ttønnr ~uranbs Jorbnnblingrr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ttønnr ~uranbs Jorbnnblingrr"

Transkript

1 llbbrag af ttønnr ~uranbs Jorbnnblingrr mnret ~:: co: L mønne. %tt)ft ~o!3 g:r. ~- SHeffer Scannet 2016 af Jesper - -Vang Hansen

2 llbbrøg nf. Jønn~ ~uraads ~nrhandtingt~ i ~ nt et =-~ mønne

3 ~lo t te o n el fe ovct j)lrblttrtmtrnt af ill)uabtt, be fommunale Ubbll{IJ, ftommi4ftouer, ~nf~dtioncr oø Dmbub m. ffa 3anuar 1879.) QJt}fogcb ~. mlagi11r&tttn: (i. 'S. :0 {i u at i u ø, R *, 'Sorgmeftct.?8t)t44btt. QJotgmefteren, tjotmanb. ~en ftøtre ~eel,. uacgt µaa 6 ~ar ti1 5anuat 1882 : QJanfbireftør (i~ r. ~ u ~ m an n, ~ærer 0. stof o b, stj bmanb!fl. (i~riitianfen, ~amµmøllcr,p. ~obiaøfc11, ~rofurator (). $. ~ u n b, R *, }8ranbiufµdtør ~. (i. $el 1 e, $artifulier,p. $. ~ o mm c r, 5f enfræmmer ~~ r. $i~ l.. ~en minbte ~ed,.ua{gt µaa 6 2fat til 5anuar 1885: ~bjunft stocfoeb, Sijøbmanb m. wi..par b 0 e-, stjøbmanb ~. ~~ æuebl}c, jun fomager 5. $..P an f en, sti bmanb ~.?JH i ø, QJaget ~. $.!fl. ~ibriff en, tjabrif ant (i~ t. ms 0 ( f ff e n. efrdær: Exam. juris 5..S. 01 f en.

4 lfommu.n,dt UfHhtlft. ~or ~1tl1nctu?f cntt: lsorgmefteren, ~ormanb, ~jølimanb ~~ti f ti a ri f en, 4 ~ampmøllct ~ o Ha e f en, ~iølimanb ~iøbmanb ~Uelit)e, miie, ~apitain, :tofbfontrolløt ~ a ab t) e, DM., fio:er~ebet ~- ',l5. a 0 {fm ann. {'abnef ogeb: ~~olm. Wor Rn~fc og fficgnff1tb~tjæfcnct:!sorg m ef teten, aormanb, ~rofurator E u n b, 2fbjunft st o e f o e b. ~æmner: Exam. juris ~. R :0 { f en. l}or \lattigtjæf cnct: Eærct :0. ~ofob, aormanb, ~anfbireftør 2 o ~man n, ',l5artifuhet.p. omme r, fontager,p anf en, ~ajancefalitifant }IB o {'ff fe n. ~attigforftanbere: $8a1gte for '.treacnet: 1. ~iftrift: }Bager ~- ~. Earf en, nebfet ~~r. m ang, ' 11879_:_81 3. ncbfet ',l5. 2L ~H\)etf en, I 4. ~ctah~. 2(ug. Einbtnet, i 5. nebfct ~.,P. ncbfet, lsagcr WC. ile o 1 (er; 1879~ lbager ~. ',l5. ~ibtiff en, ~reier ~. 2L,Pjort~; fræbet ~. ~. ~o(m, I 10. stjobmanb ~.,Penrifjen. \ 187~-79.'

5 5 <eeftetær ug filcgnffauf ø,rer: Exam. juris ~..2; D 1 f c n. ~eftt)tet: af ~11ttiggaarben:.p, 2oten\)en. wor etultoæf cntt: $fofurator.2u n b, 6ormanb,, ~jøbmanb Q'.gri f ti anf en, e b t) og.2ærcrinber: ~ørftelærcr ~f..p jo rtg, D}L ~nfpeftor, ~ret ~. ~ o fob, tillige S~foffer Dg Sfotefanger, ~. 21nberf en, 11 O. ~ufdb, 21. Q'.urbU, ~ar :rinbc, ~u roe. ~ 0 f 0 b, ~røfen ~(..2unb, 11 _ ~. WC e t) n, Otganiit 21 U in, ~ærer ~t)rbærfct IDl abf en, ~ærer ~t~fen.p. Sttu m; ~ærctinbe i 4'aanbgjerning. \lof t\rolirgning~s OIJ tlritj«ftntt: ~lbjuntt ~oefoeb, ~ormanb, 5&anbinf peftøt $ c 11 e o mm c r. %ehtiff ~unfulent: $l!mhbeiinfpeftor ~l n b c r fe n. wo~ <llllltbtl~~ntngtn: ~fenfræmmer $ig L, ~or~anb, 5r)ampmøUet '.t o b i a ~ f e n, ~ager ~ibriff en. ' ' '

6 6 wo~ etoben: \!Ihjunft st o cf o c b, ~ormanb, S?jøbmanb.par bo c, menfræmmet $i fj {. Xi1it,1ne~anenbe: ~orftfanbibat ~ e 6 µ er f e n. foufogeb: ~ ~ r. :;s en f e n.. Wot eugt~uftt: stjøbmanb.pat bo c, ~ormanb, ~f enfræmmer $i~ 1, flfager i)ib riff en.. 5nf µeftør og ffiegnffabfforcr: i)reiet ~. 5B i 11e,P 0 t) er. &ot 9lønnc ()of.pit11l elltt 58o~n~ faorgmefteren, ~ormanb, ~ormanbrn for ~attigubualget, faranbinfµeftor $ e { 1 e: 5tiftt(ft: ltomuti,fiontr, ~ttfljtftiontr,..ombub o. bttl. ~igntnggfommi~ftonen: i)en ftorre 1)ce1, oa(gt µaa 3 2for til 2Cuguit 1879: $af tor tt.. ~ a U c, ijorminib, ~abrifant ~~r. ~olfffen, ~iffer $. ~In b erf en, faager iljt ~,P an f en. ~n(fbrugcr ~.,P. ~ o f o e b,. ~jøbmanb 2Iug. ~{{cbt)c. men minbre i)ed, ba(gt iiaa 3 2lar til filuguft 1881: teifib6rgeber ~. $. ~ o {fm an n, stalffabrifant m. $. ~ 0 f 0 e b,. ~ag fører ).)(. ~. () ( f en, %ømmermeftcr 9.R. 2C. faiftruµ, 2æberganbfet 2C. n bet g.

7 i i )libttltgnbtqlfommttftøueu: :'~ot mønne: I Duetlærer m. %.p 0 ff. ~pleant: $tofurittot E u nb. ~~gutng~rommt!ftoneu: 5Sotgmefteun, ~opnan~. ~ranbinf~eftnen, ffjøbmanb l!~tiftfonf en, fomager.p an fe n,?lnuter (). ~ o~nf en, Xømmermefter 9R at~ ~tf t t u.µ. ~~gningiinf peftør:.. ~otf.tfanbibat ~e~perfen. ~tctnbfommtlftontn: ~olitimefteren, 7 ~otntanb, 5Sr anb inf peftøten, 2ærer D. stofob, ~ienftæmmer $i~ r, S'rjøbmanb ffi i i i. ~ranbinf peftør: %ømmermefter 5. Il. $ene. eunb~tblfommtlftonen: $ o liti-m efter en, ~ormanb,. ij~fifui, Ouet1æge,Sa~rtmann, R*, SDampmøUer Xo bi a if en, ~jøbmanb m ii i, ~abrifant 3. ~. amfon, tneb.p. 5 p f e n. eroldommt!ftoncn: - ogne~ræften, ~ormanb, ~og~anbler r!. ~ ~jerg.

8 8 ftttftinf~dtionrn: ~o gne\)ræ f ten, fformanb, 58orgmefteren, stjøbmcrnb.\)ar bo e. 5rittebærge: stjøbmnnb.p. $. ffi ø tt n e. 3nbtllattcring!tammi~ftonrn: ~ orgmef ter en, 5ormanb,. 2ærer O. Sl:of ob, 5abrifant ([~ t. mol ff f en, stapitain m e f t ~, n, * og DM. fat be fommttttlllt tl11lg: ~org~.eft.eren, 5ormanb, fuanbin.fpeltør $ e U e, 2ærer D. stof ob. lllllgbcft~ttlfen!jlemem lif lllllgbcft~tdfcu 58orgmefter 0 li b a ti u ~. for 4be e11nb!t~iug~fte«l~: ~te Ilt bedtllge i iee~flanen: 58crntbireftør 2 o ~ m an n, stjøbmanb ([~ri f ti an f en. '.til Ilt bt11ge Dmforg for 5ndaftnhtgcn:. $0 lititnef teren, i)am\)møuc~ '.to bi a i f en, ~åbtifant m 01 f ff en. Jlammun&ile 9let>ifarer: ~a\)itain' mc; t~. l ~a{qte for 6 ~fot til '.telegrafbeftt)rer ([at f ten~. I ~{\)tif ~il Ilt. lebe ~llllfjenbelfcn nf Ubfættdfctne til Stom;. munen! 9legnffdfJer: 58anfbireftør 2o~mann.

9 9 :l\tfttjt'tiftn fur bt Wattigt! aa!ft:. ij. ørfidærer.pi o. ri~, l i;y> f 3 nr ~ ff { h Cl< f.. ro 5- ~ f.. ( 'a g e or + ar,. ~a e u.,rntage~ i\5 o.,..;.i....:. lli1 V et en, l th Oftober ernftøber ~td)mann. l at. afllibt 3nbbtrttntng tu ilapitdmltrttd il4ft ~il fl?ttdft: (2ot> 16. l)'ebruar ) Slonju( ~af dj. mafgt for 3 &ar ti{ ~ebruar udtringGmirnb btb Ublaan af llmt)nbigt! ug anbrt anbtt ufftntttg i.ltftt)rdft ~aatnbt!jlibltr.:. (2ot> 19.!Dl art~ 18\)9 2 og 3.J ~or~enu. :tomrttermcfter, Sfot>itain ~. ~. (. inielf en,.. m f t f ~ømmermefter, ~ranbinfveff. ~. ~. $ e U e, 3 a ~~ e, :.~ Wluurmefter,P. ~ ~ o ~ n fe n, at. ~~art~. 3..p. ma~!. \ 1881 ~jøbmcnb ~L $. ~olberg,.!art)gger 3. I 8anb-8ulbgift~.ml?nb 8Anbløb: (2rnorb. 29. ~Mi ) ab, ~h>lebruger $..p. ~ o f o e b. (ltgnft)ntmirnb: tutr 5t)ntmirnb fur mtnbrt (2ot> 6.!!Rart~ \ S?jobmanb ~o!berg, $artifulier 3. 3 e~ l> erf en, ~fiber~eber ~DI fm ann. ~urbtring~nurnb: (2ot> 25.!!Rart~ ) &bl~bruger ~.,P. ~ofoeb, mognmanb &. $i~ L

10 10 etranbf t)n!mænb: t~on 23.,3anuar 1862.) ~ernftøbcr fil.hcf}mann, 6fiber~eber ~olfmann. ~orbbontteri øfmænb: (.l!on 4. 3uni ) ~rl)ggcr {&}etb, i!icutenant ~ t)..\). ffi af dj, $artifu1ier.p. ~{. æ tt g e 1.!Jlcblcm nf l}oruggfommig«oncn f~r og ~t~tr t)crrcb: (.l!on 4.!!Rartø ) mønne stjøb~llb ~ager og ~al-jitain 'I. ffi. fil.5id)mann. }Ba(gt for 6 ~ar th 31. :t)ccember 1881.

11 11 BJløbtt ben 2. 3cmuar. 1. ~ortcgnclf c fra. stæmnmn ouet reftmnbc fo{e mulftct fot Oftobet og 9'louembcr IDlaancbct ~et ucbtogce at anmok 2lmtet Dm ~!ff oningeotbrc.. 2. ftiudfc af 17. f. filt fra IDCinifterict fot ~tfe og Unbcruiettinj\etlæfenct, quorueb f amme - efter at ~auc bteu uc~lct meb.5siffoppen. ouer. angaacnbe.5st) raabet~ ~Cnbragcnbe om; at bet i ~(n1ebning af ~afanccn i bet tefibetenbe stapellani fot ffiønne 5tjøbftabe $t'num IDlcnig~ebcr forctagce uogfc ~oranbringer i bet uttbet 6. IDlai 1872 approberebe -ffic-gulatiu fot ~orbelingm af æmbcbeforrctningerne og æmbebeinbtægtcrne - præuen og ben tefibmnbe stapellan.~ tcf of umr, at bet e~ enigt mcb.5siffdppcn i. at bet i alt. ~a{b fot '.tiben iffe er 2!-nlebning til at foretage anbcn ~oranbring i bet næurtte ffiegulatiu enb ben ~nbring i ~. at eogneptæftene Sam tl}ffc ~crcftcr -iffc ffa{ flef)01>c at inb~entce, naat stapellaneni fscf ørgdf c af minifterielle ~orrctningcr titffce. ~il æftcrretning. 3. 2lmtct mebbcfct, at ~nbettrigeminifterict uitber 20. f. IDl., for 3 2lar fra 15. ~anuar 1878 at regne, ~ar ub -næunt :Cncrlærer.\)off ti( Onerligningjfontmi!fær i 9lønne Dg $rofurator ~unb ti{ ~upp.lcant. '.li1 (ifterretning.

12 12 4. <tfter cnbt ~irfufotion foretoge~ paant) ~nbenrigi miniftetict~ Q:irfu(ære af 1. 91ouem6er 1877, om ber attraae~ ~orcmbringct i ben nugjælbenbe lbebtægt fot bunbcn 9lætiJtg, og i bcfræftenbe tjalb i ~tjufe.penf ccnbcr. ~il at unberf øge eagcn l>cbtogci bet at nebfætte et.ubtialg paa 3 IDlcbCemmcr,. ~uorti( ba(gtei b',prr. ~(bjunf r ~ocfocb,?sranbinf pcttør ~elle og ~rofurator Eunb. Wløbtt brn 16. ~llnatttr. 1. '.ti{ IDlcbfemmcrne ombee!tei llbtog af ~lmtiraabeti ~or~anblingcr i fficøbct ben otiember ~lnbragenbc fra Eanbmaafer ~eipcrf en ti{ ~nben tigiminiftcriet om Ubftt)fning af <tienbommene illlatr. 91t. 882 og 976 af?st)grunben, tiff)ørenbe Ubtmager ml. ~; 5B,Mtf) Dg ~øbfer ~ernftrømi (fofe. ~t)raabet ~ar ~ntct i mob, at bet ~(nf øgte beoifge~ ~nbenrig~minijtcriet mebbelet i efribdfe af 9. b. IDL ttt ben ~eri etaben ben 15. Oftober 1852 føbte ctlf e~etll imaric,pcrmanf en af Ottenfen et ancrfjcnbt fom bnntt Unbcrfaat, Dg at ~ønne stjøbftnb bi{ f)at!e nt mobtagc f)enbe til fremtibig 5orf ørgdfe. ~tfgttbe~ th 5attigubt>alget. 4. ~nbentigiminiitcrict bcgjærcr i efrit!clf c tlf 29. f. Wc. Dµlt)ining om, ~t>oruibt bc ~lren(er af 5orftranben, f om <1gtei inbfogte unber be tilgrænbfcnbc CiienbDmme Wlatr. «~i'. 1085, 1086 og 10S7, onffe~ inblctgtc faalebei, at b.: fnae fæffei 91umcre mcb biefe ~icnbdmme, eller om bcmclbte ~atceller onffei giunc f ærhge IDlntrifuli 91umcre. '.ti!lige forlangei ()plt)ening, om bcmclbte ~atcellet bent)ttci f om Opfogiplab0 eller,pa'tlc og flltllcbe0 i.penf)olb JH Eou af 11. 5ebruar Uillc u~e at anfætte ti( 'l'.tt!ten 24, ibct bet i benægtenbe ~alb uh uære at fotdnge en ~oni tering~fottctning oucr ~nrcellerne nf be fnfte ~orbboni tering0mænb unbcr en i3anbinfpeftøt~ Eebclfe. eagenø ()rbning oberfobee ti{ ~orgr.tefteren.

13 13 5. ~nbftilling fta ~al)neu.boa{gct, nt,paoneni ~Cæbe fteb iftanbf ættce og ubbebreø f aa(ebc~; at bet igjen fan afben9ttc~ fif Oµ~alingø eller ~fæbebcbbing. Duerffagø fum 1261 Str. 80 Øre. >Sifafbte~. 6. ~ ~!nfebning af foofogcb ~{)r. ~enfcne ~Inbragenbe. ubt>oet ~fforbfummen for b e µaa >Sioeicn filt. 5 ubførte \15Cancting~ar6eibcr, inbftiller ~ciubtiafget, at bet titftaae! ~lnbragemt et.~mob af 35 ~r:, ba {)an ~ar ubføtt enbce1 mere ~rbcibe, cnb {)oab bet tiar µantegnet oeb 2ltffutnirigeri af ~lfforben.!sif albtc~. 7. ~ei~~ningøubtialgct inbftiucr, at 2rnbtingeffen i etccngabe lig \15arabiøgabe ubfætteø ti( <!fteraarct. ~ifalbtc~. > ~'.. ~ ~. ll}løbct btn 30. 3anuar. L lfilcbbefclf e fra ~nbenrigøminiftetiet, at fammc unb.et 19. b. IDl. ;~ar aµ~ro.f)mt llbft9fntngcn af [lfotr.-wr. 918 af ~~grunbcn i 2 $arcciier. XH. ~fterrctning. 2~: ~n~enrig;~minifteriet mebbefer i ~friticlf e af 26.i b. IDC., at af ~ønbcrgabc ere inbbragn~ unber ætenbommene' IDfotrA.nr. 408 Dg 409, uben at beroeb er betiiifet nogci~ i5oranbring.. i bief e ~ienbommcø ~f~{bfætning. ~i1 ~terretning. 3. ~~traft otier ~jøoftnbert~ ~nbtægtcr og Ubgifter i ~ecember 9Jfoaneb ' :til ~fterrctnfog. 4. ~otteguc1fe fra stæmneren ooer refterenlie Sfo{e munter for ~ecember Wlaaneb ~et tiebtoge~ at anmobe ~mtet om ~ff oning~orbre. 5. ~nbrageubet fra Eanbmri.aler ;Jee.µerf en ti1 ~nbcn rig~minifteriet om UbfttJft.tittg af æieubommene iljcatt.-~1r.

14 og 921 af ~t)gtunbm, tiff)ørcnbe ~etah~anbier og Eæberl)anb(er ~L ~t)raabct l)at 3ntet i mob, at bet ~lnf Øgte bcuifgcj, naar <;Renbommene ubftt)ffee l)uer for fig. 6. ~ta 2igningefommi~fioncn fotdaae ~ortegneff e 0:uer be ~oranbringet, St'ommiefionen i.t>en{jo1b tif inbfomne ~foget l)at foretaget i ~igningen af Joimue$ og.2cicigl)eb~ ffcttten for ~foret 1878, l)uorc~er Eifattrn for 31 ~fatte. t)bere~ mebfomntenbc et nebfat meb 299 St'r. 82 Øre. ~Hfti.Uee St'æmnercn. 7. ~arbeet?ul. ID'loller anbrager om ~illabe1je ti{. at maatte in~{jegne fin l>aa ~alfen ubfut St'alJelftræbc belig genbe.t>åue.,pcnuiftee ti! ~t)gningefommiifionen. 8. ~et i filøbet ben 2. 3(lnuar b. ~. nebjatte Uboalg inbftiller, at be~ iffe funf1aaee anbre ijotanbtinget i ben nugjæ(benbc mebtægt for bunbcn 9læring enb ben ~nbring, at ijoto.grafer me~tagee.. U~ualgct l)enftillet berimob, at bet inbgaaee ti( 3nbenrigeminiftcrict mcb ~lnbragenbc Oln) at 9læringcn f fficf tauratør ug Ronbitor meb ffiet tilubffjn:nfning mga f)e1mgnee til lfte, famt 9læringen fom ~ættel)uuef)olber til 2ben Stlaefe, meb,penft)n til ~tør telfen af ben 5tjcnbelfc, bet ffa{ edæggei fot %æringe abfumftrn, for um tjtuligt bettjcb at fotf)inbte e~ actfot f tot. ~ilgang i næunte filæringeueie. eaaue{ ~nbftillingen f om,penftillingcn bifalbte9:!jløbtt btn 13. WtfJructr. 1. ~nbenrigiminifteriete ~ittulære af 10. b. 9Jl; om in ben 1. imai b. ~. til bet ftatiftiffe.>aureau at. in bf enbe en Oucrfigt ouet S?jøbftabfommuncne 5nbtægtcr og Ubgitter i ~(arct 1877, affattet etter font ueb fillinifterietj ~itfufo~te af 21. ee\)tembet 1868 er fotcffreuet for Stjøo ftabfommuneruej ~ar~ouerflag, faafebej, at f aaue!,poueb::

15 15 fonti f om Unbcrfonti mcbtagce, DQ (ebfaget af en Ouerfigt auer Sl'ommuncne ~ormue Shtmneren anmobce. om at ubarbeibe bc om~anb{eb c O~eriigter. 2. 3nbcnrigøminifterict mebbder i ~friudfc af 26. f. WC., at f amme i.\)en~olb ti! Eou om ben fommunale ~effatning i ~iøbftæberne ubenfor stj0ben~aun af 11. ijebtuar 1863 ~at ftabfæftet ben af ~l)taabet uebtagnc reuibetebe ~ebtægt for ben fommunale ~eifatning af be i Ulønne ~jøbftab, f om gjæ(benbe fra 1. ~anuat b. &. at regne, og tilbagefenbet ~ebtægtcn fotfl)net m-e.b $antegning o.m ben ft_ebfunbne ~tabfæftelfc. (~cbtægten finbeø afttl)ft i Ubbtaget af ~l)taabete ~ot~anbcinget f ot 1877.) :tic ~~ettetning. 3. ~nbragenbet fra ~anbmaalet ~ee\)ctf en til ~ben tigeminiftetiet om. Ubftt)fning IDlatt.~91t. 287 e, 408, 409, 410 og 496 af >Bl)gtunbcn, til~øtrnbe ~ebfet ~~t. ~aug; ~etaitf)anb{cr :P. IDlogenfen, :taffel u~t-tnager ~o~. 2lulebtuget $. ~ofoeb og ~u,pat). 58t)taabet gat ~ntct imob, at bet ~nf øgte bcui(gei. ~. 5temfo.gbcl,Pauncne fficgnffabet for ~Catet :til fritiff at gjennemgaae fficgttffaberne ualgtee b',ptt. $tofutatot i!uttb, ~anbinfpeftøt. $elle og ~am\)me~er :tobiaifen. ~.. ~lnb~agenbe frtl. :Oµuartningifonel! µaa- ~t)ge~uf et ~e ~cf)ou om ~orgøidfe af ben ti{ ~igdøn, mcb. ~nbftilling fra ~l)gc~uueubualget, f orgøic~.. : ijot~øiebci ti! 100 Sbonct for inbe\xctenbc ~at.. 6. ~nbragcnbe frt1 -. ~rtbclmagcr ~t ~ejer til ~nben tiglminiftmet omc:ttuabclfe til ucb 5ibcn ar fif~otgetflab iom ~abe{mnget at mantte uinbe ~orgetffab fom ~etah... ~anbla (Jeri Staben. X!et t>ebtogc~ af etflætet. at fat)tailb~t intet ~ærligt ~at imob, at bet ~uf Øgte beuilget...

16 16 stonfu1 9laf 4) fob ttf ført ~otofoucn, ctt b.en anf øgte g:orcning' af inæringeticie efter ~ane g:ormcning gjør 3nb greb i be.panbknbci Vlcttig~ebcr, og at ~an for fit IBeb fommenbe betfor mc funbe ttftræbe Q:rf(æringen. 7. g:remfogbc~ et lbt)raabct titftiuct 2lftrt)f nf et ~nferat i.fborn~olme ~(1-Jie, inbc~o!bettbe bcdi en.f>enfttuing til!born~olm~ 2anbbocrci8!Branbfotftfring~fc1ffab om åt ~be!bibrag th. be g:attigee Sfo~f et ~et.µaa Øen, og bede en ~nmobning ag en.pe~fogbcø.. th Sfommunalbefit)tdierne om aj tage fig af lllløbct ben 27. l}ebruar. Ol,let Sfjøbftaben~ ~nbtægtct og Ubgifter i.~artuat IDfanneb, \.1ebfommenbe 9lcgnffab~acmt XH æfterrctiting.. 2. og et frt.t ~nbcnrigøminiftetiet, at bet unbct 16. b. ffi1. ~at a.µ.µrober.et Ubftt)fningen af IDCatrARt af!bl}grnnben i 2 ~arccucr, og af IDfotr.mr. 976 ctf ilo., Hgcfc~eø i 2 ~arceller.. %i1 4. fritieif e af 18. b. m. fra ~nbenrigjminifteriet, ~\.1ortieb bet af!bt)ra~bet uebtagne Otierffag ooer ~aoneni ~nbtægter og Ubgifte~ i ~aret 1878 tihiagef enbei, forft)net :meb. ~antegning ~m, i Otietccnøfteml}lelfe meb 16 i r!ou _ om Sfjøbft!lbfommunerne~ tt)relfe m. \.1. af 26. ID'lai 1868, at. ~ave uæret forefagt IDlinifteriet. ~i( æ~errctning. 5. g:ra b'.f;>tt. 1)am.µmøUet %obiaefen og stjøbmanb,~f af onne forefoae g:orffog ti( lberetning om 4'øften~.Ubfalb i ~877. ijorfiaget thtraabtee. mebbeier i ftitidf e af 21. b. mi., _at ben ~at valgt ognc.\)tæften ti( ~otmanb.

17 17 ' 7. &nbtagcnbc fta ~affdu~tmagct 3o~. m. <fil>etfen.. il 3uftitiminiftcriet om Xtuabelf e ti{, t>cb Opføtelfen åf en nl) ~t)gning paa <ftenbommett IDlatr~it. 409, at matttte frauige ben i ~~gningelouen inbe~olbte $eftcmmelfe, at ben ~cel åf en $l)gning, f om {æggci i ~fjellet, ffa( opføtei fom.!branbmuui-.. ~raa~et ~ar 3ntet imob, at bet ~Inføgte beuilgei. S. &nbragenbe fta enbed ~obidere, at $it>eien filt. 6, fom fører fta &afitfcbt)-file~ø ~anbeueien l>eb 1 / 1 ID'liCe.pæfen til ben f ønbre ~anbeuei ueb Onibæf, ma11 bliue iftanbfat ~et uebtogei at inb~ente 58eiubt?a{geti <ftf{æting. 9.. &f ~ormue og ~eilig~ebiffatten for &aret 1877 uebtogei bet af $ortf(l)tning, '.i)øbifalb og beilige at føre ti{ &fgang 84 Rr. 47 Øre... illøbet bttt 13. illartg. 1. 3nbenrigiminifterieti IDlebbelelf e om, at bet unber 2. b. IDl. ~ar approberet Unftl}fnhtgen af IDlatr. 9l~ 920 og. 921 af ~t}grunbcn i ~en~o(bit>ii 3 og 4 $arceuer. :ti( \fftetretrting. 2. ~friuelfe <tf 9. b. IDl. fra 3nbentigiminifteriet, at Wlatr. int foranbrei tif 2 ~atcellet, og ctt et fta.f>auet inbuunbet &teaf fft)(bfættei unber IDlatr. 9lr meb.partforn 3 1 / 4 ~Hb. XH <ffterretning. 3. ~bragenbe fra ~anbmaafet 3eiperf en th 3nbenrigi minifteriet om Ubfttjfning af WtatrAJh. 103 af f.bt)grunben, ti!~ørenbc ffiømer. _ ~t)raabet ~ar 3ntet imob, at bet. &nføgte beuifgei.

18 18 IDløl'ltt ben 27. mart~ G;~ttaffer obet ~jøbitaben~ ~nbtægtet og Ubgiftet i ~ebruar ID1aaneb 1878 t>ebfommenbe \Regnffabsaatct 1877, og fot ~anuar og ~efo:uar ID1aancber :til G;ftetretning. 2. mmtet mebbefer i iefriuctfe af 15. b. W?., at ITTønne ~jøllftabs ~ibm}j ti( m:mtsreµartitionsfonben for ~foret / 79 ubgf ør 6482 ~r. 57 Øre f a111t 4 Sh. µr. :tb.,pattforn. %H Q:ftettetning. 3. frfoelf er fm ~nbcnrigsminifteriet. at bet ~at aµµro beret Ubftt)fningcn af eftemæbnte ~ienbomme af ~jøbftabens Qh)grunb, nemlig: m~atr.-mr. 408 i 2 $arcdfer, :til ~ftcnetning. 409 i 2 '.Vo i i e i 2.mo.. '.Vo. '.Vo. 4. ljotiegnclf C fra ~remneten OtlCr reftcrenbe efo{e«munter for ~anuar iljfoaneb. ~et ucbtoges at anmobe ~Lmtet om ~Honingsotbre. 5. ieftinelfe af 19. b. mc. fra ~nbentigsminiftertet, ~uorbeb f amme efter ti1bagefenber ~øb1tabcn~ ITTegn)1ab for ~awt 1876 uben nogen >Semætf~ ning. %H ~ftcrretning. 6. (frffæring fm lllciubuafget, at bet me fan tifraabe at bet>hge ben af nogle ~obseiere anf Øgte ;Jftanbfætte!fe af. >Siueien mr. 6, 'ba anbre af ~t)ens }Sit1eie, fom gauc fangt ftøtre llligtig~cb fot ~ærbf c(en, førft man iftanbfættes. ~~raabet tiltraabte benne (hffæring. og f om ~ølgc geraf affloges m:nbragenbct.

19 19 IDløbtt.lltn 10. ~~rit 1. ~nbragenbe fra $rofurator ~ctcrf en meb m: ti(, ~uftit~minifteriet om ;tiuabdfe til lit fulbbt)rbe ben af. ~nbenrig~miniftcrict approbe~ebe. Ubftt)fnfog mene 9JlatrARr. 920 Dg 921, uanfeet at f(ere af $arcdierne iffe faa.e ligefaa ftor ubebt)gget f om ~t)raabrt f)ar ~ittct i mob, at bet ~nf øgte lieuifgc~. 2. 2lnbragenbe fra }.8-øbfer ile. ~crnftrom6 Ct11fe til ~uftitsminifteriet om '.tillabelfc til a_t fufbbt)rbe ben af. ~nbenrig6mirtifteriet appro.berebc Ubftt)fning af ~icubommen IDlatr. mr. _976, uanf cet at ben ene ~arce( Ufe fetaer lige fa!l ftor ubebt)gget f om ~t)raabet f)ar ~rttct imob, at bet 2fnfogte liwhgc~. 3. ~nbragcnbe fra Q:{jr, ~eberf cn6 (fofe th ~uftit6 minifteriet om '.thiabclic fif, at ~cnbe6 tucnbe,pufe IDlatr. Dlr. 207 og 210. maa, meb.penft)n th Dmbi)gning og nt)e ~t)gniugcrs Opførelfe, anfecs for en fam(et Q:icnbom. }St)raabet f)ar ~ntct imob~ at bet Wnføgte lieuifgcs, naar ~nbragcrinben oeb tf)ingf~ft S)dfaration forpligter fig og cfterfølgcnbe (fare til at opfotc anorbning~mæsfig mranb gat>!, f aafnart ber it>ærff ættcs f af noget af tebernc. ~ ~remlag~e~ ben af ~nbenrig~miniftcrid unb_ci 20. f. 9R. ubfærbigebe j8cbtægt for bunbcn mæring f)cri $taben i ~emaaret fra 1. ~prif 1878 til 3L IDCart ~ebtægten er faalt;benbe Ofr. ~JCinifkrialtibmbe B for 1818, e ): ~,Pen{Jolb ti! 1 i Eoo af 29be S)ccember 1857 om_,paanbuærf~ OR ~abrifbrift f amt,panbel vg ~ebærtning w. m. faftfættee f)ert>eb for ;timrmrtritet fra lite &i:>tif tic.31te fillart~ 1883, at ti{ bunbcn mæring c~er fornæt>nte.53ou blit>er i ~ønne ~jobftab at gen regne be ~rgbert>, f om. briue~. af e~ernætmte DlærinA~brugere: 2*

20 20 A.,Paanbbætfete og 5abtifantet~ ~ager. - ~anb.aght. - >.Bliffenflagct. - ~(t)tæffer. -!Bogbittbet. - 58ogtrt)ffer. -!Brænbeuiin~brrenber. - 'Bunbtmagcr. -!80bfer. -!Bøefemager. -!BComftcrfabrifant. _;_ ibøtften binbet. - ~~ocolabefabtifant. - ~igatfabrifant. -. ~i~oric fabrifant. ~ ;{)eftillatør. - 5abrifant af femiff og $ræµarater. - ijarue fabrifant. - 5arucr. - ~ue~ugget. - 5orgt)lbet. ~ ~outmtl og ~ffcmager. - 5otograf. er.. - f1ager. (~uudeer). tæµµcfabrifant -,Panbffemager.. - ~attemager. -,Pju1 og ~aretmager. - ~mt og fillctalftøbcr. - ~nfitumentmager morfætbigct af mufifalffe, ' ovtiffe, firurgiffc o: ff. ~nfttumenter).,.-- ~agebaget. - S?ammaget. - stanbeftøbet. - ~attunttt)ffet. - ~(rebe fabrifant. - ~obbcrfmeb. - ~obbertrt)ffer. - ~alfbrænber..., ~uruemagcr. - Safmr. - Satfabrifant. - mmfabrifant. - l!jfoler. - IDlllffefabtifant. - IDlaffinfabrifant. - illlaffin fvinber og Wfaffinuæuer..:... IDManifet. - IDluter. - IDløllcbt)g.ger. - IDløUet (9Red - IDleta{ trqffet. - 9Caakmager. -.:. 9Ct)følu~fabrifant. - Obfot fabri!ant. - Oliemøller. - Olieraffinabør. - Otgdbt)gger. -:---- Oucrffjærer (:l)cfartør). - $aµitfabtifattt. - $arfume fabrifant. - $art)fmager. - $ergameutfabrlfant. - $er fiennefabtifant. - ~ianof otiefabtifant. - ~(attenflager...:.. $orcellaid og ~ajancefa'btifant. - $ottemager. _;_ $o~fe~ mentmager (St'naµmager). - ffiebf{ager. ~Cag og S?omµa~mager. og \Baabebt)gger. efalitifant. nabør. - teen (~orfærbiget af

21 - 21 ~ttaa~atte og anbd ~ltbeibe af 5ttaa). - '.tapetfeter ('.tapdmagcr). - 'lapctfabrifant motfærbigct af '.tapets eller ~etræmf.fopit). - :tobafifabrifant (:tobattfpinber)... '.ltæ og ~ineerfljærer. - '.tøifabrifant. - stfmmctmanb. - :teglbrænbcr. - U~rmagm - $atfabtifant. :-- $ogn~ fabrifant. ~ ~O!bugifabrifant.... $o!lt}ifabrifant ($0!; - blegcri). - $reber. ~ Ø(btt}gget. -- ~jøbmanb. - iletaillift..:_ $Hnganb(er. - '.tømmetganbkr. - IDlaterialift. -,Pøler. - )Srænbebiini~artblenbe. - IDfarffanbifer. - {)anbte11be meb gamle ~ogct, meb gammelt 3cm famt meb be i fomæbnte ~ouø 52 omganb(cbe l~jenftanbe. C. - ffieftau~ -ratør. - Slonbitor. - $ærti~uuegolbet. -: D. ~otffjellige 91æiingebtioenbe (fom ci gengøtc unbet A.., B.. eller C.). ~luftionigolbcr. -. ~atbcer. - {)i)refubff (og $ognmaub ). - $qe1crcr. 5~ ~ubcnrigiminiftcrietø ffiefo(ution af.30. f. IDl., {Jbot t>eb IDliniftcriet faftfættcr, at 91ærfogen og»iefiautattt gentc1'r.ei3 ti( 1 fte famt ~ctringen f om ~ætti guu~~olbct til 2bcn.maef e i ben' for ffiønne stjøbftab i,pengolb til 91ætingelouen af 29. ilccembct unbet 31.?l.llartø 1858 uljfcttbigebe 3nbbeling af 91æring~ :Uciene, meb,penft}n. af ben Sljenbelfe, bet ffal erlæggeø beb Ouerlcbcring af ~otgerbtebene. ~t}raabctø 3nbitilling. at ~næringen fom Stonbitot meb ffiet tic Ubifjænfning opf(t}ttee ti( 1 fte stfoif e i: 3nbbelingen ~at IDliniftctict betimob iffe funnct tage tilfølge, ba bet tffe ~aueø,pjemme( ti! at ffjelne mellem ff onbit9nt meb og Jtonk>itotet uben. ffiet ti( Ubffjænfning, jfr. 91æringl fobene 58;. ilm fotommelbte af ~nbenrigerttiniftetict unbet 31. ID?attø 1858 ubfærbigebe ~nbbeling (Uefingø ~obfam!ing fot 1858 S. 597 i: 91oten th ~fofot 12. ~ti! 1858 og ~cl>. l:ib.

22 22 fot ) faftfættct føfgenbe SHasfififåtion. fot ffi~nne stjobftab:. l fte st(asf e. (~jenbdfe 150 ~r. 24 Sl1:.): ~ogtrt)ffer. -- 5Srænbet>Hnsbrænber. - æbbifcbtt)gger. - ~ctnftøbcr. -!tjobmanb. - st(æbcfabtifant. - ID?affinfabrifant. - ~a\)irfabrifant - \lsorceuain~ fabrifant. - 5eHbugsfabrifant. - 5æbeft)ber. - :tobafsfabrifant. - ~øifabrifant - ~e~e(erer. - ~ognfabnfant. - ~o~bug~fabrifant. 2ben ~(as.f e. (st'jenbdie 90 Str. og ~tcml.1e( 16 st:r.): ~etaiuift (f)erunbcr tnbbefattet (ii\f)t>er, f om brit>er en,pan be1snæting, ber iffe er' f)cnført unber nogert anben stfasfe). - ilj(ntcrialift. - WCøUcr. - fficftnuratør. - :tømmerf)anb_ler. - ~Httf)aubler. 3bie ~(asf e. (stjenbc(je 36 Sl1r. 8 st:r.): ~uftions~o1ber. - ~ager. - ~rt)gger. - 5Srænbeuiins ~anb(enbe. -.~onbitor. - ~atim. -.Poter. - 9Jlatffart bif er. - 9Rurer. - '.tømrer. - ~ærtsf)uusf)o1ber. 4be SUasf c. (~jenbclfe 18 str. og etempef 4 st:r.): ~arbe~r. - 4)aanbt>ærfcre og ~abrifantcr (forf aauibt be iffe ubtrt)ffelig ere næuntc i m anben SHa6fe). -.~)~rcfubff (~ognmanb). 5te S't(asfe. (Stjenbe1fe 6.~r. 2 str.):. ~panb(cnbe meb gamle møger. -,Panblenbe mcb gammelt ~ern. zs føranftaaenbe ~nbbecing er tibfigere foretaget fø(genbe ~øranbringcr: 1) meb ~nbenrigsminiiterieg ~trfu(ære af 30. mouem bet 1861 (Usitngs ~øbfamhng for i moten ti{ ~(afat 10. ~(µri( 18fi3 øg l>~p. '.tib. for 1190) er faft\at, at 91æringen f om ættejfipper l}cnføres ti{ 4be ~foefe. _ 2) ~eb ~nbcnrigsininiftericts ~friodfc af 25. ~cµtem bet 1861 (U~finge ~oviamling e:. 102 i 9loten til

23 23 $fafat \)rH 1863 og ~e.\). :lib. fqt 331) et a.\).\)roberet, at ~ær-ingen iom ID?0Uer nebfæt_tee fra 2ben til 3bie ~la~fe, jfr. forøt>rigt meb. IDHnifterfoltibenbe B for cg ~et i 9.Røbet ben 13. 5ebruar neb.fatte Ubbalg.til af,pabtted Ulegnffali mcbbeler, at bet ~ntet finber at erinbre imob, at ffiegnffabet forf t)ne~ meb ben i.paunereglementet foreffrctme $antegning, at be for be.\)ræfte_rebe ~rbeiber og anførte ~riier funne anf ee~ µa~f enbe, og at be ti1 ~fgang førte 9.Jlaterialier erc fcrbrugte, og inbftiller berfor, at ~t)raabct i,pen~o{b til.pabnereg(emintet ubta(er, at' ataabci itfc i bet forløbne 2lar gar: funbet. ~toget at erinbre e af,pai.men~ 2ln1iggenber. Ubualget genftiuer bet imob til nærmere Ouerueielfc: a) at ber for ~remtiben gaae~ oucr fra IDlafabemifering til ~ro lægning; b) at ber træffes ijoranfta(tning ti( at af~jælµe ben 9.Rangd, i om er vµftaact ueb, at be nl)c ~ortøiningsµæle i ~nber~aunen ~aue oift fig ugolbbarc; c) at ibommen for ~rtbrølict th ~nbergabnen forløies µaa en f aaban 'filaabe, at ben iffe ~et uebtoges at inb)enbe ffiegnffabet mcb be i,paone reg(ementet forelfretme ~ttcftationer,!igefom bet ogfaa ueb toge~ at til eller 21pµrobation µaa, at be i forrige 2!at ftcbfunbne 2lrlieiber og 53eberancer ere ub førte uben 53\citation. 7. 5rcmfogbes be fra ~nbenrigsminifteriet mobtagne 2lntegnelfer ti(,pauncregnffabet for 2!arct :ti1ftille~,pabncubua(get ti( Qtefuarelfe. 8. mebemcfter,poua(b..\)o(m anbrager.om.'.tillabe(f~ tu at borttage bet ubfor ~an~ Ciienbom ftaaenbe gam(e. :træ; :tiffobee.

24 24 9. ~fpcftør og fførftcfærer beb 5Borgerflolen ~,Pjortl) anl)ølber om, at ber ti!ftnaeø l)am et.sønningltillæg af l_ommunenø ~aøfe, ba l}an intet faabant erl)olbt, btngnng bet. tilftobeø Sfo(ene anbte ~ærere ~ønuinguillæg, 1ige f 9m ~an eil)euer uil faae $2(nbcel i bet paa ~htant~fouen til SfoleCærerne opførte.l!ønningftiuæg, ba 9teguleringø fummen for ~ørftdærerembcbet oueritiger bet faftfatte IDltttimum meb c. 52 ~otter. 2:>et uebtogeø at inbl)ente Sfoleubualgetø <hflærinll. 10. jjremfogbee Ubffrift af ben af ben S?ongelige l3,1ubø ()u'et. famt..\)of og Stabøret i stjøbenl)aun unbct 25. ivebtuat b. ~. affagte ~om i ben ttf _,flerrebjfogeb ~efttu~ mob ~'t)raabct -bctræffenbe {Jane Sfattepltgt ttl mønne S?ommunt for ~ard (ffter:~ommen ffal.t>etrebøfogeb ~efttup fun betale l)alu Stat til mønne Rontmune for ben ~ib, i l)uilfen l)an boebe l)er og l)anø ~ttmilie i S?jøbenl)aun. 3.\)enl)olb {Jettif uebtogeø bet at føre.pa!ubelen af bett,perrebøfogeb mefttu\> for $2forct 1875 paalignebe Stat til ~Cfgang. ligef om ogf aa for 3. og 4. ~uar ta( 1877, ba. ~an inben 1. 3ult f. ~. et fraf{t)ttet ~oms munen~.!lløbtt bm 2,i. ai>rtt 1. ~il ro?eblemmetne ombdteø Ubtog af ~mt~raabeti ~orl)anblinger i ro?øbet ben 6. ID?attø b. &. 2. ~em og.tguenbe ~eretning fra ~ængfe!ef elffabet i Stjøbenl)atm for ~ard ~fgaueg til ~irfulation. 3. ~ifontropiff Ugebfob filr. 13 for 31. rolartø b. &., inbel}o(benbe ~ariberetning for ~foret 1877 for.ff't)ftl)ofpi tald paa ffiefenæe. ~fgaueg

25 25,. 4. Cf~ttaft ouer j?jøb~abeni 3nbtægter og Ubgi~et t IDlarti IDlaaneb.. XiC æftettetning. 5. ~ortegnelf e fra Ræmneren ouer munter for ~ebruar t>g IDlarti IDlaaneber.. ~et uebtogei at anntobe ~mtet om 9lffoJtingiortre. 6. ~nbem:igiminifterfrt mebbeler i \Striuelfe af 20. b.». at bet f)ar aljpto6eret Ub~t)fttingen af ben ~bjunft ~. Q::. ~ømer ticf)ørenbe æienbom IDlatt. 9lt. 103 af fbt)s grunben i 2 ~~foreeller. '.til ~~erretning. 7. ~ot ~foret 1877 forefoae fø(genbe fsegjæringer om tit~erbeuillinger: ljaa. 918.Rr~ 46 Ø.. ~attigubua(get:. 4'aa S?onto III, 1 a 220 ~r. 83 Ø Sl -- 4'aa.Ronto IV, 1 a 306.ffr~ 14Ø. 2a >&olcegningi-ubualgd:, l)aa S?onto VIII, Rr. 91 Ø ,; Raefe og ffiegnffabiubualgd: 4'aa ~onto Il, 2 c 266 Rr. 6 Ø. XV, XVII, XVIIl, ~ :. 6 - ~e mebbehee. 8. ~remlagbei Rjøbftabmi fommuna(e?regnffa&er for 'llaret 1877, nemlig :

26 26 a) ~ummuneregnffabct, b) ~attigrcgnffaf>et, c) i)gcquu~regnffabet ug d) fficgnffabet for ffiønne pof~ita( eller ffiegnffabcrne \lille \lære at fremlægge ti{ ~ftetj't}n og bere~er at ti(ftille ffieuif orerne. 9. ijra <Jattigubua{gct forefoae ~eretning om ~attig~ Uæfenet i ~foret rfga\Je~ til ~irfufotton. 2l:f ~eretningen anføre~ 9er: ~attiguæfenet f)ar i 2l:aret 1877 ubrcbet Unberftøttelf e ti{ Hl2 ~ammer og ~erf oncr qjem~el)ncnbe f)eri 6taben, 46 mo. og!lo. f)jemmef)ørcnbe i anbte Stommuncr, og 9 6inb~f'9ge. I' l)saa ~attiggaarben f)ar \Jæret inbfagt 32 manblige og 17 fuinbclige Eemmer famt 2 ~ørn, eller, naar begge ~ørnene regne~ lige meb 1!Bo!cn, iaft 50 ~erf oner, beraf; 20 i qef e 2l:aret.... meb et f am(et maganta{ af 7300,. 2 i 9 IDlaaneber og berotier mo. 687, 4 i 6 mo. ~o. 944, 10 i 3 mo. ~o. 1304, 5 i 2 tlo. mo. 340, 4 i 1 mo. ~o. 210, 5 i minbre cnb 1 IDfoaneb. mo. 87. ~et \am1ebe maganta{ bliuer faakbe~ 10,872.,Peraf fa(ber 247 mage.paa 4 i anbre stommuner qjemme. qørenbe Eemmer, faa(ebe~ at bet fam1ebe maganta{ for ~jøb ftaben~ egne 2cmmer ubgjør 10,625. ~or. næunte 4 Eem mer o.p.peliar 2l:nftaltcn en ~eta1ing af 161 str. 88 Ø., eller, gjennetitfnitlig 65 1 /2 :Øre.pr. mag. Unberftøtte1fen til ~rængenbe ubenfor ~attiggaarbeu futbefet fig faa(ebe~:

27 ~. Zrængenbe ~jemme ~p'rtttbe ~ a!øitne.ltjø6ftab. jtrængenbe ~jemme' ~ørenbe i anbre Stommuner. 6inb!Jf9ge. 3alt. ~ Ql1 ~nbtic 25..sh. Ouei: 25 til 50 ~t : :-.' ,, 400, '.thf ammen ~ntal.ltr. Øre , , , , , , , li , !lntal.ltr. Øre ~ntal.ltr Øre ~ntal.ih. Øre ,277 4ir 42 1, , , , , , , li li li li '.6 13,558 I 39 9! 1,818 \ ,

28 28 nemlig:. $enge. 16,548 S?r. 68 Øre, ~ænbfe( $tlæber ~øb Cfrlra~jætp Wlebictn ~a{t omitaaenbc 18,821 Rt. 48 Øre. ~attiggaarben ~ar fræuet et ~ilffub af 3,692 ~r. 79 Øre, 1oruben.Søn til ~eftt)reren og menter af ~n{reg~fapita{eh. ilet famlebe ~ibrag ti( ~nftalten.ubgjør ~erefter: 1. ~et ouennætmte ~ilffub.. 3,692 S?r. 79 Ø % ffiente af ~n1æg~fapitafen 34,000!?r. 1, S..Søn til ~efil}reren 600 Sft. ø. ti( $olitibetjent 2unbt for miblertibig' ~Mtt) tdfe af ~nftalten s3øn tif f~u. ~eftqtet ~if cf)er fol: ben førfte.palubeel af Oftober IDlaatteb _:_ ~nbee{ i. ~ontorubgifter fom for 10,625 ~age ~a{t 5,873 Rr. 62 Ø. b!iuer 55 3 / 10 Øre baglig pr. ~em. ~il mtjbt)gning (Dl,lføtelfe af nl u.) er mebgaaet 468 str. 86 Øre. maar bette 5.8e10b frabrageø, bfi'l>er ~rift~faµita{en fun 5,404 ~r. 76 Øre, eller 50 7 / 10 ~re bag!ig pr. i!em. i!anbb~uget og,pau en ~ar giuet fø{genbe ~nbtregt:

29 for 203 ser. 24 ø IDlæU og ~løbe og Battofler R~mmtn ,PaUe\lrobufter ~ ijotffjellige 3nbtægter snærbien af be \lllll $l{nftaften forbrugte - ~anbbntgi og,paue\lrobufter.. 1,061...l 8-3alt 3,299.\1r. 2 Ø æ~er filegnffcrbet ~ar Ubgi~en ~erti! ubgjor.t 1,641 fft. 23 Ø,Perti1 fommer: Wnbee{ i fatter, $llfgifter og $llefarance % 9lente af bett ~ee( af 5lrrilæg~fa\li tafen, f om uebfommct 3orbbruget, nemlig 20,200 Rr !ejøbefum for 3orberne 14,200!er. Ø.!Bt)gninger t>eblommenbe 2anbbruget 3, ~en til ben førfte ~n ffaffelfe af!bef ætriing - og 3nuentarium meb gaaebe ~a\)ita( 2,500 -: - 20,200 Sh. ø. J?arf ene Roft anf ættee til i)en \laa2anbbruget fa1benbe$llnbeel afs8eber foget til 5lfnftalten~!Beftt)rer ($engdøn 600 Rr., fri!bolig,!8rænbf e1 og Roft m~ u. til!beftt)reren meb ijamifie) anf ætte~ til xn ijornt)e(f e af!bef retning og 3nbentarium ~ ~ ' - anf!aaee 5 % af ben førfte $llnffaffelfee fum 2500 Rr '~-- XHfa:mmen 3,269 Sh; 23 Ø1.

30 30 Ooerffubd blioer 1)ere~er fun 29 ~r. 79 Ø. tyta$ brage~ imibfertib bet tif?jlt)bt)gning ( nineftien~ :Oµførelfe m. u.) mebgaaebe )Beløb ~rift~ubgiften, b!iuet Ouetilubet 498 ~r. 65 ø. ~et bør ber1)os tages i )Betragtning, at bet mellem '.llrift~ubgr~er er opført 500 5tt. til Bønnhtg for )Seftqrercn, 1fjønbt 2fofta1tens Ubgi~ 1)ertil uifbe næn in~. {)uab enten ber_ 1)ører 2anbbrug til ~rtftalten eller et. 2Inf talten~ ~oltefabrifation og. ~iaf aua~2fr6eibe føfgenbe ~tcftiltat: tyra forrige ~!ar 1)aubes i 5Se1)o1b: %ærbigt Sf oftcarocibe, anført i forrige ffiegnffab ti( 48.\tr. 55 Øre, men fun ubbragt ti1 45 ~r. 31 Ø. ~oftctrocer ti{ mærbi ~ia)aua til. mærbi 15 - ~jøbt \lsiafaua m. u. for tylimgobtgjørclfe til 2emmerne gte ~abrifata for iaft. ~fgiuet til mnftaften: 2 ~ufin St'oftc a 9 st:r 25 - tfr. 5tarffrub6er.. 18Sh. ø. 2 - )Se[)olbning ueb 2forets Ubgang: ~oftetræer til mærbi. 20 S?r. m. u. ti{ mærbi \lsiaf aoa..... {)ar giuet 89 ~r.83 Ø. 199 _: ~alt 299 ~. 81 ø. 288 st:r. 70 Ø '.l'hfamtnen ' 336 st:r. 40 Ø. Ouerffubet {)ar f)eretter fun ubgjort 36 Sh. 59 Øre, et. )Beløb, bet er altfor ringe i ijor1)olb ti( be manffelig1)eber,

31 31 bet e~e f orbunbne meb at blhle af mcb be færbigc. ~amfata fil.be nugjæ(benbe \Urifer. ijattigtiæf enct ~ar efter ffiegnffobet mcb ført en Ubgift af ,249 st:r. 42 Ø.Pertil 'fommer menter af ~attiggaarben~. ~ntæg~faµital 34,000 Si:r. 1, ~alt 19;609 Str. 42 Ø.,Polbe~ hniblertib be inbfomne meftancer af ffiefufioner fra tibligere ~for ube af Dµgjørdf en, iaalebe~ at benne. afene fommcr ti! at omfatte Ubgiften meb be 9tefufioner, fom uebfomme felbe ~aret 1877, ~tiab enten ffiefufionerne ere. inl>fomnc eller ticb megnjlab~aff(utningen enbnu ubeftaae f om ffi:eftanccr, fthler ~or()o(bet fig jaalebe~: 1.,Bøn til tjattiggaarben~ lbeftl)rer ~. 83 Ø. 2. Sfontorubgiftcr :ti! :trængenbcs ~orførgelfe efter %ra brag af mcfufioner , _:thffub ti( %attiggaarben. 3, mente 4 % af ~attiggaarben~ ~n{æg~ faµita1 34,000 ih , inb~ft)gcs Unbcr~olb 11g IBaretægt efter %rabrag af ffiefufioner og ~{mt~ fonben~ '.tilffub.. _.. _7. Ubgift ti1 Jattig~ufet efter %rabrag af htbuunben.s.!eie ~efufion for ~au{eµenge ti( mønne.pofµital ~ ~nbre Ubgifter :thfammen 19,753 st'r. 59 Ø. 10~ ~nbftilling fra l:le~fommenbe Ubtia1g, at bet af ~t)lebfgabe.afft~aei 237 O ~len fil ~ommuneni fiattig buui IDfotrAllr. 689, for berueb at oµnaae en, bebte met ning Dg,Puu~linien.

32 32 ~d urbtdgci dt 11fgiue bet ontmdbte filteq( ti{ ~dttig* l)uf ct ll 2lnbtdgenbe fra efomagcr 2. ~. ijfotfet om dt fane tilfjøb~ en 3 2lfcn ubfot l)ani (iienbom IDlatr.91r. 921 b. 3,Penl)olb ti( ~t)gitingefommiefioneni ~nbftilling ue~ togce bet. at otiedabe 2lnbrageren en 2 2l{en æimbommeni ueftrc ~ibe for ben f11ft fatte }Betaling af 1 str. 16 Øre µr. O 2llen, imob at _ ~nbragemt ~aa rgcn }Bdoftning fotanftaltet l>en berucb foranlebigebc Omlægning af ~ortoug og ffienbefteen m. ti. ubført, og felti afl)olber o.ue Omfoftninger meb 2ltealeti Ubfil)fning og &bfomfteni }Berigtigelfe m. u ~otograf etøcfe( anbraget om at faae tilfjøbi af 2lntDnieftræbe, at l)ani ub ti{ beb ~orl)uf eti euentuelle o~ bt}gning fan faae en lige ffictning. ~et uebtogei at inbl)ente f&}gningifommiefione~ ~t ffæring. tilbagefenber ~ørftelætet ()jottl)i 2Inbragenbe om 2ønningiforl)øie(fe og anbefalet, at bet af ~ommuneni ~aife tilftaaci 2lnbrageren et 2ønniuge tillæg, f om formenei µaefenbe at funne faftfættei til et lignenbe }Beløb, f attbte 2ærere iaat uille faae af bet µaa ~inantfloben Dµføtte 2ønnirigetiilæg th SfDiee lærerne. Sagen ubf attei. 14. faognmanb 3. S?taf anbrager u~ obet 2lffDtbfummen for ffieguleringen og ~fonetiugen af IDløllegaben og IDløUebaffen, ba ~frbeibet bleu af bet~belig ftøtre Omfang enb oµrinbclig bcftemt. }Brolægningeubualgete <frf(ædng inbl)entee. 15. :til <ftlfæting forefoae 2lnbragenbe ~ill)elm om l:illabelf e til, foruben fit ~orgerffab f at maatte uinbe ~orger11ab fom Smeb

33 33 met vebtoges, iffc at anbefale 2rnbtagenbet..$San.f~iteftøt 2of)mann bab thf ~tt ~rotofollen, at f)an ftemte fot at an. befale ~nbtagettbet. IDløbet ben 8. IDlni.. 1. ~nbragenbet fra 2anbmaafet ~esljetf en ti( ~nben rig~minifteriet om Ubft~fning af btn 2rne ~. ~Intet til mfotta.yh. 53 af.$s~gtunben i 2 ~atceliet, og af ben ~jøbmanb 2r. IDfatrAJh. 2l9 c af illcatfjorberne i 2 ~arceuer.$s~raabet f)ar ~ntet imob, at bet ~lnf øgte bevilge~. 2. %ra.paoneubtiafget fotelaae.$seftiate1fe af be. fra ~nbenrig~minifteriet moi>tagne 2rntegne(f et ti(,pavneregn ffabet for 2raret ,.,Pavneubtialgets ~efbate(f e thtraabte~, og i ~lnlebning af ~ntegnelf erne uebtoges bet at ntebbeie 2(lJlJtobation ljaa, at,patinearbetberne i 1876 ere ubførte uben 2icitatton. 3.,Pauneubuaiget inbftillet, at bet af patinens ~a~f e. man anuenbes inbtil 1500 ~t. til Ubarbeibelfen af ~foner og ()uetffag ti( en ~ebbtng og. til en '.tøtbof, eliet eventuelt bog et minbre.$sefob th Uba'rbeibelfen af '.tegninger og :Duerflag th bet af $rojefterne, fom efter ~otf)oibene f)et finbes tjenfigft. ~nbftillingen forfaftebes., 4. 2rnbragenbe fra.pøfer IDlogens,Polms ænfe. om 5ritagelfe for at ubrebe ben i 9Cæringsfouen forefhevne ~jenbe1f e for at faae fin 9Cæringsabfomft foranbret fra ~øfer~anbe{ til ~etailf)anbet ~{fuiftes. f om. liggenbe ubenfor 5S~taabets ant)nbigf)eb~ 5... ~nteb m. ~.,Panfen iiaa ~orrenliorg anbtager om at etgb:1b2}ti fifle ~otbftrimme! vaa c Hen tif fjøbs af: ben ~ommunen tilf)øtenbe æienbom. illcatt.9cr. 320 a af IDlarfjotberne. ~et uebtoges at ouerfabe 2lnbrageren bet ottt~anblebe 2rtea{ fot ~jøbefum 10 ~tonet, imob. at ~an felb aff)olbe~. : 3

34 alle Cmloftninget beb 2lteakt~ Oµmaaling og ~(bfomften~.!berigtigelf e. 6. ~a Sl:æmneren fotefoae en ijortegnclfe ffieftancer for /2(året 1878, f om formeentlig bille bære at føre til 2lfgang af ~ottfl9tning, '.tløb~falb og be~!ige. _~et bebtoge~ at inb{jente i!igning0fommi~fionen~ (faf{re,. ring. ~øbtt;beu 22. ID!lli. 1. Grrtraft Ober sej0oftabeit~ ~nbtægter og Ubgifter i ~:prii fillaaneb. :.tif ~fterretning. ~ ~ftraft ooer 4'abnen~ ~nbtægter og Ubgi~er i Sfbartaf. 'l:il Gl;fterretning. ~ar0oeretnittg fra mrimløielille ijængfel~ ~anuar felffoo for ~foret m:fgaoe~ ti! ~hfufotion. 4. fseretning fra ~entra(fomiteen i ~øoenfjabn for ~aret ~lfgabe0 til ~itfufotion. 5. m:mtet mebbeler e af 9. b. filt, at Shlm muncn Hfe i førfttommenbe ~uni :termin UH funue er{jolbe nogen ~eel af bet fra 2lmt~fommunefonben anf øgte ~ro lægning~foan.:paa 50,000 ~r. :.th ~fterretning. fi; ~mt~ffolebireftionen oegjctrcr af 7. b. filt.!b~raabet~ ~d(æring obet et ~Inbragenbe fra ~røfen ~ufiaue IDle9n, f111bt 5. %lµri1 1854, om faft m:nfættelf e f om.2ærer inbe beb mønne?sorgerffofe, ba {Jun nu i. 3 m:ar gat bæret fonftitueret.2ærerinbe lfte $igella~fe. ~noef a(ebel. 7. ijoretoge~ :paan9 mognmanb. straf~ m:nbragenbe om obfgjørelfe ubober 2lfforbfummen for $foneringen af ID1øUegaben$ ijorlængelf e m. b.

35 35 _ ~ro{ægnirtgiuboafgeti.olier 6agen afgit>ne ~tfkering gnaer ub.\)aa, at i[nbrageren iffe {)ar ubføtt mere 2lr&eibe, enb 2Uforben løb.i:iaa, og at.bet efter be fordiggenbe ()m ftænbig~eber ei{)eller ft)ne~ at bære til at til ftaae ~am 2lnbragenbct afflogei. s;. 2lnbragenbc fra.!.8orn{)ofme om et Xilffub tif 5oreningen, navnlig til 2lf~o{be{fen af en fgttefef t. 2!ffloge~. 9. ljtffet ~~r. ffiaf cf) anbrager om Xillabe1f e til at maatte tage Eeer til ffiaafteen t 5Safferne Worb fot 5St)en, m:fgjøre{fen oberfobe~ tif,pr. m3id)mann. IO. :th ~næring forefoae 2lnbragenbe uenb 5øn~ ffilorten~fon, føbt i 2foret 1849, om :tillabelfe til at er{)uerue ~orgerffo& fom meb i ffiønne Stjøbftab, mmfeet at ~an iffe {)ar gaot 5 2lari uafbrubt Dµ{)olb {)cri 2anbet. ~et oebtoges at ernære; at ben attf øgte 1)i~pcnflttion formeentlig iffe er ru11buenbig, men forfaaoibt ben maatte bære nøbl.jenbig, {)ar ~~raabet ~ntet imob, aj tl~t. 2.lnføgte beuifge~ Xlet oebtoges.at anmobe Eiguingifommiefioncn om at. fotetage en %illæg0ligning µaa be $erf oner, f om eftet -,Pooebligningen~ 2!ffattelfe ere tilfftjttebe Stommunen, og fottt ere ffatteµligtige i,pen{)olb til IDlai :til for be fø!genbe 3 2rar at afgive ~nbbcrctning om ~om crne til )&ug beb Sttlµite1ita!teni ~aftfættclf e gjenualgte~ Slonful ffiaf dj ::til murberfug~mcenb i ffiøtme ~jøbftab beb mu~ betinger. af faf te ætenbomme til ~fterretning beb Ublaan af Umgnbigei og nubre unber. offentlig ~eftgrelfe eller offent ligt Xilft)n ftaaenbe IDUbfer efter 2ob 19. IDCatti 1869 gjenbalgtei ~am~ffi&~e~pebitør, fotbb. 'lømmermefter i). 3. mtelftn, }Btanbinf-l:Jeftør, %ømmermeftet $elle, IDCuu~ meftet i[,.p. ~it, IDluurmefter ~..p. i)ab1, ffiøbmanb: ~ 3*..

36 36 ~ Q:olberg og Qn~gger ~. faafebeg at $lla1get gjælber for :treaaret fra I. ~lpdf 1878 ti( 31. IDlarts :Va 5St}raabet0 næ1te orbinære illcøbe uebtoges bet at labe f amme bortfafbe. IDløbet ben 19. ~uni. 1. '.til W~eblemmerne ombeltes Ubtog af $lcmtsraabet3 %or~anbfinger i roiøbet ben 24. ~lµrh b. $lc. 2. 2tge1ebes ombe1tes ti( Wceb(emmcrne ~eretning for ~foret 1877 om stong for 9jæfpeføf e. og fodabte \13ige6ørn if ær af ~(muen, oprettet af Eouif e ~~rifttne ~eqni3grebtnbe af ~anner. 3.,Pt)(lieini\le ill?ebbcfelf er, ubgh>ne af Dr. Ci. t>orn~ mann og nt) a:tæffe, 2. }SinbS 2.,Pefte. $lcfgal:jes ti1 ~hfufation. 4. Ci~ttctft otler stjøbftabens ~nbtægter. og Ubgi~er i IDCai ID1aaneb. :til Cifterretning. 5. %ortegne1f e. over for $lc~ru IDlaaneb. '.l:let tlebtoges at anmobe $lcmtet om ~fioning~orbre. 6. ~nbenrigsminifteriet mebbe1er af 15. b. IDC., at bet qar. approberet Ubft~fningen af ben $lcnfer til~ørenbe æienbom ID1atrAl1r. 53 af ~t)grunben i 2 ~arcellet. :til Cifterretning. 7. ænbuibere fotelaa.e %iuabe1fe fta ~nbenrigsmini.: fteriet til for en Sl:jøbefum af 33 Øre.pr. O $lc1en at af 9ænbe et $lcrea1 paa 27 O $lclen af'ben faafalbte,;~iffers }Safie til %otening meb æienbommen IDCattARr b, imob at ~jøliefummen inbbrage~ unber Sl:jøbftabens Sl:apita1 formue. %i1 Cifterretning. 8.. ~nbmrigsminifteriet mebbe1er berqos af 3. b. Wl. :ttuabclf e til, for en S'tjøliefum af 1 S'tr. 16 Øre

37 37 ljt. 0 ~Hen at af~ærtbe et 2freal.\)all 18 0 ~(en af ~ntonie:: ftræbe ti{!ijorening meb G:ienbommen IDlatr.,mr. 921 b, imob at ~jøbefummen ligelebee inbbragee unber ~iøbftabeni. Ra.)>italformue...'.til æ~erretning. 9. ID1ebbdelfe fra ~mt~1folebireftionen, at ben unber 4. b. IDl. l)ar beffiffet ~tøfen ~uliane IDl~n til ~ærerinbe beb mønne }Sorgetjfole.. %il ~~etretning. 10. ~nbragenbe fra Banbmaaler ~e~.\)erfen til ~nben. rigiminiiteriet om Ubftt)fning af ben ~nebfer }Siftru\) m. ætenbom imatr. mr. 426 c af 5t)grunben i ijl.. tif~ørenbe 7 ~.foreeller.}st)raabet l)ar 3ntet imob, at bet ~(nf øgte bevilge~. 11. ~nbragenber til ZSuftit~minifteriet om '.i)i~penf a tioner.fra }St)gningiloven fra: a) filrboei ~fe om %iflabelfe ti{ at maatte fu1bbt)rbe ben af ~nbenrigiminifteriet unber 19. 3anuar b. ~. a.\)\)roberebe Ubftt)fning af l)enbei ætenbom filfatr. mr. 918 af l&)g~nben, uanfeet at ben en~ ~arcel faaet mere bebt)gget enb b)!ijra!ijotograf o.g meutenant,.t;atte. mager ~. ~. Zenfen om at maatte vente meb O.pførelf en af. ben }Sranbgavf, f om bliver at o.\lføre imellem be af bem fjøbte ~arceller af Sijøbmanb 2lrboei \fofei ælenbom IDfotr.-mr. 918, inbti( ~t)gningerne \)aa en af $arcellerne ambt)gge~, bog iffe ubouer ~ ~ar. c)!ijra!ijotograf (t. tøcfe1 om_ %illabelfe ti(.\>llll ~ienbommen IDlatr.mr. 918 a at maatte o.pføre en to ~agei }St)gning iftebetf ot ben nuuærenbe 1Bt)gning. uanf eet bebt)ggebe ~real allerebe -nu er ftørre cnb bet ubebt)ggebe, og at bet 6ebtJgsebe ~reql beb Dmbt)gningen tii( hliue forøget, bog fun meb en Ube tt)belig~eb,. l&)raabet l)ar 3ntet imob, at bet ~(nf øgte bebifgce. 12. ~ ~nlebning af ~otograf ~tøcfeli ~nbtagenbe om

38 38 nt et~ofbe et fifle 2ftenl tilfjø&e af 2Cntoniefttæbe inbftiuet >8t)gningefommi~ftonen 1 at bcr obctlabc~ 2fnbragetcn et f aa bant ~rea(, at gan Dmbt)gning fan f otlænge ben c. 5 ~!en i rige metning i ~eft, ~borbeb ber fun aflliære~ nogie faa D ~Hen Ubfattee. _ 13. 2fnbragenbe fra >8eboerne beftre ~eel om at mact blinc omfogt, imob at be ~erti( t)be et >8ibrag Ctf 95 ~roner. &o1ægninge' ubuafget mebbefer, at ben nu ftebfunbne >8rolægning nøbbenbiggjør, at ber anuenbee c. 50 ~oner til Omlægning ttf ffienbefteneu i og Ubt>alget inbftiller berf or, at ber af stommunene S'ra~f e t)be~ et '.ti!ffub af ialt 100 stroner til Omlægningen af ben om::: bet gele Omlægningen ui1 funne ttbføre~ for bette >8eløb i ijoibinbelf e meb }Seboernee ;tilffub. }Sifalbtee. ting{ befbærer f_tg ober, at menbeftenen ubfor 9enbee ~ienbom iffe er tilfttæffelig bt)b til -_at tage ~anbet beb ftørre megnfftjl, og at _ fom ~ølge ~eraf o~e f rette~ unber ~anb. S)et bebtoge6 at inbgente _ring. 15. ~igning~fommi~fionen ti16agef enber ~æmnerene ijor::: tegnelfe ffieftancer for 2Caret 1878, fom bille uære at føre ti( &fgang af ~ortf(t)tning, l)øb~ - falb og beelige, mel> nogle ~emætfninger. ~,Pen~olb til 2igningefommiefionen~ 3ttbftiUing ueb toge~ bet at føre til ~fgang ffieftancer fil!beløb 1719 st~. 91 Øte Cnbragenbe fra ~qljitnin \,Jni _ om 91ebf ættdfe i,pabne og!bro.penge famt ~obe_penge til ffiønne,pabn for bet æm. e th~ørenbe geri,pannen ftntionerebe S)am_pffi6 Ørefunb, meb ~bftilling fra,patmeubualget, at ber-ti(ftaaee ben 91ebfæt tdfe i ~obe_pengene, f efu om bet i

39 39 en Uge maatte (øbe inb og ub, fun bil gabe at et{ægge - i!obepeuge om Ugett fot ~nbgaaenbe og om Ugen for Ubgaaelt!:>e, famt at 91ebfætte1fen tegne~ ftll 23. f. rol.. ~et t>ebtoge~ at anbtage ~nbenrig~miniftetiet om, at ilompengene for bet af fsjergning~entteprifen~ ~fibe, f om maatte l>hue ftationeret l)eri,paurien, nebf rette~ f aafebe~ fom af.pabneubba{gct fotef(aaet. Wløbet ben 8. ~ult. 1. ijotetoge6 paant) ben fra forrige imøbc ubf atte'~ag anganenbe ~(fftaadfe af et Hlle ~tea{ af ~ntoniefttæbe ti{ ijotogtaf ~tøcfel -~nbtagenbet aff(oge~. 2. ijta i!igning~fommi~fionen fotelaae. ben foretagne ættedigning, gboteftet for 2bet.pa{baat et \:Jaalignet et ~cløb af 692 Ah. 54 Øre i ~ormue og_ i!ei1igl)emffat. iligningen bi( bære at fremlægge til alminbeligt æftetft)n. 3. ~1nttet ftemfenbet ~nbenrig6minifteriet6 ~ecifionet ti{ ~ntegne1f erne ti{ ffiønne ~abnetegn\lao for ~foret 1876 tilligemeb S'euittering for beme1bte ffiegnffab. :til lfftmetning. 4. ~nbenrigeminifteriet mebbelet i ~lrioeff e cif 29. f. IDl., at bet l)ar apptoberet en ~fjeftette(fe beb ~ienbommen. 9Ratt. 9'fr. 689, ~botbeb benne ætenbom6,pattfotu et '{>levet forøget meb 1 / 4 ~lb. %H æfterrctning. 5. ~nbenriq6minif teriet mebbc1et ftembe!e6 i ~ftil.lelfe af 29. f. roe., at bet gat approberet _en ~fjefretteife bcb (nenbommen IDlatt. 91t. 921 b, uben at betl:leb et bel:lidd nogen ~otartbting i æienbommen~,pattfotn. 6~ ~nbtagenbe fra.q3eftt)telf en af ffiønne fbtt)ggeti til 5uftit0minifteriet Dm %illabe1f e til at maatte belægge ;taget ol:let en St'jælbernebgang meb :tagpap. 58t)taat>,t gat. 3ntet tmob, nt bet &nføgte bel:li!gd.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

IL lournobs Jorbottblittger I I. Warct Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen. ~nønnc. 1 Bønne. ~rtjft f)o!3 jyr. <!..ltieff er

IL lournobs Jorbottblittger I I. Warct Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen. ~nønnc. 1 Bønne. ~rtjft f)o!3 jyr. <!..ltieff er r o_ il ---- - -.~~ ) li af 1 Bønne lournobs Jorbottblittger I I Warct 1881. IL 1882. ~=--- J ~nønnc. ~rtjft f)o!3 jyr.

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

.11bbroo. Jørf1anb J ingrr. r~ ;.- 9lønne. ~1atet Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen '====' ~

.11bbroo. Jørf1anb J ingrr. r~ ;.- 9lønne. ~1atet Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen '====' ~ -------------;.- r~- 11. I.11bbroo nf Jørf1anb J ingrr ~1atet 1896. 9lønne. /LI l)'r (E st ieffer!il ~o gt r 9 f f er i. ~ 1897. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen '====' llbbrog af. ~ n r e t 18 9 6.

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen

Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen Uddrag af ~ønne ~uraads ~nrhnndtinge~ jllaref 1900. - ~-. Stønne. ~f. er. SHeff ef~ l8~gtrl}ue~t. 1901.,.. :~~t\ ' -~ortegn_err e ouer IDlelllemmcrne af >8-t)tttttllet,

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere