Der er ikke ændringer i budgetteringsmetoden i forhold til de seneste års finanslovrunder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er ikke ændringer i budgetteringsmetoden i forhold til de seneste års finanslovrunder."

Transkript

1 Bilag Pensionsvæsenet Indledende bemærkninger I det følgende optages regnskabsmæssige forklaringer til de dele af finanslovens 36. Pensionsvæsenet, som indgår i Moderniseringsstyrelsens virksomhedsområde. Virksomhedsansvaret omfatter samtlige konti på 36, fraregnet konto Indekskontrakter, der indgår i regnskabsansvaret for Statens Administration. Regnskabsmæssige forklaringer til denne konto optages følgelig i denne styrelses årsrapport. Statsregnskabet for 2013 ad finanslovens 36. Pensionsvæsenet inkl. indekskontrakter viser en samlet nettomerudgift i forhold til bevillingerne på 72,2 mio. kr. svarende til en samlet afvigelse på 0,3 pct. Afvigelserne mellem FL13/TB13 og regnskabstallene for 2013 ekskl. indekskontrakter for det egentlige pensionsområde fremgår af nedenstående oversigt: Oversigt over statsregnskabet 2013 Sammenholdelse af bevillings- og regnskabstal på 36. Pensionsvæsenet, ekskl. indekskontrakter FL13+TB13 (kr.) Regnskab 13 (kr.) Afvigelse (kr.) Afvigelse i pct. Udgifter ,1 pct. Indtægter ,5 pct. Nettoudgift ,4 pct. Der er ikke ændringer i budgetteringsmetoden i forhold til de seneste års finanslovrunder. Driftsbudgettet En lille andel (1,5 mio. kr. bevilling) af Pensionsvæsenets udgifter kan henføres til det egentlige driftsbudget, idet langt hovedparten af Pensionsvæsenets udgifter og indtægter er af bevillingstyperne lovbunden/anden bevilling. Pensionsvæsenets administrationsudgifter er bevillingsmæssigt optaget hhv. under Statens Administration og Moderniseringsstyrelsen, ligesom der i disse 2 styrelsers årsrapport er redegjort for de bevillingsmæssige dispositioner herved. Det lovbundne område På det lovbundne område baserer budgetteringen for 2013 sig dels på modelfremskrevne data, der udtrækkes fra pensionssystemerne PENSAB (register for aktives optjening af pensionsalder) og SP (pensionsanvisningssystemet) dels på skøn baseret på 2011-regnskabsføringen. Det vil fremgå ved afvigelsesforklaringerne, hvilke budgetteringsgrundlag som den afvigende hovedkonto er dannet på. De modelfremskrevne udgifter fordeler sig med knap 89 procent af det samlede udgiftsbudget, mens udgifter fremskrevet med udgangspunkt i regnskabsføringen følgelig er på godt 11 procent af udgiftsbudgettet. På indtægtsbudgettet tegner det modelfremskrevne område sig for knap 98 procent af det samlede indtægtsbudget, mens fremskrivning på basis af regnskabsføringen står for godt 2 procent. Moderniseringsstyrelsen vurderer den samlede budgettering i forhold til den konstaterede regnskabsmæssige udvikling som tilfredsstillende. Dette skal videre ses på baggrund af følgende: Ved siden af de modelfremskrevne forhold er der en række forhold, som efter deres natur kun vanskeligt lader sig fremskrive. Det drejer sig om ledelsesbesluttede utilregnelighedsafskedigelser, pludselige udsving i alderspensioneringsmønsteret, dvs. tjenestemænd, der vælger at fratræde tjenestemandsansættelse med opsat pension eller udtræden af pensionssystemet med overførsel af optjent pensionsret og -formue til privat pensionskasse, hhv. indtræden i systemet med overførsel af optjent pensionsret og -formue osv. På nogle områder er der endvidere ikke tilgængelige data, typisk i de tilfælde, hvor optjent pensionsret til sin tid skal deles mellem stat og kommuner.

2 På de enkelte hovedkonti kan fremskrivningerne optræde med et relativt skævt billede især på de mindre hovedkonti idet individuelle pensionsbegivenheders indtræden her kan få større vægt, end de egentlig ville berettige til i det samlede billede. Endelig kan der være visse registreringsmæssige problemer, idet lokale myndigheder ved administrationen af aktive tjenestemænd ikke i enhver henseende får opdateret de løbende pensionsregistreringer korrekt i det centrale pensionsalderregister PENSAB. Det seneste databasetræk af SP (pensionsanvisningssystemet) er netop blevet tilgængelig for 36 Pensionsvæsenet. Denne database (SP14) indeholder alle faktiske pensioner opgjort ultimo Afvigelsesforklaringer indeholder derfor aktivitetsopgørelser for de afvigende hovedkonti, hvor budgetmodellen er anvendt til bevillingsfastsættelse. Den tilsvarende database for Pensab er endnu ikke tilgængelig, hvorfor indtægtsafvigelser ikke indeholder aktivitetsopgørelser. I det følgende vil væsentlige bevillingsafvigelser, der som hovedregel på hovedkontoniveau enten er på mere end 10 mio. kr. eller mere end 5 pct., blive kommenteret. Bevillingsafvigelserne opgøres brutto og afvigelser over det angivne væsentlighedskriterium, markeres med fed. Alle hovedkonti (ekskl. Indekskontrakter) samt deres afvigelse er opstillet i tabeller nedenfor. Hvis en hovedkonto består af flere underkonti, vil de betydende afvigelser på underkontoniveau blive gennemgået til forklaring af bevillingskontoens samlede afvigelse. Ved EU-Domstolens afgørelse skal der i de tilfælde, hvor allerede pensionerede tjenestemænd burde have fået udbetalt rådighedsløn, gennemføres tilbagebetaling til 36 af allerede udbetalt pension, som myndighederne er blevet pålagt at modregne i forbindelse med (gen-)optagelse af udbetaling af rådighedsløn, ligesom 36 i rådighedslønsperioden skal have indbetalt pensionsbidrag. Konsekvenserne af denne dom er ikke optaget på finansloven, men effekten af dommen er for 36 vedkommende optaget på statsregnskabet i form af regnskabsførte, udestående fordringer. Hensættelser til udbetaling af rådighedsløn og betaling af morarenter til berørte borgere, og løbende pensionsbidrag til 36 er optaget på de enkelte ansættelsesmyndigheders regnskab. Den samlede effekt af EU-domstolens afgørelse er for 36 vedkommende opgjort til en samlet mérindtægt i 2013 på 78,8 mio. kr. Afvigelser mellem bevilling og regnskab på hovedkontoniveau Politivæsenet og anklagemyndigheden Politivæsenet og anklagemyndigheden Udgifter ,9 pct. Indtægter ,2 pct. Nettoudgift ,2 pct. Udgifter: Der er indtægtsført 14,7 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Der er ellers ingen nævneværdige regnskabsmæssige afvigelser. Den budgetteringsmæssige afvigelse grundes primært i den antalsmæssige bestandsudvikling. Nedenfor gengives aktivitetsopgørelsen for 2013 ved budgetteringen af FL13, samt den faktiske aktivitet for Den budgetteringsmæssige afvigelse skyldes en antalsmæssig afvigelse på 127 faktiske (netto)færre pensioner end bevillingsbudgetterede. Underliggende skyldes afvigelsen både et ændret tilvækstmønster og et afvigende afgangsmønster af pensionsbestanden Politivæsenet og anklagemyndigheden aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo

3 Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Kriminalforsorgen Kriminalforsorgen Udgifter ,0 pct. Indtægter ,9 pct. Nettoudgift ,1 pct. Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Forsvaret Forsvaret Udgifter ,9 pct. Indtægter ,1 pct. Nettoudgift ,6 pct. Udgifter: Der er indtægtsført 3 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Fra aktivitetsopgørelsen kan det ses, at der var 302 flere pensioner ved udgangen af 2013 i forhold til budgetteret ved FL13. Afvigelsen begrundes hovedsagelig i ændret pensioneringsmønster (tilvækst). Underbudgetterede udgifter og overbudgetterede indtægter, som er tilfældet for hovedkontoen Forsvaret, sandsynliggør at afvigelsen samlet skyldes et fremrykket pensioneringsmønster Forsvaret - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Det skal endvidere bemærkes, at udgiftsbudgettering afviger med 0,9 pct. og kommenteres på denne baggrund ikke yderligere. Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Folkekirkens præster og provster Folkekirkens præster og provster Udgifter ,1 pct. Indtægter ,8 pct. Nettoudgift ,3 pct. Udgifter: De større udgifter end budgetteret, skyldes en lavere afgang af pensioner i forhold til det forventede ved budgetteringstidspunktet. Det var dog også forventet en lavere tilvækst af pensioner, end den faktiske tilvækst Præster og provster- aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo

4 Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser Udgifter ,1 pct. Indtægter ,0 pct. Nettoudgift ,2 pct. Udgifter: Der er indtægtsført 17,7 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Udgifterne for hovedkontoen er kun delvist bevillingsfastlagt ved brug af budgetmodellen, hvilket betyder at en aktivitetsopgørelse kun må betragtes som værende vejledende. Den delvise brug af budgetmodelbudgettering skyldes, at der er konstateret vedvarende årlige afvigelser mellem budgettering og regnskab på denne konto Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Indtægter: Der er indtægtsført 5,3 mio. kr. i pensionsbidrag i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Der er fra Undervisningsministeriet omposteret 2,2 mio. kr. vedrørende primært tjenestemænd i VUC er og 36,2 mio. kr. fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vedrørende tjenestemænd på universiteter til hovedkontoen Øvrige selvejende institutioner Tjenstemænd i andre ministerier og styrelser Indtægter Indtægt ,1 pct Statsministeriet ,2 pct Udenrigsministeriet ,5 pct Finansministeriet ,7 pct Erhvervs- og Vækstministeriet ,7 pct Skatteministeriet ,7 pct Økonomi- og Indenrigsministeriet ,7 pct Justitsministeriet ,3 pct Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ,5 pct Social-, Børne- og Integrationsministeriet ,1 pct Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ,3 pct Beskæftigelsesministeriet ,0 pct Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ,7 pct Undervisningsministeriet ,7 pct Kulturministeriet ,2 pct Ministeriet for Ligestilling og Kirke ,3 pct Miljøministeriet ,4 pct Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ,7 pct Transportministeriet ,9 pct Pensionsoverførsler Pensionsoverførsler Udgifter ,1 pct. Indtægter ,1 pct. Nettoudgift ,5 pct. Udgifter: Udgifterne for hovedkontoen er fordelt på underkonti, som opstillet i tabel nedenfor. Af tabellen fremgår det, at hovedkontoafvigelsen primært skyldes afvigelse på underkontoen Amtstjenestemænd pensioneret før Staten refunderer regionernes pensionsudgifter for tidligere tjenestemandsansat personale, pensioneret før fra de amter mv., som er nedlagt i forbindelse med kommunalreformen. Refusionerne udbetales a conto, idet man i næstfølgende regnskabsår på grundlag af gennemførte betalinger,

5 dokumenteret ved regnskabspåtegnede revisionserklæringer foretager evt. efterregulering og justering af nyt års a contobetaling, jfr. bek. 965 af 17/10/2005. Underkonti vedrørende Pensionsoverførsler Udgifter Udgift ,1 pct Kommuner som følge.af individuelle overgange af tjenestemænd ,7 pct Kommuner som følge af opgaveomlægning.af tjenestemænd ,2 pct Amtstjenestemænd pensioneret før ,1 pct Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v ,2 pct. Indtægter: Afvigelsen af hovedkontoens indtægter skyldes primært underkonti Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v. og Diverse indbetalinger. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse mv. fra privat pensionsordning i forbindelse med nyudnævnte tjenestemænds individuelle valg om overførsel af pensionsindestående fra tidligere overenskomstansættelse varierer relativt kraftigt fra år til år, idet niveauet sammensættes af individuelle valg, som ikke giver mulighed for fastlæggelse af et egentligt adfærdsmønster. På underkonto Diverse indbetalinger optages hovedsageligt afkastet fra statsligt overtagne individuelle, bankbaserede pensionsopsparinger, der blev overtaget i forbindelse tjenestemandsudnævnelser. Underkonti vedrørende Pensionsoverførsler Indtægter Indtægt ,1 pct Kommuner som følge.af individuelle overgange af tjenestemænd ,7 pct Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v ,7 pct Diverse indbetalinger ,3 pct Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed Indtægter ,0 pct. Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordning Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordning Indtægter ,8 pct. Indtægter: Hovedkontoen er sammensat af 2 underkonti, som er opstillet i tabellen nedenfor. Begge er afhængige af individuelle valg/beslutninger og eksogene hændelser, som svært lader sig budgetterer. Budgetteringen baserer sig på de seneste års regnskabsføring. Merindtægten skal ses på baggrund af, at især bidrag ved frivillig fratræden kan variere betydeligt fra år til år. Underkonti vedrørende Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordning Indtægter Indtægt ,8 pct Bidrag ved frivillig fratræden ,6 pct Pensionsbidrag vedr. seniorordninger ,5 pct Post Danmark A/S Post Danmark A/S Udgifter ,8 pct. Indtægter ,9 pct. Nettoudgift ,1 pct.

6 Udgifter: Der er indtægtsført 0,7 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Den procentuelle bruttoudgiftsafvigelse betragtes som minimal. Ved aktivitetsopgørelse kan det ses, at den antalsmæssige nettoafvigelse kun er 57 pensioner. Bruttoafvigelserne ved afgang og tilvækst er dog væsentligt større, hvilket kan have betydning for den beløbsmæssige store afvigelse Post Danmark A/S - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Indtægter: Der er indtægtsført 0,2 mio. kr. i pensionsbidrag i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Derudover indeholder udgiftsafvigelsen merindtægter på 7,8 mio. kr. i kapitalbeløb, merindtægt på 3,1 mio. kr. grundet afregning af alderspensioneringer i perioden Endvidere indeholder afvigelsen en udestående fordring på 2,1 mio. kr. i forventning om restafregning af afregning for alderspensioneringer mellem DSB DSB Udgifter ,1 pct. Indtægter ,9 pct. Nettoudgift ,5 pct. Udgifter: Der er indtægtsført 12,6 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Samtidig er der udgiftsført 10,1 mio. kr. og 34,6 mio. kr. i forbindelse med afregning af alderspensioneringer for hhv og Af nedenstående tabel ses aktivitetsafvigelserne mellem budgettering og faktisk antal pensioner. Bruttoafvigelserne for afgang og tilvækst er dog væsentlige større, hvilket kan have betydning for den beløbsmæssigt store afvigelse DSB - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Indtægter: Der er sket afregning af alderspensioneringer for Der er hermed sket en nedskrivning af den udestående fordring på 19,4 mio. kr. med 9,3 mio. kr., idet den resterende del af fordringen på 10,1 mio. kr. er afregnet i forhold til DSB. Samtidig er der indtægtsført en merindtægt på -5,8 mio. kr. som følge af EU-dom i pensionsbidrag i sagen om rådighedsløn. Der er som følge af gennemførte alderspensioneringer i 2012 tilbageført indbetalt pensionsbidrag fra DSB i størrelsesordenen af 34,6 mio. kr, som led i bestemmelserne for DSB s betaling af et aktuarmæssigt pensionsbidrag Scandlines A/S Scandlines A/S Udgifter ,4 pct. Indtægter ,8 pct. Nettoudgift ,1 pct.

7 Indtægter: På indtægtskontoen er endvidere optaget udgifter til afregning af mellemværende kapitalbeløb, der fremkommer som efterregulering i forhold til tidligere pensionsbidragsbetalinger, i forbindelse med konstaterede faktiske afvigelser, i forhold til de forudsætninger, det aktuarmæssigt fastsatte pensionsbidrag hviler på. Den samlede afregning som følge heraf beløber sig til 8,1 mio. kr. Der er indtægtsført en merindtægt på 0,1 mio. kr. som følge af EU-dom i pensionsbidrag i sagen om rådighedsløn BG Bank A/S BG Bank A/S Udgifter ,8 pct. Indtægter ,7 pct. Nettoudgift ,7 pct. Indtægter: De samlede indbetalinger på 17,7 mio. kr. vedrører i alt væsentligt ordinære pensionsbidragsbetalinger, idet alene 0,5 mio. kr. kan henføres til indbetaling af kapitalbeløb ved efterregulering i forhold til aktuarmæssigt fastlagt pensionsbidragsbeløb, og optaget hensættelse på 0,1 mio. kr. i pensionsbidrag i forbindelse med EU-dom TDC A/S TDC A/S Udgifter ,9 pct. Udgifter: Der er indtægtsført 3,7 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Regnskabsafvigelsen skyldes en afvigelse i aktivitetsopgørelsen af området, jf. tabel nedenfor. Af aktivitetsopgørelsen ses det, at særligt prognosticeringen af tilgangen af pensioner (og de her tilhørende udgifter) har været har været underbudgetteret TDC A/S - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Den antalsmæssige fejlprognosticering skyldes dog delvist ledelsesbesluttede førtidige afskedigelser. I henhold til aftalen med TDC er der indbygget en udsvingsmargin for førtidsafskedigelser svarende til et kapitalbeløb på 108 mio. kr. i faste 1994 kroner, som blev opgjort som en merindbetaling fra TDC. Ved den seneste aktuarmæssige efterprøvning af om TDC holder sig inden for de aftalemæssige rammer for udsvingsmarginen er begge parter i aftalen, det vil sige staten og TDC langt fra at kunne kræve aftalen genforhandlet NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed Udgifter ,3 pct. Indtægter ,0 pct. Nettoudgift ,3 pct.

8 Indtægter: Kontoen lader sig vanskeligt budgettere præcist, da der er fastsat 2 forskellige aktuarfastsatte bidragsprocenter, som ved pensioneringer kan udløse efterreguleringer i forhold til de opkrævede bidrag over årene. Samtidig kan der ske personalemæssige omdisponeringer, der indebærer overgang mellem områder med forskellig bidragsprocent. Der indhentes årlige revisionserklæringer fra NAVIAIR om forudsat overholdelse af bestemmelser for bidragsbetaling Øvrige selskabsansatte Øvrige selskabsansatte Udgifter ,9 pct. Indtægter ,6 pct. Nettoudgift ,1 pct. Indtægter: Afvigelsen er beløbsmæssigt relativt begrænset, men for god ordens skyld gengives afvigelserne på underkonti nedenfor. Bidragsbetalingen fra Udbetaling Danmark indbefatter pensionsbidragsbetaling for 4. kvartal af 2012 og efterregulering i løbet af 2013 for nyt aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag. Disse ændringer blev optaget ved TB-13. Underkonti vedrørende Øvrige selskabsansatte Indtægter Indtægt ,6 pct W. S. Atkins International Ltd ,0 pct Overdragne statshavne ,5 pct Københavns Lufthavne A/S ,2 pct Udbetaling Danmark ,6 pct Pensionsudgifter i folkeskolen mv Pensionsudgifter i folkeskolen mv. Udgifter ,8 pct. Indtægter ,6 pct. Nettoudgift ,8 pct. Udgifter: Udgifterne for hovedkontoen er kun delvist bevillingsfastlagt ved brug af budgetmodellen, hvilket betyder at en aktivitetsopgørelse kun må betragtes som værende vejledende. Denne kun delvise brug af budgetmodelbudgettering skyldes, at der er konstateret vedvarende årlige afvigelser mellem budgettering og regnskab på denne konto. Af den vejledende aktivitetsopgørelse fremgår det, at den faktiske afgang af pensioner har været underbudgetteret. Afvigelsen skyldes med stor sandsynlighed en marginal ændring i pensioneringsmønsteret. Afvigelsen skal ses i lyset af hovedkontoens størrelse, hvor afvigelsen udgør 0,8 procent af den samlede bevilling Pensionsudgifter i folkeskolen m.v. - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret.

9 Københavns kommunale skolevæsen Københavns kommunale skolevæsen Udgifter ,7 pct Øvrige selvejende institutioner Øvrige selvejende institutioner Udgifter ,2 pct. Indtægter ,0 pct. Nettoudgift ,4 pct. Udgifter: Der er indtægtsført 2,9 mio. kr. i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Der er ellers ingen nævneværdige regnskabsmæssige afvigelser. Kontoen er fejlbudgetteret, da tjenestemandsansat personale ved VUC er og universiteter, samt øvrige selvejende institutioner har været fejlplaceret som hørende hhv. til Undervisningsministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Øvrige selvejende institutioner - aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* 442 Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Indtægter: Omposteret 2,2 mio. kr. vedrørende primært tjenestemand i VUC er og 36,2 mio. kr. fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vedrørende tjenestemænd på universiteter til denne hovedkonto, fra hovedkonto Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser. Hermed er afvigelsen mellem bevilling og regnskab elsk. omposteringen +20,8 mio. kr. hvilket stemmer med den afvigende tilvækst i pensioner på området Civilarbejderloven Civilarbejderloven Udgifter ,8 pct. Indtægter ,1 pct. Nettoudgift ,1 pct. Indtægter: Der gennemføres løbende udlicitering på Forsvarsministeriets område, typisk med ansatte under civilarbejderloven. Som overgangsforanstaltninger, kan civilarbejdere op til et år efter overgangen bevare retten til optjening i pensionssystemet mod indbetaling af et aktuarmæssigt bidrag. Forsvarsministeriet afregner bidraget til 36, der således ophører med udgangen af aftaleperioden Statsgaranterede pensionskasser Statsgaranterede pensionskasser Udgifter ,2 pct. Indtægter ,0 pct. Nettoudgift ,5 pct.

10 Udgifter: Afvigelsen skyldes, indtægtsført tilbagebetalt pension på underkontoen Pensionskassen af 1925 i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn (1,0 mio. kr.) og indbetalt overskud fra pensionskassen af 1925 (2,1 mio. kr.), samt efterregulering af 2013 acontobeløb for pensionsfonden 1951 (2 mio. kr.) Underkonti vedrørende Statsgaranterede pensionskasser - Udgifter Udgift ,2 pct Pensionskassen af ,6 pct Efterlønskassen for lærere i fri- og e.skole ,7 pct Pensionsfonden af ,2 pct Pensionskassen af ,0 pct. Indtægter: Afvigelsen skyldes hovedsageligt en enkelt underkonto Pensionskassen af En del af afvigelsen skyldes svigtende pensionsbidrag som følgelig af forårets lock-out. Derudover er der indtægtsført 0,2 mio. kr. på denne underkonto i pensionsbidrag i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Underkonti vedrørende Statsgaranterede pensionskasser Indtægter Indtægt ,0 pct Pensionskassen af ,0 pct Efterlønskassen for lærere i fri- og e.skole ,6 pct Pensionsfonden af ,0 pct Pensionskassen af ,1 pct Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne Udgifter ,4 pct. Indtægter ,5 pct. Nettoudgift ,2 pct. Indtægter: Der er indtægtsført 0,1 mio. kr. i pensionsbidrag i forbindelse med EU-dom i sagen om rådighedsløn. Kontoen budgetteres med udgangspunkt i regnskabsføringen. Moderniseringsstyrelsen kontrollerer, om der er væsentlige afvigelser mellem måned/kvartalsvise indbetalinger Øvrige statslige pensionsordninger Øvrige statslige pensionsordninger Udgifter ,8 pct. Indtægter ,8 pct. Nettoudgift ,5 pct. Udgifter: De væsentligste afvigelser vedrører hhv. Pensionsordning af 76 og Pensionsordningen for Erhvervsskoler. Ved pensionering for reglementsansatte under 76 ordningen kan der være en fejlrisiko ved omsætningen af aktuelt registeret kommunalt skalatrin til statsligt pensioneringsskalatrin. Pensionsordningen for erhvervsskoler er fejlbudgetteret, da det i det nuværende PENSAB ikke er muligt at afgrænse erhvervsskoler i forhold til VUC og øvrige statslige selvejende institutioner, da dele af erhvervsskoleområdet overføres hertil.

11 Underkonti vedrørende Øvrige statslige pensionsordninger Udgifter Udgift ,8 pct Hypotekbanken ,5 pct Pensord. Højsk., Landbsk. og Husholdningssk ,4 pct Pensionsordningen af ,0 pct Pens.ordn. for SHAVA ,3 pct Apotekervæsenets Pensionsordning ,3 pct Kolonien Filadelfias pensionsordning ,2 pct Pensionsordning vedr. kødkontrollen ,7 pct Pens. til tjm.lign ansatte ved tilskudsberett ,5 pct Det danske Hedeselskab ,3 pct Tjenestemænd ved Danmarks Radio ,8 pct Det Kgl. Teater, pensionsordning ,8 pct Nationalforeningens Pensionsordning ,0 pct Pensionsordningen for Erhvervsskoler ,6 pct. Af aktivitetsopgørelsen for underkontoen Pensionsordningen fremgår det endvidere, at afvigelsen primært skyldes underprognosticeringen af tilvækst af pensioner, hvilke primært skyldes PENSAB registreringsudfordringerne beskrevet ovenfor Pensionsordningen af aktivitetsopgørelse Bestand, ultimo 2011 (faktisk)* Afgang Tilvækst Nettotilvækst Bestand, ultimo Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Understøttelser til ikke-tjenestemænd Understøttelser til ikke-tjenestemænd Udgifter ,4 pct. Indtægter ,9 pct. Nettoudgift ,2 pct. Udgifter: Kontoen budgetteres ud fra regnskabsføringen. Understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale i staten. Udgiften til disse understøttelser vil være kraftigt aftagende, eftersom stort set alle statsansatte nu er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning. Ordningen havde således sit udgiftsmæssige maksimum i 2001 med godt 103 mio. kr. i udbetalinger. Underkonti vedrørende Understøttelser til ikke-tjenestemænd Udgifter Udgift ,4 pct Understøttelser, DSB ,5 pct Understøttelser, Post Danmark ,7 pct Understøttelser, Statsskovvæsenet ,9 pct Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd ,9 pct Lokalt ansatte v. UM ,5 pct Understøttelser, andre ,6 pct. Indtægter: Er under væsentlighedsgrænsen og er derfor ikke kommenteret Pensionsberegningsopgaver Pensionsberegningsopgaver Udgifter ,1 pct. Indtægter ,4 pct. Nettoudgift

12 Udgifter og Indtægter: Kontoen forvaltes af Statens Administration. Ved tekstanmærkningshjemmel kan Statens Administration overtage pensionsberegnings- og anvisningsopgaver for kommunale og selvejende institutioner mv. med statslig tilskudsdækning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til de opgaver Statens Administration i øvrigt varetager på tjenestemandspensionsområdet. Anvisningsbeløb til pensionsmodtagere vil kunne udlægges fra 36 mod 100 pct. refusion. Udlagte pensionsudgifter fra 36 og modsvarende indbetalinger bør således tilnærmelsesvist balancere. Underkonti vedrørende Pensionsberegningsopgaver Udgifter Udgift ,1 pct Anvisning af pension for folkeskolelærere ,0 pct Anvisning af pension for Folkekirkens funk ,6 pct. Underkonti vedrørende Pensionsberegningsopgaver Indtægter Indtægt ,4 pct Anvisning af pension for folkeskolelærere ,0 pct Anvisning af pension for Folkekirkens funk ,9 pct Renter Renter Udgifter ,4 pct. Indtægter ,0 pct. Nettoudgift ,8 pct. Udgifter: Bevillingen budgetteres med udgangspunkt i regnskabsføringen, og budgetteringen er behæftet med betydelig usikkerhed. Relativt kraftige udsving mellem de enkelte år vil således kunne forekomme. Afvigelserne ligger væsentlig under den fastsatte forklaringsgrænse for afvigelser på 10 mio. kr. Underkonti vedrørende Renter og retsomkostninger Udgifter Udgift ,4 pct Renter ,3 pct Retsomkostninger, gebyrer mv ,4 pct. Indtægter: Indtægterne for hovedkontoen er som udgiftsbevillingerne budgetteret med udgangspunkt i regnskabsføringen, og budgetteringen er behæftet med betydelig usikkerhed Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb Udgifter ,7 pct. Indtægter ,0 pct. Nettoudgift ,0 pct. Udgifter og Indtægter: I forbindelse med dødsbobehandling vil der i enkelttilfælde opstå et krav mod dødsboet, som ikke vil kunne honoreres. Bevillingen budgetteres med udgangspunkt i regnskabsføringen, og budgetteringen er behæftet med en vis usikkerhed. Relativt kraftige udsving mellem de enkelte år vil således kunne forekomme. Afvigelserne ligger væsentlig under den fastsatte forklaringsgrænse for afvigelser på 10 mio. kr.

Årsrapport 36. Pensionsvæsenet

Årsrapport 36. Pensionsvæsenet Årsrapport 36. Pensionsvæsenet Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K CVR. nr. 10213231 Marts 2017 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 1.1 Påtegning 4 2. Beretning 6 2.1 Præsentation

Læs mere

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/

Oversigtstabeller _Blå skilleblade.indd 1 02/07/ Oversigtstabeller 3 Hovedoversigt over statsbudgettet Udgifter uden for udgiftslofter- Udgifter Udgifter under under delloft for delloft for drifts- indkomst- Mio. kr. udgifter overførsler 2013 Indtægter

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (29. januar 2015)

Skriftlig fremsættelse (29. januar 2015) 2014/1 SF.L L 113 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeren (Bjarne Corydon): Skriftlig fremsættelse (29. januar 2015) Herved tillader jeg

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Høring over bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af tjenestemandspensionsbyrden mellem staten og kommunerne for tjenestemænd,

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bidrag til de regnskabsmæssige forklaringer vedrørende de af FødevareErhverv administrerede tilskud. Oversigt over bevillingskonti

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (28. januar 2016)

Skriftlig fremsættelse (28. januar 2016) 2015/1 SF.L L 104 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeren (Claus Hjort Frederiksen): Skriftlig fremsættelse (28. januar 2016) Herved tillader

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-801-9 Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 36. Pensionsvæsenet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 36. Pensionsvæsenet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 36. Pensionsvæsenet 36. Pensionsvæsenet Tekst 3 36. Pensionsvæsenet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Side 2 af 5 Tabel 1 Ministeriernes rapporterede indkøb på udvalgte indkøbskategorier 2014 (mio. kr.) Konsulentydelser (ej IT)

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Årsager til forskelle i opgørelserne af statens overskud de seneste år

Årsager til forskelle i opgørelserne af statens overskud de seneste år 5. oktober 216 216:14 Årsager til forskelle i opgørelserne af statens overskud de seneste år Af Michael Nielsen De seneste tre år har opgørelserne af statens overskud i statsregnskabet henholdsvis nationalregnskabet

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan pension iht. Bilag M indrapporteres og beregnes i SLS. Bilag M indeholder en aftale om pensionsforhold

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden Bilag 7 - Side 1 af 1 Gennemgang af budget for fællesfonden 15. august KM-projektgruppe J.nr. 0044-1 1. Budgetopfølgningen maj Finansministeriets budgettekniske gennemgang er blandt andet udarbejdet på

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 36. Pensionsvæsenet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 36. Pensionsvæsenet Finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 36. Pensionsvæsenet 36. Pensionsvæsenet Tekst 3 36. Pensionsvæsenet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en tværgående undersøgelse af vedligeholdelsen af statens ejendomme 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Cirkulæreskrivelse af 6. januar 2014 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Til alle ministerier, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen, Denne cirkulæreskrivelse

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...

Læs mere

Cirkulære om. Retningslinier for indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd mv., der optjener pensionsalder under tjenestefrihed

Cirkulære om. Retningslinier for indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd mv., der optjener pensionsalder under tjenestefrihed Cirkulære om Retningslinier for indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd mv., der optjener pensionsalder under tjenestefrihed 2001 1 Cirkulære om retningslinier for indbetaling af pensionsbidrag

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Lønningsrådet. Marts 2017

Lønningsrådet. Marts 2017 Lønningsrådet Marts 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Lønningsrådets sammensætning 4 3. Lønningsrådets opgaver 5 4. Lønningsrådets sagsbehandling 9 5. Aktindsigt og forholdet til offentligheden 10 Side

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 2005 Cirkulære af 7. oktober 2005 Perst.nr. 050-05 PKAT nr. J.nr. 05-347-37 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 3 2. Generelle bemærkninger... 3

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære af 8. marts 2012 Modst.nr. 010-12 J.nr. 12-882-33 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KP13 og det statslige delloft for indkomstoverførsler 14. maj 2014

KP13 og det statslige delloft for indkomstoverførsler 14. maj 2014 KP13 og det statslige delloft for indkomstoverførsler 14. maj 2014 Det statslige delloft for indkomstoverførsler i 2014-17 er beregnet med udgangspunkt i skønnene for den statslige del af indkomstoverførslerne

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016 Vejledning om Bevillingsafregning 2016 Oktober 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterregulering af aftale om fordelingen af Sønderjyllands Amts aktiver og passiver, rettigheder og pligter som følge af opgaveflytninger 1.

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere