btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere"

Transkript

1 Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc ketø ctitøe Jretttabfkriktt, fatmnettliøttek. Wf «. «. 31. G!)ri Uitfen. tljbert SReltgion ft)ftem er begrun» bet paa %xo f)o Sfftenneffene, men benne Xxo er berfor iffe altib begrunbet paa anbfjeb, men i be atterflefte Xilfælbe paa bet SfJiobfatte i ftørre efler minbre rab. 2lf en naturlig, mebføbt Sil«bøjeligfieb tjar SWenneffene i atte Xibgalbre og i atte Sanbe tilegnet fig en etter onben tagg Religion meb for. fejehige Ceremonier, ofte meget gru«fomme, for at befjage et eller flere for«mobebe rjøjere 33æ ner for berbeb at fifre fig biifel unft i bette og et tilfommenbe Sib. cebbanligbté er bette ffeet mere af firtogt enb af engibent)eb (og bet amme fan biftnof fige3 om bor XibS SOtenneffer i Sllminbetigfjeb), men enten ubbommen btiber tilbebt af grrjgt eller af ^jærtigfjeb, af triftne, Søber, StRofjamebaner etter 2lfgub brjr» *) (SboIution =2:!jeorien paaftaar, at 9JJen= neffeflægten Ijar gjennetngaaet en lang SRæffe of ttbt>ihing =$eriober, Ijbortjeb bet fra et ^nfu= fionsbtjr Ijar ubtoiflet fig til gift eller rt)6bt)r og fiben til cmbre tjrearter, inbtil bet gjennem Sl&eflcegten naaebe frem tit ot Bli&e SKenneffe. btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne«ffene til at føge at betjage en fjøjere Sttagt, ffjønt uftjntig for bort naturlige SBtif, er et ftærft SSebiS for, at ber er en ub til. jetter iffe tør man be> tbtble, at ber blanbt alle biéfe forjfjel. lige 3fieIigion )t>ab enten be tjatte billioner af Stfleblemmer etter fun be'itaa af nogle faa Sufinber, finbe et gtertat, fom ere ærlige og fambittig' tjebåfulbe i bereå Slnffuelfer og i Ub» øbetfen af bere færegne SMigionå gorffrifter og gortoligtetfer. S)erbaa t)ar man 33ebifer nof af iftorien. S atte Sibåalbre og blanbt atte golfeflag fanbteg ber fribittige SDiartrjrer, ber ofte unber fbcere Sibelfer tilfatte Sibet for at fifre fig et bebre Sib tjerefter, ja felb SSKoberen t)ar ofret fit ufftjtbige 5Barn paa 21fgub.2Itteret, Ijbitfet iffe bilbe bære ffeet, berfom ber iffe fjabbe bæret en oprigtig ro tilftebe tjos tjenbe. GÉnbogfaa i bor egen oblrjfte ibsalber bil inbu.9jioberen fafte fit

2 130 fanbinatotenø (Stjerne. 93arn i ben Retlige glob angeg; n= fen bit frit»ttcig labe fig (ebenbe brænbe titligemeb fin SØianbå Sig; gafiren bil fribittig gjøre ftg felt) til krøbling og tilbringe fit SiD unber be ftørfte abn og Sibelfer for at fifre fig fin ubå 9SeI6er)ag og et faligt Sit) efter øben, og i ufinbbté Ditte -pttegrime unber abn og øbéfare giøre Valfarter til Dilfe Retlige reber; og bette i!fe blot blanbt be of os font uopltofte betragtebe Rebninger, men bet omme ffer blanbt Dor %ib meft oplpfte, friftne kationer. SSalfarter til 9tom og Serufalewi foretaget enbnu af mange Sufinbe friftne $ilegrime; loftre i Stufinbbté tnbeflutte baabe SJJænb og Æbtnber, ber friditlig fjabe gidet Stffalb paa SibetS læber fom bet, ber ncermeft opfrjlber, etter i bet Sftinbfte tror at forftaa, tjoab ub forbrer af fine 33ørn fjer i SiDet. Dfte Dil bet ene amfunb fjeri SiDet ubøbe be ftørfte rufomtjeber mob anberlebes troenbe SlJiebmenneffer og fiben an«bife bem $labå i et uenbeligt brcen. benbe elbebe. ette er bog iffe ben SDfaabe, fom ben Sllmægtige, bor &nb og SlUeS gaber, tager benne ag paa. an t)ar gjort, at al 9Kenneffen3 lægt bor paa ben ganffe Sorbeng teb af eet 93Iob og fjar beftemt bem fororb«nebe SEiber, og btéfe rænfer for bereå S3oIig, at be ffulbe føge erren, om be oog funbe føle og finbe fjant, enbog rjan erfanbelig iffe langt fra enfjoer af o ; tfji i fjant lede og røreå og ere Di, fom for at behage ub, mebené be i bereå ogfaa nogle af Gsberå igtere f)abe fagt: Ubtbenfjeb netop gjøre bet SJiobfatte, tbet be unblabe at opfblbe bet førfte ftore 33ub til SJlenneffet: SSorber frugtbare og etc. 9Kange unberfafte fig bertil fbære legemlige Sibelfer, unbertiben lebfagebe af reli«giøfe Ceremonier, og bette er Silfælbet haabe. blanbt be romerff*fatt)olffe og be ruéfijfe eller orttjoboge arr)olifer, faa«delfom blanbt SJJoljamebaner, Rebninger. erfom ærlig, Søber og oprigtig Sro paa en 9Migion3 anbfjeb og frelfenbe raft bar nof til at gjøre SSilbfarelfe til anbfjeb, Wløxh til St)8 og t)nb til 2)t)b, faa Dilbe be Oprigtige, fom finbeg i alle btéfe forffjekige amfunb, tilbtéfe naa bere 9Kaal, behage (Bub og ftaa fom Qt> og SSejIebere for Slnbre, men ber finbe^ næppe nogen driften, fom tror, at føinbuerneå morberiffe fiffe fjar ben frelfenbe raft, fom be tro bere egen Religion befibber; ejrjetler Dil inbuen tro fig fiffer paa ben attraaebe Sttffaligtjeb uben btéfe gru«fomme fiffe, og faalebeg betragter Diftnof etbbert 9teligionSfamfunb fig bi ere jo ogfaa fjanå lægt." (2Ip. j. 17, ) aalebel forflarebe 2lpo«ftelen $aulu ubé SSæfen og Gårafter til ræferne i Sttfjen, og faalebes be«tragte Di fjanå 33æfen og Gårafter enbnu. et er iffe et blot lumpe«træf, at nogle af tønbs SBørn fom SJien«neffer føbeå blanbt friftne kationer af fromme, gubfrtygtige gorælbre, og atter 2lnbre føbeg blanbt Dilbe 33arbarer etter fjalbcibiliferebe ftolfefærb at Stfogte blioe oplærte fra S3arnbommen om ben enefte fanbe ub og atter Stnbre op«doje, lebe og bø uben ben fjernefte %be om t)an SSæfen og farafter etter be gorpligtelfer, fom be ftaa i til fjant ligefaalibt fom at btéfe Dmftænbig«fjeber alene bitte bringe nogen af bem enten ebig St)f)"aligf)eb etter ebig Sibelfe, ffjønt ber finbeå mange friftne STroS«befjenbere, fom tænfe, at ub bil be«tjanble btéfe faa ugunftigt ftittebe SDten«neffer paa en faa fjøjft uretfærbig StUaabe ja, man f»ar enbog en igter Drb for benne Stnffuelfe i følgenbe trofer:,, u bar, før u til 3Serben fom, Dg før u S^oget gjorbe,

3 fanbtnabienå tjente llt unber SBrebenS ftrænge 2)om gorbømt, fortabt og borte." Dg bog figer SIpofteten, ben f)ø\telffebe 3>if cipel : an fåefus riftu ) er en gorfoning for bore tmber, bog iffe olene for t-ore, men ogfoa for ben ganj!e SSerbeng." (1. 30$. 2, 2.) SefuS ftger om fig felb: Sftaar jeg blioer op«fjøjet, tril jeg brage Sltte tit mig." ub3 gorfjotb til fin ftore gatnitje Ijer paa forben er ilte minbre oetfinbet, retfærbig, fornuftig eller æbel enb jor«biffe gorælbreå gortjofb og anble= maabe mob beres familier f)er i Sibet, men berimob langt mere fulbfommen, begmnbet paa f)an obljeb, SSiåbom og Sttagt. Sftaar man fer faa forffjettige <5amfunbå«gorl)olb i SSerben og faa mange beflagelige SibSftiflinger btanbt SJienneffene, faafom SRtge og gat«tige, øje og Sabe, toge og unbe, bage og tærte, fjønne og æålige, obe og )nbe, Qpltofte og SBanfunbige, ctoiliferebe kationer og barbariffe SBilbe, og bernæft betragter ben ifle minbre ftore gorffjel, ber fjerffer i religiøs enfeenbe, faa bil bet maaffe ftone, fom om nb enten bar ligegtolbig for fin gamilje, fine S3ørn t)er paa forben, etter ogfaa bar ube af tanb til at fttire ben paa en 9Kaabe, ber toitbe gjøre 91tte Itoffelige og forbinbe bem i eet ftort SSroberfamfunb meb bere t)im«melffe gaber og ub. ette er oiftnof ben Slnffuelfe, fom otéfe gritænfere og ubåfornægtere rjabe btogget beres t)eo«rier paa. e fe btéfe førgelige, forbir«rebe Xitftanbe i SSerben og fporge: an en bité og retfærbig nb bære Dpfjao til etter blot tittabe bette? e betragte fun følgerne af otéfe, for bem ufjenbte hårfager, og berfor fomme be til urigtige Slutninger i faa føenfeenbe. e føge at gjøre fig 9?ebe for 33erben3 Stiblt&elfe uben en ffabenbe, fttorenbe 2tfagt og benægte følgelig ub Siloærelfe og Sibet efter 2)øben, tjtoab 9Jlenneffene angaar. S)e paaftaa enb«oibere, at 9Kennej!et fun i btéfe en> feenber er en fulbfomnere fabning enb ben øbrige toreberben, og i S3irfe= ligfjeben blot er ben meft uboiflebe 3ftace af Slbeflægten. 2)eraf følger na= turligbil ben Slutning, at anbre tyre«arter funne naa et lignenbe Ubtiiflingg«trin og 9Kenneffet enten fomme enbnu oibere etter ogfaa gaa tilbage, inbtil bet iffe mere er SSJienneffe. 93eftonber«ligt, fom bette ftones, faa er bette ben enefte onfefben >Særen og gritænferens enefte Ubbejl i fine gorføg paa at forflare SBerbenS og beng fabningerg Silbliben og nær. oærenbe tanbpunft. SSi bitte ljer møbe benne lag Sænfere fom 3Senner og ubgaa fra bette 93egreb om Uniberfet og bet Ubtrifling. 9Sor SSen inbrømmer bet SUiuIige i, at organiffe fabuinger funne uboifleg fra et labere tanbpunft til et fjøjere; at Slberne, etter en fremffre. ben 2lrt af bem ere blebne til SKemte«ffer, og at btéfe igjen befinbe fig paa forfffettige Ubbifltngåtrin, lige fra ben forte kannibal op til bor XibS lærbefte 58ibenffab manb. 58i fpørge Sttenneffet ba nu birfelig naaet til bet fibfte, bet fjøjefte rin, faa at ber ingen flere goranbringer funne ffe meb Ijam ingen fjøjere gulbfommenb^eb naae intet enbnu mere ftofiff og aanbeligt begabet SSæfen ubgaa fra bor nubærenbe 9ftennefferace? 2lt paaftaa, at bette er Silfætbet, oilbe bære bet amme fom at fige, at 9kturen3 Sobe fya'o'de opfjørt at ftaa i raft at fffønt be i ufatte«lige Siblperiober Ijabbe birfet meb elb og gremgang og enbelig fyabbe frem«bragt 9Jlenneffet, ber bel befab mange gortrin fremfor ben øbrige tjreoerben, men bog i anbre enfeenber ftob tilbage for en el af ben, faa fjabbe biéfe

4 132 lanbinobienå (Stjerne. forunberlige kræfter nu bermeb ubtømt fig og bare iffe mere i tanb til at goo bibere at SØienneffet bar fjulb* fommenljeben i (St og Sllt. r bet birfelig faa? -Jftennejfet er ben nteft fjjælpeløfe fabning paa felbe Sibeté 3)ørtærffel, og mere enb albbelen af bor lægt blider 2)øben3 23totte i 93arne«aarene fom gøtge af bete egen natur«lige bagfjeb etter af langel paa til«ftræffetig $leje. enne gbe maa ber«for ftrafé forfafteå, og bi fjabe berfor ingen anben Ubbej fra bort nærbærenbe tanbpunft (gritænferenå) enb at inb= rømme, at ber frembeles er en SØhtlig«t»eb for bibere Ubbitling for Sttennejfet at en enbnu futbfomnere lægt eller 9tace bil fremftaa af benne, og at ber enten maa bære beftanbig fremgang og Ubbitling eller ogfaa ^Tilbagegang og enbelig Silintetgjøretfe. 'Bette bifer fig i alle bore ftonlige Dmgibelfer. S)erfom bi altfaa ere blebne enige om, at ben nubærenbe SDJennejfefloegt bil blibe efterfulgt af en enbnu fulb» fomnere, faa fpørge bi: bori bifer fig bet Urimelige i Xroen paa en faa«ban Ubbifling giennem øben?" en tjæélige Sarbe gjennemgaar en Ubbif* ling3proce3, ber meget ligner 2)øb, før ben faar fine fmuffe SSinger, ber fætte ben i tanb til at bebæge fig meb Setfjeb og urtigtjeb fra 93tomft til SBlomft, mebenå ben før møjfommeligt maatte flæbe fig iffe 9ttenneffet meb fine mærfbærbige intelligente (Soner ligefaa berettiget til Ubbitling uben at tabe fin Snbibibualitet fom Sarben af bore Snfefter og maa man iffe fornuftigbis tænfe fig Ubbif. lingåproceåfen fortjolbåbté fulbfomnere baabe i SSirfning og SSarigb^eb? ette pørggmaal er bebft befbaret i tjbert enfett SttenneffeS SBrttft. et er befba. ret i alle SibSalbre og blanbt alle golf meb: gal S)et t)ar bragt Sflennejfene til at føge en bi ifferljeb for fin ubøbelige jælé gremtib, naar Segemet tjabbe ubtjent og bør, og af fanget paa birefte DpItoSninger fra paalibelig ilbe Ijabe be bannet fig mange for«ffjehige begreber om GÉbigljeben og benå følger for bem og bereå SSenner. Bette tjar frembragt og bebligetjolber be mange forffjetltge 9teligionåfr;ftemer i SSerben, fjborigjennem billioner af oprigtige og æble Sttenneffer føge at opnaa atigfjeb efter øben, ffjønt bereå %xo og føaab naturligbté ere ligefaa forffjellige, fom bereg begreber ere afbigenbe fra tjberanbre. 3St bille nu gjøre et fribt bibere og bebe bor SSen at følge og i bore ^Betragtninger. Xroen paa en STilbæ* relfe, efter at Segemet bør, er faa al. minbelig, at man meb dtette fan falbe ben naturlig. 3laav bi antage, at Wien* neffet er naaet op til en tjøjere rab af gulbfommenljeb og iffe længere er afhængig af bet jorbiffe, bøbelige Se* gerne meb alle bété Ulemper; naar bet er blebet langt mere aanbelig begabet, tjar faaet ftørre gorftanb og SSiåbom faa bel fom Gsbne til at gjøre 33rug af fin Ijøjere Sutetligeng, faa Ijabe bi fun«bet et af biåfe højere SSæ^ner, fom unber forffjellige 93enæbneljer fjabe bæret jenftanb for Silbebelfe fjer paa Igorben. (Snten Glut), ben ebige gaber, bliber titbebt af ben Sriftne, eller 33ubbr)a og SBrama bliber tilbebte af 2lfien mange 9JliHioner, faa lebe be 211te af Sanfen om at beljage ben tjøjefte Slftagt ubbommen og bente fom Søn at fomme i SBefibbelfe af en Ijøjere STilbærelfe, en inbibibuel SRtobelfe af eller ubbiflet gortfættelfe af bet Sib, fom bi fjer begttnbte, og følge«lig er en «Sære iffe ganffe faa urimelig, fom -Kogle uben nærmere Dberbejelfe paaftaa. friften (SBibelen) lærer o benne lag bolu-

5 (Sfanbittamett! tjente. 133 tion Ijelt tgjemtem, og bet er lun 9!flté» forftaaelfe af ben, ber fjar lebet be riftne, ligefom bet er 9ttangel paa paalibelige Oplivninger, ber fjar bilb«lebt ben øtirige religiøfe SSerben. Sfpo* ftelen Sofjanneg ffriber: 3 (SIffeligel nn ere tii ubs SBørn, øg bet er enbnu tffe aabenbaret, f)bab bi ftutle tiorbe; men tii bibe, at, naar fjan aabenbares, bi ba ffubc borbe fjant lige. " (2. %o% 3, 2.) (Sluttes). De tabte åtatmner. iptior ere be tabte $j3raefé tant«stige og fjøjtftaaenbe familier biede mer? 2)ette er et pørglmaat, ber ofte er bletiet fremfar, fiben 93ibelgran» jferes Dpmærffomfjeb er blebet r)entebet paa Søfter, ber ere gibne af be gamle profeter om, at Sjgrael f^l igjen fam* leg og forenet til (Set fom tibligere. gornrjlig ubtalte en 9?etø $orf 2ltité fig til unft for en fremført Stfjeori af Søjtnant Sotten, ^rofeéfor s #xafå\ ntrjtlj o. %\. om, at be tabte tam«mer forefinbeé i ben angelfarjffe IRace. S)en omtalte SItité bemcerfer meb SRette, at bette (Smne er af ftor international ^ntereåfe og burbe ffjcenfeå en bærbig røftelfe og oprigtig Qbertiejelfe." føiftorien beretter tilfreb ftitlenbe om en ftor el af be ti tammer, fom bi finbe tieb at betragte be følgenbe ^jenbå«gjerninger. 5)a % xael labbe fluttet gorbunb meb tjrien for at mobftaa Suba, føgte ong 2tcfja3 om 93iftanb og føjælp fjos 3l3ft)reme< ttjrer. enne bebirfebe, at fjele gåraefé IRige bleo ffattepligtigt og bortførte til Rebien et ftort Stntal af be to og en tjalo tamme, fjtité Slrtieret tiår bleøen bem giøet paa Øftfiben af $jorban. %\ 2(ar berefter gjorbe Israel Dprør mob 2l3ft)rien, ba be ftolebe paa fælp fra Sette fjatibe til $ølge, at almanaåfar, kongen af 2l3ftjrien, brog op imob bem meb en ftor ær. føoøebftaben amaria bleti omfttjrtet, og 3iiget tillagbeå SIgfprien. bortførte i gangenffab, og'sérael op» t)ørte at bære et uafhængigt Sanb. S)ette fanbt teb omtrent i Staret 720 før triftuå. 2>ette Sanb, ber bar næften blottet for $olf, bleø igjen beboet af Ignb. øanbrere fra be forffjetlige ele af bet aéfrjriffe Stige. 2)téfe og be tiiober» bleøne af glraeliterne gtftebe fig meb fjtieranbre, og ine antoge mange af be ibftnætinte æbbaner og fiffe, ja enbog bereå Religion. enne fam» menblanbebe 23efolfning bleti fenere fjenbt unber Satinet amaritanere, af fjtiilfe nogle ftaa enbnu eféiftere fom et organiferet religiøft amfunb i bet fjeflige Sanb og omhyggeligt iagttage bere3 gamle Srabitioner og berel celb» gamle Dtierfcettelfe af SUiofebøgerne. Slltfaa fjer fjatie tii en 2>el af igéraell SBlob. s #aa ben ib, ba $ xaél Stige bar truet meb tlnbergang formebelft bereå erffere3 Sift og gorræberi, flpgtebe mange fromme $åraeliter til Serufalem og anbre 93tjer i Siubæ Stige; be bletie 93orgere t bette og belte tilfibft bete fjæbne. Dm en af bilfe tieb 9iatin Sefji, en fterfommer af 9D?ana3fe tamme, fjatie tii beretning i 9D?or* moné 93og. Æort ib, før ben ftore Stationalulpffe, bet babtjloniffe fangen«ffab, fanbt teb, forlobe infpirerebe SQtænb S^ufolent. profeten Seremtaå

6 134 fanbtncttnens (Stjerne. bar en af bem, men b,an bteb tagen til gange, fængslet og befftjlbt for gor» ræberi mob ftt eget golf. Ser)t meb fin gamilje forlob ligelebeg Serufalem efterat t)aoe mobtaget 93efaling af er» ren belangaaenbe. fterat ljabe nb. ftaaet en af be mærfbærbigfie Stejfer, ber nogenfinbe er nebffrebet, naaebe Selji og f)an gamitje bette gaftlanb (Stmerifa), tjbor be nøbe ben 2llmæg» tigeg SSelfignelfe og formerebel. erel fterfommere befolfebe i!fe alene bet amerifanffe gaftlanb, men ogf aa nogle af bet fttlle ab Øer. SSi fe altfaa, at be oprinbelige 33eboere af btéfe Sanbe ere Sebninger af be ti (Stam= mer, fornemmelig af (Sfraim og 9ftana3fa. e tilfangetagne blebe førte til bet gnbre af bet aåftoriffe Æejferbømme. ong føofea boebe i føobebftaben S^inibe, og 9teften bofatte fig for (Storftebelen i 30tebien. Sit be frioiltig blanbebe fig meb S3efotfningen famt tilbed tabte bereå oprinbelige (Selbftænbigtjeb fom et færffilt golf, er en elbfølge paa runb af bere foreløbige gorfømmelfe i at lebe bereå Religion. 2l3fbrien og 23abel bare to ftore Stfbelinger unber een ttyrelfe, b>oraf SBegge ftræbte efter Dberfyerrebømmet. (Snbelig gjorbe 93abel og SEftebien Dprør; be afbrænbte Sftinibe, og bette ftore 9tigeå obebfæbe bleb forflyttet tit SSabtoton. (Sn ftor el af Suba bleb ført i gangenffab af ^ebucabnejar, ben ftørfte af alle be babtyloniffe on» ger. ^Srael og Suba, fom fortjen ljabbe bæret abffilte, møbte nu fom gangne i et fremmeb Sanb. ereg SSefrielfe opranbt, ba ( b,ru af $erfien, ben ftore (Jrobrer, angreb SBabblon og gjorbe en nbe paa Sftebucabnegarg 9te«gjering. enne SKonarf ubftebte en $rofia. mation meb enbenbetfe til alle ubå golf" i fit 9tige, enten be bare af 3 «rael eller af %uba, at (Snljber, fom ønjfebe bet, burde gaa tilbage tit!geru«falem, og at be, ber bitbe forblibe, burbe unberftøtte bem, ber bitbe gaa, meb be nøbbenbige bibler til SRejfeubgifter og til Dpførelfen af emplet. Ubfalbet af benne *Proftamation bar, at be Øberfte af Iguba og SBenjamin bannebe etffaber for at rejfe tilbage tit $alæftina. gblanbt oe tilbageben. benbe fangne bare nogle af be ti tam«mer, tfji bi læfe i G^raS $8og, 2bet kapitel, at af ben førfte Slfbeling bar ber ober fefé unbrebe, fom gjorbe gorbring paa at tiltjøre Skrået, men efterfom be fjabbe tabt bereå tægt«regifter, blebe be fort)inbrebe i at mob«tage ^ræftebømmet, inbtil en profet ffulbe ftaa frem, fom formebelft Urim og fmmmim bitbe befrcefte bere $aa» ftanb paa at bære retmæåfige SOlebtem«mer af bet ubbalgte golf. téfe og maafte flere S^^aetiter tihigemeb Støberne benbte tilbage tit ( anaan. ere itbagebenben og forening meb bereå 93røbre giber o faalebeå atter en S3e» retning om en anben el af be ti (Stammer. (Sfter at domerne fjabbe abfprebt bette golf, forbtebe en el i $alæftina, be blanbebe fig meb (Samaritanerne og Slnbre, og be finbeå fitferligen enbnu iblanbt be faafatbte friftne Hrabere; tjbis 2tnfigtltræ!!ene annetfe anbifer nå føerfomft, ba fjabe btéfe Sftennejfer mere af Såraelå enb af 8 mael3 93lob i beres klarer. rifl føibinbtil Ijabe bi fra et flart tn'fto* tanbpunft gjennemfluet en el af be tabte (Stammere fjæbne. SUlen bet ftørfte Slntal af bem, fom forbtebe til«bage i bet fremmebc Sanb, fan ber iffe gjøreå 9tebe for. e øfterlanbjfe 9la«tioneré iftorie fjar i 93irfetigljeben næften bæret nbe af tyne i en lang ibåperiobe. Sanbet bar fjærjet og

7 <5fcmbtnabien tjente. 135 erobret af ftærfere Stationer; Stjerne ble»e lagte i Stuiner, og en fulbftænbig ( i»ilifation gif i gorglemmelfe. ltbanbringer fanbt <5te$> unber bilfe Dmftænbigljeber, ifær mob Storb, og gamiljer, ber»are af Sårael og beltoge i btéfe, fprebte ben ubfaarebe æb aqeoegne. SDteget af benne (Sæb finbeå i ben angelfarjffe og i ben teutoniffe 9tace. ette»ibe bi formebelft Slaben= baring; tfji i biéfe fibfte age b,ar bet bedaget erren at opreffe en profet, en (Sfterfommer af S^rael, Soi'epf) mitl). an f)a»be i fin 93efibbelfe Urim og Immmim og»eb &jælp fjeraf og eerga»en bleo benne ftore anbtjeb opbaget. Sit paapege be 23egi»enljeber,»eb fmilfe biéfe Stationer ble»e blanbebe meb S^raelé SSlob, fjor enbnu iffe ftaaet i menneffelig SJtagt. Saber os auigeoel erinbre, at iftorien omtaler mange ftore Stationer, ottjerg, SSenberé og glere, tjoté er» fomft forblioer en emmeligf)eb. SDtaaffe»i i bi3fe SSanbring»il finbe Støglen, ber»il opflare om bet abfprebte %éxael i be norblige Sanbe. 5 3bra3 2ben 33og, en apofrpfiff 93og af fjøj Sliber, læfe»i, at et Slntal af be ti tommer emigrerebe til et ubeboet (Steb, paa bet at be funbe tjene erren. e gif t»ær3 o»er uptjrat og reifte i eet og et ljal»t Slår til fom forfatteren falber Slrfaretb,, for ber at bo til be fibfte iber. ertne beretning er, ilj»or»ei ben er apofrpfiff, mere enb fanbfpnltg, men lj»or benne el af S^rael nu befinber fig, tiibeå itfe meb abfolut SSi^eb, unbtagen at be ere i Storben 8anb" (SærbommenS og S^ag«tenå SBog, 108be tpffe, 6te Sera), ette er ilfe ble»et aabenbaret. er er mangfolbige gormobninger og té> ninger, men 93e»iferne fatte. Sfte befto minbre, Ijele &taei ffal famlet; bette er erren Søfte, gjen» nem be gamle faaoel fom gjennem be npere profeter. SnbfamlingenS SScer! Ijar begpnbt i $efu Srifti SHrfe af ibfte. ageå Retlige i D»eren ftem. melfe 33efaling. en futb» lomne jenoprettelfe beffri»e3 i Sær. bommene og jagtens 93og, 108be tpffe, 6te SBerå, fom følger: Dg be, fom ere i Storben fianb, ffulle itjufommel for erren; bereå profeter ffulle ilni' fommeg for erren; bere profeter ffulle pore pans 9tøft og iffe længer r)o!be fig tilbage, men be ffulle flaa flipperne, og Sfen ffal flpbe neb for berel Slafpn. Dg ber ffal»ære en banet 33ej mibt i bet ftore pb. erel gjenber ffulle»orbe et 9too for bem, og i be ufrugtbare Drfener ffulle fremfomme leoenbe SSanbfilber, og ben tørre igorb ffal iffe længer»ære et tørftigt Sanb. Dg be ffulle frembringe bereå Siggenbefæ til Sfraimé 93ørn mine jenere. Dg be e»ige øje rænfer ffulle bæ»e for bereé Slafpn. Dg be ffulle falbe neb og bli»e fronebe meb erligr)eb i $ion, De b >erren jene. re, (SfratmS SBørné ænber; og be ffulle frpbe fig meb ben e»ige læbeg ange." iben for btéfe fjerlige 23egiben' tjeber nærmer fig. Deseret News. ffankefprog.»ing iffe Slnbre til at gjøre bet, fom u iffe fel» fjolber af.»or langt enb globen løber, naaer ben bog tilfibft a»et. ulb er SSerbenå ftørfte gjenbe.»té inbet er Ipft, er ber enbog Ian i et mørft SSætelfe. ^jærligfjeb bebrager iffe golf, be bebrage fig felo.

8 136 lanbmobtenø tjente. Den l ie Jtbxmx dn Jtokrø imw(ion. bem iblanbt oå fan»eb nøjere Dberbejelfe bebømme, b>té ^Sttgter ere be banffeligfte at opftjlbe, Jjbté Slrbejbe og Slnftrengelfe tilbejebringer bet mefte obe i benne SSerben, i t)tiilfen bi nu befinbe oå 2ftanben3 etter binbens? Sblonbt SSerbenå f?oif er binben Strbejbe og SSir!fomr)eb i Steglen meget unber* burberet; bet, Ijun ubfører for 9Kenneffeneg goræbling og gremabffriben, fætter man fun liben $ri paa. et forliber fig itle faalebeé blanbt ub golf. S)et er fanbt, at naar bi oberbeje be bibtomfattenbe goretagenber, om Ijbilfe bi læfe i Ijenrunbne enerationers iftorte, be ftore 93ebrifter, fom ere blebne ubførte, be ftore Sejre, ber blebe bunbne af mægtige ^riggtjære, og be mange erobringer, ber ere gjorte paa runb af elte3 abberljeb, ba er Sttanben alttb ben, fom b,ar mobtaget berfor, felb om binben fjar bæret ribfjeberen, ber for«aarfagebe, at btéfe Sing blebe ubførte. biå bi i gorbinbelfe Ijermeb rette bore fbejbenbe 33tiffe paa be ftorartebe gorretningsforetagenber, fom ere i SBtrffomljeb i be forffjettige SSerbenåbele, faa finbe bi i be allerflefte Xilfætbe, enbog nu i bor egen ib, at en WlanbS Sftabn er i bibfen berfor. Sette er ogfaa i fin Drben; binben bleb ffabt til at ubføre en anben SEfttéfion, og erren Mening bar iffe, at fjun flulbe afljænbe fine SSelfignelfer oeb at bortbrjtte fin (Stilling meb ben, fom SOtanben bleb beftemt til at beflæbe. erfom bi føge efter Slarfagen til 50ianben Stjffe, Dbb,abet og SBebæg«grunben til t)an Wob og Zappettyb, bille bi uben STbibl finbe, at bet Ijibrører fra en øm og æbel SDtoberl jæl, tjborfra faabanne Særbomme og formaninger ubfbrang, ber foræblebe ønnen3 jerte og ubbannebe f)am til bet, t)an bleb. et er en bitterlig jenb3gjerning, at SSerbené ftore SDtænb i be allerflefte Stil* fælbe tilffribe SØloberen for bereg tortjeb, ibet be tjenbife til ben omttøgge«lige Dbbragelfe, Ijun gab bem i berei fbæbe 93arnbomåaar, i jemmeté trbgge og frebelige abn. binben3 StJiigfion fom Sttober er af ftor 93etb,bning blanbt alle golfeflag; paa tjenbes Gårafter beror 9lationer fremtibige iffertjeb, og intet golf, rjt)i SDløbre ere af ringe SBærb, fan tiltage og tribeå i SSftagt og Snbflb/ belfe. e ibfte» age Retlige ffatte SSærbien af en gob SDtober mere enb noget anbet religiøft amfunb baa forben; bet tilfører beres 9teligion3lære. SBetragt en 3ftober i fit fom forftaar tort)eben eller Slnfbaret, ljun r)ar, beb at ffjøtte be planter, ub t)ar gibet Ijenbe i fin Varetægt; fe, r)t>or Ijun fto^ler omfring bem, fjborfebeå t)un iagttager alle beres 93ebægelfer og rtybber 9llt af SSejen, fom funbe gjøre bem fabe paa Sib eller Semmer. ør, tjbor fjærlig* tjebsfulbt ljun tilrettebifer bem, fom paa minbfte yftaabe foraarfage org eller SØltétjag. erigjennem inbbrenter ljun i bercé inb bette ftore S5ub: (Slff in Sftæfte fom ig felb." e, Ijbor opofrenbe ljun er, naar tjgbom trænger fig inb i hjemmet blanbt btéfe maa; meb ftørfte 33erebt»tIIigtjeb fornægter fjun fig øbn, Slbfbrebelfer og 2llt, og for at obftylbe berel minbfte nffer anftrenger fjun fig til bet?)berfte. Sftaar be atter fomme fig, fe bi læbeng traaler Ittfe

9 lonbinabtenå (Stjerne. 137 i IjenbeS 2Infigt, og naar fmn i fin (Snfomfieb bøjer fine næ»eb SBarnealteret, ftjnes»i at f)øre be afncmligliebåtjtringer, fom ftrømme ooer fyenbeå Sæber til ben algobe gaber, for ben ttyrfe, Ijan gat) fjenbe unber btéfe $røbeffen3 age. un føler fig rigelig belønnet, naar ijnn fer, at ben Dmforg, fjun ffjænfebe bent, fjar inbbirfet paa bete umør og fremfftynbet beres elbreb. 2ftoberen aaroaagne S)je følger baabe (Sønnen og atteren Star efter 2(ar, og IjenbeS 93øn gjælber altib bereå SSel. -ftaar fjun fer bent fnuble etter forbilbe fig paa forbubne tier, ba er fjun altib billig til at falbe bent tanfe og formane bent paa en SSJlaabe, fom fun en 9Jlober fan, og meb fom ingen anbre formaninger nogenfinbe tjatie gjort etter funne gjøre. bem fan forglemme be oelmente diaab, fom ere fomne fra et fjærligfjebåfulbt 2ftober= jerte? ginbeå ber?jogie, fom fjaoe forlabt gorælbrefjjemmet, fjbor be fjabe mobtaget faa mange 33eoifer paa fanb jærligfjeb, uben at be gjorbe bet gorfæt, at be i beres praftiff e Sit) trilbe brage!ftt)tte af atte biéfe formaninger? 931anbt bem, fom fjaøe fattet faabanne SSeflutninger og gjort bem til bere Sebe> regler, finbe bi alminbeligoté SSerben bebfte -JJlænb, ber ere billige til at giøe be retmæåfige $erfoner 5(Sren for bereå gremgang og Stjffe,»eb at be foregif bem meb et gobt (Sféempel og meb gobe 9iaab og formaninger. (5n SCRoberg SJitéfion er iffe inbffrænfet til bet Doenanførte; ber er meget mere, fom forbreå af fjenbe, og fom fjun meb læbe forføger at ubføre, fjbté fjun tilfulbe forftaar fin Æalbelfe. et er fjenbe^ $ligt at lære fine øtre at affjotbe fig fra tjnb og iffe ooertræbe ub aabenbarebe Sob i Ungbommen 3Iar, at btioe en tro føuftru og paalibelig 9Jiebr)jæIper for fin fremtibige 2 gte* manb famt en efåemplarijf og fiærligfjeblfulb SKober, naar benne Ipffefige ib. periobe omfiber inbtræber. nb fagbe i 93egpnbelfen: et er iffe gobt, at Sftenneffet er ene, jeg trit gjøre fjant en jælp, fom ffal oære fjo fjant." trin» ben biet) ffabt og biet) tiljagt at tiære en jæfp for Sot) $for* merelfenl Sot) bleb bem giben, at be ffutte»ære frugtbare og mangfolbige og opftjtbe forben. Wlanben fan iffe opnaa en fulbfommen Dpfjøjelfe celeftiale SRige uben ^oinben, ejfjetter fan trinben uben Sftanben; bette lære tri i ben fjettige frift. t)inben er ben meft ømbjertebe af be o, og berfor er, formebelft uunbgaaelige Omftænbigfjebcr, bet Slnfbar paalagt fjenbe, at baage ober faberené bprebarefte fatte, otier bet, i fjtritfet fjenbeå fremtibige torfjeb og Dptjøjelfe er centraliferet 93ørn. SOtoberen felt) fan iffe gjøre 211t, fom for» langel; fjun befjøoer ogfaa WanbenZ jælp og 93iftanb, fjanå gobe diaab og trife SSejIebniug; fun naar be o arbejbe i forening meb bet famme 2Jlaal for Øje, funne gobe Stefultater opnaa. erfor fe Di Sftøboenbigfjeben af at fjaoe en gob og pligttro 9ttanb at fjenbenbe fig til om fliaab og røft, en 3Ranb, fom fætter $ri paa en ^trinbeé Dpofrelfer, og fom paa ben rette SQiaabe opmuntrer fjenbe i $røbelfen< mørfe Sinter. >tri en 2ftober iffe forftaar fin 9tti!fion i biéfe enfeenber og tillige iffe Ijar Slnlebning til at lære at fjenbe fine pligter formebelft en forftanbig 2Kanbå føjælp, Ijoab blioer faa følgerne? toer 9lgt paa 93ørn, fom iffe ere blebne øelfignebe meb en biiå og forftanbig SJfober, læg SUiærfe til bere frogebe SSanbring gjennem Sibet; be fjatie albrig lært at følge gibne etter beftemte hegler; berfor fjamte mange faabanne felb i bereå tyngre 2lar inben gæng let SKure, forbi be fjabe betraabt gorbrbberbaner. et er iffe

10 138 fanbmabtetté tjente. intereéfant at omtale bereå boarlige anblinger og gølgen af en baarlig Dpbra. gelfe. Set er mere behageligt og lærerigt at iagttage følgerne af at ablt)be gobe 9iaabgibere gorffrifter. elbfornægtelfe er et af be allernøbbenbigfte sj3rinctper for en Sftober at lære; unge Æbinber burbe tære at forfage bere egne Silbøje» Itgtjeber og opofre beres gorbringer, meben be enbnu ere enlige og ugifte; ber«tgjennem bilbe be berebe fig til at imøbegaa en af Sibeté bigtigfte $eriober meb mere Setfjeb, enb )t)ig be blot ubbannebe fig i be mobfatte genffaber. SUlangen en æbelmobig og rettænfenbe ung oinbe er ubartet til en ffjøbeéløg og ufor«nuftig SJiober, beb at f)un b>r»æret ubité i fit SSalg meb enft)n til en SSJtanb. Sette er en meget tiigtig ag; en ung Æbinbe burbe føge 93tébom, f)bor fyun fan erljolbe ben f)o3 ub, gjennem oprigtig S3øn beéangaaenbe. >bté ljun blot laber fig lebe af fine opflammebe gølelferå Silffbnbetfer,!an ljun let forbilbes og blibe fængslet af bet, fom tun tilfrebåftiuer Øjet. jælenå uplet, tebe fjøntjeb er mere bcerb enb bet, Øjet fer. Se ceblefte fjerter banfe fom ofteft i S3rt)ftet t)oå Gsn, fom er iført en Slrbejberå tarbelige klæbning. Sngen Sffianb i SSerben er faa meget bærb fom ( n, ber t)ar annammet ubå øn (Sbangelium og fyar mobtaget en Sel af $ræftebømmetå gulbmagt, og fom føger at ære fit atb og opfblbe fine pligter fom en ub Sjener. gorenet meb en faa«ban Sftanb fan en gob og æbel binbe formebelft (Sbangelieté fanbe $rinciper opnaa ben Dptjøjelfe, fom ub Ijar beftemt for fjenbe. Se funne i forening unber (Sbangelieté Snbfltjbelfe opfoftre bere3 58ørn til nyttige SOteblemmer af amfunbet, til æber for fig felb og til for binbe< SOliéfton er ftor, men bog iffe ftørre, enb at ben beb ub jælp fan ubføreg. goruben ub3 Slanbå SSejlebning fan en SØlober let bære tilbøjelig til at lære fine 93ørn faabanne Sing, fom iffe bille tjene bem til obe; bi fe 33ebifer b>rfor, f)borfomt)elft bi ljenbenbe o ; men formebelft anbljebenå Slanb, fom er bleben be ibfte-sagel eflige tilbelt, funne bereé 93øm blibe op= lærte i Dberenåftemmelfe meb ub Ønjfe, og bereg ^remtib er, t)bté be efterfølge faabanne Særbomme, betrtyggenbe. 9JJøbre, beb om raft til at fortfætte ($ber bigtige Sfttéfton, til (Sberå 93ørn SSelfignelfe og ebige fremgang, til ubå 9labnå SSre og *J3ri og berå egen læbe, famt til enerationenå goræbling og gorbebringtøjenttra»deseret News«erfare bi, at S- "$ 9*- ^ob^nfen, fom t)ar tnbetjaft SSijfopembebet i 2bet SBarb $robo i et Sibérum af 30 21ar, er bleben fjæberlig afløft fra amme og er bleben orbineret til en $atriarf. SBrober goimfen er bel fjenbt af en Sftængbe af be ffanbinabiffe føellige, baabe gjennem ljan SSirffomlieb fom 93iffop faabel fom fra t)anå SJZtéfion i fanbinabien. an anfom fertil fammen meb ^e fe 31. mitlj ben Ilte Sanuar 1861, præ«fiberebe 2 91ar ober grebertcia konference og 1 Slår ober (Sfjriftiania konference; Ijan benbte atter bjem til $ion i Slpril an3 efterfølger i 93iffopembebet er 2tnbretø Ænubfen, fom birfebe i triftiania konference fra ben 24be Suni 1887 til ben 8be Sluguft 1889.

11 <Sfcmbtncurien tjente. 139 ånkomfl af ihtg iottcem. SSlbfte 2t3mu ftørgenfen fra lenbale, tone Go., tfføft anfom tit tiø«benljabn via Siøerpool ben 13be januar. SSi bt)be 93rober ^ørgenfen hjertelig belfommen. firjfcikkelft. Sfémuå Sørgenfen beffiffes til at arbejbe i tocffjotm konference, unber 33eftt)relfe af $ræfibenten for næbnte konference. <L 3U tøarlqutft, ^ræftbent obet ben feanbinooiffe 9JM fion. åoutfyotibana. øte6otg, ben lobe januar ^ræfibent G. 21. arlquift. tjære 99roberI Sulen meb fin fæbbanlige øj;tibe* ligrjeb Ijar igien gjæftet øore SBøgber, og, ffjønbt be ibfte«2)ageé eflige gjennem nbere Slabenbartng bibe, at benne SlarStib iffe er ben rette for grelferené gøbfel ty* i tjøbet, er attigeel benne Xitbragelfe bebre forftaaet og lifligere omfattet af o enb af noget anbet amfunb efter i)an lille beretning om, t)øorlebe3 bi tilbragte benne øjtib tjer i 6te* borg, er jeg øté paa bil bære af ignter«e fe for em. juleaften b>øbe tøinbe«foreningen fit fibfte 2Iar møbe og afgab ber en famlet Rapport om fin 3Strf= fomljeb for ljele Slaret, r)oillen paa en prtébærbig SDtaabe bibnebe om ben ftore Sone og SSilje, benne forening ^ar lagt for S)agen for bet obes forfrem' melfe i benne ren. Sutebagé gftorgen ti. 7 øar alen fulb af opmærffomme Silljørere, og efter at et $ar (Salmer»are affungne, fjaøbe øi en forfriffenbe tunb oøer SSeb aggrt) ffuttebeå 9Købet meb Slfftmgelfen af almen:»morgonen upprinner«o. f. b. Dm«trent ti. 12 famme 2>ag forfamtebeå bi paa annatirfegaarb omfring SSrober Gøiftå rab, ber bleb erftattet meb nrje tranfe fom et Segn paa ben 2Ig* telfe, øi l)aøe for bem, fom opofre bereå Sib og Sllt for anbtjebené ag. SBi opfcnbte en fort S3on til øor In'mmetffe gaber, fom tjar fenbt fit til S^en og 2flænb til at forfrmbe bet, fom l)abe elffet bette fjøjere enb bereå eget Siø. erpaa af«fang øi ben ligefaa beljenbte fom føl» fomme ang:»o min Fader, du som tronar* og forlobe $labfen meb be beljageligfte gølelfer. 9h)taar3bag3 gormibbag ti. 11 Ijaøbe be unge øf tre bere ammen«fomft. t afwefélenbe program bleø ubført, fjøiltet øar af et meget inter«eéfant og lærerigt gnbljofb, og ben 9Ianb, fom befjæler alle be ipehigeå 93eftræbelfer i SRetfærbigljeb, gaø Siø og gølelfe i bet elc. SSi t)aøe lige. lebeé organiferet en unge Sftænbé forening, f)bori be øihe bliøe belærte

12 140 fcmbtnabierté tjente. om $ræftebømmeté" pligter, irfenå iftorie og bem Drganifation. Sen 6te Sanuar gormibbag tjabbe bi et $ar gobe ammenfomfter i en af 93ben3 Ubfanter. Dm ftermibbagen bor ber berammet et SSJiøbe i et af Slrbejberforeningenå Sofaler, fjbor uben= tet mange bare forfamlebe. Saleemnet bar: bab meneg meb ubå Dftge?" 5)e Stilftebebærenbe tilfjenbegabe beb Sftøbeté tutning beres 2ilfrebgt)eb meb famme. Silftanben meb be Retlige fjer er ubmærfet gob; be ere afrib billige til at bife bereg %xo beb berel jerninger, og Sulen meb fine efétra gorbringer fjar iffe formaaet bent til at gjøre nogen Unbtagetfe i benne Sletning. fterfom bi fjer fjabe fire gorfarn. linger fjber (Sønbag foruben be fæb> banlige i Ugen, fjabe bi maattet inb* ffrænfe btéfel Slntal i Sulen, e eeige fjabe anbenbt btéfe grttiber paa en bité og behagelig 9Jlaabe beb at inbbbbe tit bereå alminbelige Sulefeft $erfoner, fom iffe ere af bor ro, for at be funbe faa Slnlebning til at ftifte 93efjenbtffab meb bem. erte tjar jaft gjenfibigt SBenjfab til gøtge, og be, ber iffe ere af bor Stro, fjabe fjerbeb lært, at ben Sttaabe, paa fjbiffen bi imøbefomme anberlebel ænfenbe, faa» belfom ben 9Kaabe, fjborbaa bi frem» fjotbe friftenå Særbomme, er fjeft for«ffjettig fra ben, be tibligere foreftihebe ftg. fjønt be føeffige i Sttminbefigfjeb i barnlig Ujft)tbigf)eb elffe Seg og SDfuntertjeb, fjabe be beb btéfe Sejligfjeber bæret atborlige og nibfjære til at gjøre obt og fjabe betragtet etter! tiltabte Slbfbrebelfer fom SBiting. e omrejfenbe faabelfom be, ber ere ftationerebe i be forffjetfige rene af benne konference, arbejbe meb Sber og Sntereåfe for at funbgjøre (Sbangelieté frelfenbe SSubffab, og be fjabe gob fremgang bermeb paa flere reber; ben gobe æb, ber bliber ut>* faaet, bit i fin ib bære grugt. SBrober føøglunb fjar t)aft færbeleg gobt elb i SJiotala, Ijbor fjan fjar gjort fig megen Umage for at trænge inb meb bangetiet paa alle mulige HJlaa' ber. Sfær i Sulen ere t)ele gamitjer faabelfom enfelte $erfoner btebne inb» leminebe i irfen beb %)aab, og fjan t)ar gobe gorfjaabninger for 23ærfet fremgang. SSrober 93enfon fjar bæret et fjært etffab for o i $ulen, fjan agter i lutningen af benne Uge at rejfe, tagenbe SBejen ober atmftab. Sffteb Slgtelfe ere Prober i 2lnbrem S- Irifto SBafjlquift. Stalefunb, Sflorge, ben Ilte 3an ^ræfibent (. 21. (Sarfquift. jære SSrober! 2)ere3 fjærfomne 93reb tjar jeg mob» taget for en %ib fiben, og jeg bar meget glob beb at erfare, at Sllt bar bet meb em. 9Si t)abe nu begbnbt paa et ntit 2lar, tjbitfet bringer o et fribt nærmere SJiaalet ub3 93ørn3 gortøåning og be UgubeligeS 9ieb= felfe. herren fjar fatbet o i benne ben Ilte Sime til at axhe\be i fjans SSingaarb og tit fom t)rber at obføge og famle be fortabte gaar a f SSraefé u3, fom formebetft SSantro og UIt)bigr)eb forfaftebe t)anå Sobe og 95ub, ba t)an banbrebe t)er paa Sorben, og fom btebe abfprebte til alle kanter. en Sltmægtige t)ar atter itjufom«met fit golf i bereå SonbfIt)gtigt)eb, og profeten faiaå' Drb fulbfomme^, fom figer: drøfter, trøfter mit golf, figer bers ub." ( ap. 40, 1.)

13 @!anbtnot)ten tjente. 141 S)et er mig en læbe, at jeg er fatbet tit at»ære en erren Sjener, og mit Smffe er, at jeg altib maa»ære tobmtjg for ub og ttobig mob bem, fom ere fatte til at fttjre og lebe l)an Kirfe ljer paa Sjorben. iben min Silbagefomft fra Sfjri«ftiania ere 5 bte»ne inblemmebe i Kir= fen»eb Qaab, faa e fan fe, at re* nene ub»ibe fig. trafå efter Sfttytaar tog jeg en Sur tit Ørften, en titte 35t) paa 4 å 5 un* brebe SJienneffer, og aftjolbt ber en gorfamling i en Sanbmanbl u. $aa bette teb t)abbe be iffe getiet præbife før, og bet er en etø«føtge, at jeg møbtel meb megen 9Kob> btéfe golf meb Siben»itte annamme anbfjeben. SSeb Ørften»ar bet faa fotbt, at jeg næppe tunbe ubljolbe bet, forben»ar tébetagt, og jeg maatte gaa tit en titte Sanblbto, en norft Witt SSej ber» fra, talbet SSotben, for at tage meb ampffibet fertil. S)a jeg antom ber, fanbt jeg til min fuffelfe, at S)amp» ffibet itfe ftulbe afgaa før om to S)age. ^eg opføgte mig et Sogi, og ben følgenbe ag beføgte jeg golfet og fanbt mange SSenner, ber aabnebe betes ufe for mig; jeg ubfprebte tillige mange frifter blanbt bem, fom be»are meget»et tilfrebfe meb, og be ønftebe, at jeg ftulbe tomme tilbage til ftanb; Volfet fagbe, at jeg tom meb et bem til goraaret. nt)t»angetium tit bem, men jeg f»a» rebe, at bet»ar bet gobe gamte 3>efu Krifti»angelium, fom atter er giøet tit forben, jeg ljaobe at forftjnbe bem. SSeb ubl Kraft og S3iftanb tianbt jeg berel Dpmærffomljeb, bilagte gor«bomme og erljolbt SSenner. 9Kange frifter, inbetjolbenbe oor Sære, bleoe afljænbebe, og jeg tror, abftihige af ^eg tror, at meget obt tunbe nb' rette!»eb at præbife»angetiet fjer i bi»fe gjorbe, ba jeg er»té paa, at Ijer er mange teber, lj»or albrig nogen af øore Sflitéfionærer f)ar bceret. Ttaa erren rjjcel^e ol til at»ære ftanbtiaftige og trofafte, er mit oprigtige Ønffc: 5)ereS forbunbne Sotjn S. Soljnfon. Jøberne i (leuropa. fåortfat fra 6ibe 128.) 8 en 33t) i nbrullanb møbte 93øn» berne meb SSogne og æffe for at bortføre bet rø»ebe cbl; fenere maatte be bringe bet tilbage igjen og ber»ar ba not til at ftotbe ni ftore $aft)ufe, men felofølgelig»ar bet SOtefte mere eller minbre øbelagt. et famlebe %,ab løb op til mange SSJiittioner Kroner. tyaa fine teber»ar 5belæggelfe lt)ften ftørre enb 9toblhften, og man fanbt ba 58er)ag i faabanne 9taaf)eber fom at ffjænbe be jøbiffe Kirfegaarbe, aabne råbene og fafte Sigene ub, famt be» 50tofebøgerne og bruge!»eb ubltje= neften i tynagogeme. traf! efter gorføfgelfeme greb Stegjeringen inb, itfe for at tage gor«jjotblregler imob lignenbe Doerfalb i gremtiben, men for at gjøre ntje 3>nb= ffrænfninger i døberne! IRettigrjeber. 9D?an giorbe nemlig ben rigtige lut«ning, at faafremt ber iffe l)a»be boet Søber i be paagjælbenbe gne,»ilbe ber jetter iffe rjatoe»æret nogen Søbe* forfølgelfe; bet fraftigfte SJMbbel til at fifre fig fjerimob»ar berfor at bribe fubte be s^ergamentrut(er, ber inbetfolbe Roberne bort. Dg nn opfriffebe! be

14 142!onbtnobien Stjerne. gamle, Ijalbt forglemte gorbub mob Søberneg Dbfjolb; fra Sijeb og anbre 93t)er ubjogeå be i ufinbbté, felb (3aa* banne, fom babbe boet ber i 30 2lar meb Sftttnbigljeberneg SSifltgetfe, og fom fjabbe loblige fjøber paa bereé QÉjenbomme. nbbibere obljcebebeå SøberneS?Htt til at Ijøbe Sorb paa Sanbet; be blebe i i tre age meb $It)nbringer og Øbe«læggelfer, mebførte ftore Zah og gjorbe flere ufinbe Sflenneffer tjuåbilbe, og man funbe ogfaa l)er iagttage en ober«lagt $lan og fremmebe Sebere, fom talte 5JSolff meb ftærft rulfiff onefalb. <Baa fnart Øbrigljeben greb alborlig inb, ftanbfebe Uroligljeberae. SØiængbe tbungne til at benbe tilbage Søbefjenberne bare bog iffe tilfrebfe til be SBrjer, fom i gorbejen bare ober«ftjlbte; letten til at beføge foler og ttniberfiteter inbf!rænfebe fom allerebe omtalt, og orbubet mob at fjabe friftne jeneftefolf ubftrafteé enbog en iblang til at gjælbe gabrifanternel Slrbejbere og Sjøbmænbeneå Sontorfolf, faa at bet ligefrem gjorbeg bem umuligt at fortfætte bere forretning. Sort fagt, en fulbftænbig Steaftion inblebebeg imob 9llt, 6,bab ber i lange Siber bar gjort for at løfe Søbefbørg3maalet p aa re t, færbig og fornuftig SSi. SnbenrigSminifter Stønatief bebmanben fierfor, bar o> og ber nebfatteå for«ffjehige Sommtéfioner for at unberføge gorljolbet mellem Søøer og friftne, b. b. f. for at ubfinbe nt)e plagerier. 9It bette bar Sanfen bleb flart beraf, at ben førfte SommiSfion i >be3fa bleb opløft, forbi ben tilraabebe at gibe Roberne lige Stettigfjeber og fulb f^rt= I)eb til SSofættelfe; og anbre teber fatte bitterlige Søbefjenber i pibfen for Sommtéfionerne. a tatb.olberen i $olen, rjt>or 9toIigt)eben iffe bar ble* ben forfttjrret, erflærebe, at bet bar ufornøbent at gjøre nogen Unberføgelfe, forbi Søber og s $olaffer lebebe i gob gorftaaelfe meb Ijinanben, bleb l)an ligefrem tbungen af Stegjeringen til at nebfætte en Sommtéfion. ette Ijabbe ben SSirfning, at ber i ecember 1881 lige beb Sufetib fom en pa > fenbe føøitibeligljolbelfe af benne geft gjorbeå bolbfomme Dberfalb paa be jøbiffe Sbarterer i 28arf atøa; be barebe meb al ben SRøb og lenbigfjeb, be Ijabbe forbolbt, men fortfatte bere 93eftræbelfer for at gjøre Søøerne Sibet albeleå uubljolbeligt. Sil en bié rab er bet ogfaa Itjffebeg. trafé efter gorfølgelferne enbnu i Slaret 1881, ftrømmebe ufinber af gltjgtninge til 33tyen 93robt) i alijien, og tjerfra førtes be meb ttnberftøttelfe af jøbiffe komiteer belå til (Snglanb og granfrig, belå og fortrinébté til 9Jorbamerifa. S' øen følgenbe ib er Ubbanbringen bleben fortfat i ftort Dmfang (i Slarene inbban«brebe i Sforbamerifa 160,000 Søber, Ijboraf ben oberbejenbe el fom fra Øtuélanb), men bog langtfra tilftræffelig til at mebføre en Settelfe i bet rt)f, fom Ijbtler paa be tilbageblibenbe fire 9ftiHioner. gorgjæbes ijabe ellers inb» flt)belfe3rige Sftcenb taget Drbet for SøberneS ag. glere 23iffobtoer Ijabe Næbbet ben religiøfe gorbrageligfjeb og roft Søberne for beres glib og arbe. ligljeb, beres (SubSfrtygt og fmuffe ga«miljelib. elb $rofe3for Satfof, ber bar en ibrig gorfjæmper for bet rene 9tu3ferbæfen og en bitter SJiobftanber faa bel af t)ffere fom af $olaffer, ubtalte fig jfarbt imob Søbeforfølgel. ferne, fom fun bilbe ffitle 9htSlanb af meb be mere betljabenbe og meft ub> biflebe Søber, men berimob labe ben ftore fattige -JttaSfe blibe tilbage og ingenlunbe løfe 9SanffeIigb,eberne; tf)i man funbe felbfølgelig iffe fjerne alle Søberne fra Sftiget og maatte berfor

15 fanbinabtenj tierne. 143 finbe paa bebre ltb»eje. tonberttg Srugt fyabe biåfe fornuftige Drb bog iffe baaret o»erfor be ljaarbnaffebe gorbomme. nbnu i goraaret 1890»ar ber flaner i jære om at ub* ftræffe gorbubet mob at tjatte fafte GSjenbomme til $olen og om at gjen» nemføre for Ijele 9iiget en Reelle ntje Snbffrænfninger, faa ttolbfomme, at en af be fejferlige torførfter»eb at tiøre Sale berom fjarmfulb ubbrøb: (Sre Di ba Slfiater?" 3 fibfte Øjebtif op. gatteå Sanfen, men Ijttor ftærf Uttitjen imob Søbeme er i be nu raabenbe rebfe, fan fe beraf, at SRegjeringen afttifte et Sitbub fra ben rige S3aron irfd) om abffihige 5Jlittioner til at btjgge foler for ben jøbiffe Ungbom. 9Jtan»il fjoerfen tihabe ben at opnaa Optoning gjennem tatenå tjøjere foler etter i egne»eb prittate 5DZibler oprettebe. Serfor er nu Sanfen fremfommen om at lebe en ft)ftematiff llbttanbring libt efter libt af Søber fra SHuétanb til fremmebe Sanbe, fortrinåttté»> amerifa, og et ftort elffab fjerfor er bannet i nglanb af Søberneé tjpperfte 2ttænb meb en kapital af 36 billioner droner, fom 53aron irfd) b,ar ftillet til SRaabigljeb. tmberlig SSetttilje ljar benne $tan betler iffe fnnbet fjos ben ruéfiffe SRegjering, ber ligefrem faneå at tjatte fat fig for at»ike plage Sittet af Støberne og ubfuge bent ligefom SSgtyptenS garao paa SOtofeå' Sib, men berimob iffe ønffer at labe bem unb» flippe af fine tøer, iffe {jetter unber bem at opnaa en mere mennejfettærbig Stl»ærelfe anbet tebå. Siben ffal nu»ife, lj»orttibt bet»il Itoffeg at grunb* lægge jøbiffe 9h)btt,gber færtig for agerbrugere i f)ine fjerne Gsgne, og om man i en nogenlunbe nær gremtib»il funne føre en bettjbelig SØiængbe Søber bort fra 9htålanb; tfy eflerå»il»iftnof 9tøben imellem be rugfiffe Søber bli»e enbnu fjaarbere, enb ben længe tjar»æret. Styffeå berimob flanen, funbe bet maaffe gaa SRuålanb, ligefom bet i fin Sib gif panien, at bet bag efter fom til at fortrtybe Sabet af ben flittige og briftige 93efoIfning, fom bete gorbomme og religiøfe Uforbrageligfjeb Ijattbe breoet bort. S bet SRinbfte er ber, ogfaa i be fibfte 2lar, mibt unber ben ftærfe Dpljibfelfe imob Støberne, haabe fra gorretningåfrebfene i 30ioffott og Dbeåfa fremfommet (Srflæringer om ben fabe, Støbernes gorbrittelfe»ilbe mebføre, altfaa i gob DtierenSftemmelfe meb ben $aaftanb, fom granjos frem«fatte om bere 23ett)bning for alijien. Set er maaffe iffe fjett af 33ejen, inben»i fortabe DhtStanb for at gjøre et fort 93eføg i be anbre Sele af attt» afien," nemlig aligien og Rumænien, at anføre nogle Drb, fom ben ftore polffe Sigter Sflicfiemicj tjar fagt om Søberne i $oten. er fjaøe be, fom obenfor næønt, le»et minbft i ni 9lar«fmnbreber og unber mange Dmffiftelfer, og tjer er bereå titling, taffet»ære be friere runbfætninger, fom tjatte funbet Snbgang Ijoå $ofaffeme, og be menneffelige SSeftræbelfer fjos Rejfer 3llejanber ben SInben, ulige bebre enb i 9tu3tanb. fter atle filbringer ftaa be ogfaa fom en naturlig gtølge af be gunftigere gorfjotb i Uboifling og Gårafter o»er bere Sroeåfætter i be øftligere gne. SKicfierøica ubtalte fig imob ben gremftitling, fom en anben polff Sigter, rafinffi, fjattbe gi»et af Søberne i $oten, og fjttori fjan Ijattbe ffilbret bem, fom om be fun lurebe paa at øbetægge baabe Slbel og 93øn«ber og arbejbebe paa riftenbommené llnbergang. Siftnof," figer fjan, ere enbnu jøbiffe efter nebfunfne i gor* bomme og ab til Dpttjåning; men beraf tør man iffe brage nogen Slutning

16 144 iqitbtnobienå tjente. om døberne fom $elljeb, og man mao iffe foregribe $orftmet SBeflutning, tlji bet er tffe uben runb, at Støberne i mange Slarljunbreber t>abe boet i $oten, og at bereå fjæbne nøje er fammen«fntittet meb bet polffe golfé. Sæberne maa iffe forlabe $oten, tin' gorbinbel* fen meb Roberne er lige faa t>el fom gorbinbetfen meb Sitauen beftemt tit at fthrfe $oten; men be maa inbtem«me i het folfelige Segeme og omfor. me3 tit ^otaffer." fjønt Roberne i aligien i mere enb 30 2lar, b. 0. f. fiben 1860, tjabe Jjaft futb borgerlig Sigeftitting og for faa bibt ere gunftigere ftiqebe enb bere3 Sroeéfætler i $oten, ftaa be bog tfær i t)tn øfttige et af Sanbffabet langt tilbage for bem haatc i aanbetig og i berbåtig Ubbifting, og bet ftone, fom om bet gamte Srtjf Ijar fat btybere 30tærfer, enbog i bereg Gårafter. en dt)a ftbtffe eft, fom tier er ftcerft ub«brebt, forfmaar at birfetig Optoning, ja befjæmper ben tigefrem fom en fjenbff Sftagt, og brtyber fig fun om be færlig jøbiffe tubier, Xatmub og kabbala. Sigetebeé rjolbe^ enbnu ben gamle jøbiffe 2)ragt i meb Safran, ængefrøtter o. f. 0. faa tiet fom bet ejenbommetige jøbetbjfe Wlaal, ben gamte Sebebté og be tibtige iftermaat, ber ere forbnbte i be flefte anbre Sanbe, felb i 9tu lanb. a Søben berfor i SRegeten træber ub i Sibet uben unb» ffaber og trbffes af fine pligter fom gamitjefaber, føre tjan jæbntig inb paa be mtétige 9læring beje, fom tjabe paabraget tjans tamme faa meget 93anrt); 1877 fremfatbteå berbeb en ftreng Sob imob Stager. e galigiffe Søber funne langt fra maate fig meb be polffe i anbel, aanbbærf etter Sanbbrug, ffjønt be eje en 9Henbebel af Sanbeté %ovb] be ftaa enbog tilbage for be rugfiffe. S ben ntjefte %it> er ber bog et bettjbetigt gremjfribt meb enft)n tit 93ømene fotegang, Ijbab ber barsler gobt for gremtiben; 1880 beføgte fun tibt ober to gemtebete af be ffo!eptig» tige 93ørn be offentige golfeffoter, men 1883 alterebe tre gjerbebele, mebens famtibig Saltet aftog ftærft paa bem, ber gif i be færtige, meget maabelige Satmubffoter. fjønt Søberne i a» ligten ubgjøre ben famme SBrøfbel af 33e» fotfningen fom i bet titgrcenfenbe 93ufo» bina, nemlig tibt ober 11 p( t., er 33røfen af jøbiffe tubenter beb Uniberfitetet i 33ufobina (i tåben ( ernotbi ) tre ange faa ftor fom 'oe'b Uniberfitetet i Semberg i bet øfttige aligien. ør. ften efter Æunbffab, ber ettere er faa atminbelig for ben jøbiffe ttngbom, er attfaa beåuben iffe ret baft {jer. fåortfættes.) boluttong'xfjeorien 129 S)e tabte tammer 133 Xanfefprog 135 SReb. 9flober3 SØHåfion n b t) o U. S- $ 9t- $ob>fen 138 Stnfomft af SKtéfionærer 139 SSeffiffetfe 139 orrefponbance 139 Søberne i Øfteuropa 141 atm. Ubgibet og fortagt af G. X «arlqnt(t, anft $aut abe 14, lfte al. Srttft ljo SJ. e. SBorbtnfl (SJ. $eterfen).

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum.

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum. mange Sifabe, paa Orunb af be of Geftererne poabirtebe %Renig$eb& iemmere tarbeige ahenmenneffeige sannefe og ringe fonfeefioneae Ubbifing, faa banpeig, at ben fet ite birehe, men tun inbirefte aber fig

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge.

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. 289 (Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. anbfjeben,.ftunbjlaben, D»ben da Sroen eve fovenebe. 4. arg. ttr- 19. pen l. Juli 1855. )riis: 6/Øpr.tørpl. Sale af 3P*æftøent Stø^atst ^ottnø r)o(bt i Sabernaflet

Læs mere

bets Drbinantfer, SSeffignelfer og $ribile» gier. 2)e ibfte=2)age Redige er bet enefte golf, fom nu ntyber faaban fær*

bets Drbinantfer, SSeffignelfer og $ribile» gier. 2)e ibfte=2)age Redige er bet enefte golf, fom nu ntyber faaban fær* 321 Sftanbtnaotens Sfjerne tørpn for k jsmftø IJåfltø WØ&t> anbfyeben, Jxunbflaben, Dfyben og Sroen erc forenebe. 8. Aarg i\r. E Den 1. August 1859. Priis : 6 Sk. pr. Exp. (gtmngcltcté fbelflgtielfetf,

Læs mere

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige 65 SfumMnaoieng Stjerne. #røan før it jjtftøt laps ptiøj anbfiebcn, Jftmbjfaben, >t)ben cg Sroen ere forenebe. 7. Aarg. Xr. o. Den 1. December 1867. prjis : 6 Sk. pr. Exp #n a(e af ^røfftent 3f. m. vant,

Læs mere

Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve

Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve af arkivar, dr.phil. Erik Nørr Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling modtager om kort tid over hundrede

Læs mere