Ballerup Kommune OPFØLGNING PÅ AFTALE OM BUDGET 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Kommune OPFØLGNING PÅ AFTALE OM BUDGET 2013"

Transkript

1 Ballerup Kommune OPFØLGNING PÅ AFTALE OM BUDGET 2013 Aftale nr. Overskrift Primær ansvarlig direktør/ leder Status for realisering 2. Budget 2013 økonomiske målsætninger og strategi 2.1 Generelle målsætninger og strategi sor/jvj (1.opfølgning):Første budgetopfølgning april Med første budgetopfølgning 2013 holdes fortsat den økonomiske strategi, om end den samlede forventede opdrift i særligt sætter strategien under pres med 14,5 mio. kr. Beskæftigelsesområdet og boligstøtten giver en samlet opdrift på 11,9 mio. kr., forsinkelse i implementering af sparekatalog 4,6 mio. kr., demografi 1,0 og øvrige områder -3,0 mio. kr. Hertil skal ligges en varsling af opdrift på tilbud til voksne med særlige behov på mio. kr. Overførslerne fra 2012 til 2013 blev 39,6 mio. kr. fordelt på udskudte leverancer 12 mio. kr. og institutionerne med 27,6 mio. kr. Ift. servicerammen forventes en mindre overskridelse som ikke forventes at give problemer i relation til Budgetlovens sanktionsmuligheder. Halvårsregnskabet udfordrer isoleret set den økonomiske strategi, da overskuddet på de løbende poster er mindre end det opstillede pejlemærke. Det væsentligste pejlemærke er imidlertid likviditeten, og den forventes at være lidt større i 2017 end strategien tilsiger, er nødvendig, når der er taget højde for den særlige reservation.

2 Resultatet af halvårsregnskabet viser samlet set en opdrift på 16,4 mio. kr., som kommer fra beskæftigelsesområdet og voksenhandicapområdet, mens lavere lønstigninger end forventet trækker den modsatte vej. Ift. servicerammen forventes en mindre overskridelse som ikke forventes at give problemer i relation til Budgetlovens sanktionsmuligheder. 2.2 Udmøntning af de to puljer fra kommuneaftalen, jf. den politiske aftale af 20. juni Pulje til løft på sundhedsområdet (2,6 mio. kr.) mvm/inkr (1.opfølgning):Udmøntning af kronikermidlerne er besluttet SFU-møde i december Pt. er Kronikerplanen i høring og ventes forelagt politisk i marts-april. Puljen understøtter opgaveløsningen i relation til de politiske målsætninger i Kommunekontaktrådet (KKR) vedr. udmøntningen af Det Nære Sundhedsvæsen. Der er således etableret et tværfagligt ledelsesforum, der har som opgave at sikre sammenhæng og fremdrift indenfor udmøntningsplanen vedr. den ældre medicinske patient, psykiatrien, kronikerområdet samt forebyggelsesområde. Opgaven er yderligere markeret med regeringsudspil vedr. sundhedsområdet i maj 2013, og kommer evt. til at indgå i økonomiaftalen for Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud (4,3 mio. kr. i 2013) eimo/ubk (1.opfølgning):Regeringen og KL har aftalt at Ballerup Kommune tildeles 4,3 mio.kr. til bedre kvalitet i dagtilbud. I budgetaftalen er det besluttet at fjerne forslag til besparelser og anvende den resterende del af puljen til sprogindsatser for børn i dagtilbud. Socialudvalget har besluttet at tildele disse midler til institutionerne i skoledistrikter baseret på et socialt indeks. Efterfølgende er der nedsat en tovholder-gruppe der

3 skal sikre at midlerne bliver omsat til konkret praksis. Midlerne er udmøntet som beskrevet, og der er ikke mulighed for at følge op på effekterne endnu. De første af indsatserne fremlægges ved Dialogfællesskaber den 18. september. En mere detaljeret beskrivelse forelægges på socialudvalgets møde i november. 3. Tværgående og innovative projekter 3.1 Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år eimo/ubk (1.opfølgning):Dette tværgående projekt har det mål, at børn og unge i Ballerup Kommune vokser op og får de færdigheder, der er nødvendige for at leve godt liv. Den konkrete udmøntning består af tre delprojekter: Fremtidens dagtilbud, Fremtidens folkeskole og Fremtidens ungeindsats. Fremtidens dagtilbud: Arbejdet hermed er igangsat. Fremtidens folkeskole: Er igangsat og projektorganisering er på plads. Projektet er nu i en fase, hvor det primære fokus er at undersøge sammenhængen mellem kvalitet, visionen skole med vilje og skolestruktur. Forventes afsluttet i foråret Fremtidens Ungeindsats: Arbejdet hermed er under planlægning. Der er igangsat en kvalitetsanalyse på skoleområdet, som fortsat er i en undersøgende fase og der er for nuværende en besøgsrunde hos forskellige interessenter i gang. Målet er at undersøge hvad der er det vigtigste i Skole med vilje set fra deres perspektiv. I møderne får skolebestyrelserne mulighed for at fortælle om, hvad de er optaget af i forbindelse forankring af Skole med vilje på deres skole, og hvilke udfordringer de oplever. Møderne med skolebestyrelserne forventes afsluttet i maj. Rammesætningen for visions- og innovationsprojektet Fremtidens Dagtilbud er godkendt af Socialudvalget og køre pt. efter

4 planen. Der er nedsat et udvalg A.U.D.I. udvalget, som er i gang med en undersøgelse af den fremtidige ungeindsats i Ballerup Kommune. Besøgene i forbindelse med kvalitetsanalysen på skoleområdet har tydeliggjort 10 temaer, som i løbet af efteråret bliver genstand for drøftelser i medarbejdergrupperne. Indsamling af fakta om skolerne er påbegyndt. Innovationsbureauet Futu er koblet på Fremtidens Dagtilbud. Der har været afholdt tre workshops, hvor ledere, medarbejdere, brugere og borgere er kommet med input til fremtidens dagtilbud udfordringer og drømme. Futu vil efterfølgende udarbejde et inspirationskatalog. Udvalget ideer vil blive genstand for projekter i efteråret. AUDI-udvalget, som består af centercheferne fra C-BUR, C-SI, C-BB og C-SS arbejder med følgende temaer: 1. At udvikle en tværgående opfølgningsmodel for effekterne af indsatserne indenfor 0 25 års strategien. En ambitiøs målsætning der vil løbende det kommende års tid med involvering af ledere og nøglemedarbejdere i centrene 2. Afdække og beskrive et antal scenarier for hvordan der på ungeområdet på tværs i organisationen kan sikres den bedst mulige sammenhæng mellem organisering, kvalitet og indsats. Disse forelægges direktionen ultimo året. 3. Afdække AUDIs primære målgruppe og koordinere indsatserne således at organisationens samlede ressourcer anvendes mest effektivt og efter en samlet plan 3.2 Aktivt medborgerskab vi sætter fokus på retten til og mulighederne for at bidrage Frivillighed Ballerup Kommune aner- mvm/inkr (1.opfølgning):Frivillighedsområdet er fremtrædende i en lang

5 kender og gør det attraktivt at gøre en frivillig indsats række aktiviteter. På såvel handicap- og psykiatriområdet indgår samarbejdet med frivillige i de dialogbaserede aftaler. Der foregår en række aktiviteter i Sundhedshuset, bl.a. på kræftområdet. Generelt skønnes at være en god udvikling på området. Frivillighedsområdet er fremtrædende i en lang række aktiviteter. På såvel handicap- og psykiatriområdet indgår samarbejdet med frivillige i de dialogbaserede aftaler. Der foregår en række aktiviteter bl.a. på sundhedsområdet, herunder på, bl.a. kræftområdet. På ældreområdet forventes projektet Ensomt el. aktivt ældreliv at understøtte og synliggøre den frivillige indsats. Generelt skønnes at være en god udvikling på område, dog kan der i visse sammenhænge være udfordringer med at finde foreninger og/eller enkeltpersoner til at indgå i samarbejder. Dette ses bl.a. på psykiatriområdet. Frivilligrådet har gennemgået tilskud mv. på området, og der er sket justeringer i forhold til aktivitetsniveau mv Borgerinddragelse i udvikling af løsninger alle (1.opfølgning):C-BB vil som nyt center overveje i 1. Kvartal, om der er behov for yderligere udover kulturprojektet. I dette projekt vil borgerens individuelle udgangspunkt og dialog med borgeren, være centralt. I C-SS er der bl.a. projekter vedr. Recovery (Psykiatrien) og en undersøgelse af borgernes oplevelser i forbindelse med Aktivt hverdagsliv samt i Lean-projektet på plejecentrene. Borgere fra Grantoften har været inddraget i undersøgelsen om Det Gode Liv. Det har givet viden om, hvad der er vigtigt for borgerne i deres liv. I den følgende fase inddrages borgere sammen med fagprofessionelle, repræsentanter for de faglige organisationer samt politikere for at udfolde en række udvalgte ideer, der er opstået på baggrund af undersøgelsen, så der sidst på året kan tages stilling til egentlige projekter med henblik på redefinering af velfærd på de valgte områder.

6 I maj måned behandles bruger-pårørendepolitikken politisk og der udarbejdes en implementeringsplan for denne. Der påtænkes borgerinddragelse i forbindelse med organisationsændringer i hjemmeplejen og i forbindelse med mål for aktivitetscenteret på Solvej, men generelt afklares brugerinddragelse konkret i forhold til de enkelte sager, jf. pkt Desuden arbejder C-SS jf. sin dialogbaserede aftale md, hvordan brugerinddragelse metodisk kan/skal gribes an i forhold til de konkrete emner. C-BB har iværksat et projekt omkring kvalitet i beskæftigelsesindsatsen I dette projekt er borgerens individuelle udgangspunkt og dialog med borgeren, og der er særligt udviklingsprojektet på området Borgerinddragelse i de økonomiske prioriteringer mvm/inkr (1.opfølgning):Der har været indkaldt til borgermøder i forbindelse med tilpasninger på C-SS område. Borgerinddragelse, og hvordan den skal foregå besluttes konkret i forbindelse med de enkelte projekter, i forbindelse med den politiske behandling. Som første opfølgning Beskæftigelse og uddannelse mvm/olch (1.opfølgning):C-BB er i gang med at starte kulturprojektet op inden for jobcentret og Kompetencecentret, projektet har startskud i februar C-BB har iværksat projekt kvalitet i beskæftigelsesindsatsen, hvor ungeledighed og langtidsledighed er særlige temaer.

7 3.2.5 Hjælp til selvhjælp mvm/inkr (1.opfølgning):Hjælp til selvhjælp indgår i høj grad i en række aktiviteter, som er sat i gang jf. budgetaftalen, herunder: Aktivt hverdagsliv, recovery-projektet i Psykiatrien samt vil være et vigtigt element i forbindelse med indførelse af førtidspensionsreformen. Som første opfølgning Forebyggelse og udvikling i boligområder agg/lsc (1.opfølgning):I forlængelse af Nålestikprojektet er der 1. januar 2013 igangsat et 2-årigt boligsocialt projekt i Hede- Magleparken. KulturmetropolØresund projektet; Sæt kulturen i spil indledes i Hede-Magleparken 21. april under overskriften Sæt kroppen i spil. Projektet omfatter også en fotoudstilling med beboere og forskellige aktiviteter med dans i sommerferien. Den 14. maj afholdes boligselskabsmøde, hvor alle afdelingsbestyrelser er inviteret til at høre om fremtidssikring og forebyggelse i bolig-områder. Som et led i indsatserne overfor banderelateret kriminalitet gennemføres den 16. maj en tryghedsvandring i Skovlunde i samarbejde med Kriminalpræventivt Råd. Økonomiudvalget har iværksat et arbejde med at beskrive forslag til et muligt boligsocialt projekt i Skovlunde. Der skal sikres høj involvering i såvel projektfase som i implementering.

8 3.3 Udvikling af kommunale samarbejder Samproduktion af ydelser og bedre ressourceudnyttelse gennem samarbejde med andre alle (1.opfølgning):SU har på møde den 29. januar besluttet, at der iværksættes et systematisk samarbejde med private omkring velfærdsteknologi. Som første opfølgning Tværkommunalt samarbejde om hjælpemiddeldepotet mvm/inkr (1.opfølgning):Der pågår forhandlinger med Frederikssund og Egedal kommuner om samarbejde om fælles hjælpemiddeldepot. Som første opfølgning Fælles IT-Center for Furesø, Egedal og Ballerup sor/jmc (1.opfølgning):KMB traf 29.okt 2012 principbeslutning om etablering af fælles it-center med Egedal og Furesø Kommune. Udredningen foregår planmæssigt mod forelæggelse af endeligt beslutningsgrundlag maj-juni 2013 til etablering at nyt center Der er 10 arbejdende grupper. Afklaringer af serviceharmonisering og sikker drift er i fokus. MED organisationen er inddraget. Forberedelsen er styret af Egedal kommune, som har styregruppeformandsskabet og sekretariatet. Der er et tæt samarbejde/koordinering til kommunaldirektørerne i de tre kommuner.

9 3.3.4 Afprøvning af nye samarbejdsformer med den private sektor mvm/inkr Tre kommuner (Egedal, Furesø og Ballerup) er gået sammen om dannelsen af et fælles IT-drift og support fællesskab. Fællesskabet vil få adresse i Farum og er etableret 1.januar Den nye direktør for IT-Forsyningen I/S er Lars Henningsen. Lars har tidligere været forretningschef for Forretningscenter IT under Koncern Service i Københavns Kommune og havde der ansvaret for IT-service leverancen til kommunens ansatte. Han har desuden været Business Director i CSC Nordic samt leder i blandt andet Siemens Enterprise Communications, Oracle Danmark og IBM Danmark. Lars er ansat pr. 1. september C-ITD/Support og Drift overdrages dermed til et fælles IT- Forsyningscenter. Digitalisering er fortsat en enhed i Ballerup Kommune. (1.opfølgning):C-BB har i samarbejde med Løn og Personale og Miljø og Trafik startet en task-force, der fokuserer både på Ballerup Kommunes eget sociale ansvar (f.eks. løntilskudsplaceringer) og som også vil omfatte aktiviteter rettet mod jobcentrets samarbejde og service i forhold til private virksomheder. C-SS afsøger i forskellige sammenhænge samarbejde med private virksomheder og andre aktører. Der undersøges pt. mulighederne for jobmuligheder for personer med handicap og andre svage grupper i samarbejde med Samfundsinvestor. Desuden er et samarbejde om Livret 2,0 (om aktivering af borgerne i forbindelse med fremtidens madservice til ældre) i støbeskeen sammen med Dansk Design Center og Væksthus Hovedstaden. Som første opfølgning.

10 3.4 Stærk erhvervskommune med internationalt udsyn agg/lsc (1.opfølgning):Som forsættelse af Erhvervsworkshoppen 6. september, 2012 er udarbejdelse af forslag til en erhvervspolitik i gang. Det Rådgivende Erhvervspanel har løbende været inddraget og givet feedback på indsatsområder og vision. Erhvervspolitikken er klar til første behandling i Økonomiudvalget i februar Erhvervspolitikken er efter behandling i de øvrige fagudvalg godkendt i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts med henblik på offentlig høring. Der afholdes 30. maj en workshop for erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner om relevante handlinger til erhvervspolitikken. Efterfølgende udarbejdes handleplaner. 3.5 Grøn kommune med klar miljøprofil sor/kla (1.opfølgning):Klimatilpasningsplan er vedtaget og sendt i høring. Kommunen er blevet certificeret som Grøn Transport Kommune og der arbejdes i det hele taget med kommunens interne transport. Klimatilpasningsplanen er godkendt og det samme er klimaårsplan Innovationsprojektet om intern transport er godt i gang. Lige nu testet elbiler. Det grønne regnskab for 2013 er færdigt og viser, at Ballerup Kommune har nået målet om at reducere CO2 udslippet med 25%. 3.6 Udvikling af naturområder agg/lsc (1.opfølgning):Der er igangsat undersøgelse af mulighederne for at skabe sammenhæng og nemmere adgang til Haraldsmindeområdet fra Hede-Magleparken. Samarbejdet med

11 Hede-Magleparken om indhold og aktiviteter foregår sideløbende. Etableringen af støjvolden øst for Motorring 4 forløber planmæssigt og forventes færdig i løbet af Hjortespring Golfklub har fremsendt anlægsplaner til godkendelse og vil påbegynde udvidelsen af Marbækbanen snarest muligt. Madpakkehus, junglesti og naturlegeplads syd for Larsbjerggård er ved at blive færdigetableret. Projekt for oprensning af Svanesøen er tilsendt kommunen for myndighedsbehandling med henblik på gennemførelse af en oprensning i Der er skabt visuel sammenhæng til Haraldsmindeområdet fra Hede-Magleparken ved rydning af beplantning ud mod Sydbuen. Herefter skabes der i den sammenhæng nemmere adgang ved indsnævring af Sydbuen og etablering af overgang for gående og cyklende. Hjortespring Golfklub har påbegyndt udvidelsen af Marbækbanen og vil være færdige i Banen kan tages i brug i starten af Projekt for oprensning af Svanesøen er myndighedsbehandlet og oprensningen vil påbegynde i sommeren 2013 og være afsluttet ultimo Konkrete projekter 4.1 Et markant løft til Skovlunde Bymidte agg/lsc (1.opfølgning):Der er meddelt bevilling til gennemførelse af en arkitektkonkurrence. Med udgangspunkt i processen for Ballerup Bymidte er planlægningen af processen igangsat. Samarbejdet med lokalområdet om grundlaget for udviklingsplanen er påbegyndt. Indledningsvist har der været afholdt 2 succesfulde workshops med de unge i Skovlunde. I marts måned 2013 afholdes en stor workshop for alle borgere i Skovlunde.

12 I maj og juni måned 2013 afholdes en række workshops bl.a. gennemføres den store workshop for alle borgere i Skovlunde den 29. maj i Skovlunde Kulturhus. 4.2 Forskønnelse af bymiljøer med direkte borgerinddragelse sor/kla (1.opfølgning):Arbejdet påbegyndes i februar. Projektet er beskrevet og pengene er frigivet. Der har været afholdt borgermøder i 2 bydele. Fremmødet var pænt og engagementet stort. De øvrige møder vil blive holdt i maj og juni. 4.3 Ekstraindsats for cyklister og bymiljøer sor/kla Alle borgermøder er afholdt og der er valgt 4 projekter. Projektet har givet spændende erfaringer med borgerinddragelse. (1.opfølgning):Stier er gennemgået og udbudsmaterialet er under udarbejdelse. Der er givet en anlægsbevilling til opretning af en række fortove. Arbejdet er i gang. Der er vedtaget en cykelhandlingsplan. Der er bevilliget tilskud til etablering af 3 cykelsuperstiruter. 4.4 Solvej fremtidens kommunale aktivitetscenter sor/frj (1.opfølgning):Der er nedsat en projekt- og en styregruppe der, i samarbejde med arkitekt og ingeniør, har udarbejdet et skitseprojekt til behandling i fagudvalgene i marts. Skitseprojektet omhandler ombygning af de to eksisterende huse samt etablering af en mellembygning. Bygningsarbejderne påregnes opstartet inden sommerferien. Indretningen planlægges fleksibelt indenfor hver bygning. Basisbrugerne vil være Parkhuset, Krumtappen/Stedet, Ældreidrætten samt Åbenhal-projektet.

13 Arbejdet med indplacering af øvrige brugere vil foregå sideløbende. Skitseforslaget er efter behandling i fagudvalg, råd mm. godkendt på KMB s aprilmøde. Projektering og efterfølgende udbud igangsættes nu. Byggearbejderne igangsættes efter sommerferien med færdiggørelse i 1. kvartal Kulturhus Måløv agg/lsc (1.opfølgning):Der er på budget 2013 afsat 2,5 mio. kr. til Kulturhus Måløv. Kulturhuset skal udvides med et selvstændigt møde-, foredrags- og udstillingsrum, hvorved kulturhuset kan fungere som et lokalt centrum for borgernes kunstneriske aktiviteter og egne kulturelle oplevelser. Proces: Planerne for udvidelsen af Kulturhuset og udformning af udearealerne blev afstemt med biblioteksledelsen i efteråret -12. Da den påtænkte placering og udformning afviger fra den gældende lokalplan, forelægges disse afvigelser for TMU i marts, hvor de ventes godkendt. De foreløbige skitser er forelagt for lederen af Kulturhus Måløv som orienterer brugerrådet 30. januar. I foråret udarbejdes et skitseprojekt som forelægges politisk inden projekteringen igangsættes. Byggeriet forventes opstartet i tredje kvartal -13. Som første opfølgning. 4.6 Det åbne bibliotek agg/lsc (1.opfølgning):Med henblik på videre at styrke arbejdet med innovation og nye løsninger og tilbud skal der i kulturhusene i Skovlunde og Måløv Etableres det åbne bibliotek i Herved øges åbningstiden forventeligt fra 24 ugentlige timer til omkring 60 timer hvert sted. Der er udarbejdet ansøgning til direktionen om finansiering til tiltaget, der anslås at koste 1,5

14 mio. kr. i etablering og kr. i årlige driftsudgifter, via de centrale Innovationsmidler. Det er foreslået/behandlet, at tiltaget finansieres med 1,5 mio. kr. via rullede, uforbrugte midler på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme for Realiseringen forventes igangsat 3. kvartal Fritidstilbud i Rugvænget eimo/ubk (1.opfølgning):Et innovationsprojekt der skal sikre et fritidstilbud, der er tættere på de unges boligområde end tilfældet er i dag. Der er afholdt et innovationsmøde, med det formål at få alle gode forslag på banen. Forvaltningen er nu i den fase hvor forslagene uddybes og undersøges for deres praktiske gennemførelse. Et forslag til håndtering at fritidstilbud i Rugvænget er undervejs til udvalgsbehandling. I forslaget er beskrevet en indsats, som kan igangsættes i løbet af foråret og et projekt, der har et mere langvarigt sigte. Indsatsen er igangsat. Det er endnu for tidligt at foretage en opgørelse over de unges interesse for projektet. Klublederen deltager på kommende KFU- møde og fortæller om de tidligste erfaringer 4.8 Effektivisering og digitalisering mvm/inkr (1.opfølgning):C-BB har iværksat aktiviteter inden for digitaliseringsområdet og kanalstrategien, og samarbejder med øvrige centre om nye besluttede services, der skal løses i kontaktcentret/callcentre. C-SS skal i den kommende periode aftale services, der skal løses i kontaktcentret/callcentret.

15 Som første opfølgning. 4.9 Øget politisk fokus på underretninger i sociale sager eimo/ovr (1.opfølgning):Center for Børne- og Ungerådgivning er ved at systematisere og udvikle sin praksis på områdets underretninger. Der vil blive forelagt en sag til de relevante politiske udvalg herudfra. C-BUR har fokus på underretninger vedr. børn og unde og forbereder sig aktuelt på den kommende lovændring, som træder i kraft d Lovændringen betyder bl.a. at vi som Kommune skal forholde sig til/vurdere enhver underretning inden for 24 timer, og at der i forbindelse med vurderingen skal andre øjne på sagen, hvis der er tale om en i forvejen eksisterende sag. Aktuelt registreres alle underretninger i et skema med angivelse af underretter, hvem den omhandler, hvad den omhandler, om det er en ny eller en kendt sag, om kvittering er sendt og hvilke tiltag udover partshøring - underretningen har medført. Pr forventes ny organisering af Familieteamets arbejde at træde i kraft en organisering som bl.a. vil betyde oprettelse af en visitation/front, hvis opgave det blandt mange andre vil være at modtage, registrere og forholde sig til samtlige underretninger, som modtages i C-BUR. Orientering til Socialudvalget om underretninger modtaget i perioden 1.2. medio maj 2012 er under udarbejdelse. Ny organisering af Familieteamets opgaver træder i kraft Alle underretninger vil fremover tilgå Fronten til registrering og vurdering. Orientering til Socialudvalget om underretninger modtaget i

16 perioden medio maj vil blive udarbejdet i januar 2014.

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

NOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016

NOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 NOTAT Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Baggrund Projektet omkring plejeboligplanen har i efteråret haft fokus

Læs mere

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms Udviklingsplan

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Tjæreborg....en by med energi

Tjæreborg....en by med energi 1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Børnehaverne Støvring Nord

Børnehaverne Støvring Nord Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Nord Bavnebakken, Bavnebakken 99, 9530 Støvring Skovhuset, Hermesvej 47, 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle

Læs mere

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger NOTAT- MAJ 2014 Omstilling af det specialiserede voksenområde (handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger Omstilling af det specialiserede

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Mål Forventning Mål Kommentar Mål Budget Mål Forbrug Involvering af civilsamfundet Behovet for et Frivillighedsforum skal afdækkes 6 0 0

Mål Forventning Mål Kommentar Mål Budget Mål Forbrug Involvering af civilsamfundet Behovet for et Frivillighedsforum skal afdækkes 6 0 0 Center for Borger Service Involvering af civilsamfundet 54 Behovet for et Frivillighedsforum skal afdækkes 6 CBS er tovholder i forbindelse med afdækning af behovet for et Frivillighedsforum. Målet følger

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Projektbeskrivelse Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Revideret d. 4. januar 2017 Børne- og Kulturforvaltningen Læring

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet Åbent punkt 7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 00.30.04P05-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 24-06-2015 2 Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 7

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Byrådets forebyggelsesstrategi

Byrådets forebyggelsesstrategi Byrådets forebyggelsesstrategi I forbindelse med Byrådets tiltræden er der sat fokus på at forebyggelse skal være et samlet, overordnet indsatsområde i Furesø Kommune i den kommende periode. En forebyggelsesstrategi

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Projektet med at effektivisere lokalplanprocedurer og plansager begyndte i 2011. type: Fagområde For at opnå et flow i arbejdet, så skal implementeringen

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

SOCIALUDVALGET BUDGET

SOCIALUDVALGET BUDGET BUDGET 2017-20 SOCIALUDVALGET BUDGET 2017-20 Dato Aktivitet 25. og 26. februar Økonomiudvalg og Direktion Budgetseminar Marts Hovedudvalget Orienteres om forslag til tids- og aktivitetsplanen for budget

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016.

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016. NOTAT RÅDHUSET Kultur, Miljø og Vækst Arbejdsmarkedsafdelingen Faglig konsulent: Henriette Darlie Dyring Sagsnr.: 15/33587 Dato: 31-01-2017/hdd Evaluering af Uddannelsesvisitationsnævnet - 2016 1. Indledning

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A) Kristian

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere