Tysk eller spansk i gymnasiet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tysk eller spansk i gymnasiet?"

Transkript

1 Tysk eller spansk i gymnasiet? Warum sprichst du nicht Deutsch? fordi jeg skal have spansk i gymnasiet Niels Brock, 3.R Fagområde: Humaniora

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Afgrænsning 4 Metode 4 Relaterede forskningsresultater 5 Teori 5 Projektets udførsel 6 Resultat af analysen 8 Budget 9 Videre forskning 10 Konklusion 11 Tak til 11 Litteratur: 12 Bilag 1: 14 2 af 14

3 Indledning I foråret 2016 skulle jeg vælge A-fag til 3.g. Jeg valgte tysk på A-niveau, men af logistiske årsager kunne dette ønske ikke indfries: Hvorfor? Pga. for få tilmeldte var den nødvendige kapacitet til at etablere et selvstændigt tysk A-niveau hold på min skole ikke tilgængelig. Og det til trods for, at Tyskland er Danmarks største handelspartner, ligger op til den danske grænse, samt en stor rejsedestination for danskerne. Der er derfor mange fordele forbundet med at kunne mestre det tyske sprog. Regeringen, DF, LA, B, SF og K blev den 3. juni 2016 enige om en aftale 1, der skal sætte de overordnede rammer for, hvordan fremmedsprogsundervisningen skal styrkes i de kommende år. Aftalen indebærer blandt andet indførelse af flere studieretninger med tysk på A-niveau, samt en indførelse af spansk som fortsættersprog hvilket for fremtiden vil betyde en nedprioritering af spanskundervisning som begyndersprog og at tysk som første fortsættersprog styrkes. Men kan disse top-down beslutninger fra Folketinget have indflydelse på gymnasieelevernes motivation til at forbedre deres tyskkompetencer? Dette projekt er et bidrag til regeringens arbejde på at øge interessen for tysk blandt grundskoleelever, så de aktivt tilvælger tyskundervisningen i gymnasiet og ikke vælger spansk begyndersprog som et fravalg af tyskundervisningen. Desuden er projektet et bidrag til den generelle forskning omkring elevers motivation i fremmedsprogsundervisningen. Problemformulering Min egen erfaring med tyskundervisningen og de nye rammebetingelser fra Folketinget ligger til grund for følgende problemstilling: Hvordan kan elever motiveres til aktivt at vælge tysk til som fortsættersprog i gymnasiet i stedet for at vælge spansk, som et fravalg af tyskundervisningen? Projektets formål er at sætte det på dagsordenen i grundskolerne, om hvorvidt elevernes motivation for tyskundervisningen kan forbedres. Det kan resultere i, at Danmark for fremtiden vil have endnu flere elever, der vælger Tysk A eller B i gymnasiet pga. egen motivation for faget og dermed har et bedre udgangspunkt for at afslutte tysk et højere fagligt niveau. 1 Information fra Dansk Pædagogisk Tidsskrift (03/06-16): Aftale mellem regeringen, S,DF,LA,B,SF,K 3 af 14

4 Afgrænsning Der er mange aspekter af forskning inden for elevers motivation for fremmedsprogslæringen. Jeg har derfor afgrænset projektet til udelukkende at omhandle tyskelever på grund af min egen erfaring med tyskundervisningen og de nye rammebetingelser for en styrkelse af tysk fra Folketinget. Projektet fokuserer desuden kun på hhx- og stx-elever. Da projektet har fokus på elevernes mind-set og motivation for at forbedre deres tyskkompetencer, så derfor er projektet også afgrænset ved brug af motivationsteori. Metode Jeg har anvendt kvantitativ metode til indledende at undersøge udviklingen i antallet af elever, der vælger tysk B og A i gymnasiet. Informationerne er indsamlet fra Undervisningsministeriets publikation Studenternes fagvalg fra januar Som bilag 1 viser, så valgte kun 47,6% af stx-eleverne tysk i 2013, hvilket er et fald på -5% ift I samme periode steg det procentvise antal af elever, som valgte spansk A, hvor 11,6% af eleverne i 2007 valgte spansk A, men i 2013 er dette tal steget til 27,6%. Det skal dog også ses i lyset af, at Spansk B ikke længere er en mulighed for gymnasieeleverne. Det skyldes gymnasiereformen fra Det er også en årsag til væksten i antallet af elever, der har valgt Spansk A de seneste år. Projektet er udarbejdet på baggrund af en deduktiv tilgang til emnet, hvor jeg har taget udgangspunkt i motivationsteori. Jeg vil undersøge følgende hypotese: En stor andel af folkeskoleeleverne, som vælger Spansk A, gør det som et fravalg af Tysk B eller A, frem for et tilvalg af tyskundervisningen, hvilket skyldes manglende motivation hos eleverne til at forbedre deres tyskkompetencer. Til at undersøge hypotesen har jeg anvendt kvalitativ metode til t undersøge mit empiriske materiale. Jeg har udarbejdet et fokusgruppeinterview med fire 9.klasses elever for at bekræfte eller afkræfte den opstillede hypotese. Interviewet er baseret på en semistruktureret interviewform, hvis formål er at få en detaljeret indsigt i de tanker, der ligger bag de fremtidige gymnasieelevers valg af enten tysk eller spansk i gymnasiet. Desuden er fokusgruppeinterviewet foretaget for at afdække potentielle tiltag, som kan øge interessen for at 9.klasserne aktivt vælger tysk til i gymnasiet. 2 Information fra undervisningsministeriet, publikation Juli af 14

5 Relaterede forskningsresultater Tidligere relaterede forskningsresultater er primært baseret på at undersøge elevers motivation i et bestemt fremmedsprog f.eks. elevers motivation for tyskundervisningen, (Eks. Motivation i tyskundervisningen, bacheloropgave: Berit Lange), men undersøgelse af årsagssammenhængen mellem fravalget af tysk og tilvalget af spansk, er ikke et tilstrækkeligt afdækket område, hvilket gør dette forskningsprojekt relevant. Teori Teorirammen bygger på motivationsteori, hvor den primære kilde er Dorte Ågårds publikation Motivation, 2014, samt motivationsteorier fra tidligere forskningsresultater omkring motivation, som bliver uddybet i dette afsnit. Desuden kan elevers mind-set omkring et fag opdeles i to grupper. Denne teori er udviklet af Carol Dweck (Dweck 2000, Dweck & Master 2009) Det fikserede mind-set: Eleven har den overbevisning og arbejder ud fra, at intelligens er fast og uforanderligt. Det udviklingsorienteret mind-set: Eleven tror selv på, at han/huns intelligens kan udvikles og derved tror eleven selv på, at han/hun kan forbedre kompetencerne inden for faget. Analysetilgangen til mit fokusgruppeinterview er baseret på fortolkningskonteksten teoretisk forståelse(kvale og Brinkmann, 2009) og er kort beskrevet: Teoretisk forståelse: I fortolkningskonteksten forholder fortolkeren sig til en teoretisk ramme. I denne undersøgelse er den teoretiske ramme Albert Banduras teori om mestringsforventninger (Bandura, 1977, 1997), Martin Covingtons selvværdsteori (1998, 2000), samt Eccles & Wigfield 3 s teori om nytteværdien af et fags indflydelse på elevers motivation for faget. De tre teorier er kort listet og beskrevet: af 14

6 Mestringsforventninger (self-efficacy): Teorien tager udgangspunkt i, at elevernes forventninger til deres egen præstation i faget, har indflydelse på deres præstationer og motivation i faget. Teorien bygger på self-efficacy effekten, som betyder, at elevens motivation og handlinger i undervisningen afhænger af de forventninger og den tro, som eleven har på egne kompetencer. Hvis eleven har høje mestringsforventninger, så vil eleven ud fra teorien præstere bedre og omvendt. Selvværdsteori: Teorien bygger på, at elevens selvværdsfølelse i et fag har indflydelse på elevens præstation. Hvis eleven har lavt selvværd, så vil den anvende selvbeskyttelsesstrategier, som fx - Undlade at skaffe info - Defensiv pessimisme (eks. Bare jeg får 02 ) - Overdrive vanskeligheden i faget - Lærer får skylden Derved kan eleven miste motivationen op gennem skolesystemet, fordi han/hun gøres opmærksom på egne begrænsninger. Nytteværdi: Hvis eleven kan se en nytteværdi af den opgave eller det fag, som eleven arbejder med, så vil det være medvirkende til at styrke elevens motivation for at forbedre kompetencerne i faget. Projektets udførsel Pilotprojekt: Datagrundlaget for forskningsprojektet baserer sig på et fokusgruppeinterview foretaget mandag 24. oktober med fire 9. klasses elever. Spørgerammen er udarbejdet på baggrund af teori om fokusgruppe interviews fra bogen Fokusgrupper for begyndere af Mette Reinhardt Jakobsen. Interviewet er benyttet til at analysere elevernes valg af fag med udgangspunkt i motivationsteori, som er anvendt til synopsen. De deltagende elever til fokusgruppeinterviewet er kort beskrevet: Elev 1: Dreng, som vil vælge tysk i gymnasiet Elev 2: Pige, som vil vælge tysk i gymnasiet Elev 3: Pige, som er i tvivl om hun vil vælge tysk eller spansk Elev 4: Pige, som vil vælge spansk i gymnasiet 6 af 14

7 Elevens mestringsforventninger i fremmedsprogsfaget Elev 4: Jeg kan intet tysk. Jeg kan virkelig intet. Hvis du bad mig om at sige andet end hvad jeg hedder eller hvor jeg bor, så vil jeg være helt lost. Så vi lærte ikke noget overhovedet. Derfor kan jeg ikke bruge det.. Jeg tror, at man kan blive bedre til spansk, fordi man er på et højere fagligt niveau når man starter med spansk i 1.g, end da man startede med tysk i 6. Klasse Elev 2: Jeg valgte først og fremmest tysk, fordi jeg havde hørt at det var nemmest. Jeg synes det ville være dumt at vælge spansk i gymnasiet, når jeg måske kun vil ende med at kunne tre ord, fordi vi starter helt fra bunden. Der tror jeg, at jeg kan blive bedre til tysk og få det bedre ind under huden Elev 3: Jeg går i panik hver gang, at jeg skal lave en fremlæggelse Mundtlig tysk er skrækeksamen for mig Vi var ude på brobygning, hvor vi havde spansk og der fangede det mig, fordi jeg synes det nemt at relatere til grammatikken og hvordan den skulle bruges Delkonklusion: Resultaterne fra fokusgruppeinterviewet viser, at Elev 3 og 4 begge meget skeptiske over for deres mestringsforentninger til tyskundervisningen. De har højere forventninger til, hvad de kan præstere i spansk end i tysk. Elev 2 har ikke tiltro til, at eleven kan præstere i spansk, hvilket ud fra teorien stemmer overens med elevens klare intention om at vælge tysk i gymnasiet. Selvværdsteori: Elev 2: Jeg havde en rigtig god tysklærer. Vi fik meget frie tøjler i forhold til opgaverne og vi fik selv muligheder for at få indflydelse på undervisningen og de fag, som vi ville gå i dybden med. Elev 4: Vi fik ny tysklærer i 8.klasse. ingen kunne høre hvad hun sagde og hun kunne ikke kontrollere os. Hun gik derefter ned med stress. Så fik vi vikar i 3 måneder, som vi heller ikke lærte noget af. Så derfor var al tyskundervisningen meget kaotisk. 7 af 14

8 Jeg skal bare have 4 til den mundtlige tyskeksamen, for jeg er simpelthen ikke i stand til at få en højere karakter Delkonklusion: Elev 4 har tilbøjelighed til at anvende selvbeskyttelsesteorier, som argumentation for deres egen forestilling om et lavt niveau i tyskundervisningen. Fagets nytteværdi Elev 4: Der er så mange i verden, der taler spansk nu også inden for handel. Og jeg er meget handelsrettet, så hvis man skal lave noget inden for økonomi senere, så kunne det være en fordel at kunne spansk Spansk skal derfor være noget, der tages seriøst Elev 1:.Jeg vil godt have en handelseksamen og der er det godt at kunne internationale sprog. Der bliver tysk brugt meget i forbindelse med internationale handler. Tyskland er desuden et naboland til Danmark Delkonklusion: Svarene viser, at nytteværdien af et fag har indflydelse på elevens valg af fremmedsprog i gymnasiet, da begge elever ser en relevans for at forbedre deres fremmedsprogskompetencer i henholdsvis tysk og spansk i forhold til videre uddannelse og senere indtrædelse i erhvervslivet. Resultat af analysen På baggrund af mine resultater fra fokusgruppeinterviewet, har jeg opstillet løsningsforslag til, hvordan elevernes motivation for tyskundervisningen i folkeskolen kan styrkes. Det skal medvirke til, at det ikke er Folketingets beslutninger, men elevens egen lyst, som styrker elevens motivation for at blive bedre til faget. Mestringsforventninger: Hvis elevens mestringsforventninger til egen forventninger til præstationer i tyskundervisningen styrkes, så kan det skabe dygtigere elever. Det er både forældrenes, tysklærerne og elevens egen opgave, at styrke egne forventninger til præstationer. 8 af 14

9 Selvværd: En styrkelse af elevens selvværd i tyskundervisningen kan have positiv indflydelse på motivationen. Lærerne, forældrene og eleven selv skal gøre en indsats for at få et udviklingsorienteret mind-set i tyskundervisningen, så eksempelvis Elev 3 i stedet for at tænke: Jeg skal bare have 02 i min tysk mundtlig eksamen, tænker: Hvis jeg får mig umage kan jeg få en højere karakter end jeg forventer Nytteværdi: Eleverne bør i højere grad informeres om nytteværdien af tyskundervisningen. Eleverne kan i en tidligere alder blive informeret om mulighederne for en karriere i tysk erhvervsliv. Elev 1 er et eksempel på, at det kan få eleven til at vælge tysk i gymnasiet. Hvis eleven ser en nytteværdi i at have stærke tyskkompetencer, så kan det medvirke til en styrkelse af elevens motivation for tysk. Budget Pilotprojektet har givet en indikation af de tanker, der ligger til grund for folkeskoleelevers motivation i tyskundervisningen, men videre forskning og flere fokusgrupper kan bidrage til stærkere validitet af undersøgelsen. Professionelle fokusgruppeinterview kan til gengæld være relativt ressourcekrævende. Jeg har derfor udarbejdet et budget, der illustrerer, hvordan professionelle fokusgruppeinterview kan afholdes inden for den givne budgetramme på kr. For at få det bedste output af interviewet, så har jeg estimeret et kursus i fokusgruppeinterview hos Huge consulting, så jeg selv kan have de bedste rammer til at udarbejde fokusgruppeinterviews af høj kvalitet. Af den årsag vil jeg selv udforme spørgerammen til interviewet. Det er desuden estimeret, at der skal afholdes tre fokusgruppeinterviews af 1,5 time. Der også er estimeret omkostninger til hjælp med bearbejdning af data for at sikre undersøgelsens validitet. Udgifterne i forbindelse med projektets udførsel er derfor illustreret i nedenstående tabel: Budget over udførsel af tre fokusgruppeinterviews Fokusgruppeinterview kursus hos Huge Consulting Forplejning til deltagerne bestående af kage, vand og kaffe til tre interviews (estimeret) 4375 kr kr. 9 af 14

10 Gaver af 250 kr. til 6 deltagere til 3 interviews Transskription af 3 fokusgruppeinterview hos studentermedhjælper. Timeløn 115,96 kr. 4 Det er estimeret, at studentermedhjælperen transskriberer 1,5 times interview på 6 timer. Studentermedhjælper til bearbejdning af data fra interviews: Det er estimeret, at der anvendes 10 timer til bearbejdning pr. interview Uforudsete omkostninger I alt 4500 kr. 2087,28 kr. 3478,8 kr kr ,08 kr. Videre forskning Videre forskning bør undersøge, om der kan findes andre løsninger på, hvordan elevernes mindset omkring fremmedsprogsundervisningen kan forbedres. Det kan undersøges ved at undersøge yderligere motivationsteorier i dybere fokusgruppeinterviews. Projektet kan desuden udvides til også at undersøge hf-elever, eller undersøge elevernes motivation for franskundervisningen. Videre forskning kan også udvide metodespektrummet ved at inkludere andre metoder. Et eksempel kan være observation af eleverne i undervisningstimer. Derudover bør videre forskning undersøge om unge danskere, der mestrer et andet fremmedsprog end engelsk, har et bedre udgangspunkt til at indtræde på det internationale arbejdsmarkedet. 4 Timelønnen er fastsat af Danske Regioner, hvilket fremgår af et lignende stillingsopslag fra KU i 2013: Studentermedhjælper søges til transskriberingsopgaver med mere 10 af 14

11 Konklusion På baggrund af projektet kan det konkluderes, at der er en tilbøjelighed til, at elever vælger spansk A som et fravalg af tysk undervisningen. Det er Elev 4 fra fokusgruppeinterviewet et eksempel på. Hypotesen kan til gengæld ikke fuldstændig bekræftes, da Elev 4 s svar viser, at der også er en interesse blandt kommende spanskelever for at lære spanskfaget. Derudover kan regeringens indførelse af spansk som fortsættersprog i gymnasiet kan medføre en generel opgradering af spanskniveauet blandt gymnasieeleverne i Danmark. Der bør til gengæld gøres en indsats for, at lærerne i højere grad medvirker til at styrke elevernes selvværd i undervisningen og informerer omkring nytteværdien af tysk i gymnasiet. Tak til En stor tak til Petra Daryai-Hansen, lektor i fremmedsprogsdiktatik ved Institut for Germand og omansk på Københavns Universitet, som har hjulpet og vejledt gennem størstedelen af processen med et kæmpe engagement. Tak til Robin Højager Olsen, dansk- og tysklærer på Niels Brock, som har afsat tid til vejledning mv. til alle forskerspirer fra Niels Brock. 11 af 14

12 Litteratur: Bøger Kvale Steiner, Brinkmann Svend (2015) Interview det kvalitative forskningsinterview som hånværk Forlag: Hans Reitzel Reinhardt Jakobsen, Mette (2011) Fokusgrupper for begyndere en praktisk håndbog Forlag: Frydenlund Ågård, Dorte (2014) Motivation Forlag: Frydenlund Videnskabelige artikler: Deci, Edward L. & Richard M. Ryan The what and why of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior: Psychological Inquiry 11 (4) Deci, Edward L. & Richard M. Ryan. 2002a. Handbook of self-determination research, eds. Edward L. Deci, Richard M. Ryan. Rochester, NY: University of Rochester Press. Deci, Edward L. & Richard M. Ryan. 2002b. An overview of self-determination theory: An organismic-dialectical perspective. In Handbook of self-determination research, eds. Edward L. Deci, Richard M. Ryan. Rochester, NY: University of Rochester Press. Dweck, Carol S Self-theories: Their role in motivation, personality, and development. Philadelphia, PA: Psychology Press. Covington, Martin V Goal theory, motivation, and school achievemen; An integrative review. Annual Review of Psychology 51: 171. Eccles, Jacquelynne S. & Allan Wigfield Motivational beliefs, values, and goals. Annual Review of Psychology 53 (1): Bandura, Albert Self-efficancy. The exercise of Control. New York: W.H. Freeman Anden anvendt litteratur: Fra Dansk Pædagogisk Tidsskrift: Aftale mellem regeringen, S, DF, LA, B, SF, K om styrkede gymnasiale uddannelser Udgivet 03/ Direkte link: 12 af 14

13 Til budget: Pris for kursus vedrørende fokusgrupper hos Huge: Virksomhedens officielle hjemmeside: Direkte link: Pris for studentermedhjælper: Stillingsopslag hos KU fra 04/ Direkte link: Andre: Undervisningsministeriets publikation Studenternes fagvalg Uni*C Stistik og Analyse, januar 2014 Motivation i tyskundervisningen Bacheloropgave: Berit Lange, 30/ Direkte link: gave.tysk.motivationityskundervisningen.beritlange.pdf Undervisningsministeriets publikation: Evaluering af vejledning, tilmelding og optagelse til de gymnasiale uddannelser efter gymnasiereformen Juli 2005 Direkte link: 13 af 14

14 Bilag 1: Tabellerne er fra Undervisningsministeriets publikation: Studenternes fagvalg af 14

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Evaluering af skolereformen Samlet rapport Fokusgrupper med elever på Stevnsskolerne

Evaluering af skolereformen Samlet rapport Fokusgrupper med elever på Stevnsskolerne INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 21 Evaluering af skolereformen Samlet rapport Fokusgrupper med elever på Stevnsskolerne EMNE FOR DENNE RAPPORT Denne rapport er resultatet fokusgruppeinterviews med elever

Læs mere

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling.

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling. Projektbeskrivelse Hf- og hvad så? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører som en del af EVA s handlingsplan for 2015 en undersøgelse af hf-kursister på toårigt hf med fokus på kursisternes uddannelsesmønstre

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Evalueringer mellem termometerhypotese og bivirkningshypotese (Kvale, 1980) Termometerhypotese den antagelse at

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Find metoden knæk IØ-koden

Find metoden knæk IØ-koden Find metoden knæk IØ-koden Gymnasiefremmede elever runde 3, 2012/2013 FOU projekt nr. 128986 Torben Jensen, ZBC Vordingborg Hanne V. Madsen, ZBC Næstved Baggrund Iflg. bekendtgørelsen, skal hhx-uddannelsen

Læs mere

Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og

Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og skrivning i EUD Per Svejvig, Ph.d., Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet, e-mail: psve@asb.dk

Læs mere

A - y - y. Allerød Gymnasium, sprogambassadør og talentudvikling med fokus på tysk. Projekttitel. Allerød Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner

A - y - y. Allerød Gymnasium, sprogambassadør og talentudvikling med fokus på tysk. Projekttitel. Allerød Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner A - y - y - Projekttitel Allerød Gymnasium, sprogambassadør og talentudvikling med fokus på tysk Medvirkende skoler/institutioner Allerød Gymnasium Projektnummer 129648 Projektperiode 12.8.2012 31.5.2013

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3C IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Undervisningsforløb 4 2. Pædagogiske fokuspunkter 5 3. Tilrettelæggelse af undervisningen 6 4. Løbende evaluering 6 2 Indledning

Læs mere

High Performance Talent

High Performance Talent High Performance Talent Akademiet for Talentfulde Unge Mikael Trolle 18-19 januar 2017 www.highperformance.dk Mikael Trolle Cand. scient. i Idræt & Biologi Sportsdirektør og herrelandstræner, Dansk Volleyball

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Workshop C: Forskningslignende opgaver i biologiske og kemiske fag

Workshop C: Forskningslignende opgaver i biologiske og kemiske fag Workshop C: Forskningslignende opgaver i biologiske og kemiske fag Forskningsbaseret undervisning Karla Frydenvang, lektor, PhD Institut for Medicinalkemi Farmaceutisk Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Mordet på Kitty Genovese

Mordet på Kitty Genovese Prosocialitet Prosocialitet opstår som begreb inden for psykologien i starten af 1970 erne (Latane & Darley 1970; Macaulay & Berkowitz 1970; Bar-Tal 1976; Mussen & Eisenberg-Berg 1976). Ifølge en af pionererne

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET 1 MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET Mestring og relationer af Frans Ørsted Andersen FRANS ØRSTED ANDERSEN Ph.d / lektor Aut. psykolog Ph.d-uddannelse

Læs mere

Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019

Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019 Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019 Halsnæs Kommune har med den brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau formuleret en ambition om løfte det faglige niveau. Børn, Unge og

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

BA-projektet Foråret 2018

BA-projektet Foråret 2018 BA-projektet Foråret 2018 Information og gode råd Jan Møller Jensen, Department of Marketing and Management Agenda 1. Bibliotekets services! 2. Formalia (fagbeskrivelsen og faghjemmesiden) 3. Husk at melde

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk 3. marts 2015 Jour.nr: 201575300/0001 Høringssvar lovforslag om folkeskolens prøver Danmarks

Læs mere

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi 23.02.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 27 - om regeringens gymnasieudspil og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen Regeringens udspil Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Differentiering og motivation fra et sociologisk perspektiv. Bacheloropgave i engelsk. Ved vejledere Anja Bols Slåttvik og Torben Bo Roswall

Differentiering og motivation fra et sociologisk perspektiv. Bacheloropgave i engelsk. Ved vejledere Anja Bols Slåttvik og Torben Bo Roswall Differentiering og motivation fra et sociologisk perspektiv Bacheloropgave i engelsk Ved vejledere Anja Bols Slåttvik og Torben Bo Roswall Julie Bjerg Mikkelsen (LN290024) 08-04-2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

Karrierelæring i gymnasiet. Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH

Karrierelæring i gymnasiet. Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH Karrierelæring i gymnasiet Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH En rapport og et oplæg i to dele Del 1: De unge i gymnasiet Del 2: Karrierelæring i gymnasiet Resultater

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

ET INTERNATIONALISERINGSPROJEKT - ET FORSØG

ET INTERNATIONALISERINGSPROJEKT - ET FORSØG ET INTERNATIONALISERINGSPROJEKT - ET FORSØG AFSÆTTET OG IDEEN BAG PROJEKTET http://www.youtube.com/watch?v= zdzfcdgpl4u Et forsøg på at skabe en meningsfuld kontakt med den verden eleverne lærer om i undervisningen.

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Internationalisering og sprog

Internationalisering og sprog Internationalisering og sprog En international studieretning - hvor sprogfagene indgår i samspil med andre fag og en international virksomhed hvor casepædagogik anvendes som didaktisk værktøj Program Hvad

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Hvad skal vi med fransk

Hvad skal vi med fransk Hvad skal vi med fransk i folkeskolen? Af Nina Hauge Jensen, lektor 52 Med denne lidt provokerende overskrift antyder jeg, at der er nogle grundforståelser vedrørende folkeskolens andet fremmedsprog, som

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Tysk fra 5.-9. klasse

Tysk fra 5.-9. klasse Tysk fra 5.-9. klasse Petra Daryai-Hansen Docent i fremmedsprogsdidaktik, UCC Lektor i fremmedsprogsdidaktik, Københavns Universitet I går: Kl. 13-15: Workshop med faglige indspark - tidligere sprogstart

Læs mere

Lærernes stemme mangler i skolediskussionen

Lærernes stemme mangler i skolediskussionen Lærernes stemme mangler i skolediskussionen Aktivitetstimer med pædagoger, øget faglighed og længden af skoledagen er til diskussion i forhandlingerne om folkeskolen. Det er politikernes svar på de udfordringer,

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling?

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Hotel Nyborg Strand d. 13. 14. januar 2012 Christian Bøtcher

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering... 2 Socialkognitiv karriereteori - SCCT... 3 Nøglebegreb 1 - Tro på egen formåen... 3 Nøglebegreb 2 - Forventninger til udbyttet...

Læs mere

"Billeder af situationen i den danske grundskole", Thomas Nordahl og Niels Egelund "Billeder af en udviklingsorienteretfolkeskole", Bent B.

Billeder af situationen i den danske grundskole, Thomas Nordahl og Niels Egelund Billeder af en udviklingsorienteretfolkeskole, Bent B. Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 399 Offentligt læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen.dk PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Til Medlemmet og suppleanter af FOLKETINGETS

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER AT i 3.g. Med afslutningen af forelæsningerne mangler I nu: To flerfaglige forløb - uge 44 - uge 3 Den afsluttende synopsiseksamen - AT-ressourcerummet

Læs mere

Også samarbejde fremmer forståelsen!

Også samarbejde fremmer forståelsen! Også samarbejde fremmer forståelsen! Af Mathilde Beck, gymnasielærer på Egaa Gymnasium og Flemming Nygaard, formand for Tysklærerforeningen for Grundskolen. I artiklen gives der en beskrivelse af tyskfagets

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 180 Offentligt. Folketingets Børne og Undervisningsudvalg 26. april 2016

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 180 Offentligt. Folketingets Børne og Undervisningsudvalg 26. april 2016 Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Folketingets Børne og Undervisningsudvalg 26. april 2016 Hvem er Karrierefokus? 17 gymnasier, Studievalg KBH, 3 videregående uddannelser

Læs mere

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING - SAMSKABELSE OM VIDENSINFORMERET SKOLEUDVIKLING VIA University College VIA University College 1 2015 Analyse af videnspredning Spredning af forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens

Læs mere

Sociologiske aspekter

Sociologiske aspekter Sociologiske aspekter Crilles Bacher-Jensen Steffen M. Iversen Kjeld Bagger Laursen Lars Ulriksen Hovedspørgsmål Hvordan kan man ud fra et sociologisk perspektiv forstå, hvorfor drenge klarer sig dårligere

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - på Spørgsmål 189 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Unges motivation og lyst til læring. v/ Mette Pless Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København

Unges motivation og lyst til læring. v/ Mette Pless Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København Unges motivation og lyst til læring v/ Mette Pless Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København 1 Oplægget idag Motivationskrise? Udfordringer og tendenser Hvordan kan vi forstå motivation?

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Formidling af evidensbaseret viden til praksis. Åse Brandt Hjælpemiddelinstituttet

Formidling af evidensbaseret viden til praksis. Åse Brandt Hjælpemiddelinstituttet Formidling af evidensbaseret viden til praksis Åse Brandt Hjælpemiddelinstituttet 87 412 407 aab@hmi.dk Forskningsbaseret viden der kan understøtte praksis Evidens = hvad virker? Hvordan virker? Test af

Læs mere

Evaluering af grundforløbet 2006-12-29

Evaluering af grundforløbet 2006-12-29 Evaluering af grundforløbet -1- Eleverne i grundforløbet har besvaret et elektronisk spørgeskema i dagene lige før juleferien. Besvarelserne er sket tidsmæssigt umiddelbart efter prøverne i NV og AP. Det

Læs mere