Informationsfolder Maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsfolder Maj 2013"

Transkript

1 Informationsfolder Om nye sommerhuse i kystnærhedzonen i Syddjurs Kommune

2 Kort over de eksistrende sommerhusområder i Syddjurs Kommune og forløbet af kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bånd, der følger kysterne i Danmark. AARHUS RØNDE VRINNERS KNEBEL TIRSTRUP Kystnærhedszonen, 3 km EBELTOFT Sommerhusområder (Er på dette kort vist som gule områder med rød kant) Målforhold: 1:

3 DER ER FORBUD IMOD AT UDLÆGGE NYE SOMMERHUSOMRÅDER I KYSTNÆRHEDSZONEN I 1977 ved Folketinget et forbud mod udlæg af nye sommerhusområder i Danmark. Baggrunden for forbuddet var, at der i løbet af 1960 erne, op til den første kommunalreform i1970, var blevet udlagt mange og meget store arealer til sommerhusbebyggelse langs kysterne. Disse store områder skal udnyttes først, inden der evt. kan udlægges nye. Forbuddet fremgår af følgende paragraf i planloven: 5 b, stk. 1, nr. 3: For planlægningen i kystnærhedszonen gælder, at nye sommerhusområder ikke må udlægges, og at eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål. Forbuddet har været gældende uafbrudt i perioden fra 1977 til Kystnærhedszonen er et 3 km bredt bånd, som går langs kysterne i Danmark. Op til folketingsvalget i 2001 blev det en del af VKO-oppositonens politik, at lempe på forbuddet fra 1977, og give mulighed for, at kommunerne igen kunne udlægge nye sommerhusområder langs kysterne. Denne folder er udarbejdet af Syddjurs Kommunes Plangruppe i april Folderen er beregnet til vejledning i forbindelse med de løbende henvendelser, som kommunen modtager fra lodsejere, der har landzonejord inden for kystnærhedszonen, og som ønsker at udstykke nye sommerhusgrunde. Folder er behandlet og godkendt på mødet i Byrådets Udvalg for Plan, udvikling og kultur den 8. maj 2013, til udlevering til borgere, virksomheder og konsulenter, i forbindelse med forespørgsler om at udlægge nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. ÆNDRINGEN AF PLANLOVEN I 2004 Efter regeringsskiftet i november 2001 blev politikken om lempelser af kystnærhedszonen omsat til en lovændring, der trådte i kraft den 1. juli Den nye 5 b, stk. 2, i planloven gav den nye Miljøminister (Hans Christian Schmidt, V) mulighed for at godkende udvidelser af eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszone, med op til i alt nye sommerhusgrunde på landsplan. De nye områder kunne udlægges på en række betingelser om placering og udformning m.m. Fx. var det bl.a. udgangspunktet for lovændringen, at det fortrinsvist var udkantsområder, der skulle have andel i de sommerhusgrunde, og at udlæg af de nye grunde skulle give en lokal-økonomisk effekt. FØRSTE ANSØGNINGSRUNDE I 2004 Den 15. juni 2004 inviterede Miljøministeren (Hans Christian Schmidt, V) kommunerne til at søge om andel i de sommerhusgrunde inden den 11. oktober Af de 4 kommuner, som siden kom til at danne den nuværende Syddjurs Kommune, var det kun den tidl. Ebeltoft Kommune, som søgte om andel i de grunde. BETINGELSER FOR ANSØGNING Ifølge Miljøministeriets vejledning og eksempelsamling fra 2004, skulle kommunerne gennem planlægning bl.a. gøre en indsats for at sikre, at kommende ny sommerhusbebyggelser ikke ville få negative konsekvenser for landskabet og naturen i de områder, hvor de skulle opføres. Da de nye sommerhusgrunde skulle placeres op af områder, hvor der allerede var sommerhuse. De nye sområder skulle placeres bagved eksisternde sommerhusområder, i retning væk fra kysten. Endelig skulle kommunens planlægning bl.a. også sikre nye stiforbindelser, og at der blev en god arkitektonisk og landskabelig harmoni, mellem den eksisterende sommerhusbebyggelse og den kommende sommerhusbebyggelse på de nye sommerhusgrunde. 3

4 ANSØGNING FRA TIDL. EBELTOFT KOMMUNE I 2004 Den tidl. Ebeltoft Kommune igangsatte den 30. juni 2004 en 2 uger lang offentlig høring, indtil den 14. juli 2004, hvor der blev efterspurgt ønsker til udlæg af nye sommerhusgrunde. I løbet af den 2 uger lange offentlige høring i juli måned modtog kommunen forslag til hele 48 nye sommerhusområder, med plads til i alt nye sommerhusgrunde i Ebeltoft Kommune. Ud af de 48 ansøgte områder blev 21 områder udvalgt og indstillet af Ebeltoft Kommunes Planafdeling, til videre ansøgning til Miljøministeriet. På denne baggrund godkendte Byrådet i Ebeltoft Kommune den 16. september 2004 en ansøgning til Miljøministeriet, om at udlægge ialt 21 nye sommerhusområder med tilsammen 358 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszone i Ebeltoft Kommune. Det var den nye Miljøminister (Connie Hedegaard, C), der i juni 2005 skulle tage stilling til ansøgninger fra landets kystkommuner, om samlet set at udlægge næsten nye sommerhusgrunde i kystnærhedszone. Ministeren besluttede imidlertid, at der kun skulle godkendes udlæg på alt nye sommerhusgrunde på landsplan. De resterende ansøgte grunde, herunder de 358 ansøgte grunde fra Ebeltoft Kommune blev afslået af Miljøministeren. Begrundelsen for afslaget til Ebeltoft Kommune var, at de nye sommerhusområder primært skulle udlægges i udkantsområder, og at Ebeltoft Kommune ikke var et udkantsområde. Efterfølgende fordelte Miljøministeren (Connie Hedegaard, C) en del af de resterende sommerhusgrunde ud på en række områder i Nordjylland, Sønderjylland og Lolland m.fl. områder. ANDEN ANSØGNINGSRUNDE I 2009 Ved starten af september 2009 var der 200 sommerhusgrunde tilbage, af de oprindeligt Den nye Miljøminister (Troels Lund Poulsen, V) tog den 14. september 2009 initiativ til, at disse sidste 200 grunde skulle fordeles ud på kommuner i landsdelscentre og deres oplande, herunder den nye Syddjurs Kommune. Ministeren lagde vægt på, at de 200 mulige grunde skulle fordeles ligeligt, sådan at ansøgerkommuner evt. kunne få ca. 20 nye sommerhusgrunde hver. Ansøgningsfristen var godt 8 uger, og udløb den 16. november 2009, dagen før kommunalvalget i Den 23. september 2009 besluttede Syddjurs Kommune Udvalg for Plan, udvikling og kultur, at der skulle udarbejdes en ansøgning for 20 nye sommerhusgrunde i Syddjurs. På grund af den korte ansøgningsfrist, var ikke tid til at gennemføre en omfattede offentlig høring og efterfølgende behandling af mulige ønsker om nye sommerhusområder, sådan som det var sket i Derfor besluttede Udvalget for Plan, udvikling og kultur, at der skulle udvælges ét af de 21 områder, som den tidl. Ebeltoft Kommune havde søgt Miljøministeren om i I starten af oktober 2009 blev et område ved Egsmark udvalgt, som det bedst mulige areal. Det blev valgt, fordi der var god plads til at udlægge 20 sommerhusgrunde, og fordi arealet opfyldte alle de krav til en ansøgning, som var opstillet af Miljøministeren. En ansøgning på 20 sommerhusgrunde ved Egsmark blev derefter udarbejdet og sendt til Miljøministeriet den 13. november

5 LANDSPLANDIREKTIV FOR 20 NYE SOMMERHUSGRUNDE VED EGSMARK Efterfølgende vedtog den nye Miljøminister (Karen Ellemann, V) den 28. maj 2010 et forslag til Landsplandirektiv, for fordeling af de sidste 200 sommerhusgrunde af de oprindeligt sommerhusgrunde, hvor Syddjurs Kommunes ansøgte område ved Egsmark var med. En 13 uger lang offentlig høring om forslaget til Landsplandirektiv løb hen over sommerferien til den 26. august De bemærkninger, som Miljøministeren modtog i den offentlige høring, blev vurderet af ministeren. Det var Miljøministerens vurdering, at bemærkninger fra den offentlige høring ikke skulle give anledning til ændringer i landsplandirektivet. Derfor blev Landsplandirektivet for de 20 sommerhusgrunde ved Egsmark (som var de sidste 20 grunde af de oprindeligt sommerhusgrunde, som var til rådighed på landsplan) endeligt vedtaget af Miljøministeren (Karen Ellemann, V) i november FORTSAT FORBUD IMOD AT UDLÆGGE NYE SOMMERHUSOMRÅDER I KYSTNÆRHEDSZONEN Efter at lokalplanen for de 20 nye sommerhusgrunde ved Egsamark er vedtaget af Byrådet i maj 2013, er situationen nu som før Miljøministre : Svend Auken (A): Hans Chr. Schmidt (V): Connie Hedegaard (C): Troels Lund Poulsen (V): Karen Ellemann (V): Ida Auken (F): Alle de nye sommerhusgrunde, som der i 2004 blev givet mulighed for, er nu udlagt, rundt omkring i Danmark. Det vil sige, at der igen er et fuldstændigt forbud i planloven imod at udlægge nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Jf. planlovens 5 b, stk. 1, nr. 3. Forbuddet er absolut. Der kan ikke søges om dispensation, og der kan fx heller ikke gennemføres mageskifte. SYDDJURS KOMMUNE UDARBEJDER IKKE PLANFORSLAG FOR NYE SOMMERHUSOMRÅDER I KYSTNÆRHEDSZONEN På baggrund af, at den gældende lovgivning ikke giver mulighed for at udlægge nye sommerhusområder i kystnærhedszonen, ser Syddjurs Kommune ikke noget formål i at afsætte ressourcer til at udarbejde nye planforslag for nye sommerhusområder. Alle forespørgsler til Syddjurs Kommune, om at igangsætte planlægning for at overføre landzonearealer til sommerhusområde, vil derfor blive venligt afvist, indtil Folketinget evt. ændrer planloven, for så vidt angår nye udlæg af sommerhusområder i kystnærhedszonen. FORTSATTE MULIGHEDER INDEN FOR EKSISTERENDE SOMMERHUSOMRÅDER I forbindelse med ansøgningen i 2009 krævede Miljøministeren, at der blev udarbejdet en analyse af rummeligheden i kommunens eksisterende 63 sommerhusområder. Analysen viste, at de 63 eksistende sommerhusområder tilsammen rummer sommerhuse, og at der vil være plads til yderligere op til flere nye sommerhuse inden for de eksisterende sommerhusområder. Rummeligheden er fordelt forholdsvis jævnt ud over kommunen. Forbuddet imod at udlægge nye sommerhusområder betyder derfor ikke, at det ikke er muligt at bygge nye sommerhuse i Syddjurs Kommune. Det vil fortsat være muligt at udnytte de forholdsvis store rummelighed inden for de eksisterende udlagte sommerhusområder. 5

6 Plangruppen, TDS Sagsnr. 13/17377 Kopi af et oversigtskort af fra tidl. Ebeltoft Kommune, over de 48 nye sommerhusområder, som kommunen modtog ansøgninger om, i den 2 uger lange offentlige høring fra den 30. juni til den 14. juli Kortet viser også de 21 områder, som blev indstillet til ansøgning til Miljøministeriet. Byrådet i Ebeltoft Kommune traf den 16. september 2004 beslutning om, at sende de 21 områder i en konkret ansøgning til Miljøministeren. Ingen af de 21 områder blev efterfølgende godkendt, da Miljøminister Connie Hedegård i løbet af 2005 tog stilling til de ansøgninger om udlæg af næsten nye sommerhusgrunde på landsplan, som Miljøministeriet modtog i efteråret 2004.

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Referat Teknik- og Miljøudvalget 27.04.2007 kl. 08:30 Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøudvalget 27.04.2007 Punkter på åbent møde: 60. Harmonisering af vedligeholdelse af grønne områder 1 61. Kloaktilslutningsbidrag

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 81 Offentligt Plantedirektoratet Sektor for Miljø Den 7 januar 2008 J.nr.: PD 07-440-000001 SMJ / MEDH Redegørelse om lovovervågning

Læs mere

KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner

KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner KORTLÆGNING AF FLEKSBOLIGER OG ERFARINGER MED FLEKSBOLIGORDNINGEN I Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner 0 Delrapport 1: Kortlægning af fleksboliger og erfaringer med Fleksboligordningen i Lolland,

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

CASE N o 1 UDARBEJDELSE AF NYE POLITISKE FORSLAG

CASE N o 1 UDARBEJDELSE AF NYE POLITISKE FORSLAG UDARBEJDELSE AF NYE POLITISKE FORSLAG CASE N o 1 Du er fuldmægtig i et kontor i en styrelse, og du arbejder med erhvervsfremme. Din minister har netop været ude i pressen for at annoncere et nyt lovforslag,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2013 Forord 2 Om Stormrådet 3 Om stormflod 5 Om stormfald 9 Om oversvømmelse 11 Økonomisk resultat 2013 13 Stormrådet - BERETNING 2013 FORORD Om stormrådet

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen,

Læs mere

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden 1. januar - 31. december 2011 2012 1 Indledning... 3 Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier... 4 Digital bevaring...

Læs mere

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk Hvidbog se hele kommuneplanen på www.morsoe.dk November 2009 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan 2009-2021. Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige

Læs mere

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (Sendes pr. mail til nmkn@nmkn.dk og c.c. til Jette Rosenkvist Jørgensen jerjo@nmkn.dk) Svar på klage over endelig vedtagelse af lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 10. juni 2014 Mødested: Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16 Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere