Evaluering for skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering for skoleåret"

Transkript

1 Evaluering for skoleåret Dette skoleårs evaluering er sammensat af følgende elementer: marts maj forældreevaluering "Termometeret" om det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø(dcum) elevers undervisningsevaluering (boglig og linjefag) elevernes individuelle svar på 3 spørgsmål om personlig udvikling juni lærernes undervisningsevaluering (boglig og linjefag) personalets evaluering af jobtilfredshed skriftlig individuel årsevaluering ledelsens samlede årsevaluering september bestyrelsens årsevaluering på grundlag af skolens værdigrundlag. Forældreevaluering I forbindelse med familiedagen 8.marts var der et evalueringsmodul mellem kontaktlærere og forældre. Det bestod af to dele, dels hvor forældrene snakkede om de bløde værdier de mente eleverne fik med herfra og dels et afkrydsningsskema med flere konkrete spørgsmål. Vi har modtaget 58 besvarelser for de 91 elever i løbet af marts måned, hvilket er tilfredsstillende. Ser vi på, hvad der har været udslagsgivende for valg af efterskole, så er det både musik og idræt, der er gældende faktorer i forholde til placering, ry, mangfoldighed og størrelse. I forhold til hvilke forventninger man har haft, har det været i følgende rækkefølge: personlig udvikling(modenhed), social udvikling(venner), bogligt, trivsel og mht. linje- og valgfag. Hertil er der besvaret at forventningerne er indfriet med en stor procentdel. Vedrørende kommunikationen mellem forældre og skole, så er der generel tilfredshed med de forskellige services. Det forældre vil fremhæve, når de fortæller om skolen til andre, vil være prioriteret på følgende måde: Tryghed og trivsel samt de fysiske rammer, rummelighed, fælles arrangementer og lærernes engagement, dernæst individuelle hensyn, fagligt niveau i linje- og valgfag, social og faglig støtte og sidst det boglige niveau. Det samlede billede blev efterfølgende mere nuanceret pga. en del individuelle kommentarer, og det er dejligt for skolen med både megen ros, lidt ris og gode forslag til forbedringer. Evalueringen blev gennemgået på personalemødet og der kom en respons til forældrene i et månedsbrev i sær om hvilke tiltag der bliver initieret i forbindelse med planlægning af næste skoleår.

2 Hermed udtræk fra forældrekommentarer og handlingsplaner, der supplerer/bekræfter de noter vi havde efter det mundtlige modul 10/3: - Forslag om fysioterapeut tilbud. Der vil blive arbejdet med mulighed for et samarbejde med en lokal sportsfysioterapeut på freelance basis. - Forældrekonsultation i okt. er blevet planlagt. - Oftere mailkontakt fra k-lærer i stedet for "intet nyt er godt nyt". Der vil blive arbejdet med en mere struktureret kontakt i opstartsfasen mellem kontaktlærer og forældre. - Færre lukkeweekender er blevet planlagt. - Facebook holdning/fokus i timerne skal alle undervisere fortsat arbejde med. Skolens holdning er at det er noget eleverne skal lære at styre og fravælge lige som voksne øver sig på, da vi ikke ønsker forbud og kontrol men hellere arbejder med sund fornuft og ansvar for sig selv. - Rengøring og oprydning bliver opprioriteret ved at der bliver to middagspauser med hovedrengøring á ½ t - Oftere info fra kontoret om, hvad vi arbejder med, da der sker forholdsvis meget på en måned, derfor vil ledelsen skrive en ug hver fredag middag med uddybelse af flere af de daglige pædagogiske udfordringer vi arbejder med foruden aktiviteterne. - " plus til blandet etnicitet og kulturel smeltedigel - men ikke for grove rødder" er en kommentar vi ikke som sådan kan være uenige i, men i optagelsesproceduren omkring en elev er der som udgangspunkt ingen der bliver afvist ved døren på en helhjertet grundtvig-koldsk efterskole, men der kan være god snak om hvilken type hjælp en elev eventuelt har behov for, for at projektet lykkes. Dog kan vi ved fælles hjælp godt nå til konklusion om elev har brug for mere hjælp end vi kan give som almen efterskole. Det nogle elever og forældre kan have svært ved at acceptere, er mangel på forudbestemt konsekvens med bortvisning til følge i forhold til måden at arbejde med tilgivelse og erkendelse på. Det vil vi opprioritere at forklare i ug s. - lovet håndbold og lovet niveaudeling i 10 har vi ikke kunnet opfylde. Dels ud fra for få elever har valgt håndbold som valgfag da det blev tilbudt og de få ikke har ønsket at deltage med klubtræning i Morsø HK og dels pga. elevtilmelding, så der kun blev en 10.klasse, hvor der i stedet for niveaudelt undervisning til gengæld var faglig støttelærer på i 8 undervisningstimer om ugen. Termometeret om det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø(dcum) 84% af eleverne har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Med den nye grafiske overbliksrapport, er det tydeligt at eleverne markerer stor trivsel, idet jo mørkere grøn betyder mere positiv vurdering. Der er rigtig stor og over middel tilfredshed på mange parametre, men dog mindst mht. det faglige indlæringsmiljø. Som læser kan man vende blikket i flere retninger ved læsning af "Spindelvævet" og glædes over de mange positive tilkendegivelser, men arbejdet ligger selvfølgelig fremadrettet i at se på optimering af det faglige undervisningsmiljø ud fra hvad eleverne har tilkendegivet ved underspørgsmålene. Af delemnerne er der størst scoring mht. faglig læring (3,7 ud af 5 point) og motivation (3,3) samt faglig evaluering(3,7) og mindst

3 til timerne og undervisning(2,7). Vi vil drøfte det i opstartsperioden og rette fokus ind på ejerskab i klasseværelset idet der også har været en visning i resultaterne at eleverne ikke forholder sig til klassen som faktor. Fagligt læringsmiljø Sundhed Fysiske og æstetiske rammer Indeklima OVERBLIK Overbliksrapport erbliksrapport - Der er yderligere en kommentarrapport, hvor eleverne har kunnet give individuelle kommentarer til undervisningsmiljøet på skolen. Få elever har skrevet og de udfordringer, der er at trække ud, handler om elevers syn på "manglende" konsekvens ved pjæk og graduering af straf ved overtrædelser af de normale

4 rammer for at være på skolen. Flere skriver om forskelsbehandling, hvor vi som udgangspunkt siger "vi behandler eleverne forskelligt for i sidste ende at behandle dem ens". Det er vores pædagogiske opgave at forklare os, hver gang vi handler individuelt på en sag som alle har en mening om. Ved at sidestille disse kommentarer med lærernes individuelle evalueringer er der fortsat samhørighed om den pædagogiske linje i forhold til de udfordringer vi står overfor med elevholdet, og taget til efterretning så skal vi blive bedre til at forklare bevæggrunde for handling eller mangel på samme overfor eleverne. Dette medfører en ændret procedure fra ledelsen, hvor der fremover kommer ugebrev til forældre med flere pædagogiske forklaringer på hvad der sker og bliver arbejdet med i det daglige i stedet for et mere aktivitetspræget månedsbrev og det vil dermed også være en del af ugens afrunding til fredagssamlingen med eleverne. Overbliksrapport Elevernes individuelle svar om personlig udvikling Som pendant til forældrenes evalueringspunkt om de bløde værdier som modenhed, så har eleverne fået 3 spørgsmål vedrørende personlig udvikling 63 elever har svaret ud af 89 og der er brugt fra 33 sek. til 15 min. på at gøre sine overvejelser og besvare. det har været overvældende så mange, der er bevidste om, hvad "livsduelighed de får med i rygsækken efter 10 måneder hjemmefra. Til hvert af spørgsmålene er der nøjagtig 60 meget positive og 3 kritiske overvejelser. Efterfølgende et lille udpluk: 1) At flytte hjemmefra, hvordan har det været? - godt og udfordrende, det med rengøring er helt klart noget der får en til at modne - det har været lidt svært ikke at have mor og far til at gøre tingene for en, men det er også dejligt at lære at klare tingene selv. - anderledes selv at skulle sørge for at komme i seng og rydde op - jeg har haft godt af det, det har både gjort det nemmere og jeg skændes ikke så meget med min familie - man lærer at tage sig af sig selv og af andre - jeg har følt mig velkommen fra dag et og har fået gode venner - man kommer selv til at kunne tage nogle beslutninger 2) Hvilke erfaringer har du taget med dig videre? - at man ikke altid behøver sine forældre - jeg er ikke bare udviklet, jeg har lært alt på efterskole, hvordan man er et bedre menneske - man skal være sig selv med det samme, for ellers ved ens venner ikke hvem den rigtige jeg er. - jeg har lært at tage mere hensyn til andre, og lært at tage vare på mig selv, jeg skal ikke hjælpe alle andre, hvis jeg ikke kan overkomme det. - at man skal behandle andre som man selv vil behandles

5 - jeg har lært at jeg selv skal klare og kæmpe med mine problemer og at livet går sin gang, det vigtige er bare at komme videre. - at man skal kunne klare sig selv stå op, passe tiden og gøre rent - det at bo sammen med andre på min alder, har vist mig hvor forskellige vi kan være, jeg er blevet bedre til at lytte og til at være mere social og jeg er mindre genert. lært en masse om mig selv, hvilket jeg er glad for. - at ikke alle mennesker har haft det lige nemt, og derfor kan have det socialt svært, at gøre toiletter rent, og at der er mennesker man skal være lidt mere tålmodige med end andre. 3) På hvilke områder har du udviklet dig mest? - selvstændighed og uafhængighed - begyndt at gøre tingene uden at sige mor og far - er blevet et bedre menneske - er klar til at starte et nyt liv med mig selv og min uddannelse - har mere selvtillid og ved jeg kan rigtig mange ting - jeg ser nok mere lyst på tingene - jeg er blevet stærkere psykisk - lært at klare mig selv, og der er mange udfordringer i livet man ikke bare lige kan komme udenom - jeg er blevet mere voksen, har fundet ud af hvad jeg vil i min fremtid, jeg er blevet mere glad, jeg har fået lidt er faring med at lave mad, det er ikke meget, men lidt -matematik - bedre til at snakke med folk jeg ikke har mødt før - sætter pris på den boglige undervisning - er blevet bedre til at tænke over, hvad jeg gør, før jeg gør det tør stå frem som jeg er og ikke lægge en facade på - lært at jeg har det godt og at der er mange mærkelige typer i verden. e Elevers undervisningsevaluering delt i de boglige fag og linjefagene Undersøgelsen er delt i 8. kl. for sig og kl., der var 13 ud af 16 mulige der besvarede i 8. kl. og for de øvrige elever var der 52 ud af 73 elever der har besvaret. Resultaterne er blevet grafisk behandlet opdelt i

6 over middel, middel og under middel, således det er tydeligere at trække tendenser ud for hvor arbejdet skal fokuseres i det kommende skoleår med en handleplan som produkt. Tendensen i 8.klasse er at eleverne generelt har været til flere boglige timer, og at de føler de har lært mere end året før. At de ikke umiddelbart bruger lektietimen til skolearbejde, og at de ikke altid afleverer deres skriftlige opgaver. Der er "både-og" svar mht. om de oplever der bliver taget højde for deres faglige niveau, hvilket ikke helt svarer til lærernes evaluering om det samme. det kan evt. forklares med om DSA eleverne reelt forstår spørgsmålene? Derimod er der stor enighed om lærerne er meget velforberedte til undervisningen og de er gode til at returnere opgaver. Der er bred enighed om at linjefagsundervisningen har levet op til forventningerne, men ikke helt i forhold til egen indsats, hvor de nok ikke har udnyttet mulighederne optimalt. Mht. 9. kl og 10. kl er tendensen at eleverne er tilfredse med undervisningen i forhold til egen indsats, lektietimen er ikke brugt at så mange til skolearbejde, men afleveringerne er generelt lavet. Eleverne svarer meget blandet om de synes undervisningen har taget højde for deres faglige niveau, hvilket overrasker, da der har været niveaudeling for 9. kl. i matematik, engelsk og science og til en vis grad indenfor dansk, hvor 9A har været for elever med tysk, 9B blandet og 9C med arbejde i basis dansk. I 10. kl. har der været en faglig støttelærer i 8 t ugentlig til 5 elever for at tilgodese faglig spredning og behov for særlige vilkår. Generelt er der stor tilfredshed med lærernes forberedelse af undervisningen og deres skriftlige respons på afleveringer og andet arbejde. Vedrørende linjefag så er tendensen fuld tilfredshed i forhold til egen indsats. Dette skal ses i sammenhæng med graden af fordybelse for den enkelte ved at udnytte de tilgængelige praktiske muligheder. der har været fri afgang til musiklokaler, bolde og frivillig spring og nogle elever har været ekstrem aktive og udnyttet faciliteterne optimalt, hvor i mod andre er tilfredse i forhold til egen indsats, fordi andre ting har fyld mere i efterskoleopholdet. Konklusion: Elevernes undervisningsevaluering er tilfredsstillende og bekræfter det synlige i hverdagen med større energi til linjefag end lektietime, hvilket er typisk i efterskoleregi, hvor det sociale og aktiviteter med kammeraterne fylder meget i forhold til det boglige. Vores opgave fremadrettet er fortsat at vægte det boglige, så eleverne til fulde lever op til, hvad der kræves og forventes ved afslutning af enten FSA eller FS10. De nyeste tiltag i dette skoleår med planlagte ugeafleveringer og SMS service til forældrene ved pjæk eller manglende aflevering er begge tiltag i den opfølgende retning. Personalegruppen har diskuteret, hvorledes vi skal arbejde videre og er kommet frem til følgende handlingsplan foruden fortsættelse af ovenstående tiltag. Det skal være viceforstanderen, der går en værelsestur efter morgensygemelding, når undervisningen er gået i gang. Målet er at få de sidste elever til undervisning, idet vi har erfaret at eleverne godt kan stå op, men nogle vælger at lægge sig igen... Den samme gruppe elever står primært op, fordi der er en fysisk gåtur i middagspausen som konsekvens af syvsoveri. Vi skal ligeledes have skærpet opmærksomhed på begrebet "forpligtende fællesskab" med fremmøde til obligatoriske arrangementer og vores tiltag skal ligge i "fælles-kend-skab" således eleverne kommer tættere på alle i flokken og ikke kun dem man har linjefag og interessefællesskab med eksempelvis. Det vil udmønte sig i mere organiseret blanding af elever i forskellige sammenhænge end f.eks. dyrkelse af kontaktgruppens fællesskab. I opstartsfasen skal vi være tydeligere omkring tyveri og pjæk samt rengøring og lektier da det har fyldt forholdsvis meget i dette skoleår. Det er svært at sætte konkrete fingre på nøjagtig hvor og hvordan, men vi skal italesætte og opfølge fra den første dag. Det er ikke nyt eller nedprioriteret, men vi oplever elevernes

7 udgangspunkt for at handle ansvarligt for både sig selv og andre er skredet i negativ retning hos en del af de elever der bliver indskrevet på Galtrup. Lærernes undervisningsevaluering delt i de boglige fag og linjefagene Resultaterne er delt ind i over middel, middel og under middel ud fra de 5 gradueringsmuligheder. Lærernes evaluering vedrørende de boglige fag er over middel (84%) mht. at have haft de ønskede undervisningsmaterialer. Over middel både når det drejer det sig om at få faglig støtte af kolleger og ledelse (92%) og social støtte ved elevrelaterede problemer (67%). Ligeledes højt med indfrielse af egne forventninger til undervisningen (91%) og tilsvarende tilfredshed med at have returneret rettet arbejde til eleverne (91%). I forbindelse med at anvende CL strukturer (Cooperative Learning) er der en middelvurdering (72%) og brug af" icebreakers" i 90 min modulerne er middel (55%). Til en række spørgsmål om evaluering af undervisningen (af elevernes eget udbytte og af undervisningen) er svarene mere spredte, hvilket giver anledning til drøftelse af potentielt udbytte ved at organisere det mere strukturelt fremadrettet i næste skoleår. Det vil blive drøftet på personalemøde i opstartsfasen. Tilsvarende er der behov for at kigge på, hvorledes vi kan skabe større tilfredshed med elevernes skriftlige arbejde (45% under middel) og den mundtlige deltagelse generelt (25% middel og 33 % under middel). Vi ved eleverne opprioriterer linje og valgfagene men det er os der er forpligtede på at have høje ambitioner på elevernes og egne vegne så alle kommer bedst muligt igennem skoleåret og får afsluttet så flot som muligt. I forbindelse med linjefagene er det ensidig over middel besvarelser, således der er god tilfredshed med ressourcer og materialer (88%) og faglig støtte fra kolleger og ledelse (88%). Undervisningen har i høj rad levet op til egne forventninger (87%) og lærerne vurderer at det er over middel (100%) at have de fornødne kompetencer til at undervise på optimalt niveau. Med hensyn til linjefag er der blevet evalueret mere end i de boglige timer (60%) over middel og det er en god erfaring for at tilrettelægge og tilpasse undervisningen til elevflokken og e muligheder der opstår i løbet af året i forhold til det planlagte i årsplanen. Personalets evaluering af jobtilfredshed I dette tilfælde er der anvendt et færdigt spørgeskema hvor der bliver stillet generelle spørgsmål til ansatte. Som fremlæggelse af resultaterne fra hele personalegruppen (16 ansatte, der har svaret) bliver i dette tilfælde dannet et flot billede med følgende sætninger valgt ud fra, hvor der er størst positiv tilkendegivelse: jeg er meget ofte i stand til at træffe uafhængige beslutninger i mit job mine opgaver er overhovedet ikke rutineprægende det er meget almindeligt forekommende at muligheder er kreative og innovative jeg har tilstrækkeligt med ressourcer min arbejdsstyrke er forskelligartet mit arbejde er en smule stressende mit forhold mellem mig og min leder eller supervisor er meget godt

8 min leder giver mig meget støtte mine arbejdstider er rimelige mine omgivelser er meget samarbejdsvillige mine kolleger er meget kompetente mine kolleger er meget imødekommende mine kolleger er meget hjælpsomme min arbejdsbyrde er rimelig min arbejdsuge er ca. 40 timer Konklusionen må derfor kort og klart være at der er stor jobtilfredshed på og med denne arbejdsplads. Skriftlig individuel årsevaluering Da vi har været igennem et par måneder med uvished og tilpasning af organisationen pga. faldende elevtal, så har der i år været færre individuelle skriftlige besvarelser. Usikkerhed har fyldt meget, og efter flere opsigelser i huset, så har der været fokus på at energien skulle bruges på at give eleverne den bedst mulige afslutning. De skriftlige og mundtlige tilkendegivelser der er kommet omhandler faktuelt at procedurerne har været i orden og at vi må fortsætte med PR tiltag og pædagogiske tiltag, der tiltrækker og fastholder elever, så vi kan få elevtallet op igen. Ledelsens samlede årsevaluering Dette skoleår har været tilfredsstillende i forhold til budget og regnskab samt planlægning af næste skoleår. Planlægningen har dog ligget sent på skoleåret, da der først skulle besluttes om vi valgte at have 4 eller 5 klasser ud fra antal optagne elever, og derefter skulle tilpasse antal ansatte i de forskellige afdelinger. Der har på den ene side været tilstrækkelige pædagogiske udfordringer med elevholdet og på den anden side været mange ting, som er lykkedes i forhold til årsplanlægningen af aktiviteter. De afsluttende prøver er forløbet fint, og vi har 22 elever der fortsætter her næste år, hvilket er en god tillidserklæring fra forældre og børn og et billede på stor trivsel hos de der er her. Bestyrelsens årsevaluering på grundlag af skolens værdigrundlag. Bestyrelsens evaluering tager sit udgangspunkt i den evaluering, som ledelse og medarbejdere har foretaget med elever, forældre og internt, samt ledelsens egen samlede vurdering af skoleåret Disse evalueringer skal ses i lyset af skolens værdigrundlag, så bestyrelsen sikrer sig, at handling har fulgt hensigt. Lad det være sagt med det samme: Det er i høj grad tilfældet. Galtrup Musik og Idrætsefterskole har i det forløbne år brugt adskillige evalueringsværktøjer med et særligt fokus på elevernes trivsel, uden at det faglige læringsmiljø er forsvundet ud af syne af den grund.

9 Bestyrelsen noterer sig med tilfredshed, at skolen og dens ledelse er i stand til at drive en grundtvig-koldsk efterskole, der begejstrer både eleverne og deres forældre, og det er godt at se, at skolens medarbejdere for alvor tager de udfordringer op, der knytter sig til en ny ungdomskultur og dens syn på verden i almindelighed og skolens virke(lighed) i særdeleshed. Der tænkes her ikke mindst på de resultater i skolens undersøgelser, hvor nogle af de unge udtrykker forundring over det, de oplever som forskelsbehandling ved f.eks. overtrædelser af de vedtagne regler. I en stadig mere uoverskuelig og fragmenteret verden kan millimeterretfærdigheden nemt få for let spil, men her er det en fornøjelse at høre, at skolen løser eventuelle udfordringer med det udgangspunkt, at "vi behandler eleverne forskelligt for i sidste ende at behandle dem ens". Dét er respekt for menneskelig mangfoldighed og respekt for, at den enkelte elev nogle gange skal have særlige vilkår for at kunne finde sin plads i flokken og dermed kunne bidrage til det væsentlige: det forpligtende fællesskab! Bestyrelsen noterer sig også med tilfredshed, at skolens ledelse på denne baggrund ændrer procedure i kommunikationen såvel eleverne som deres forældre bl.a. med en ugentlig mail, der indeholder flere af skolens pædagogiske overvejelser og samtidig holder forældrene ajour med, hvad der sker, og hvad skolen arbejder med og udfordres af i det daglige. Personalets evaluering af jobtilfredsheden er lystfuld læsning - ikke mindst i lyset af de justeringer af medarbejderstaben, der var nødvendige op til sommerferien. Bestyrelsen vil gerne i denne sammenhæng udtrykke tilfredshed med den måde, skolens ledelse valgte at gribe disse vanskelige justeringer an på. Det vidnede både om et fint overblik og den nødvendige professionalisme, men måske først og fremmest om en empati og en kærlighed til skolen og forståelse for den vanskelige situation, som alle stod i tilbage i juni måned. Bestyrelsen vil sidst, men ikke mindst gerne udtrykke sin tilfredshed med, at skolen stadig evner at tiltrække og fastholde elever i et marked, der er umådeligt vanskeligt at navigere i. Der udvises god dømmekraft og rettidig omhu på mange parametre, og de mange nye tiltag og ideer bliver implementeret på forsvarlig vis. Bestyrelsen føler sig sikre på, at de løbende initiativer og forbedringer, som skolen sætter i gang kan være med til at fastholde elevtallet i underkanten af de 100. Der er fra bestyrelsens side stor opbakning til alle medarbejdere og skolens ledelse. Sept

Evaluering af skoleåret 2012 2013

Evaluering af skoleåret 2012 2013 Evaluering af skoleåret 2012 2013 Skolen har foretaget adskillige evalueringer hvert år gennem en årrække for kontinuerligt at kunne justere planer og aktiviteter til at være på forkant med forandringer

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. 10 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. 10 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT 1 Salling Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole

Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole Denne vurdering er foretaget på baggerund af spørgeskemaundersøgelse blandt skolens elever juni 2016. Alle elever var inviteret til at deltage. Omkring

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Hvert år opstilles en evalueringsform og metode, hvor et særligt område på Stubbekøbing efterskole evalueres. I 14/15 evaluerede

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Evaluering af undervisningen

Evaluering af undervisningen 1 Evaluering af undervisningen Skoleåret 2015/16 Refleksioner: Eleverne har besvaret nedenstående spørgeskema. Svarene er behandlet på lærermøde. Generelt meget stor hed med undervisningen, såvel fagligt

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

12. Nyhedsmail fra Frijsenborg Efterskole. Selvevalueringens. Diagram 1. Baggrund for, - og behandling af Selvevalueringen:

12. Nyhedsmail fra Frijsenborg Efterskole. Selvevalueringens. Diagram 1. Baggrund for, - og behandling af Selvevalueringen: Kære forældre! Hammel torsdag d. 18. april 2013 12. Nyhedsmail fra Frijsenborg Efterskole Selvevalueringen 2013 Baggrund for, - og behandling af Selvevalueringen: I februar 2013 bad vi skolens elever og

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2011-2012 Fremgangsmåde Undervisningsmiljøvurderingen 2011-2012 er på Skovbo Efterskole gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor eleverne har besvaret en række spørgsmål

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen Dato:1. oktober, 2015 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. oktober, 2018 UMV en indeholder de

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Selvevaluering 2017 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2017... 4 Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Inden skolestart... 6 I løbet af skoleåret... 6 Indplacering

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

SELVEVALUERING EFTERSKOLEAFDELING SKOLEÅRET 2015/2016 LÆRING OG TRIVSEL. Side 1 af 5

SELVEVALUERING EFTERSKOLEAFDELING SKOLEÅRET 2015/2016 LÆRING OG TRIVSEL. Side 1 af 5 SELVEVALUERING EFTERSKOLEAFDELING SKOLEÅRET 2015/2016 LÆRING OG TRIVSEL Side 1 af 5 Værdigrundlag: SELVEVALUERING PÅ OSTED FRI- OG EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Det fremgår af 1, stk. 1 i lov om frie

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Efterskoleliv. Bork Havn Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Efterskoleliv. Bork Havn Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Efterskoleliv Bork Havn Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Aarhus Efterskole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Aarhus Efterskole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Aarhus Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurderingen Konklusioner - handleplaner

Undervisningsmiljøvurderingen Konklusioner - handleplaner Undervisningsmiljøvurderingen 2013-15 Undersøgelsen er baseret på skolens afsluttende online-evaluering fra 2 elevhold og forældre for perioden 2013-2015. Skolens elevtal og forældregruppen har udviklet

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vordingborgskolen Vordingborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vordingborgskolen Vordingborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vordingborgskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Selvevaluering i forhold til værdigrundlag Sejergaardens Musikefterskole

Selvevaluering i forhold til værdigrundlag Sejergaardens Musikefterskole Selvevaluering i forhold til værdigrundlag Sejergaardens Musikefterskole 2016-17 Værdigrundlag Sejergaardens Musikefterskoles værdigrundlag: Sejergaardens Musikefterskole baserer sig på høj faglighed på

Læs mere

Eggeslevmagle Skole Inklusion elevernes trivsel

Eggeslevmagle Skole Inklusion elevernes trivsel s definition af inklusion At være inkluderet betyder, at man oplever sig som deltager i et fællesskab. Inklusion handler ikke kun om at rumme eller integrere. Inklusion handler om den enkelte elevs oplevelse

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

Evalueringen viser også denne gang stor tilfreds med Vejle Idrætsefterskole. Der er - selvfølgelig fristes man til at sige udviklingspotentiale.

Evalueringen viser også denne gang stor tilfreds med Vejle Idrætsefterskole. Der er - selvfølgelig fristes man til at sige udviklingspotentiale. Evalueringen viser også denne gang stor tilfreds med Vejle Idrætsefterskole. Der er - selvfølgelig fristes man til at sige udviklingspotentiale. Der er 100 elever, der har svaret på evalueringen. I hvilken

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE I Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø fastsættes det, at produktionsskolens ledelse skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Skanderup Efterskole Kolding Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Skanderup Efterskole Kolding Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Skanderup Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Efterskolen Smededal Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Efterskolen Smededal Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Efterskolen Smededal Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 Rebild Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Nilen Privat Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Th. Langs Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Dragør Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Selvevaluering 06/07

Selvevaluering 06/07 Selvevaluering 06/07 Vi har i dette skoleår valgt at foretage en evaluering på sætningen fra vores værdigrundlag:.. med en demokratisk grundholdning. Vi ønsker at undersøge, hvorvidt vi i vores hverdag

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Risskov Efterskole & Sansestormerne Aarhus Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Risskov Efterskole & Sansestormerne Aarhus Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Risskov Efterskole & Sansestormerne Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Undervisningsmiljøundersøgelse 2009 BG scorer karakteren 7,9 i helhedsindtryk I november 2009 har vi på Brønderslev Gymnasium og HF gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne i 1.g,

Læs mere

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse I slutningen af skoleåret 2010/1011 gennemførte vi en undervisningsmiljøundersøgelse blandt alle skolens elever. 126 elever deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurderinger og selvevalueringer

Undervisningsmiljøvurderinger og selvevalueringer Undervisningsmiljøvurderinger og selvevalueringer Nu gældende for skoleårene: 07/08 + 08/09 + 09/10 + 10/11+ 12/13+13/14 Forord. Forældre og elever har ved skoleårenes afslutning udfyldt spørgeskemaer

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Silkeborg Efterskole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Silkeborg Efterskole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Silkeborg Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Blåkilde Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Blåkilde Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Blåkilde Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 7. 10. klasse

Umv Basis spørgeskema til 7. 10. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Klassen og andre fællesskaber 2 Er du glad for din klasse? 3 Behandler I hinanden godt i klassen? 4 Har du nogen venner i skolen? Ja, mange Ja, en del Ja, et par

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi?

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi? Evaluering af skoleåret 2014-15 SE som skole Erhvervsklasse: Vi har en erhvervsklasse med 5 elever med særlige behov. Som noget nyt har fire ud af fem elever været til FP9 i dansk og matematik. De har

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Distriktsskole Ølstykke Egedal Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Distriktsskole Ølstykke Egedal Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Distriktsskole Ølstykke Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Undervisningsmiljøvurdering (UMV) - juni 2014 Som tillæg til overbliksrapporten har Toftevangskolen

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Gylling Efterskole Odder Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Gylling Efterskole Odder Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Gylling Efterskole Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole Frøslevlejrens Efterskole Selvevaluering af den Boglige undervisning 2 Selvevaluering af den Boglige undervisning Introduktion Ifølge lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Magleby Efterskole. Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012

Magleby Efterskole. Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012 Magleby Efterskole Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012 Bemærk at der nederst i dette nyhedsbrev er evaluering, som vi beder Jer forældre om at deltage i. Omberegning af elevstøtten Til glæde for de

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Dato:10. april 2013 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. juni 2016 UMV en indeholder

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO Dato: 1. august, 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. august, 2015 UMV en indeholder

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Selvevaluering Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5:

Selvevaluering Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5: Selvevaluering 2015 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5: Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

KOMMENTARRAPPORT. Pederstrup Efterskole Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret

KOMMENTARRAPPORT. Pederstrup Efterskole Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret KOMMENTARRAPPORT Pederstrup Efterskole Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Kommentarrapporten viser de kommentarer, som eleverne har skrevet ved spørgsmål med kommentarfelter, se

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hestlund Efterskole Ikast-Brande Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hestlund Efterskole Ikast-Brande Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hestlund Efterskole Ikast-Brande Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som

Læs mere

Selvevaluering 15/16. Emne: KIE værdier

Selvevaluering 15/16. Emne: KIE værdier Selvevaluering 15/16 Emne: KIE værdier Emnebegrundelse og metode: Med selvevalueringen 2016 ønsker vi at sætte fokus på en række af vores kerneværdier nemlig tillid, dialog, medindflydelse og gensidig

Læs mere

Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI)

Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI) 7. december 2008/sen Version 1.0 Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI) Selvevaluering 2008 Fokus på individualisme, fællesskab og engagement 1. Indledning Selvevalueringen på HMI har de seneste år været

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning skoleåret 2013-14 Sydvestjyllands Efterskole

Evaluering af den samlede undervisning skoleåret 2013-14 Sydvestjyllands Efterskole af den samlede undervisning skoleåret 2013-14 Sydvestjyllands Efterskole SE d. 25. juni 2014 Der er evalueret ud fra UVMs kvalitetsstjerne se mere http://www.uvm.dk/uddannelser-og-dagtilbud/folkeskolen/de-nationale-test-ogevaluering//vaerktoejer/kvalitetsstjernen

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2012/13

Selvevaluering skoleåret 2012/13 Selvevaluering skoleåret 2012/13 Indhold Værdigrundlag... 2 Vores værdigrundlag og overordnede pædagogiske målsætninger lyder således:... 2 Selvevaluering... 2 Selvevaluering for skoleåret 2012-2013:...

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Ladelund Efterskole Vejen Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Ladelund Efterskole Vejen Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Ladelund Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer)

Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer) Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer) Sociale: Gode venner og oplevelser. Man skal indordne sig

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Højsted, den 08-02-16 UMV januar 2011 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi brugte spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen foregik i perioden fra april 2010

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Evaluering af kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Pædagogisk udvalg bestående af tre lærere: Hanni Zimmer, Tamra Meyer og Camilla Lindbjerg samt pædagogisk afdelingsleder

Læs mere

Askov Efterskole, 9. kl. projekt.

Askov Efterskole, 9. kl. projekt. Askov Efterskole, 9. kl. projekt. Vi var blandt de 8 efterskoler, som var med i undersøgelsen 9 klasse på efterskole foretaget af CeFu og Damvad. Undersøgelsen pegede på 5 pejlemærker eller udfordringer

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

APV 2015. Sammenlignet med APV 2012

APV 2015. Sammenlignet med APV 2012 APV 2015 Sammenlignet med APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø Hvordan er du alt i alt tilfreds med det fysiske arbejdsmiljø? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 2015

Læs mere