sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme."

Transkript

1 sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo ånou) oeb fanbinaoernes llbfhigt til oltair ben 16. Sluguft Sftine føre 23røbre og øftre! 3eg er bleben inbbubt tit at tale til eber beb benne Sejligfjeb, og bet er mig en fanb læbe i 2)ag at tage Drbet, efterfom jeg alttb Ijar bæret en ibrig SBeunbrer nabeme. 9laar jeg fer, Ijbor talrige be ffanbinabiffe golf ere blebne i btéfe bjærge, minber bet mig om irfen bibunberlige SSæfét, fiben bi førft bofatte o tyer. S)et ftaar enbnu Hart for min rtnbring, at SIboftel (Sraftuå <Snoro og 2X tbfterne anfen og borggren blebe falbebe og be= fftffebe til at aabne ben ffanbinabiffe Sfttéfion; famtibig bleb jeg fenbt til ^tutten for at forlbnbe bangetiet ber. a bi fra 9lauboo blebe brebne ub i Ørfenen, bar (Soangeliet lun bleben bræbilet i Slmerila og (Storbritanien. tjabbe enbnu iffe beføgt 9lorge, oe= rige, anmarf etter anbre af be eurobæiffe kationer meb bet frelfenbe 93ubf!ab. SSJien ncebbe bare be Retlige fomne til Sfto i btéfe ' ale, før erren Sjenere atter fjenbenbte bere Dbmcerlfomfjeb paa bet ftore 3fltéfton arbejbe, ber baafjbilebe ^irfen. SSi bare i gattigbommené 9ftibte og fæmbebe for at gøre Sanbet beboeligt; men bi lunbe iffe forfømme ben $ligt at brcebife bangeliet i Ublanbet; tfji ^erren fyabbe gibet ben befaling, at bet ffulbe forfbnbeé i ben ganffe SSerben. ette, at >euige til Xrob for alle enborbigfjeber og gorføtgetfer i al rofaftf)eb beftrcebte fig for at

2 290 ubføre benne )erren3 befaling, er et tatenbe 23ebté paa bette S8ærfé gubbommelige Dbrinbelfe. SSeb konferencen i Dftober 1849,!un to Slår efter 9ft)bbggerne3 Stnfomft tit benne Sal, bleb et Slntol SSlbfter ralbet tit at aalne nt)e Sfttéfioner i forffeltige Sete af $erben. gire af Stboftlene ffulbe lebe bette goretagenbe. SCpoftet (SraftuS notø ffulbe rejfe tit fanbinabien, Slboftet Sofm Xablor tit grantrig, jeg felt) tit ^tatien og loftet granf= tin S. 9ftid)arb tit (Snglanb, t)bor en SKtéfion acterebe bar oprettet. Waax man tager be ugunftige gorfjolb i betragtning og erinbrer, at bore gamilier omtrent bare blottebe for alt, bil entjber inbrømme, at bi ftobe i S3egreb meb at ubføre et [tort goretagenbe. Sften falbet bar!ommet fra >erren, og bi bare alle rebe til at ablbbe, lige meget tjbor ftort enb Offeret bilbe at Ijabe mobtaget bor S8effi!felfe forlob bi 23t)en fjer ben 19. Dttober S8i bare trebibe i gølge og førte 12 SSogne og 42 jg>efte og 9ttulbt)r meb o. Set er bærb at bemærfe, at bette bar bet førfte elftab af 3fti fionærer, fom bleb ubfenbt fra Utal), ent paa Staret, fom bet bar, førte en SKejfe ober letterne abffillige garer meb fig, og bet falbt ba ogfaa i bor Sob at møbes meb flere faabanne; men bi naaebe bog 90?i fouri=gtoben i uffabt Xilftanb. >er frittes bi for t)ber ifær at begibe o til bore 21rbejb marter. SSeb min Slnfomft til Siberbool traf jeg aherebe notø og granflin S). 5Ri= ctjarbé ber. %eq beføgte flere af ir!en rene i Gntgtanb, ftøor jeg nogle faa Slår i gorbejen tjabbe birlet, og famme Sag, fom Prober raftus notø lanbebe i ^øbenfjabn bet bar ben 14. $uni 1850 befanbt jeg mig i outfjambton abn i gærb meb at gøre gorberebelfer til min Sifrejfe til Italien ben næfte og fjalbtrebé 2lar ere nu fjenrunbne, fiben bette flete, og ftøilfet ftorartet Slrbejbe er ber i!!c blebet ubført i fanbinabien! (Sa. 1,300 3tti * fioncerer t)abe bæret beffæftigebe i Sftorge, berige og Sanmart, og bere Slrbejbe tjar t)aft til gølge, at fjenbeb 46,000 9ttenneffer fra be norbiffe Sanbe ere blebne inblemmebe i Ørten. %a, jætetjøften t)ar i anbfjeb bæret ftor i btéfe fionbc, fiben SBrober notø og fjan 9#ebarbejbere faaebe bet førfte rø berobre. eraf fremgaar bet, at er bleben talrig forplantet i btéfe Sanbe, tin' ba bangetiet bleb forfbnbt, fembt bet et golf, ber bar rebe tit at ablbbe bet. $eg fer omfring mig i Sag nogle af be Sufinber, fom blebe ombenbte fieben. Set bereber mig læbe at bibe, at fanbinaberne ere faa tat» rigt rebræfenrerebe i irfe af ibfte«sage hellige, og >eri ligger jo tåbelige 23ebifer for, at 5 ere 9 ooe Sftenneffer. 3 fenbte i SSibneébbrb ben fanbe brbe 3tøft, og ba ^ lærte at for«ftaa, at SBubffabet bar fanbt, fom btéfe Wænb bragte, ba manglebe bet iffe paa Wlob til at annamme Særen, enbffønt ben iffe bar tmbet og

3 291 maaffe bragte gorføtgetfer meb fig. Dg tjeri lagbe S eber tammers fanbe araftertræf for Sagen og obtraabte fom bærbige Repræsentanter for en æbet lægt. SHrfen fan i!!e tjatte for mange af faabanne SJceblemmer, og berfor frbber jeg mig beb at fige, at errens ær! ftebfe ffrtber fremab i fanbinabien, og bette bil uben bibt Mitte Refuttatet i enbnu en Slarrætle; tt)i jeg er oberbebift om, at ber finbes mange oprigtige 9Rm< neffer i bisfe norbiffe Sanbe. Si fenbe bebbtibenbe gftisfionærer ber= otter for at ttræbile (Sbangetiet, og tjnert 21ar tillægges ber irfen ntye 2Kebtemmer. Ser figes, at ben ffanbinabiffe 9JU fion nu for Siben tæller omtrent 5,000 Retlige; men flertallet af bem, ber Ijar annammet ttangeliet i benne Set af erren ingaarb, er ubttanbret tjertit i DberenSftemmetfe meb erren befaling. Se førfte ffanbinabiffe Ub< ttanbrere anlom til Utal) i 1852, fjttté jeg gufler ret, og fiben ere be ftebfe ftrømmebe tjertit. Wlcm gør Regning $aa, at iatt ere 30,000 Retlige emigrerebe til Utal), og be bebbtibe at fomme. S flere Star bar jeg bofibbenbe i or. (giber ountt), og t)er fjabbe jeg fortrinlig Sejtigfjeb tit at blitte nøje befenbt meb fanbinaberne, fom ber ere meget talrige, og jeg lærte at ffatte beres ærbi fom borgere i Sanbet og fom 9tteblemmer af mrlen. SKine $agttagetfer lebe mig til at fige, at bet ffanbinabiffe (Slement fjar rjbet en ttægtig iftanb til irfen<s gremgang i SionS Dbbljggelfe. Dtter tjele Sanbet betragtet be fom bjærtte, briftige og fttarfommelige, og btéfe fremtræbenbe genffaber, forenebe meb»ligfjeb, Dttrigtigtjeb og engibenfjeb for anbfjeben, fjabe gjort bem ftærle og gibet bem Snbflttbelfe i bor TOte. Set antaget, at ber nn finbe 50,000 fanbinaber i Utal). Set lille Slgern er bofset og blebet til en fjbté rene fbrebe fig ober bet ganffe Sanb. Se finbe i entjber 23b, og Sanbgbt), og frugterne af bereå irffomfjeb og Suefigtjeb funne iagttages oberalt. $aa flere (Sgtte i btéfe bjergregioner gif be fom pionerer i bibfen og banebe ej for anbre, og be fjabe jo ogfaa maattet bøje mange trababfer og gennemgaaet mange af be brøbenbe Dmftænbigfjeber, ber altib gaa aanb i aanb meb goretagenber af benne Slrt; ja, be tjabe næften bift fig uunbbærlige i Dbbbggetfen af bette Sanb. Sit Xrob for be mange Utæmber, be fjabe fæmttet unber, forbi be maatte tale et fremmeb brog, og ben Ubilje, ber $aa fine teber fjar møbt bem, f)abe be alligebel obnaaet at blibe en Sttagt i amfunbet, og bette maa tilffribe bere Særnflib og beunbringébær* bige Ubfjotbentjeb. S *% ere Rorbenå golf rebræfenterebe ttaa alle SnbuftrienS Omraaber faa bet fom ttaa ^olitilen og Religionens ebe= ter. S utm bellæbe be lebenbe og bræfiberenbe mbeber. rober SInttjon >. Sunb er en af be tolb Stboftte og ØrfenS iftorieffriber; rober Reeb moot, en anben SIboftel, fjabbe en norff 3ftober. rober

4 292 (. 3). gjetbfteb er en af be førfte ftob $ræfibenter ober be albfjerb. e foruben er ber bræfibenter, flere Naabgibere til ^ræfibenter ober tabe, mange 3Kebtemmer af øjraabet, ca. 250 Siffobper og!8iffobber Naabgibere alle af ffanbinabiff erfomft. 5 bolitiffe rebfe beftæbe be 2lnfbar * og Xiflib boftcr. e t)abe frembragt flere ubmærlebe fribenter og igtere. om Sæger og ^urifter tjabe be ogfaa bunbet fig et Nabn, tyaa 9ttufifen Dmraabe ubmcerfe be ftg, og ber ftnbeé iffe bebre 2tgerbt)rfere. aalebeå er bet inblbfenbe, at be ere bcerbifulbe SJleblem«mer af amfunbet i genffab af borgere faa bel font Xroåbefenbere. Sillab mig, mine fære Srøbre og øftre, at Ibfønffe eber, forbi $ tilføre en faa fremragenbe golfeftamme. 9ften tjbab ber er af enbnu ftørre SBetbbning, lab mig tbfønffe eber, forbi 3 tilføre $efu rifti irfe Retlige. enne irfe beftaar af Sttænb og binber af mange Nationaliteter. Sigefom (Sbangeliet bleb bræbifet for eber i Norge, berige og Sanmari, er bet ogfaa btebet forfbnbt paa anbre ele af forben, og golf fyabe famlet fig tjer fra ober en neé forffel* lige Sanbe. 3ften fom ibfte<2)age Retlige er SBenæbnetfen Nationalitet ufenbt; bi Nige. om $aulu i fin %ib fagbe: %$i baabe ere bi alle beb een Slanb bøbte til at bære eet Segeme, tjbab tjeller bi ere Søber, eller ræfer, Strætle, eller grie." en famnte Slanb er bleben o alle ffænfet uben >enfbn til, t)billen Nation bi ere lomne fra, og ben tjar fnbttet o fammen til et golf. nbffønt bi ere ubgaaebe fra mange Sanbe og tale mange forffellige brog, ere bi formebelft benne 21anb SSirfning fmeltebe fammen tit eet, og bi bo fammen i greb og harmoni. (St t)øjft bibunberligt SSærf er blebet ubført i benne Netning, og bet er ene og alene blebet gennem* ført beb ub 33iftanb. 2)emte enb gerning burbe oberbebife SSerben om, at erren er meb o ; tin' en gorening af faa mange Nationaliteter funbe iffe tabe fig ubføre paa nogen anben VJlaabe. Nu til tutning bil jeg formane eber til at forbtibe trofafte mob bangeliet, fom S meb læbe annammebe i eber gøbelanb. 9Nange af eber t)abe maaffe fortabt >jem og gobe SSenner for at fomine til 3ion; forføg nu at tebe faalebe, at bet Offer, 3 P^ ben SNaabe Ijabe bragt, iffe ffat bære forgæbe. øg efter bebfte (Sbne at t)olbe ub S3ub og Sobe og berbeb bebirfe, at bette maa blibe et 3ton Sanb i Drbeté fulbe 53eti)bning; unberbil eberå 33ørn og lær bent tieb féentbet og Negel, at be uben Nøten maa følge i eber gobfbor og blibe lige faa ftanbtjaftige i Sroen fom >. 9#aa bi fe trofafte gæbre og!>nøbre Slanb f)bile paa Sørnene, og belfigne eber alle i eberå >jem og alt, t)bab ber Ijører eber til. ^a, maa b,an belfigne eber i enbnu ftørre rab, enb f)an tilforn tjar gjort, er min Søn i lyefu rifti Nabn. 5lmen.

5 293 konferencen i åtudtijolm. S)c ibfte<2)age ^eutge aftjolbt konference XirSbag ben 27., Dn < bag ben 28. og SorSbag ben 29. Sluguft i Sofatet i orn gatan 80. goruben be i Konferencen birfenbe 3JUéfionærer bare føtgenbe SÆlbfter fra 8ton nærbærenbe: Slboftet g. 2K. Sbman, ^ræfibent ober ben euro«bcetffe *røfton ; 3tti3fion3.$ræfibent 51. S. fantfrø og Konference^ræfibent S- S- annon. Konferencen aabnebe ir bag Siften Kl. 8 web (Sang, og 93øn af SI. Robert at foret tjabbe funget en bob $ræfibent annon be gorfamtebe SSelfommen og omtalte, t)borlebe be ^euige hjemme i 8ion fantles tit Konference to ange om Slaret for at mobtage $aab og Særbomme af erren bembnbigebe tienere. SÆtbfte Slnbrem Stnberfon bar et fraftigt 23ibne brjrb om >erren obtjeb tinob 9ftennef!ene \)eb atter at aabenbare fin SSitje til fine je< nere, fom nu fortbnbe ben tit alle, ber ere billige tit at Ibtte til ben. SSlbfte uftaf 2B. gorsberg ubtrbfte fin Xatnemtigtjeb for ben Sejtigf)eb, tjan t)abbe tit i forening meb fine SBrøbre at fortbnbe gretfenå $tan for en uagtbaagibenbe SSerben, og f)an titføjebe fit SSibnegbbrb om ubbommeligfjeben af bet SBubffab, fom ^tbfterne frembære. SÆtbfte Stibert benfen bifte af friften, f)boriebe alle funne ert)olbe et SSib= nesbbrb om ub SSær! paa famme SOiaabe, fom be forrige )age hellige mobtoge bet, nemlig beb at abtybe ub S3ub og Sobe. almen 166 bteb funget til Slfbeféling. SIStbfte SItbin tjriftenfen fra oteborgå Konference talte om, rjbilfet ftort Offer erren Xjenere tjabe bragt beb at fortabe bereå jem og beres Kære for at frembære berei $ibne brjrb; fjan næbnebe be gøtger, fom gorfaftetfen af bette Sibneébbrb bit foraarfage. en ftore trib, ber nu finber teb i ben retigiøfe SSerben, bebifer, at erren ag nærmer fig. e, fom forføge at tjene herren, ere faa i Stntal og ub* fatte for beres *mebmenneffer $at). SSlbfte uftab 293. Seubt for«fifrebe be gorfamtebe, at StSlbfterne i!fe bare ér efter bere eget SSalg, men be ere talbebe af ub gennem l)an infbirerebe tjenere. )er fjerffer ftor SSilbfarelfe iblanbt bem, fom føge gretfe, men beb bbmbg S3øn til ub er bet muligt at finbe ben fnæbre ti, ber fører til Sibet. 2Ken* nejlet er ffabt i ub Sitlebe fom Kronen paa an3 fjertige SSærf, og beb Srofafttjeb Ian bet obnaa Sibeté Krone. Xateren formanebe alle tit at unberføge Særen, fom bi fortbnbe. S(Slbfte (Sricf Dtfon oblæfte $auti Orb tit ataterne om, rjbortebeé ben, fom forbrifter fig til at fortbnbe bangetiet anberlebeé, enb $aulu forlibte bet, flat bære unber gorbanbelfen. >an tjenbifte til $etri Drb paa ^infefeften og formanebe til Dmbenbelfe.

6 294 rølbfte Støefe 2(ntf,on fagbe, at bet bar enftgt, at (Sban. geliet ffutbe forft)nbe baa en betftingenbe og bog intetfigenbe 9#aabe meb ffønne Drb og uforfiaaetige grafer; men bet ffutbe fremfættes baa en let fattelig Sttaabe. ubbommelig gulbmagt finbe3 ibtanbt o3, og bi inbbbbe golf alle $egne til ebig grelfe, ber i!le fan føbe3 for utb 1. 9,45 anfom Stboftet Sbman og ^ræfibent fancrjb; ben fibftnæbnte frembar en >itfen fra be konferencer, fom be ijabbe beføgt. SIboftet Sbman talte en fort ib, meb 2J tbfte Xeubt fom Solf. SDette bar fjan førfte 83eføg, og f)an følte fig tafnemtig ober ben Sej;* tigfjeb, b,an fjabbe til at møbe meb fine øffenbe og fenner i <Soerige ^obebftab. >an betfignebe alle og formanebe bem til at føge erren. Wøbet fluttebes og 93øn. DnSbag ffl. 9 affjotbteå $ræftebøm møbe, f)bor Srøtbfterne afgabe SRabborter ober itftanben i be forffellige rene famt ober bere ubførte SIrbejbe; af btéfe fremgif bet, at 10,760 frifter og 310 Søger bare omfatte, 8,216 gremmebeé mfe beføgte, 1,502 ebangetiffe Samtaler og 517 SKøber affjotbte; 28 bøbte og 13 S5ørn betfignebe. SJSræfibenterne Sbman og fancfjrj gabe mange gobe og tib fbarenbe 9taab til 2( tbfteme, fom alle ubtalte, at bere enfigt i gremtiben bar at birfe om mutigt meb forøget 3>ber f r $ærfet gremme. t 4 om ftermibbagen fortfatte konferencen, ber aabnebe meb (Sang og 23øn. $ræfibent annon fagbe, at tjan gtæbebe fig beb at møbe SIboftel Sbman og Sefu rifti bangelium gør iffe et 9ttenneffe unaturligt; men beté $rincibber funne eftertebeé i bet bagtige Sib. 9Si maa fom et ete, og be Slabenbaringer, ber ere gibne ^b profeten $ofef mitfj, gaa aanb i aanb meb bem, bi finbe i 33ibeten. ^ tbfte Martin S. See bar et fraftigt SSibne bt)rb om ubbommefigrjeben af bet SScerf, fom ^Stbfterne forfbnbe. $ræfibent (Sfandjb fagbe, at f)bté benne Sære iffe fjeb, bitbe tjberfen fjan eller nogen af btéfe S.( tbfter bære fjer; men bi ere nu ijer og titbtjbe alle ben fanbe Sære. >an forftarebe runben til, at konferencen bteb affjolbt faa tiblig irfené atminbetige og lofale autoriteter foreftoge btvpaa til Dbfjot* belfe i be >eflige %xo og SBønner og antoges enftemmigt. forflarebe, tjbab ber mene! meb at obfjolbe btéfe Srøbre i bere Slrbejbe. Æoret fang alme 247. Slboftel Sbman, meb eubt fom olf, fagbe, at be ibfte- 2)age Retlige burbe bife i bere SSanbet, at be i SSirfeligtjeben ere ubtagne af SSerben, og at bet er entjberg $Iigt at abtxite fin Skæfte, e famme Særbomme, fom lærte i rifti og 2lboftlene >age, bille frelfe o i ^5)ag, og bi maa bære lebebe af ubé 2lanb for at funne

7 295 fomme tilbage tit ijam. nfjber, fom tænfer fig at banbre paa ben fnæbre ti, maa bære febet af benne tab. e ibfte=$age ettige maa ubftaa gorføtgetfer tyer i S3abbton, gorbirringens Sanb, men grøfterne obf)øre iffe, naar be fomme tit 3ion. friften figer, 9tige 5ftæt fm famle alle tag gifte, pillet bi fe er Silfætbet, og bet er et S3ibne bbrb til os.»itttt berfor iffe forffræffebe, naar 3 fe btéfe Xing. an formanebe be ettige til at bbe 3 lbfteroe al ben SBiftanb, be funbe. an bebifte, fjolbt Rimtene luffebe til i lang ib efter ønnens og 9lboftlene ubførte 9fli fion, men Ijan b,ar nu atter talet til forben beb profeten Sofcf mitf) og tjar oprettet fin irfe for iffe mere at borttage ben. oret fang atme 9far. 98, og Svøbet jluttebes meb Mfigetfe af 3o. S. Dlfon. konferencen fortfattes &L 8 og aabntbe paa fæbbanlig 9ttaabe. 5Iboftet Sbman talte, meb ^ræfibent annon fom Xotf. an tyaabebe, at alle bare fomne for at lære, t)bab bor Xro er, og bi gibe eber Slet til at bømme, om Særen er eller om bi tale af o felb. Se Særbomme, fom grelferen lærte og fremfatte, bebifte af 93i= belen. SriftuS gif til 3ofjanne ben Søber og bleb bøbt meb Segrabel. fen 'Saab, og beb benne Sejlig^eb aabnebeå imten, og gaberen erfenbte, at føanblingen betjagebe Ijam. bortebeé funne bi anerfenbeé uben paa famme SSilfaar? SRefteren lobebe fine Sifcibte ben ettig< Stanb, ba ljan forlob bem, og før fin himmelfart gab dtt bem SRagt til at løfe og binbe, faa btt ffulbe bære løft og bunbet for beftanbig. Dg bi finbe, at ^etri ^ræbifen paa pnfefeften ftemmebe oberen meb Srifti Sære. futte bi unberfafte o nogen anben tag Qaab enb ben, ber nebfalbte gaberené (grfenbelfe? S friften finbe bi be SSilfaar, fjborbeb grelfe fan ertyotbes, famt f)bortebe $etru funbe erfenbe riftu fom ubé <5øn i DberenSftemmelfe meb grelferen Drb, at ben, fom gør gaberens SSilje, ffal bibe, om Særen er af nb eller ej. 9tten fom KriftuS fagbe til $etru, at øb og 93tob fjabbe iffe aabenbaret bet for flam, lige faa umuligt er bet i Sag at faa bette SSibneébbrb af 3flen= nejfer, men beb en nøje Dbftjlbetfe af be famme Særbomme, fom $etru lærte,' funne bi erfjolbe tunbffab, om Særen er fra nb etter ej. %aleren forflarebe, t)bortebe 9ttbnbigf)eben, fom SIbofttene befibbe, fjar bæret borttaget fra forben, famt bebibnebe for atte, at be, fom fibft Ijolbt benne ^bnbigfjeb, tjabe beføgt forben og gibet ben til Sofef mitf). Xaleren fjabbe bæret befenbt meb fiirfens tebenbe SKænb fra Sofef mitf) neb til Sorengo nott); be bare 3ttænb, og SSærfet gaar ftabig fremab. an nebbab bexpaa erren SSelfignelfe ober gorfam«lingen og Sanbet golf tittigemeb bet onge )U. alme 9fo. 178 bleb funget til 2Ifbef ting. ^ræfibent fancfjtj talte om, fjborlebeé be ringe ere falbebe til at

8 296 rebræfentere >erren3 SScerf, lige font Xilfætbet bar i forrige $)age. 35e minbre bemibtebe ftjne at bære meft mobtagelige for anbljeben. an talte om Obftanbetfen og fagbe, at Retlige rjaabe at møbe bere Sære paa ben anben ibe råben efter at fjabe gjort gorbunb fjer i Sibet. STateren ubtrbfte fin 93eflagelfe ober, at et ftørre Sofale iffe funbe erfjotbeé, men fjan forfifrebe, at ben ib bilbe fomme, ba ftørre Sofaler fmbe aabneå for bem. SKøbet fluttebe meb (Sang og 93øn. or bag gormibbag affjotbteå $)3ræftebøm møbe, t)bor 2 lbfterne btebe beffiffebe til at arbejbe i følgenbe rene: tocfljolm: 3q & annon, mitu Slntijon, 2Ifa. fartet), %o%. 9?. tot)l og 2ttef3anber. Obtab; ffifétuna: uftaf 2B. Xeubt, Sftubolf 21. fjriftenfen og SBertin; Ubbfata: ^ofebf). Senfen, 9iebf)i (. 2Baf)tftrom og 2lbrat)am g. brenfon; Ørebro: Sliberi tøenfon og SJlartin See; SSefteråg : ricf Otfon og $er. SunbeH; olfbarbo: (Sart 21. Sarfon og Sofebf) g elt; unbåball: $eter ricffon og Ole 21nberfon: Suteå: (Sljaå. 2. Slnberfon og Victor Sofmfon; ottlanb: Sofebl) Otfon; efte: art 21. 3ttattfon og uftaf SS. goréberg famt i SSarmlanb: 2tnbreto 21nberfon og $eter unbroaæ jr. SI. 6,30 affjolbteå ønbag ffole=3ttøbe, fjbor et nbmærfet program ubførteg, fom gremgang unber buelige Særere og Særer= inber. Opmuntrenbe og anerfenbenbe ater fjotbte af ^ræfibenterne Sbman og fandjb, fjborefter Sftøbet fluttebeé meb SBøn af Sluguft 2Inberfon. nftaf 2B. gorsberg, friber. ar Gsgenfærtigfjeb nogen inbe gjort et SJlenneffebjerte tbffetigt? ammenfnører ben i!fe fjertet, og berøber ben iffe Sftenneffet ben f)øj= efte Sbffe: Særligtjeb og SSelfignelfe? Sun fætning, ben runbfætning, at enfjber fun er ftabt til at beforbre fin 9tøfteg 93et, gør 9ftenneffet i SSirfeligfjeben tbffetigt. $ etbforgtemmelfe og i bet at taale og tebe for noget fjøjere fun beri ftrømmer ben inbre itfreb f)eb; ba ubbiber fjertet fig, en bjet SSerben af Sbffaligfjeb og t)immelff greb ftrømmer til jælen; fun beri bliber Sttennefret birfetig Ibffetigt. Wien ogfaa ubabtil er fun ab benne SSej grelfen at finbe, naar entjber beflutter fig til!un at betragte fit Sib fom et Offer, f)an maa bringe amfunbet. a bille og alle tjene mig, og famtibig meb at fremme min egen ^ntereéfe fremmer jeg min egen ftemmer ^bealtémen oberen meb elbobt)olbelfen fanbe S«^re fe.. Sang. ( f templet er 9JfenneftefIægten fole, og i ingen anben fole bil ben lære noget. amuel mite.

9 297 Den lftt ktober <L D. ifjhbft^g 3tfw >. ^ræfibent (. %. gjelbfteb bted af irfen dræfiberenbe autoriteter falbet tit at gaa til fanbinadien for i gorening meb ^rcefibent 21. S. fancfjt) at føbe en daéfenbe runb i øbenfjadn, daa fjdilfen be ibfte=2)age Retlige!unbe btigge fig et eget gorfamting ' ofale. an Slrbejbe i benne Retning er nu enbt, ibet en faaban runb er fifret, og bet er berfor nteb læbe og SitfrebSrjeb, at t)an fan denbe tjjem til 3ion for ber at forenes meb fine cere og i forening meb fine SBrøbre i be >atdfjerb ' SRaab frembeteå dirfe for >erren 23ærf Ubbrebelfe i fanbinadien. an f)ar tibtigere til forffetlige iber dirfet fjer i btéfe Sanbe fom omrejfenbe Sfåtbfte, onference=$ræfibent, 5M fion»$rcefibent o. f. d. i et ib rum af mellem 14 og 15 Star. an fabertige )mforg for 9tttéfionæreme og be Retlige i Sttminbeligfjeb er faa det befenbt og faa t)øjt ffattet, at bi iffe fcerlig ditte fremtjæde bet b,er. an fenber gennem (Stjernen" fin )itfen tit alle be Redige i fanbinadien meb Øriffet om, at ærtigt>eben og greben 2lanb frembeleé maa gøre fig gcetbenbe ibtanbt bent, og at be maa etf!e anbfyeben og dirfe for ben Itbbrebetfe ibtanbt bere 2ftebmenneffer, faa at be funne nebfatbe errens> SSetfignetfe oder fig i alle bereé todlige goretagenber. SSt ffatte tjam fom en ter gaber, og di htbt, at herren dit detfigne fjant daa tjan ^femrejfe haabt oder Sanb og og at r)an enbnu i tang %ib maa funne dirfe for erren SSærfé gorfremmetfe daa forben. J- J- Jiriftcltg cnforetunij. Sarbinat ibbon ffrider i en Icerb 2lrtifet i North American Review om fatotff Sriftenfjeb" og omtaler fcerlig Sftøbdenbigfjeben af en Genforening af orfet aabenbare Xift)cengere. an ubdeger, t)dorlebe SSerben i S5ag funbe dcere dunbet for fy'iuå, t)di ftémaer og trib iffe tjadbe fdaltet be fønberredne irfer. an forubfiger et fremtibigt 9CRilitær^errebømme, ber nu fom fortjen dil enbe i efdoti me og gub= lø S^buftrialigme, ber frembringer SJJiéunbelfe og $ab. SDe dodulcere SRettigtjeber, ber ere btireføbte, figer tjan, true meb en ffiaqt-w&va, fom fun baarlig ffjule af raa Suf u og øjle tøgt)eb og alt bette daa runb af ben dodutære gorfaftetfe af rene og funbe friftelige ^rincidder. om en gorebdggelfe og et 9)cibbel mob btéfe Dnber anbefalet en ftor= artet Genforening af be dilbfarne irfer tit eet amfunb. gra ben dærbige gorfatterg tanbdunft gideå ber fun eet fanbt

10 298 ro3«amfunb, nemlig bet, ober fjbitfet ben romerffe $abe bræfiberer. Dg bet er netob fjer, at ben [tore Sanffefigtjeb ftnbe. enforening ønffe af alle nnber ben gorubfætning, at ben!an fifre beb, at anbre antage be færffitte hegler, fom ben, ber tifffbnber enforening, maatte anfe for be rette. SDet fbne umuligt for mange at oberbinbe btéfe S3an= ffeligfjeber. Sffe befto minbre baaftaar >an SSelærbærbigfjeb, at SriftenbommenS enforening er mulig. 9tten f)bortebe? SSeb fjbilfe Svibler? erom giber fjan ingen )btb ning. $aa ben anben ibe fan btt ftges, at fjan næften obertaber Sæferen til ben (Slutning, at irferne nubærenbe abffitte Xitftanb fft)tbeg ben 21tmægtige gorfømmeligljeb i at tage be nøbbenbige gorfjolbéregler i agen. >an figer nemlig: )bi bore Sønner attib bare brænbenbe nof, bilbe bette uburberlige obe maafte igen obnaa, at bi alle maatte fjabe een ub, een ro, een Qaab." Si lunne iffe tro, at arbinaten birfefig gør ben almægtige anfbartig for ben nubærenbe Silftanb, fom f)an Beflager; men famtibig forftaa bi iffe ben Sogif, ber antager, at ben forønflebe enforening Ian btibe obrettet beb Sønner, forubfat at be ere brænbenbe nof. Si beløbe iffe at baaminbe bet nbe Xeftamenteå Sæfere om, at bor erre iffe alene bab for fine Sifcibte, at be maatte alle bære eet, ligefom bu t gaber! i mig, og jeg i big, at be ffuue bære eet i o "; men tjan gab hegler og Særbomme, fjborbeb benne nfjeb funbe bebo«re. S ben >enfigt ubbalgte fen mænb for at bebare Særen ren og ubefmittet, og til be ellige fulbfomne Serebelfe, til (SmbebetS gorbattning, til rifti Segeme ( irfen ) Dbbbggelfe, inbtil bi alle naa til (Snfjeb i roen og til rfenbetfe". 2)i fe mbebémænb inbbefattebe Slboftle, profeter, bangelifter, >brber og Særere. 3ftebeng bi tjabe bet gubbommelige Drb, fom taler faa flarligen paa bette $unft, maatte bi iffe meb al Sefinbigtjeb fbørge, om ben friftne" Serben enten inben* eller ubenfor ben romerffe irfe fan t)aaht at genoprette ben fénfjeb, faa længe ben forfafter baabe Slboftle og profeter og befætter (Sbangelifterg, brber og Særere^ ( mbeber meb SOiænb, ber iffe tro paa og iffe gøre gorbring baa gubbommelig Se= ffiffetfe? an en Dberfløbigljeb af brænbenbe Sønner fjjætbe noget, faa længe be Sebenbe nægte at bife Sbbigfjeb mob ben gubbommelige Steget? er er mange flager ober Ringeagt for autoritet og Sige* gbtbigfjeb for religiøfe Særbomme og gorffrifter iblanbt 9ttaéferne, men Ijbab funne bi forbente, naar be religiøfe Sebere felb tilfibefætte be gub= bommelige 21norbninger og foranbre bem efter bere egne Meninger? )bortebeé funne bi nære aab om at ubføre et 21rbejbe beb Æarbinater og anbre mbebémænb, Drb flet iffe omtaler fjberfen i for= rige efler 9httiben 31abenbaringer, et Slrbejbe, fom bette Drb erflærer ffal ubføreé af Slpoftle, profeter o. f. b.?

11 299 iitert er bet, at Gsntjeb bil obnaa, men naar ben tommer, bit ben fomtne gennem gretferen fyertige 2tabenbaretfer beb at iagttage tjans Sub og Sobe. Sønner funne forberebe 9ttenneffene Sørn for btéfe 2obe trofafte (gftertebetfe, hibbet er Sbbig^eb mob gub* bommelig 9Jlbnbigt)eb. (Deseret News.) 3lttkom i. en 27. Sfoguft anfom 2lnberfon fra 3Seft<SSeber, Utal). 2)en 21. ebtember anfom følgenbe ^(Stbfter fra 8ion: uftab 21. 9ttof berg fra alt Safe ( itb og eorge SS. Dfertunb fra Soa, Utal); bi btobe bem Selfommen til fanbinabien. jbelhikkclfer. Dbennæbnte fcejliffø til at birfe i følgenbe konferencer: S øteborgå konference: nftab 21. Sftoféberg og i tocf= ljoforå konference: eorge SS. Dfertunb og Stnberfon. JForflljttelfcr. 2(Stbfte $eter Kljriftenfen er forfattet fra 2lalborg konference tit at bræfibere ober øbenf)abn konference; $. $. 2Inberfen fra 2iart)u tit Søbentjabné konference; (.. Sinberub jr. fra XronbtjjemS til Slatborg konference og 21.. Dbtab fra øteborgs konference. Zjtøøtting. (Sfter en bet ubført 9fli fion afløfes følgenbe 2Ætbfter fra bereé 3fti fion =$irffomf)eb i fanbinabien meb Siflabelfe tit at rejfe tøem tit 8ion: t. ørenfen og 9ta mu 9?a mu fen fra øben= fjabn konference; S- ljriftenfen fra 2Iarf)U ; 31. D. tollenffog fra laane konference; %. 21. grebericffen fra triftiania og 3lkl > Sacobfen fra 21atborg konference. konferencen i Æerøen. 2)e ibfte<2)age Retlige atøotbt konference i Sergen ben 22. 2tuguft. gølgenbe fra Bion bare tit tebe: 2tboftet g. 3R. Sbman, ^rcefibent ober ben europæijfe SWiSfion, 21. S. fanctjto, ^rceftbent ober ben ffanbinabiffe 9JU fion, og $. 31. arff, onference<$ræfibent, famt følgenbe 31. (. 3Kortenfen, 2Inbretø 21. Senfen, 2Intf)on. Senfen, øren 21nberfen, an $. ^oulfen, Sotm &. Serg, g. SS. S- SBeH, (SraftuS comfen, $eter Senfen, Sofebt) pet fen, S- $ Sugat,. g. Sørgenfen, greberif anfen og lofal Ijrtftian grotétanb. konferencen aabnebeå meb ang og Søn. $ræfi= bent $. 31. arff bøb be gorfamlebe et hjerteligt Setfommen. 3ofyt. Serg fagbe, at t)an følte bel beb at fomme tit konference og mobtage SSejlebning fra bore Sebere, og tjan bar Sibneébbrb om ( bangeliet

12 300 anbt)eb. (S. g. ^tørgenfen følte fig tafnemlig ober at bære en anbljebeng 23ubbærcr. $(Slbfte greberif >anfen talte om ben førfte irfe Drganifation. ^ræfibent 81. S. fandjt) fagbe, at t)an fjabbe bævet paa 9Ktéfion i fine unge age, og bet bar ben ang fom nu tjan ftørfte læbe at bibne om anbtjeben, forbi tjan bibfte, at ub t)abbe aabenbaret fig igen i be fibfte age og gengibet gutbmagten til at forrette i t)an3 Rabn beb ( ngte= enbelfe, faa at bet bar anerfenbt af t)am. SItooftel Styman, meb SÆlbfte $. R. arff fom otf, ubtrufte fin læbe ober for førfte ang at møbe meb be norffe Retlige. >an fagbe, at bet bitbe bære tit ftor Sklfignelfe for golfer, f)bi be bitbe Ibtte til 2( lbfterne Drb. et er erren SSitje, at Dmbenbelfe ffal bræbife til SSerben for at frelfe Sftenneffene fra be flager og enbor= bigtjeber, fom frulle ubgbbe ober be Ugubelige. 3)er er Religioner nof i SBerben, men gotfene mangle bem, fom funne tale meb gutbmagt i >er= ren Rabn; bi lebe nu i en Ubbeling, ba (Sbangeliet er gengibet for fibfte ang for albrig mere at borttages. ub irfe t)ar bæret paa forben i ober 70 2lar, og ben bil blibe fjer for beftanbig. Svøbet fluttebeé meb ang og 93øn. konferencen fortfatteé l. 8,30 og aabnebeå paa fæbbantig Sftaabe. $ræfibent %. tatte om 3Hrfen Drganifation og fammen= lignebe ben meb anbre irfe=drganifationer. fmn fagbe, at $efu rifti irfe befibber Slboftte, profeter, bangelifter, t)rber og Særere efter bet obrinbelige Sttønfter. Slboftel g. %Jl. Cbman ubtatte, at alle Reti* gioner funne frit bræbife iblanbt be ibfte=2)age Retlige, og bi ønffe, at alle golf bille gibe o bet famme ^ribilegium. an fagbe, at ingen fan bibe, at riftu er ub øn paa nogen anben 9ttaabe enb $eter i gamle 2)age, nemlig beb ben ellig=2tanb toft. SSerben famftemmer meb >enftm tit SMbenffab, Sitteratur, 9#ufif, 3Kotr)emati! og flere ing, men fan iffe ene om be ing, ber b,ent)øre tit ub Rige. SSerben tror iffe paa Slboftle, ub lebenbe SBibner, eller paa Slabenbaring; men bi fbørge, om nogen t>eb at tæfe i ^Bibelen fan obbage, at ub nogen inbe t)ar aabenbaret fin SSilje paa anben 9ftaabe enb netop gennem fine infbirerebe tjenere? borfor ffuhe bi iffe ntjbe famme ^Sribitegium i bore age? SSerben fjaber oéj forbi bi bræbife benne Sære; men bette er et af be ftærfefte SSibneSbbrb om, at bi ere i S3efibbelfe af anbtjeben. Sære bi 9ftenneffene noget onbt? SSife 3tti»fionærerne et baarligt (Sfgembet? bi bette er Xilfælbet, ønffe bi at bibe bet. bor bi fom et golf ere befenbte i Slmerifa, ere bi belfomne. S)ette er Sitfælbet i anaba, StøefSifo, Slrigona, Ru=3M ifo, SSboming, (Solorabo og mange anbre tater. Dg bet er, forbi bor Religion lærer o at bære ærlige, retffafne og ft)ffe famt at gøre imob Ræften, fjbab bi ønffe, t)an ffal gøre imob o. Sibe Uret t)ehere enb at gøre Uret. >an

13 301 nebbab ub Selfignetfe ober Sanbeté Snbbljggere, at be maatte bære i tanb til at forftaa gretfens ftorc $tan. Svøbet fluttebes meb ang og SBøtt. en 22. Sluguft BleDe to $ræftebøm møber afljolbte. %t førfte begtmbte SM. 10 om gormibbagen og aabnebe meb ang og Søn. ^ræfibent arff obtæfte Sftabborten ober bet ubførte Slrbejbe fiben fibfte konference; bet fremgif af benne, at 7,816 frifter og 588 Søger bare ubbette; 6,564 gremmebeå ufe beføgte; 130 Støber famt 1,500 ebangetiffe Samtaler afljolbte, og 4 bare bøbte. erefter gab Stboftet g. 2tt. Sbman mange bærbifulbe Sftaab og Særbomme, egnebe tit at opmuntre utofterne i bere Sirrfomtjeb. >an formanebe bem til at gaa fremab i bere $ligter ' Ubføretfe, og Fjan gtæbebe fig ober bet ubførte Strbejbe. $ræfibent % S. fancttø fagbe, at t)an bar tilfrebs meb SRabborten, og tunbe intet føje tit $ræfibent SbmanS Snftruféer. S bet anbet 3ftøbe blebe SXSIbfterne beftiffebe tit at arbejbe i føtgenbe rene. $ Sergen: 91. (. SRortenfen, Stnbretø 31. Senfen, $eter Senfen og Sofef gwdfat; i Slatefunb: 3ame $. g. Sørgenfen, an $>. $outfen og øren Sfrtberfen; i (Sgerfunb: ^otm %. Serg og greberil 2B. ( t)riftenfen; i S- greberit >anfen og Stjriftian groiétanb. comfen, 3ttøbet enbte meb ang, og Saffigelfe af $ræfibent 21. S. fancf)b. 9É. (. 9R or ten fen, friber. konferencen i tnmbtøem. e ibfte=2)age Retlige afijolbt konference i 9?ebre 2Mm berggabe (SKofenborg) ønbag ben 25. Sluguft gormibbag. Sit tebe bare Slbofiel g. TI. Sbman, ^ræfibent SJ. S. faners og Sbbbert, ^ræfibent ober ronbf)iem konference, famt SÆlbfterne (. 3. Dlfen, SBiHarb Sftas. frasmusfen,. (. Sinberub, Slmbreb 9lometI, $arteb ^eterfen, 2R.. tabfen, SI. atborfen, 3<*. ^onfen, g, SK. ^eterfen, et)a. O. Sarfen,.. Sarfen og tjriftian (. Sarfen. konferencen begtmbte meb ang og Søn, tjborefter SSlbfte S^mes Sftortenfen fremtjæbebe Sføbbenbigtjeben af for etrpert Sfnbtøib at føge efter og finbe anbtjeben og annamme ben for at obnaa en fulbtommen gretfe i ub3 frtge. Stølbfte fjriftian (. Sarfen fra Aalborg onfe«rence talte om irfen uforanberlige Sære og inbbøb be Sitftebebærenbe til at unberføge ben meb et forbomåfrit inb og om Stébom til at finbe bet SRette. foreflog berbaa ftirfens autoriteter til Dbb,olbelfe i be euige Xro og Sønner; alle gorflag blebe enftemmigt bebtagne.

14 302 Sif 2lfbeføling bfeb en Æorfang >bit fra bit Slrbejbe paa benne ag" Junget. Sfyoftel g. 2«. St)man, meb SÆtbfte $a. 9k mu3fen fom Sott, fagbe, at Ijan tjabbe rjørt meget om -iftorge og bar befenbt meb Sfanbi-- naber i anbre Sanbe. er bar iffe faa mange fra Sftorge i &irfen fom fra be anbre to Stiger, men be bare i Sltminbetigfjeb ubføgte golf; Ijan talte berbaa om nbbommen og ben ^>ettig=slanb SSirfning og frem* fjæbebe grelferen Sib fom et føtgebærbigt féembet. Svøbet fluttebes meb (Sang og 93øn. konferencen fortfatteå (Sønbag (Sftermibbag 1. 4 og aabnebeå paa fcebbantig 33?aabe. Sfåtbfte (. O. Sarfen bar $ibne bbrb fjeben af ^u rifti bangetium, og SKStbfte SBiUarb <Sfancf)t) fagbe, at gofcf mitf) bar en fanb ub profet og en forløber for gretferené anbet omme. ^ræfibent 21. S. Sfandjb, talte om 5ftøbbenbigb,eben af gubbommelig StRtmbigfjeb for at funne forbatte bangelietå Orbinancer. ^oret fang >oftana, SImen." Slboftel g. Stft. Sbman fagbe, at rjan gtæbebe fig beb ben Sejltgrjeb, b,an fjabbe tit at møbe meb fine SKebmennefrer faa langt mob -Korb, bet norbtigfte Steb, t)an tjabbe bæret. >an formanebe be Silftebe* bærenbe tit at føge efter ben rette 9Sej, fom funbe føre bem tit ebig greffe, og fagbe, at $ot)anne ' Qaah bar anerfenbt >an fnnbe iffe forbømme SSerben, forbi ben iffe troebe fom bi, men ærlige SWcenb og binber burbe annamme (Sanbfjeben, naar ben bteb forfrmbt for S3øn. bem. oret fang 9fteb forenet Sftøft", og SFcøbet fluttebe meb Sang og konferencen fortfatte 1. 8 i 2trbejberforeningen og aab-- nebe meb Sang og 85øn. Slboftel g. W. Sbman talte, meb 9?a mu temu fen fom olf A om, at alen bar for lille for be mange gorfamtebe; men f)bi be bare, fjbor Ijan fom fra, ffulbe be faa mere enb tylabz nof, og fjbté en af bette Sanb kræfter fom ber, ffulbe Ijan faa bet bebfte gorfamting3=sofale til Stfbentjttetfe tilligemeb bet ftørfte og bebfte Orgel i fjete SSerben, alt uben betaling; be (Sibfte*3)age hellige ere et gæftfrit golf, fom ere imøbefommenbe mob alle 53eføgenbe. an talte bexpaa om gretfe=panen og lagbe ftærf SScegt paa $auti Orb: Om bi eller en Sngel fra Rimten brcebifer eber ban* gelium anberlebe, enb bi fjabe præbifet eber bet, f)an bære en gor= banbeffe." erbaa talte Ijan om ben nøbbenbige 2fttmbigf)eb, ber ub* forbrebe til (Sbangelieté Xjenefte; ingen funbe baatage fig benne uben gubbommelig albelfe. a«bebibnebe, at ub leber og >ar genobretet fin irfe paa forben meb ben famme Sftbnbigfjeb, fom riftu gab til 1)3etru før fin Sortgang, nemlig: fetob Ijan banbt paa forben ffulbe

15 303 bære bunbet i rimlen o. f, b.; rjan fjabbe fetb 40 2lar rfaring i bangetieté ^jenefte, og t)an bar befenbt meb alle irfen autoriteter og meb profeten Sofef mitt), htbtit tjan neblagbe fit Sib for anb= tjebenå ag. >an følte tit at belfigne bet norblige -iftorge, ba ingen af irfen t)øje autoriteter t)abbe bceret faa langt mob Sftorb. Soret fang tit Sifbefaling. $ræfibent fandjtj talte berdaa om ^ribitegiet, bi fjabe tit at btibe befegtebe fom Sftanb og mftru; naar bi tebe, fom ibfie=2)age Retlige bør lede, fumte bi gaa inb i erren Sembler, fom ere bbggebe i $ion til bette 23rug faa bet fom for bore afbøbe Slægtninge og SSenner. >an hab be gorfamlebe Ibtte til ^erren Xjenere og odforbrebe bem, ber Ijabbe fluttet $agt meb erren, til at bære trofafte inbtil ( nben, faa at be funbe tomme frem i ben førfte Dbftanbelfe og regere meb riftu i et Sufinbe Star og fiben i at (Sbigtjeb. oret fang, rjborefter konferencen jluttebes meb Mftgetfe af SIboftet g. 3Jc. Stjman. SKanbag ben 26. aft)oibte et $ræftebøm møbe i SSe fei gabe 26, f)bor SDttgftonærerne gabe SRabdorter ober $ærfet fremgang og blebe beffiffebe til at arbejbe paa føtgenbe teber. Sronbbjem: (Snoet (. Stjbbert, (St)arle3 S- Olfert, SSittarb Sft. fanct)t) og 3?a mu Sftaému fen; ( t)riftian funb: 9Jcilton. Ænubfen og Strtfjur >alborfen; -ftamfoå: t)arle D. Sarfen og an (. Sarfen; tenfjær: Slmbreb, -iftotøetl og ^arleb, ^eterfen: rom ø: 3ame SJconfen Qameg TI. ^eterfen. SÆtbfte G. (. 23inberub bleb afløft fra at arbejbe i ronbt)iem konference og befritfebe tit at birte i Stafborg konference. erfjarb 3Jc. Stnbreafen, frtber. iftaar bi tun tage Sftenneffene, fom be ere, gøre bi bem flettere; naar bi beljanbte bem, fom om be bare, tjbab be futile bære, bringe bi bem tit bet, fjbortit be ffutle bringes. (55oett)e. Sngen bliber ftor, forbi ^ænbelfen gør t)am til al3manb for ftore ^enfigter; men ben, fom er bteben ftor, er bteben bet beb at ftitle ftore aber i ftore Dbgaber Stjenefte. $ fom tjan gør bette tjelt og meb barnlig ^bmbgrjeb, faa at tjan $fc9 træber tilbage for bet (Sbige, i regner SSibenffaben, gæbretanbet og Wien* nefmigfjeben rjatn blanbt fine ftore 3Tcænb og ffænfer fin fri $tjlbeft, iffe minbre til bet ober berbag tibet fmaa gnteresfer lag enb tit be i 9Jcennefreligrjeben eller gotfets fæbne bbbt inbgrtbenbe anbfinger. (5t)r. abatlin.

16 304 Motets Æillebe. ( t 231ab mebbeler følgenbe fmuffe Xræf, fom er gaaet fra Sttunb til Sftunb i SImerifa. $aa t)in minbebærbige SJca^aJcorgen i SØcanila«bugten, ba SDetøet) gab fin (Sfrabre Drbre til at tjolbe fig ffar til lag, ffete bet, at en af be unge grjre, ber bar rubt til kanonerne, ibet tjan fmeb trøjen for bebre at funne arbejbe, tabte ben neb i SSanbet. 3 ^nberlontnten paa Xrøjen bar ber et fotografi af $)rengen 3Jcober. >an tjabbe juft fjaft bet fremme, fet rærligt paa bet og ftjgfet bet, inben t)an atter gemte bet fom t)an mente fi!lert. 9hi hab t)an om Sillabelfe til at gaa fra S3orbe for at rebbe trøjen, men bet bleb t)am nægtet; ba gi! t)an ubemærfet t)en i SBagftabnen af fibet, fbrang ober S3orb og fom atter ob paa Sættet meb fin tabte %vø\e. >an bleb grebet og for fit SBrub paa be gibne Orbrer lagt i Sænfer og ført frem for Seroet) for at ibømme traf. Srengen t)abbe il!e fagt et Orb til nogen om fotografiet i røje* lommen, og SIbmiralen unbrebe fig meb Sjette ober, at nogen bilbe bobe fit Sib og baabrage fig traf blot for en u fel Xrøjeé ftjlb. 33a t)an imiblertib paa fin fcebbanlige benlige Sftaabe oberfor Unbergibne føgte at fbørge r)am nærmere ub, forflarebe S)rengen fjant trofftjlbig r)ele ammenr)ængen. etøet) Øjne fblbte meb Xaarer, og tjan fluttebe ben brabe øn i fine 91rme. 8ø r)am af Sænferne," befalebe r)an, ber elffer fin Stftober faa tjøjt, at t)an bober faa meget for at rebbe t)enbe 33iHebe, ffal iffe ibømme traf, tjbor jeg rjar SJZagt til at tjinbre bet." ifuben. fanbinabien tjente" ubfommer ben lfte og 15be i fjoer 3ftaaneb. Slbonne«mentéprté: 1 ftrone pt. Jbartal eller r. 3,70 om 2laret portofrit. 3 n b b o l i). Sale af $ræfibent Sorengo notø 289 konferencen i tocfljolm 293 dieb. Sent: S. $. gjelbftebs Sifrejf 297 ftrtfteltg enforening 297 SIttfomft, 33efftffelfer, Sorfltjttelfe og SIftøning 299 konferencen i 93ergen 299 konferencen i STronbfjjem. 301 Boberg 93iaebe 304 $øbeni)(um, Ubgit-et og forlagt ar 31. S. ^fattdrø, nnff ^Btiulé at>e 14, lfte al. Xrftft i>o$ S. <5. stforbtng (SS. $eterfen).

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum.

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum. mange Sifabe, paa Orunb af be of Geftererne poabirtebe %Renig$eb& iemmere tarbeige ahenmenneffeige sannefe og ringe fonfeefioneae Ubbifing, faa banpeig, at ben fet ite birehe, men tun inbirefte aber fig

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene,

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene, 273 Slumbinaoiens Stjerne. (Drpn pt k JIMftø *$*% Sriliftk anbfyeben, tfunbffafcen, Xtyben og roen tre forenebe. 10. Aarg. Kr. 18. Den 15. Juni 1861, Priis : 6 Sk. pr. Iip. 9*JanfaQet (^fttftetne. (gra

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

Qtummer 13 l. 3uft ceargang

Qtummer 13 l. 3uft ceargang Sanofjeo, fiimofliab. :Dg& o. (penrofe'e afe, fjolbt i be ibfte^ageé ethges $oriamiingéf)itå i føbenljatm, 16. 3"«'/ m. 6 (gfrm.

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne 241 Slianbtnaotens Stjerne. rpn før k $>U$t Daøfli gttliø*. anbfyeben, $unbf!aben, 2)l)ben og STroen ere forenebe. 13. Aarg. Nr. 16. Den lå. Mai 1864, Priis : 6 Sk. pr. &&U af tytæfihent 8Svi$ham $}vntiq

Læs mere

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg 193 Sftaiibtuaoiens Stierne. n for åt jlidftø gaø*8 Iplttg*. anbr)eben, ftunbffaben, 2>»ben og roen ere forenebe. 13. Aar». Ir. 13. Den 1. April 1864. Prns : 6 Sk. pr. Exp. %a\t af tytæfibent ^ri^am fjjpuita,,

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Sienbc. itl, fagbe til fjam, ja, fyan fagbe j fiben. man begtmbte meb at føre Dpløftelfeu tit. . enen u3, faa f/abe bi Gebet og ere

Sienbc. itl, fagbe til fjam, ja, fyan fagbe j fiben. man begtmbte meb at føre Dpløftelfeu tit. . enen u3, faa f/abe bi Gebet og ere itl, j tjar jeg j og font celbgammel ben Saftige 97 Sfjeriic < rpn for de j&dfte gafl*«lethj*. anbf/eben, Stunbffaben, Styben 03 reen ere foteuebe«. ti Aarg. Nr. 7. Derø 1. Januar 1873. Pr.: 6 Sk.pr. ExpL

Læs mere