Der er ikke ændringer i budgetteringsmetoden i forhold til de seneste års finanslovrunder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er ikke ændringer i budgetteringsmetoden i forhold til de seneste års finanslovrunder."

Transkript

1 Bilag Pensionsvæsenet Indledende bemærkninger I det følgende optages regnskabsmæssige forklaringer til de dele af finanslovens 36. Pensionsvæsenet, som indgår i Moderniseringsstyrelsens virksomhedsområde. Virksomhedsansvaret omfatter samtlige konti på 36, fraregnet konto Indekskontrakter, der indgår i regnskabsansvaret for Statens Administration. Regnskabsmæssige forklaringer til denne konto optages følgelig i denne styrelses årsrapport. Statsregnskabet for 2013 ad finanslovens 36. Pensionsvæsenet inkl. indekskontrakter viser en samlet nettomerudgift i forhold til bevillingerne på 72,2 mio. kr. svarende til en samlet afvigelse på 0,3 pct. Afvigelserne mellem FL13/TB13 og regnskabstallene for 2013 ekskl. indekskontrakter for det egentlige pensionsområde fremgår af nedenstående oversigt: Oversigt over statsregnskabet 2013 Sammenholdelse af bevillings- og regnskabstal på 36. Pensionsvæsenet, ekskl. indekskontrakter FL13+TB13 (kr.) Regnskab 13 (kr.) Afvigelse (kr.) Afvigelse i pct. Udgifter ,1 pct. Indtægter ,5 pct. Nettoudgift ,4 pct. Der er ikke ændringer i budgetteringsmetoden i forhold til de seneste års finanslovrunder. Driftsbudgettet En lille andel (1,5 mio. kr. bevilling) af Pensionsvæsenets udgifter kan henføres til det egentlige driftsbudget, idet langt hovedparten af Pensionsvæsenets udgifter og indtægter er af bevillingstyperne lovbunden/anden bevilling. Pensionsvæsenets administrationsudgifter er bevillingsmæssigt optaget hhv. under Statens Administration og Moderniseringsstyrelsen, ligesom der i disse 2 styrelsers årsrapport er redegjort for de bevillingsmæssige dispositioner herved. Det lovbundne område På det lovbundne område baserer budgetteringen for 2013 sig dels på modelfremskrevne data, der udtrækkes fra pensionssystemerne PENSAB (register for aktives optjening af pensionsalder) og SP (pensionsanvisningssystemet) dels på skøn baseret på 2011-regnskabsføringen. Det vil fremgå ved afvigelsesforklaringerne, hvilke budgetteringsgrundlag som den afvigende hovedkonto er dannet på. De modelfremskrevne udgifter fordeler sig med knap 89 procent af det samlede udgiftsbudget, mens udgifter fremskrevet med udgangspunkt i regnskabsføringen følgelig er på godt 11 procent af udgiftsbudgettet. På indtægtsbudgettet tegner det modelfremskrevne område sig for knap 98 procent af det samlede indtægtsbudget, mens fremskrivning på basis af regnskabsføringen står for godt 2 procent. Moderniseringsstyrelsen vurderer den samlede budgettering i forhold til den konstaterede regnskabsmæssige udvikling som tilfredsstillende. Dette skal videre ses på baggrund af følgende: Ved siden af de modelfremskrevne forhold er der en række forhold, som efter deres natur kun vanskeligt lader sig fremskrive. Det drejer sig om ledelsesbesluttede utilregnelighedsafskedigelser, pludselige udsving i alderspensioneringsmønsteret, dvs. tjenestemænd, der vælger at fratræde tjenestemandsansættelse med opsat pension eller udtræden af pensionssystemet med overførsel af optjent pensionsret og -formue til privat pensionskasse, hhv. indtræden i systemet med overførsel af optjent pensionsret og -formue osv. På nogle områder er der endvidere ikke tilgængelige data, typisk i de tilfælde, hvor optjent pensionsret til sin tid skal deles mellem stat og kommuner.

2 På de enkelte hovedkonti kan fremskrivningerne optræde med et relativt skævt billede især på de mindre hovedkonti idet individuelle pensionsbegivenheders indtræden her kan få større vægt, end de egentlig ville berettige til i det samlede billede. Endelig kan der være visse registreringsmæssige problemer, idet lokale myndigheder ved administrationen af aktive tjenestemænd ikke i enhver henseende får opdateret de løbende pensionsregistreringer korrekt i det centrale pensionsalderregister PENSAB. Det seneste databasetræk af SP (pensionsanvisningssystemet) er netop blevet tilgængelig for 36 Pensionsvæsenet. Denne database (SP14) indeholder alle faktiske pensioner opgjort ultimo Afvigelsesforklaringer indeholder derfor aktivitetsopgørelser for de afvigende hovedkonti, hvor budgetmodellen er anvendt til bevillingsfastsættelse. Den tilsvarende database for Pensab er endnu ikke tilgængelig, hvorfor indtægtsafvigelser ikke indeholder aktivitetsopgørelser. I det følgende vil væsentlige bevillingsafvigelser, der som hovedregel på hovedkontoniveau enten er på mere end 10 mio. kr. eller mere end 5 pct., blive kommenteret. Bevillingsafvigelserne opgøres brutto og afvigelser over det angivne væsentlighedskriterium, markeres med fed. Alle hovedkonti (ekskl. Indekskontrakter) samt deres afvigelse er opstillet i tabeller nedenfor. Hvis en hovedkonto består af flere underkonti, vil de betydende afvigelser på underkontoniveau blive gennemgået til forklaring af bevillingskontoens samlede afvigelse. Ved EU-Domstolens afgørelse skal der i de tilfælde, hvor allerede pensionerede tjenestemænd burde have fået udbetalt rådighedsløn, gennemføres tilbagebetaling til 36 af allerede udbetalt pension, som myndighederne er blevet pålagt at modregne i forbindelse med (gen-)optagelse af udbetaling af rådighedsløn, ligesom 36 i rådighedslønsperioden skal have indbetalt pensionsbidrag. Konsekvenserne af denne dom er ikke optaget på finansloven, men effekten af dommen er for 36 vedkommende optaget på statsregnskabet i form af regnskabsførte, udestående fordringer. Hensættelser til udbetaling af rådighedsløn og betaling af morarenter til berørte borgere, og løbende pensionsbidrag til 36 er optaget på de enkelte ansættelsesmyndigheders regnskab. Den samlede effekt af EU-domstolens afgørelse er for 36 vedkommende opgjort til en samlet mérindtægt i 2013 på 78,8 mio. kr. Afvigelser mellem bevilling og regnskab på hovedkontoniveau Politivæsenet og anklagemyndigheden Politivæsenet og anklagemyndigheden Udgifter ,9 pct. Indtægter ,2 pct. Nettoudgift ,2 pct. Udgifter: Der er indtægtsført 14,7 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Der er ellers ingen nævneværdige regnskabsmæssige afvigelser. Den budgetteringsmæssige afvigelse grundes primært i den antalsmæssige bestandsudvikling. Nedenfor gengives aktivitetsopgørelsen for 2013 ved budgetteringen af FL13, samt den faktiske aktivitet for Den budgetteringsmæssige afvigelse skyldes en antalsmæssig afvigelse på 127 faktiske (netto)færre pensioner end bevillingsbudgetterede. Underliggende skyldes afvigelsen både et ændret tilvækstmønster og et afvigende afgangsmønster af pensionsbestanden Politivæsenet og anklagemyndigheden aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo

3 Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Kriminalforsorgen Kriminalforsorgen Udgifter ,0 pct. Indtægter ,9 pct. Nettoudgift ,1 pct. Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Forsvaret Forsvaret Udgifter ,9 pct. Indtægter ,1 pct. Nettoudgift ,6 pct. Udgifter: Der er indtægtsført 3 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Fra aktivitetsopgørelsen kan det ses, at der var 302 flere pensioner ved udgangen af 2013 i forhold til budgetteret ved FL13. Afvigelsen begrundes hovedsagelig i ændret pensioneringsmønster (tilvækst). Underbudgetterede udgifter og overbudgetterede indtægter, som er tilfældet for hovedkontoen Forsvaret, sandsynliggør at afvigelsen samlet skyldes et fremrykket pensioneringsmønster Forsvaret - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Det skal endvidere bemærkes, at udgiftsbudgettering afviger med 0,9 pct. og kommenteres på denne baggrund ikke yderligere. Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Folkekirkens præster og provster Folkekirkens præster og provster Udgifter ,1 pct. Indtægter ,8 pct. Nettoudgift ,3 pct. Udgifter: De større udgifter end budgetteret, skyldes en lavere afgang af pensioner i forhold til det forventede ved budgetteringstidspunktet. Det var dog også forventet en lavere tilvækst af pensioner, end den faktiske tilvækst Præster og provster- aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo

4 Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser Udgifter ,1 pct. Indtægter ,0 pct. Nettoudgift ,2 pct. Udgifter: Der er indtægtsført 17,7 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Udgifterne for hovedkontoen er kun delvist bevillingsfastlagt ved brug af budgetmodellen, hvilket betyder at en aktivitetsopgørelse kun må betragtes som værende vejledende. Den delvise brug af budgetmodelbudgettering skyldes, at der er konstateret vedvarende årlige afvigelser mellem budgettering og regnskab på denne konto Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Indtægter: Der er indtægtsført 5,3 mio. kr. i pensionsbidrag i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Der er fra Undervisningsministeriet omposteret 2,2 mio. kr. vedrørende primært tjenestemænd i VUC er og 36,2 mio. kr. fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vedrørende tjenestemænd på universiteter til hovedkontoen Øvrige selvejende institutioner Tjenstemænd i andre ministerier og styrelser Indtægter Indtægt ,1 pct Statsministeriet ,2 pct Udenrigsministeriet ,5 pct Finansministeriet ,7 pct Erhvervs- og Vækstministeriet ,7 pct Skatteministeriet ,7 pct Økonomi- og Indenrigsministeriet ,7 pct Justitsministeriet ,3 pct Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ,5 pct Social-, Børne- og Integrationsministeriet ,1 pct Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ,3 pct Beskæftigelsesministeriet ,0 pct Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ,7 pct Undervisningsministeriet ,7 pct Kulturministeriet ,2 pct Ministeriet for Ligestilling og Kirke ,3 pct Miljøministeriet ,4 pct Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ,7 pct Transportministeriet ,9 pct Pensionsoverførsler Pensionsoverførsler Udgifter ,1 pct. Indtægter ,1 pct. Nettoudgift ,5 pct. Udgifter: Udgifterne for hovedkontoen er fordelt på underkonti, som opstillet i tabel nedenfor. Af tabellen fremgår det, at hovedkontoafvigelsen primært skyldes afvigelse på underkontoen Amtstjenestemænd pensioneret før Staten refunderer regionernes pensionsudgifter for tidligere tjenestemandsansat personale, pensioneret før fra de amter mv., som er nedlagt i forbindelse med kommunalreformen. Refusionerne udbetales a conto, idet man i næstfølgende regnskabsår på grundlag af gennemførte betalinger,

5 dokumenteret ved regnskabspåtegnede revisionserklæringer foretager evt. efterregulering og justering af nyt års a contobetaling, jfr. bek. 965 af 17/10/2005. Underkonti vedrørende Pensionsoverførsler Udgifter Udgift ,1 pct Kommuner som følge.af individuelle overgange af tjenestemænd ,7 pct Kommuner som følge af opgaveomlægning.af tjenestemænd ,2 pct Amtstjenestemænd pensioneret før ,1 pct Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v ,2 pct. Indtægter: Afvigelsen af hovedkontoens indtægter skyldes primært underkonti Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v. og Diverse indbetalinger. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse mv. fra privat pensionsordning i forbindelse med nyudnævnte tjenestemænds individuelle valg om overførsel af pensionsindestående fra tidligere overenskomstansættelse varierer relativt kraftigt fra år til år, idet niveauet sammensættes af individuelle valg, som ikke giver mulighed for fastlæggelse af et egentligt adfærdsmønster. På underkonto Diverse indbetalinger optages hovedsageligt afkastet fra statsligt overtagne individuelle, bankbaserede pensionsopsparinger, der blev overtaget i forbindelse tjenestemandsudnævnelser. Underkonti vedrørende Pensionsoverførsler Indtægter Indtægt ,1 pct Kommuner som følge.af individuelle overgange af tjenestemænd ,7 pct Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v ,7 pct Diverse indbetalinger ,3 pct Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed Indtægter ,0 pct. Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordning Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordning Indtægter ,8 pct. Indtægter: Hovedkontoen er sammensat af 2 underkonti, som er opstillet i tabellen nedenfor. Begge er afhængige af individuelle valg/beslutninger og eksogene hændelser, som svært lader sig budgetterer. Budgetteringen baserer sig på de seneste års regnskabsføring. Merindtægten skal ses på baggrund af, at især bidrag ved frivillig fratræden kan variere betydeligt fra år til år. Underkonti vedrørende Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordning Indtægter Indtægt ,8 pct Bidrag ved frivillig fratræden ,6 pct Pensionsbidrag vedr. seniorordninger ,5 pct Post Danmark A/S Post Danmark A/S Udgifter ,8 pct. Indtægter ,9 pct. Nettoudgift ,1 pct.

6 Udgifter: Der er indtægtsført 0,7 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Den procentuelle bruttoudgiftsafvigelse betragtes som minimal. Ved aktivitetsopgørelse kan det ses, at den antalsmæssige nettoafvigelse kun er 57 pensioner. Bruttoafvigelserne ved afgang og tilvækst er dog væsentligt større, hvilket kan have betydning for den beløbsmæssige store afvigelse Post Danmark A/S - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Indtægter: Der er indtægtsført 0,2 mio. kr. i pensionsbidrag i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Derudover indeholder udgiftsafvigelsen merindtægter på 7,8 mio. kr. i kapitalbeløb, merindtægt på 3,1 mio. kr. grundet afregning af alderspensioneringer i perioden Endvidere indeholder afvigelsen en udestående fordring på 2,1 mio. kr. i forventning om restafregning af afregning for alderspensioneringer mellem DSB DSB Udgifter ,1 pct. Indtægter ,9 pct. Nettoudgift ,5 pct. Udgifter: Der er indtægtsført 12,6 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Samtidig er der udgiftsført 10,1 mio. kr. og 34,6 mio. kr. i forbindelse med afregning af alderspensioneringer for hhv og Af nedenstående tabel ses aktivitetsafvigelserne mellem budgettering og faktisk antal pensioner. Bruttoafvigelserne for afgang og tilvækst er dog væsentlige større, hvilket kan have betydning for den beløbsmæssigt store afvigelse DSB - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Indtægter: Der er sket afregning af alderspensioneringer for Der er hermed sket en nedskrivning af den udestående fordring på 19,4 mio. kr. med 9,3 mio. kr., idet den resterende del af fordringen på 10,1 mio. kr. er afregnet i forhold til DSB. Samtidig er der indtægtsført en merindtægt på -5,8 mio. kr. som følge af EU-dom i pensionsbidrag i sagen om rådighedsløn. Der er som følge af gennemførte alderspensioneringer i 2012 tilbageført indbetalt pensionsbidrag fra DSB i størrelsesordenen af 34,6 mio. kr, som led i bestemmelserne for DSB s betaling af et aktuarmæssigt pensionsbidrag Scandlines A/S Scandlines A/S Udgifter ,4 pct. Indtægter ,8 pct. Nettoudgift ,1 pct.

7 Indtægter: På indtægtskontoen er endvidere optaget udgifter til afregning af mellemværende kapitalbeløb, der fremkommer som efterregulering i forhold til tidligere pensionsbidragsbetalinger, i forbindelse med konstaterede faktiske afvigelser, i forhold til de forudsætninger, det aktuarmæssigt fastsatte pensionsbidrag hviler på. Den samlede afregning som følge heraf beløber sig til 8,1 mio. kr. Der er indtægtsført en merindtægt på 0,1 mio. kr. som følge af EU-dom i pensionsbidrag i sagen om rådighedsløn BG Bank A/S BG Bank A/S Udgifter ,8 pct. Indtægter ,7 pct. Nettoudgift ,7 pct. Indtægter: De samlede indbetalinger på 17,7 mio. kr. vedrører i alt væsentligt ordinære pensionsbidragsbetalinger, idet alene 0,5 mio. kr. kan henføres til indbetaling af kapitalbeløb ved efterregulering i forhold til aktuarmæssigt fastlagt pensionsbidragsbeløb, og optaget hensættelse på 0,1 mio. kr. i pensionsbidrag i forbindelse med EU-dom TDC A/S TDC A/S Udgifter ,9 pct. Udgifter: Der er indtægtsført 3,7 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Regnskabsafvigelsen skyldes en afvigelse i aktivitetsopgørelsen af området, jf. tabel nedenfor. Af aktivitetsopgørelsen ses det, at særligt prognosticeringen af tilgangen af pensioner (og de her tilhørende udgifter) har været har været underbudgetteret TDC A/S - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Den antalsmæssige fejlprognosticering skyldes dog delvist ledelsesbesluttede førtidige afskedigelser. I henhold til aftalen med TDC er der indbygget en udsvingsmargin for førtidsafskedigelser svarende til et kapitalbeløb på 108 mio. kr. i faste 1994 kroner, som blev opgjort som en merindbetaling fra TDC. Ved den seneste aktuarmæssige efterprøvning af om TDC holder sig inden for de aftalemæssige rammer for udsvingsmarginen er begge parter i aftalen, det vil sige staten og TDC langt fra at kunne kræve aftalen genforhandlet NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed Udgifter ,3 pct. Indtægter ,0 pct. Nettoudgift ,3 pct.

8 Indtægter: Kontoen lader sig vanskeligt budgettere præcist, da der er fastsat 2 forskellige aktuarfastsatte bidragsprocenter, som ved pensioneringer kan udløse efterreguleringer i forhold til de opkrævede bidrag over årene. Samtidig kan der ske personalemæssige omdisponeringer, der indebærer overgang mellem områder med forskellig bidragsprocent. Der indhentes årlige revisionserklæringer fra NAVIAIR om forudsat overholdelse af bestemmelser for bidragsbetaling Øvrige selskabsansatte Øvrige selskabsansatte Udgifter ,9 pct. Indtægter ,6 pct. Nettoudgift ,1 pct. Indtægter: Afvigelsen er beløbsmæssigt relativt begrænset, men for god ordens skyld gengives afvigelserne på underkonti nedenfor. Bidragsbetalingen fra Udbetaling Danmark indbefatter pensionsbidragsbetaling for 4. kvartal af 2012 og efterregulering i løbet af 2013 for nyt aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag. Disse ændringer blev optaget ved TB-13. Underkonti vedrørende Øvrige selskabsansatte Indtægter Indtægt ,6 pct W. S. Atkins International Ltd ,0 pct Overdragne statshavne ,5 pct Københavns Lufthavne A/S ,2 pct Udbetaling Danmark ,6 pct Pensionsudgifter i folkeskolen mv Pensionsudgifter i folkeskolen mv. Udgifter ,8 pct. Indtægter ,6 pct. Nettoudgift ,8 pct. Udgifter: Udgifterne for hovedkontoen er kun delvist bevillingsfastlagt ved brug af budgetmodellen, hvilket betyder at en aktivitetsopgørelse kun må betragtes som værende vejledende. Denne kun delvise brug af budgetmodelbudgettering skyldes, at der er konstateret vedvarende årlige afvigelser mellem budgettering og regnskab på denne konto. Af den vejledende aktivitetsopgørelse fremgår det, at den faktiske afgang af pensioner har været underbudgetteret. Afvigelsen skyldes med stor sandsynlighed en marginal ændring i pensioneringsmønsteret. Afvigelsen skal ses i lyset af hovedkontoens størrelse, hvor afvigelsen udgør 0,8 procent af den samlede bevilling Pensionsudgifter i folkeskolen m.v. - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret.

9 Københavns kommunale skolevæsen Københavns kommunale skolevæsen Udgifter ,7 pct Øvrige selvejende institutioner Øvrige selvejende institutioner Udgifter ,2 pct. Indtægter ,0 pct. Nettoudgift ,4 pct. Udgifter: Der er indtægtsført 2,9 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Der er ellers ingen nævneværdige regnskabsmæssige afvigelser. Kontoen er fejlbudgetteret, da tjenestemandsansat personale ved VUC er og universiteter, samt øvrige selvejende institutioner har været fejlplaceret som hørende hhv. til Undervisningsministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Øvrige selvejende institutioner - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* 442 Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Indtægter: Omposteret 2,2 mio. kr. vedrørende primært tjenestemand i VUC er og 36,2 mio. kr. fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vedrørende tjenestemænd på universiteter til denne hovedkonto, fra hovedkonto Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser. Hermed er afvigelsen mellem bevilling og regnskab elsk. omposteringen +20,8 mio. kr. hvilket stemmer med den afvigende tilvækst i pensioner på området Civilarbejderloven Civilarbejderloven Udgifter ,8 pct. Indtægter ,1 pct. Nettoudgift ,1 pct. Indtægter: Der gennemføres løbende udlicitering på Forsvarsministeriets område, typisk med ansatte under civilarbejderloven. Som overgangsforanstaltninger, kan civilarbejdere op til et år efter overgangen bevare retten til optjening i pensionssystemet mod indbetaling af et aktuarmæssigt bidrag. Forsvarsministeriet afregner bidraget til 36, der således ophører med udgangen af aftaleperioden Statsgaranterede pensionskasser Statsgaranterede pensionskasser Udgifter ,2 pct. Indtægter ,0 pct. Nettoudgift ,5 pct.

10 Udgifter: Afvigelsen skyldes, indtægtsført tilbagebetalt pension på underkontoen Pensionskassen af 1925 i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn (1,0 mio. kr.) og indbetalt overskud fra pensionskassen af 1925 (2,1 mio. kr.), samt efterregulering af 2013 acontobeløb for pensionsfonden 1951 (2 mio. kr.) Underkonti vedrørende Statsgaranterede pensionskasser - Udgifter Udgift ,2 pct Pensionskassen af ,6 pct Efterlønskassen for lærere i fri- og e.skole ,7 pct Pensionsfonden af ,2 pct Pensionskassen af ,0 pct. Indtægter: Afvigelsen skyldes hovedsageligt en enkelt underkonto Pensionskassen af En del af afvigelsen skyldes svigtende pensionsbidrag som følgelig af forårets lock-out. Derudover er der indtægtsført 0,2 mio. kr. på denne underkonto i pensionsbidrag i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Underkonti vedrørende Statsgaranterede pensionskasser Indtægter Indtægt ,0 pct Pensionskassen af ,0 pct Efterlønskassen for lærere i fri- og e.skole ,6 pct Pensionsfonden af ,0 pct Pensionskassen af ,1 pct Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne Udgifter ,4 pct. Indtægter ,5 pct. Nettoudgift ,2 pct. Indtægter: Der er indtægtsført 0,1 mio. kr. i pensionsbidrag i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Kontoen budgetteres med udgangspunkt i regnskabsføringen. Moderniseringsstyrelsen kontrollerer, om der er væsentlige afvigelser mellem måned/kvartalsvise indbetalinger Øvrige statslige pensionsordninger Øvrige statslige pensionsordninger Udgifter ,8 pct. Indtægter ,8 pct. Nettoudgift ,5 pct. Udgifter: De væsentligste afvigelser vedrører hhv. Pensionsordning af 76 og Pensionsordningen for Erhvervsskoler. Ved pensionering for reglementsansatte under 76 ordningen kan der være en fejlrisiko ved omsætningen af aktuelt registeret kommunalt skalatrin til statsligt pensioneringsskalatrin. Pensionsordningen for erhvervsskoler er fejlbudgetteret, da det i det nuværende PENSAB ikke er muligt at afgrænse erhvervsskoler i forhold til VUC og øvrige statslige selvejende institutioner, da dele af erhvervsskoleområdet overføres hertil.

11 Underkonti vedrørende Øvrige statslige pensionsordninger Udgifter Udgift ,8 pct Hypotekbanken ,5 pct Pensord. Højsk., Landbsk. og Husholdningssk ,4 pct Pensionsordningen af ,0 pct Pens.ordn. for SHAVA ,3 pct Apotekervæsenets Pensionsordning ,3 pct Kolonien Filadelfias pensionsordning ,2 pct Pensionsordning vedr. kødkontrollen ,7 pct Pens. til tjm.lign ansatte ved tilskudsberett ,5 pct Det danske Hedeselskab ,3 pct Tjenestemænd ved Danmarks Radio ,8 pct Det Kgl. Teater, pensionsordning ,8 pct Nationalforeningens Pensionsordning ,0 pct Pensionsordningen for Erhvervsskoler ,6 pct. Af aktivitetsopgørelsen for underkontoen Pensionsordningen fremgår det endvidere, at afvigelsen primært skyldes underprognosticeringen af tilvækst af pensioner, hvilke primært skyldes PENSAB registreringsudfordringerne beskrevet ovenfor Pensionsordningen af aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Understøttelser til ikke-tjenestemænd Understøttelser til ikke-tjenestemænd Udgifter ,4 pct. Indtægter ,9 pct. Nettoudgift ,2 pct. Udgifter: Kontoen budgetteres ud fra regnskabsføringen. Understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale i staten. Udgiften til disse understøttelser vil være kraftigt aftagende, eftersom stort set alle statsansatte nu er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning. Ordningen havde således sit udgiftsmæssige maksimum i 2001 med godt 103 mio. kr. i udbetalinger. Underkonti vedrørende Understøttelser til ikke-tjenestemænd Udgifter Udgift ,4 pct Understøttelser, DSB ,5 pct Understøttelser, Post Danmark ,7 pct Understøttelser, Statsskovvæsenet ,9 pct Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd ,9 pct Lokalt ansatte v. UM ,5 pct Understøttelser, andre ,6 pct. Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Pensionsberegningsopgaver Pensionsberegningsopgaver Udgifter ,1 pct. Indtægter ,4 pct. Nettoudgift

12 Udgifter og Indtægter: Kontoen forvaltes af Statens Administration. Ved tekstanmærkningshjemmel kan Statens Administration overtage pensionsberegnings- og anvisningsopgaver for kommunale og selvejende institutioner mv. med statslig tilskudsdækning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til de opgaver Statens Administration i øvrigt varetager på tjenestemandspensionsområdet. Anvisningsbeløb til pensionsmodtagere vil kunne udlægges fra 36 mod 100 pct. refusion. Udlagte pensionsudgifter fra 36 og modsvarende indbetalinger bør således tilnærmelsesvist balancere. Underkonti vedrørende Pensionsberegningsopgaver Udgifter Udgift ,1 pct Anvisning af pension for folkeskolelærere ,0 pct Anvisning af pension for Folkekirkens funk ,6 pct. Underkonti vedrørende Pensionsberegningsopgaver Indtægter Indtægt ,4 pct Anvisning af pension for folkeskolelærere ,0 pct Anvisning af pension for Folkekirkens funk ,9 pct Renter Renter Udgifter ,4 pct. Indtægter ,0 pct. Nettoudgift ,8 pct. Udgifter: Bevillingen budgetteres med udgangspunkt i regnskabsføringen, og budgetteringen er behæftet med betydelig usikkerhed. Relativt kraftige udsving mellem de enkelte år vil således kunne forekomme. Afvigelserne ligger væsentlig under den fastsatte forklaringsgrænse for afvigelser på 10 mio. kr. Underkonti vedrørende Renter og retsomkostninger Udgifter Udgift ,4 pct Renter ,3 pct Retsomkostninger, gebyrer mv ,4 pct. Indtægter: Indtægterne for hovedkontoen er som udgiftsbevillingerne budgetteret med udgangspunkt i regnskabsføringen, og budgetteringen er behæftet med betydelig usikkerhed Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb Udgifter ,7 pct. Indtægter ,0 pct. Nettoudgift ,0 pct. Udgifter og Indtægter: I forbindelse med dødsbobehandling vil der i enkelttilfælde opstå et krav mod dødsboet, som ikke vil kunne honoreres. Bevillingen budgetteres med udgangspunkt i regnskabsføringen, og budgetteringen er behæftet med en vis usikkerhed. Relativt kraftige udsving mellem de enkelte år vil således kunne forekomme. Afvigelserne ligger væsentlig under den fastsatte forklaringsgrænse for afvigelser på 10 mio. kr.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer 2005 Cirkulære af 15. marts 2007 Perst. nr. 032-07 PKAT nr. J.nr. 06-861-85 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Juni 2015. Skatteministeriet, Departementet

Juni 2015. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Juni 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Maj 2015. Skatteministeriet, Departementet

Maj 2015. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Maj 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig?

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag Folketinget har ændret reglerne om efterløn, og det betyder, at du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Om det

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink.

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink. [1] Redegørelse til Finanstilsynet FSP/AP Pension, januar 2011 medio 2013 Finanssektorens Pensionskasses (FSP) tilbud til medlemmerne inklusive pensionisterne om omvalg fra Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 63 Bilag 1 Offentligt NOTAT 12. november 2012 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

Læs mere

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger 23. maj 2011 Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 1 Indledning Efterlønsordningen som den ser ud i dag påvirkes af modtagernes

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Efterlønssatser med Reformpakken 2020

Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Analyse for AK-samvirke Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 25. august 2011 I denne analyse beregnes de forventede efterlønssatser, hvis regeringens Reformpakken 2020 gennemføres.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere