sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme."

Transkript

1 sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo ånou) oeb fanbinaoernes llbfhigt til oltair ben 16. Sluguft Sftine føre 23røbre og øftre! 3eg er bleben inbbubt tit at tale til eber beb benne Sejligfjeb, og bet er mig en fanb læbe i 2)ag at tage Drbet, efterfom jeg alttb Ijar bæret en ibrig SBeunbrer nabeme. 9laar jeg fer, Ijbor talrige be ffanbinabiffe golf ere blebne i btéfe bjærge, minber bet mig om irfen bibunberlige SSæfét, fiben bi førft bofatte o tyer. S)et ftaar enbnu Hart for min rtnbring, at SIboftel (Sraftuå <Snoro og 2X tbfterne anfen og borggren blebe falbebe og be= fftffebe til at aabne ben ffanbinabiffe Sfttéfion; famtibig bleb jeg fenbt til ^tutten for at forlbnbe bangetiet ber. a bi fra 9lauboo blebe brebne ub i Ørfenen, bar (Soangeliet lun bleben bræbilet i Slmerila og (Storbritanien. tjabbe enbnu iffe beføgt 9lorge, oe= rige, anmarf etter anbre af be eurobæiffe kationer meb bet frelfenbe 93ubf!ab. SSJien ncebbe bare be Retlige fomne til Sfto i btéfe ' ale, før erren Sjenere atter fjenbenbte bere Dbmcerlfomfjeb paa bet ftore 3fltéfton arbejbe, ber baafjbilebe ^irfen. SSi bare i gattigbommené 9ftibte og fæmbebe for at gøre Sanbet beboeligt; men bi lunbe iffe forfømme ben $ligt at brcebife bangeliet i Ublanbet; tfji ^erren fyabbe gibet ben befaling, at bet ffulbe forfbnbeé i ben ganffe SSerben. ette, at >euige til Xrob for alle enborbigfjeber og gorføtgetfer i al rofaftf)eb beftrcebte fig for at

2 290 ubføre benne )erren3 befaling, er et tatenbe 23ebté paa bette S8ærfé gubbommelige Dbrinbelfe. SSeb konferencen i Dftober 1849,!un to Slår efter 9ft)bbggerne3 Stnfomft tit benne Sal, bleb et Slntol SSlbfter ralbet tit at aalne nt)e Sfttéfioner i forffeltige Sete af $erben. gire af Stboftlene ffulbe lebe bette goretagenbe. SCpoftet (SraftuS notø ffulbe rejfe tit fanbinabien, Slboftet Sofm Xablor tit grantrig, jeg felt) tit ^tatien og loftet granf= tin S. 9ftid)arb tit (Snglanb, t)bor en SKtéfion acterebe bar oprettet. Waax man tager be ugunftige gorfjolb i betragtning og erinbrer, at bore gamilier omtrent bare blottebe for alt, bil entjber inbrømme, at bi ftobe i S3egreb meb at ubføre et [tort goretagenbe. Sften falbet bar!ommet fra >erren, og bi bare alle rebe til at ablbbe, lige meget tjbor ftort enb Offeret bilbe at Ijabe mobtaget bor S8effi!felfe forlob bi 23t)en fjer ben 19. Dttober S8i bare trebibe i gølge og førte 12 SSogne og 42 jg>efte og 9ttulbt)r meb o. Set er bærb at bemærfe, at bette bar bet førfte elftab af 3fti fionærer, fom bleb ubfenbt fra Utal), ent paa Staret, fom bet bar, førte en SKejfe ober letterne abffillige garer meb fig, og bet falbt ba ogfaa i bor Sob at møbes meb flere faabanne; men bi naaebe bog 90?i fouri=gtoben i uffabt Xilftanb. >er frittes bi for t)ber ifær at begibe o til bore 21rbejb marter. SSeb min Slnfomft til Siberbool traf jeg aherebe notø og granflin S). 5Ri= ctjarbé ber. %eq beføgte flere af ir!en rene i Gntgtanb, ftøor jeg nogle faa Slår i gorbejen tjabbe birlet, og famme Sag, fom Prober raftus notø lanbebe i ^øbenfjabn bet bar ben 14. $uni 1850 befanbt jeg mig i outfjambton abn i gærb meb at gøre gorberebelfer til min Sifrejfe til Italien ben næfte og fjalbtrebé 2lar ere nu fjenrunbne, fiben bette flete, og ftøilfet ftorartet Slrbejbe er ber i!!c blebet ubført i fanbinabien! (Sa. 1,300 3tti * fioncerer t)abe bæret beffæftigebe i Sftorge, berige og Sanmart, og bere Slrbejbe tjar t)aft til gølge, at fjenbeb 46,000 9ttenneffer fra be norbiffe Sanbe ere blebne inblemmebe i Ørten. %a, jætetjøften t)ar i anbfjeb bæret ftor i btéfe fionbc, fiben SBrober notø og fjan 9#ebarbejbere faaebe bet førfte rø berobre. eraf fremgaar bet, at er bleben talrig forplantet i btéfe Sanbe, tin' ba bangetiet bleb forfbnbt, fembt bet et golf, ber bar rebe tit at ablbbe bet. $eg fer omfring mig i Sag nogle af be Sufinber, fom blebe ombenbte fieben. Set bereber mig læbe at bibe, at fanbinaberne ere faa tat» rigt rebræfenrerebe i irfe af ibfte«sage hellige, og >eri ligger jo tåbelige 23ebifer for, at 5 ere 9 ooe Sftenneffer. 3 fenbte i SSibneébbrb ben fanbe brbe 3tøft, og ba ^ lærte at for«ftaa, at SBubffabet bar fanbt, fom btéfe Wænb bragte, ba manglebe bet iffe paa Wlob til at annamme Særen, enbffønt ben iffe bar tmbet og

3 291 maaffe bragte gorføtgetfer meb fig. Dg tjeri lagbe S eber tammers fanbe araftertræf for Sagen og obtraabte fom bærbige Repræsentanter for en æbet lægt. SHrfen fan i!!e tjatte for mange af faabanne SJceblemmer, og berfor frbber jeg mig beb at fige, at errens ær! ftebfe ffrtber fremab i fanbinabien, og bette bil uben bibt Mitte Refuttatet i enbnu en Slarrætle; tt)i jeg er oberbebift om, at ber finbes mange oprigtige 9Rm< neffer i bisfe norbiffe Sanbe. Si fenbe bebbtibenbe gftisfionærer ber= otter for at ttræbile (Sbangetiet, og tjnert 21ar tillægges ber irfen ntye 2Kebtemmer. Ser figes, at ben ffanbinabiffe 9JU fion nu for Siben tæller omtrent 5,000 Retlige; men flertallet af bem, ber Ijar annammet ttangeliet i benne Set af erren ingaarb, er ubttanbret tjertit i DberenSftemmetfe meb erren befaling. Se førfte ffanbinabiffe Ub< ttanbrere anlom til Utal) i 1852, fjttté jeg gufler ret, og fiben ere be ftebfe ftrømmebe tjertit. Wlcm gør Regning $aa, at iatt ere 30,000 Retlige emigrerebe til Utal), og be bebbtibe at fomme. S flere Star bar jeg bofibbenbe i or. (giber ountt), og t)er fjabbe jeg fortrinlig Sejtigfjeb tit at blitte nøje befenbt meb fanbinaberne, fom ber ere meget talrige, og jeg lærte at ffatte beres ærbi fom borgere i Sanbet og fom 9tteblemmer af mrlen. SKine $agttagetfer lebe mig til at fige, at bet ffanbinabiffe (Slement fjar rjbet en ttægtig iftanb til irfen<s gremgang i SionS Dbbljggelfe. Dtter tjele Sanbet betragtet be fom bjærtte, briftige og fttarfommelige, og btéfe fremtræbenbe genffaber, forenebe meb»ligfjeb, Dttrigtigtjeb og engibenfjeb for anbfjeben, fjabe gjort bem ftærle og gibet bem Snbflttbelfe i bor TOte. Set antaget, at ber nn finbe 50,000 fanbinaber i Utal). Set lille Slgern er bofset og blebet til en fjbté rene fbrebe fig ober bet ganffe Sanb. Se finbe i entjber 23b, og Sanbgbt), og frugterne af bereå irffomfjeb og Suefigtjeb funne iagttages oberalt. $aa flere (Sgtte i btéfe bjergregioner gif be fom pionerer i bibfen og banebe ej for anbre, og be fjabe jo ogfaa maattet bøje mange trababfer og gennemgaaet mange af be brøbenbe Dmftænbigfjeber, ber altib gaa aanb i aanb meb goretagenber af benne Slrt; ja, be tjabe næften bift fig uunbbærlige i Dbbbggetfen af bette Sanb. Sit Xrob for be mange Utæmber, be fjabe fæmttet unber, forbi be maatte tale et fremmeb brog, og ben Ubilje, ber $aa fine teber fjar møbt bem, f)abe be alligebel obnaaet at blibe en Sttagt i amfunbet, og bette maa tilffribe bere Særnflib og beunbringébær* bige Ubfjotbentjeb. S *% ere Rorbenå golf rebræfenterebe ttaa alle SnbuftrienS Omraaber faa bet fom ttaa ^olitilen og Religionens ebe= ter. S utm bellæbe be lebenbe og bræfiberenbe mbeber. rober SInttjon >. Sunb er en af be tolb Stboftte og ØrfenS iftorieffriber; rober Reeb moot, en anben SIboftel, fjabbe en norff 3ftober. rober

4 292 (. 3). gjetbfteb er en af be førfte ftob $ræfibenter ober be albfjerb. e foruben er ber bræfibenter, flere Naabgibere til ^ræfibenter ober tabe, mange 3Kebtemmer af øjraabet, ca. 250 Siffobper og!8iffobber Naabgibere alle af ffanbinabiff erfomft. 5 bolitiffe rebfe beftæbe be 2lnfbar * og Xiflib boftcr. e t)abe frembragt flere ubmærlebe fribenter og igtere. om Sæger og ^urifter tjabe be ogfaa bunbet fig et Nabn, tyaa 9ttufifen Dmraabe ubmcerfe be ftg, og ber ftnbeé iffe bebre 2tgerbt)rfere. aalebeå er bet inblbfenbe, at be ere bcerbifulbe SJleblem«mer af amfunbet i genffab af borgere faa bel font Xroåbefenbere. Sillab mig, mine fære Srøbre og øftre, at Ibfønffe eber, forbi $ tilføre en faa fremragenbe golfeftamme. 9ften tjbab ber er af enbnu ftørre SBetbbning, lab mig tbfønffe eber, forbi 3 tilføre $efu rifti irfe Retlige. enne irfe beftaar af Sttænb og binber af mange Nationaliteter. Sigefom (Sbangeliet bleb bræbifet for eber i Norge, berige og Sanmari, er bet ogfaa btebet forfbnbt paa anbre ele af forben, og golf fyabe famlet fig tjer fra ober en neé forffel* lige Sanbe. 3ften fom ibfte<2)age Retlige er SBenæbnetfen Nationalitet ufenbt; bi Nige. om $aulu i fin %ib fagbe: %$i baabe ere bi alle beb een Slanb bøbte til at bære eet Segeme, tjbab tjeller bi ere Søber, eller ræfer, Strætle, eller grie." en famnte Slanb er bleben o alle ffænfet uben >enfbn til, t)billen Nation bi ere lomne fra, og ben tjar fnbttet o fammen til et golf. nbffønt bi ere ubgaaebe fra mange Sanbe og tale mange forffellige brog, ere bi formebelft benne 21anb SSirfning fmeltebe fammen tit eet, og bi bo fammen i greb og harmoni. (St t)øjft bibunberligt SSærf er blebet ubført i benne Netning, og bet er ene og alene blebet gennem* ført beb ub 33iftanb. 2)emte enb gerning burbe oberbebife SSerben om, at erren er meb o ; tin' en gorening af faa mange Nationaliteter funbe iffe tabe fig ubføre paa nogen anben VJlaabe. Nu til tutning bil jeg formane eber til at forbtibe trofafte mob bangeliet, fom S meb læbe annammebe i eber gøbelanb. 9Nange af eber t)abe maaffe fortabt >jem og gobe SSenner for at fomine til 3ion; forføg nu at tebe faalebe, at bet Offer, 3 P^ ben SNaabe Ijabe bragt, iffe ffat bære forgæbe. øg efter bebfte (Sbne at t)olbe ub S3ub og Sobe og berbeb bebirfe, at bette maa blibe et 3ton Sanb i Drbeté fulbe 53eti)bning; unberbil eberå 33ørn og lær bent tieb féentbet og Negel, at be uben Nøten maa følge i eber gobfbor og blibe lige faa ftanbtjaftige i Sroen fom >. 9#aa bi fe trofafte gæbre og!>nøbre Slanb f)bile paa Sørnene, og belfigne eber alle i eberå >jem og alt, t)bab ber Ijører eber til. ^a, maa b,an belfigne eber i enbnu ftørre rab, enb f)an tilforn tjar gjort, er min Søn i lyefu rifti Nabn. 5lmen.

5 293 konferencen i åtudtijolm. S)c ibfte<2)age ^eutge aftjolbt konference XirSbag ben 27., Dn < bag ben 28. og SorSbag ben 29. Sluguft i Sofatet i orn gatan 80. goruben be i Konferencen birfenbe 3JUéfionærer bare føtgenbe SÆlbfter fra 8ton nærbærenbe: Slboftet g. 2K. Sbman, ^ræfibent ober ben euro«bcetffe *røfton ; 3tti3fion3.$ræfibent 51. S. fantfrø og Konference^ræfibent S- S- annon. Konferencen aabnebe ir bag Siften Kl. 8 web (Sang, og 93øn af SI. Robert at foret tjabbe funget en bob $ræfibent annon be gorfamtebe SSelfommen og omtalte, t)borlebe be ^euige hjemme i 8ion fantles tit Konference to ange om Slaret for at mobtage $aab og Særbomme af erren bembnbigebe tienere. SÆtbfte Slnbrem Stnberfon bar et fraftigt 23ibne brjrb om >erren obtjeb tinob 9ftennef!ene \)eb atter at aabenbare fin SSitje til fine je< nere, fom nu fortbnbe ben tit alle, ber ere billige tit at Ibtte til ben. SSlbfte uftaf 2B. gorsberg ubtrbfte fin Xatnemtigtjeb for ben Sejtigf)eb, tjan t)abbe tit i forening meb fine SBrøbre at fortbnbe gretfenå $tan for en uagtbaagibenbe SSerben, og f)an titføjebe fit SSibnegbbrb om ubbommeligfjeben af bet SBubffab, fom ^tbfterne frembære. SÆtbfte Stibert benfen bifte af friften, f)boriebe alle funne ert)olbe et SSib= nesbbrb om ub SSær! paa famme SOiaabe, fom be forrige )age hellige mobtoge bet, nemlig beb at abtybe ub S3ub og Sobe. almen 166 bteb funget til Slfbeféling. SIStbfte SItbin tjriftenfen fra oteborgå Konference talte om, rjbilfet ftort Offer erren Xjenere tjabe bragt beb at fortabe bereå jem og beres Kære for at frembære berei $ibne brjrb; fjan næbnebe be gøtger, fom gorfaftetfen af bette Sibneébbrb bit foraarfage. en ftore trib, ber nu finber teb i ben retigiøfe SSerben, bebifer, at erren ag nærmer fig. e, fom forføge at tjene herren, ere faa i Stntal og ub* fatte for beres *mebmenneffer $at). SSlbfte uftab 293. Seubt for«fifrebe be gorfamtebe, at StSlbfterne i!fe bare ér efter bere eget SSalg, men be ere talbebe af ub gennem l)an infbirerebe tjenere. )er fjerffer ftor SSilbfarelfe iblanbt bem, fom føge gretfe, men beb bbmbg S3øn til ub er bet muligt at finbe ben fnæbre ti, ber fører til Sibet. 2Ken* nejlet er ffabt i ub Sitlebe fom Kronen paa an3 fjertige SSærf, og beb Srofafttjeb Ian bet obnaa Sibeté Krone. Xateren formanebe alle tit at unberføge Særen, fom bi fortbnbe. S(Slbfte (Sricf Dtfon oblæfte $auti Orb tit ataterne om, rjbortebeé ben, fom forbrifter fig til at fortbnbe bangetiet anberlebeé, enb $aulu forlibte bet, flat bære unber gorbanbelfen. >an tjenbifte til $etri Drb paa ^infefeften og formanebe til Dmbenbelfe.

6 294 rølbfte Støefe 2(ntf,on fagbe, at bet bar enftgt, at (Sban. geliet ffutbe forft)nbe baa en betftingenbe og bog intetfigenbe 9#aabe meb ffønne Drb og uforfiaaetige grafer; men bet ffutbe fremfættes baa en let fattelig Sttaabe. ubbommelig gulbmagt finbe3 ibtanbt o3, og bi inbbbbe golf alle $egne til ebig grelfe, ber i!le fan føbe3 for utb 1. 9,45 anfom Stboftet Sbman og ^ræfibent fancrjb; ben fibftnæbnte frembar en >itfen fra be konferencer, fom be ijabbe beføgt. SIboftet Sbman talte en fort ib, meb 2J tbfte Xeubt fom Solf. SDette bar fjan førfte 83eføg, og f)an følte fig tafnemtig ober ben Sej;* tigfjeb, b,an fjabbe til at møbe meb fine øffenbe og fenner i <Soerige ^obebftab. >an betfignebe alle og formanebe bem til at føge erren. Wøbet fluttebes og 93øn. DnSbag ffl. 9 affjotbteå $ræftebøm møbe, f)bor Srøtbfterne afgabe SRabborter ober itftanben i be forffellige rene famt ober bere ubførte SIrbejbe; af btéfe fremgif bet, at 10,760 frifter og 310 Søger bare omfatte, 8,216 gremmebeé mfe beføgte, 1,502 ebangetiffe Samtaler og 517 SKøber affjotbte; 28 bøbte og 13 S5ørn betfignebe. SJSræfibenterne Sbman og fancfjrj gabe mange gobe og tib fbarenbe 9taab til 2( tbfteme, fom alle ubtalte, at bere enfigt i gremtiben bar at birfe om mutigt meb forøget 3>ber f r $ærfet gremme. t 4 om ftermibbagen fortfatte konferencen, ber aabnebe meb (Sang og 23øn. $ræfibent annon fagbe, at tjan gtæbebe fig beb at møbe SIboftel Sbman og Sefu rifti bangelium gør iffe et 9ttenneffe unaturligt; men beté $rincibber funne eftertebeé i bet bagtige Sib. 9Si maa fom et ete, og be Slabenbaringer, ber ere gibne ^b profeten $ofef mitfj, gaa aanb i aanb meb bem, bi finbe i 33ibeten. ^ tbfte Martin S. See bar et fraftigt SSibne bt)rb om ubbommefigrjeben af bet SScerf, fom ^Stbfterne forfbnbe. $ræfibent (Sfandjb fagbe, at f)bté benne Sære iffe fjeb, bitbe tjberfen fjan eller nogen af btéfe S.( tbfter bære fjer; men bi ere nu ijer og titbtjbe alle ben fanbe Sære. >an forftarebe runben til, at konferencen bteb affjolbt faa tiblig irfené atminbetige og lofale autoriteter foreftoge btvpaa til Dbfjot* belfe i be >eflige %xo og SBønner og antoges enftemmigt. forflarebe, tjbab ber mene! meb at obfjolbe btéfe Srøbre i bere Slrbejbe. Æoret fang alme 247. Slboftel Sbman, meb eubt fom olf, fagbe, at be ibfte- 2)age Retlige burbe bife i bere SSanbet, at be i SSirfeligtjeben ere ubtagne af SSerben, og at bet er entjberg $Iigt at abtxite fin Skæfte, e famme Særbomme, fom lærte i rifti og 2lboftlene >age, bille frelfe o i ^5)ag, og bi maa bære lebebe af ubé 2lanb for at funne

7 295 fomme tilbage tit ijam. nfjber, fom tænfer fig at banbre paa ben fnæbre ti, maa bære febet af benne tab. e ibfte=$age ettige maa ubftaa gorføtgetfer tyer i S3abbton, gorbirringens Sanb, men grøfterne obf)øre iffe, naar be fomme tit 3ion. friften figer, 9tige 5ftæt fm famle alle tag gifte, pillet bi fe er Silfætbet, og bet er et S3ibne bbrb til os.»itttt berfor iffe forffræffebe, naar 3 fe btéfe Xing. an formanebe be ettige til at bbe 3 lbfteroe al ben SBiftanb, be funbe. an bebifte, fjolbt Rimtene luffebe til i lang ib efter ønnens og 9lboftlene ubførte 9fli fion, men Ijan b,ar nu atter talet til forben beb profeten Sofcf mitf) og tjar oprettet fin irfe for iffe mere at borttage ben. oret fang atme 9far. 98, og Svøbet jluttebes meb Mfigetfe af 3o. S. Dlfon. konferencen fortfattes &L 8 og aabntbe paa fæbbanlig 9ttaabe. 5Iboftet Sbman talte, meb ^ræfibent annon fom Xotf. an tyaabebe, at alle bare fomne for at lære, t)bab bor Xro er, og bi gibe eber Slet til at bømme, om Særen er eller om bi tale af o felb. Se Særbomme, fom grelferen lærte og fremfatte, bebifte af 93i= belen. SriftuS gif til 3ofjanne ben Søber og bleb bøbt meb Segrabel. fen 'Saab, og beb benne Sejlig^eb aabnebeå imten, og gaberen erfenbte, at føanblingen betjagebe Ijam. bortebeé funne bi anerfenbeé uben paa famme SSilfaar? SRefteren lobebe fine Sifcibte ben ettig< Stanb, ba ljan forlob bem, og før fin himmelfart gab dtt bem SRagt til at løfe og binbe, faa btt ffulbe bære løft og bunbet for beftanbig. Dg bi finbe, at ^etri ^ræbifen paa pnfefeften ftemmebe oberen meb Srifti Sære. futte bi unberfafte o nogen anben tag Qaab enb ben, ber nebfalbte gaberené (grfenbelfe? S friften finbe bi be SSilfaar, fjborbeb grelfe fan ertyotbes, famt f)bortebe $etru funbe erfenbe riftu fom ubé <5øn i DberenSftemmelfe meb grelferen Drb, at ben, fom gør gaberens SSilje, ffal bibe, om Særen er af nb eller ej. 9tten fom KriftuS fagbe til $etru, at øb og 93tob fjabbe iffe aabenbaret bet for flam, lige faa umuligt er bet i Sag at faa bette SSibneébbrb af 3flen= nejfer, men beb en nøje Dbftjlbetfe af be famme Særbomme, fom $etru lærte,' funne bi erfjolbe tunbffab, om Særen er fra nb etter ej. %aleren forflarebe, t)bortebe 9ttbnbigf)eben, fom SIbofttene befibbe, fjar bæret borttaget fra forben, famt bebibnebe for atte, at be, fom fibft Ijolbt benne ^bnbigfjeb, tjabe beføgt forben og gibet ben til Sofef mitf). Xaleren fjabbe bæret befenbt meb fiirfens tebenbe SKænb fra Sofef mitf) neb til Sorengo nott); be bare 3ttænb, og SSærfet gaar ftabig fremab. an nebbab bexpaa erren SSelfignelfe ober gorfam«lingen og Sanbet golf tittigemeb bet onge )U. alme 9fo. 178 bleb funget til 2Ifbef ting. ^ræfibent fancfjtj talte om, fjborlebeé be ringe ere falbebe til at

8 296 rebræfentere >erren3 SScerf, lige font Xilfætbet bar i forrige $)age. 35e minbre bemibtebe ftjne at bære meft mobtagelige for anbljeben. an talte om Obftanbetfen og fagbe, at Retlige rjaabe at møbe bere Sære paa ben anben ibe råben efter at fjabe gjort gorbunb fjer i Sibet. STateren ubtrbfte fin 93eflagelfe ober, at et ftørre Sofale iffe funbe erfjotbeé, men fjan forfifrebe, at ben ib bilbe fomme, ba ftørre Sofaler fmbe aabneå for bem. SKøbet fluttebe meb (Sang og 93øn. or bag gormibbag affjotbteå $)3ræftebøm møbe, t)bor 2 lbfterne btebe beffiffebe til at arbejbe i følgenbe rene: tocfljolm: 3q & annon, mitu Slntijon, 2Ifa. fartet), %o%. 9?. tot)l og 2ttef3anber. Obtab; ffifétuna: uftaf 2B. Xeubt, Sftubolf 21. fjriftenfen og SBertin; Ubbfata: ^ofebf). Senfen, 9iebf)i (. 2Baf)tftrom og 2lbrat)am g. brenfon; Ørebro: Sliberi tøenfon og SJlartin See; SSefteråg : ricf Otfon og $er. SunbeH; olfbarbo: (Sart 21. Sarfon og Sofebf) g elt; unbåball: $eter ricffon og Ole 21nberfon: Suteå: (Sljaå. 2. Slnberfon og Victor Sofmfon; ottlanb: Sofebl) Otfon; efte: art 21. 3ttattfon og uftaf SS. goréberg famt i SSarmlanb: 2tnbreto 21nberfon og $eter unbroaæ jr. SI. 6,30 affjolbteå ønbag ffole=3ttøbe, fjbor et nbmærfet program ubførteg, fom gremgang unber buelige Særere og Særer= inber. Opmuntrenbe og anerfenbenbe ater fjotbte af ^ræfibenterne Sbman og fandjb, fjborefter Sftøbet fluttebeé meb SBøn af Sluguft 2Inberfon. nftaf 2B. gorsberg, friber. ar Gsgenfærtigfjeb nogen inbe gjort et SJlenneffebjerte tbffetigt? ammenfnører ben i!fe fjertet, og berøber ben iffe Sftenneffet ben f)øj= efte Sbffe: Særligtjeb og SSelfignelfe? Sun fætning, ben runbfætning, at enfjber fun er ftabt til at beforbre fin 9tøfteg 93et, gør 9ftenneffet i SSirfeligfjeben tbffetigt. $ etbforgtemmelfe og i bet at taale og tebe for noget fjøjere fun beri ftrømmer ben inbre itfreb f)eb; ba ubbiber fjertet fig, en bjet SSerben af Sbffaligfjeb og t)immelff greb ftrømmer til jælen; fun beri bliber Sttennefret birfetig Ibffetigt. Wien ogfaa ubabtil er fun ab benne SSej grelfen at finbe, naar entjber beflutter fig til!un at betragte fit Sib fom et Offer, f)an maa bringe amfunbet. a bille og alle tjene mig, og famtibig meb at fremme min egen ^ntereéfe fremmer jeg min egen ftemmer ^bealtémen oberen meb elbobt)olbelfen fanbe S«^re fe.. Sang. ( f templet er 9JfenneftefIægten fole, og i ingen anben fole bil ben lære noget. amuel mite.

9 297 Den lftt ktober <L D. ifjhbft^g 3tfw >. ^ræfibent (. %. gjelbfteb bted af irfen dræfiberenbe autoriteter falbet tit at gaa til fanbinadien for i gorening meb ^rcefibent 21. S. fancfjt) at føbe en daéfenbe runb i øbenfjadn, daa fjdilfen be ibfte=2)age Retlige!unbe btigge fig et eget gorfamting ' ofale. an Slrbejbe i benne Retning er nu enbt, ibet en faaban runb er fifret, og bet er berfor nteb læbe og SitfrebSrjeb, at t)an fan denbe tjjem til 3ion for ber at forenes meb fine cere og i forening meb fine SBrøbre i be >atdfjerb ' SRaab frembeteå dirfe for >erren 23ærf Ubbrebelfe i fanbinadien. an f)ar tibtigere til forffetlige iber dirfet fjer i btéfe Sanbe fom omrejfenbe Sfåtbfte, onference=$ræfibent, 5M fion»$rcefibent o. f. d. i et ib rum af mellem 14 og 15 Star. an fabertige )mforg for 9tttéfionæreme og be Retlige i Sttminbeligfjeb er faa det befenbt og faa t)øjt ffattet, at bi iffe fcerlig ditte fremtjæde bet b,er. an fenber gennem (Stjernen" fin )itfen tit alle be Redige i fanbinadien meb Øriffet om, at ærtigt>eben og greben 2lanb frembeleé maa gøre fig gcetbenbe ibtanbt bent, og at be maa etf!e anbfyeben og dirfe for ben Itbbrebetfe ibtanbt bere 2ftebmenneffer, faa at be funne nebfatbe errens> SSetfignetfe oder fig i alle bereé todlige goretagenber. SSt ffatte tjam fom en ter gaber, og di htbt, at herren dit detfigne fjant daa tjan ^femrejfe haabt oder Sanb og og at r)an enbnu i tang %ib maa funne dirfe for erren SSærfé gorfremmetfe daa forben. J- J- Jiriftcltg cnforetunij. Sarbinat ibbon ffrider i en Icerb 2lrtifet i North American Review om fatotff Sriftenfjeb" og omtaler fcerlig Sftøbdenbigfjeben af en Genforening af orfet aabenbare Xift)cengere. an ubdeger, t)dorlebe SSerben i S5ag funbe dcere dunbet for fy'iuå, t)di ftémaer og trib iffe tjadbe fdaltet be fønberredne irfer. an forubfiger et fremtibigt 9CRilitær^errebømme, ber nu fom fortjen dil enbe i efdoti me og gub= lø S^buftrialigme, ber frembringer SJJiéunbelfe og $ab. SDe dodulcere SRettigtjeber, ber ere btireføbte, figer tjan, true meb en ffiaqt-w&va, fom fun baarlig ffjule af raa Suf u og øjle tøgt)eb og alt bette daa runb af ben dodutære gorfaftetfe af rene og funbe friftelige ^rincidder. om en gorebdggelfe og et 9)cibbel mob btéfe Dnber anbefalet en ftor= artet Genforening af be dilbfarne irfer tit eet amfunb. gra ben dærbige gorfatterg tanbdunft gideå ber fun eet fanbt

10 298 ro3«amfunb, nemlig bet, ober fjbitfet ben romerffe $abe bræfiberer. Dg bet er netob fjer, at ben [tore Sanffefigtjeb ftnbe. enforening ønffe af alle nnber ben gorubfætning, at ben!an fifre beb, at anbre antage be færffitte hegler, fom ben, ber tifffbnber enforening, maatte anfe for be rette. SDet fbne umuligt for mange at oberbinbe btéfe S3an= ffeligfjeber. Sffe befto minbre baaftaar >an SSelærbærbigfjeb, at SriftenbommenS enforening er mulig. 9tten f)bortebe? SSeb fjbilfe Svibler? erom giber fjan ingen )btb ning. $aa ben anben ibe fan btt ftges, at fjan næften obertaber Sæferen til ben (Slutning, at irferne nubærenbe abffitte Xitftanb fft)tbeg ben 21tmægtige gorfømmeligljeb i at tage be nøbbenbige gorfjolbéregler i agen. >an figer nemlig: )bi bore Sønner attib bare brænbenbe nof, bilbe bette uburberlige obe maafte igen obnaa, at bi alle maatte fjabe een ub, een ro, een Qaab." Si lunne iffe tro, at arbinaten birfefig gør ben almægtige anfbartig for ben nubærenbe Silftanb, fom f)an Beflager; men famtibig forftaa bi iffe ben Sogif, ber antager, at ben forønflebe enforening Ian btibe obrettet beb Sønner, forubfat at be ere brænbenbe nof. Si beløbe iffe at baaminbe bet nbe Xeftamenteå Sæfere om, at bor erre iffe alene bab for fine Sifcibte, at be maatte alle bære eet, ligefom bu t gaber! i mig, og jeg i big, at be ffuue bære eet i o "; men tjan gab hegler og Særbomme, fjborbeb benne nfjeb funbe bebo«re. S ben >enfigt ubbalgte fen mænb for at bebare Særen ren og ubefmittet, og til be ellige fulbfomne Serebelfe, til (SmbebetS gorbattning, til rifti Segeme ( irfen ) Dbbbggelfe, inbtil bi alle naa til (Snfjeb i roen og til rfenbetfe". 2)i fe mbebémænb inbbefattebe Slboftle, profeter, bangelifter, >brber og Særere. 3ftebeng bi tjabe bet gubbommelige Drb, fom taler faa flarligen paa bette $unft, maatte bi iffe meb al Sefinbigtjeb fbørge, om ben friftne" Serben enten inben* eller ubenfor ben romerffe irfe fan t)aaht at genoprette ben fénfjeb, faa længe ben forfafter baabe Slboftle og profeter og befætter (Sbangelifterg, brber og Særere^ ( mbeber meb SOiænb, ber iffe tro paa og iffe gøre gorbring baa gubbommelig Se= ffiffetfe? an en Dberfløbigljeb af brænbenbe Sønner fjjætbe noget, faa længe be Sebenbe nægte at bife Sbbigfjeb mob ben gubbommelige Steget? er er mange flager ober Ringeagt for autoritet og Sige* gbtbigfjeb for religiøfe Særbomme og gorffrifter iblanbt 9ttaéferne, men Ijbab funne bi forbente, naar be religiøfe Sebere felb tilfibefætte be gub= bommelige 21norbninger og foranbre bem efter bere egne Meninger? )bortebeé funne bi nære aab om at ubføre et 21rbejbe beb Æarbinater og anbre mbebémænb, Drb flet iffe omtaler fjberfen i for= rige efler 9httiben 31abenbaringer, et Slrbejbe, fom bette Drb erflærer ffal ubføreé af Slpoftle, profeter o. f. b.?

11 299 iitert er bet, at Gsntjeb bil obnaa, men naar ben tommer, bit ben fomtne gennem gretferen fyertige 2tabenbaretfer beb at iagttage tjans Sub og Sobe. Sønner funne forberebe 9ttenneffene Sørn for btéfe 2obe trofafte (gftertebetfe, hibbet er Sbbig^eb mob gub* bommelig 9Jlbnbigt)eb. (Deseret News.) 3lttkom i. en 27. Sfoguft anfom 2lnberfon fra 3Seft<SSeber, Utal). 2)en 21. ebtember anfom følgenbe ^(Stbfter fra 8ion: uftab 21. 9ttof berg fra alt Safe ( itb og eorge SS. Dfertunb fra Soa, Utal); bi btobe bem Selfommen til fanbinabien. jbelhikkclfer. Dbennæbnte fcejliffø til at birfe i følgenbe konferencer: S øteborgå konference: nftab 21. Sftoféberg og i tocf= ljoforå konference: eorge SS. Dfertunb og Stnberfon. JForflljttelfcr. 2(Stbfte $eter Kljriftenfen er forfattet fra 2lalborg konference tit at bræfibere ober øbenf)abn konference; $. $. 2Inberfen fra 2iart)u tit Søbentjabné konference; (.. Sinberub jr. fra XronbtjjemS til Slatborg konference og 21.. Dbtab fra øteborgs konference. Zjtøøtting. (Sfter en bet ubført 9fli fion afløfes følgenbe 2Ætbfter fra bereé 3fti fion =$irffomf)eb i fanbinabien meb Siflabelfe tit at rejfe tøem tit 8ion: t. ørenfen og 9ta mu 9?a mu fen fra øben= fjabn konference; S- ljriftenfen fra 2Iarf)U ; 31. D. tollenffog fra laane konference; %. 21. grebericffen fra triftiania og 3lkl > Sacobfen fra 21atborg konference. konferencen i Æerøen. 2)e ibfte<2)age Retlige atøotbt konference i Sergen ben 22. 2tuguft. gølgenbe fra Bion bare tit tebe: 2tboftet g. 3R. Sbman, ^rcefibent ober ben europæijfe SWiSfion, 21. S. fanctjto, ^rceftbent ober ben ffanbinabiffe 9JU fion, og $. 31. arff, onference<$ræfibent, famt følgenbe 31. (. 3Kortenfen, 2Inbretø 21. Senfen, 2Intf)on. Senfen, øren 21nberfen, an $. ^oulfen, Sotm &. Serg, g. SS. S- SBeH, (SraftuS comfen, $eter Senfen, Sofebt) pet fen, S- $ Sugat,. g. Sørgenfen, greberif anfen og lofal Ijrtftian grotétanb. konferencen aabnebeå meb ang og Søn. $ræfi= bent $. 31. arff bøb be gorfamlebe et hjerteligt Setfommen. 3ofyt. Serg fagbe, at t)an følte bel beb at fomme tit konference og mobtage SSejlebning fra bore Sebere, og tjan bar Sibneébbrb om ( bangeliet

12 300 anbt)eb. (S. g. ^tørgenfen følte fig tafnemlig ober at bære en anbljebeng 23ubbærcr. $(Slbfte greberif >anfen talte om ben førfte irfe Drganifation. ^ræfibent 81. S. fandjt) fagbe, at t)an fjabbe bævet paa 9Ktéfion i fine unge age, og bet bar ben ang fom nu tjan ftørfte læbe at bibne om anbtjeben, forbi tjan bibfte, at ub t)abbe aabenbaret fig igen i be fibfte age og gengibet gutbmagten til at forrette i t)an3 Rabn beb ( ngte= enbelfe, faa at bet bar anerfenbt af t)am. SItooftel Styman, meb SÆlbfte $. R. arff fom otf, ubtrufte fin læbe ober for førfte ang at møbe meb be norffe Retlige. >an fagbe, at bet bitbe bære tit ftor Sklfignelfe for golfer, f)bi be bitbe Ibtte til 2( lbfterne Drb. et er erren SSitje, at Dmbenbelfe ffal bræbife til SSerben for at frelfe Sftenneffene fra be flager og enbor= bigtjeber, fom frulle ubgbbe ober be Ugubelige. 3)er er Religioner nof i SBerben, men gotfene mangle bem, fom funne tale meb gutbmagt i >er= ren Rabn; bi lebe nu i en Ubbeling, ba (Sbangeliet er gengibet for fibfte ang for albrig mere at borttages. ub irfe t)ar bæret paa forben i ober 70 2lar, og ben bil blibe fjer for beftanbig. Svøbet fluttebeé meb ang og 93øn. konferencen fortfatteé l. 8,30 og aabnebeå paa fæbbantig Sftaabe. $ræfibent %. tatte om 3Hrfen Drganifation og fammen= lignebe ben meb anbre irfe=drganifationer. fmn fagbe, at $efu rifti irfe befibber Slboftte, profeter, bangelifter, t)rber og Særere efter bet obrinbelige Sttønfter. Slboftel g. %Jl. Cbman ubtatte, at alle Reti* gioner funne frit bræbife iblanbt be ibfte=2)age Retlige, og bi ønffe, at alle golf bille gibe o bet famme ^ribilegium. an fagbe, at ingen fan bibe, at riftu er ub øn paa nogen anben 9ttaabe enb $eter i gamle 2)age, nemlig beb ben ellig=2tanb toft. SSerben famftemmer meb >enftm tit SMbenffab, Sitteratur, 9#ufif, 3Kotr)emati! og flere ing, men fan iffe ene om be ing, ber b,ent)øre tit ub Rige. SSerben tror iffe paa Slboftle, ub lebenbe SBibner, eller paa Slabenbaring; men bi fbørge, om nogen t>eb at tæfe i ^Bibelen fan obbage, at ub nogen inbe t)ar aabenbaret fin SSilje paa anben 9ftaabe enb netop gennem fine infbirerebe tjenere? borfor ffuhe bi iffe ntjbe famme ^Sribitegium i bore age? SSerben fjaber oéj forbi bi bræbife benne Sære; men bette er et af be ftærfefte SSibneSbbrb om, at bi ere i S3efibbelfe af anbtjeben. Sære bi 9ftenneffene noget onbt? SSife 3tti»fionærerne et baarligt (Sfgembet? bi bette er Xilfælbet, ønffe bi at bibe bet. bor bi fom et golf ere befenbte i Slmerifa, ere bi belfomne. S)ette er Sitfælbet i anaba, StøefSifo, Slrigona, Ru=3M ifo, SSboming, (Solorabo og mange anbre tater. Dg bet er, forbi bor Religion lærer o at bære ærlige, retffafne og ft)ffe famt at gøre imob Ræften, fjbab bi ønffe, t)an ffal gøre imob o. Sibe Uret t)ehere enb at gøre Uret. >an

13 301 nebbab ub Selfignetfe ober Sanbeté Snbbljggere, at be maatte bære i tanb til at forftaa gretfens ftorc $tan. Svøbet fluttebes meb ang og SBøtt. en 22. Sluguft BleDe to $ræftebøm møber afljolbte. %t førfte begtmbte SM. 10 om gormibbagen og aabnebe meb ang og Søn. ^ræfibent arff obtæfte Sftabborten ober bet ubførte Slrbejbe fiben fibfte konference; bet fremgif af benne, at 7,816 frifter og 588 Søger bare ubbette; 6,564 gremmebeå ufe beføgte; 130 Støber famt 1,500 ebangetiffe Samtaler afljolbte, og 4 bare bøbte. erefter gab Stboftet g. 2tt. Sbman mange bærbifulbe Sftaab og Særbomme, egnebe tit at opmuntre utofterne i bere Sirrfomtjeb. >an formanebe bem til at gaa fremab i bere $ligter ' Ubføretfe, og Fjan gtæbebe fig ober bet ubførte Strbejbe. $ræfibent % S. fancttø fagbe, at t)an bar tilfrebs meb SRabborten, og tunbe intet føje tit $ræfibent SbmanS Snftruféer. S bet anbet 3ftøbe blebe SXSIbfterne beftiffebe tit at arbejbe i føtgenbe rene. $ Sergen: 91. (. SRortenfen, Stnbretø 31. Senfen, $eter Senfen og Sofef gwdfat; i Slatefunb: 3ame $. g. Sørgenfen, an $>. $outfen og øren Sfrtberfen; i (Sgerfunb: ^otm %. Serg og greberil 2B. ( t)riftenfen; i S- greberit >anfen og Stjriftian groiétanb. comfen, 3ttøbet enbte meb ang, og Saffigelfe af $ræfibent 21. S. fancf)b. 9É. (. 9R or ten fen, friber. konferencen i tnmbtøem. e ibfte=2)age Retlige afijolbt konference i 9?ebre 2Mm berggabe (SKofenborg) ønbag ben 25. Sluguft gormibbag. Sit tebe bare Slbofiel g. TI. Sbman, ^ræfibent SJ. S. faners og Sbbbert, ^ræfibent ober ronbf)iem konference, famt SÆlbfterne (. 3. Dlfen, SBiHarb Sftas. frasmusfen,. (. Sinberub, Slmbreb 9lometI, $arteb ^eterfen, 2R.. tabfen, SI. atborfen, 3<*. ^onfen, g, SK. ^eterfen, et)a. O. Sarfen,.. Sarfen og tjriftian (. Sarfen. konferencen begtmbte meb ang og Søn, tjborefter SSlbfte S^mes Sftortenfen fremtjæbebe Sføbbenbigtjeben af for etrpert Sfnbtøib at føge efter og finbe anbtjeben og annamme ben for at obnaa en fulbtommen gretfe i ub3 frtge. Stølbfte fjriftian (. Sarfen fra Aalborg onfe«rence talte om irfen uforanberlige Sære og inbbøb be Sitftebebærenbe til at unberføge ben meb et forbomåfrit inb og om Stébom til at finbe bet SRette. foreflog berbaa ftirfens autoriteter til Dbb,olbelfe i be euige Xro og Sønner; alle gorflag blebe enftemmigt bebtagne.

14 302 Sif 2lfbeføling bfeb en Æorfang >bit fra bit Slrbejbe paa benne ag" Junget. Sfyoftel g. 2«. St)man, meb SÆtbfte $a. 9k mu3fen fom Sott, fagbe, at Ijan tjabbe rjørt meget om -iftorge og bar befenbt meb Sfanbi-- naber i anbre Sanbe. er bar iffe faa mange fra Sftorge i &irfen fom fra be anbre to Stiger, men be bare i Sltminbetigfjeb ubføgte golf; Ijan talte berbaa om nbbommen og ben ^>ettig=slanb SSirfning og frem* fjæbebe grelferen Sib fom et føtgebærbigt féembet. Svøbet fluttebes meb (Sang og 93øn. konferencen fortfatteå (Sønbag (Sftermibbag 1. 4 og aabnebeå paa fcebbantig 33?aabe. Sfåtbfte (. O. Sarfen bar $ibne bbrb fjeben af ^u rifti bangetium, og SKStbfte SBiUarb <Sfancf)t) fagbe, at gofcf mitf) bar en fanb ub profet og en forløber for gretferené anbet omme. ^ræfibent 21. S. Sfandjb, talte om 5ftøbbenbigb,eben af gubbommelig StRtmbigfjeb for at funne forbatte bangelietå Orbinancer. ^oret fang >oftana, SImen." Slboftel g. Stft. Sbman fagbe, at rjan gtæbebe fig beb ben Sejltgrjeb, b,an fjabbe tit at møbe meb fine SKebmennefrer faa langt mob -Korb, bet norbtigfte Steb, t)an tjabbe bæret. >an formanebe be Silftebe* bærenbe tit at føge efter ben rette 9Sej, fom funbe føre bem tit ebig greffe, og fagbe, at $ot)anne ' Qaah bar anerfenbt >an fnnbe iffe forbømme SSerben, forbi ben iffe troebe fom bi, men ærlige SWcenb og binber burbe annamme (Sanbfjeben, naar ben bteb forfrmbt for S3øn. bem. oret fang 9fteb forenet Sftøft", og SFcøbet fluttebe meb Sang og konferencen fortfatte 1. 8 i 2trbejberforeningen og aab-- nebe meb Sang og 85øn. Slboftel g. W. Sbman talte, meb 9?a mu temu fen fom olf A om, at alen bar for lille for be mange gorfamtebe; men f)bi be bare, fjbor Ijan fom fra, ffulbe be faa mere enb tylabz nof, og fjbté en af bette Sanb kræfter fom ber, ffulbe Ijan faa bet bebfte gorfamting3=sofale til Stfbentjttetfe tilligemeb bet ftørfte og bebfte Orgel i fjete SSerben, alt uben betaling; be (Sibfte*3)age hellige ere et gæftfrit golf, fom ere imøbefommenbe mob alle 53eføgenbe. an talte bexpaa om gretfe=panen og lagbe ftærf SScegt paa $auti Orb: Om bi eller en Sngel fra Rimten brcebifer eber ban* gelium anberlebe, enb bi fjabe præbifet eber bet, f)an bære en gor= banbeffe." erbaa talte Ijan om ben nøbbenbige 2fttmbigf)eb, ber ub* forbrebe til (Sbangelieté Xjenefte; ingen funbe baatage fig benne uben gubbommelig albelfe. a«bebibnebe, at ub leber og >ar genobretet fin irfe paa forben meb ben famme Sftbnbigfjeb, fom riftu gab til 1)3etru før fin Sortgang, nemlig: fetob Ijan banbt paa forben ffulbe

15 303 bære bunbet i rimlen o. f, b.; rjan fjabbe fetb 40 2lar rfaring i bangetieté ^jenefte, og t)an bar befenbt meb alle irfen autoriteter og meb profeten Sofef mitt), htbtit tjan neblagbe fit Sib for anb= tjebenå ag. >an følte tit at belfigne bet norblige -iftorge, ba ingen af irfen t)øje autoriteter t)abbe bceret faa langt mob Sftorb. Soret fang tit Sifbefaling. $ræfibent fandjtj talte berdaa om ^ribitegiet, bi fjabe tit at btibe befegtebe fom Sftanb og mftru; naar bi tebe, fom ibfie=2)age Retlige bør lede, fumte bi gaa inb i erren Sembler, fom ere bbggebe i $ion til bette 23rug faa bet fom for bore afbøbe Slægtninge og SSenner. >an hab be gorfamlebe Ibtte til ^erren Xjenere og odforbrebe bem, ber Ijabbe fluttet $agt meb erren, til at bære trofafte inbtil ( nben, faa at be funbe tomme frem i ben førfte Dbftanbelfe og regere meb riftu i et Sufinbe Star og fiben i at (Sbigtjeb. oret fang, rjborefter konferencen jluttebes meb Mftgetfe af SIboftet g. 3Jc. Stjman. SKanbag ben 26. aft)oibte et $ræftebøm møbe i SSe fei gabe 26, f)bor SDttgftonærerne gabe SRabdorter ober $ærfet fremgang og blebe beffiffebe til at arbejbe paa føtgenbe teber. Sronbbjem: (Snoet (. Stjbbert, (St)arle3 S- Olfert, SSittarb Sft. fanct)t) og 3?a mu Sftaému fen; ( t)riftian funb: 9Jcilton. Ænubfen og Strtfjur >alborfen; -ftamfoå: t)arle D. Sarfen og an (. Sarfen; tenfjær: Slmbreb, -iftotøetl og ^arleb, ^eterfen: rom ø: 3ame SJconfen Qameg TI. ^eterfen. SÆtbfte G. (. 23inberub bleb afløft fra at arbejbe i ronbt)iem konference og befritfebe tit at birte i Stafborg konference. erfjarb 3Jc. Stnbreafen, frtber. iftaar bi tun tage Sftenneffene, fom be ere, gøre bi bem flettere; naar bi beljanbte bem, fom om be bare, tjbab be futile bære, bringe bi bem tit bet, fjbortit be ffutle bringes. (55oett)e. Sngen bliber ftor, forbi ^ænbelfen gør t)am til al3manb for ftore ^enfigter; men ben, fom er bteben ftor, er bteben bet beb at ftitle ftore aber i ftore Dbgaber Stjenefte. $ fom tjan gør bette tjelt og meb barnlig ^bmbgrjeb, faa at tjan $fc9 træber tilbage for bet (Sbige, i regner SSibenffaben, gæbretanbet og Wien* nefmigfjeben rjatn blanbt fine ftore 3Tcænb og ffænfer fin fri $tjlbeft, iffe minbre til bet ober berbag tibet fmaa gnteresfer lag enb tit be i 9Jcennefreligrjeben eller gotfets fæbne bbbt inbgrtbenbe anbfinger. (5t)r. abatlin.

16 304 Motets Æillebe. ( t 231ab mebbeler følgenbe fmuffe Xræf, fom er gaaet fra Sttunb til Sftunb i SImerifa. $aa t)in minbebærbige SJca^aJcorgen i SØcanila«bugten, ba SDetøet) gab fin (Sfrabre Drbre til at tjolbe fig ffar til lag, ffete bet, at en af be unge grjre, ber bar rubt til kanonerne, ibet tjan fmeb trøjen for bebre at funne arbejbe, tabte ben neb i SSanbet. 3 ^nberlontnten paa Xrøjen bar ber et fotografi af $)rengen 3Jcober. >an tjabbe juft fjaft bet fremme, fet rærligt paa bet og ftjgfet bet, inben t)an atter gemte bet fom t)an mente fi!lert. 9hi hab t)an om Sillabelfe til at gaa fra S3orbe for at rebbe trøjen, men bet bleb t)am nægtet; ba gi! t)an ubemærfet t)en i SBagftabnen af fibet, fbrang ober S3orb og fom atter ob paa Sættet meb fin tabte %vø\e. >an bleb grebet og for fit SBrub paa be gibne Orbrer lagt i Sænfer og ført frem for Seroet) for at ibømme traf. Srengen t)abbe il!e fagt et Orb til nogen om fotografiet i røje* lommen, og SIbmiralen unbrebe fig meb Sjette ober, at nogen bilbe bobe fit Sib og baabrage fig traf blot for en u fel Xrøjeé ftjlb. 33a t)an imiblertib paa fin fcebbanlige benlige Sftaabe oberfor Unbergibne føgte at fbørge r)am nærmere ub, forflarebe S)rengen fjant trofftjlbig r)ele ammenr)ængen. etøet) Øjne fblbte meb Xaarer, og tjan fluttebe ben brabe øn i fine 91rme. 8ø r)am af Sænferne," befalebe r)an, ber elffer fin Stftober faa tjøjt, at t)an bober faa meget for at rebbe t)enbe 33iHebe, ffal iffe ibømme traf, tjbor jeg rjar SJZagt til at tjinbre bet." ifuben. fanbinabien tjente" ubfommer ben lfte og 15be i fjoer 3ftaaneb. Slbonne«mentéprté: 1 ftrone pt. Jbartal eller r. 3,70 om 2laret portofrit. 3 n b b o l i). Sale af $ræfibent Sorengo notø 289 konferencen i tocfljolm 293 dieb. Sent: S. $. gjelbftebs Sifrejf 297 ftrtfteltg enforening 297 SIttfomft, 33efftffelfer, Sorfltjttelfe og SIftøning 299 konferencen i 93ergen 299 konferencen i STronbfjjem. 301 Boberg 93iaebe 304 $øbeni)(um, Ubgit-et og forlagt ar 31. S. ^fattdrø, nnff ^Btiulé at>e 14, lfte al. Xrftft i>o$ S. <5. stforbtng (SS. $eterfen).

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C. ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: 0041271 i -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: S)m 3otbegot)6pbetcommt6fet»9 /rafktllelfen af tet berunbcr liggentc af 6. tun.

Læs mere

Meretiting. Norge i 1853.

Meretiting. Norge i 1853. Meretiting om Sunigyöstiffianhen on AlehicinalforOnföene Norge i 85. eon, bet notagtigert ti erfares af be efterfofgenbe ffmtdberetninger ar eunbd,eb6ti ftanb en i get i 85 i. bet.toefe taget Nerd meget

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972

De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972 De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972 Udgivet af De samvirkende danske Andelsslagterier- København -1972 Indhold: Forord Forhandlinger om sammenslutning Samvirksomhedens stiftelse... Resume

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

p^ ^jorøulfé )rapet at oti)iff ^cltc'sigt fra forrige 7(ar = ^ufinbe flf paa S)anjr(j 9{iim»eb 3^if* 5ret>. øcv), runtti^ig 5?jøbcn^ai)n 182 0. Ti e^eime - (Tonferenceraab 3oMn 23 u Ion) (SanDerum

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak 01- Jeg si r dig tak m Jeg si r dig tak F F/ For alt hvad du har gjort for mig. m Mit hjerte strømmer over F F/ f ubeskrivelig kærlighed. 02 - Vi kommer ind for din trone E F#m7 Vi kommer ind for in trone.

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL ARKI TEKTTEGNETVI LLAINATURSKØNNEOMGI VELSER Sa g Ad eeh ben 18,Hø,7080Bø Kon an p 1 795 Sagn 16110811410 udg md 2 Da o16 04 Be e e Øn duaboenmua e egne abe ggende300m a andepåe

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

Start år 2012 Alle år 2012-2014. Alle år - preib 2012-2013

Start år 2012 Alle år 2012-2014. Alle år - preib 2012-2013 Start år 2012 Alle år 2012-2014 Alle år - preib 2012-2013 2012 - nat-vid-3 Matematik A - Fysik B - Kemi B 2012-2014 3g DaA HiA IdC OlC ReC MaA Frit A Frit C 4 3 2 3 3 6 5 3 2g DaA HiA IdC SprogB EnB MaA

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 1 Solbjerg Kommune Solbjerg Landbrug, gartneri, hønseri og fiskeri samt parcelhuse ved Gammel Horsensvej, Søvangsvej og Solbjerg Sø Del af byplanvedtægten ophævet pr. 01.01.1970

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden?

Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden? Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden? 13. søndag efter trinitatis 2013 Salmer: 754,753,500,697,724 Teksten som der

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen Sa gop Ad eek n egå d 132,Enø,4736Ka ebæ m Kon an p 895 Sagn BO14082 udg md 1 Da o17 08 Be e e BUDMODTAGES S øn dhube gge dea a eog e ea eom ådepåk n egå d påenø Be ggepåd gugen og e ho de gg undmed andbep

Læs mere

SEND DINE GAVER PÅ OVERARBEJDE

SEND DINE GAVER PÅ OVERARBEJDE 5% * R E D N A M R I F N O K E TIL ALL p.a. i fast ner forrentes med 5 % skud op til 25.000 kro Ind 5. 201 rts ma 31. n kan oprettes fra. i variabel rente. er. Konfirmandkontoe entes med 0,50 % p.a firmander

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

grå i den plast Ref. Ref. Bro Fisk dem affaldssæk Ref.

grå i den plast Ref. Ref. Bro Fisk dem affaldssæk Ref. Resten skal i den grå Vi har lavet en pizza, den smagte rigtigg godt Men puh hvor dett roder, nu skal køkkenet gøres flot Der er skræller og papir, emballage og plast Når vi hjælpes ad går det med lynets

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere