sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme."

Transkript

1 sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo ånou) oeb fanbinaoernes llbfhigt til oltair ben 16. Sluguft Sftine føre 23røbre og øftre! 3eg er bleben inbbubt tit at tale til eber beb benne Sejligfjeb, og bet er mig en fanb læbe i 2)ag at tage Drbet, efterfom jeg alttb Ijar bæret en ibrig SBeunbrer nabeme. 9laar jeg fer, Ijbor talrige be ffanbinabiffe golf ere blebne i btéfe bjærge, minber bet mig om irfen bibunberlige SSæfét, fiben bi førft bofatte o tyer. S)et ftaar enbnu Hart for min rtnbring, at SIboftel (Sraftuå <Snoro og 2X tbfterne anfen og borggren blebe falbebe og be= fftffebe til at aabne ben ffanbinabiffe Sfttéfion; famtibig bleb jeg fenbt til ^tutten for at forlbnbe bangetiet ber. a bi fra 9lauboo blebe brebne ub i Ørfenen, bar (Soangeliet lun bleben bræbilet i Slmerila og (Storbritanien. tjabbe enbnu iffe beføgt 9lorge, oe= rige, anmarf etter anbre af be eurobæiffe kationer meb bet frelfenbe 93ubf!ab. SSJien ncebbe bare be Retlige fomne til Sfto i btéfe ' ale, før erren Sjenere atter fjenbenbte bere Dbmcerlfomfjeb paa bet ftore 3fltéfton arbejbe, ber baafjbilebe ^irfen. SSi bare i gattigbommené 9ftibte og fæmbebe for at gøre Sanbet beboeligt; men bi lunbe iffe forfømme ben $ligt at brcebife bangeliet i Ublanbet; tfji ^erren fyabbe gibet ben befaling, at bet ffulbe forfbnbeé i ben ganffe SSerben. ette, at >euige til Xrob for alle enborbigfjeber og gorføtgetfer i al rofaftf)eb beftrcebte fig for at

2 290 ubføre benne )erren3 befaling, er et tatenbe 23ebté paa bette S8ærfé gubbommelige Dbrinbelfe. SSeb konferencen i Dftober 1849,!un to Slår efter 9ft)bbggerne3 Stnfomft tit benne Sal, bleb et Slntol SSlbfter ralbet tit at aalne nt)e Sfttéfioner i forffeltige Sete af $erben. gire af Stboftlene ffulbe lebe bette goretagenbe. SCpoftet (SraftuS notø ffulbe rejfe tit fanbinabien, Slboftet Sofm Xablor tit grantrig, jeg felt) tit ^tatien og loftet granf= tin S. 9ftid)arb tit (Snglanb, t)bor en SKtéfion acterebe bar oprettet. Waax man tager be ugunftige gorfjolb i betragtning og erinbrer, at bore gamilier omtrent bare blottebe for alt, bil entjber inbrømme, at bi ftobe i S3egreb meb at ubføre et [tort goretagenbe. Sften falbet bar!ommet fra >erren, og bi bare alle rebe til at ablbbe, lige meget tjbor ftort enb Offeret bilbe at Ijabe mobtaget bor S8effi!felfe forlob bi 23t)en fjer ben 19. Dttober S8i bare trebibe i gølge og førte 12 SSogne og 42 jg>efte og 9ttulbt)r meb o. Set er bærb at bemærfe, at bette bar bet førfte elftab af 3fti fionærer, fom bleb ubfenbt fra Utal), ent paa Staret, fom bet bar, førte en SKejfe ober letterne abffillige garer meb fig, og bet falbt ba ogfaa i bor Sob at møbes meb flere faabanne; men bi naaebe bog 90?i fouri=gtoben i uffabt Xilftanb. >er frittes bi for t)ber ifær at begibe o til bore 21rbejb marter. SSeb min Slnfomft til Siberbool traf jeg aherebe notø og granflin S). 5Ri= ctjarbé ber. %eq beføgte flere af ir!en rene i Gntgtanb, ftøor jeg nogle faa Slår i gorbejen tjabbe birlet, og famme Sag, fom Prober raftus notø lanbebe i ^øbenfjabn bet bar ben 14. $uni 1850 befanbt jeg mig i outfjambton abn i gærb meb at gøre gorberebelfer til min Sifrejfe til Italien ben næfte og fjalbtrebé 2lar ere nu fjenrunbne, fiben bette flete, og ftøilfet ftorartet Slrbejbe er ber i!!c blebet ubført i fanbinabien! (Sa. 1,300 3tti * fioncerer t)abe bæret beffæftigebe i Sftorge, berige og Sanmart, og bere Slrbejbe tjar t)aft til gølge, at fjenbeb 46,000 9ttenneffer fra be norbiffe Sanbe ere blebne inblemmebe i Ørten. %a, jætetjøften t)ar i anbfjeb bæret ftor i btéfe fionbc, fiben SBrober notø og fjan 9#ebarbejbere faaebe bet førfte rø berobre. eraf fremgaar bet, at er bleben talrig forplantet i btéfe Sanbe, tin' ba bangetiet bleb forfbnbt, fembt bet et golf, ber bar rebe tit at ablbbe bet. $eg fer omfring mig i Sag nogle af be Sufinber, fom blebe ombenbte fieben. Set bereber mig læbe at bibe, at fanbinaberne ere faa tat» rigt rebræfenrerebe i irfe af ibfte«sage hellige, og >eri ligger jo tåbelige 23ebifer for, at 5 ere 9 ooe Sftenneffer. 3 fenbte i SSibneébbrb ben fanbe brbe 3tøft, og ba ^ lærte at for«ftaa, at SBubffabet bar fanbt, fom btéfe Wænb bragte, ba manglebe bet iffe paa Wlob til at annamme Særen, enbffønt ben iffe bar tmbet og

3 291 maaffe bragte gorføtgetfer meb fig. Dg tjeri lagbe S eber tammers fanbe araftertræf for Sagen og obtraabte fom bærbige Repræsentanter for en æbet lægt. SHrfen fan i!!e tjatte for mange af faabanne SJceblemmer, og berfor frbber jeg mig beb at fige, at errens ær! ftebfe ffrtber fremab i fanbinabien, og bette bil uben bibt Mitte Refuttatet i enbnu en Slarrætle; tt)i jeg er oberbebift om, at ber finbes mange oprigtige 9Rm< neffer i bisfe norbiffe Sanbe. Si fenbe bebbtibenbe gftisfionærer ber= otter for at ttræbile (Sbangetiet, og tjnert 21ar tillægges ber irfen ntye 2Kebtemmer. Ser figes, at ben ffanbinabiffe 9JU fion nu for Siben tæller omtrent 5,000 Retlige; men flertallet af bem, ber Ijar annammet ttangeliet i benne Set af erren ingaarb, er ubttanbret tjertit i DberenSftemmetfe meb erren befaling. Se førfte ffanbinabiffe Ub< ttanbrere anlom til Utal) i 1852, fjttté jeg gufler ret, og fiben ere be ftebfe ftrømmebe tjertit. Wlcm gør Regning $aa, at iatt ere 30,000 Retlige emigrerebe til Utal), og be bebbtibe at fomme. S flere Star bar jeg bofibbenbe i or. (giber ountt), og t)er fjabbe jeg fortrinlig Sejtigfjeb tit at blitte nøje befenbt meb fanbinaberne, fom ber ere meget talrige, og jeg lærte at ffatte beres ærbi fom borgere i Sanbet og fom 9tteblemmer af mrlen. SKine $agttagetfer lebe mig til at fige, at bet ffanbinabiffe (Slement fjar rjbet en ttægtig iftanb til irfen<s gremgang i SionS Dbbljggelfe. Dtter tjele Sanbet betragtet be fom bjærtte, briftige og fttarfommelige, og btéfe fremtræbenbe genffaber, forenebe meb»ligfjeb, Dttrigtigtjeb og engibenfjeb for anbfjeben, fjabe gjort bem ftærle og gibet bem Snbflttbelfe i bor TOte. Set antaget, at ber nn finbe 50,000 fanbinaber i Utal). Set lille Slgern er bofset og blebet til en fjbté rene fbrebe fig ober bet ganffe Sanb. Se finbe i entjber 23b, og Sanbgbt), og frugterne af bereå irffomfjeb og Suefigtjeb funne iagttages oberalt. $aa flere (Sgtte i btéfe bjergregioner gif be fom pionerer i bibfen og banebe ej for anbre, og be fjabe jo ogfaa maattet bøje mange trababfer og gennemgaaet mange af be brøbenbe Dmftænbigfjeber, ber altib gaa aanb i aanb meb goretagenber af benne Slrt; ja, be tjabe næften bift fig uunbbærlige i Dbbbggetfen af bette Sanb. Sit Xrob for be mange Utæmber, be fjabe fæmttet unber, forbi be maatte tale et fremmeb brog, og ben Ubilje, ber $aa fine teber fjar møbt bem, f)abe be alligebel obnaaet at blibe en Sttagt i amfunbet, og bette maa tilffribe bere Særnflib og beunbringébær* bige Ubfjotbentjeb. S *% ere Rorbenå golf rebræfenterebe ttaa alle SnbuftrienS Omraaber faa bet fom ttaa ^olitilen og Religionens ebe= ter. S utm bellæbe be lebenbe og bræfiberenbe mbeber. rober SInttjon >. Sunb er en af be tolb Stboftte og ØrfenS iftorieffriber; rober Reeb moot, en anben SIboftel, fjabbe en norff 3ftober. rober

4 292 (. 3). gjetbfteb er en af be førfte ftob $ræfibenter ober be albfjerb. e foruben er ber bræfibenter, flere Naabgibere til ^ræfibenter ober tabe, mange 3Kebtemmer af øjraabet, ca. 250 Siffobper og!8iffobber Naabgibere alle af ffanbinabiff erfomft. 5 bolitiffe rebfe beftæbe be 2lnfbar * og Xiflib boftcr. e t)abe frembragt flere ubmærlebe fribenter og igtere. om Sæger og ^urifter tjabe be ogfaa bunbet fig et Nabn, tyaa 9ttufifen Dmraabe ubmcerfe be ftg, og ber ftnbeé iffe bebre 2tgerbt)rfere. aalebeå er bet inblbfenbe, at be ere bcerbifulbe SJleblem«mer af amfunbet i genffab af borgere faa bel font Xroåbefenbere. Sillab mig, mine fære Srøbre og øftre, at Ibfønffe eber, forbi $ tilføre en faa fremragenbe golfeftamme. 9ften tjbab ber er af enbnu ftørre SBetbbning, lab mig tbfønffe eber, forbi 3 tilføre $efu rifti irfe Retlige. enne irfe beftaar af Sttænb og binber af mange Nationaliteter. Sigefom (Sbangeliet bleb bræbifet for eber i Norge, berige og Sanmari, er bet ogfaa btebet forfbnbt paa anbre ele af forben, og golf fyabe famlet fig tjer fra ober en neé forffel* lige Sanbe. 3ften fom ibfte<2)age Retlige er SBenæbnetfen Nationalitet ufenbt; bi Nige. om $aulu i fin %ib fagbe: %$i baabe ere bi alle beb een Slanb bøbte til at bære eet Segeme, tjbab tjeller bi ere Søber, eller ræfer, Strætle, eller grie." en famnte Slanb er bleben o alle ffænfet uben >enfbn til, t)billen Nation bi ere lomne fra, og ben tjar fnbttet o fammen til et golf. nbffønt bi ere ubgaaebe fra mange Sanbe og tale mange forffellige brog, ere bi formebelft benne 21anb SSirfning fmeltebe fammen tit eet, og bi bo fammen i greb og harmoni. (St t)øjft bibunberligt SSærf er blebet ubført i benne Netning, og bet er ene og alene blebet gennem* ført beb ub 33iftanb. 2)emte enb gerning burbe oberbebife SSerben om, at erren er meb o ; tin' en gorening af faa mange Nationaliteter funbe iffe tabe fig ubføre paa nogen anben VJlaabe. Nu til tutning bil jeg formane eber til at forbtibe trofafte mob bangeliet, fom S meb læbe annammebe i eber gøbelanb. 9Nange af eber t)abe maaffe fortabt >jem og gobe SSenner for at fomine til 3ion; forføg nu at tebe faalebe, at bet Offer, 3 P^ ben SNaabe Ijabe bragt, iffe ffat bære forgæbe. øg efter bebfte (Sbne at t)olbe ub S3ub og Sobe og berbeb bebirfe, at bette maa blibe et 3ton Sanb i Drbeté fulbe 53eti)bning; unberbil eberå 33ørn og lær bent tieb féentbet og Negel, at be uben Nøten maa følge i eber gobfbor og blibe lige faa ftanbtjaftige i Sroen fom >. 9#aa bi fe trofafte gæbre og!>nøbre Slanb f)bile paa Sørnene, og belfigne eber alle i eberå >jem og alt, t)bab ber Ijører eber til. ^a, maa b,an belfigne eber i enbnu ftørre rab, enb f)an tilforn tjar gjort, er min Søn i lyefu rifti Nabn. 5lmen.

5 293 konferencen i åtudtijolm. S)c ibfte<2)age ^eutge aftjolbt konference XirSbag ben 27., Dn < bag ben 28. og SorSbag ben 29. Sluguft i Sofatet i orn gatan 80. goruben be i Konferencen birfenbe 3JUéfionærer bare føtgenbe SÆlbfter fra 8ton nærbærenbe: Slboftet g. 2K. Sbman, ^ræfibent ober ben euro«bcetffe *røfton ; 3tti3fion3.$ræfibent 51. S. fantfrø og Konference^ræfibent S- S- annon. Konferencen aabnebe ir bag Siften Kl. 8 web (Sang, og 93øn af SI. Robert at foret tjabbe funget en bob $ræfibent annon be gorfamtebe SSelfommen og omtalte, t)borlebe be ^euige hjemme i 8ion fantles tit Konference to ange om Slaret for at mobtage $aab og Særbomme af erren bembnbigebe tienere. SÆtbfte Slnbrem Stnberfon bar et fraftigt 23ibne brjrb om >erren obtjeb tinob 9ftennef!ene \)eb atter at aabenbare fin SSitje til fine je< nere, fom nu fortbnbe ben tit alle, ber ere billige tit at Ibtte til ben. SSlbfte uftaf 2B. gorsberg ubtrbfte fin Xatnemtigtjeb for ben Sejtigf)eb, tjan t)abbe tit i forening meb fine SBrøbre at fortbnbe gretfenå $tan for en uagtbaagibenbe SSerben, og f)an titføjebe fit SSibnegbbrb om ubbommeligfjeben af bet SBubffab, fom ^tbfterne frembære. SÆtbfte Stibert benfen bifte af friften, f)boriebe alle funne ert)olbe et SSib= nesbbrb om ub SSær! paa famme SOiaabe, fom be forrige )age hellige mobtoge bet, nemlig beb at abtybe ub S3ub og Sobe. almen 166 bteb funget til Slfbeféling. SIStbfte SItbin tjriftenfen fra oteborgå Konference talte om, rjbilfet ftort Offer erren Xjenere tjabe bragt beb at fortabe bereå jem og beres Kære for at frembære berei $ibne brjrb; fjan næbnebe be gøtger, fom gorfaftetfen af bette Sibneébbrb bit foraarfage. en ftore trib, ber nu finber teb i ben retigiøfe SSerben, bebifer, at erren ag nærmer fig. e, fom forføge at tjene herren, ere faa i Stntal og ub* fatte for beres *mebmenneffer $at). SSlbfte uftab 293. Seubt for«fifrebe be gorfamtebe, at StSlbfterne i!fe bare ér efter bere eget SSalg, men be ere talbebe af ub gennem l)an infbirerebe tjenere. )er fjerffer ftor SSilbfarelfe iblanbt bem, fom føge gretfe, men beb bbmbg S3øn til ub er bet muligt at finbe ben fnæbre ti, ber fører til Sibet. 2Ken* nejlet er ffabt i ub Sitlebe fom Kronen paa an3 fjertige SSærf, og beb Srofafttjeb Ian bet obnaa Sibeté Krone. Xateren formanebe alle tit at unberføge Særen, fom bi fortbnbe. S(Slbfte (Sricf Dtfon oblæfte $auti Orb tit ataterne om, rjbortebeé ben, fom forbrifter fig til at fortbnbe bangetiet anberlebeé, enb $aulu forlibte bet, flat bære unber gorbanbelfen. >an tjenbifte til $etri Drb paa ^infefeften og formanebe til Dmbenbelfe.

6 294 rølbfte Støefe 2(ntf,on fagbe, at bet bar enftgt, at (Sban. geliet ffutbe forft)nbe baa en betftingenbe og bog intetfigenbe 9#aabe meb ffønne Drb og uforfiaaetige grafer; men bet ffutbe fremfættes baa en let fattelig Sttaabe. ubbommelig gulbmagt finbe3 ibtanbt o3, og bi inbbbbe golf alle $egne til ebig grelfe, ber i!le fan føbe3 for utb 1. 9,45 anfom Stboftet Sbman og ^ræfibent fancrjb; ben fibftnæbnte frembar en >itfen fra be konferencer, fom be ijabbe beføgt. SIboftet Sbman talte en fort ib, meb 2J tbfte Xeubt fom Solf. SDette bar fjan førfte 83eføg, og f)an følte fig tafnemtig ober ben Sej;* tigfjeb, b,an fjabbe til at møbe meb fine øffenbe og fenner i <Soerige ^obebftab. >an betfignebe alle og formanebe bem til at føge erren. Wøbet fluttebes og 93øn. DnSbag ffl. 9 affjotbteå $ræftebøm møbe, f)bor Srøtbfterne afgabe SRabborter ober itftanben i be forffellige rene famt ober bere ubførte SIrbejbe; af btéfe fremgif bet, at 10,760 frifter og 310 Søger bare omfatte, 8,216 gremmebeé mfe beføgte, 1,502 ebangetiffe Samtaler og 517 SKøber affjotbte; 28 bøbte og 13 S5ørn betfignebe. SJSræfibenterne Sbman og fancfjrj gabe mange gobe og tib fbarenbe 9taab til 2( tbfteme, fom alle ubtalte, at bere enfigt i gremtiben bar at birfe om mutigt meb forøget 3>ber f r $ærfet gremme. t 4 om ftermibbagen fortfatte konferencen, ber aabnebe meb (Sang og 23øn. $ræfibent annon fagbe, at tjan gtæbebe fig beb at møbe SIboftel Sbman og Sefu rifti bangelium gør iffe et 9ttenneffe unaturligt; men beté $rincibber funne eftertebeé i bet bagtige Sib. 9Si maa fom et ete, og be Slabenbaringer, ber ere gibne ^b profeten $ofef mitfj, gaa aanb i aanb meb bem, bi finbe i 33ibeten. ^ tbfte Martin S. See bar et fraftigt SSibne bt)rb om ubbommefigrjeben af bet SScerf, fom ^Stbfterne forfbnbe. $ræfibent (Sfandjb fagbe, at f)bté benne Sære iffe fjeb, bitbe tjberfen fjan eller nogen af btéfe S.( tbfter bære fjer; men bi ere nu ijer og titbtjbe alle ben fanbe Sære. >an forftarebe runben til, at konferencen bteb affjolbt faa tiblig irfené atminbetige og lofale autoriteter foreftoge btvpaa til Dbfjot* belfe i be >eflige %xo og SBønner og antoges enftemmigt. forflarebe, tjbab ber mene! meb at obfjolbe btéfe Srøbre i bere Slrbejbe. Æoret fang alme 247. Slboftel Sbman, meb eubt fom olf, fagbe, at be ibfte- 2)age Retlige burbe bife i bere SSanbet, at be i SSirfeligtjeben ere ubtagne af SSerben, og at bet er entjberg $Iigt at abtxite fin Skæfte, e famme Særbomme, fom lærte i rifti og 2lboftlene >age, bille frelfe o i ^5)ag, og bi maa bære lebebe af ubé 2lanb for at funne

7 295 fomme tilbage tit ijam. nfjber, fom tænfer fig at banbre paa ben fnæbre ti, maa bære febet af benne tab. e ibfte=$age ettige maa ubftaa gorføtgetfer tyer i S3abbton, gorbirringens Sanb, men grøfterne obf)øre iffe, naar be fomme tit 3ion. friften figer, 9tige 5ftæt fm famle alle tag gifte, pillet bi fe er Silfætbet, og bet er et S3ibne bbrb til os.»itttt berfor iffe forffræffebe, naar 3 fe btéfe Xing. an formanebe be ettige til at bbe 3 lbfteroe al ben SBiftanb, be funbe. an bebifte, fjolbt Rimtene luffebe til i lang ib efter ønnens og 9lboftlene ubførte 9fli fion, men Ijan b,ar nu atter talet til forben beb profeten Sofcf mitf) og tjar oprettet fin irfe for iffe mere at borttage ben. oret fang atme 9far. 98, og Svøbet jluttebes meb Mfigetfe af 3o. S. Dlfon. konferencen fortfattes &L 8 og aabntbe paa fæbbanlig 9ttaabe. 5Iboftet Sbman talte, meb ^ræfibent annon fom Xotf. an tyaabebe, at alle bare fomne for at lære, t)bab bor Xro er, og bi gibe eber Slet til at bømme, om Særen er eller om bi tale af o felb. Se Særbomme, fom grelferen lærte og fremfatte, bebifte af 93i= belen. SriftuS gif til 3ofjanne ben Søber og bleb bøbt meb Segrabel. fen 'Saab, og beb benne Sejlig^eb aabnebeå imten, og gaberen erfenbte, at føanblingen betjagebe Ijam. bortebeé funne bi anerfenbeé uben paa famme SSilfaar? SRefteren lobebe fine Sifcibte ben ettig< Stanb, ba ljan forlob bem, og før fin himmelfart gab dtt bem SRagt til at løfe og binbe, faa btt ffulbe bære løft og bunbet for beftanbig. Dg bi finbe, at ^etri ^ræbifen paa pnfefeften ftemmebe oberen meb Srifti Sære. futte bi unberfafte o nogen anben tag Qaab enb ben, ber nebfalbte gaberené (grfenbelfe? S friften finbe bi be SSilfaar, fjborbeb grelfe fan ertyotbes, famt f)bortebe $etru funbe erfenbe riftu fom ubé <5øn i DberenSftemmelfe meb grelferen Drb, at ben, fom gør gaberens SSilje, ffal bibe, om Særen er af nb eller ej. 9tten fom KriftuS fagbe til $etru, at øb og 93tob fjabbe iffe aabenbaret bet for flam, lige faa umuligt er bet i Sag at faa bette SSibneébbrb af 3flen= nejfer, men beb en nøje Dbftjlbetfe af be famme Særbomme, fom $etru lærte,' funne bi erfjolbe tunbffab, om Særen er fra nb etter ej. %aleren forflarebe, t)bortebe 9ttbnbigf)eben, fom SIbofttene befibbe, fjar bæret borttaget fra forben, famt bebibnebe for atte, at be, fom fibft Ijolbt benne ^bnbigfjeb, tjabe beføgt forben og gibet ben til Sofef mitf). Xaleren fjabbe bæret befenbt meb fiirfens tebenbe SKænb fra Sofef mitf) neb til Sorengo nott); be bare 3ttænb, og SSærfet gaar ftabig fremab. an nebbab bexpaa erren SSelfignelfe ober gorfam«lingen og Sanbet golf tittigemeb bet onge )U. alme 9fo. 178 bleb funget til 2Ifbef ting. ^ræfibent fancfjtj talte om, fjborlebeé be ringe ere falbebe til at

8 296 rebræfentere >erren3 SScerf, lige font Xilfætbet bar i forrige $)age. 35e minbre bemibtebe ftjne at bære meft mobtagelige for anbljeben. an talte om Obftanbetfen og fagbe, at Retlige rjaabe at møbe bere Sære paa ben anben ibe råben efter at fjabe gjort gorbunb fjer i Sibet. STateren ubtrbfte fin 93eflagelfe ober, at et ftørre Sofale iffe funbe erfjotbeé, men fjan forfifrebe, at ben ib bilbe fomme, ba ftørre Sofaler fmbe aabneå for bem. SKøbet fluttebe meb (Sang og 93øn. or bag gormibbag affjotbteå $)3ræftebøm møbe, t)bor 2 lbfterne btebe beffiffebe til at arbejbe i følgenbe rene: tocfljolm: 3q & annon, mitu Slntijon, 2Ifa. fartet), %o%. 9?. tot)l og 2ttef3anber. Obtab; ffifétuna: uftaf 2B. Xeubt, Sftubolf 21. fjriftenfen og SBertin; Ubbfata: ^ofebf). Senfen, 9iebf)i (. 2Baf)tftrom og 2lbrat)am g. brenfon; Ørebro: Sliberi tøenfon og SJlartin See; SSefteråg : ricf Otfon og $er. SunbeH; olfbarbo: (Sart 21. Sarfon og Sofebf) g elt; unbåball: $eter ricffon og Ole 21nberfon: Suteå: (Sljaå. 2. Slnberfon og Victor Sofmfon; ottlanb: Sofebl) Otfon; efte: art 21. 3ttattfon og uftaf SS. goréberg famt i SSarmlanb: 2tnbreto 21nberfon og $eter unbroaæ jr. SI. 6,30 affjolbteå ønbag ffole=3ttøbe, fjbor et nbmærfet program ubførteg, fom gremgang unber buelige Særere og Særer= inber. Opmuntrenbe og anerfenbenbe ater fjotbte af ^ræfibenterne Sbman og fandjb, fjborefter Sftøbet fluttebeé meb SBøn af Sluguft 2Inberfon. nftaf 2B. gorsberg, friber. ar Gsgenfærtigfjeb nogen inbe gjort et SJlenneffebjerte tbffetigt? ammenfnører ben i!fe fjertet, og berøber ben iffe Sftenneffet ben f)øj= efte Sbffe: Særligtjeb og SSelfignelfe? Sun fætning, ben runbfætning, at enfjber fun er ftabt til at beforbre fin 9tøfteg 93et, gør 9ftenneffet i SSirfeligfjeben tbffetigt. $ etbforgtemmelfe og i bet at taale og tebe for noget fjøjere fun beri ftrømmer ben inbre itfreb f)eb; ba ubbiber fjertet fig, en bjet SSerben af Sbffaligfjeb og t)immelff greb ftrømmer til jælen; fun beri bliber Sttennefret birfetig Ibffetigt. Wien ogfaa ubabtil er fun ab benne SSej grelfen at finbe, naar entjber beflutter fig til!un at betragte fit Sib fom et Offer, f)an maa bringe amfunbet. a bille og alle tjene mig, og famtibig meb at fremme min egen ^ntereéfe fremmer jeg min egen ftemmer ^bealtémen oberen meb elbobt)olbelfen fanbe S«^re fe.. Sang. ( f templet er 9JfenneftefIægten fole, og i ingen anben fole bil ben lære noget. amuel mite.

9 297 Den lftt ktober <L D. ifjhbft^g 3tfw >. ^ræfibent (. %. gjelbfteb bted af irfen dræfiberenbe autoriteter falbet tit at gaa til fanbinadien for i gorening meb ^rcefibent 21. S. fancfjt) at føbe en daéfenbe runb i øbenfjadn, daa fjdilfen be ibfte=2)age Retlige!unbe btigge fig et eget gorfamting ' ofale. an Slrbejbe i benne Retning er nu enbt, ibet en faaban runb er fifret, og bet er berfor nteb læbe og SitfrebSrjeb, at t)an fan denbe tjjem til 3ion for ber at forenes meb fine cere og i forening meb fine SBrøbre i be >atdfjerb ' SRaab frembeteå dirfe for >erren 23ærf Ubbrebelfe i fanbinadien. an f)ar tibtigere til forffetlige iber dirfet fjer i btéfe Sanbe fom omrejfenbe Sfåtbfte, onference=$ræfibent, 5M fion»$rcefibent o. f. d. i et ib rum af mellem 14 og 15 Star. an fabertige )mforg for 9tttéfionæreme og be Retlige i Sttminbeligfjeb er faa det befenbt og faa t)øjt ffattet, at bi iffe fcerlig ditte fremtjæde bet b,er. an fenber gennem (Stjernen" fin )itfen tit alle be Redige i fanbinadien meb Øriffet om, at ærtigt>eben og greben 2lanb frembeleé maa gøre fig gcetbenbe ibtanbt bent, og at be maa etf!e anbfyeben og dirfe for ben Itbbrebetfe ibtanbt bere 2ftebmenneffer, faa at be funne nebfatbe errens> SSetfignetfe oder fig i alle bereé todlige goretagenber. SSt ffatte tjam fom en ter gaber, og di htbt, at herren dit detfigne fjant daa tjan ^femrejfe haabt oder Sanb og og at r)an enbnu i tang %ib maa funne dirfe for erren SSærfé gorfremmetfe daa forben. J- J- Jiriftcltg cnforetunij. Sarbinat ibbon ffrider i en Icerb 2lrtifet i North American Review om fatotff Sriftenfjeb" og omtaler fcerlig Sftøbdenbigfjeben af en Genforening af orfet aabenbare Xift)cengere. an ubdeger, t)dorlebe SSerben i S5ag funbe dcere dunbet for fy'iuå, t)di ftémaer og trib iffe tjadbe fdaltet be fønberredne irfer. an forubfiger et fremtibigt 9CRilitær^errebømme, ber nu fom fortjen dil enbe i efdoti me og gub= lø S^buftrialigme, ber frembringer SJJiéunbelfe og $ab. SDe dodulcere SRettigtjeber, ber ere btireføbte, figer tjan, true meb en ffiaqt-w&va, fom fun baarlig ffjule af raa Suf u og øjle tøgt)eb og alt bette daa runb af ben dodutære gorfaftetfe af rene og funbe friftelige ^rincidder. om en gorebdggelfe og et 9)cibbel mob btéfe Dnber anbefalet en ftor= artet Genforening af be dilbfarne irfer tit eet amfunb. gra ben dærbige gorfatterg tanbdunft gideå ber fun eet fanbt

10 298 ro3«amfunb, nemlig bet, ober fjbitfet ben romerffe $abe bræfiberer. Dg bet er netob fjer, at ben [tore Sanffefigtjeb ftnbe. enforening ønffe af alle nnber ben gorubfætning, at ben!an fifre beb, at anbre antage be færffitte hegler, fom ben, ber tifffbnber enforening, maatte anfe for be rette. SDet fbne umuligt for mange at oberbinbe btéfe S3an= ffeligfjeber. Sffe befto minbre baaftaar >an SSelærbærbigfjeb, at SriftenbommenS enforening er mulig. 9tten f)bortebe? SSeb fjbilfe Svibler? erom giber fjan ingen )btb ning. $aa ben anben ibe fan btt ftges, at fjan næften obertaber Sæferen til ben (Slutning, at irferne nubærenbe abffitte Xitftanb fft)tbeg ben 21tmægtige gorfømmeligljeb i at tage be nøbbenbige gorfjolbéregler i agen. >an figer nemlig: )bi bore Sønner attib bare brænbenbe nof, bilbe bette uburberlige obe maafte igen obnaa, at bi alle maatte fjabe een ub, een ro, een Qaab." Si lunne iffe tro, at arbinaten birfefig gør ben almægtige anfbartig for ben nubærenbe Silftanb, fom f)an Beflager; men famtibig forftaa bi iffe ben Sogif, ber antager, at ben forønflebe enforening Ian btibe obrettet beb Sønner, forubfat at be ere brænbenbe nof. Si beløbe iffe at baaminbe bet nbe Xeftamenteå Sæfere om, at bor erre iffe alene bab for fine Sifcibte, at be maatte alle bære eet, ligefom bu t gaber! i mig, og jeg i big, at be ffuue bære eet i o "; men tjan gab hegler og Særbomme, fjborbeb benne nfjeb funbe bebo«re. S ben >enfigt ubbalgte fen mænb for at bebare Særen ren og ubefmittet, og til be ellige fulbfomne Serebelfe, til (SmbebetS gorbattning, til rifti Segeme ( irfen ) Dbbbggelfe, inbtil bi alle naa til (Snfjeb i roen og til rfenbetfe". 2)i fe mbebémænb inbbefattebe Slboftle, profeter, bangelifter, >brber og Særere. 3ftebeng bi tjabe bet gubbommelige Drb, fom taler faa flarligen paa bette $unft, maatte bi iffe meb al Sefinbigtjeb fbørge, om ben friftne" Serben enten inben* eller ubenfor ben romerffe irfe fan t)aaht at genoprette ben fénfjeb, faa længe ben forfafter baabe Slboftle og profeter og befætter (Sbangelifterg, brber og Særere^ ( mbeber meb SOiænb, ber iffe tro paa og iffe gøre gorbring baa gubbommelig Se= ffiffetfe? an en Dberfløbigljeb af brænbenbe Sønner fjjætbe noget, faa længe be Sebenbe nægte at bife Sbbigfjeb mob ben gubbommelige Steget? er er mange flager ober Ringeagt for autoritet og Sige* gbtbigfjeb for religiøfe Særbomme og gorffrifter iblanbt 9ttaéferne, men Ijbab funne bi forbente, naar be religiøfe Sebere felb tilfibefætte be gub= bommelige 21norbninger og foranbre bem efter bere egne Meninger? )bortebeé funne bi nære aab om at ubføre et 21rbejbe beb Æarbinater og anbre mbebémænb, Drb flet iffe omtaler fjberfen i for= rige efler 9httiben 31abenbaringer, et Slrbejbe, fom bette Drb erflærer ffal ubføreé af Slpoftle, profeter o. f. b.?

11 299 iitert er bet, at Gsntjeb bil obnaa, men naar ben tommer, bit ben fomtne gennem gretferen fyertige 2tabenbaretfer beb at iagttage tjans Sub og Sobe. Sønner funne forberebe 9ttenneffene Sørn for btéfe 2obe trofafte (gftertebetfe, hibbet er Sbbig^eb mob gub* bommelig 9Jlbnbigt)eb. (Deseret News.) 3lttkom i. en 27. Sfoguft anfom 2lnberfon fra 3Seft<SSeber, Utal). 2)en 21. ebtember anfom følgenbe ^(Stbfter fra 8ion: uftab 21. 9ttof berg fra alt Safe ( itb og eorge SS. Dfertunb fra Soa, Utal); bi btobe bem Selfommen til fanbinabien. jbelhikkclfer. Dbennæbnte fcejliffø til at birfe i følgenbe konferencer: S øteborgå konference: nftab 21. Sftoféberg og i tocf= ljoforå konference: eorge SS. Dfertunb og Stnberfon. JForflljttelfcr. 2(Stbfte $eter Kljriftenfen er forfattet fra 2lalborg konference tit at bræfibere ober øbenf)abn konference; $. $. 2Inberfen fra 2iart)u tit Søbentjabné konference; (.. Sinberub jr. fra XronbtjjemS til Slatborg konference og 21.. Dbtab fra øteborgs konference. Zjtøøtting. (Sfter en bet ubført 9fli fion afløfes følgenbe 2Ætbfter fra bereé 3fti fion =$irffomf)eb i fanbinabien meb Siflabelfe tit at rejfe tøem tit 8ion: t. ørenfen og 9ta mu 9?a mu fen fra øben= fjabn konference; S- ljriftenfen fra 2Iarf)U ; 31. D. tollenffog fra laane konference; %. 21. grebericffen fra triftiania og 3lkl > Sacobfen fra 21atborg konference. konferencen i Æerøen. 2)e ibfte<2)age Retlige atøotbt konference i Sergen ben 22. 2tuguft. gølgenbe fra Bion bare tit tebe: 2tboftet g. 3R. Sbman, ^rcefibent ober ben europæijfe SWiSfion, 21. S. fanctjto, ^rceftbent ober ben ffanbinabiffe 9JU fion, og $. 31. arff, onference<$ræfibent, famt følgenbe 31. (. 3Kortenfen, 2Inbretø 21. Senfen, 2Intf)on. Senfen, øren 21nberfen, an $. ^oulfen, Sotm &. Serg, g. SS. S- SBeH, (SraftuS comfen, $eter Senfen, Sofebt) pet fen, S- $ Sugat,. g. Sørgenfen, greberif anfen og lofal Ijrtftian grotétanb. konferencen aabnebeå meb ang og Søn. $ræfi= bent $. 31. arff bøb be gorfamlebe et hjerteligt Setfommen. 3ofyt. Serg fagbe, at t)an følte bel beb at fomme tit konference og mobtage SSejlebning fra bore Sebere, og tjan bar Sibneébbrb om ( bangeliet

12 300 anbt)eb. (S. g. ^tørgenfen følte fig tafnemlig ober at bære en anbljebeng 23ubbærcr. $(Slbfte greberif >anfen talte om ben førfte irfe Drganifation. ^ræfibent 81. S. fandjt) fagbe, at t)an fjabbe bævet paa 9Ktéfion i fine unge age, og bet bar ben ang fom nu tjan ftørfte læbe at bibne om anbtjeben, forbi tjan bibfte, at ub t)abbe aabenbaret fig igen i be fibfte age og gengibet gutbmagten til at forrette i t)an3 Rabn beb ( ngte= enbelfe, faa at bet bar anerfenbt af t)am. SItooftel Styman, meb SÆlbfte $. R. arff fom otf, ubtrufte fin læbe ober for førfte ang at møbe meb be norffe Retlige. >an fagbe, at bet bitbe bære tit ftor Sklfignelfe for golfer, f)bi be bitbe Ibtte til 2( lbfterne Drb. et er erren SSitje, at Dmbenbelfe ffal bræbife til SSerben for at frelfe Sftenneffene fra be flager og enbor= bigtjeber, fom frulle ubgbbe ober be Ugubelige. 3)er er Religioner nof i SBerben, men gotfene mangle bem, fom funne tale meb gutbmagt i >er= ren Rabn; bi lebe nu i en Ubbeling, ba (Sbangeliet er gengibet for fibfte ang for albrig mere at borttages. ub irfe t)ar bæret paa forben i ober 70 2lar, og ben bil blibe fjer for beftanbig. Svøbet fluttebeé meb ang og 93øn. konferencen fortfatteé l. 8,30 og aabnebeå paa fæbbantig Sftaabe. $ræfibent %. tatte om 3Hrfen Drganifation og fammen= lignebe ben meb anbre irfe=drganifationer. fmn fagbe, at $efu rifti irfe befibber Slboftte, profeter, bangelifter, t)rber og Særere efter bet obrinbelige Sttønfter. Slboftel g. %Jl. Cbman ubtatte, at alle Reti* gioner funne frit bræbife iblanbt be ibfte=2)age Retlige, og bi ønffe, at alle golf bille gibe o bet famme ^ribilegium. an fagbe, at ingen fan bibe, at riftu er ub øn paa nogen anben 9ttaabe enb $eter i gamle 2)age, nemlig beb ben ellig=2tanb toft. SSerben famftemmer meb >enftm tit SMbenffab, Sitteratur, 9#ufif, 3Kotr)emati! og flere ing, men fan iffe ene om be ing, ber b,ent)øre tit ub Rige. SSerben tror iffe paa Slboftle, ub lebenbe SBibner, eller paa Slabenbaring; men bi fbørge, om nogen t>eb at tæfe i ^Bibelen fan obbage, at ub nogen inbe t)ar aabenbaret fin SSilje paa anben 9ftaabe enb netop gennem fine infbirerebe tjenere? borfor ffuhe bi iffe ntjbe famme ^Sribitegium i bore age? SSerben fjaber oéj forbi bi bræbife benne Sære; men bette er et af be ftærfefte SSibneSbbrb om, at bi ere i S3efibbelfe af anbtjeben. Sære bi 9ftenneffene noget onbt? SSife 3tti»fionærerne et baarligt (Sfgembet? bi bette er Xilfælbet, ønffe bi at bibe bet. bor bi fom et golf ere befenbte i Slmerifa, ere bi belfomne. S)ette er Sitfælbet i anaba, StøefSifo, Slrigona, Ru=3M ifo, SSboming, (Solorabo og mange anbre tater. Dg bet er, forbi bor Religion lærer o at bære ærlige, retffafne og ft)ffe famt at gøre imob Ræften, fjbab bi ønffe, t)an ffal gøre imob o. Sibe Uret t)ehere enb at gøre Uret. >an

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C. ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

DANSKE STUDIER AAGE HANSEN OG ERIK DAL J. H. SCHULTZ FORLAG KØBENHAVN UDGIVET AF

DANSKE STUDIER AAGE HANSEN OG ERIK DAL J. H. SCHULTZ FORLAG KØBENHAVN UDGIVET AF DANSKE STUDIER UDGIVET AF AAGE HANSEN OG ERIK DAL 1956 J. H. SCHULTZ FORLAG KØBENHAVN INDHOLD ERIK DAL: Ejnar Thomsen. 14. juni 1897-15. marts 1956 5 KAJ BOM: Den smykkede okse hos Th. Kingo og H. C. Andersen...

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

En retfærdig Hersker To radioforedrag af

En retfærdig Hersker To radioforedrag af D ette kraftfulde, betagende Budskab, De nu skal læse, er blevet hilst med Jubel og Glæde i A ustralien, Sydafrika, Europa, de vestindiske Øer og ud over hele Nordam erika, hvor det hørtes direkte, ved

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

ola^^aco« T*^ f-^ .ixcakæ<«_. ^itltips

ola^^aco« T*^ f-^ .ixcakæ<«_. ^itltips ,7,&t3 BRIEF DL 0041470 ola^^aco«t*^ f-^.ixcakæ

Læs mere

Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer. Brooklyn, N. Y., U. S. A. København

Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer. Brooklyn, N. Y., U. S. A. København Kan Religionen byde paa Hvile, Beskyttelse og Frelse tor de Millioner af Flygtninge, hvis Tal daglig vokser? Betragt Polakkerne, Tjekkerne, Østrigerne, de spanske Baskere eller Joderne og besvar Spørgsmaalet

Læs mere

HERREN ER DEN, DER BESTEMMER.

HERREN ER DEN, DER BESTEMMER. / / II.WN SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 8 15. APRIL 1935 84. AARGANG HERREN ER DEN, DER BESTEMMER. Af Ældste Joseph F. Merrill af de Tolvs Raad. Det var ved Titiden en Mandag Morgen i Slutningen

Læs mere

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD Spil. } Hvem er Gud? Syv Foredrag a f J. F. RUTHERFORD Side 3 Jehova 11 S atan 20 Hvem er Guds Vidner? 29 H ans N avn 38 Evighedens Konge 46 Den uselviske 54 De skal kende, a t Jehova er Gud Dommer R

Læs mere

BRIEF. 0041209 i. 'mm

BRIEF. 0041209 i. 'mm BRIEF 0041209 i la 'mm ^ ANTON BAST TOLV TALER ^ HOLDT I GRUNDTVIGS HUS, KONCERTPALÆET OG K. F. U. M.S FESTSAL I KØBEIfHAVN MEDENS JERUSALEMSKIR. KENS MENIGHED VAR HJEM- LØS EFTER KIRKENS BRAND PRIS 7

Læs mere

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A!

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A! 3?^V - ' * U. mmi Mnlla, 18. ra«1911 Nr. M. Frsi AS'd verdenskjendte firma har vi modtat et parti av dot meget efterspurgte spisestel med blaa kant og DpAflfflllQ PsiiflOPCOfl Æl J %Jti ftacfall guldlinjer.

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG

SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG 2 NYTAARSBETRAGTNINGER. Atter er et Aar henrundet, og vi befinder os paa Tærskelen til et nyt. Vi ser uvilkaarligt tilbage paa det

Læs mere

Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse

Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1954 Udgivet af: Foreningen af dansksindede sønderjydske K rigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen A. P. Møller J. Andersen H. Hunger Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse ' ' V Peter Chr.

Læs mere