Der er ikke ændringer i budgetteringsmetoden i forhold til de seneste års finanslovrunder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er ikke ændringer i budgetteringsmetoden i forhold til de seneste års finanslovrunder."

Transkript

1 Bilag Pensionsvæsenet Indledende bemærkninger I det følgende optages regnskabsmæssige forklaringer til de dele af finanslovens 36. Pensionsvæsenet, som indgår i Moderniseringsstyrelsens virksomhedsområde. Virksomhedsansvaret omfatter samtlige konti på 36, fraregnet konto Indekskontrakter, der indgår i regnskabsansvaret for Statens Administration. Regnskabsmæssige forklaringer til denne konto optages følgelig i denne styrelses årsrapport. Statsregnskabet for 2013 ad finanslovens 36. Pensionsvæsenet inkl. indekskontrakter viser en samlet nettomerudgift i forhold til bevillingerne på 72,2 mio. kr. svarende til en samlet afvigelse på 0,3 pct. Afvigelserne mellem FL13/TB13 og regnskabstallene for 2013 ekskl. indekskontrakter for det egentlige pensionsområde fremgår af nedenstående oversigt: Oversigt over statsregnskabet 2013 Sammenholdelse af bevillings- og regnskabstal på 36. Pensionsvæsenet, ekskl. indekskontrakter FL13+TB13 (kr.) Regnskab 13 (kr.) Afvigelse (kr.) Afvigelse i pct. Udgifter ,1 pct. Indtægter ,5 pct. Nettoudgift ,4 pct. Der er ikke ændringer i budgetteringsmetoden i forhold til de seneste års finanslovrunder. Driftsbudgettet En lille andel (1,5 mio. kr. bevilling) af Pensionsvæsenets udgifter kan henføres til det egentlige driftsbudget, idet langt hovedparten af Pensionsvæsenets udgifter og indtægter er af bevillingstyperne lovbunden/anden bevilling. Pensionsvæsenets administrationsudgifter er bevillingsmæssigt optaget hhv. under Statens Administration og Moderniseringsstyrelsen, ligesom der i disse 2 styrelsers årsrapport er redegjort for de bevillingsmæssige dispositioner herved. Det lovbundne område På det lovbundne område baserer budgetteringen for 2013 sig dels på modelfremskrevne data, der udtrækkes fra pensionssystemerne PENSAB (register for aktives optjening af pensionsalder) og SP (pensionsanvisningssystemet) dels på skøn baseret på 2011-regnskabsføringen. Det vil fremgå ved afvigelsesforklaringerne, hvilke budgetteringsgrundlag som den afvigende hovedkonto er dannet på. De modelfremskrevne udgifter fordeler sig med knap 89 procent af det samlede udgiftsbudget, mens udgifter fremskrevet med udgangspunkt i regnskabsføringen følgelig er på godt 11 procent af udgiftsbudgettet. På indtægtsbudgettet tegner det modelfremskrevne område sig for knap 98 procent af det samlede indtægtsbudget, mens fremskrivning på basis af regnskabsføringen står for godt 2 procent. Moderniseringsstyrelsen vurderer den samlede budgettering i forhold til den konstaterede regnskabsmæssige udvikling som tilfredsstillende. Dette skal videre ses på baggrund af følgende: Ved siden af de modelfremskrevne forhold er der en række forhold, som efter deres natur kun vanskeligt lader sig fremskrive. Det drejer sig om ledelsesbesluttede utilregnelighedsafskedigelser, pludselige udsving i alderspensioneringsmønsteret, dvs. tjenestemænd, der vælger at fratræde tjenestemandsansættelse med opsat pension eller udtræden af pensionssystemet med overførsel af optjent pensionsret og -formue til privat pensionskasse, hhv. indtræden i systemet med overførsel af optjent pensionsret og -formue osv. På nogle områder er der endvidere ikke tilgængelige data, typisk i de tilfælde, hvor optjent pensionsret til sin tid skal deles mellem stat og kommuner.

2 På de enkelte hovedkonti kan fremskrivningerne optræde med et relativt skævt billede især på de mindre hovedkonti idet individuelle pensionsbegivenheders indtræden her kan få større vægt, end de egentlig ville berettige til i det samlede billede. Endelig kan der være visse registreringsmæssige problemer, idet lokale myndigheder ved administrationen af aktive tjenestemænd ikke i enhver henseende får opdateret de løbende pensionsregistreringer korrekt i det centrale pensionsalderregister PENSAB. Det seneste databasetræk af SP (pensionsanvisningssystemet) er netop blevet tilgængelig for 36 Pensionsvæsenet. Denne database (SP14) indeholder alle faktiske pensioner opgjort ultimo Afvigelsesforklaringer indeholder derfor aktivitetsopgørelser for de afvigende hovedkonti, hvor budgetmodellen er anvendt til bevillingsfastsættelse. Den tilsvarende database for Pensab er endnu ikke tilgængelig, hvorfor indtægtsafvigelser ikke indeholder aktivitetsopgørelser. I det følgende vil væsentlige bevillingsafvigelser, der som hovedregel på hovedkontoniveau enten er på mere end 10 mio. kr. eller mere end 5 pct., blive kommenteret. Bevillingsafvigelserne opgøres brutto og afvigelser over det angivne væsentlighedskriterium, markeres med fed. Alle hovedkonti (ekskl. Indekskontrakter) samt deres afvigelse er opstillet i tabeller nedenfor. Hvis en hovedkonto består af flere underkonti, vil de betydende afvigelser på underkontoniveau blive gennemgået til forklaring af bevillingskontoens samlede afvigelse. Ved EU-Domstolens afgørelse skal der i de tilfælde, hvor allerede pensionerede tjenestemænd burde have fået udbetalt rådighedsløn, gennemføres tilbagebetaling til 36 af allerede udbetalt pension, som myndighederne er blevet pålagt at modregne i forbindelse med (gen-)optagelse af udbetaling af rådighedsløn, ligesom 36 i rådighedslønsperioden skal have indbetalt pensionsbidrag. Konsekvenserne af denne dom er ikke optaget på finansloven, men effekten af dommen er for 36 vedkommende optaget på statsregnskabet i form af regnskabsførte, udestående fordringer. Hensættelser til udbetaling af rådighedsløn og betaling af morarenter til berørte borgere, og løbende pensionsbidrag til 36 er optaget på de enkelte ansættelsesmyndigheders regnskab. Den samlede effekt af EU-domstolens afgørelse er for 36 vedkommende opgjort til en samlet mérindtægt i 2013 på 78,8 mio. kr. Afvigelser mellem bevilling og regnskab på hovedkontoniveau Politivæsenet og anklagemyndigheden Politivæsenet og anklagemyndigheden Udgifter ,9 pct. Indtægter ,2 pct. Nettoudgift ,2 pct. Udgifter: Der er indtægtsført 14,7 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Der er ellers ingen nævneværdige regnskabsmæssige afvigelser. Den budgetteringsmæssige afvigelse grundes primært i den antalsmæssige bestandsudvikling. Nedenfor gengives aktivitetsopgørelsen for 2013 ved budgetteringen af FL13, samt den faktiske aktivitet for Den budgetteringsmæssige afvigelse skyldes en antalsmæssig afvigelse på 127 faktiske (netto)færre pensioner end bevillingsbudgetterede. Underliggende skyldes afvigelsen både et ændret tilvækstmønster og et afvigende afgangsmønster af pensionsbestanden Politivæsenet og anklagemyndigheden aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo

3 Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Kriminalforsorgen Kriminalforsorgen Udgifter ,0 pct. Indtægter ,9 pct. Nettoudgift ,1 pct. Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Forsvaret Forsvaret Udgifter ,9 pct. Indtægter ,1 pct. Nettoudgift ,6 pct. Udgifter: Der er indtægtsført 3 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Fra aktivitetsopgørelsen kan det ses, at der var 302 flere pensioner ved udgangen af 2013 i forhold til budgetteret ved FL13. Afvigelsen begrundes hovedsagelig i ændret pensioneringsmønster (tilvækst). Underbudgetterede udgifter og overbudgetterede indtægter, som er tilfældet for hovedkontoen Forsvaret, sandsynliggør at afvigelsen samlet skyldes et fremrykket pensioneringsmønster Forsvaret - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Det skal endvidere bemærkes, at udgiftsbudgettering afviger med 0,9 pct. og kommenteres på denne baggrund ikke yderligere. Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Folkekirkens præster og provster Folkekirkens præster og provster Udgifter ,1 pct. Indtægter ,8 pct. Nettoudgift ,3 pct. Udgifter: De større udgifter end budgetteret, skyldes en lavere afgang af pensioner i forhold til det forventede ved budgetteringstidspunktet. Det var dog også forventet en lavere tilvækst af pensioner, end den faktiske tilvækst Præster og provster- aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo

4 Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser Udgifter ,1 pct. Indtægter ,0 pct. Nettoudgift ,2 pct. Udgifter: Der er indtægtsført 17,7 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Udgifterne for hovedkontoen er kun delvist bevillingsfastlagt ved brug af budgetmodellen, hvilket betyder at en aktivitetsopgørelse kun må betragtes som værende vejledende. Den delvise brug af budgetmodelbudgettering skyldes, at der er konstateret vedvarende årlige afvigelser mellem budgettering og regnskab på denne konto Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Indtægter: Der er indtægtsført 5,3 mio. kr. i pensionsbidrag i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Der er fra Undervisningsministeriet omposteret 2,2 mio. kr. vedrørende primært tjenestemænd i VUC er og 36,2 mio. kr. fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vedrørende tjenestemænd på universiteter til hovedkontoen Øvrige selvejende institutioner Tjenstemænd i andre ministerier og styrelser Indtægter Indtægt ,1 pct Statsministeriet ,2 pct Udenrigsministeriet ,5 pct Finansministeriet ,7 pct Erhvervs- og Vækstministeriet ,7 pct Skatteministeriet ,7 pct Økonomi- og Indenrigsministeriet ,7 pct Justitsministeriet ,3 pct Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ,5 pct Social-, Børne- og Integrationsministeriet ,1 pct Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ,3 pct Beskæftigelsesministeriet ,0 pct Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ,7 pct Undervisningsministeriet ,7 pct Kulturministeriet ,2 pct Ministeriet for Ligestilling og Kirke ,3 pct Miljøministeriet ,4 pct Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ,7 pct Transportministeriet ,9 pct Pensionsoverførsler Pensionsoverførsler Udgifter ,1 pct. Indtægter ,1 pct. Nettoudgift ,5 pct. Udgifter: Udgifterne for hovedkontoen er fordelt på underkonti, som opstillet i tabel nedenfor. Af tabellen fremgår det, at hovedkontoafvigelsen primært skyldes afvigelse på underkontoen Amtstjenestemænd pensioneret før Staten refunderer regionernes pensionsudgifter for tidligere tjenestemandsansat personale, pensioneret før fra de amter mv., som er nedlagt i forbindelse med kommunalreformen. Refusionerne udbetales a conto, idet man i næstfølgende regnskabsår på grundlag af gennemførte betalinger,

5 dokumenteret ved regnskabspåtegnede revisionserklæringer foretager evt. efterregulering og justering af nyt års a contobetaling, jfr. bek. 965 af 17/10/2005. Underkonti vedrørende Pensionsoverførsler Udgifter Udgift ,1 pct Kommuner som følge.af individuelle overgange af tjenestemænd ,7 pct Kommuner som følge af opgaveomlægning.af tjenestemænd ,2 pct Amtstjenestemænd pensioneret før ,1 pct Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v ,2 pct. Indtægter: Afvigelsen af hovedkontoens indtægter skyldes primært underkonti Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v. og Diverse indbetalinger. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse mv. fra privat pensionsordning i forbindelse med nyudnævnte tjenestemænds individuelle valg om overførsel af pensionsindestående fra tidligere overenskomstansættelse varierer relativt kraftigt fra år til år, idet niveauet sammensættes af individuelle valg, som ikke giver mulighed for fastlæggelse af et egentligt adfærdsmønster. På underkonto Diverse indbetalinger optages hovedsageligt afkastet fra statsligt overtagne individuelle, bankbaserede pensionsopsparinger, der blev overtaget i forbindelse tjenestemandsudnævnelser. Underkonti vedrørende Pensionsoverførsler Indtægter Indtægt ,1 pct Kommuner som følge.af individuelle overgange af tjenestemænd ,7 pct Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v ,7 pct Diverse indbetalinger ,3 pct Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed Indtægter ,0 pct. Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordning Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordning Indtægter ,8 pct. Indtægter: Hovedkontoen er sammensat af 2 underkonti, som er opstillet i tabellen nedenfor. Begge er afhængige af individuelle valg/beslutninger og eksogene hændelser, som svært lader sig budgetterer. Budgetteringen baserer sig på de seneste års regnskabsføring. Merindtægten skal ses på baggrund af, at især bidrag ved frivillig fratræden kan variere betydeligt fra år til år. Underkonti vedrørende Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordning Indtægter Indtægt ,8 pct Bidrag ved frivillig fratræden ,6 pct Pensionsbidrag vedr. seniorordninger ,5 pct Post Danmark A/S Post Danmark A/S Udgifter ,8 pct. Indtægter ,9 pct. Nettoudgift ,1 pct.

6 Udgifter: Der er indtægtsført 0,7 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Den procentuelle bruttoudgiftsafvigelse betragtes som minimal. Ved aktivitetsopgørelse kan det ses, at den antalsmæssige nettoafvigelse kun er 57 pensioner. Bruttoafvigelserne ved afgang og tilvækst er dog væsentligt større, hvilket kan have betydning for den beløbsmæssige store afvigelse Post Danmark A/S - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Indtægter: Der er indtægtsført 0,2 mio. kr. i pensionsbidrag i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Derudover indeholder udgiftsafvigelsen merindtægter på 7,8 mio. kr. i kapitalbeløb, merindtægt på 3,1 mio. kr. grundet afregning af alderspensioneringer i perioden Endvidere indeholder afvigelsen en udestående fordring på 2,1 mio. kr. i forventning om restafregning af afregning for alderspensioneringer mellem DSB DSB Udgifter ,1 pct. Indtægter ,9 pct. Nettoudgift ,5 pct. Udgifter: Der er indtægtsført 12,6 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Samtidig er der udgiftsført 10,1 mio. kr. og 34,6 mio. kr. i forbindelse med afregning af alderspensioneringer for hhv og Af nedenstående tabel ses aktivitetsafvigelserne mellem budgettering og faktisk antal pensioner. Bruttoafvigelserne for afgang og tilvækst er dog væsentlige større, hvilket kan have betydning for den beløbsmæssigt store afvigelse DSB - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Indtægter: Der er sket afregning af alderspensioneringer for Der er hermed sket en nedskrivning af den udestående fordring på 19,4 mio. kr. med 9,3 mio. kr., idet den resterende del af fordringen på 10,1 mio. kr. er afregnet i forhold til DSB. Samtidig er der indtægtsført en merindtægt på -5,8 mio. kr. som følge af EU-dom i pensionsbidrag i sagen om rådighedsløn. Der er som følge af gennemførte alderspensioneringer i 2012 tilbageført indbetalt pensionsbidrag fra DSB i størrelsesordenen af 34,6 mio. kr, som led i bestemmelserne for DSB s betaling af et aktuarmæssigt pensionsbidrag Scandlines A/S Scandlines A/S Udgifter ,4 pct. Indtægter ,8 pct. Nettoudgift ,1 pct.

7 Indtægter: På indtægtskontoen er endvidere optaget udgifter til afregning af mellemværende kapitalbeløb, der fremkommer som efterregulering i forhold til tidligere pensionsbidragsbetalinger, i forbindelse med konstaterede faktiske afvigelser, i forhold til de forudsætninger, det aktuarmæssigt fastsatte pensionsbidrag hviler på. Den samlede afregning som følge heraf beløber sig til 8,1 mio. kr. Der er indtægtsført en merindtægt på 0,1 mio. kr. som følge af EU-dom i pensionsbidrag i sagen om rådighedsløn BG Bank A/S BG Bank A/S Udgifter ,8 pct. Indtægter ,7 pct. Nettoudgift ,7 pct. Indtægter: De samlede indbetalinger på 17,7 mio. kr. vedrører i alt væsentligt ordinære pensionsbidragsbetalinger, idet alene 0,5 mio. kr. kan henføres til indbetaling af kapitalbeløb ved efterregulering i forhold til aktuarmæssigt fastlagt pensionsbidragsbeløb, og optaget hensættelse på 0,1 mio. kr. i pensionsbidrag i forbindelse med EU-dom TDC A/S TDC A/S Udgifter ,9 pct. Udgifter: Der er indtægtsført 3,7 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Regnskabsafvigelsen skyldes en afvigelse i aktivitetsopgørelsen af området, jf. tabel nedenfor. Af aktivitetsopgørelsen ses det, at særligt prognosticeringen af tilgangen af pensioner (og de her tilhørende udgifter) har været har været underbudgetteret TDC A/S - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Den antalsmæssige fejlprognosticering skyldes dog delvist ledelsesbesluttede førtidige afskedigelser. I henhold til aftalen med TDC er der indbygget en udsvingsmargin for førtidsafskedigelser svarende til et kapitalbeløb på 108 mio. kr. i faste 1994 kroner, som blev opgjort som en merindbetaling fra TDC. Ved den seneste aktuarmæssige efterprøvning af om TDC holder sig inden for de aftalemæssige rammer for udsvingsmarginen er begge parter i aftalen, det vil sige staten og TDC langt fra at kunne kræve aftalen genforhandlet NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed Udgifter ,3 pct. Indtægter ,0 pct. Nettoudgift ,3 pct.

8 Indtægter: Kontoen lader sig vanskeligt budgettere præcist, da der er fastsat 2 forskellige aktuarfastsatte bidragsprocenter, som ved pensioneringer kan udløse efterreguleringer i forhold til de opkrævede bidrag over årene. Samtidig kan der ske personalemæssige omdisponeringer, der indebærer overgang mellem områder med forskellig bidragsprocent. Der indhentes årlige revisionserklæringer fra NAVIAIR om forudsat overholdelse af bestemmelser for bidragsbetaling Øvrige selskabsansatte Øvrige selskabsansatte Udgifter ,9 pct. Indtægter ,6 pct. Nettoudgift ,1 pct. Indtægter: Afvigelsen er beløbsmæssigt relativt begrænset, men for god ordens skyld gengives afvigelserne på underkonti nedenfor. Bidragsbetalingen fra Udbetaling Danmark indbefatter pensionsbidragsbetaling for 4. kvartal af 2012 og efterregulering i løbet af 2013 for nyt aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag. Disse ændringer blev optaget ved TB-13. Underkonti vedrørende Øvrige selskabsansatte Indtægter Indtægt ,6 pct W. S. Atkins International Ltd ,0 pct Overdragne statshavne ,5 pct Københavns Lufthavne A/S ,2 pct Udbetaling Danmark ,6 pct Pensionsudgifter i folkeskolen mv Pensionsudgifter i folkeskolen mv. Udgifter ,8 pct. Indtægter ,6 pct. Nettoudgift ,8 pct. Udgifter: Udgifterne for hovedkontoen er kun delvist bevillingsfastlagt ved brug af budgetmodellen, hvilket betyder at en aktivitetsopgørelse kun må betragtes som værende vejledende. Denne kun delvise brug af budgetmodelbudgettering skyldes, at der er konstateret vedvarende årlige afvigelser mellem budgettering og regnskab på denne konto. Af den vejledende aktivitetsopgørelse fremgår det, at den faktiske afgang af pensioner har været underbudgetteret. Afvigelsen skyldes med stor sandsynlighed en marginal ændring i pensioneringsmønsteret. Afvigelsen skal ses i lyset af hovedkontoens størrelse, hvor afvigelsen udgør 0,8 procent af den samlede bevilling Pensionsudgifter i folkeskolen m.v. - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret.

9 Københavns kommunale skolevæsen Københavns kommunale skolevæsen Udgifter ,7 pct Øvrige selvejende institutioner Øvrige selvejende institutioner Udgifter ,2 pct. Indtægter ,0 pct. Nettoudgift ,4 pct. Udgifter: Der er indtægtsført 2,9 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Der er ellers ingen nævneværdige regnskabsmæssige afvigelser. Kontoen er fejlbudgetteret, da tjenestemandsansat personale ved VUC er og universiteter, samt øvrige selvejende institutioner har været fejlplaceret som hørende hhv. til Undervisningsministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Øvrige selvejende institutioner - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* 442 Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Indtægter: Omposteret 2,2 mio. kr. vedrørende primært tjenestemand i VUC er og 36,2 mio. kr. fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vedrørende tjenestemænd på universiteter til denne hovedkonto, fra hovedkonto Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser. Hermed er afvigelsen mellem bevilling og regnskab elsk. omposteringen +20,8 mio. kr. hvilket stemmer med den afvigende tilvækst i pensioner på området Civilarbejderloven Civilarbejderloven Udgifter ,8 pct. Indtægter ,1 pct. Nettoudgift ,1 pct. Indtægter: Der gennemføres løbende udlicitering på Forsvarsministeriets område, typisk med ansatte under civilarbejderloven. Som overgangsforanstaltninger, kan civilarbejdere op til et år efter overgangen bevare retten til optjening i pensionssystemet mod indbetaling af et aktuarmæssigt bidrag. Forsvarsministeriet afregner bidraget til 36, der således ophører med udgangen af aftaleperioden Statsgaranterede pensionskasser Statsgaranterede pensionskasser Udgifter ,2 pct. Indtægter ,0 pct. Nettoudgift ,5 pct.

10 Udgifter: Afvigelsen skyldes, indtægtsført tilbagebetalt pension på underkontoen Pensionskassen af 1925 i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn (1,0 mio. kr.) og indbetalt overskud fra pensionskassen af 1925 (2,1 mio. kr.), samt efterregulering af 2013 acontobeløb for pensionsfonden 1951 (2 mio. kr.) Underkonti vedrørende Statsgaranterede pensionskasser - Udgifter Udgift ,2 pct Pensionskassen af ,6 pct Efterlønskassen for lærere i fri- og e.skole ,7 pct Pensionsfonden af ,2 pct Pensionskassen af ,0 pct. Indtægter: Afvigelsen skyldes hovedsageligt en enkelt underkonto Pensionskassen af En del af afvigelsen skyldes svigtende pensionsbidrag som følgelig af forårets lock-out. Derudover er der indtægtsført 0,2 mio. kr. på denne underkonto i pensionsbidrag i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Underkonti vedrørende Statsgaranterede pensionskasser Indtægter Indtægt ,0 pct Pensionskassen af ,0 pct Efterlønskassen for lærere i fri- og e.skole ,6 pct Pensionsfonden af ,0 pct Pensionskassen af ,1 pct Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne Udgifter ,4 pct. Indtægter ,5 pct. Nettoudgift ,2 pct. Indtægter: Der er indtægtsført 0,1 mio. kr. i pensionsbidrag i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Kontoen budgetteres med udgangspunkt i regnskabsføringen. Moderniseringsstyrelsen kontrollerer, om der er væsentlige afvigelser mellem måned/kvartalsvise indbetalinger Øvrige statslige pensionsordninger Øvrige statslige pensionsordninger Udgifter ,8 pct. Indtægter ,8 pct. Nettoudgift ,5 pct. Udgifter: De væsentligste afvigelser vedrører hhv. Pensionsordning af 76 og Pensionsordningen for Erhvervsskoler. Ved pensionering for reglementsansatte under 76 ordningen kan der være en fejlrisiko ved omsætningen af aktuelt registeret kommunalt skalatrin til statsligt pensioneringsskalatrin. Pensionsordningen for erhvervsskoler er fejlbudgetteret, da det i det nuværende PENSAB ikke er muligt at afgrænse erhvervsskoler i forhold til VUC og øvrige statslige selvejende institutioner, da dele af erhvervsskoleområdet overføres hertil.

11 Underkonti vedrørende Øvrige statslige pensionsordninger Udgifter Udgift ,8 pct Hypotekbanken ,5 pct Pensord. Højsk., Landbsk. og Husholdningssk ,4 pct Pensionsordningen af ,0 pct Pens.ordn. for SHAVA ,3 pct Apotekervæsenets Pensionsordning ,3 pct Kolonien Filadelfias pensionsordning ,2 pct Pensionsordning vedr. kødkontrollen ,7 pct Pens. til tjm.lign ansatte ved tilskudsberett ,5 pct Det danske Hedeselskab ,3 pct Tjenestemænd ved Danmarks Radio ,8 pct Det Kgl. Teater, pensionsordning ,8 pct Nationalforeningens Pensionsordning ,0 pct Pensionsordningen for Erhvervsskoler ,6 pct. Af aktivitetsopgørelsen for underkontoen Pensionsordningen fremgår det endvidere, at afvigelsen primært skyldes underprognosticeringen af tilvækst af pensioner, hvilke primært skyldes PENSAB registreringsudfordringerne beskrevet ovenfor Pensionsordningen af aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Understøttelser til ikke-tjenestemænd Understøttelser til ikke-tjenestemænd Udgifter ,4 pct. Indtægter ,9 pct. Nettoudgift ,2 pct. Udgifter: Kontoen budgetteres ud fra regnskabsføringen. Understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale i staten. Udgiften til disse understøttelser vil være kraftigt aftagende, eftersom stort set alle statsansatte nu er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning. Ordningen havde således sit udgiftsmæssige maksimum i 2001 med godt 103 mio. kr. i udbetalinger. Underkonti vedrørende Understøttelser til ikke-tjenestemænd Udgifter Udgift ,4 pct Understøttelser, DSB ,5 pct Understøttelser, Post Danmark ,7 pct Understøttelser, Statsskovvæsenet ,9 pct Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd ,9 pct Lokalt ansatte v. UM ,5 pct Understøttelser, andre ,6 pct. Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Pensionsberegningsopgaver Pensionsberegningsopgaver Udgifter ,1 pct. Indtægter ,4 pct. Nettoudgift

12 Udgifter og Indtægter: Kontoen forvaltes af Statens Administration. Ved tekstanmærkningshjemmel kan Statens Administration overtage pensionsberegnings- og anvisningsopgaver for kommunale og selvejende institutioner mv. med statslig tilskudsdækning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til de opgaver Statens Administration i øvrigt varetager på tjenestemandspensionsområdet. Anvisningsbeløb til pensionsmodtagere vil kunne udlægges fra 36 mod 100 pct. refusion. Udlagte pensionsudgifter fra 36 og modsvarende indbetalinger bør således tilnærmelsesvist balancere. Underkonti vedrørende Pensionsberegningsopgaver Udgifter Udgift ,1 pct Anvisning af pension for folkeskolelærere ,0 pct Anvisning af pension for Folkekirkens funk ,6 pct. Underkonti vedrørende Pensionsberegningsopgaver Indtægter Indtægt ,4 pct Anvisning af pension for folkeskolelærere ,0 pct Anvisning af pension for Folkekirkens funk ,9 pct Renter Renter Udgifter ,4 pct. Indtægter ,0 pct. Nettoudgift ,8 pct. Udgifter: Bevillingen budgetteres med udgangspunkt i regnskabsføringen, og budgetteringen er behæftet med betydelig usikkerhed. Relativt kraftige udsving mellem de enkelte år vil således kunne forekomme. Afvigelserne ligger væsentlig under den fastsatte forklaringsgrænse for afvigelser på 10 mio. kr. Underkonti vedrørende Renter og retsomkostninger Udgifter Udgift ,4 pct Renter ,3 pct Retsomkostninger, gebyrer mv ,4 pct. Indtægter: Indtægterne for hovedkontoen er som udgiftsbevillingerne budgetteret med udgangspunkt i regnskabsføringen, og budgetteringen er behæftet med betydelig usikkerhed Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb Udgifter ,7 pct. Indtægter ,0 pct. Nettoudgift ,0 pct. Udgifter og Indtægter: I forbindelse med dødsbobehandling vil der i enkelttilfælde opstå et krav mod dødsboet, som ikke vil kunne honoreres. Bevillingen budgetteres med udgangspunkt i regnskabsføringen, og budgetteringen er behæftet med en vis usikkerhed. Relativt kraftige udsving mellem de enkelte år vil således kunne forekomme. Afvigelserne ligger væsentlig under den fastsatte forklaringsgrænse for afvigelser på 10 mio. kr.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014 Rigsrevisionens virksomhed i 2013 April 2014 RIGSREVISIONENS VIRKSOMHED I 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Rigsrevisionen... 2 Faglige og økonomiske resultater Målopfyldelse i 2013... 7 Fordelingen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2014. September 2015

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2014. September 2015 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2014 September 2015 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Statens Administrations mission og vision 4 2.3 Virksomhedens omfang 5 2.4 Årets

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2005

revisionen af statsregnskabet for 2005 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2005 Oktober 2006 RB C601/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 I. Erklæring om statsregnskabet... 9 II. De væsentligste

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE.

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE. RAPPORT OM DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE December 2008 INDHOLD Indledning...3 A. Kompensation for offentlig tjeneste

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

Aftale. Mellem. Århus Kommune. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland

Aftale. Mellem. Århus Kommune. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland Aftale Mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland Version 2.7 Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse: I. SAMMENFATNING OG GENERELLE FORHOLD 1.1. Indledning 1. 2. Det videre forløb 2.

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Orientering om 17. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 17. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail ism@ism.dk J.nr. 2009-7037 Til alle kommunalbestyrelser 4. februar 2010 Orientering om 17. omgang rettelsessider

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

I dette notat beskrives forudsætningerne for og hovedtal i budget for fællesfonden

I dette notat beskrives forudsætningerne for og hovedtal i budget for fællesfonden Dato: 4. december 2007 Indledning I dette notat beskrives forudsætningerne for og hovedtal i budget for fællesfonden for 2008. Fællesfondens budget for 2008 er fastsat af kirkeministeren efter høring af

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Kapitel 8: Pensioner. 8.1 Målsætninger

Kapitel 8: Pensioner. 8.1 Målsætninger Kapitel 8: Pensioner 8.1 Målsætninger Det er en væsentlig del af et velfærdssamfund at sikre rimelige levevilkår for ældre medborgere. Rimelige levevilkår for pensionister kan anskues fra to vinkler. Den

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012 Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2012 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007

19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget

Læs mere