreforbrug på kr. ekskl. moms. Norddjurs Kommune modtager et statsligt tilskud til etablering af servicearealer på kr. Denne indtægt er indregnet i den samlede udgift på kr. ekskl. moms til etablering af serviceareal. Det bemærkes, at en andel af udgiften til etablering af Tove Ditlevsens Vej er indeholdt i byggeregnskabet for servicearealerne. Det skal desuden bemærkes, at der i byggeregnskabet for servicearealerne er afsat et beløb til dækning af kommende udgifter på i alt kr. ekskl. moms. Udgifterne vedrører primært manglende afregning for kunst. Desuden vedrører udgifterne en mindre restbetaling til vej-, belægnings- og gartnerentreprisen samt udbedring af uhensigtsmæssigheder, som efter nærmere undersøgelse ikke kan kategoriseres som fejl og mangler. En oversigt over afsatte poster i regnskabet er vedlagt som bilag 24

28 Regnskabet for henholdsvis boliger og serviceareal med de afsatte beløb indberettes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter via BOSSINF. Ifølge BDO Kommunernes Revision kan regnskab for de afsatte poster efter forudgående bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen behandles administrativt og efterfølgende indberettes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter via BOSSINF. Efterfølgende udarbejdes regnskab for de afsatte poster i byggeregnskaber for henholdsvis boliger og serviceareal i takt med, at udgifterne afholdes. Disse regnskaber revideres af BDO Kommunernes revision forud for den endelige regnskabsafslutning. Skulle det vise sig, at regnskabstallene for boliger ikke er samstemmende med de afsatte beløb, nedjusteres huslejen i henhold til regnskabstallene. Regnskabet for servicearealer kan ligeledes ikke afsluttes endeligt i Norddjurs Kommune, før der foreligger regnskab for de afsatte poster i byggeregnskabet for servicearealer. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at byggeregnskabet for de 86 boliger godkendes. 2. at det kommunale grundkapitalindskud nedjusteres fra kr. til kr. 3. at det samlede beboerindskud nedjusteres fra kr. til kr. 4. at den endelige bruttohusleje på 938 kr. pr. m 2 (2013 p/l) godkendes. 5. at byggeregnskabet for servicearealet godkendes. 6. at skema C for boliger og servicearealer godkendes. 7. at forvaltningen bemyndiges til administrativt at behandle de endelige, revisionspåtegnede regnskaber for afsatte poster i byggeregnskaberne for henholdsvis boliger og servicearealer og efterfølgende at indberette til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 25

29 Bilag: 1 Åben Byggeregnskab, ledelseserklæring, revisorpåtegning, oversigt over afsatte poster samt skema C - servicearealer 2 Åben Byggeregnskab, ledelseserklæring, revisorpåtegning, oversigt over afsatte poster samt skema C - boliger / /13 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 26

30 9. Byggeregnskab for Violskrænten S00 13/19162 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et byggeregnskab for henholdsvis etableringen af 84 plejeboliger samt etableringen af 700 m 2 serviceareal på plejecentret Violskrænten. Der er udarbejdet ét byggeregnskab for de 84 boliger og ét byggeregnskab for servicearealerne. BDO Kommunernes Revision har påtegnet byggeregnskaberne og skema C uden bemærkninger. Regnskab og skema C er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Af byggeregnskabet for boligerne fremgår det bl.a., at anskaffelsessummen de samlede udgifter til etableringen af de 84 boliger udgør kr. inkl. moms. Nedenstående tabel viser, hvordan anskaffelsessummen er finansieret: Realkreditlån (91 % af anskaffelsessummen) kr. Kommunalt grundkapitalindskud (7 % af anskaffelsessummen) kr. Beboerindskud ( 2 % af anskaffelsessummen) kr. I alt kr. Anlægsbudgettet for etablering af de 86 boliger udgjorde kr. inkl. moms ved godkendelsen af byggeriets igangsættelse. Der er således et mindreforbrug på kr. inkl. moms. Mindreforbruget medfører, at det kommunale grundkapitalindskud nedjusteres fra kr. til kr. Desuden medfører mindreforbruget, at det samlede beboerindskud nedjusteres fra kr. til kr. 27

31 Bruttohuslejen fastsættes på baggrund af byggeregnskabet og udgør 926 kr. pr. m 2. Det skal bemærkes, at der i byggeregnskabet for boligerne er afsat et beløb til dækning af kommende udgifter på i alt kr. inkl. moms. Udgifterne vedrører primært manglende afregning for kunst og udgifter til justering af højde, tykkelse og farve på glasværn i forbindelse med, at dette udskiftes. Desuden vedrører udgifterne juridisk bistand og rådgivning i forbindelse med malerfirmaet Huset Baands konkurs samt udbedring af uhensigtsmæssigheder, som efter nærmere undersøgelse ikke kan kategoriseres som fejl og mangler. En oversigt over afsatte poster i regnskabet er vedlagt som bilag. Byggeregnskabet for servicearealet viser, at den samlede udgift til etablering af servicearealer udgør kr. ekskl. moms. Anlægsbudgettet ved godkendelsen af byggeriets igangsættelse udgjorde kr. ekskl. moms. Der er således et mindreforbrug på kr. ekskl. moms. Norddjurs Kommune modtager et statsligt tilskud til etablering af servicearealer på kr. Denne indtægt er indregnet i den samlede udgift på kr. ekskl. moms til etablering af serviceareal. Det skal bemærkes, at der i byggeregnskabet for servicearealerne er afsat et beløb til dækning af kommende udgifter på i alt kr. ekskl. moms. Udgifterne vedrører primært manglende afregning for kunst og udgifter til justering af højde, tykkelse og farve på glasværn i forbindelse med, at dette udskiftes. Desuden vedrører udgifterne juridisk bistand og rådgivning i forbindelse med malerfirmaet Huset Baands konkurs samt udbedring af uhensigtsmæssigheder, som efter nærmere undersøgelse ikke kan kategoriseres som fejl og mangler. En oversigt over afsatte poster i regnskabet er vedlagt som bilag. Regnskabet for henholdsvis boliger og serviceareal med de afsatte beløb indberettes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter via BOSSINF. Ifølge BDO Kommunernes Revision kan regnskab for de afsatte poster efter forudgående bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen behandles administrativt og efterfølgende indberettes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter via BOSSINF. 28

32 Efterfølgende udarbejdes regnskab for de afsatte poster i byggeregnskaber for henholdsvis boliger og serviceareal i takt med, at udgifterne afholdes. Disse regnskaber revideres af BDO Kommunernes revision forud for den endelige regnskabsafslutning. Skulle det vise sig, at regnskabstallene for boliger ikke er samstemmende med de afsatte beløb, nedjusteres huslejen i henhold til regnskabstallene. Regnskabet for servicearealer kan ligeledes ikke afsluttes endeligt i Norddjurs Kommune, før der foreligger regnskab for de afsatte poster i byggeregnskabet for servicearealer. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at byggeregnskabet for de 84 boliger godkendes. 2. at det kommunale grundkapitalindskud nedjusteres fra kr. til kr. 3. at det samlede beboerindskud nedjusteres fra kr. til kr. 4. at den endelige bruttohusleje på 926 kr. pr. m 2 (2013 p/l) godkendes. 5. at byggeregnskabet for servicearealet godkendes. 6. at skema C for boliger og servicearealer godkendes. 7. at forvaltningen bemyndiges til administrativt at behandle de endelige, revisionspåtegnede regnskaber for afsatte poster i byggeregnskaberne for henholdsvis boliger og servicearealer og efterfølgende at indberette til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Bilag: 1 Åben Byggeregnskab, ledelseserklæring, revisorpåtegning, oversigt over afsatte poster samt skema C - servicearealer 2 Åben Byggeregnskab, ledelseserklæring, revisorpåtegning, oversigt over afsatte poster samt skema C - boliger / /13 29

33 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 30

34 10. Vedtagelse af erhvervspolitik P22 13/8051 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kultur- og udviklingsudvalget har på sit møde den 26. august 2013 besluttet at sende et forslag til revision af Erhvervspolitik til høring i de stående udvalg, erhvervs- og arbejdsmarkedets organisationer samt til offentlig høring forud for, at forslaget behandles i kultur- og udviklingsudvalget med efterfølgende godkendelse i kommunalbestyrelsen. Fristen for at afgive høringssvar var den 7. oktober Der er efter høringsfristens udløb modtaget to høringssvar, som forvaltningen har medtaget i vurderingen af ønskerne til ændringer af udkastet til erhvervspolitikken. Sagen har tre bilag: Høringssvar, oversigt over høringssvarenes indhold og forvaltningens forslag til håndtering af disse samt forslag til erhvervspolitik med indarbejdede ændringer. Forvaltningen har indarbejdet de indkomne forslag til ændringer af erhvervspolitikken, i det omfang Norddjurs Kommune råder over redskaber til at arbejde med de foreslåede emner. En række forslag er konkrete og handlingsorienterede, hvorfor de foreslås vurderet og indarbejdet i en kommende handlingsplan for erhvervspolitikken. De stående udvalg har haft det foreløbige udkast til revision af erhvervspolitik i høring og har følgende kommentarer: 1. Arbejdsmarkedsudvalget Voksen- og plejeudvalget Afsnit om arbejdsmarkedsindsatsen foreslås indskrevet som selvstændigt hovedområde. Forslag om at håndværksvirksomheder og ungdomsuddannelser nævnes specifikt. Håndteringen af forslagene fremgår af bilag med oversigt over høringssvar. Ingen bemærkninger til erhvervspolitikken set i forhold til udvalgets ansvarsområde. 3. Miljø- og teknikudvalget Drøftet, idet forvaltningen fremsender bemærkninger vedrørende erhvervsstruktur mv. 31

35 Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget bemærker, at afsnit om iværksætteri er i fin tråd med Norddjurs kommunes politik for folkeskolens årgang. Forvaltningen har følgende kommentarer til de stående udvalgs bemærkninger: Ad 1. Forslag fra Arbejdsmarkedsudvalget er indarbejdet i forslag til Erhvervspolitik Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune vedtages med de foreslåede ændringer i revideret forslag til erhvervspolitik. Bilag: 1 Åben Forslag til erhvervspolitik med rettelser efter høring /13 2 Åben Bilag - forvaltningens bemærkninger til de indkomne høringssvar /13 3 Åben Høringssvar til revision af Erhvervspoltik pdf /13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Kultur- og udviklingsudvalget tiltræder indstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 32

36 11. Ansøgning om tilskud til julebelysning i Grenaa P00 13/5689 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK Sagsfremstilling Shop-i-City har fremsendt ansøgning om tilskud til julebelysning i Grenaa på 0,125 mio. kr. (0,1 mio.kr. ekskl. moms) jf. vedlagte ansøgning. Der har forud for fremsendelsen af ansøgningen været en dialog med forvaltningen om handelsstandsforeningens udfordringer med finansiering af julebelysningen, og forvaltningen har derfor foretaget en rundspørgen til de øvrige to byer, Auning og Allingåbros, handelsstandsforeninger om deres håndtering af julebelysning. Miljø- og teknikudvalget foretog harmonisering af julebelysningen og besluttede den 8. september 2009, at Norddjurs Kommunes hidtidige andel af omkostninger hertil stoppede. Udgiften i 2009 til køb af juletræ på torvet i Grenaa blev dog betalt af Norddjurs Kommune ifølge sag i miljø- og teknikudvalget den 8. marts 2010, med oplysning om at der ikke fremover gives tilskud til et juletræ på Torvet i Grenaa. Såfremt ovennævnte beslutning fraviges og der besluttes, at give tilskud til juleudsmykning til et eller flere steder i kommunen, skal der anvises finansiering, da der ikke er afsat budget til formålet. Shop-i-City, Grenaa Antal medlemmer: 108 Opsætning, elforbrug og opbevaring kr. Juletræ: Køb, transport og opsætning kr. (Transport og montering sponseret af henholdsvis vognmandsvirksomhed og Norddjurs Kommune) Administration og annoncering af julebelysning kr. Foreningens samlede budget kr. Julebelysningens andel af budget 21 % Auning Handelsstandsforening 33

37 Antal medlemmer: 45 Opsætning, elforbrug og opbevaring kr. Juletræ: Køb, transport og opsætning. Ikke oplyst. Administration og annoncering af julebelysning. Ingen. Foreningens samlede budget kr. Julebelysningens andel af budget 30 % Allingåbro Handelsstandsforening Antal medlemmer: 31 Opsætning, elforbrug og opbevaring kr. Juletræ: Køb, transport og opsætning. Ingen. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes. Bilag: 1 Åben Ansøgning om tilskud til julebelysning - oktober /13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Kultur- og udviklingsudvalget videresender sagen til økonomiudvalget uden indstilling. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget beslutter, at der gives tilskud til julebelysning i hovedbyerne, således at 1. der bevilges kr. til julebelysning i Grenaa 2. der bevilges kr. til julebelysning i Auning 3. tilskuddet finansieres af kommunaldirektørens budget 34

38 4. kommunalbestyrelsen forelægges i foråret 2014 oplæg om principper for evt. støtte til julebelysning. 35

39 12. Beslutning om Kulturværksted i Auning G01 13/12894 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling En arbejdsgruppe i Auning har taget initiativ til stiftelse af foreningen Kulturværksted Auning. Stiftende generalforsamling afholdes 24. oktober Formålet med foreningen er at skabe rammer, der giver børn, unge og voksne mulighed for at udvikle kreativitet og lyst til at udtrykke sig skabende, individuelt og i fællesskab med andre. Foreningen vil samarbejde med andre foreninger, institutioner og aktører, hvor formålet er at fremme den kunstneriske udfoldelse. Arbejdsgruppen oplyser, at betingelserne for lokalelån på Auning Skole er væsentligt forringet ved udvidelsen af elevtallet, og at behovet for lokaler for lokale foreninger er stort og meget akut. Repræsentanter for forvaltningen har deltaget i møder med arbejdsgruppen, hvor forskellige lokalemuligheder blev drøftet, ligesom økonomi, driftstilskud, samarbejdsmuligheder m.v. blev drøftet. Som mulige brugere af Kulturværkstedet Auning nævnes: Kunstforeningen Sønderhaldudstillingen, Kulturskolen Norddjurs, Øvelokalet Rugekassen, Auning by.dk Auning Bymuseum, Auning Borgerforening, skaterne og juniorklubben, ligesom en række øvrige mulige brugere er nævnt. Arbejdsgruppen ønsker konkret et kommunalt årligt tilskud på kr. til foreningen, herunder til drift af lokaler. Kultur- og udviklingsudvalget har den 23. september 2013 drøftet sagen med en positiv tilkendegivelse om muligheden for tilskud, og i øvrigt udsat sagen til udvalgets næste møde. Ny sagsfremstilling Arbejdsgruppen har den 27. september fremsendt vedlagte oplæg til iværksættelse af projektet med udgangspunkt i lokaler beliggende på Industrivej 14, Auning. Ejendommen Industrivej 14 er en erhvervsejendom. Forvaltningen oplyser, at den ønskede anvendelse er i 36

40 overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Dog påpeges forhold omkring antal brugere, støj, sikring m.v., som skal iagttages, ligesom der er udfordringer med parkering. Arbejdsgruppen oplyser, at drift af lokalerne, herunder husleje, forventes at koste årligt ca kr. Arbejdsgruppen har fremsendt vedlagte udkast til vedtægter til den stiftende generalforsamling. Arbejdsgruppen forespørger samtidig, om kommunen ønsker en plads i bestyrelsen for foreningen Kulturværkstedet i Auning. Forvaltningen har haft udkast til vedtægter til udtalelse, forinden de i en revideret udgave er udsendt som forslag til den stiftende generalforsamling. Forvaltningen arbejder for tiden med en udviklingsplan for Auning bymidte, som har til formål at styrke udviklingen af en levende bymidte med et aktivt handelsliv og andre bymæssige funktioner. En placering af et kulturværksted, som foreslået af arbejdsgruppen, vil ikke understøtte udviklingsplanernes hensigter. Da udviklingen af bymidten og etablering af nye faciliteter som et kulturværksted er langsigtede, kan en imødegåelse af den akutte udfordring med lokalemangel afhjælpes ved en midlertidig placering et andet sted i en tidsbegrænset periode. I forbindelse med etablering af Kulturperronen var en del af projektet en koncert- /foredragssal, som der imidlertid ikke var økonomi til. Ønskerne om et kulturværksted revitaliserer tankerne om et multifunktionelt lokale i bymidten i tilknytning til Kulturperronen dog i en revideret udgave, der kan tilgodese foreningslivets og kulturskolens behov, som det udtrykkes i initiativgruppens ansøgning. Forvaltningen bemærker, at der er af hensyn til det fremtidige samarbejde med arbejdsgruppen omkring Kulturværksted i Auning er behov for en politisk stillingtagen til økonomisk støtte til projektet, herunder om placeringen på kort og længere sigt af kulturværkstedet. Økonomiske konsekvenser 37

41 I budgetaftalen for 2014 er der vedrørende kulturværkstedet i Auning anført, at der udarbejdes et forslag til løsning af lokaleproblemerne for kulturværkstedet i Auning. Dette finansieres inden for kultur- og udviklingsudvalgets budget. Yder en kommune driftstilskud ud over 3 år til en forening mv., som den ikke lovgivningsmæssigt er forpligtet til, skal tilsynsmyndighedens samtykke indhentes. Kan der ikke anvises kommunale lokaler, men foreningen skal leje sig ind i private lokaler, skal der ske henregning til den kommunale låntagning med deponering til følge, svarende til lejemålets ejendomsvurdering. Midlertidige aftaler om leje af lokaler, der kun gælder inden for et regnskabsår, kræver dog ikke deponering. Økonomi- og Indenrigsministeriet er i gang med at modernisere låne- og deponeringsreglerne, således at kortvarige tidsbegrænsede lejemål i op til 3 år vil være deponeringsfritaget. Moderniseringen af låne- og deponeringsreglerne forventes lovmæssigt godkendt primo Industrivej 14, Auning er ifølge den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2012 på 1,6 mio. kr. og består af værksted, beboelse og carport. Det er værksted på 550 m 2 på nær 80 m 2, der påtænkes lejet. Værkstedets vurdering kan særskilt opgøres til kr., heraf udgør lejemålets værdi kr., som skal deponeres eller modregnes i kommunens låneadgang, såfremt der bliver tale om et permanent eller længerevarende lejemål. Det kan oplyses, at udviklingspuljens uforbrugte budgetbeløb den 28. oktober 2013 udgør 0,856 mio. kr. I overslagsårene 2015 og 2016 udgør puljens budgetgrundlag for hvert af årene 2,220 mio. kr. Udmøntning fra puljen resulterer i en budgetomplacering inden for eget udvalg og har ingen konsekvenser for servicerammen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. Kultur- og udviklingsudvalget bevilger et tre-årigt tilskud i til foreningen bag Kulturværksted Auning på 0,130 mio.kr. årligt fra udviklingspuljen med første bevilling fra de restende i udviklingspuljen

42 2. Tilskuddet til Kulturværksted Auning tilbageføres udviklingspuljen, såfremt foreningens drift af kulturværkstedet ophører inden for den 3-årige periode. 3. Kulturværksted Auning evalueres efter 2 år m.h.p. en langsigtet løsning, hvis der er et tilstrækkeligt behov for en sådan. 4. Vedtægterne for foreningen godkendes. 5. Kultur- og udviklingsudvalget drøfter arbejdsgruppens forespørgsel om kommunen ønsker en plads i bestyrelsen for Kulturværksted Auning. Bilag: 1 Åben Kulturværksted Auning.pdf /13 2 Åben Vedtægter /13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Kultur- og udviklingsudvalget tiltræder indstillingen. Vedrørende punkt 5 anbefaler kultur- og udviklingsudvalget, at kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant til bestyrelsen for en 2- årig periode. Beslutning i Økonomiudvalget den Ad punkt 1) Økonomiudvalget indstiller, at det tre-årige tilskud fastsættes til 0,150 mio. kr. årligt finansieret som indstillet af kultur- og udviklingsudvalget. Økonomiudvalget tiltræder indstillingens punkt 2,3 og 4. Ad punkt 5) Økonomiudvalget indstiller, at der ikke udpeges en repræsentant fra kommunalbestyrelsen. 39

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fælleshuset i Holbæk Efter udvalgsmødet afholdes der informationsmøde om flygtninge i Holbæk Forsamlingshus kl. 17.00-18.30. Dato: Tirsdag den 5. april

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 27. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

REFERAT. Lederforum. Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa. Dato: Onsdag den 13. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Lederforum. Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa. Dato: Onsdag den 13. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Lederforum REFERAT Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 13. november 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 20. september 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 3. september 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 14. november 2013 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Høringssvar fra Resume af indhold Forslag til ændringer Sundhedsafdelingens kommentarer

Høringssvar fra Resume af indhold Forslag til ændringer Sundhedsafdelingens kommentarer SU-02 Bilag 2: Resume af høringssvar på Sundhedspolitikken 2008 Høringssvar fra Resume af indhold Forslag til ændringer Sundhedsafdelingens kommentarer Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 12. juni 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 14, Allingåbro Dato: Mandag den 28. oktober 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte Dalgaard (F)

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 10. august 2016 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne- og ungedirektør Finn Byrialsen

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 10. juni 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget, samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 07/2011 Sted : Gæstekantinen, rådhuset i Grenaa Dato : 21. september 2011 Start kl. : Slut kl. : 11.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 07/2011 Sted : Gæstekantinen, rådhuset i Grenaa Dato : 21. september 2011 Start kl. : Slut kl. : 11. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 07/2011 Sted : Gæstekantinen, rådhuset i Grenaa Dato : 21. september 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 17. august 2016 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 16. januar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl. 14.00 15.00

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere