Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 36. Pensionsvæsenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 36. Pensionsvæsenet"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 36. Pensionsvæsenet

2

3 36. Pensionsvæsenet Tekst

4

5 3 36. Pensionsvæsenet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter... 1,4 1,6 0,2 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler , , ,6 Tjeneste i staten og folkekirken m.v , , Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110) , , Forskellige pensionsindbetalinger ,5 Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v ,2 402, Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102) ,2 402,0 Forskellige statslige pensionsforpligtelser ,9 949, Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117) ,4 351, Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102) ,9 593, Supplementsunderstøttelser... 39,6 4,5 Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet... 78,8 78, Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)... 78,8 78,8 Indekskontrakter , Indekskontrakter ,0 - Administrationsudgifter m.v.... 1,6 0, Administrationsudgifter m.v.... 1,6 0,2 Artsoversigt: Driftsposter... 0,5 - Interne statslige overførsler ,5 Øvrige overførsler , ,4 Finansielle poster... 0,1 50,9 Aktivitet i alt , ,8 Bevilling i alt , ,8

6 4 36. B. Bevillinger. Tjeneste i staten og folkekirken m.v. Udgift Indtægt Mio. kr Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110) 01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (Lovbunden) ,9 574,4 02. Kriminalforsorgen (Lovbunden) ,0 145,3 03. Forsvaret (tekstanm. 103) (Lovbunden) ,6 362,1 04. Folkekirkens præster og provster (Lovbunden) ,6 99,2 08. Tjeneste i andre ministerier og styrelser mv. (tekstanm. 106, 107, 109 og 131) (Lovbunden) ,1 317,6 10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 106 og 114) ,9 34, Forskellige pensionsindbetalinger 11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116) ,6 12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101) ,9 Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102) 01. Post Danmark A/S (Lovbunden) ,3 125,5 02. DSB, sov. (tekstanm. 103) (Lovbunden) ,3 208,9 03. Scandlines A/S (tekstanm. 112) (Lovbunden) ,6 6,8 04. Danske Bank A/S, tidl. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden) ,7 14,3 05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden) ,6-06. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130) (Lovbunden)... 28,0 35,2 10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 106 og 115) (Lovbunden)... 89,7 11,3 Forskellige statslige pensionsforpligtelser Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117) 01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og 118) (Lovbunden) ,0 216,1 02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 111 og 119) (Lovbunden) ,6-03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (Lovbunden) ,8 135, Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102) 01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (Lovbunden) 761,2 50,3 10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (Lovbunden) ,3 1,2 20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (Lovbunden) ,4 20,1

7 Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 111, 121, 123 og 132) (Lovbunden) ,0 522, Supplementsunderstøttelser 01. Understøttelser til ikke-tjeneste (tekstanm. 110, 124, 125 og 126) (Lovbunden)... 39,6 4,5 Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127) 01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen... 78,8 78,8 Indekskontrakter Indekskontrakter 01. Indekstillæg (Lovbunden) ,0 - Administrationsudgifter m.v Administrationsudgifter m.v. 03. Renter og retsomkostninger... 0,6 0,1 10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb (Lovbunden)... 1,0 0,1 C. Tekstanmærkninger. Materielle bestemmelser. Nr ad , , , og Finansministeren kan bestemme, at tjeneste og ansatte med ret til tjenestemandspension fra staten kan udlånes til kommunale, private og statslige institutioner/virksomheder o.lign. Under forudsætning af finansministerens godkendelse kan de udlånte tjeneste fortsat optjene pensionsalder i tjenestemandspensionssystemet mod, at institutionen/virksomheden indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten. Nr ad , , , og Som led i en seniorordning kan der ved overgang til deltid for ansatte, der er fyldt 55 år, tillægges tjeneste m.fl. ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening indtil den pågældendes pensionering mod, at styrelsen indbetaler et pensionsdækningsbidrag til FL 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende kan det for overenskomstansatte med forsikringsmæssig pensionsordning aftales, at der ydes fuld eller forhøjet pensionsbidragsbetaling. Ved frivillig fratræden for ansatte, der kan gå på pension, kan der tillægges tjeneste og andre med statslig tjenestemandspensionsret op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder mod, at styrelserne til FL 36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb. Stk. 2. Senior- og fratrædelsesordninger etableres for den enkelte ansatte efter den af finansministeren efter forelæggelse for Lønningsrådet indgåede aftale om senior- og fratrædelsesordninger. Stk. 3. Tjeneste i folkeskolen m.v. med statslig tjenestemandspensionsret, der omfattes af senior- og fratrædelsesordninger aftalt i henhold til de kommunale aftaler, kan tillægges ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening ved overgang til deltid og kan tillægges op til 4 års

8 6 36. ekstraordinær pensionsalder ved fratræden, mod at vedkommende kommune til FL 36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb. Nr ad , , og En pensioneret tjenestemand, der er valgt til borgmester eller rådmand, får sin tjenestemandspension nedsat til halvdelen. En pensioneret tjenestemand har efter sin pensionering som borgmester eller rådmand ret til sin fulde pension fra staten, forudsat - pensionen fra staten er større end hans pension som borgmester eller rådmand og - at hans pension som borgmester eller rådmand efter en af indenrigsministeriets udsendt bekendtgørelse nedsættes til halvdelen. Stk. 2. Ved tjenestemandens død er den efterlevende ægtefælle berettiget til fuld pension fra staten under tilsvarende forudsætninger. Stk. 3. Hvis de samlede pensionsydelser herefter overstiger højeste egenpension (ægtefællepension) efter lov om tjenestemandspension, skal tjenestemandspensionen, hvis den er nedsat til halvdelen, nedsættes yderligere, således at det samlede pensionsbeløb svarer til højeste tjenestemandspension. Nr ad , og Efter Finansministeriets bestemmelse kan civilt personel m.v. i forsvaret, jf. civilarbejderloven, der af helbredsmæssige grunde eller af anden dem utilregnelig årsag overgår eller tidligere er overgået til en lavere lønnet stilling i pensionsmæssig henseende henføres til deres hidtidige pensionslønramme. Nr ad Til ansatte i Tele Danmark A/S - nu TDC A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til Tele Sønderjylland A/S i 1990, til Telecom A/S i 1991, til Tele Danmark Mobil A/S i 1992, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. Betalingsforpligtelser mv. mellem staten og TDC A/S er reguleret i pensionsaftale af august 1994, jf. akt 386 af , og tvivlsspørgsmål afklares efter bestemmelserne i pensionsaftalen. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i TDC A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter pensionsaftalen for TDC A/S. Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer, med statslig tjenestemandspensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til ansættelse uden for de med TDC A/S forbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler TDC A/S. Stk. 4. Ifølge pensionsaftalen blev selskabets løbende pensionsbidragsbetaling i 1994 afløst af en éngangsbetaling på 1,21 mia. kr., hvori er indregnet et sikkerhedsbeløb på 108 mio. kr. til afdækning af risikoen for merudgifter ved et fremtidigt fald i den gennemsnitlige afgangsalder og skalatrinsforhøjelser ud over det beregningsmæssigt forudsatte. Staten og TDC A/S har en genforhandlingsmulighed, hvis det - tidligst i opgøres, at den gennemsnitlige pensioneringsalder mv. har udviklet sig anderledes end forudsat i pensionsaftalen i Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel el. lign. Stk. 6. Selskabet er forpligtet til løbende at give staten de fornødne oplysninger til gennemførelsen af pensionsudbetalinger og at medvirke til, at administrative procedurer aftales på en måde, der er forenelig med parternes administrative systemer.

9 36. 7 Nr ad , og Udgifterne til pension til tjeneste, der ved opgaveomlægninger fra staten er overført til eller gør tjeneste i kommunerne m.v. eller under Færøernes Hjemmestyre, deles mellem staten og kommunen m.v./hjemmestyret i forhold til den pensionsalder, der er optjent på omlægningstidspunktet og i tiden derefter. Stk. 2. Bestemmelsen omfatter tjeneste, der har været omfattet af følgende opgaveomlægninger: - Landshospitalet i Sønderborg pr. 1. april Invalideforsikringsretten og Socialstyrelsen pr. 1. april 1976 (med lov om social bistand). - ansatte ved særforsorgen pr. 1.januar Post- og Telegrafvæsenet på Færøerne pr. 1. april folkeskoleområdet på Færøerne pr.1. januar Færøernes Seminarium pr. 1. januar tjenestemandspension, herunder til embedsdyrlæger i relation til fødevareloven (LB 526 af 15/05/2014, 62) - kommunalreformen (pr. 1. november 2005 og pr. 1. januar 2007) - overførsel af jobcentre til kommunerne pr. 1. august Stk. 3. Udgifterne til pension til tjeneste, der i medfør af lov nr. 270 af 22/05/1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedr. visse telekommunikationstjenester, er overgået til ansættelse i telefonselskaberne (nu TDC) og optaget i selskabernes pensionskasser med ret til tjenestemandpension, deles mellem staten og vedkommende pensionskasse i forhold til den pensionsalder, der på overgangstidspunktet var optjent i staten og den pensionsalder, som pågældende herefter har optjent i telefonselskabet. Nr ad Finansministeren kan bestemme, at personer, som har eller siden 1973 har haft ansættelse ved de danske afdelinger af Europaskolerne i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven med virkning fra ansættelsen og efter henføring i pensionsmæssig henseende til en af de for tjeneste gældende lønrammer efter finansministerens nærmere bestemmelse. Stk. 2. Fra 1. januar 1995 skal den lønudbetalende myndighed under Europaskoleansættelse med tjenestemandsaflønning indbetale pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den danske løndel til finanslovens 36. Nr ad Ansatte i Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds Sekretariat i København er omfattet af den i tjenestemandspensionsloven hjemlede pensionsordning, således at den af ministerrådet efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte grundløn - svarende til bestemte skalatrin -lægges til grund ved pensionsberegningen, og at der i forbindelse med ansættelse tages et generelt pensionsforbehold i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjeneste, jf. BK. nr. 88 af 02/10/1973 og BK nr. 51 af15/05/1986. Nr ad Finansministeren kan bestemme, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven. Stk. 2. De bibliotekarer, der er ansat ved depotbiblioteket ved den endelige fastlæggelse af ansættelsesvilkårene i statslig regi, bevarer som personlig ordning hidtidige rettigheder til eventuel rådighedsløn eller ventepenge.

10 8 36. Nr ad og Personale, ansat på tjenestemandslignende vilkår i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som er optaget på Nordisk Ministerråds budget, kan omfattes af tjenestemandspensionsloven med ret til pension, beregnet på grundlag af den af Nordisk Ministerråd efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte skalatrinsløn, under forudsætning af, at det i forbindelse med ansættelsen helbredsbedømmes efter de regler, der gælder for tjeneste, jf. BK. nr. 105 af 02/11/1976. Stk. 2. Ikke-pensionssikret personale ved disse institutioner behandles efter de til enhver tid gældende regler om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste. Nr ad , og Finansministeren bemyndiges til at opkræve kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension og kommunalt ansatte pædagoger (omfattet af Pensionsordningen af 1976) udover niveauet svarende til henholdsvis statsligt skalatrin 44 og 37. For ledere i folkeskolen og Pensionsordningen af 1976 på henholdsvis skalatrin 48 og 46 eller derover afholder staten pensionsudgiften til og med deres statslige skalatrin, opgjort på basis af registreringen pr. 1. juli 2013, og der opkræves kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter herudover. Opkrævningen vil ske på individuel basis for pensioner anlagt fra og med 1. juli Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 udstrækkes til også at omfatte regionalt ansatte lærere og pædagoger med ret til statslig tjenestemandspension med virkning fra 1. januar Nr ad Til statstjeneste der er udlånt til Scandlines A/S og til tidligere statstjeneste, der er overgået til Scandlines A/S med bevarelse af tjenestemandspensionsret, afholder staten udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven. Scandlines A/S skal i henhold til aftale af 3. december 1997 med virkning fra 1. januar 1998 godtgøre staten sin del af udgifterne for det pr. denne dato ansatte personale med tjenestemandspensionsret på nedenfor beskrevne måde, idet et evt. udlån af tjenestemanden til andet selskab inden for samme koncern indebærer, at det lånende selskab hæfter solidarisk for betalingsforpligtelsen. Stk. 2. Selskabet indbetaler månedligt til staten 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige bidragsbetaling dækker selskabets andel af alderspension til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 60 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst, og dødsfald samt opsat pension, aktualiseret i den måned, hvor personen fylder 60 år. Stk. 3. Ved fratrædelse i forbindelse med alderspensionering og utilregnelighedspension, afvigende fra 60-års-alderen, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som staten skal betale til selskabet, eller selskabet skal betale til staten, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn. Ifølge aftalen beregnes pensionsforpligtelsen som optjent henholdsvis før og efter 1. januar 1995, da DSB-Rederi A/S blev etableret. Stk. 4. De kapitaliserede beløb betales af staten, hhv. selskabet, den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales. Beregningen af det kapitaliserede beløb foretages på basis af det forsikringstekniske grundlag G 82 M og K samt en opgørelsesrente på 3 pct. Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom selskabet i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten. Stk. 6. Selskabet leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Selskabet betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves statslige styrelser. Selskabet betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnævnet, som gælder for ikkestatslige myndigheder. Stk. 7. Ved frasalg i 2006 af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, til Clipper Group A/S indtrådte Clipper Group A/S (Sydfynske A/S) i Scandlines sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997. Ved fusion i 2011 af Sydfynske A/S med Danske

11 36. 9 Færger A/S vil personer, ansat med statslig tjenestemandspensionsret, kunne bevare denne ret, idet Danske Færger A/S er indtrådt i Sydfynske A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Sydfynske A/S overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Danske Færger A/S hæfter solidarisk med Clipper Group A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk (Dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år). Danske Færger A/S forudsættes årligt til Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte. Stk. 8. Ved udskillelse af visse ruter i Scandlines Danmark A/S i datterselskaber vil personer med statslig tjenestemandspensionsret, der ansættes i datterselskabet, kunne bevare denne ret, idet datterselskabet indtræder i forpligtelserne i pensionsaftalen af 03/12/1997 mellem Staten og Scandlines Danmark A/S' for de til datterselskabet overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Datterselskabet hæfter solidarisk med Scandlines Danmark A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Datterselskabet afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet og forudsættes årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S. Stk. 9. Finansministeren kan godkende, at de i stk. 8 omhandlede personer som personlige ordninger kan bevare statslig tjenestemandspensionsret ved et evt. salg af et datterselskab, hvor køberen af selskabet indtræder i datterselskabets forpligtelser efter pensionsaftalen af 03/12/1997. Det forudsættes, at køber af datterselskabet samt Scandlines Danmark A/S hæfter solidarisk for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, og at køber afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet. Endelig forudsættes køber årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 fastlagte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S, der således også efter et evt. salg af datterselskabet er ansvarlig for indbetaling til staten af de løbende pensionsbidrag samt evt. kapitalbeløb. Nr ad Til ansatte i Danske Bank A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til GiroBank A/S i 1991, til BG Bank A/S i afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. BG Bank A/S - nu Danske Bank A/S - skal i henhold til aftale af 30. marts 1995 med virkning fra 1. oktober 1995 godtgøre staten sin del af udgifterne for de pr. denne dato ansatte med ret til statslig tjenestemandspension på den i stk nævnte måde. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i banken eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtigelser efter pensionsaftalen for banken og vedkommende selskab. Ved overtagelse af personale fra BG Bank A/S skal det pågældende selskab give skriftlig meddelelse herom til staten. Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig pensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver, overgår til beskæftigelse udenfor de med BG Bank A/S/Danske Bank A/S koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler banken. Stk. 4. Banken indbetaler månedligt til staten 19,33 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige pensionsbidragsbetaling dækker bankens andel af alders-

12 pensioneringen til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 62 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst og dødsfald, samt opsat pension, aktualiseret i den måned personen fylder 62 år. Stk. 5. Ved fratrædelser i forbindelse med alderspensionering afvigende fra 62 års pensionsalder, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som banken skal betale til staten, eller staten skal betale til banken, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn. Stk. 6. De kapitalbeløb banken skal refundere staten, som følge af de ved ledelsesbeslutninger fremkaldte udgifter til utilregnelighedspension, opgøres for den enkelte person på basis af den periode, hvor den pågældende tidligere tjenestemand har været beskæftiget i Giro Bank / BG Bank A/S/ Danske Bank A/S, dvs. fra 1991 og frem. Stk. 7. Det kapitaliserede beløb betales af banken hhv. staten den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales. Stk. 8. Banken betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom banken i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten. Stk. 9. Banken leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Banken betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves af statslige styrelser. Stk. 10. Banken betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnævnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder. Nr ad Finansministeren kan indgå aftaler om gensidig overførsel af beløb mellem det statslige tjenestemandspensionsområde, hvor statskassen hæfter for pensionsforpligtelserne, og tjenestemandspensionsområder, hvor statskassen ikke hæfter for pensionen. Stk. 2. Beløbsoverførslerne kan ske i tilfælde af individuelle overgange efter 1. juli Nr ad Tidligere tjeneste i Københavns Lufthavns brand- og redningstjeneste, til hvem der stilles krav om årlig helbredsundersøgelse for fortsat at kunne virke som brand (røgdykning), og som har accepteret tilbud om ansættelse i aktieselskabet Københavns Lufthavne, kan, hvis de fratræder ansættelsen i selskabet som 60-årige på grund af alder, få deres opsatte pension forøget med det antal pensionsår, som de ville have fået tillagt ved pligtig afgang fra tjenestemandsstillingen, hvis de var forblevet i denne. Ved aktualisering af en sådan forhøjet pension ved de pågældendes 60. år indbetaler Københavns Lufthavne A/S til staten et kapitalbeløb til dækning af den forøgede pensionsalder. Nr ad Finansministeriet fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet de nærmere retningslinjer for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjeneste i staten og folkekirken, jf. tjenestemandslovens 58, stk. 2 og 4 og tjenestemandspensionslovens 4, stk. 4. Retningslinjerne er tillige gældende for tjenestemandslignende ansatte i staten og folkekirken samt ved statsunderstøttede tilskudsinstitutioner, for hvilke finansministeren har kompetencen til at aftale, eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår. Nr ad Ved ansættelse som lærer m.v. ved skolevæsenet på Christiansø kan en tjenestemand i folkeskolen i den lukkede gruppe med statslig tjenestemandspensionsret bevare tilknytningen til den lukkede gruppe med optjening af pensionsalder efter tjenestemandspensionsreglerne. Det er en forudsætning herfor, at ansættelsen på Christiansø sker ved direkte overgang fra og til en tjenestemandsansættelse i folkeskolen, at de pågældende ikke har anden pensionsdækning under ansættelse på Christiansø, og at Forsvarsministeriet indbetaler 15 pct. af de pågældendes pensionsgivende løn til FL 36. Pensionsvæsenet.

13 Nr ad Pensioner udbetales månedlig forud for hver måneds begyndelse. Stk. 2. Finansministeren kan tillade, at udbetalingerne finder sted indtil 6 søgnedage tidligere. Dersom udbetalingen falder på en arbejdsfri dag, kan den ske den forudgående søgnedag. Stk. 3. Ved dødsfald mellem udbetalingen og forfaldsdagen kan det udbetalte beløb kræves tilbagebetalt. Nr ad Finansministeren bemyndiges til at foretage afregning af statens tilskud til Københavns Kommunes udgifter til lærerpensioner for folkeskolelærere m.v. ansat i Københavns kommune før 1. april 1992, jf. 12 i LBK 487 i Nr ad Op til 7 navngivne medarbejdere ved Forsvarets Interne Revision, der i 2000 er overført fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet, vil som en personlig ordning ved uafbrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision fortsat være omfattet af LB 254 af 19/03/2004 om pensionering af civilt personale mv. i forsvaret. Nr ad og Medlemmer af statsgaranterede pensionskasser/statslige pensionsordninger og deres efterladte får pensioner efter principperne i tjenestemandspensionsloven i henhold til vedtægter m.v., således at disse pensioner afholdes over finansloven. Tilsvarende gælder eventuelle vedtægtsbestemte understøttelser. Ved uansøgt afsked fra en lærerstilling o.lign. på skoleområdet, hvor nyansættelser fra 1. august 1995 skal ske på overenskomstvilkår og med forsikringsmæssig pensionsordning, kan der med virkning fra denne dato ydes opsat pension fra pensionsordningen, uanset at den pågældende ikke måtte have optjent 3 års pensionsalder. Stk. 2. Et mindre antal tjenestemandslignende ansatte ved Kunstindustrimuseet kan som personlig ordning få ret til pension efter de for tjeneste gældende regler. Stk. 3. Pensionskassen af 1925 er omdannet pr. 1. januar 2015 fra en statsgaranteret pensionskasse til en statslig pensionsordning under Finansministeriet. Pensionskassens aktiver er overført til staten, og staten har overtaget samtlige forpligtelser, der har påhvilet Pensionskassen. Vedtægterne for Pensionskassen af 1925 er erstattet af et regulativ, der fastlægger medlemmernes tjenestemandspensionsrettigheder, der videreføres uændret. Nr ad , og Eventuelle udgifter til efterløn, ventepenge og rådighedsløn til tidligere medlemmer af Pensionskassen for tjeneste ved SAHVA deles mellem statskassen og vedkommende (amts) kommune efter forholdet mellem den pr. 31. december 1979 optjente pensionsalder og den pensionsalder, der optjenes i tiden herefter. For personale ved de private virksomheder under SAHVA betales eventuelle udgifter til ventepenge og rådighedsløn fuldt ud af institutionen, mens sådanne udgifter for ansatte ved institutionens centrale administration deles mellem statskassen, vedkommende (amts)kommuner og institutioner. Stk. 2. Som kompensation for statens pensionsbyrde for ansatte ved epileptikerafsnittets sygehusfunktion og fællesfunktionerne betaler Kolonien Filadelfia løbende til statskassen 19 pct. af de nævnte medarbejderes pensionsgivende løn, så længe de pågældende er ansat ved de omhandlede institutionsafsnit. Nr ad En årlig understøttelse af statskassen kan ydes til personer, der har haft længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Understøttelse ydes efter regler fastsat af finansministeren med Finansudvalgets tilslutning og udbetales ved afsked på grund af alder eller svigtende helbred. Ægtefæller og børn efter sådant personale er ligeledes dækket. Understøttelse ved fra-

14 træden på grund af alder ydes fra det 67. år. For personer, der er født den 1. juli 1939 eller senere, ydes understøttelsen dog fra det fyldte 65. år. Stk. 2. Personer, som fratræder deres stilling for at overgå til efterløn, jf. LB 348 af 08/04/2014 om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændringer, og som i øvrigt opfylder betingelserne, kan tillægges en opsat understøttelse. Stk. 3. For ansatte i Moderniseringsstyrelsen/Statens Administration medregnes eventuel ansættelse i Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning i ansættelsestiden. Det samme gælder ikke-pensionssikret personale ansat i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som optages på Nordisk Ministerråds budget. Stk. 4. Understøttelse kan endvidere ydes i tilfælde, hvor der foreligger sådanne særlige omstændigheder - efter nærmere fastlagte retningslinjer, jf. aktstykkerne nr. 157 og /-84 - som gør det rimeligt, at der ydes understøttelse efter denne ordnings principper. Det drejer sig om følgende typer af understøttelsessager: - opsatte understøttelser til medarbejdere i statens tjeneste, der afskediges af anden utilregnelig årsag end alder og helbredsforårsaget utjenestdygtighed, f.eks. i forbindelse med rationaliseringer/strukturomlægninger, herunder privatisering og udlicitering. - understøttelser til ægtefæller efter statstjeneste, der efter reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen ikke er berettiget til enke-/ægtefællepensionsom som følge af, at ægteskab er indgået efter tjenestemanden er fyldt 65 år eller var pensioneret. - pensionslignende understøttelser til enker efter personer, der ved afgang fra statstjenesten fik tillagt sådan understøttelse. - understøttelse til enker efter kunstnere, der oppebar en fast ydelse på finansloven. Stk. 5. Ved oprettelse af nye pensionsordninger for eksisterende personalegrupper kan etableres en overgangsordning. Denne ordning omfatter personale, som ved pensionsordningens etablering opfylder betingelserne for at få understøttelse efter de hidtil gældende regler. Stk. 6. Ordningen skal indebære, at der i en overgangsperiode kan ydes et beløb til udligning af forskellen mellem pension og understøttelse, hvis den løbende ydelse fra pensionsordningen er mindre end den understøttelse, som de pågældende efter understøttelsesreglerne ville have haft ret til på afskedstidspunktet, henholdsvis dødsfaldstidspunktet for evt. ægtefælle og børneunderstøttelser. Generel bonusregulering af pensionen modregnes ikke i udligningsbeløbet. Udligningsbeløb på under 100 kr. årligt, der aktualiseres den 1. januar 2003 og senere udbetales ikke. Stk. 7. Personale, der ved pensionsordningernes oprettelse 1. april 1990 var fyldt 60 år, bevarer dog retten til understøttelse ubeskåret. Stk. 8. Ikke-tjenestemandsansat personale, som ved opgaveomlægninger er overgået til (amts)kommuner, koncessionerede selskaber m.v. med bevarelse af understøttelsesrettigheder kan omfattes af overgangsordningen. Stk. 9. Den generelle regulering af understøttelser udgør 8,70 pct. pr. 1. januar Understøttelser, der var aktualiseret senest pr. 1. april 1990, er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner, jf. Akt. nr. 118 af 19/04/2005. Nr ad Udgifter til understøttelse til ikke-pensionssikret personale, der ved opgaveoplægninger fra staten er overført eller overføres til - kommuner m.v., - Grønlands Selvstyre, - Færøernes Hjemmestyre eller - den selvejende institution Færøernes Specialskole

15 deles mellem staten og kommuner m.v. i forhold til den del af understøttelsesancienniteten, der er optjent efter dette tidspunkt. Statskassen afholder dog 3/4 af sidstnævnte udgiftsdel for perioden 1. august december 1987 for så vidt angår det til Færøernes Specialskoles overførte personale. Det er en forudsætning, at de pågældende på overførselstidspunktet var tjenestegørende og omfattet af statens understøttelsesordning, samt at de efter overførslen bevarer retten til understøttelse efter tilsvarende regler og satser som i staten. Nr ad Understøttelser, som Forsvarsministeriet efter regulativ af 1. oktober 1955 om understøttelse til redningsvæsenets personale og dettes enker har beregnet og tildelt til fhv. stationsledere, bådførere og båd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, afholdes over finanslovens 36. Pensionsvæsenet med løbende månedlig refusion af udgiften fra Forsvarsministeriet. Med tilsvarende refusion afholdes de af Forsvarsministeriet fremover nyberegnede understøttelser til fhv. rednings, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. Ordningen omfatter udgifter til nyberegnede understøttelser til det nævnte redningspersonale, der fratræder på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt til deres efterladte - for så vidt angår de år, hvor de har været ansat efter nævnte overenskomst. For ansættelsesår før 01/04/1990 kan der - inden for regulativets regler - beregnes en supplerende understøttelse på grundlag af det rådighedsbeløb, pågældende oppebar de sidste 3 år før overgangen til fuldtidsansættelse, reguleret til aktuelt niveau. Nr ad Finansministeren bemyndiges til at overtage pensionsberegnings- og - anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdækning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Samtidig bemyndiges finansministeren til mod 100 pct. refusion at udlægge konkrete anvisningsbeløb til pensionsmodtagere. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder m.v. et af Finansministeriet fastlagt administrationsbidrag. Nr ad I forbindelse med udliciteringer kan finansministeren bestemme, at personel ansat efter civilarbejderloven, jf. LB nr. 254 af 19/03/2004, kan bevare deres ret til optjening af pension efter civilarbejderlovens bestemmelser i indtil 12 mdr. efter overgang til ansættelse i det selskab, med hvilket udliciteringsaftalen indgås. Det er herved forudsat, at selskabet indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten. Nr ad Finansministeren bemyndiges til at oppebære en statsgaranteret pensionskasses formue i forbindelse med kassens omdannelse til statslig pensionsordning, eller når bestyrelsen måtte træffe beslutning om overdragelse af formuen til staten. Nr ad Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyvelederaspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansat som flyveledere eller under uddannelse til flyveledere under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af den den 2. maj 2007 fastlagte ordning, bevarer - som personlige ordninger - ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og lov om pensionering af flyveledere. Ved uansøgt afsked der aktualiserer en tjenestemandspensionsforpligtelse, skal der indhentes en udtalelse fra Finansministeriet om pågældendes ret til tjenestemandspension. Den enkelte bevarer ret til at få pensionen beregnet efter det aktuelle skalatrin i det pr. 30. juni 2007

16 gældende skalatrinsforløb, samt efter det skalatrin, som pågældende måtte opnå i forbindelse med eventuelt avancement. Stk. 2. Ved avancementer uden for det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb forudsættes der indbetalt et af finansministeren fastlagt aktuarmæssigt beløb til FL 36. Pensionsvæsenet til afdækning af den kapitaliserede merudgift ved avancementet. Stk. 3. For administrative medarbejdere, operative medarbejdere, tekniske medarbejdere, luftfartsinspektører og flyvelederassistenter i Naviair, der på grundlag af særlig aftale er overgået fra ansættelse som tjenestemand i staten til overenskomstansættelse på særlige vilkår i Naviair sov kan - som personlige ordninger - bevare ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og beregnet efter det for den pågældende pr. 01/12/2010 gældende skalatrinsforløb. Bestemmelsen i stk. 2 gælder også for de i 1. punktum nævnte personer. Nr ad Personer der ansættes på tjenestemandslignende vilkår som hofchef ved kronprinsens hof, og som forud for ansættelsen er ansat i en stilling som omhandlet i tjenestemandspensionslovens 4, stk. 1, har med virkning fra 1. januar 2011 ret til pension fra staten efter de til enhver tid gældende regler for statens tjeneste i henhold til lov om tjenestemandspension. Det samme gælder den pr. 1. august 2010 ansatte hoffourer. Stk. 2. Staten afholder de samlede udgifter til pension, herunder pension til efterlevende ægtefæller og børn i henhold til lov om tjenestemandspension. Kronprinsens hof indbetaler til statskassen et pensionsbidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der betales af ministerier og styrelser. Stk. 3. Staten afholder endvidere med virkning fra 1. januar 2011 udgifter til pension til allerede pensionerede hoftjeneste ved kronprinsens hof og efterlevende ægtefæller og børn. Nr ad Staten har med virkning fra 01/01/2011 overtaget Danmarks Radios Pensionskasses forpligtelser, idet pensionskassen samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning. Med overtagelsesdagen som skæringsdato blev det samtidig forudsat, at kapitalværdien af de Pensionskassen påhvilende forpligtelser skal afregnes til statskassen dels i form af straksindbetaling af Pensionskassens likvide formue, dels restkapitalværdien med tillæg af renter afviklet med samme årlige beløb i årene , begyndende pr. 30/06/2011, idet betalingerne registreres på finanslovens 36. Stk. 2. For de aktive, ansatte tjeneste ved DR fastsættes med overtagelsesdagen som skæringsdato et aktuarmæssigt beregnet pensionsbidrag, som DR løbende skal indbetale til staten for DR- tjenestes fremtidige optjening af tjenestemandspensionsret. Finansministeren fastsætter betingelserne for efterregulering ved afvigelser i forhold til det forudsatte med hensyn til pensioneringsmønster, skalatrin mv.

17 36. Pensionsvæsenet Anmærkninger

18

19 Af bestemmelserne i tjenestemandspensionsloven (LB nr. 489 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemandspension med senere ændringer, herunder L 1365 i 2011, der indfører pensionsudbetalingsalderen i stedet for efterlønsalderen i en række bestemmelser) fremgår, hvornår tjeneste har ret til egenpension, deres børn til børnetillæg, og tjenestes efterladte til efterindtægt af pension, ægtefællepension og børnepension mv., og hvordan pensionerne beregnes. For tjeneste pensioneret før 1. juli 1969 gælder LB nr. 725 af 9. september 1993 om lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove mv. med senere ændringer. Finanslovens 36. Pensionsvæsenet omfatter tillige udgifter til pension til ansatte i henhold til Civilarbejderloven (lukket for nytilgang 1. januar 1999, jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret), personer med pensionsret i statsgaranterede pensionskasser og statslige pensionsordninger samt tjeneste ansat i folkeskolen senest den 31. marts 1992, jf. LB nr. 487 af 6. maj 2010 om tjeneste i folkeskolen mv. I aktieselskaber mv., som tidligere har været statslige institutioner, findes dels udlånte tjeneste og dels selskabsansatte mv. med statslig tjenestemandspensionsret. Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11. december 2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken, som ændret ved cirkulære nr af 17/06/2009 sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, hvis de ikke er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, eller der er tale om professorstillinger. Endvidere er visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. undtaget, hvor ansættelse som tjenestemand også kan ske under lønramme 37. For statstjeneste indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 procent af den pensionsgivende løn i bidrag til 36. Pensionsvæsenet, jf. Finansministeriets cirkulære nr af 21. december Ved Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28. juni 2005 er dette bidrag forhøjet til 20,3 pct. ved nybesættelse pr. 1. august 2005 eller senere af stillinger, klassificerede i lønramme 37 eller derover, idet visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse. For aktieselskaber mv. er bidragssatsen fastsat eller aftalt. For statsgaranterede pensionskasser/-ordninger er der tilsvarende fastlagt 15 pct. bidragsbetaling til 36. Pensionsvæsenet, jf. bl.a. BK nr. 974 af 20. november 1996 om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret. 15 pct.-ordningen gælder dog ikke alle områder, jf. anmærkningerne til de enkelte konti nedenfor. Der udbetales desuden supplerende understøttelser til ikke-pensionssikret tidligere personale i statens tjeneste over 36. Pensionsvæsenet. Endvidere afholdes statens udgifter til indekstillæg til personer, der har oprettet indekskontrakter, jf. LB nr. 724 af 15. september 1999 i henhold til lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, som ændret ved lov nr. 346 af 6. maj 2009 Ret til aktuel egenpension forudsætter som hovedregel, at tjenestemanden har været ansat i en periode svarende til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, samt at pågældende afskediges på grund af alder, helbredsbetinget utjenstdygtighed eller anden årsag, som ikke kan tilregnes tjenestemanden. Ret til opsat pension forudsætter 3 års pensionsalder, dog 1 år for tjeneste, ansat 1. januar 2012 og senere. Ret til opsat pension opnås, hvis tjenestemanden er afskediget før han opnår 10 års ansættelsestid, eller hvis han afskediges på grund af tjenesteforseelser eller fratræder efter ansøgning inden pensionsudbetalingsalderen. Opsat pension kan udbetales fra pensionsudbetalingsalderen, eller tidligere hvis hans erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder. Pensionsudbetalingsalderen er som hovedregel 5 år før folkepensionsalderen. For tjeneste ansat før 1. januar 2007 er pensionsudbetalingsalderen 60 år. Ægtefællepension tilkommer en efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand eller egenpensionist, der afgår ved døden. Tidspunktet for ægteskabets indgåelse kan betyde, at der ikke er ret til ægtefællepension. Til de efterladte børn af en tjenestemand eller egenpensionist ydes børnepension indtil udgangen af den måned, hvori barnet fylder 21 år.

20 Udgangspunktet for fastsættelse af egenpension er tjenestemandens seneste pensionsgivende løn og tjenestemandens optjente pensionsalder, der højst kan være 37 år. Er optjent pensionsalder på 37 år vil pensionen udgøre 57 pct. af den pensionsgivende løn. Hvis tjenestemanden fratræder på grund af svagelighed og kun har 1/3 erhvervsevne tilbage, kan tjenestemanden få udbetalt en forhøjet pension, idet pensionsalderen fremregnes til 70 årsalderen. Hvis tjenestemanden pensioneres på grund af tilskadekomst i tjenesten, udbetales altid højeste pension på skalatrinnet. Ægtefællepensionen fastsættes på grundlag af den afdøde ægtefælles pensionsalder. For ægtefællepensioner, der er påbegyndt udbetalt efter 1. januar 1994, beregnes den dog mindst efter en pensionsalder på 15 år. Størrelsen af børnepension og børnepensionstillæg er uafhængig af tjenestemandens lønmæssige indplacering og pensionsalder, dog beregnes opsat børnepension som en procentdel af den opsatte egenpension. Egenpension, ægtefællepension og børnepension reguleres svarende til den generelle regulering af tjenestemandslønninger, jf. tjenestemandspensionslovens 27, idet tjenestemandspension og efterindtægt af pension med virkning fra 1. april 2005 er forhøjet med ca. 1,0 pct. ud over den generelle regulering af lønninger. Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal... 1,3 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Udgift... 1,3 1,2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Indtægt ,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Specifikation af nettotal: Administrationsudgifter m.v.... 1,3 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1, Administrationsudgifter m.v.... 1,3 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal , , , , , , ,0 Udgift , , , , , , ,8 Indtægt , , , , , , ,8 Specifikation af nettotal: Tjeneste i staten og folkekirken m.v , , , , , , , Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110) , , , , , , , Forskellige pensionsindbetalinger ,8-44,8-51,8-35,5-35,5-35,5-35,5 Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v , , , , , , , Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102) , , , , , , ,6 Forskellige statslige pensionsforpligtelser , , , , , , , Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117) , , , , , , , Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102) , , , , , , , Supplementsunderstøttelser... 47,0 37,4 44,8 35,1 35,2 35,3 35,5

21 Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet... -0,2-0, Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)... -0,2-0, Indekskontrakter , , , , , , , Indekskontrakter , , , , , , ,0 Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt , , , , , , ,4 Aktivitet i alt , , , , , , ,4 Udgift , , , , , , ,4 Indtægt , , , , , , ,0 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift... 0,0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Interne statslige overførsler: Indtægt... 4,4 4,3 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5 Øvrige overførsler: Udgift , , , , , , ,8 Indtægt , , , , , , ,6 Finansielle poster: Udgift... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Indtægt... 50,8 58,2 118,9 50,9 50,9 50,9 50,9 Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter... 0,0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 22. Andre ordinære driftsomkostninger... 0,0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Interne statslige overførsler... -4,4-4,3-4,7-4,5-4,5-4,5-4,5 33. Interne statslige overførselsindtægter... 4,4 4,3 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5 Øvrige overførsler , , , , , , ,2 34. Øvrige overførselsindtægter , , , , , , ,6 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner , , , , , , ,6 44. Tilskud til personer , , , , , , ,5 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ,1 694,9 107,5 110,3 110,4 110,9 110,7 Finansielle poster ,8-58,1-118,8-50,8-50,8-50,8-50,8 25. Finansielle indtægter... 50,8 58,2 118,9 50,9 50,9 50,9 50,9 26. Finansielle omkostninger... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt , , , , , , ,4

22 Tabel 1 Oversigt over registrerede antal tjeneste og tjenestemandslignende ansatte opgjort januar Tjeneste i staten og folkekirken m.v. Politi- og anklagemyndighed Kriminalforsorgen Forsvaret Folkekirkens præster og provster Tjeneste i ministerier og styrelser Tjeneste i statslige aktieselskaber mv. Post Danmark DSB Scandlines A/S BG Bank A/S TDC A/S NAVIAIR Øvrige selskabsansatte med tjenestemandspensionsret Tjeneste i folkeskolen Kommunerne og amter excl. København Overtagne pensionsforpligtelser ved selvejende inst. Pens.forpl. ved gymnasieskoler, VUC mv Pensionsforpligtelser i Grønland Tjeneste ansat ved grønlandsk kom. samt selvst Statsgaranterede pensionskasser Pensionsfonden af ) Pensionskassen af ) Øvrige statslige pensionsordninger Pensionsordningen af Pensionsordningen for Erhvervsskoler Pensionsordningen for højskoler, landbrugssk., mv Pensionsordningen af Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen Civilarbejderloven Apotekervæsenets Pensionsordning Øvrige med statslig tjenestemandspensionsret I alt Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv. 1) Indhentede oplysninger fra de pågældende pensionskasser.

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 36. Pensionsvæsenet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 36. Pensionsvæsenet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 36. Pensionsvæsenet 36. Pensionsvæsenet Tekst 3 36. Pensionsvæsenet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære af 8. marts 2012 Modst.nr. 010-12 J.nr. 12-882-33 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE StK:Forsvar Populærudgave af Civilarbejderloven 2003 DEN OFFENTLIGE GRUPPE FORORD I 1996 udgav STK:Forsvar en populærudgave af Civilarbejderloven som på ingen måde erstattede lovteksterne i Civilarbejderloven

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk. Omslag: Bgraphics

Læs mere

Tjenestemandspension er

Tjenestemandspension er Tjenestemandspension er en løbende og livsvarig ved indtrædende/afsked pga alder (baseret på optjening/opsparing) sygdom (forsikringsmæssig dækning af risiko for sygdom) dødsfald (risikodækning af forsørgelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 2005 Cirkulære af 20. februar 2006 Perst. nr. 010-06 PKAT nr.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98 C.603/ 21.02 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 OPSAT PENSION Vedlagt følger cirkulære om beregning af opsatte pensioner,

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999 Lovbekendtgørelse nr 724 af 9 september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr 346 af 2 juni 1999 Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Egenpension Kapitel 3 Ægtefællepension Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017

Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33

Læs mere

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010.

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. Bestemmelserne vedrørende pensionsforhold for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne(lokalbanetjenestemænd)

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 510 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2017-7001-0007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

Undervisningsministeriet har fra forskellige sider modtaget forespørgsler angående retningslinjerne for indgåelse af fratrædelsesaftaler.

Undervisningsministeriet har fra forskellige sider modtaget forespørgsler angående retningslinjerne for indgåelse af fratrædelsesaftaler. Institutioner for almengymnasiale uddannelser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Fratrædelsesordninger

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd Side 1 Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mfl. Kommunernes Landsforening Side 2 1. Indledning Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ af 1991 for kommuner

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 2005 Cirkulære af 15. april 2005 Perst. nr. 011-05 PKAT nr. J.nr. 05-882-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde...3 Kapitel 2. Egenpension...3 Kapitel

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-801-9 Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Høring over bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af tjenestemandspensionsbyrden mellem staten og kommunerne for tjenestemænd,

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 25. maj Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. 18. maj Nr. 520.

Lovtidende A Udgivet den 25. maj Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. 18. maj Nr. 520. Lovtidende A 2017 Udgivet den 25. maj 2017 18. maj 2017. Nr. 520. Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland Herved bekendtgøres lov om pension til statens tjenestemænd m.v.

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

Lønningsrådet. Marts 2017

Lønningsrådet. Marts 2017 Lønningsrådet Marts 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Lønningsrådets sammensætning 4 3. Lønningsrådets opgaver 5 4. Lønningsrådets sagsbehandling 9 5. Aktindsigt og forholdet til offentligheden 10 Side

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

Cirkulære om. Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd

Cirkulære om. Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd Cirkulære om Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd m.fl. 2003 1 Cirkulære om ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling

Læs mere

Der er ikke ændringer i budgetteringsmetoden i forhold til de seneste års finanslovrunder.

Der er ikke ændringer i budgetteringsmetoden i forhold til de seneste års finanslovrunder. Bilag 6. 36. Pensionsvæsenet Indledende bemærkninger I det følgende optages regnskabsmæssige forklaringer til de dele af finanslovens 36. Pensionsvæsenet, som indgår i Moderniseringsstyrelsens virksomhedsområde.

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 3.ju Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 2002 Omtryk Indhold Cirkulære 1. Indledning... 3 2. Generelle bemærkninger... 4 3. Seniorordninger... 5 3.1. Deltid... 5 3.2.1. Retræte... 6 3.2.2. Seniorordning

Læs mere

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. REGULATIVETS ANVENDELSESOMRÅDE... 4

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2013. ADMINISTRATIV INFORMATION Den 6. maj 2013 Sags ID: SAG-2013-02930 Dok.ID: 1691409

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 29.10.03 J. nr. 5.1./02-05-1 Om: Implementering af CFU-forligets Bilag M Den 10. oktober 2003 blev en rapport fra arbejdsgruppen om de generelle principper der er fastlagt i bilag M til

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 2005 Cirkulære af 7. oktober 2005 Perst.nr. 050-05 PKAT nr. J.nr. 05-347-37 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 3 2. Generelle bemærkninger... 3

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension UDKAST 05-07-2016 J.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den {FREMSAT} af finansministeren Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til personer, der har nået

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 1999 1 CIRKULÆRE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet 08.21 47/2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.21 47/2011 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension 2016/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer 2005 Cirkulære af 15. marts 2007 Perst. nr. 032-07 PKAT nr. J.nr. 06-861-85 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet.

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Aftalen er en sammenskrivning af

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn - og Personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 Resumé På baggrund af de mellem KL og Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014 23.03 Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober 2014. Sagen Regulering

Læs mere