k Sibflf=llap lelligc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "k Sibflf=llap lelligc."

Transkript

1 Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim, ben 14be S""i (StjMige forfamtebe, SBrøbre, øfire og 23enner! $i tjabe forfamtet o i Stften for ot tjotbe en Subitceumåfeft og rjer finbe benne at firtig beforeret nteb 2Iar3tiben rønt og ffønne buftenbe Stomfter i Iftatnrené garder, fybitfet tilfammen meb be nb affungne bnbige ange og ben bbmbge 23øn, fom er bleben obfenbt, Bringer o tit ot refteftere ober bet forbigangne, bet nærbcerenbe og bet titfommenbe. S ærbeteåtjeb intereéfere bi o for be førfte fire 9tttéfionærer af ^efu Srifii irfe af ibfte=3)age Retlige, fom Bragte Sibfen og atiggørelfenø SBnbffab tit fanbinabien og baabegbnbte $rerfet Ubbrebetfe i btéfe norbijle Sanbe, og for bet gremgang, famt be t)ibtil obnaaebe Sftefuttater. Staret 1850 bar, er og forbtiber atttb et Sb!fatigtjeben Star for bet ftanbinabiffe golf. (Srunben bertit er ben, at beb SHrfenS konference, fom t)otbte i alt Sa!e ittj ben 6te og 7be Dftober 1849, Meb Stbofteten ( raftu notø, af tjbem bi tjer fe et fmuft Sibébittebe (Xa< leren begebe paa et faabant, anbragt obenfor gortjøjningen) tittigemeb ^(Slbfterne $. O. $anfen og ^o^n (. gorågren fatbte tit at gaa fom løitéfionærer tit fanbinabien, meb 23nbfføb om greb og grelfe. ffitsfc 9ttcenb bare ibtanbt 35 ber ubgjorbe bet førfte elffab af 2JH3fionærer, ubfenbte fra tibbebjcergene tit forben? kationer; be for«tobe alt ben 19be Oftober 1849 efter ømme Sifjlebgtølfener meb etffebe gamitier og bbrebare SSenner og begbnbte ben tange og møj«fommetige Øtejfe. 2)en baaføtgenbe SSinter meb ombefétenbe SSejr af ntbe, ne og Sftegn gi! bort, SSaaren fom meb fine friffe og tibgibenbe SSinbe, ommeren inbtraabte meb ol og-ssarme, tjbitfet fif bræerne tit at fnobbeé og frembringe Søb, grugttræeme tit at btomftre, og SBIom«fterne bifte fig paa 9ttarfen, følbenbe Suften meb ben tmbigfte SDuft,

2 226 bærenbe $Bibne bbrb om, at angené %ib bar fommen, urtelbuen Nøft b,ørte i Sanbet, (Sangfuglene meb bere Songe, Nattergalen, afgabe i Sunben bere liflige Xoner font affigelfe offer til en naabefulb gaber for ben nbbte griljeb i ben flønne Natur. gorpnab ftår naturen uti fin Ijogtibå brftft; Qtiab Ijuflig belluft buren bå tjoarje binbené flaft! føbab braft, I)bab rifebomar, font ffifta tufenfalbt! 3llt Iefber, boftar, blommar for big, o manffa, allt!" Unber faabanne gortjolb ba Naturen bar iført fin ffønnefte øj* tibsbragt bar bet, at Slboftel (SraftuS nom, SSlbfterne Sofm IS. gor gren og eorge $. b!e ftege i Sanb paa SBrbggen i øbenf)abn ben 14be Sluni 1850, fybor be mobtogeø af SMSlbfte $. O. anfen, fom bar anlommen en Slib før. 2)t8fe fire SBrøbre, forenebe i bereé ro og Sillib til >erren, at fjan bilbe btogtiggøre bem til bere alb pligter, forblebe fammen i øbenf)abn nogle >age, men ben 19be 3uni bob $or gren fine Sftebbrøbre garbel, og be ffilte ab meb ømme gø«leifer i fjertet for ljberanbre SBelbære. 9Si bille nu i Xanfen følge fjant paa tjans SSanbring mob fit 93arnbom bj;em, beb efle i berrig. er fanbt tjan fin Prober, ^eter 21. gorégren, liggenbe ftog af Xæring, men formebelft Xro, 93øn og albelfe meb Olie bleb fjan obrejft fra fit bgeleje, og ben 19be $uli gif begge Srøbrene til et SSanb i Ncer«r)ebcn af (Staben, fjbor Qolm. gorågren bøbte fin 93rober $eter meb 93egrabelfen SDaab til bnbernes gorlabelfe, Ijbilfet bar ben førfte 'Saah, ber meb bet tjellige $ræftebømme gulbmagt og 9fttonbigf)eb bleb ubført i berrig og ligelebe i fanbinabien. S)emte 2ftanb er enbnu et trofaft SNeblem af irfen og bor i SBrigfjam itb i Utal), t)bor f)an fyar et gobt >jem og faalebe nbber baabe >immelen og 3orben SSel«fignelfer fom belønning for fin Stobigfjeb Nogle SDage ber«efter bleb t)an øfter og to anbre $erfoner inblemmebe i rifti Sirfe gennem aaben fjellige S5ab. Nu begtonbte gorfølgelfernes torme at rafe i Ijbor gor gren obfjolbt fig, fjborfor f»an befluttebe at forlabe efle og rejfe til todfjolm, fjbor fjan troebe, at grifjebené ol fmbe flinne llarere paa golfet. 9tten ba l)an fom neb baa SBrbggen, bar fibet, fom Ijan ffulbe meb, aherebe affejlet, og fjan maatte nu finbe fig i at forblibe ber inbtil bibere. an fif Unberretning om et elffab af Sanbboere, ber bare paa Nejfe til Slmerifa, og fom, meben be bentebe paa fibeté 21f«gang, bare inbfbarterebe paa en Solbbob. Srober gor gren obføgte btéfe og forfbnbte bem (Sbangelieté ^3rincibber og fanbt mange af bem mob= tagelige for IjanS Drb. 2)en 6te Sluguft Ijolbt ^an et Sttøbe i en lille fob ubenfor tåben, l)bortil migranterne og mange anbre inbfanbt fig. ( fter HJJøbet bøbte ^an 17 af migranterne og befrceftebe bem fom

3 227 SReblemmer af %e\u Srifti irfe af ibfte«s)ageé gehige oeb >aanb3«paalæggelfe for ben >elligaanb aoe og orbinerebe to til 2-Slbfter og nogle til Særere. >an gao bent Snfiruftioner om, f)oorlebe be ffulbe fortiofbe fig paa Rejfen og efter ot be lanbebe i Stmerifa. $)en næfte Siften fjolbt fjan atter et 9ttøbe i en Snnb ubenfor toben, boor mange forfamlebe fig, baabe fra tåben og fra Omegnen. (Snbog tabene $ræft og politiet inbfanbt fig, og alle Itjttebe meb Dpmærffomf)eb, inbtil Wløbet oar forbi, ba politiet arrefterebe Srober gorégren og førte Ijam inb i tåben, f)oor ber bleb et Dpløb af golfet, og politiet præfenterebe $( tbfte gor gren fom profeten og øberen for Sftenneffe«ffaren, ber foingebe bere >atte og raabte >urra for profeten og 2)ø» beren. mn bleo ført ^en paa 9taab )ufet, men ba Slutoriteteme fanbt, at f)an oar en amerifanff Sorger, oooebe be iffe at fafte tjam i gængfel, men befluttebe at fenbe f)am til tocfljolm. SSeb fin Slnfomft bertil møbte en politibetjent tjam paa 93rtiggen og forbøb Ijam at prcebife offentligt, men gao t)am 00 til at famtale meb golf i (Snrnm. %lu dille oi forlabe borggren i oerrig >ooebftab og paa anfen SSinger fare tilbage til benne ffønne tab, øbenfjaon, og be«tragte S3røbrene3 2trbejbe fjer, tf)i be Ijaobe Oirfet meb glib og Soer. 9ftange oprigtige SJlenneffer ImObe aherebe erfjolbt Æunbffab geliet, og ben 12te Sluguft fjaobe Slpoftel ( raftu notø bet fjerlige $ri0ilegium at \>øbt femten jcele meb SegraOelfenS %aab til tjnbemeå gorlabelfe i Ørefunbeté flare SSanbe. ). U. (. 9ftønfter oar ben førfte 9)tanb og Slnna SSecfftrøm ben førfte oinbe, fom, Oeb ^rceftebømmeté gulbmagt og 9tttmbigfjeb fra bet øje, blebe inblemmebe i Qefu riftt irfe i anmarf. en 15be eptember organiferebe Slpoftel raftu notø en ren af irfen i føbenfjaon, beftaaenbe af 50 3fteblemmer, ben førfte i fanbinaoien. S gorbigaaenbe fan bet bemærfe, at ba nogle oprigtige i tocfljolm oare rebe til at labe fig høbt af 2(51bfte gor gren, bleo fjan anfjolbt af tabene ØOrigfjeb og fat omborb paa et fib, t)t)i kaptajn fif Drbre til iffe at labe fjam ftige i Sanb, førenb fjan fom til SImerifa. 2}cen gor» gren bleo fnart en gob S8en af kaptajnen, og Oeb fibeté 2lnfomft til ^elfingør fif fjan SoO til at gaa i Sanb, fjoorpaa fjan gif til øbenljaon og traf fammen meb 93røbrene ber, efter tre SJlaaneberå grabcerelfe. betragte bi nu ben ftatiftiffe Rapport oeb 2Iaret Ubgang i 1850, finbe Oi, at 152 tjaobe annammet Oangeliet og oare bleone bøbte, af l)oilfe 17 aherebe tjaobe emigreret. SSeb at følge iben uftanbfelige trøm finbe Oi, at i Slaret 1851 førteé oangelieté glabe $8ubffab ooer fageraf3 brufenbe SBøIger, og ben Ilte September fremtræber rober &. g. ^eterfen i tåben SRiifør i t)bbelen af Sftorge, fjoor fjan meb rimobigfjeb og Sraft forftjnber Oangeliet. 3)en 26be ^ooember f)aobe ^an ben ftore læbe at fe grugt af fine SSeftræbelfer, ibet f)an bøbte

4 ; 228 $eter Slbamfen og 3<rt)n Dtfen tit bnberneå gorlabelfe, tjbitfe bare be furfie fugter of anbt)eben gorftonbetfe i ben ef af erren SSingaarb. om 9tetfærbigt)eben ag ffriber fremab paa fin 23ane, btiber 9lboftet notø infbireret til bebbtibenbe ot birfe for (Sbangetieté Ub= brebetfe, enbog beb jcetb af bet ffrebne Drb, t)borfor tjan befluttebe at ubgibe et ib ffrift, ber bteb?atbet,, fanbinabien (Stjerne", ljboraf bet førfte dummer ubfom ben førfte Dftober 1851, og font fiben ben Xib er ubfommet regetmcegfigt. ^ gorbinbelfe tjermeb fan næbne!iftoi:b= ftjarnan", et Xib ffrift af famme SBeflaffenfyeb fom,, fanbinabien tjente", men trbft paa bet fbenffe brog, fjbté førfte 9 r. ubfom ben 3bie januar SDtéfe Stjerner tbfe og funfte tobbertigen paa ben ffanbinabiffe litterære orifont tiuigemeb be -føunbrebtufinber af funbffab -- rtge SBøger og frifter, ber faa bere b fra famme obrinbelige t)» fitbe, og fom aarligen ubfbrebe og gøre meget til at fremme SSærfet i btéfe norbiffe Sanbe. S 3uli SIRaaneb 1852 organiferebe SÆtbfte. % Senfen fritfør ren, ben førfte i -ftorge, meb 18 9ttebtemmer, fjbitfet bar 23egbnbelfen tit bet ftore og bibt ubftrafte Strbejbe, ber fiben er bteben ubført i 2Jlibnat foien naturffønne Sanb. (Snbbibere unberrette bi om, at WStbfte St. SS. SSinberg ben 24be SIbrit 1853 organiferebe berrigg førfte ren meb 36 9fteb= temmer, fatbt fonabæcf ren i forub i faane. gra ben %\b og tit ben nubcerenbe ere rene af Sirfen blebne organiferebe paa mange for«fletlige teber i btéfe Sanbe. S)er er tre konferencer i etfjbert af be ffan«binabiffe stiger; i Sanmari: Søbenfjabn, 2larfm og Slatborg konferencer; i berrig: tocftjotm, øteborg og faane konferencer og i S^orge: Sriftiania, Sergen og ronbf)jem konferencer. S)er er tre og tbbe rene af Sirfen i berrig meb 2320 SJcebtemmer; i 2)anmarf er ber fbtten rene meb Jcebtemmer og i S^orge fbtten rene meb 982 SDtebtemmer. S berrig er ber for nærbærenbe 63 Stttéfionærer, i 2)an= marf 55 og i -iftorge 35. Dg bi funne meb anbljeb fige, at: Sltter fraftigt fattes forben SQleb bet orb Dg meb $rceftebømmet Drben 33bgge Sirfen nu i Sftorb <$aa ub fafte Stibbegrunb Drbet beb profeters 3ttunb." Saber og nu fafte bort 33Iif titbage paa ben 14be Suni 1850 og føtge Pibens uftanbfetige, men jæbne ang inbtit benne tunb, fcetrag«tenbe bem, f)bté fjerter fjabe banfet barmt for grifjeb og 9tet, og Ijbté inbertigfte Ønffe og 83egær Jjar bceret at tjene erren og efterfomme fmn fjettige 93ub og Sobe. Stéfe Ijabe annammet bet ebige bangelium og ere btebne befegtebe meb bet fjeltige ^rceftebømme, og i forening

5 229 meb 3i n å ber ere fomne langbei fra meb SBubffab om ub nabenbarebe Sod, aoe be banbret omfring i bette rmbige, bølgeformige og meb fine mange fmuffe S8øgeffobe ^>rt)bebe SDanmarf, fra ufum til fagen i S^orb; og ober bete mange Øer titlige fjabe be for«ft)nbt tit bet gobe og barmrjjertebe banffe golf Subffabet om greb og grelfe. Sufinber tjabe annammet bangeliet i bette Sanb og fulgt i gretferenå gobfbor uagtet ben ftore Sttobftanb, fom fanbt teb ben førfte $ib af (Sbangetieté ^nbførelfe. 3 bet bejlige -JJlorge meb fine majeftætiffe 5llber finbe t)i erren ubfenbte tjenere, paa bere møjfommelige SSanbring fra t)riftian fanb i tyb tit ammer feft i 9 orb, beftige øjbeme og banbre neb gennem be brjbe Qate, føgenbe efter be fortabte gaar af!y rael m. e tjatte funbet bem i )t)tterne faabel fom i be ftatetige ^alabfer, og Sufinber tjabe gibet 5lgt paa ben mitbe abbarenbe frøft om greb og grelfe og forenet fig meb errené Xjenere i at fremme anbfjeb og fret. S bet ffønne, romantiffe berrig finbe bi, at ^ raet Sfåtbfter Ijabe banbret fra Trelleborg i t)b til ellibara i -iftorb, fjoor SRibfommerfolen iffe gaar neb. Doer t)ele bet oibt ubftrafte Sanb tjabe be trinbté maalt Scengben paa be mange brufenbe (StOe og rtétenbe 93æffe og banbret omfring be mange meb gtyrre«, ran«og Søbffobe omfranbfebe øer, fjbilfe ere talrige i bette Snub. S)e fjabe banbret fra m til >u, fra tab til tab, ja fra lot til )t)tte, og paa btéfe bere3 møjfommelige $an= bringer fjabe be beføgt og baaret SSibneåbrjrb til be fongelige i bereå ftatelige ^alabfer, prælaterne i bere ffønne SBoliger og be ringe og uanfete i bereé >t)tter, og baaret 23ibne brjrb til bem om ub aaben«barebe anbljeber. nbog gintanb og 9tu tanb ere blebne beføgte af 2fti fionæreme ib efter anben, og be l)abe funbet nogle ber, fom t)aoe lettet til SBubffabet og annammet bet, og fom nu frtjbe fig i ftore SSærf, ber ffriber ooer So^en. Doeralt i btéfe Sanbe gorfrmbere, SSlbfterne af 3fefu rifti Sirfe, obforbret alle, haabe rige og fattige, uben >enfrm til tanb eller tilling i Sitiet, til at om= ocnbe fig fra SBebrageri og oig af ett)t»ert lag3 og fomme frem i ro og St)bigt)eb til ^efu rifti SBub og befalinger og forene fig omfring (Sbangelicté banner, fjbor greb og grelfe baabc for 'Hib og oigfjeb alene fan opnaal. SRefuItatet af btéfe æble Seftræbetfer er, at 45,207 tjabe annammet bangeliet beb at gaa "igennem ben nrje gøbfefé 83ab og tillige af erren tjenere ere blebne befræftebe SRebtemmer af ^efu rifti irfe age Retlige; men meb SBebrøbelfe i bore fjerter maa bi fige, at et ftort Slntat f)abe brubt bereé Retlige $agt og banbret bort paa $(fbeje; bog tjabe mange af bem ombenbt fig og i al Sobfærbigtjeb for«ntjet bereå $agt, og beb at øbe SKetfærbigljeb fjabe be baaret grugt til ebinbeligt Sib. Slubre af bem ere bragne neb og gorbærbelig» l>eben Eftalftrøm. 2,734 fæle f;abe banbret tøbet $ej, men f)abe i

6 230 Xrofaftfyeb neblagt $anbring ftaden i ben ftiltfe adn, fjdor bc nu fanle bereé trætte S3en efter Sideté 2ftøje og trib inbtil ben 2)ag, ba 93a» funen ffat tt)be, og be bøbe i Srifto ffulle odftaa, og tilfammen meb bem, font ere dærbige til at fordanble i en aft og i et Øjebtif, ffulle be faa bet SJSridilegium at leoe og regere meb riftu daa forben i et ufinb 2tar og fiben i al ( bigr)eb. Sltter finbe bi, at 22,966 f)aoe fagt gardel til gæbre, Sttøbre, lægt og Sarnbomådenner fomt btt Sanb, font gab bent Sid, og f)dor be førft ffuebe agen 8d og bereå SSugge engang ftob, og be f)ade begidet ftg daa ben lange SSanbring ntob bet fjærite S3eft og omftber Rådnet i 8ton ffønne SDate. >er brjgge be >u og bo, dlante grugtljader og fdife feld frugterne beraf; og meb læbe i mit fjerte fan jeg fige, at 90 d( t. nu bo i bere egne tdffelige jem. SCftange af bem ere fjæbrebe meb f)øje (Smbeber baabe i (Staten og irfen, og f)dorfoml)elft di finbe bem, ere be anfete for bere fftebeligt)eb og 9libfært)eb. Ssblanbt be told Sldoftte ere di redræfenterebe af 21ntt)on. Sunb, fom er befenbt af Sufinber, haabt i og ubenfor irfen, for fin ftore glib i at fremme SRetfærbigljebenå ag paa forben. SSi finbe mange af fan«binaderne i Utal), fom ubmærfe fig deb unft og SSibenffab, og i 2U= minbeligf)eb gøre be alt for at fremme amfunbeté Sebfte, haabt paa firfelige, fociale, øfonomiffe og dolitiffe Omraaber, Ijdorfor be ere fjæbrebe af alle Nationaliteter. Set ødrige Sfotal 5,473, inbbefattenbe ørn, er i fanbinadien i $)ag og ubgør S^fu rifti irfe af ibfte=2)age hellige i benne >el af erren SSingaarb. S be fibfte ljatdtrebfinb tdde 2lar fjar religiøs tolerance tittaget iblanbt golfet mer og mer. grifyebené ol ffinner nu flarere paa ben ffanbinadiffe trimmel enb nogenfinbe før. golfeté fjerte banfer ftærft for griijeb og fret. ub erning gør fremgang; be oprigtige føge efter og annamme immelen 2d, be edige anbfjeber, fom ere gengidne til Sorten i benne fibfte og ftørfte ibeme gdlbeå m f)otb«ning. $ tilfommenbe Xiber fom i be forbigangne dille gobe, ceble, oprigtige og trofafte SOtønb blide falbebe til at følge beres dcerbige Gsféemdef, fom J)ade dæret daa Sttiåfion i btéfe Sanbe, og fom nu ere i fanbinadien, fjdilfe Ijade oderlabt i errenå aanb bereå elffebe ^uftruer og 93ørn, gorælbre og behagelige jem og ere for rifti fdlb gaaet ub i en mørf og folb Serben. >er bære be SSibneåbdrb om (Soangelieté engidelfe deb profeten Sofed"^ mitb, i benne Xib og lægt, og om irfen3 Organifation ben 6te Stdril 1830, dangelieté Ubbrebelfe i be forffehige Sanbe fom en 93erebelfe for ub øn anben og herlige ilfommeife3 S)ag, ba Ijan ffal fomme meb fine tyettige ugle og øde ædn oder bem, fom iffe fenbe ub og iffe ere Sefu rifti (Sdangetium Idbige, famt belønne fine mange )ettige, fom fmde abldbt og ledet i Oderen ftemmelfe og fom ljaoe ftribt og fejret oder alle Xiben Unbertrdffelfer og Sibelfer.

7 231 S3aagn op, før Sømmen falber! Wvl er belejlig Sib; Sen gobe brbe falber, om ub fra JBabcfé (Strib! (Se aahnet Søren leber Sit SammetS SBrub f)an fig bereber Sif frelftc lægtere Sal." SSore jerters Ønffer ere nu, at nb, bor Ijimmelffe gaber, bebbarenbe bil belfigne btéfe SanbeS 3n baanere, fra ané 3#ajeftæt ong Sliriftian ben 9be paa fin Srone neb til ben minbfte af fjans Unberfaatter, meb greb og SSelftanb; ligelebeé an 9Jtajeftcet ong DScar ben 2ben, fom fører (Sceptret ober bet fbenffe og norffe golf, og alle IjanS Unber«faatter, t)bab enten be lebe i (Slot eller btte. Sttaatte et gabmilbt gor< fbn fjolbe fin beffbttenbe >aanb ober be flanbinabiffe 23røbreriger i en lang gremtib. 9ttaatte beres golf flutte fig mere og mere til Ijberanbre for at funne møbe t)bil!en fom Ijelft i gremtiben liggenbe (Sfæbne, af t)bab Sftatur ben enb ffulbe blibe. gremfor alt: SQ^aatte SØlenneffene til«tage mere og mere i ren ærligf)eb, uffrømtet Xro og fanb ubsbbrfelfe, inbtil Sufinber funne fige, bi tjabe een erre, een Sro, een Saab, een ub og alles gaber". 9ttaatte grebeng (Sol bebbarenbe ftraale neb paa be ffanbinabiffe golf, faa at bi alle funne ntobe perfontig (SinbSro og alminbeligt SSelbære fjer i Sibet, Ijbilfet ub f>ar ffænfet oå. -iftaar ta Siben engang fommer, at ben milbe, abbarenbe 9tøft er bleben f)ørt længe nof, og fom allerebe er bemcerfet, at ^Belønningen for bor Sftøje i 2ibet amp ffal ubbetes i Sftetfcerbigtjeb, ffulle bi finbe, at iblanbt ben ftore fare, fom ffal fomme ub af ftor 93ebrøoelfe og fyioe toættet bereå flæber og gjort bem fjbibe i Sammeté S31ob, bil ber bære et ftort 5lntal af ffanbinabiffe Sttænb og binber, bilfe ffulle blibe inbbubne til erren bile i SbffaligljebenS ffønne 93oliger. Sa ftitteå al bor Sængfel, Sa enbes al bor Srængfel, Sa tage (Sløret bort, Sa er ub SRige bort. Sa ffal i greb bi bo falig 9to." Sftaatte bi alle tilfammen opnaa bette 2ftaal, er min 93øn i S^fn ikabn. Slmen.

8 232 Den l(le 3Uiøtt,ft (Sennemfc toølæren. a et iffe ringe 2lntal i ben fenere Xib ffat fortabt ben bre bt)* terianffe irfe, fyar ber bæret megen Xale om -iftøbbenbigfjeben for en«nemftyn af benne roåbefenbeffe Scerefætninger, og fremragenbe kræfter fjabe enbog ftuttet fig til benne 93ebcegelfe. 2)er forbre en ntoere og. tortere roålære en, ber bebre ba fer til ben XibSalber, fjbori bi lebe, og fom fan forene fig meb ben ntjere ib Xænfemaabe paa fælle runb meb anbre. Sit en Bebre ro lære er ønffelig, er ganffe naturligt. S)et er banffeligt at forftaa, l)borlebe nogen meb funb gornuft i benne obltyfte Xibåalber fan antage ben bre bt)terianffe Xro uben meb en bi fjemmelig gorbeljolbenfjeb. Sfteft befbnberligt er bet, at XroSlæren iffe for længe fiben er bleben mobificeret i bette Sanb (Stmerifa). Dr. )illté gab i fin ntolig fremførte Seffblbning mob albintémen en uforbefyolben beretning om, ijbab riftne" obforbreé til at tro. >an fagbe blanbt anbet følgenbe: Gnt anben enfibig og ffræffelig Slnffuelfe er antagen og lære af gonatlmn ( btøarb og ( albini men Xfjeologer. 2)e brugte <Satomon Orb (Drbfb. 1, 26.): 2)a bil jeg og le i eber Ulbffe, jeg bil fpotte, naar bet tommer, fom 5 frtjgte for", og af btéfe bannebe be fig en gorm af traf. Slbam og (Sba rebrcefenterebe 9ftenneffeflægten ; for bere (Stonb bleb Ijele 9ftenneffef)eben bømt til ebig (Straf. riftu3 fom meb Sftebningébaaben for at frelfe nogle faa af be fortabte (Stafler; fom ( btøarb figer: tørftebelen af bem, fom Ijibtil ere Ijenfobebe, er gaaet til elbebe; fjele ben fjebenffe SSerben er f)aablø forbømt. ^mob bem, fom iffe fra 93egt)nbelfen ere ubbalgte, SSrebe; Dbnen er >eb, flammerne rafe og gløbe, og 2)jæbtene bente bere 5lnfomft, lige«fom inbefbærrebe Søber rafe for bereå SBtotte." ysaa et (Steb ffriber btøarbå:,, ub fjolber be uombenbte ober >elbebe Slbfø, ligefom man fjolber en (Sforbion eller anbet farligt gnfefr ober 3tf eu, og fra %ib til anben feje be mørfe 8anbe enerationer, fom ere uben Stempler, uben 35i6el og uben Religionslærere, inb i føelbebe, ligefom en >u «fjolberffe løfter Saaget af bet brcenbenbe komfur og fejer gluerne neb i Siben" ; og enbnu i ag inbbefatter en af bore meft anfete Religion^ befenbelfer benne frbgtelige Scerefcetning og figer, at btéfe Sttænb og ngle ere forubbeftemte til ebig S)øb, og at be ere færbeles og ufor«anberlig beftemte bertil og bere Slntal ligelebes faftfat og beftemt, faa at bet f)berfen fan formeres eller forminbffeé". Og en^ber ung 3Jlanb, fom bltber et SWeblem af ben bresbtoterianffe irfe, maa førft alborligen

9 233 erflære, at fyan tror og bil lære cmbre btéfe frygtelige 2lnffuelfer. 3)og Ijar etlibert gorføg paa at gennemfe og ubtage benne (Srflæring af Xxoå* læren l)ibtil bæret forgæbeå og er bleben genbrebet af et flertal, ber ønffer at beljolbe btéfe Særefætninger." (Sn ro befenbelfe, ber om fyam, font er uenbelig barmhjertig og er ærligl)eben ilbe, lærer, at Ijan betjanbter fine 93ørn, fom et fbagt Sftenneffe beljanbler et farligt $nfeft, beløber btéfeligen at gennemfe. t frifteligt amfunb, ber i Sllbor erflærer fig at tro paa en faa affftoelig Igbe, ber v)ax fit Ubfbring l)o nogle fyjærnefbage Xeologer, bnrbe bære meget forfigtig meb at falbe anbre, t)t)t Slnffuelfer ere anberlebe, (Subåbefbottere" og kættere". (St ennemfrjn af bereé ro befenbelfe bilbe naturtigbté bære bet famme fom en ^nbrømmetfe af, at ben er obfattet af Sftenneffer og berfor i!fe nøbbenbigbté fanbfærbig; men enbogfaa en faaban Xilftaaelfe bilbe bære minbre ffabelig for ben bre bt)terianffe irfe enb at beljotbe iblanbt fine ro artifler en Særefætning, ber nrjlig bragte et frifteligt 23lab af en anben SBefenbelfe til at btre: an nu nogen, fom ilfe er et Sem af aarefiften, birfelig tro noget faabant? %xox birfelig ^Sræfibenten og SBefttyrelfen for 9ftc. or«micfé teologiffe (Seminarium bette? ffabte Sttenneffer og meb gorfæt beftemte, før fjan ffabte bem, at be ffulbe blibe forbømte gennem al (Sbigljeb, og berbaa meb en gorftillelfe (fom man fun funbe tænfe fig fra atan) bilbe fenbe fin egen <Søn til SSerben for at forløfe ben, faa at formebelft t)am alle SKenneffer funne obnaa grelfe? >bem meb funb fornuft fan antage noget faabant fig felb mobfigenbe 9ionfen? /; So, gør enbelig en goranbring paa troslæren! Dg maa en gor» anbring i fjertet gaa >aanb i >aanb meb ben forønffebe deform, tt)t iserben t)ar btéfelig Srang til ben toft, ber gør alle ing nbe". (Deseret News.) åonftvmt-mtin. >ette Slaré ^øftfonferencer offjolbes fom følger: øteborg Sørbag og ønbag 1. og 2. September. riftiania ergen ronbt)jem tocffjolm latborg Dftober. 21arf)u attalmø ' øbenf)abn 27. ønbag ffole«9ftøbe atøolbeé Sftanbag Siften efter f)ber konference; en fort Oberfigt ober Strbejbet ønffes fremlagt.

10 234.Stor fkanmnttui(k 3ttbUcmmsfe t, olbt i alt Sofe (Xitb ben 14be, 15be, 16bc og 17bc Sum (ftortfat fra ibe 215.) gøtgenbe SBrøbre bare ogfaa boa gorfyøjningen : Stboftet 2tntt)on >. unb, $ræfibent 2tngu 9J?. annon, ^ræfibent (.. gjetbfteb, [terne 2Inbrett> Senfon og S- 3R«jøba^I. Sfter Sang af harmonien" aabnebe $ræfibent (. S), gjelbfteb meb 33øn. oret fang almen: D, min gaber, bu, fom fenber". øfter 9ftinnie notø bøb be forfamtebe SSelfommen i bet banffe brog, fom tjun talte rigtig gobt. >un tjabbe lært at tale SDanff beb at fjøre fin gaber famtale nteb fine 2anb mcenb; tf)i t)enbe XKober bar tbff af gøbfet. un bragte gorfamtingen en hjertelig >ilfen fra $rce«fibent notø. >an beflagebe, at t)an iffe, paa runb af fin togbom, funbe famte meb bem. un tattebe ub, forbi b,un bar 2ftebtem af Sefu rifii ^irfe af ibfte=$age3 Retlige, famt obmuntrebe be forfamlebe til at forblibe trofafte i (Sbangetiet. SInna SBecfftrøm notø, uftru tit afbøbe Slboftel Gsraftuå notø, bteb fatbet til at tale til gørfamtingen. >un fagbe, at tjun tjabbe tjaft megen rfaring i benne irfe. herren tjabbe aabenbaret tjenbe mange Xing. un bar en af be førfte 15, fom blebe bøbte af raftuå i ø= benfjabn, og er ben ene af to, fom enbnu tebe. un emigrerebe tit $ion 6 Sftaaneber berefter og tjabbe atbrig ønffet fig tilbage. S3ar SSib«neåbtorb om, at Slboftet notø bar en ($ub 9ttanb, og bet gtæbebe tjenbe inbertigt at obtebe bet jubilæum g f e f)anå SJitnbe tjæbret paa en faa ftorartet 9flaabe. øfter Stnna SSibtføe fagbe, at profetien om, at ^binbenå Xib bitbe fomme, bar gaaet bogftabetig i Dbftjlbetfe. erren etfter fine $)øtre lige faa meget fom fine ønner. 9Jlanben er intet uben ft'binben og bittben intet uben 9ftanben i erren. øftre, taber oå btibe 9tti fto< nærer beb at obbrage bore Søm tit Retlige. SSi tjabe attc lægtninge etter SSenner i be gamte Sanbe; glem iffe at ffribe tit bent og at fenbe bem SBIabe og SBøger. S)e gamte profeter frtobebe fig i bereå fjerter, uaar be talte om be 2)age, fom bi nu lebe i. >un bar SBibneåbbrb om, at Sofebt) mitt), SBrigrjam $oung, ^olm Satotor, 2Bit* forb SSoobruff og Sorenjo notø bare ub profeter, famt gtæbebe fig i (Sbangetiet. (Sn titte $ige fom ob paa gorfjøjningen og oberrafte Stboftel Stntfjon. Sunb en meget fmuf SBlomfterfurb fom et Segn paa gotfet Slgtetfe og certigt)eb for b,am. øfter Signet Otfen Sfjomaå fang en tomne meget fmuft.

11 ; 235 (Søfter Slmtie (Stedenå fra gairdietø odtæfte et af fjenbe feto for» fattet S)igt i agen Slntebning. et Ijanblebe om be flanbinadiffe $dinber3 Ddofretfer, ba be rejfte tit 3 **, om og fremtibige $ertigf)eb. gorfatterinben er en Sroberbatter til (. (S. 21. tjriftenfen tjenbeé gaber er nu paa kontoret i øbent)adn. (Søfter Slugufia Sarfen Dblab dar gtab og Idtfelig i dangeliet og fagbe, at >erren t)ører Oore Sønner og gioer og, f)dab tjan anfer nøb= denbigt for o3. un bleo føbt famme Star, fom be hellige tom tit Utalj, nemlig Ddmuntrebe (Søftrene til at lære bereå 93ørn at danbre paa >erren3 SSeje og tit at blide noble Sftænb og binber i ub Slige. 2( tbfte Gsnoct) Qørgenfen fra Sttanti fang følgenbe af tjani feto ffredne (Sang paa en meget føtelfeåfufb SJlaabe: Sftel.: Friendless and sad I am dreaming. Sangt fra mit jem maa jeg danbre, Sangt fra ben $let, jeg tjar fær; og SSefiomft bdbeé anbre, ^ngen fan blide faa nær. Slangen en 53olig er baffer, fangen en ftorartet men )dab enb tænfeå og figeå om btéfe,!yngen faa fføn fom mit >jem. ), mit fære )jem! ære Skrnbomåljjem! Soffenbe SanfemeS Sue, 58t)ber 5>u: flom t»ib igen!" Sjernt fra mit gøbelanb 53jerge, gjernt fra beté >ale faa fføn, )jem af be ette, fom dcerge anbtjeben, bragt af ubé Søn. Sttange, tjbté Sftaab nu jeg fabner, fangen en lægtning og 83en, Sttaaffe ub i fin SBtébom dil falbe, gørenb di møbe igen. ift i bet fjerne jeg fer bem, gaber og SKober er ber; øffenbe cirfler omfring bem, %aie om een, be f)ar fær.

12 236 uftru og belfign' bem! per er ben ømmefte træng, ), fjbor ofte, f)bor ofte jeg tænfer tyaa biéfe og big, fære jem! øfter Sornetia $arfer fra ummit GEountb fagbe, at f)un iffe fjabbe talt anff mere enb fiben fjun bar en lille $ige. un»ar en af be maapiger, fotn fom ober letterne meb ^jaanbfarrefom* pagnierne. mn fjabbe gennemgaaet mange rængfler, men bar tafnem«melig til erren, forbi fjan fjabbe bebaret tjenbe i bangeliet. mn bar Sftober til tretten SBørn, af fjbitfe tre ønner nn ere paa 9JU fion; fjun fjabbe glcebet fig meget unber benne geft. øfter %utia S3rijen fagbe paa benff, at fjun altib fjabbe følt fig ftolt af, at fjun bar en fanbinab. 2)erfom bore amerifanffe SSenner oilbe gaa til be ffanbinabiffe Sanbe, bilbe be ftnbe et golf, fom be trilbe refpeftere og f)ø jagte. &a 93r. ^ørgenfen fang 9#it Sarnbomåfijem", gif mine anfer tilbage til mit gøbefanb, og jeg taffebe ($ub i mit fjerte, forbi f)an gat) mig gorælbre, fom oplærte mig i bangelieté principper. >un opforbrebe be unge til at elffe og refpeftere bere gor* æfbre; tin" fjuff paa", fagbe fjun, at be altib hebe for eber, at alt maa gaa eber bel. >bi be enbnu ere i be gamle Sanbe, faa bring bem til $ion; ^ t> et er bere «^jerter Slttraa at fomme fjer. 5 unge, fom fjabe forlabt gaber og Sftober og alt, fom bar eber fært, for ( ban= gelieté ftjlb, førg iffe berober; tlji eber Søn bil blibe ftor i himmelen. >ette er ub$ SSærf, og maa fjanå SSelfignelfe fjbile ober o." øfter 91. 3$. SSinberg fagbe, at fjun bar fun 19 Star gammel, ba b,un annammebe (Sbangeliet, og fjabbe altib frobet fig ober at bære 9Jleblem af irfen. Slpoftel SIntfjon. Sunb fagbe, at bet glæbebe fjant at bære tilftebe i ag og fe ben ftore Sitflutning, fom bor geft Ijabbe tjaft, og rofte øftrene for, fjbab be fjabbe gjort for at gøre geften til en ftorartet ufce. ammenlignebe ( uropa ftjblige Sanbe meb fanbinabien og fagbe, at bi følte o ftolte ober bore ffanbinabiffe gorfæbre, tlji be ooergif be anbre i Sftoral, æftfrirjeb, Sapperfjeb og æft«frifjeben Sobe bare albrig obertraabte, om faa (Sæften bar SSærten bærfte gjenbe.!korben binber bare meget berømte og efterføgte for bere fønfjeb og u figf)eb. S3enffabet bar meget ftærft. et bar al* minbeligt, at naar to Sftænb fntjttebe SSenffab meb fjinanben, faa aah< nebe be en Slare og blanbebe bere 531ob fammen paa forben, og bette SSenffabébaanb bleb albrig opløft. SSor ^JSagt meb ub burbe bære lige faa uopløfelig. SBore ffanbinabiffe Retlige ere altib billige til at ofre alt for bangeliet, og i ærbeleéfjeb er bette Xilfælbet meb øftrene. 2Kaa erren oelfigne bem og o alle, er min S3øn i ^tfu S^abn. 21men.

13 237 $ræfibent 2tngu3 9JI. annon fagbe, at tjan fjuffebe bet bet førfte {Sinigrantfelffa6, font fom til Utah, fra fanbinabien i 1852, og ba t)an i 1857 bar irfen migrationéagent i $f)i(abelbt)ia, bteb fjan befenbt meb mange ffanbinabifte ^ettigc. SDe ^ettige fra fanbinabien bare <5}ub golf, og t)an Imabebe, at fjan tjabbe noget af bere 83tob i fine klarer. J^eg btjber eber belfommen til alt Safe tab af 8i n, og maa frøsten betfigne eber." øfter Stftinnie $enfen norø taffebe atte bem, fom Jjabbe talt eller paa anben 9J?aabe bibraget tit at gøre 9Købet intereåfant. agbe, at ^Srcefibent notø bar maaffe mere befenbt meb fanbinaberne enb nogen af irten tibtigere ^rcefibenter, tt)i fjan f^attbt Boet ibtanbt bem i mange Star i SBrigfjam itt), fjbitfen 93t> er obertegen ffanbinabiff. nn opmuntrebe be unge tit i!fe at forglemme bere gæbreå brog og 6ab ^erren belfigne be forfamlebe. Slnbrem Senfon bræfenterebe øfter Slugufta ortu tebeng, fom fom tit Utab, meb bet førfte (Smigrantfetffab, beftaaenbe af granter fra fanbinabien, og øfter efter ty. O. >anfen, fom bar meb notø, ba fjan fom tit 3)anmarf. oret fang almen: O, min gaber, SDu, fom troner". S3øn af setbfte S- 2R. jøbatjt. Sørbag (Sftermibbag bar ber en Ubftugt tit Sagoon", fom beføgteé af omtrent 3,500 $er< ntybetig Sftajftang bar bleben obrejft, og omfring benne banfebe man af jerten Sbft. &aa morebe man fig meb SSæbbetøb i æffe, Sabroning ofb. Dm Stftenen opførtes en fantomme, betittet pjerrots gatatiteter". Se bittenbe bare fruerne Dagmar Sunb og tjriftine 2lnberfon, grf. )ora anfen, herrerne ^3eter ^otjanfen, $eter jær, greberif ^o^anfen, Sntin So^onfen og art gotmfen, og be ubførte bereé lotter paa en fcerbeteå titfrebéftiltenbe 9#aabe. SDe 1500 Sttennefler, fom faa ben, fagbe, at bet bar længe fiben, be Ijabbe moret fig faa gobt. pantomimen bar bteben inbøbet nnber Sebetfe af r. $eter gofjanfen og bar uben bibt ben bebfte, fom er bteben obført i Utat). en tog en %ime > Xib, men morfom bar ben. fter pantomimen afbrcenbteå et ftorartet gbrbcerferi. gorbattningsfomiteenå Samer bare ibrigt beffæftigebe meb at ubbete mørrebrøb tit be beføgenbe i S)agen Søb. r. 2ftagnu Dtfené ubmærfebe Drfefter fbittebe i anfebabittonen, beb 9Jlajftangen og beb pantomimen.

14 238 ønbag ben 17be $uni $* 10 Sornt. affjolbtes et 9JJøbe i Sféfemblto afl, fom tmr meget talrigt beføgt. s $aa gorf)øjningen oare: $ræfibent eorge O. annon, SIpoftet 2lntf)on <f>. Sunb, ^ræfibent. S), gjelbfteb, $atriarferne (. S. SI. fjriftenfen og >. S^l. Siljenquift, $ræfibent etimour S8. $oung, tabébræfibent $nub $eterfon, 5 lbfterne Slnbretø Senfon, 3-2H- jøbatyl, (Snocf) 3ø*9enfen fra Sftanti, S- S- ^Ø^Qenfen fra alina, ^oel øgtunb fra alt Safe itto og 93iffob f)r. S- Satfen fra Sogan. oret fra Ogben unber Hagbart 2tnberfen brjgtige Sebelfe fang almen 117 i ben banffe almebog: ^>aa filfer en runboolb for eber, fom tror", ofo. ammen* fangen bar ubmærlet. S3øn af 2 lbfte Sotm Slnberfon fra Dgben. Dgben«foret fang almen: 3ion, naar paa big jeg tænfer". 2 tbfte ané ). SKaglebt) fra Monroe t>ar glab ooer at famleå meb be >ehige til benne f^eft; l)an Ijaobe oentet paa bette i 10 Slår; tf)i for 10 Slår fiben bleb bet bent looet i tofjraim, at berfom be oare trofafte i at gaa til bereé ffanbinaoiffe gorfamlinger, Oilbe be obteoe at fejre fanbinaoerne 50*9lar ^jubilæum i Sabemaflet i alt Safe itti. S)ette er nn gaaet i øpftilbelfe. Qeg tjar møbt SSenner, fom jeg iffe f)ar fet i 40 2Iar. Waav di fejre næfte jubilæum, er i e 9/ tthigemeb mange af eber, uben %bm paa ben anben ibe af løret. Saleren leb megen gorfølgelfe paa fin 9fti fion til Sftorge. 231eb arrefteret ti (Sange i to Star. ab en ang fængflet i tre 9ttaaneber for dangetieté fttlb tihigemeb arl 35oriu og tjriftian Sertetfen. S5e hellige Dåre ben ang iffe anfete for at bære tiftne. nbffønt fjan bar 3)anff, fjaobe Ijan bog ftor gorfærtigtjeb for bet norfie golf. 2 lbfte Soel >øglunb fagbe paa foenff, at oi burbe bære tarnent* melige forbi t)an agter o oærbige til at bære SDiebtemmer af fjanå irle. SSi bilbe albrig fjabe opleoet en faa fyertig geft fom benne, berfom erren iffe fjaobe talet til profeten Sofept) mitrj. Stenne geft paaminber o meget om konferencerne i be gamle Sanbe, fun meb ben gorflel, at benne geft er, faa at fige, dronen paa SSærlet. Sab o lede faalebeg, at Oi altib funne oære i SBefibbelfe af ben Slanb, fom er fjer iblanbt o i 2)ag. S lbfte.. $eberfen fra Ggben fagbe paa norff, at f)an oar glab oder, at jubilæet dar faa dellrjlfet i alle ^enfeenber. Drfon $ratt fagbe i 1879, ba fjan talte om 9fttéfionen i fanbinabien, at l>an fjuffebe gobt, l)0ab an fagbe til ( raftu nom, ta fibftnæonte flnlbe gaa paa S Rt = fion, nemlig: Gbaa til lanbinaoien; t^i ber oil bu finbe Sufinber af 3 rael SSlob, fom Oille lomme og l)jæfpe til at ofcbtogge ub 9lige." Senne profeti er gaaet i bogftaoelig Obfblbelfe. So^n g. g. 3)oriu8 fra bljraim fagbe paa SJanff, at ber t>ar en ang en migrant, fom fom til Slmerifa paa ben 4be ^vili, og rjan fpurgte, l)oorfor man gjorbe faa megen tab af, at fjan fom,

15 239 og faalebe maa jeg biftnof fbørge, tf)i min gøbfelébag inbtræffer i btéfe 2)age. an oblæfte nogle meget intereåfante SBegibenljeber fra fin 9tttéfion i -ftorge; btéfe bille blibe bublicerebe i ncefte dummer. Sfålbfte Hagbart Slnberfen fra Dgben fang:»i know, that my Redeemer lives«, affombagneret paa $iano af $rof. quire ( oob. tabåbræfibent nub $eterfon fra (Sbfjraim fagbe, at fjan Ijabbe birfet meget iblanbt bet ffanbinabiffe golf. an bar ben førfte, fom brcebifebe bangeliet i Sriftiania i -iftorge. an fagbe, at bet ffanbi* nabiffe golf Ijabbe mere af (Sbljraimå 93Iob i fine 2larer enb noget anbet golf. >an bar ben førfte fanbinab, fom biet) orbineret til en >albfjerb, famt bar paa Sfttéfion i SBtéconfin, ba profeten Sofebf) mitf) Biet) mtorbet i 21aret g anbete tab, for f)bilfen f)an er ^Srcefibent, bor omtrent 15,000 gnbibiber, og af btéfe ere mtnbft 10,000 fanbinaber. mn bar glab ober, at bi fjabbe faa gob en ffianb iblanbt o fom SIboftel Sunb, og bar et ftærft SSibneébbrb om, at Sofebh, mitf) bar en ub profet. $atriarf D. 31. Siljenquifi fagbe, at t)an manglebe Orb til at ub» trtoffe ben læbe, fom f)an følte i fit jerte beføgte Slboftel granflin S). SRidjarbå mit >jem i ^øbenfjabn, og t)an ubtalte ba føl«genbe profeti:,, u ffal blibe fjer to eller tre 51ar tit og fjjcelbe S3r. 9San ( ott ; faa ffal bu og bin gamilie rejfe til Bion- er ffal bu blibe befenbt meb ^ræfibent SBrigtjam Doung, eber (. imbatl og be tolb 2lboftle. u ffal blibe i $ion i to 91ar, faa ffal bu gaa tilbage til be ffanbinabiffe Sanbe for at birfe fom SJitéfioncer." SJcttc bleb nøjagtigt obftjlbt. 9ftaa bi lebe faalebe, at bi funne m'øbes og lebe r)og bem, fom nbbe gaberenå ^erligfjeb, er min Søn." Slboftel SIntfjon. Sunb fagbe, at line anfen Sambert bar ben førfte $ige, fom bleb bøbt i øbenf>abn. Ceremonien ubførtcs af SHSlbfte eorge $. >b,fe ben 6te (September (SIbfte Slnbrerø $»eufon oblæfte Våbnene paa følgenbe iffe tilftebe«bærenbe ^erfoner, fom blebe bøbte i 1850: (Srifa gorlgren $)abté, ben førfte binbe bøbt i lanbinabien ( berrig), bor nu i Slbon, adje o. Soljn - Søtfter, en af be førfte 15, fom blebe bøbte i øbenf)abn, bor i alt Cafe itto, men bar forfjinbret fra at oberbcere geften paa runb af bgbom. Siune Sarfen, >uftru til Solur Sarfen i bring itto, bleb bøbt i Sluguft Katt)ilbe efter an g. $eterfen, bor i (Sbljraim, bleb bøht ben 27be Dftober araf). Senfen, ( nfe efter g. $. Senfen, bor i SBrigfjam ( % bleb bøbt ben 27be Oftober 1850 i Slalborg. 93ar» bara S- $ Sarfen, fmftru til Siffob (. $. Sarfen i Sogan, bleb bøbt % StyfeS i Oftober øfter ørenfen, (Snfe efter g. (. ørenfen og bor i bfjraim. SIpoftel Slntljon >. Sunb taffebe angforet fra Ogben for beté fmuffe

16 : 240 ang. foret fra Dgben fang (Salmen: an fommer fnart"; S3øn af røbfte Slnbretø Senfon. ønbag ftermibbag ftøbet i bet fmutt beforerebe Xabernafel oberbærebe af omtrent 5000 Xittjørere. SIboftel 2lnt^on. Sunb brcefiberebe. Xabernafelforet nnber Sebetfe af $rof. Jporace nfign, fang:»all hail the glorious day«. S8øn af SISlbfte $. 9J. jøbat)!. Sabernafetforet fang:»prayer is the soul's sincere desire«. $ræfibent (. 2). gjetbfteb talte paa anf! til gorfamlingen om (Sbangelietg ^nbføretfe i be ffanbinabiffe Sanbe og om be franbinabiffe ellige Xrofafttjeb og SSirlfom^eb i irfen. 9flif ^ba ^eterfen, batter af tabsbræfibent nub ^Seterfen, fang 5lbe Sflaria". Stboftet SBrtgtjam $oung fagbe, at ber bar mange Nationaliteter rebrcefenterebe i 3i n - ere brog, Sebemaabe og 3»beer bare engang meget forfrelltge, men ha be tjørte bangetiet, og erren 21anb font ober bent, og efter at be tjabbe fluttet ^J5agt meb (55ub og bare blebne inbfamtebe tit 3!*, blebe be til eet. grugteme af Slboftet ( raftu notø S3irffomf)eb i fanbinabien bare ftorartebe, tf)i Sufinber af Retlige bare blebne inbfamtebe til 3ion og tjabbe alle, meb Unbtagelfe af nogle faa, bæret trofafte i bangetiet. $rofe for Slntljont) (. Sunb fang en meget fmuf ang. an er fiegabet meb en ubmærfet (Stemme, fom bifer tåbelige bor af mefterlig Unberbténing. >bert Drb og fjber Xone funbe tbbelig t)øre, lige meget rjbor man fab i ben ftore Sugning. Stboftel 91ntf)on >. Sunb talte berbaa til gorfamlingen, og ljan ubmcer!ebe Xale bil blibe publiceret fenere i 93ituben". (Søfter 2tgne Olfen %fyoma > fang en tmbig ang paa en meget følelfe fulb SWaabe. $ræftbent eorge C (Samton fagbe, at man begtmber at forftaa og mange ubmærfebe (Sgenflaber; tjan rofte bem for Dbrigtigljeb og rofafti)eb. 9Jlif Stmerica, en Søbtnbe fra GHjicago, talte meget til 9to for binbeme i Utal). abernafetforet fang:»from afar gracious Lord«. SBøn af ^atriarf ^soi)n mittj. (gortfættcg.) fanbinaoiens tjente" ubfomraer ben lfte og 15be i t)»er SJiooncb. 9Ibonite» mentéprtå: 1 Ærortc pr. Æoartal etter Stv. 3, om ttaret portofrtt. XaU af æibfte Slnbreaå ^eterfon 225 IKeb. 58em. troslæren n I h» 1 i. Æirknljtttm, onference=3køber 233 tor jfanbinatitff Subtlæumåfeft. 234 Ubgioet og forlagt af Slnbrcaet 93eterfcm, anft $aulé abe 14, lfte al Stttlt ^08 3f. S3orbutg (S. $eterfen).

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum.

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum. mange Sifabe, paa Orunb af be of Geftererne poabirtebe %Renig$eb& iemmere tarbeige ahenmenneffeige sannefe og ringe fonfeefioneae Ubbifing, faa banpeig, at ben fet ite birehe, men tun inbirefte aber fig

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve

Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve af arkivar, dr.phil. Erik Nørr Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling modtager om kort tid over hundrede

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge.

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. 289 (Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. anbfjeben,.ftunbjlaben, D»ben da Sroen eve fovenebe. 4. arg. ttr- 19. pen l. Juli 1855. )riis: 6/Øpr.tørpl. Sale af 3P*æftøent Stø^atst ^ottnø r)o(bt i Sabernaflet

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene,

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene, 273 Slumbinaoiens Stjerne. (Drpn pt k JIMftø *$*% Sriliftk anbfyeben, tfunbffafcen, Xtyben og roen tre forenebe. 10. Aarg. Kr. 18. Den 15. Juni 1861, Priis : 6 Sk. pr. Iip. 9*JanfaQet (^fttftetne. (gra

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere