Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalgets ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag - drift (1000. kr.) Nr. Forslag Udvidelse af målgruppen for rehabiliteringsindsats AMU 1 AMU 2 AMU 3 AMU 4 Koordinator til tværgående indsats: Førtidspensions- og fleksjobreform Tværgående personaleressourcer til førtidspensions- og fleksjobområdet Kompetenceudvikling af medarbejdere i tværgående indsats AMU 5 Nytteaktivering Forslag i alt Arbejdsmarkedsudvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 Effektivisering Servicereduktion Omstilling Befordringsgodtgørelse til 100 x AMU 1 kontanthjælpsmodtagere AMU 2 Rikova: Reduktion pga. mindreforbrug 55 x Forslag i alt 155 Type Høringsbemærkning i OMU den 28. februar 2013: Der var en bemærkning om, at man ift. ønske om kompetenceudvikling på beskæftigelsesområdet vurderer om midlerne er til stede ift. de eksisterende uddannelsesbudgetter. 1

2 Driftsønsker Forslagsstiller Forslag 1 Bevilling Styringsområde (politikområde) Social- og sundhedsforvaltningen Udvidelse af målgruppen for rehabiliteringsindsats (Tidl. Koordineret parallelindsats) Udvalgsbevilling/pulje Beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Øget volumen i tilbud Personaleressourcer Samlet nettoændring ½ ½ ½ ½ Beskrivelse af forslaget Der foreslås en fortsat udvidelse og styrkelse af den tværgående indsats for borgere med problemer udover ledighed, med det formål yderligere at begrænse tilgangen til permanent offentlig forsørgelse. Rehabiliteringsindsatsen blev etableret i 2012 for kontanthjælpsmodtagere. På budget 2012 blev bevilget i alt årligt til at sikre volumen i indsatsen, for at kunne dække behovet for bl.a. fysisk træning, livsstilsamtaler m.v. til de borgere, der deltager i indsatsen. Formålet er at styrke borgerens personlige og almene kompetencer for at øge deres mulighed for selvforsørgelse og dermed mindske tilgangen til bl.a. førtidspension. Succeskriteriet er ikke helbredelse, dette ligger i sundhedsområdet, men at øge borgernes evne til at mestre deres livsvilkår og dermed øge deres mulighed for selvforsørgelse. Der kan allerede nu i 2013 ses en begyndende effekt i form af en faldende tilgang til permanent offentlig forsørgelse, som er større end i sammenlignelige jobcentre. Faldet forventes at fortsætte fremover. Det er fortsat væsentligt at kunne udvide målgruppen for rehabiliteringsindsatsen til også at omfatte de af jobcentrets øvrige ydelsesmodtagere, som erfaringsmæssigt er fødekæde til fleksjob og førtidspension, som bl.a. sygedagpengemodtagere samt borgere tilknyttet børn & familie, bl.a. under psykiatriområdet. Der søges derfor om yderligere midler til dækning af øget behov for koordinering af den tværgående indsats samt til selve indsatsen, herunder såvel af flere pladser i eksisterende tilbud som iværksættelse af tilpassede relevante tilbud til borgerne i den forebyggende indsats. Serviceniveauet vil som udgangspunkt være uændret, men flere borgere vil modtage en helhedsorienteret indsats og vil opleve øget kvalitet i indsatsen på grund af en bedre koordination imellem de enheder, der varetager borgerens sagsområder. Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v. Indsatsen ligger i forlængelse af og støtter op om de godkendte mål for beskæftigelsespolitikken samt om den igangværende rehabiliteringsindsats (Tidl.: Koordinerede parallelindsats) i social- og sundhedsforvaltningen. 2

3 Forslagsstiller Forslag 2 Bevilling Styringsområde (politikområde) Social- og sundhedsforvaltningen Koordinator til tværgående indsats: Førtidspensions- og fleksjobreform Ny udvalgsbevilling Beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Koordinator til tværgående indsats Samlet nettoændring Beskrivelse af forslaget En koordination mellem enheder er en forudsætning for at kommunen kan tilbyde den lovpligtige koordinerede indsats i forbindelse med den nugældende lovgivning på beskæftigelses-, sundheds-, og myndighedsområdet. Derudover vil kommunen skulle etablere og koordinere et samarbejde med sundhedsregionens kliniske funktion og den lægefaglige koordinator for de borgere, der behandles i rehabiliteringsteamet for fleks- og førtidspension. Den overordnede koordination af den tværgående indsats internt i kommunens afdelinger og eksternt ift. centrale og regionale instanser er en ressourcekrævende opgave, som ikke kan rummes med de nuværende personaleressourcer i social- og sundhedsforvaltningen. Koordinatoren forankres i jobcentret, men funktionen skal udmøntes i tilknytning til sundheds- og myndighedsområdet samt den øvrige del af kommunens relevante forvaltninger, herunder Børn og Familie samt UU. Ønsket er en udvidelse af nuværende personaleressourcer, da det vurderes, at opgaven med koordination af førtidspensions- og fleksjobreformen mellem jobcenter, sundhed, myndighed og den kliniske funktion i sundhedsregionen ikke kan løses med de nuværende personaleressourcer. Serviceniveauet vil som udgangspunkt være uændret, men vil opleves øget på grund af den tværgående sagsbehandling i temaet og på grund af koordinationen imellem de enheder, der varetager borgerens sagsområder. Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v. Indsatsen ligger i forlængelse af og støtter op om de godkendte mål for beskæftigelsespolitikken , samt sikrer implementeringen af den lovpligtige udmøntning af førtidspensions- og fleksjobreformen. 3

4 Forslagsstiller Forslag 3 Bevilling Styringsområde (politikområde) Social- og sundhedsforvaltningen Tværgående personaleressourcer til førtidspensions- og fleksjobområdet Ny udvalgsbevilling Beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Tværgående personaleressourcer Samlet nettoændring ,5 4,5 4,5 4,5 Beskrivelse af forslaget Som følge af førtidspensions- og fleksjobreformen er der sket en omstrukturering og organisationstilpasning internt i jobcentret samt i social- og myndighedsområderne. Dels er der oprettet et tværgående team, dels vil der komme et stigende antal borgere i ressourceforløb, som hidtil er gået direkte på førtidspension, og endelig vil der komme et stigende antal fleksjobbere, som har ret til et fleksjob med varierende timetal. Til fleksjob-området har regeringen afsat en pulje til aflønning af fleksjobambassadører. De øvrige opgaver skal indtil videre løses inden for kommunens egne rammer. Det tværgående rehabiliteringsteam for førtidspensions- og fleksjob består af repræsentanter for beskæftigelse-, social-, sundhed-, den regionale kliniske funktion, undervisning (efter behov), en koordinerende sagsbehandler samt den aktuelle borger i den enkelte sag. Rehabiliteringsteamets drift samt opgaver er lovmæssigt fastsat og der stilles omfattende krav til teamets sagsbehandling, samt til øvrige opgaver under reformens områder. Teamet skal fra 1. januar 2013 behandle samtlige sager, der forventes indstillet til førtidspensions- og fleksjob, og der forventes en omfattende mødeaktivitet. Disse aktiviteter ligger ud over omfanget af den hidtidige sagsbehandling på området. Der vil derfor være behov for ekstra tværgående personaleressourcer til fleks- og førtidspensionsområdet til at varetage sagsbehandling, administration, drift af teamet på tværs internt i kommunens afdelinger og eksternt ift. regionen. Jobcentret har udarbejdet en oversigt over forventede mindre- og meropgaver som følge af reformen. Opgaverne vil skulle varetages henholdsvis i jobcentret, dels i sundhed og i myndighed. Oversigten viser, at meropgaverne ved etablering og drift af reformen vil svare til 3 årsværk i jobcentret, 1 årsværk på sundhedsområdet og ½ årsværk på myndighedsområdet. Det bemærkes, at opgørelserne er foreløbige estimater, idet det faktiske ressourcetræk er skønnet ift. tidligere års bevillinger på førtidspensions- og fleksjobområdet. Det ekstra ressourcetræk er beregnet ud fra dels merarbejdet i rehabiliteringsteamet, den øgede tid til koordination af borgernes forløb mellem enheder, og det, at en væsentlig del af de borgerne, som tidligere ville være gået direkte på fortidspension, nu skal tilbydes ressourceforløb og opfølgning i op til 5 år. Dette vil medføre en stadigt stigende sagsmængde med flere og flere borgere i forløb igennem de kommende 5 år. KL forhandler i øjeblikket om kompensation til kommunerne, for de meropgaver der pålægges kommunerne i forhold til rehabiliteringsteamet og ressourceforløbene. Såfremt der opnås en aftale om kompensation på DUT midlerne, vil forslaget falde bort. Serviceniveauet vil blive øget, da et stigende antal borgere vil skulle deltage i opfølgning og få tilbud om ressourceforløb. Desuden vil der ske en kvalitativ ændring af borgernes forløb på grund af den tværgående sagsbehandling i teamet og på grund af den øgede koordination imellem de enheder, der varetager borgerens sagsområder. 4

5 Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v. Indsatsen ligger i forlængelse af og støtter op om de godkendte mål for beskæftigelsespolitikken , samt sikrer implementeringen af den lovpligtige udmøntning af førtidspensions- og fleksjobreformen. 5

6 Forslagsstiller Forslag 4 Bevilling Styringsområde (politikområde) Social- og sundhedsforvaltningen Kompetenceudvikling af medarbejdere i tværgående indsats Ny udvalgsbevilling Beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Kompetenceudvikling af medarbejdere i tværgående indsats 350 Samlet nettoændring Beskrivelse af forslaget Kompetenceudvikling af medarbejderne er en forudsætning for at tilbyde kvalitet i den lovpligtige koordinerede indsats i forbindelse med den nugældende lovgivning på beskæftigelses-, sundheds-, og myndighedsområdet. Metoden i indsatsen vil være en motiverende eller coachende tilgang hvor borgeren bringes til at tage ansvar for egen situation, ser et formål med øget selvforsørgelse og selv sætter et mål for egen udvikling. Til dette formål foreslås et forløb med intern kompetenceudvikling for samtlige relevante medarbejdere i jobcentret og i dele af social- og sundhedsforvaltningen. Serviceniveauet vil som udgangspunkt være uændret, men vil opleves øget på grund af den tværgående sagsbehandling i temaet og på grund af koordinationen imellem de enheder, der varetager borgerens sagsområder. Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v. Indsatsen ligger i forlængelse af og støtter op om de godkendte mål for beskæftigelsespolitikken , samt sikrer implementeringen af den lovpligtige udmøntning af førtidspensions- og fleksjobreformen. 6

7 Forslagsstiller Forslag 5 Bevilling Styringsområde (politikområde) Social- og sundhedsforvaltningen Nytteaktivering Ny udvalgsbevilling Beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Sparede ydelser m.v Projektudgifter konto Samlet nettoændring ½ Beskrivelse af forslaget (Resumé) Med udgangspunkt i de gode erfaringer der er høstet i bl.a. Aalborg, Aarhus, Odsherred og Guldborgsund, hvor op mod hver tredje potentielle kontanthjælpsmodtagere under 30 år vendes i døren, forslår Jobcenter Ringsted at iværksætte målrettede straksaktiveringsforløb, møntet på jobklare kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Jobcentret vurderer, at tilbud om nytteaktivering kan bidrage til at vende unge jobklare kontanthjælpsansøgere i døren og motivere dem til at søge over i uddannelsessystemet eller ud på det ordinære arbejdsmarked, fremfor at være på kontanthjælp. Projektet foreslås gennemført som et tværgående projekt, hvor jobcentret er tovholder på projektet og står for visitation af og opfølgning på borgere i projektet, men selve de etablerede nytteaktiveringsprojekter vil blive oprettet i andre forvaltninger som f.eks. Teknisk Forvaltning eller Sundhedsforvaltningen. Nytteaktiveringen forventes planlagt med opstart 1. januar Regeringen har netop i februar 2013 offentliggjort et udspil til kontanthjælpsreform, hvor det foreslås, at jobklare voksne (over 30 år) og unge med uddannelse (under 30 år) fremover skal tilbydes nytteaktivering efter 6 måneders ledighed, mens unge uden uddannelse skal have fokus på at få en uddannelse. På denne baggrund må der i forslaget tages forbehold for kommende aftaler og folketingsvedtagelser af bl.a. reformen af kontanthjælpsområdet, en eventuel ny refusionsmodel, etc. Disse reformer kan hver i sær og særligt tilsammen spille ind og påvirke de beregnede gevinstmuligheder ved den foreslåede nytteaktivering. Projektet forudsættes opstartet pr. 1. januar 2014 i forbindelse med en forventet ikrafttrædelse af en kontanthjælpsreform, og forventes at give en besparelse dels på kontanthjælpsydelsen og dels på ½ årsværk i 2017, hvor der vil være sket en reduktion af antallet af kontanthjælpsmodtagere. Der er forudsat ansættelse af tre projektmedarbejdere og 60 pladser til borgere i projektet. Projektet sættes samlet til at give kommunen en nettobesparelse på i perioden Bevillingen til projektet skal omfatte de angivne projektudgifter for hvert enkelt år, mens besparelsen indhentes på en reduktion i udbetalte ydelser. Det bemærkes, at beregningen er udført på hele år. Med en senere start end 1. januar vil udgifter og sparede ydelser ændres tilsvarende. Serviceniveauet for såvel ledige som borgere generelt vil som udgangspunkt blive øget på grund af værdien af den udførte nytteaktivering, samt af udvidelsen af det lovpligtige tidspunkt for- og varigheden af aktiveringstilbud til målgruppen. Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v. Indsatsen ligger i forlængelse af og støtter op om de godkendte mål for beskæftigelsespolitikken , samt sikrer implementeringen af den forventede kommende lovpligtige udmøntning af kontanthjælpsreformen. 7

8 8

9 Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Arbejdsmarkedsudvalget Fagudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Forslag Befordringsgodtgørelse til kontanthjælpsmodtagere Styringsområde (politikområde), Beskæftigelsesområdet bevilling Udvalgsbevilling Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Samlet nettoændring Samlet driftsændring Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Budgettet for befordring blev reduceret i 2012 med til kr. 1,84 mio.kr. Forbruget i 2012 var på 0,85 mio. kr. for jobcenter og ungeenhed til sammen. Der er i 2013 afsat 1,9 mio. kr. til befordringsgodtgørelse efter 83. Forslagets indhold Reduktion af bevillingen. Ydelsen er en kan-ydelse, som ikke gives i alle kommuner. Det er byrådets kompetence at beslutte om borgerne skal kunne modtage godtgørelse af befordringsudgifter på op til 1000 kr. mdl. under aktivering inden for og uden for kommunegrænsen. Der er flere årsager til det store mindreforbrug i 2012: Dels blev der i en periode indført krav om dokumentation for befordringsudgifter, hvilket afholdt en del borgere fra at søge tilskud til befordring, og dels var der uklarhed om reglerne for administration af løntilskudspladser, hvilket medførte en nedgang i aktiveringen og dermed nedgang i behovet for befordringstilskud. Der blev i 2012 fastsat nye regler for administration af befordring og en ny fordelingsnøgle af løntilskud, og målgruppen for ordningen er i 1. halvår 2013 udvidet med borgere med ret til særlig uddannelsesydelse (Borgere, der har opbrugt retten til a-dagpenge). Forbruget på området forventes derfor at stige i Der har imidlertid gennem adskillige år været et mindreforbrug på området, i 2012 var mindreforbruget på ca. 1 mio. kr. Det vurderes således, at der fortsat vil være et mindreforbrug i 2014, om end i mere begrænset omfang, og at den foreslåede reduktion på kr. kan rummes i budgettet uden af forringe serviceniveauet. Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet, og behovet for befordringsgodtgørelse inden for kommunegrænsen forventes fortsat at kunne opfyldes. Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området Arbejdsmarkedsudvalgets budget udgør i alt 426,4 mio. kr. Forslaget svarer til knap 0,02 pct. samt til knap 0,6 pct. af serviceudgifterne. 9

10 Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling Arbejdsmarkedsudvalget Rikova: Reduktion pga. mindreforbrug Beskæftigelsesområdet Udvalgsbevilling Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Funktion(er) Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse Samlet nettoændring Samlet driftsændring Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Bevillingen til Rikova er på kr. og der var i 2012 et mindreforbrug på kr. Det anslås, at der ligeledes vil være et mindreforbrug i Forslagets indhold Reduktion af bevillingen på grund af mindreforbrug. Det vurderes at opgaverne ift. borgerne tilknyttet Rikova fortsat fuldt ud vil kunne opfyldes. Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet. Nøgletal/benchmarking Ikke relevant, da institutionen er specifik for Ringsted Kommune. Samlet budget for området Arbejdsmarkedsudvalgets budget udgør i alt 426,4 mio. kr. Forslaget svarer til knap 0,01 pct. samt til 0,3 pct. af serviceudgifterne. 10

11 11

12 12

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalgets driftsønsker April 2012

Arbejdsmarkedsudvalgets driftsønsker April 2012 Arbejdsmarkedsudvalgets driftsønsker April 2012 Drift Nr. [Hele 1.000 kr.] Arbejdsmarkedsudvalgets Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 AU A Koordineret parallelindsats 1.000 1.000 500 AU B Tidlig indsats

Læs mere

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Baggrund Københavns Kommune har en lang række forpligtelser i forhold til borgerne

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte

BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012 Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3 Informationsmøde den 14. juni 2012 Program Brug for alle et nyt initiativ Ved Beskæftigelsesregionen Formål med initiativet, elementerne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Investeringsforslag 2017

Investeringsforslag 2017 [1] Investeringsforslag Indledning Ved vedtagelsen af Tønder Kommunes budget for 2016 blev der afsat en investeringspulje på 2,8 mio. kr. i 2016 og 5,8 mio. kr. i. Investeringsstrategien skal ses i sammenhæng

Læs mere

Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet

Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet Tabel 1: Skattefinansieret drift Arbejdsmarkedsudvalget Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. Budget 2011 Regnskab 2011 1. Arbejdsmarkedsudvalg 390.490 389.066 1.424 1 Beskæftigelse 390.490 389.066

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument NOTAT ØDC Økonomistyring 21-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19.

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19. Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion Oplæg ved Anne Thuen, den 19. december 2012 Disposition Kort om baggrund for reformen Indholdet i reformen

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 1 Projektnavn Øget virksomhedsvendt aktivering i Ressourceforløb Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 05.58.82 Aftaleenhed Fagsekretariat Social

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål til besvarelse efter reglerne om 10 dages forespørgsel:

Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål til besvarelse efter reglerne om 10 dages forespørgsel: Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Byrådets medlemmer Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten om førtidspensions- og fleksjobreform Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af

Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side 1010-01 Fast track sygemeldte 2 1010-05 Partnerskab for job og vækst 5 1010-04 Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne 8 1010-03 Reduktion af jobrotation

Læs mere