DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 6. juni 2007 Start kl. : Slut kl. : 19.50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 6. juni 2007 Start kl. : Slut kl. : 19.50"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 6. juni 2007 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x Hans Jørgen Hitz (L) x Lars Møller (A) x Olaf K. Madsen (L) x Tom Bytoft (A) x Bent Andersen (O) Afbud Leif Lahn Jensen (A) x Jens P. Jellesen (V) x Valdemar Haumand (A) Afbud Bjarne Pedersen (V) Afbud Jytte Schmidt (A) x Lars Sørensen (V) x Malte Larsen (A) x Lars Østergaard (V) x Helle Thomsen (A) x Claus Wistoft (V) x Erik Hoberg (A) x Knud Kildal (V) x John Saaby Jensen (A) x Hans Erik Husum (V) x Pia Bjerregaard (A) x Eigil Henriksen (V) x Benny Hammer (C) x Jens Meilvang (V) x Mads Nikolajsen (F) Afbud Kai Hansen (V) x Torben Jensen (L) x H:\Kommunalbestyrelsen\Dagsorden 06 KB.doc Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Spørgetid Underskriftsbemyndigelse vedrørende skadesløsbreve Frigørelse af midler fra Sundhedsstyrelsen Frigørelse af midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet Regnskabspraksis vedrørende registrering af aktiver og passiver Harmonisering af SSP-strukturen i Norddjurs Kommune Forslag til lokalplan boligområde ved Rygårdevej i Nørager Forslag til lokalplan nr med kommuneplantillæg nr Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 84 sommerhusområde ved Fjellerup Strand Ansøgning om anlægsbevilling til nedrivning af ejendomme Regnskab 2005/2006 for Boligselskabet Grenaa af Tilskud til tilgængelighed Tilskud til kortlægning af flyttemønsteret i bl.a. Norddjurs Kommune Renovering og separering af kloak i Veggerslev, Villersø, Emmelev og Ørum Frigivelse af anlægsbevilling til Kloaksanering i Grenaa by Den kommunale vandforsyning Frigivelse af anlægsbevilling til vandforsyningsanlæg i Letbane i Århus-området. Udpegning af repræsentant til politisk følgegruppe Anvendelse af et areal vest for Forsythiavej, Grenaa til boligbyggeri H:\Kommunalbestyrelsen\Dagsorden 06 KB.doc Norddjurs Kommune

3 20. Salgsbetingelser for Erhvervsgrunde i Norddjurs Kommune Salgsbetingelser for boligparceller i Norddjurs Kommune Salg af jordbrugsparceller ved Søndergade i Vivild Anlægsbevilling Udbyhøj Kabelfærge Samarbejdsaftale med Ældrerådet Harmonisering på SFO området Heldagsskoler ledelsesstruktur Grenaa Fællesantenne Musikskolevirksomhed takster m.v. for sæson 2007/ Bemyndigelse vedrørende spilleautomater En kickstarter for bosætning og turisterhverv på Norddjursland Anmodning om udtalelse Hevring Skydeterræn Bemyndigelse i forbindelse med afsked af tjenestemænd Udbud af Norddjurs Kommunes produktion af mad til pensionister Udpegning af medlem til bestyrelsen Nørre Djurs Hallen...70 H:\Kommunalbestyrelsen\Dagsorden 06 KB.doc Norddjurs Kommune

4 1. Spørgetid G01 07/17662./. Formand for DSI Norddjurs Leif Nyhus Christensen, FU medlem jens Holst, DSI Norddjurs og Jess refsgaard bestyrelsesmedlem DSI Norddjurs har fremsendt vedlagte spørgsmål, der ønskes besvaret i kommunalbestyrelsens nærværende møde. I henhold til retningslinier for spørgetid i kommunalbestyrelsen 2, skal spørgsmål fremsættes skriftligt, og være direktionssekretariatet i hænde senest 8 dage før det møde, hvor spørgsmålet ønskes behandlet. Spørgsmålet er modtaget rettidigt, og er i øvrigt i overensstemmelse med de foran nævnte retningslinier. I henhold til retningsliniernes 6, stk. 1, forudsættes spørgeren at være til stede ved besvarelsen 6, stk. 2, har spørgeren mulighed for mundtligt at motivere spørgsmålet 7, stk. 1, besvares spørgsmål af borgmesteren eller af det medlem, som borgmesteren udpeger til at besvare spørgsmålet 7, stk. 2, kan spørgeren kort komment5ere svaret 7, stk. 3, kan øvrige medlemmer kommentere besvarelsen og spørgerens eventuelle kommentarer. I henhold til retningsliniernes 8, kan spørgsmålet af borgmesteren henvises til behandling i administrationen med henblik på besvarelse i næste møde, såfremt borgmesteren finder, at spørgsmålet ikke umiddelbart kan besvares. Spørgsmålet kan endvidere henvises til besvarelse af administrationen. Borgmesteren foreslog, at spørgsmålet henvises til Børne- og Ungedirektøren med henblik på besvarelse i næste møde. Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget. 1

5 2. Underskriftsbemyndigelse vedrørende skadesløsbreve A01 07/16569 sagsbehandler Karina Schmidt Kommunen er pligtig til at udstede rykningspåtegning i forbindelse med lån, der optages efter reglerne i realkreditloven, når lånet optages til indfrielse af lån, der hidtil har haft sikkerhed i ejendommen forud for skadesløsbrevet eller pantebrevet. Det nye lån må ikke overstige restgælden på hidtidige lån med tillæg af omkostninger ved låneomlægningen. Det nye låns afdragsprofil skal endvidere være uændret i forhold til hidtidige låns afdragsprofil. I øvrige situationer, hvor der ønskes rykningspåtegning, og hvor der ikke er en egentlig pligt for kommunen hertil, foreslås det, at der meddeles rykning når: Skadeløsbrevet efter rykningen vil befinde sig indenfor ejendomsværdien Der ikke synes at være udsigt til et kommunalt tab herved. (jf A01-07/5569 vedtaget på økonomiudvalgets møde pr. 27/2-2007) Økonomiafdelingen indstiller derfor, at der oprettes en beløbsgrænse på 0,5 mio. kr. således, at to af følgende personer; økonomichef Jørn Bo Jensen, teamleder Marianne Fisker, teamleder Henning Vindum eller kommunaldirektøren bemyndiges til i forening at underskrive skadesløsbreve, garantier og allonger uden forlæggelse for økonomiudvalget. Når beløbsgrænsen på 0,5 mio. kr. overskrides sendes sagen til førstkommende økonomi- udvalgsmøde Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. maj 2007 og tiltræder indstillingen, idet udvalget konstaterer, at det er skadesløsbrevets pålydende skal befinde sig indenfor ejendomsværdien. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 2

6 3. Frigørelse af midler fra Sundhedsstyrelsen P20 06/3177 sagsbehandler Pia Moldt Sundhedsafdelingen har pr. 14. november 2006 modtaget tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om kr. til brug for et rygestop- og tobaksforebyggelsesprojekt. Før Sundhedsafdelingen kan få rådighed over midlerne skal dette godkendes i henholdsvis Sundhedsudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Sundhedsafdelingen skal som betingelse for, at midlerne kan frigives fra Sundhedsstyrelsen udarbejde en udmøntningsplan. Denne plan forventes færdig inden sommerferien. Grunden til, at der ønskes godkendelse nu er, at Sundhedsafdelingen ønsker at kunne udmønte puljen hurtigst efter midlerne er frigivet fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsdirektøren indstiller, at der frigives kr. fra Sundhedsstyrelsen til Sundhedsafdelingen til brug for et rygestop- og tobaksforebyggelsesprojekt. Sundhedsudvalget har behandlet sagen i møde den 15. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 3

7 4. Frigørelse af midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet P20 06/3175 sagsbehandler Pia Moldt Sundhedsafdelingen har pr. 3. november 2006 modtaget tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om kr. til brug for et kræftrehabiliteringsprojekt. Før Sundhedsafdelingen kan få rådighed over midlerne skal dette godkendes i henholdsvis Sundhedsudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Sundhedsafdelingen skal som betingelse for at midlerne kan frigives fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejde en udmøntningsplan. Denne plan forventes færdig inden sommerferien. Grunden til, at der ønskes godkendelse nu er, at Sundhedsafdelingen ønsker at kunne udmønte puljen hurtigst efter midlerne er frigivet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Sundhedsdirektøren indstiller, at der frigives kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til Sundhedsafdelingen til brug for et kræftrehabiliteringsprojekt. Sundhedsudvalget har behandlet sagen i møde den 15. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 4

8 5. Regnskabspraksis vedrørende registrering af aktiver og passiver S00 07/16559 sagsbehandler Isa Jensen Kjærgaard Ved dannelsen af Norddjurs Kommune skal der etableres en åbningsbalance. Åbningsbalancen skal være gennemgået af revisionen og være godkendt i kommunalbestyrelsen inden udgangen af september../. Økonomiafdelingen har udarbejdet vedlagte forslag til regnskabspraksis vedrørende registrering af aktiver og passiver i Norddjurs Kommune. Retningslinierne er en opdatering og harmonisering af retningslinierne fra sammenlægningskommunerne, således at retningslinierne lever op til de nyeste krav fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I forhold til tidligere års praksis vedrørende omkostningsregnskabet er kravene fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet udvidet vedrørende registrering af immaterielle aktiver og varelagre. Desuden er der sket en ensretning af afskrivningsperioderne samt en ensretning af opgørelsen af pensionsforpligtigelsen og skyldige feriepenge. Ensretningen, af afskrivningsperioderne på f.eks. bygninger og retningslinier vedrørende optagelse af pensionsforpligtigelsen overfor tjenestemænd m.fl., må ved etablering af åbningsbalancen forventes at give korrektioner mellem den bogførte værdi i de gamle kommuner og den bogførte værdi i Norddjurs Kommune. Størrelsen af korrektionen er ikke kendt på nuværende tidspunkt, og er alene af regnskabsteknisk betydning. Til orientering kan oplyses, at den vedlagte regnskabspraksis har været til udtalelse hos Ernst & Young. Økonomiafdelingen indstiller at de forelagte retningslinier godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 5

9 6. Harmonisering af SSP-strukturen i Norddjurs Kommune A06 I Norddjurs Kommune har de forskellige SSP-samarbejdsparter ønsket en harmonisering af SSPstrukturen. Det foreliggende forslag til SSP-struktur skal læses som et forslag til en kontrakt for det tværfaglige og kriminalpræventive arbejde i Norddjurs Kommune. Foranlediget af Norddjurs Ungdomsskole, som overvejende har overtaget SSP-ansvaret fra de gamle ungdomsskoler, har der været nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har bestået af ungdomskonsulent Keld Christensen, skoleleder Carsten Aude og ungdomsskoleleder Bo Lindballe, hvis kommissorium var at udarbejde et forslag til en ny SSP-struktur. Med udgangspunkt i, at man i Ungdomsskoleregi fortsat skal varetage sekretariatsfunktionen for SSP-samarbejdet i Norddjurs Kommune, er der blevet præsenteret et forslag til organisationsdiagram, hvis formål er at bibeholde en flad SSP-struktur i Norddjurs Kommune. Det grundlæggende arbejdsredskab bliver at arbejde projektorienteret i en projektstruktur, hvis forløb kører parallelt med den almindelige mødestruktur. SSP-forslaget har nu været præsenteret i løbet af januar, februar og marts måneder 2007 i de gamle SSP-udvalg, i skoleledergruppen, for Østjyllands Politi, for chefgruppen i Børn- og Unge Norddjurs Kommune, for sundhedsplejens teamleder Inge Amlund, for familieområdeleder Karen Elisabeth Vestergaard. SSP-strukturens omfang og indhold fremgår nærmere af vedlagte bilag. SSP-forslaget er blevet godt modtaget og der har været en god respons fra samarbejdsparterne omkring SSP. Hvorfor følgende SSP-struktur anbefales formaliseret: SSP-udvalget: Ungdomsskoleleder (formand) Undervisningschef Familiechef 6

10 Socialchef Ungdomskonsulent (projektleder) Skolekonsulent (sekretær) Områdeleder for Familierådgivningen Repræsentant fra arbejdsmarkedsområdet Repræsentant fra en af ungdomsuddannelserne 2 repræsentanter fra lokalpolitiets ledelse (Østjyllands politi, afd. Grenå) Udvalgets opgaver er: At udstikke overordnede rammer for det kriminalpræventive arbejde, At fremsætte budgetforslag vedr. kommunens kriminalpræventive indsats, At forsøge at skaffe ressourcer til det kriminalpræventive arbejde generelt eller til specifikke opgaver gennem ansøgninger til ministerielle puljer, fonde, virksomheder m.v. At behandle ansøgninger om støtte til kriminalpræventive initiativer, At repræsentere det kriminalpræventive arbejde i kommunen i forbindelse med møder, konferencer m.m. At fremlægge en årlig rapport i januar måned for Børne- og Ungeudvalget om det kriminalpræventive arbejde i Norddjurs Kommune. Et væsentligt grundlag for udvalgets arbejde er SSP-gruppernes ideer og udtalelser, som altid bør foreligge. Det er centralt i udvalgets opgave, at de udstikker opgaver og rammer for projektlederens arbejde, således at de emner og temaer, der behandles i projektsammenhænge får en rød tråd hele vejen igennem SSP-strukturen. Projektorganiseringen skal samtidig sikre et tværfagligt input til SSPorganisationen. SSP-grupperne (3 distrikter: Grenaa, Nr. Djurs og Auning/Rougsø): Folkeskolerne Klubberne Ungdomskonsulent (Mødeleder) Ungdomskonsulent (Projektleder) 7

11 Socialrådgiverne Sundhedsplejen 10. klasse (i Nr. Djurs at deltage både vest og øst) Ungdommens Uddannelsesvejledning Politiet Landbetjent (Distrikts afhængig) Gruppernes opgaver er: At medvirke til idé- og erfaringsudveksling vedrørende det kriminalpræventive arbejde i Norddjurs Kommune, At opfange og tage initiativer overfor faresignaler blandt børn og unge i Norddjurs Kommune, At deltage i diverse kriminalpræventive arrangementer, At være formidler af ny viden om misbrugsformer, negative adfærdsmønstre o. lign. til kolleger, At være kontaktled mellem institution/skole og det kriminalpræventive arbejde, At fremlægge budgetønsker for Det Kriminalpræventive Udvalg, samt At forestå og/eller gennemføre diverse kriminalpræventive indsatser, kampagner, initiativer m.v. inden for rammerne af de afsatte ressourcer. Baggrunden for forslaget er, at der ønskes en tydeliggørelse af en opgave der både understøtter målformulering og bidrager til projektarbejde i SSP. SSP + Ungdomsskolen (formand) Ungdomskonsulent(Projektleder) Skolekonsulent(Sekretær) Repræsentant fra misbrugsområdet Repræsentant fra Socialområdet (Evt. Arbejdsmarkedsafd.) Erhvervsskolerne Gymnasiet Produktionsskolen 10. Klasse Repræsentant fra SSP Syddjurs 8

12 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2 repræsentanter fra Lokalpolitiet Forslaget indeholder en formalisering af SSP+Gruppen, der omfatter ikke skolepligtige til og med det fyldte 24 år. SSP+Gruppen arbejder med forebyggende opgaver, der sigter på at tage hånd om de kriminalpræventive faktorer, der kan løfte institutionernes erfaringsdannelse på tværs af aldersgrænser. Mini SSP Skoleleder (Formand) Skolens SSP-Kontaktperson Ungdomskonsulent Sundhedsplejerske Socialrådgiver Skolens kontaktbetjent Den foreslåede SSP-struktur indeholder ligeledes Mini-SSP på folkeskolerne og Mini-SSP på uddannelsesstederne. Mini-SSP har til formål at sikre, at det kriminalpræventive arbejde på den enkelte institution bliver handlingsorienteret. Forslaget betyder, at Mini-SSP indgår formelt i strukturen. Mini-SSP gøres naturligvis uafhængig af de mere formelle referatpligter i strukturen. SSP Special Specialpædagogisk konsulent (Formand) Specialpædagogisk konsulent (Sekretær) Ungdomskonsulent (Projektleder) Leder heldagsskolerne (Skoleleder) Leder af PPR Områdeleder, familieafdelingen Socialchef eller repræsentant for denne Ungdommens Uddannelsesvejledning (Kurator) Kontaktbetjent 9

13 Det har været SSP-udvalgenes klare ønske at der også blev nedsat en tværfagligt SSP-arbejde indenfor det specialpædagogiske felt. SSP Djursland Skolekonsulent (Norddjurs) Ungdomskonsulent (projektleder - Norddjurs) Undervisningschef (Norddjurs) Misbrugsområdet (Norddjurs) Repræsentant fra Ungdomsskolen (Syddjurs) Skolechef (Syddjurs) Områdeleder, familie (Syddjurs) Misbrugsområdet (Syddjurs) Ungdommens Uddannelsesvejledning Djursland (Leder) Leder af lokalpolitiet Grenaa Der forslås ligeledes formaliseret et SSP-Djursland. Ideen er kommet fra Syddjurs tilbage til 2003, hvor daværende Rønde Kommune første gang henvendte sig til de øvrige Djurslandskommuner. Denne ide var motiveret af, at kriminaliteten ingen kommunegrænser har. Dette er mange gange siden blevet bekræftet. I forvejen er der et tæt samarbejde mellem Ungdomskonsulenterne på Djursland, og det formaliserede samarbejde skal da også alene understøtte dette i forvejen gode samarbejde og bibringe en mere målrettet skoleindsats samt skabe en bevågenhed rent ledelsesmæssigt på helhedsløsninger, idet udfordringerne i det misbrugs- og kriminalpræventive arbejde til stadighed udfordres. Tanken er at kommunerne sammen hen over kommunegrænsen sættes fælles strategier for kriminalpræventive indsatser. SSP-Djursland tænkes at konstituere sig selv i opstartsfasen. Udkast til forhåndenværende SSPstruktur har været til gennemsyn hos skolechefen i Syddjurs Kommune, som i første omgang er blevet tilbudt, at man i Norddjurs Kommune vil agere som sekretariatskommune. På sigt udformes en nærmere samarbejdsaftale. 10

14 SSP-samarbejdet er organiseret som en naturlig konsekvens af, at både skolesystemet, det sociale system og politiet alle via lovgivningen er forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste forstand. I folkeskoleloven er den forpligtelse ikke direkte udtrykt, men det nævnes dels i lovens formålsparagraf, at skolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre noget der ikke skønnes at ville kunne lade sig gøre i tilstrækkelig grad, hvis den unge kommer ud i misbrug, kriminalitet m.v. I folkeskolelovens 7 fremgår det af bemærkningerne, at sundhedsundervisning ikke er et selvstændigt fag men en undervisning der gives indenfor den obligatoriske timetalsramme. Et bredt funderet og tværfagligt SSP-samarbejde kan bidrage til udarbejdelse af læseplaner for sundhedsfremmende aktiviteter på skolerne. Der er især igennem de seneste folkeskolelovsændringer betonet, at den erhvervsfremmende faktor skal have stor bevågenhed, hvorfor man også i strukturforslaget kan se både Ungdommens Uddannelsesvejledning og i SSP+ nøgleperson i den mere proaktive arbejdsmarkedsindsats inddraget. Det social system er i loven om social service forpligtet til at føre tilsyn med de vilkår, som børn og unge lever under og eventuelt via støtte skabe de bedst mulige opvækstvilkår. Politiets forpligtelser fremgår direkte af retsplejelovens 108, hvor der står, at politiet skal foretage sig det fornødne for at forhindre forbrydelser. Der har i seneste politireform været indskærpet at SSP-samarbejdet skal styrkes ved nedsættelse af lokale kriminalpræventive råd. Her er politiet udnævnt til at være tovholdere. Det fremgår af korrespondancen med Østjyllands Politi, at SSP i Norddjurs Kommune vil blive inviteret ind i dette samarbejde, når Politiet får fokus på denne del af politi- og domstolsreformen. 11

15 Af Vejledning om offentlige myndigheders udveksling af personoplysninger som led i den koordinerende myndighedsindsats overfor rockeres kriminalitet af 12. november 2003 fremgår det, at lovgrundlaget for SSP-arbejdet er Retsplejelovens 115b, der giver politiet mulighed for at videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder. I samme omfang kan en myndighed videregive sådanne oplysninger til politiet og andre myndigheder, der indgår i det kriminalitetsforebyggende arbejde. Bestemmelsen finder primært anvendelse i forbindelse med SSP-samarbejdet i forbindelse med det kriminalpræventive arbejde blandt børn og unge. Bestemmelsen kan imidlertid også finde anvendelse på andre områder, hvor der er etableret kriminalitetsforebyggende arbejde, navnlig i relation til SSP+. Af retsplejelovens 115b fremgår: Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til kriminalitetsforebyggende samarbejde. Stk. 2. I samme omfang som nævnt i stk. 1 kan en myndighed videregive oplysninger om enkeltpersoner til politiet og andre myndigheder, som indgår i det kriminalitetsforebyggende samarbejde. Oplysningerne må i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde ikke videregives med henblik på efterforskning af straffesager. Stk. 3. Inddrages selvejende institutioner, der løser opgaver for det offentlige inden for social- og undervisningsområdet, i det kriminalitetsforebyggende samarbejde, kan der i samme omfang som nævnt i stk. 1 og 2 udveksles oplysninger mellem myndighederne og institutionerne. Stk. 4. De myndigheder og institutioner, der indgår i et kriminalitetsforebyggende samarbejde, er ikke forpligtet til at videregive oplysninger efter stk /. Norddjurs SSP-organisation Børne- og Ungedirektøren indstiller, at forslag til harmonisering af struktur og organisation godkendes. 12

16 Børne- og Ungdomsudvalget har behandlet sagen i møde den 15. maj 2007 og tiltræder indstillingen med følgende tilføjelser: at SSP-grupperne suppleres med repræsentation fra foreningslivet at sagen evalueres i efteråret Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 13

17 7. Forslag til lokalplan boligområde ved Rygårdevej i Nørager P00 07/13999 sagsbehandler Annie Eggert-Hansen Forslag til lokalplanen åbner mulighed for en ny boligudstykning i den nordlige del af Nørager. Området er beliggende umiddelbart nord for det nye boligområde på Rugvangen. Lokalplanområdet er indeholdt i Kommuneplan for Rougsø Kommune som nyudlagt boligområde. Området har betegnelsen 408. Indenfor lokalplanens område kan der opføres åben-lav boligbebyggelse på 12 parceller, derudover er der udlagt fælles sti-forbindelser samt fælles friarealer../. Lokalplanforslaget vedlægges. Miljø- og Teknik direktøren indstiller, at forslag til lokalplan nr vedtages og offentliggøres. at der tages stilling til, hvorvidt der skal stilles krav om, at ejeren fraskriver sig retten til at forlange at kommunen overtager arealet. Miljø- og Teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 15. maj 2007 og indstiller: 1. at tiltrædes. hvad angår 2. at, indstiller et flertal bestående af Malte Larsen (A), John S. Jensen (A) og Olaf K. Madsen (L), at der ikke stilles krav om, at ejeren fraskriver sig retten til at forlange, at kommunen overtager arealet. Bjarne Pedersen (V) og Eigil Henriksen (V) indstiller, at ejeren fraskriver sig denne ret. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. maj 2007 og tiltræder indstillingen. 14

18 Jens Peter Jellesen, Knud Kildal og Lars Sørensen følger mindretalsindstillingen fra Miljø- og Teknikudvalget. Borgmesteren satte flertalsindstillingen til afstemning. For forslaget stemte 14 medlemmer (A, L og C). Imod stemte 9 medlemmer (V). Flertalsindstillingen var herefter vedtaget. 15

19 8. Forslag til lokalplan nr med kommuneplantillæg nr P15 07/12210 sagsbehandler Annie Eggert-Hansen Forslag til lokalplan nr med kommuneplantillæg nr. 24 for et boligområde i Lyngby. Grenaa Byråd har den 28. november 2006 besluttet, at der kan udarbejdes lokalplan for et nyt boligområde i Lyngby. Området er i Kommuneplan med kommuneplantillæg nr. 16 revision for Grenaa Kommune udlagt til boligområde. Området har betegnelsen 5B4.2. Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af en åben-lav og/eller tæt-lav boligbebyggelse på et større areal ved Lyngby. Området henligger i dag som dyrkede marker samt en eksisterende gård. I kommuneplantillæg nr. 24 foreslås rammebestemmelserne for åben-lav (parcelhuse) ændret, således at der kan opføre 2-etages parcelhuse i stedet for som hidtil 1½-etages parcelhuse. Denne mulighed vil sikre variation i bebyggelsen og imødekomme et ønske fra køberne til grundene. Med lokalplanen overføres et areal fra landzone til byzone. Der skal derfor jf. økonomiudvalgets beslutning på mødet d. 27. marts 2007 tages stilling til, hvorvidt der skal stilles krav om, at ejeren frasiger sig retten til at forlange, at kommunen overtager arealet. Der henvises til sagsfremstillingen fra økonomiudvalgets møde, ( P15, 07/9658) som fremlægges til orientering for Miljø- og Teknikudvalget../. Forslaget til lokalplanen er vedlagt dagsordenen elektronisk. Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at forslag til lokalplan nr med kommuneplantillæg nr. 24 vedtages og offentliggøres, 16

20 at der tages stilling til, hvorvidt der skal stilles krav om, at ejeren fraskriver sig retten til at forlange, at kommunen overtager arealet. Miljø- og Teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 15. maj 2007 og indstiller: 1. at tiltrædes. der stilles krav om, at ejeren fraskriver sig retten til at forlange, at kommunen overtager arealet. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 17

21 9. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 84 sommerhusområde ved Fjellerup Strand P16 07/5716 sagsbehandler Annie Eggert-Hansen Kommunalbestyrelsen i Nørre Djurs godkendte den 21. december 2006 forslag til lokalplan nr. 84 for et sommerhusområde ved Fjellerup Strand Bækkelund. Lokalplanforslaget erstatter lokalplan nr. 38, der udlægger området til campingplads (Bækkelund Camping). Baggrunden for udarbejdelsen af en ny lokalplan er, at området på længere sigt ikke kan opretholdes som campingplads som følge af de krav, der stilles til nutidige campingpladser med hensyn til størrelse og faciliteter m.m. Derfor ønsker ejeren af området at få skabt mulighed for at udstykke og bebygge området med sommerhuse. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan , der udlægger området til sommerhusområde. Lokalplanforslag nr. 84 giver mulighed for udstykning og bebyggelse af 8 nye sommerhusgrunde med en minimumsgrundstørrelse på m2. Lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser for områdets udstykning, bebyggelse og anvendelse. Med lokalplanforslaget sikres en hensigtsmæssig sammenhæng med det omgivende ældre sommerhusområde. Lokalplanforslaget har været offentliggjort i 8 uger. Der er kommet en indsigelse fra nedenstående:./. Margrethe Greve Klitgaard, Lunden 23, Fjellerup, som ikke har noget imod udstykning til sommerhusgrunde, men betinger sig, at træerne ind mod lokalplanområdet ikke må blive over ca. 2 meter høje. Plan og byggeafdelingen har undersøgt deklarationer i naboområdet og har ikke fundet bestemmelser om beplantningshøjde, hvorfor det anbefales, at der ikke fastsættes maksimal højde for beplantning. 18

22 ./. Forslag til lokalplan 84 er vedlagt dagsordenen elektronisk. Miljø- og Teknikdirektøren indstiller, at lokalplan nr. 84 vedtages uændret. Miljø- og Teknikudvalget har behandlet sagen i mødet den 17. april 2007 og besluttede, at sagen udsættes til næste møde. Miljø- og Teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 15. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 19

23 10. Ansøgning om anlægsbevilling til nedrivning af ejendomme S05 sagsbehandler Hans Carsten Rasmussen Tårupvej 46, Auning I forbindelse med tilvejebringelsen af arealer til byggemodning af Bakkesvinget (lokalplan 184) erhvervede Sønderhald kommune ovennævnte ejendom. Ejeren er fraflyttet ejendommen, idet han har opført en ny bolig i lokalplanområdet. Ifølge planen skal bygningen fjernes så snart den er fraflyttet, og give plads til 5 boligparceller. Plan- og Byggeafdelingen har afholdt licitation på nedrivning af ejendommen. Laveste bud fra entreprenørfirmaet S.E.J. aps, Pindstrupvej 18 i Auning er på kr. excl. moms Kirkegade 4, Auning Ejendommen blev i 2004 erhvervet af Sønderhald Kommune for kr. med henblik på nedrivning og efterfølgende anvendelse til centerformål. Ejendommen blev dog midlertidigt udlejet som flygtningebolig. Dette lejemål er ophørt. En fortsat udlejning vil medføre en betydelig udgift til istandsættelse, en udgift der ikke står mål med ejendommens værdi. Naboen til ejendommen har flere gange fremsat ønske om køb af ejendommen til udvidelse af sin forretning. Plan- og Byggeafdelingen har afholdt licitation på nedrivning af ejendommen. Laveste bud fra entreprenørfirmaet Karl Erik Christensen, Gjesingvej 13 i Auning er på kr. excl. moms. Økonomiafdelingen indstiller, 20

24 at der søges anlægsbevilling på kr. til nedrivning af ejendommen Tårupvej 46.Udgiften indregnes i byggemodningen og dækkes ind ved grundsalg. at der søges om anlægsbevilling på kr. til nedrivning af ejendommen Kirkegade 4.Udgiften modregnes indtægten ved udbud af salg af ejendommen. at der søges om en samlet anlægsbevilling på kr. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. maj 2007 og tiltræder indstillingen med den tilføjelse, at udgifterne finansieres ved salg af grundene. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 21

25 11. Regnskab 2005/2006 for Boligselskabet Grenaa af S55 sagsbehandler Claus Espeholt Boligselskabet fremsender ovennævnte regnskab til behandling i kommunen. Af bestyrelsens beretning fremgår det, at regnskabet må anses for mindre tilfredsstillende. Boligorganisationens regnskab udviser et underskud på kr., beløbet overføres fra arbejdskapitalen. Resultatet er hovedsageligt påvirket af, at der har været meget store kurstab på obligationsbeholdningen med kr. Dette har medført, at renten til afdelingerne er faldet fra budgetmæssige 3,8% til faktisk 1,5%. I 16 afdelinger udgør det samlede overskud kr. I 18 afdelinger er der opstået et mindre underskud på sammenlagt kr. og i 7 afdelinger (7,11,13,18,21,22,24) er der opstået et større underskud på sammenlagt kr. Det samlede underskud i de 25 afdelinger udgør kr. De nævnte underskud opstår hovedsageligt som følge af, at det ikke har været muligt at tilskrive den forventede budgetterede rente til afdelingerne p.g.a. de store kurstab på obligationsbeholdningerne. I afdeling 22 Fasanvej & Klostervej har der været et stort underskud på kr., som skyldes fraflytninger i gamle lejemål og deraf en stor udgift for afdelingens andel af istandsættelsesudgiften. I afdeling 24 Mågevej har der været et stort underskud på kr., som skyldes fraflytninger i gamle lejemål og deraf en stor udgift for afdelingens andel af istandsættelsesudgiften. Afdelingernes overskud, kr. foreslås anvendt således: 22

26 Afvikling af underskud/underfinansiering Henlæggelse til hovedistandsættelse Hensat til imødegåelse af tab ved fraflytning Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) kr kr kr kr kr. Revisionsberetningen indeholder en udførlig redegørelse over revisionen i årets løb. Revisionen udtaler som konklusion på den udførte revision: at at at at boligorganisationens dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse sker i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love, vedtægter og gældende instrukser m.v., boligorganisationens forretningsgange er betryggende, den interne kontrol fungerer tilfredsstillende, og der er taget skyldige økonomiske hensyn ved organisationens forvaltning af offentlige midler. Der er dog ikke sket en rapportering af mål og resultater. I henhold til vor sammenfattende konklusion har vi forsynet boligorganisationens samt afdelingernes årsregnskab med en påtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. Direktionssekretariatet har ikke yderligere bemærkninger og indstiller, at regnskabet godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 23

27 12. Tilskud til tilgængelighed I00 07/ sagsbehandler Søren Erikstrup Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bevilget Norddjurs Kommune et tilskud på i alt kr kr. fra puljen for særlig vanskeligt stillede kommuner. Ud af en samlet ansøgning med en række projekter med fællesoverskriften tilgængelighed har Indenrigs- og Sundhedsministeriet valgt at støtte fire delprojekter, nemlig Kultur- og Udviklingsdirektøren indstiller, at beløbet fordeles og at der supplerende anvendes kommunal medfinansiering i henhold til nedenstående oversigt: Budget i alt Tilskud Landdistrikt- Puljen - udarbejdelse af optimeret rute- og køreplan for lokal- og regionaltrafikken - opkvalificering og coaching af aktører i landsbyer samt udarbejdelse af drejebog for arrangementer - forprojekt vedrørende udbringning af bøger fra bibliotekerne - Projekt Norddjurs Sundhedsnet (sagen behandles af Sundhedsudvalget). -./. I vedlagte bilag beskrives de enkelte delprojekters omfang og formål nærmere. Komm. medfinansiering K&U-området Regional medfinansiering Udarbejdelse af rute og køreplan Opkvalificering af ildsjæle og coaching Forprojekt bogudbringning I alt projekter i h.h.v. Kultur- og Udviklingsafdelingen Overføres til behandling i Sundhedsudvalget I alt at ovenstående budget godkendes. 24

28 at der bevilges kommunal medfinansiering til udarbejdelse af rute- og køreplan fra anlægsudviklingspuljen under økonomiudvalget at der bevilges medfinansiering til hhv. Opkvalificering af ildsjæle og coaching på kr. fra Udviklingspuljen under Kultur- og Udviklingsudvalget at der bevilges medfinansiering til Forprojekt bogudbringning på kr fra anlægs udviklingspuljen under økonomiudvalget. Kultur- og Udviklingsudvalget har behandlet sagen i møde den 14. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 25

29 13. Tilskud til kortlægning af flyttemønsteret i bl.a. Norddjurs Kommune Ø39 07/17533 Norddjurs Kommune har sammen med Ringkøbing/Skjern og Skive Kommuner søgt om midler fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje til Kortlægning af barrierer for udflytning til landdistrikter og randområder i de 3 kommuner. Indenrigsministeriet har tildelt ½ mill. kr. til projektet, som i alt har et budget på ca. 1 mill. kr. Resultatet af undersøgelsen skal bruges til at målrette indsatsen for at tiltrække og fastholde bosættere i landdistrikterne. Det skal i første omgang ske ved at undersøge, hvordan pendlingen til og fra de 3 kommuner ser ud. Det skal også undersøges, hvad der får de tilflytningsparate til at tage springet og flytte på landet eller til en mellemstor provinsby/købstad, og hvilken indflydelse f.eks. kulturarv, børnepasning, foreningsliv, arbejdspladser har. Endvidere skal det undersøges, hvordan områderne opretholder bosætningen. Resultatet af undersøgelsen skal foruden den målrettede indsats om at tiltrække og fastholde bosættere i landdistrikter anvendes konstruktivt i forbindelse med udarbejdelse af planstrategi og kommuneplan. En primær del af opgaven løses ved ekstern konsulentbistand. Til medfinansiering af projektet vil de 3 kommuner søge støtte hos Region Midtjylland, der har udtrykt sig positivt om projektet. Det forventes, at der foruden regionens eventuelle medfinansiering skal ske en medfinansiering fra de 3 kommuners side. Kultur- og Udviklingsdirektøren indstiller at der godkendes en medfinansiering på op til kr. med finansiering af anlægsudviklingspuljen under økonomiudvalget. Det forudsættes, at de andre 2 kommuner giver et lignende beløb. 26

30 Kultur- og Udviklingsudvalget har behandlet sagen i møde den 14. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 27

31 14. Renovering og separering af kloak i Veggerslev, Villersø, Emmelev og Ørum S05 07/14651 sagsbehandler Ulrik Christensen Spildevandet fra oplandet til det tidligere Gjerrild Bugt Renseanlæg fjerntransporteres i dag til rensning på Fornæs Renseanlæg. Hovedparten af byerne i oplandet er separatkloakeret. Der er udarbejdet et dispositionsforslag vedrørende separering af de resterende byer i oplandet, bl.a. med det formål at reducere de mængder vand, der skal ledes til rensning på Fornæs Renseanlæg. Efterfølgende undersøgelser i 2007 har vist, at der i Veggerslev, Villersø og Emmelev endvidere er stor indsivning af grundvand samt at der er skader på flere at transportledningerne i området. Oplandet til Ørum Renseanlæg er næsten 100 % separatkloakeret. Der er udarbejdet et dispositionsforslag vedrørende separering af den resterende del af oplandet (Østbakken i Ørum) samt etablering af bassiner på flere af regnvandsudløbene. Da Ørum renseanlæg inden for den nærmeste fremtid ifølge spildevandsplanen skal nedlægges og spildevandet fjerntransporteres til rensning på et større renseanlæg, vil det være en stor fordel at få oplandet helt separeret, inden overpumpning iværksættes. Da Ørum Å endvidere har en meget høj målsætning (B1, gyde og yngel opvækstområde for laksefisk), vil ovennævnte tiltag være med til at sikre, at målsætningen vil kunne opfyldes, idet overløb fra fælleskloakken vil blive fjernet, renseanlægget nedlagt ligesom påvirkningen fra regnvandsudløbet i form af erosion og sand vil blive væsentlig reduceret../. Forsyningsafdelingen har i samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma udarbejdet et forslag til udbud af ovennævnte opgaver. Budgettet for ovennævnte er kalkuleret til ca mio. kr. Entreprisen er planlagt udført fra medio 2007 til medio 2008 med forventet forbrug i 2007 på 5 mio. kr. og i 2008 på 5.5. mio. kr. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at der til det samlede anlæg Renoveringsprojekter og bassiner meddeles en anlægsbevilling på 10.5 mio. kr. til renovering / separering af kloaksystemerne i Veggerslev, Villersø, Emmelev og 28

32 Ørum, til renovering af transportledninger ved Emmelev mm. samt til etablering af regnvandsbassiner i Ørum. at der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2007 på 5 mio. kr., der finansieres af den på investeringsoversigten afsatte pulje til spildevandsanlæg på p.t. netto kr., samt at der afsættes 5,5 mio. kr. på investeringsoversigten i 2008 til færdiggørelse af entreprisen. Miljø- og Teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 15. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 29

33 15. Frigivelse af anlægsbevilling til Kloaksanering i Grenaa by S05 07/14662 sagsbehandler John A. Christiansen På grundlag af TV-inspektion af kloakanlæg i 2006 af kloakanlæg i Grenaa by er der foretaget en prioritering af hvilke strækninger, der i 2007 skal renoveres ved strømpeforing/relining. Kriterier for valg af strømpeforing kontra traditionel opgravning er primært rationelle forhold, herunder at ledningsdimension er fremtidssikret, vurdering af gener ved evt. opgravning og anlægsøkonomi. Der er foreløbig prioriteret 8 delstrækninger ud fra en disponering af 1,0 mio.kr. af den samlede anlægsramme i De 8 delstrækninger, der er beliggende på Kølvej, Djursgade, Baldursvej, Åstrupskrænten, Fabriksvej og Trekanten, er kalkuleret til ca kr. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at der til projektet Kloaksanering i Grenaa by, 2007 meddeles en anlægsbevilling samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2007 på udgift kr. 1,0 mio., samt at udgiften på 1,0 mio. kr. finansieres af den på investeringsoversigten afsatte pulje til spildevandsanlæg på p.t. netto kr. Miljø- og Teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 15. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 129. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 30

34 16. Den kommunale vandforsyning G01 I medfør af 11, stk. 1, 1. pkt. i lov om kommunernes styrelse har kommunalbestyrelsesmedlemmerne Jens Peter Jellesen og Bjarne Pedersen anmodet om at følgende optages på dagsorden for nærværende møde: Der træffes principbeslutning om, at forsyningsvirksomheden den kommunale vandforsyning overdrages til et brugerejet og brugerstyret selskab. Forvaltningen anmodes om, at udarbejde grundlag for yderlige beslutning i sagen, herunder forslag til tidsplan, idet det bemærkes, at sagen ønskes fremmet i det omfang, det er forsvarligt. Begrundelse for forslaget: Norddjurs kommune driver kun vandforsyning i en lille del af kommunen, vandforsyningen i langt den største del af kommunen drives i forbrugerejede selskaber. I Grenaa kommune udskilte man for et par år siden kommunale vandforsyning, med stor succes, og de private vandforsyninger i Norddjurs kommune har i dag fundet sammen, i et velfungerende samarbejde, Norddjurs Vandråd. Den kommunale vandforsyning har ingen vagtordning, hvilket er helt uacceptabelt for forsyningssikkerheden og servicen over for brugerne. Det kan være op til forbrugerne om de selv vil stå for driften, eller de vil søge samarbejde eller sammenlægning med andre værker i kommunen. Hertil kommer Venstres generelle holdning, som er, at forsyningsvirksomheder drives mest hensigtsmæssigt af forbrugerne. 31

35 Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende sagen til behandling i Miljø- og Teknikudvalget. 32

36 17. Frigivelse af anlægsbevilling til vandforsyningsanlæg i S05 07/14668 sagsbehandler: John A. Christiansen Der er i budget 2007 afsat et rådighedsbeløb på kr. til vandforsyningsanlæg under den kommunale vandforsyning. Driftsledelsen har planlagt rådighedsbeløbet disponeret som følger: Udskiftning af målere: kr. Oprydning / efterbehandling af vandværksarealer: kr. Optimering og udbygning af SRO-anlæg: kr. Digitalisering af ledningsnet: kr. Sanering af ledningsanlæg kr. I alt: kr. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at der til sted nr Rådighedsbeløb til vandforsyning, anlæg meddeles en anlægsbevilling på kr., og at det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2007 frigives. Miljø- og Teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 15. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 33

37 18. Letbane i Århus-området. Udpegning af repræsentant til politisk følgegruppe A23 07/17598 Norddjurs Kommune deltager i det forberedende arbejde for realisering af en letbane i Århusområdet. Der er i forbindelse med projektet nedsat en styregruppe og en projektgruppe, hvor Norddjurs Kommune er repræsenteret ved udviklingschef Søren C. Erikstrup. Derudover skal der nedsættes en politisk følgegruppe, hvortil Norddjurs Kommune skal udpege ét medlem. Mødeaktiviteten for repræsentanterne i den politiske følgegruppe forventes at være på 2-4 møder pr. år. Kultur- og Udviklingsdirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant til den politiske følgegruppe for letbane-projektet. Kultur- og Udviklingsudvalget har behandlet sagen i møde den 14. maj 2007 og indstiller, at Mads Nikolajsen udpeges som repræsentant til letbanens politiske følgegruppe. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 34

38 19. Anvendelse af et areal vest for Forsythiavej, Grenaa til boligbyggeri A23 07/17598 Arkitektfirmaet Lyshøj og Rønne spørger i brev af 18. april 2007 på vegne af en bygherre om muligheden for at erhverve et kommunalt ejet grundareal vest for Forsythiavej i Grenaa til bebyggelse med 1 til 4 boliger. Arealets beliggenhed er vist på kortbilag hørende til sagen. Udviklingsafdelingens bemærkninger: I kommuneplan for Grenaa Kommune er arealet en del af rammeområde 2F2, som er udlagt som område til rekreative formål. Den ønskede anvendelse arealet er altså ikke i overensstemmelse med den gældende planlægning. Arealet, der er ubebygget, er den sydligste del af rammeområdet, er på m 2 og henligger i dag som uplejet og ubenyttet naturgrund. Som arealet fremstår i dag virker det skæmmende i forhold til de omgivende arealer. Den nordligste del af rammeområdet anvendes til rekreative formål med udlagt græsarealer, beplantning og stier der forbinder de boligområder, der ligger mellem Randersvej og Bavnehøjvej og opfylder som sådan sit formål og ønskes ikke inddraget til boligformål. Det er udviklingsafdelingens opfattelse, at tiden har vist, at der ikke er brug for den sydligste del af arealet til rekreative formål. Det er derfor oplagt at ændre anvendelsen fra rekreative formål til boligformål. Selvom der bygges boliger på arealet, vil rammeområde 2F2 fortsat have en acceptabel størrelse. Arealet ejes af Norddjurs Kommune og kan derfor kun sælges i offentligt udbud. Kultur- og Udviklingsdirektøren indstiller 35

39 at der udarbejdes en lokalplan med tilhørende tillæg til kommuneplanen for at muliggøre, at arealet kan sælges til boliger. Kultur- og Udviklingsudvalget har behandlet sagen i møde den 14. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Mads Nikolajsen og Lars Møller kan ikke tiltræde indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. maj 2007 og indstiller, at arealet udbydes med den betingelse, at køber afholder udgifterne til udarbejdelse af lokalplan for området. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 36

40 20. Salgsbetingelser for Erhvervsgrunde i Norddjurs Kommune. J. nr P21 07/532 sagsbehandler Birgit Purup. I Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 20. juni 1991 er bestemt, at salg af kommunens faste ejendomme skal ske efter forudgående udbud i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. Udbuddet skal angive ejendommenes beliggenhed og størrelse samt oplysning om hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Udbud skal ske minimum en gang årligt i dagspressen. Repræsentanter for direktionssekretariatet og Byg og Plan har gennemgået kommunernes salgsbetingelser for erhvervsgrunde, og der er udarbejdet et forslag til generelle salgsbetingelser for erhvervsgrunde i Norddjurs Kommune. Disse salgsbetingelser er de generelle betingelser, som skal gælde ved grundsalg, men for hvert område udarbejdes der efterfølgende salgsbetingelser hvoraf det fremgår, hvilke lokalplaner og evt. specielle forhold, der er gældende for området. Der er endvidere udarbejdet en oversigt over priser på grundene../. Salgsbetingelserne og prislisten vedlægges som bilag. Direktionssekretariatet indstiller, at salgsbetingelserne og godkendes, at priserne revurderes, at arealerne annonceres til salg 1 gang årligt i de lokale ugeaviser jfr. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om salg af grunde - derudover annonceres løbende på kommunens hjemmeside, at området bevillingsmæssigt hører under økonomiudvalget. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. maj 2007 og tiltræder indstillingen dog således, at mindsteprisen på områderne uden for Grenaa fastsættes til 35 kr. pr. m² ekskl. tilslutningsafgifter, dog undtaget Nørregade, Vivild, der fastsættes til 60 kr. ekskl. tilslutningsafgifter 37

41 at mindsteprisen for området nord for Bredstrupvej, Grenaa fastsættes til 90 kr. ekskl. tilslutningsafgifter at mindsteprisen for området ved Teknologivej og Rolshøjvej fastsættes som anført i bilaget (prislisten) at forrentningen i bilagets (prislistens) nr. 9 fastsættes til 4 % plus diskontoen på udstedelsestidspunktet. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 38

42 21. Salgsbetingelser for boligparceller i Norddjurs Kommune /17047 sagsbehandler Ida Grand. I Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 20. juni 1991 er bestemt, at salg af kommunens faste ejendomme skal ske efter forudgående udbud i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. Udbuddet skal angive ejendommenes beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Udbud skal ske minimum en gang årligt i dagspressen. Repræsentanter for Direktionssekretariatet og Plan- og Byggeafdelingen har gennemgået kommunernes salgsbetingelser for boligparceller, og der er udarbejdet et forslag til generelle salgsbetingelser for boligparceller i Norddjurs Kommune. Disse salgsbetingelser er de generelle betingelser, som skal gælde ved grundsalg, men for hvert område udarbejdes der efterfølgende salgsbetingelser hvoraf det fremgår, hvilke lokalplaner og evt. specielle forhold, der er gældende for området../. Generelle salgsvilkår for boligparceller i Norddjurs Kommune vedlægges som bilag. Plan- og Byggeafdelingen indstiller, at de generelle salgsvilkår for boligparceller godkendes, at boligparcellerne annonceres til salg 1 gang årligt i de lokale ugeaviser jfr. Indenrigsministeriets bekendtgørelse om salg af grunde - derudover annonceres løbende på kommunens hjemmeside, at området bevillingsmæssigt hører under økonomiudvalget. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 29. maj 2007 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 39

43 22. Salg af jordbrugsparceller ved Søndergade i Vivild S29 07/17606 Lokalplan nr for et område til jordbrugsparceller ved Søndergade i Vivild er endelig vedtaget og arealet, der er kommunalt ejet, kan nu udbydes til salg. Arealet kan i henhold til lokalplanen udstykkes i jordbrugsparceller på mellem ½ og 1 ha. Jordbrugsparcellerne vil få adgang fra den sydlige del af Søndergade, der er privat fællesvej. De, der køber parcellerne, skal således indgå i den fremtidige vedligeholdelse af vejen. Udviklingsafdelingen har følgende forslag til grundpris: m² grund (byggefelt) 125 kr./m². Restareal (4.000 m² m²) 30 kr./m² Forsyningsbidrag (el, vand og kloak) kr. (kloakbidrag 60 %, idet regnvand forudsættes nedsivet). Udstykningsomkostninger afholdes af Norddjurs Kommune. Skødeomkostninger deles med halvdelen til hver. Priseksempel ved en grund på ½ ha: m² a 125 kr kr m² a 30 kr kr. Forsyningsbidrag kr. I alt kr. Udviklingsafdelingen indstiller, at prisforslaget godkendes, som beskrevet ovenfor, og at der fortages offentligt udbud af jordbrugsparcellerne. 40

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.00

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.00 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. november 2004 via Magistraten J.nr.: 13.06.00G00/JTK/04/03029 Ref.:

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding De 2 storparceller som er under udstykning udbydes til salg i henhold

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus

Indstilling. Lp 902, byggemodning og salg til erhverv i Skæring. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Arealudvikling Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. september 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume I overensstemmelse med lokalplan 902 foreslås et kommunalt

Læs mere

Den 3. oktober 2006 Århus Kommune

Den 3. oktober 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. oktober 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Byggemodning og salg af del af lokalplan nr. 751 i Skødstrup. 1. Resume

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 3. marts 2004 via Magistraten J.nr.: 13.06.04.P20.018.02 51 Den Ref.: Tlf.nr.: hh/bb

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 08/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa, lokale i direktionssekretariatet Dato : 6. oktober 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 14.45 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. maj 2007 Salg af matr. nr. 5b m.fl. Lyngby By, Lyngby samt erhvervelse af Glamhøjvej 32 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg

Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 4. juli 2014 Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg Kommunale arealer i, Lisbjerg landsby foreslås byggemodnet, udstykket

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2009 Sted : Mødelokale 03, Rådhuset Grenå Dato : 9. juni 2009 Start kl. : 13:45 Slut kl. : 14.50 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Byggemodning af område til boliger i Sabro (lokalplan 904) MTM-TOV/Anlæg og Drift/Byggemodning 1.

Indstilling Aarhus Kommune Byggemodning af område til boliger i Sabro (lokalplan 904) MTM-TOV/Anlæg og Drift/Byggemodning 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 4. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 904, boligbebyggelse øst for Sabrovej i Sabro foreslås byggemodnet, udstykket og solgt

Læs mere

Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej i Elsted i overensstemmelse med lokalplan 771.

Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej i Elsted i overensstemmelse med lokalplan 771. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. februar 2016 Byggemodning af tre grunde ved Asmusgårdsvej i Elsted Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej

Læs mere

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning Grundsalg administrationsgrundlag Nuværende administrationsgrundlag Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal forelægge følgende sager for byrådet til godkendelse: - Godkendelse af salg af arealer

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) 2017-012310 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 11/2007 Sted : Fuglsanggården, Grenaa Dato : 20. november 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 11/2007 Sted : Fuglsanggården, Grenaa Dato : 20. november 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 11/2007 Sted : Fuglsanggården, Grenaa Dato : 20. november 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand)

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige

Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. april 2016 Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige Det kommunalt ejede areal i del af lokalplan 980,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Indstilling. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale. 1. Resume

Indstilling. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. december 2009 Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale Økonomiområdet Teknik

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Version 22.10.2015 6.14.O2 6.10.BE4 Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Syddjurs Kommuneplan 2013 For blandet bolig- og erhvervsområde i Koed Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti:

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti: Nummer: A101 Anlægget vedrører: Køb af jord Udmøntning på konti: 00.22.02 Udgifter 4.000 4.000 4.000 4.000 Netto 4.000 4.000 4.000 4.000 Beskrivelse af anlægsforslag: Pulje til køb af jord. Forslaget er

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Gylling. Indholdsfortegnelse

Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Gylling. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Gylling Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Areal og ejerforhold 3. Ændring af kloakeret oplande - status og plan 4. Tidsplan 5.

Læs mere