Alice Rasmussen. Formand for Rådet for socialt udsatte i Odense Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alice Rasmussen. Formand for Rådet for socialt udsatte i Odense Kommune"

Transkript

1 Årsrapport halvår 2015

2 Indhold Forord... 1 Rådets sammensætning... 3 Rådets arbejde... 3 Årets gang i rådet... 4 Høringssvar... 5 Områder som Udsatterådet følger... 7 Fortællinger fra året der gik... 8 Brugernes BaZar Studietur... 8 Hellestedet ved Sct. Hans kirke... 9 Folkemødet på Bornholm

3 Forord Forsiden af dette års rapport fra Rådet for socialt udsatte i Odense Kommune er et billede fra et etnisk spisested i København Muhabet, som rådet besøgte i forbindelse med årets studietur til København. Billedet er valgt, som illustration for Udsatterådets arbejde. Tekanderne er alle forskellige og symboliserer mangfoldigheden af mennesker, og de vilkår vi har hver især. Som min gamle svigermor altid sagde med forundring i stemmen: Der er ikke èt menneske som et andet! Vi ved det, men vi glemmer det tit; at vi ikke har lige vilkår, at vi ikke alle har de samme forudsætninger, at vi ikke alle har held til at kunne leve et liv, som de fleste ønsker at gøre det. Udsatterådet er sammensat, så der er mulighed for løbende at følge med i, hvordan Odense Kommunes startegier og visioner føres ud i livet, og hvordan det opleves af de berørte grupper. Rådet er også sammensat, så vi har bedst mulighed for at få forskellig slags viden bragt i spil, og dermed har det bedst mulige udgangspunkt for at være en god dialogpartner og rådgiver i forhold til kommunen. I rådet er der repræsenteret viden fra brugerne, akademisk viden, viden fra de praktikere der arbejder i kommunen, samt viden fra de uddannelsesinstitutioner der uddanner de medarbejdere, kommunen ansætter til at arbejde inden for det sociale felt. Når man taler om, at det sociale arbejde skal være videns baseret, er det ofte synonymt med, at det skal være baseret på forskningsresultater. I Udsatterådet er udgangspunktet, at der skal være en dialog mellem de forskellige vidensformer, og at ikke mindst brugernes viden skal medinddrages, når der træffes beslutninger, det være sig individuelt, på gruppe- eller samfundsniveau. Rådet følger en lang række områder, og forsøger på den måde at holde Odense Kommune fast på de strategier og handleplaner, der er udformet med henblik på at forbedre vilkårene for socialt udsatte. Et af de områder, Rådet har fulgt, er statistikkerne vedrørende fattigdom i Odense. Der ligger undersøgelser fra henholdsvis 2011 og 2013, hvor den sidste undersøgelse viser, at antallet af fattige i Odense stiger, hvilket vi finder meget bekymrende. Da undersøgelsen først for kort tid siden og efter anmodning er tilsendt Rådet vil Rådets formelle reaktion komme senere. FN har besluttet et mål vedrørende fattigdom at den på verdensplan er udryddet i løbet af 2015 Det er en ambitiøs og måske umulig vision. Men en tilsvarende målsætning blot for Odense burde kunne lade sig gøre. En stigning er ikke acceptabelt. I årsrapporten forsøger vi at fortælle, hvor vi har lagt vores fælles kræfter de sidste halvandet år. Rådet har ved sin konstituering besluttet at forfølge to målsætninger. 1. Rådet for Socialt Udsatte i Odense skal forstærke det fælles ansvar for de svageste i Odense. 2. Rådet skal også være de udsatte gruppers talerør i forhold til blandt andet de kommunale indsatser på området. 1

4 Rådet har sat sig for at sætte et særligt fokus på behandlingstilbuddene til socialt udsatte, der både har et misbrug og en psykisk udfordring. Tilbuddene til denne gruppe er forankret enten i sundhedseller i det sociale system. En organisatorisk konstruktion som ofte gør det svært for den enkelte at få den bedste støtte og behandling, hvor man kan føle, at i stedet for at høre til to steder, falder man i mellem to stole. Rådet har besøgt Odense Kommunes eget tilbud Vista Balboa, et bo- og støttecenter, hvor man tager imod mennesker med svær sindslidelse og misbrugsproblemer, samt KABS, som er et behandlingstilbud for stofmisbrugere i København. Det er rådets opfattelse, at der vil være muligheder for at forbedre tilbuddene generelt til målgruppen, specielt med henblik på at forebygge de unges vej ind i misbruget. At være talerør for brugerne - de socialt udsatte - er et tungt ansvar, som løftes bedst med direkte menneskelig kontakt og dialog. Det er en tilbagevendende drøftelse i rådet, hvordan vi bedst gør dette. De flest af rådets medlemmer har daglig kontakt til målgruppen, men vi kunne ønske os at endnu flere henvendte sig direkte til rådet med forhold som Rådet kunne bringe i spil i forhold til forvaltningen og det politiske system. Det arbejder vi på. Der har gennem året været afholdt en række møder mellem formanden og forvaltningen, ligesom forvaltningen har været repræsenteret ved flere af rådets møder. Det har bidraget væsentligt til rådets vidensniveau, og vi takker derfor for den imødekommenhed, vi møder, når vi har brug for information om et bestemt område. Alice Rasmussen Formand for Rådet for socialt udsatte i Odense Kommune 2

5 Rådets sammensætning Rådet er bredt sammensat af repræsentanter fra lokale organisationer, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, brugerorganisationer og personligt udpegede med særlig indsigt i socialt udsatte levevilkår. Den brede sammensætning skal sikre, at der er så mange vinkler på dét at være socialt udsat som muligt. Der har allerede været en del udskiftning af medlemmer i løbet af rådets første år. Rådets medlemmer pr. 1. august 2015 Alice Rasmussen, Formand Peder Thyssen, Gadepræst, Næstformand Marianne Kragmann, leder af Cafe Paraplyen, KFUM Anna Larsen, Red Barnet Syddanmark Kaj Skjølstrup, leder af varmestuen i Nørregade, Kirkens Korshær Halil Özari, Community center Vollsmose Mette Guul, leder af Reden, KFUK Bo Skytte, SAND Birgit Boding, leder af Stoppestedet, Sind Kim Balsløv, overlæge Jørgen Hansen, University College Lillebælt Marie Louise W. Hartvigsen, Sektionschef i Bilka Rådet sekretariatsbetjenes af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Rådets arbejde Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for de socialt udsatte og sørge for, at de høres i den kommunale virkelighed og de mange beslutningsprocesser. Rådets formål og virke er nærmere beskrevet i rådets forretningsorden. Rådet for Socialt Udsatte blev nedsat af Rådmanden for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (tidligere Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen) i foråret Rådet holdt deres første konstituerende møde d. 26. maj

6 Årets gang i rådet Ordinære møder i rådet: 26. Maj september november januar 2015 Studietur: Rådet for Socialt Udsatte var på studietur d. 23. april 2015, hvor de besøgte KABS og Muhabet et værested for psykisk syge indvandrere. Øvrige aktiviteter: Rådet deltog med egen stand på Brugernes BaZar 2014 Rådet deltog i dialogmøde med det nationale Udsatteråd 3. og 4. juni 2015 Rådet deltog til nabohøringer angående hellestedet ved Sct. Hans Kirke Rådmedlem deltog i folkemødet 2014 Rådsmedlem deltog til VISO d. 2 december 2014 Formanden for Udsatterådet deltog i Folkemødet 2015 Formanden for Udsatterådet deltog i HABITACT d april. Planlagte aktiviteter Rådets ordinære møder afholdes 31. august og 26. november Rådet deltager med egen stand på Brugernes BaZar d. 26. august

7 Høringssvar Rådet har afgivet følgende høringssvar: Høringssvar vedr. regulering af rådighedsbeløb på 107 og 108 botilbud, september Social- og arbejdsmarkedsudvalgssagen Ved byrådsbeslutning 22/ blev der indført et minimumsrådighedsbeløb pr. måned for Odense-borgere i 107 (midlertidige) og 108 (varige) botilbud i Odense Kommune. Minimumsrådighedsbeløbet er det beløb, borgeren månedligt har til rådighed, når der er betalt kost, logi og vask. I november 2014 skulle udvalget tage stilling til en indstilling om, at minimumsrådighedsbeløbet skulle sænkes. Udsatterådets høringssvar Rådet forstår og anerkender ønsket om at motivere de unge til at flytte fra botilbuddet, men kan også forudse at en meget snæver økonomi måske kan virke kontraindiceret. Har den unge af økonomiske grunde ikke mulighed for at opbygge et godt fritidsliv og netværk, vil motivationen til at flytte i egen bolig blive mindre. Rådet vurderer, at de nye forslag til rådighedsbeløb er sat relativt lavt, hvis man sammenligner med landsbasis. Rådet foreslår derfor nogle højere minimumsrådighedsbeløb, end dem der er i det oprindelige oplæg fra forvaltningen. Betydningen af høringen Der blev lyttet til Udsatterådets anbefalinger, så minimumsrådighedsbeløbet blev højere end i det oprindelig oplæg. Høringssvar om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug, september Social- og arbejdsmarkedsudvalgssagen Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social stofmisbrugsbehandling efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveau og politiske målsætninger på området. Udsatterådets høringsvar Rådet ønskede, at kvalitetsstandarden blev skrevet i et mere lettilgængeligt sprog. Desuden havde rådet en række spørgsmål og forslag ift. samarbejdet med behandlingspsykiatrien, brugertilfredshedsundersøgelse, åbningstider og indsatsen for dobbeltdiagnosticeret. Betydningen af høringen Rådets anbefalinger til forbedret kommunikation indarbejdes i det efterfølgende formidlingsarbejde. Desuden har rådets bemærkninger givet anledning til en udvidet beskrivelse af 5

8 samarbejdet med behandlingspsykiatrien samt til en fastsættelse af mål for brugertilfredsheden. Anbefalinger og kommentarer fra rådet vedrørende udvidede åbningstider, bedre indsats for dobbeltdiagnosticerede samt mere konkret evalueringsproces løftes som en del af implementeringen af Strategi for mere Sundhed og mindre misbrug. Høringssvar om kvalitetstandard for krisecentret, januar 2015 Social- og arbejdsmarkedsudvalgssagen Odense Kommune skal hvert andet år udarbejde en kvalitetsstandard, der beskriver Krisecentrets tilbud. Krisecentret er en institution for voldsramte kvinder og deres børn. Udsatterådets høringsvar Det primære fokus i Rådets høringssvar har været de målgrupper, der ikke er omfattet af tilbuddet. Det er vigtigt for rådet, at det bliver overvejet og tydeliggjort, hvilke tilbud, der er til misbrugende kvinder og mænd i krise. Betydningen af høringen Det er efterfølgende i standarden beskrevet, hvilke alternative muligheder som mænd og misbrugende kvinder kan henvises til. Høringssvar om fremtidig bolig- og støtteindsats for sårbare unge, juni 2015 Social- og arbejdsmarkedsudvalgssagen Det indstilles, at tilgangen til sårbare unge fremadrettet er Housing First, herunder at de midlertidige boformer udfases og erstattes af et mere fleksibelt bolig- og støtteindsats. Housing. Housing First handler om hurtigt at få udsatte i bolig. Erfaringer med tilgangen både i Danmark og internationalt viser, at en tidlig boligløsning med relevant nødvendig støtte til livsførelse giver borgeren en forbedret livssituation samt sikre, at borgeren holder fast i boligen samt uddannelse eller beskæftigelse. Udsatterådets høringsvar Udsatterådet blev mundtligt hørt kort inden udvalgsbehandlingen. Rådet udtrykte en bekymring for, om de unge fik den rigtige og tilstrækkelige støtte, og at man som mindste mål burde følge meget tæt, hvordan det gik. Betydningen af høringen Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte indstillingen med en tilføjelse om, at forvaltningen skal give en status til udvalget efter 4 måneder, samt at forvaltningen skal være i dialog med Udsatterådet og SAND (De hjemløses landsorganisation). 6

9 Områder som Udsatterådet følger Udsatterådet interesserer sig for alle områder vedrørende udsatte, enten aktuelle forhold eller ved løbende at følge udviklingen på udvalgte områder Eksempler på aktuelle sager er eksempelvis at afgive høringssvar, deltage i borgermøder, i forskellige projekter, arbejdsgrupper, konferencer og lignende. Sideløbende med de aktuelle opgaver har Udsatterådet besluttet at følge udviklingen inden for følgende områder: De tal som Odense Kommune indberetter til det centrale informations- og analysesystem (CIAS) på relevante udvalgte områder for Odense, blandt andet boformsområdet. Behandlingsgaranti. Behandlingsgarantien til stof- og alkoholmisbrugsbehandlingen. Ungdomskriminalitet. De kriminalstatistikker som Børn- og Ungeforvaltningen udarbejder som grundlag for fokuspunkter i forhold til rekruttering af unge til udsatte sociale områder. Samarbejdet mellem politi, Jobrehabiliteringscenter og psykiatrien, kaldet PSP-samarbejde. Udviklingen i narkorelaterede dødsfald. Fogedudsættelser Hjemløsetælling Statistik vedrørende fattigdom Sociale indsatser på prostitutionsområder Opfølgning på udsattepolitikken Herudover er der som nævnt i forordet - sat et særligt fokus på dobbeltdiagnoser og de behandlingstilbud, der findes for mennesker, der både har en psykisk lidelse og et stofmisbrug. 7

10 Fortællinger fra året der gik I det resterende af rapporten vil der være en række fortællinger fra nogle af de ting, som Udsatterådet har været en del af i det forgangne år. I det følgende kan der læses om Brugernes BaZar 2014, Udsatterådets studietur, Hellestedet ved Sct. Hans kirke og Folkemødet Brugernes BaZar 2014 Det er blevet en tradition at Udsatterådet hvert år deltager i Brugernes BaZar, som er arrangeret at det landsdækkende Udsatteråd. Bazaren har de sidste 10 år været afholdt i Odense i Kongens Have. Gennem forskellige brugerorganisationer, væresteder m.fl. inviteres socialt udsatte fra hele landet til politisk dialog og fest. Hvert år har sit eget aktuelle tema, som drøftes både som en formel paneldebat, men også på de enkelte stande. Brugernes synspunkter bliver samlet sammen og indgår i det centrale Råds årsrapport. Udsatterådet i Odense har sin egen stand på BaZaren. Det er en rigtig god anledning til at komme i kontakt både med den enkelte bruger og med de forskellige interesseorganisationer. Temaet for 2014 var reformer på det sociale område. I den forbindelse blev formanden for Udsatterådet i Odense interviewet til Radio Fyn om unge og hjemløshed. Et felt hvor Odense har formået at afvige positivt i forholdt udviklingen andre steder i landet, hvor hjemløsheden stiger. Studietur D. 23. april 2015 besøgt Rådet for Socialt udsatte KABS KASA og Stjernevang, som beskæftiger sig med misbrugsbehandling af dobbeltdiagnosticerede. Rådet fik flere gode oplæg, om hvad stofmisbrug er, hvor udbredt dobbeltdiagnoser er, hvor komplekst et misbrug kan være, og hvordan det behandles og tackles hos KABS. Kommunernes Landsforening (KL): Undersøgelser viser, at op til 75 % af stofmisbrugerne og op mod 50 % af alkoholmisbrugere har psykiske lidelser ved siden af deres misbrug. 8

11 Derefter besøgte Rådet Muhabet, som er et værested for psykisk syge indvandrere. Her fik rådet et indblik i, hvordan et værested for psykisk syge, med et utal af nationaliteter, kan fungere i mere end 10 år uden en eneste voldelig episode. Muhabet betyder kærligt samvær og ordet findes på et utal af sprog. I 2014 fik Muhabet Trine Bryld Prisen for deres sociale indsats. Værestedet er projektfinansieret og den gratis mad og drikke, som serveres på stedet, stammer fra fødevarebanken i København. Der er derfor ikke nogen madplan eller lignende, da de ikke ved, hvad de får at lave mad af. Muhabet har den tilgang til brugerne, at muhabets ansatte og frivillige er værter og brugerne deres gæster. Det giver en respektfuld tilgang til hinanden, da de er lige som mennesker, og der ikke er nogen som har særlig myndighed eller lignende. Muhabet arbejder bevidst med gæsternes sanser, så der indtænkes, hvordan gæsten påvirkes af duften af mad, lydene af arbejdet og gæsterne i værestedet, smagen af den mad der serveres osv. Stedet skal være hjemligt og åbent for alle. Rådet takker alle de engagerede mennesker, som lod os få et indblik i deres hverdag, og deres indsats for at hjælpe socialt udsatte på kanten af samfundet. Hellestedet ved Sct. Hans kirke I forbindelse med omlægningen af Thomas B. Thrigesgade var der ikke mere plads til et hellested for de socialt udsatte i Odense foran Borgerservice på Skulkenborg. I løbet af 14 dage skulle der findes et andet sted at placere hellestedet, hvilket er en meget kort frist. Efter en god dialog med Sct. Hans kirke blev der indgået en aftale med kirken om at anvende et stykke græs ved den sydøstlige side af kirken. Tingene udviklede sig dog ikke så let, som først antaget. Selvom Odense Kommune arbejdede hurtigt, var der et stykke tid, hvor de socialt udsatte ikke havde et bestemt sted at være. Følgen var, at de opholdt sig over alt i og omkring Nørregade til stor belastning for alle. Da hellestedet så blev færdigt begyndte sommeren med en hedebølge. Det medførte mange brugere på hellestedet, til dels meget påvirkede og højtråbende. Desuden var der nogle narkobagmænd, som syntes, at det var et oplagt salgssted for hele Nørregade. Det skabte uro på hellestedet og i gaden. Og sidst, men ikke mindst, var der nogle naboer, forældre fra Marie Jørgensens skole og butiksdrivende, som følte sig meget generet af og utrygge ved hellestedet og dets brugere. 9

12 I den forbindelse indkaldte Odense Kommune til nabohøringer, hvor også Rådet for socialt udsatte blev inviteret med. Det var meget livlige møder med megen frustration og vrede. Det mundede ud i et møde, hvor rådmand Steen Møller deltog. Det blev igen en livlig debat, men med en yderst professionel måde at møde borgernes indvendinger på, så der kunne træffes beslutninger om tiltag, der kunne skabe den nødvendige ro og tryghed. Politiet patruljerede meget ofte på hellestedet, der blev sat kameraovervågning op, der blev oprettet en fast kontakt i Odense Kommune til at modtage klager, samt foretaget ting, så de socialt udsatte ikke kom i kontakt med skolebørnene. Ligeledes indgik Odense Kommune en aftale med et vagtselskab om at besøge hellestedet jævnligt. Alle disse tiltag, samt det lidt koldere vejr i august medførte, at der kom ro på. Mange, både indenfor og uden for Odense Kommune, blev meget klogere på, at der skal en god planlægning og de rigtige aktører til, for at flytte hellesteder for de socialt udsatte i det offentlige rum. Når der er vilje til det kan - og skal det lykkes at skabe plads til alle i vores by. Det skal tilføjes, at der 1. oktober 2014 blev åbnet et nye hellested i Enggade, som benyttes flittigt, samt at hellestedet ved Sct. Hans kirke med succes pr. 1. april 2015 er flyttet om bag ved Borgerservice. 10

13 Folkemødet på Bornholm 2015 Kort rapport fra formanden fra Rådet: Jeg var i år for første gang på folkemødet, som var meget spændende og ganske fredeligt på trods af stort politiopbud pga. den hollandske politiker Geert Wilders besøg. Der var ikke mindre end 2600 forskellige debatter, foredrag og happenings som man kunne vælge imellem. Overvældende. Det var meget svært at vælge, men også heldigt at der var meget, der set med mine udsatte briller nemt kunne vælges fra. Blandt mange tilbud valgte jeg: Det centrale Udsatteråds debat om gældsrådgivning Red Barnets høring om fattigdom SANDs happening om alt for tidlige dødsfald blandt udsatte (se billeder) En ung syrisk flygtnings historie om hvorfor og hvordan han var flygtet, En del debatter, jeg bare dumpede ind i, samt ikke at forglemme - en række politiske taler. Blandt tilhørerne i de debatter, jeg deltog i var der et meget stort engagement og meget viden. Jeg tog materiale med hjem om gældsrådgivning og en ny undersøgelse fra SFI om konsekvenser af at børn vokser op i fattigdom. Den bekræfter endnu engang at det har store konsekvenser, på uddannelsesniveau, arbejde og lønniveau senere i livet. De børn, der er vokset op i lavindkomstfamilier klarer sig markant dårligere end gennemsnittet. Analysen er sammenfattet kort og klart i en mindre tryksag, og Bupl og Red Barnet har på baggrund af analysen udformet en 10 punkts handleplan med hensyn til, hvordan man kan kompensere fra kommunalt eller privat side. Emnet vil blive taget med til drøftelse på et af Rådets møder. 11

Kære Rådsmedlemmer. Referat for møde i Rådet for Socialt Udsatte d. 26. november 2015 kl

Kære Rådsmedlemmer. Referat for møde i Rådet for Socialt Udsatte d. 26. november 2015 kl Kære Rådsmedlemmer Rådet for Socialt Udsatte Tolderlundsvej 3 B, 1. 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 51777388 Fax 63755725 E-mail socialcentret@odense.dk Referat for møde i Rådet for Socialt Udsatte d.

Læs mere

Afbud: Halil Özsari, Anna Larsen, Jørgen Hansen, Bo Skytte og Martin Strømkjær (sekretær).

Afbud: Halil Özsari, Anna Larsen, Jørgen Hansen, Bo Skytte og Martin Strømkjær (sekretær). Kære Rådsmedlemmer Rådet for Socialt Udsatte Tolderlundsvej 3 B, 1. 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 51777388 Fax 63755725 E-mail socialcentret@odense.dk Referat af møde i Rådet for Socialt Udsatte d.

Læs mere

3. Velkommen til nye rådsmedlemmer Der var en præsentationsrunde hvor alle sagde et par ord om dem selv.

3. Velkommen til nye rådsmedlemmer Der var en præsentationsrunde hvor alle sagde et par ord om dem selv. Referat for møde i Rådet for Socialt Udsatte d. 25. februar 2016 kl. 15.30 17.30 Mødet blev afholdt hos Stofbehandlingen Grønlandsgade 13, 5000 Odense C. Rådet for Socialt Udsatte Tolderlundsvej 3 B, 1.

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

JOURNAL NR. 2012/

JOURNAL NR. 2012/ Årsrapport 2012-2013 Indhold Forord... 2 Rådets arbejde... 3 Rådets medlemmer... 3 Rådets væsentligste temaer 2012 og 2013... 3 Sammenhæng, helhed og retssikkerhed... 5 Bolig og byens rum... 7 Misbrug...

Læs mere

Inspirationskatalog om et udsatteråd på Frederiksberg. Udformet på baggrund af Frederiksberg Kommunes workshop om udsatteråd d.

Inspirationskatalog om et udsatteråd på Frederiksberg. Udformet på baggrund af Frederiksberg Kommunes workshop om udsatteråd d. Inspirationskatalog om et udsatteråd på Frederiksberg Udformet på baggrund af Frederiksberg Kommunes workshop om udsatteråd d. 8 juni 2017 Velkomst v/ Pernille Høxbro Eksperternes råd til oprettelsen af

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

Afbud fra: Mette Guul, Tine Plougheld, Bjarne Christensen, Stig Sonne, Kaj Skjølstrup

Afbud fra: Mette Guul, Tine Plougheld, Bjarne Christensen, Stig Sonne, Kaj Skjølstrup Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte i Odense Sekretariatet Tolderlundsvej 3 B, 1. 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 63755725 E-mail hbk@odense.dk Referat af møde i Rådet for

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Referat af rådsmøde den

Rådet for Socialt Udsatte. Referat af rådsmøde den Rådet for Socialt Udsatte Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Projekt- og Planenheden Konsulenter Tolderlundsvej 3 B, 1. 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 63755725 E-mail socialcentret@odense.dk

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Formål og opgaver 1. Udsatterådet, benævnt Rådet i det følgende, skal være et samlet talerør og en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum Indstilling Til Aarhus Byråd Via Magistraten Den 31. maj 2013 1. Resume På baggrund af byrådsbeslutning om etablering af stofindtagelsesrum i Aarhus skal der tages stilling til placering og drift. Forvaltningen

Læs mere

Udsatterådets. Årsrapport Indhold. Udsatterådet er talerør for socialt udsatte i Aarhus. Maj 2012

Udsatterådets. Årsrapport Indhold. Udsatterådet er talerør for socialt udsatte i Aarhus. Maj 2012 Maj 2012 Udsatterådets Udsatterådet er talerør for socialt udsatte i Aarhus Årsrapport 2010-2011 I 2009 henvendte brugerorganisationerne herunder hjemløseorganisationen SAND sig til Socialforvaltningen,

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Referat fra møde i rådet for Socialt udsatte den 17. juni 2013 kl på Tolderlundsvej 3A, 1. sal Odense C

Referat fra møde i rådet for Socialt udsatte den 17. juni 2013 kl på Tolderlundsvej 3A, 1. sal Odense C Sagen Rådet for Socialt Udsatte i Odense Sekretariatet Tolderlundsvej 3 B, 1. 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 63755624 Fax 63755725 E-mail socialcentret@odense.dk Referat fra møde i rådet for Socialt

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 17.01.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Udbud af læge- og speciallægekørsel jfr. sundhedslovens 170... 4 3 Udsatteråd. Indstilling

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Indledning Rådets møder Økonomi. 9. Byens rum Udsattepolitik Hjemløseplan Møder og aktiviteter.. 14

Indledning Rådets møder Økonomi. 9. Byens rum Udsattepolitik Hjemløseplan Møder og aktiviteter.. 14 Årsrapport 2010-2011 Indholdsfortegnelse Indledning....... 3 Rådets medlemmer 4 Rådets møder... 5 Børn og unge.. 7 Økonomi. 9 Byens rum.... 10 Udsattepolitik.. 12 Hjemløseplan.. 13 Møder og aktiviteter..

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Mødereferat. Referat fra møde i Udsatterådet den Emne Udsatterådsmøde

Mødereferat. Referat fra møde i Udsatterådet den Emne Udsatterådsmøde Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Mødereferat Møde mellem/i Referat fra møde i Udsatterådet den 19.5.16 Møde nr. Dato 19. maj 2016 Sagsnr. 15/21584 Løbenr. 96506/16 Referent Lene Kristin

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

Mødereferat. Udsatterådsmøde Emne Referat. Mødedato Mødested Møde start/slut Havestuen, Rådhuset 15.00/18.00

Mødereferat. Udsatterådsmøde Emne Referat. Mødedato Mødested Møde start/slut Havestuen, Rådhuset 15.00/18.00 Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Mødereferat Møde mellem/i Udsatterådsmøde 29.09.16 Møde nr. Dato 29. september 2016 Sagsnr. 15/5488 Løbenr. 186543/16 Referent Lene Kristin Kamp Direkte

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

HANDLINGSPLAN BYENS RUM. Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/

HANDLINGSPLAN BYENS RUM. Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/ Side 1 af 10 Aarhus har en vision om at være en God By for Alle. Sagsnummer: 17/006088-7 Et aspekt i dette er, at der skal være plads og rum i byen til alle byens borgere. Dette også til byens hjemløse

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

Det er særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på udsatte voksne, at Roskilde Kommune scorer dårligt.

Det er særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på udsatte voksne, at Roskilde Kommune scorer dårligt. Beskæftigelses- og Socialudvalget Social og Integration Sagsnr. 250764 Brevid. 2031091 Ref. HEAB Dir. tlf. 4631 7728 henrikab@roskilde.dk NOTAT: Socialt indeks 15. december 2014 Socialt Indeks, som Socialpædagogerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august 2016 Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune Den Psykiatriske patient i kommunerne Borgere med psykisk lidelse og

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra V og K om tryghed på byens torve SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE TEKNIK OG MILJØ. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra V og K om tryghed på byens torve SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE TEKNIK OG MILJØ. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 6 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra V og K om tryghed på byens torve 1. Konklusion På byrådsmøde den 14. september 2016 drøftedes et forslag fra Venstres og Det Konservative

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2013

HJEMLØSHED I DANMARK 2013 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING Oplæg v/ Heidi Hesselberg Lauritzen Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien, d. 16.12.2013 Kontaktoplysninger: hhl@sfi.dk eller 3348 0882 Disposition

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

28. november Rubrik. Forretningsorden Udsatterådet. Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013

28. november Rubrik. Forretningsorden Udsatterådet. Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013 28. november 2013 Rubrik Forretningsorden Udsatterådet Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013 Udsatterådet i Forretningsorden Formål og opgaver 1. Rådet skal, med udgangspunkt i værdierne ansvar,

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Møde i Udsatterådet 31. august 2016

Møde i Udsatterådet 31. august 2016 Næstved Kommune Team Fagcentersekretariat www.naestved.dk Møde i Udsatterådet 31. august 2016 Mødedato 31. august 2016 Tid 13:00 Sted Mødelokale 4, Rådmandshaven Mødedeltagere Dusan Jovanovic Kirsten Devantier

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Styrket og inkluderende indsats mod hjemløshed 1. Resume I perioden fra 2009

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Referat af møde i Udsatterådet Tid: tirsdag den 23. august 2016 kl Sted: Kofoeds Skole, Toldbodgade 6, 8000 Aarhus C

Referat af møde i Udsatterådet Tid: tirsdag den 23. august 2016 kl Sted: Kofoeds Skole, Toldbodgade 6, 8000 Aarhus C Referat af møde i Udsatterådet Tid: tirsdag den 23. august 2016 kl. 13.00 16.00 Sted: Kofoeds Skole, Toldbodgade 6, 8000 Aarhus C Deltagere Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand),

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Notat 29. november Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare. Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed.

Notat 29. november Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare. Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed. Notat 29. november 2017 Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed. Statistik fra psykiatrien i Region Syddanmark viser at: Danskere med

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen FOREBYGGELSE Der skal etableres åbne tilbud til udsatte unge med tilknyttede socialog misbrugsfaglige medarbejdere (herunder

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Referat Der indkaldes til møde om Møde nr. Dato 18.06. 2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Kolding Kommunes Udsatteråd Mødedato Mødested Møde start/slut

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Fælles 6-by mål på det sociale område

Fælles 6-by mål på det sociale område Punkt 6. Fælles 6-by mål på det sociale område 2014-157 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalgets godkender At 6-byerne iværksætter systematiske målinger efter

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

[1] Udsatterådet i Randers Kommune

[1] Udsatterådet i Randers Kommune [1] Udsatterådet i Randers Kommune Hjælpe Guiden Udsatterådet er Jeres talerør hvad har I at sige? [2] Udsatterådets kvikguide Denne kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, hvis det hele brænder

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Nyt fra Socialstyrelsen Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 HJEMMESIDE FOR HJEMLØSESTRATEGIEN WWW.HJEMLOSESTRATEGIEN.RAMBOLL.DK Hjemløsestrategien Overordnet ambition: At reducere hjemløsheden Hjemløsestrategien

Læs mere

FINANSIERINGSFORSLAG. Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer 1/10

FINANSIERINGSFORSLAG. Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer 1/10 FINANSIERINGSFORSLAG Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Politiske finansieringsforslag vers. 4 1/10 Indhold Oversigt

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere