- en analyse af virksomheden Cordura I/S baseret på et eklektisk grundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- en analyse af virksomheden Cordura I/S baseret på et eklektisk grundlag"

Transkript

1 ny kommunikation - en analyse af virksomheden Cordura I/S baseret på et eklektisk grundlag Eksamensopgave i IT-Medier og Kommunikation i Organisationer Institiut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet Juni, 2003 Stilet til Michael Barner Rasmussen Forfattet af Peter Nørregård Hans Christian Tønnesen

2 FORSIDE... 1 INDLEDNING?... 3 PROBLEMFORMULERING... 3 FREMGANGSMÅDE... 4 Empiri-indsamling... 5 Valg af empiri: IT-virksomheden Cordura... 6 Cordura i en brydningsfase... 6 Arbejdsdomæner i Cordura... 7 Cordura i fremtiden:... 8 MCLUHAN... 8 Hot and cold media Varme og kolde samfund The global village Perspektivering CYBERSPACE OG INTERNET GEORGE KELLY Rollebegrebet Perspektivering SOCIAL NAVIGATION Social navigation - brugbarhed i vores situation WEINBERGER IDENTIFICEREDE PROBLEMSTILLINGER Dokumentation Projektudvikling Fildeling Kundekommunikation Tidsregistrering CRM Perspektivering MUST-METODEN Princip 1: Brugerdeltagelse Princip 2: Projektledelse Princip 3: Design som kommunikationsproces Princip 4: Kombination af etnografi og intervention Princip 5: Samlet forandring mht. IT, organisation og kvalifikationer Princip 6: Bæredygtig IT Hovedopgaver PROJEKTETABLERING PROJEKTETS KARAKTER ET INTERAKTIVT VÆRKTØJ ØKONOMISKE BETINGELSER ORGANISATORISKE OG ARBEJDSMÆSSIGE BETINGELSER OG KONSEKVENSER KONCEPTUEL KRAVSPECIFIKATION KONKLUSION LITTERATURLISTE

3 Indledning? Denne opgave er kulminationen på et semester med faget IT-Medier og Kommunikation i Organisationer. Kendetegnende for faget har været et eklektisk pensum, der favner bredt i videnskabelige discipliner, teorier og metodikker. Som en følge heraf giver det ingen mening at snakke om en enkelt rød tråd i kursets forløb eller pensum, for der er mange. Med disse forhold in mente står det klart, at en eksamensopgave som denne kan udarbejdes med mange udgangspunkter og sigte. I forhold til naturvidenskabelig forskning opererer vi ikke med en hypotese, vi søger at efterleve og bevise. 1 Ved at angribe vores empiri med forskellige optikker og metodologier, vil vi derimod forsøge at argumentere for, hvorfor vi har truffet valgene, som vi har gjort og anskueliggøre det grundlag, vi opererer på. Vores opgave skal ses i lyset af, vi er studerende, der søger lærdom, og formålet med denne er derfor ikke at levere en guldrandet konklusion. Derfor vil læseren erfare, at vi har valgt at vægte det teoretiske arbejde i overordentlig høj grad, selvom vores udgangspunkt er praktisk. For atter at vende tilbage til det eklektiske og vidtomfavnende kursusindhold er de efterfølgende sider i ligeså høj grad værd at vurdere ud fra, hvad vi har undladt at beskæftige os med, frem for, hvad vi vitterligt har inddraget. Hvor en indledning som denne normalt ville starte med en kort teoretisk og historisk introduktion til emnet, har vi valget at gribe det en smule anderledes an og lægge ud direkte med problemformuleringen. Denne disposition er sket ud fra den tanke, at vores opgave som helhed selv blot er en form for indledning. Således har vi ikke fundet det frugtbart at skrive en indledning til en indledning deraf spørgsmålstegnet i overskriften. Problemformulering Vi vil i denne opgave fokusere på kommunikationen mellem kunder og virksomheden Cordura i projektforløb. Det er et aspekt virksomhedens ansatte selv identificerer som et vigtigt område, der på nuværende tidspunkt er problematisk. Samtidig ser vi mange kommunikations- og IT-mæssige perspektiver i en sådan opgave. Et IT-medie vil i denne 1 Inspireret af Silverman 1993 p. 2 [A] feature of many qualitative research studies is that there is no specific hypothesis at the outset but that hypothesis are produced (or induced) during the early stages of research. 3

4 sammenhæng have både interne og eksterne konsekvenser for arbejdet, og de kommunikationsmæssige aspekter kan anskues gennem mange spændende teoretiske optikker. Dette leder os frem til følgende problemformulering; Vi ønsker benytte digitale mediers kommunikative og arbejdsmæssige potentialer i forbindelse med en etablering af Cordura I/S som professionel virksomhed. Med udgangspunkt i relevant litteratur, og analyse af de nuværende arbejdsgange og kunderelationer ønsker vi at fremstille en foreløbig kravspecifikation til et kollaborativt webbaseret projektetableringsværktøj Cordura Project Management System (CPMS). Værktøjet skal fremme kommunikationen mellem kunde og virksomhed, skabe strukturel sammenhæng mellem projektets interne og eksterne aktiviteter, og muliggøre en større kundeindflydelse i design- og udviklingsarbejdet. Det er ligeledes vores intention, løbende at forsøge at operationalisere kursets pensum i henhold til vores praktiske kontekst. Fremgangsmåde På baggrund af ovenstående problemformulering vil vi lægge ud med en beskrivelse af vores empiri, virksomheden Cordura. Herunder hvordan vi har grebet empiriindsamlingen an. Afsnittet efterfølges af en overordnet indføring i, hvordan medielandskabet ser ud anno 2003, og vi forsøger at tegne et billede af, hvordan vi er kommet hertil. Her har vi valgt at beskæftige os med en dinosaur indenfor medieforskningen, nemlig Marshall McLuhan, der med sit arbejde fremstår relevant i dag, selvom den benyttede litteratur kan dateres tilbage til tresserne. Efterfølgende undersøger vi forholdet mellem menneskers personlighed og påvirkninger gennem en psykologisk optik leveret af George Kelly. Forhåbentlig kan vi blive klogere på mediers påvirkning af mennesker og omvendt ved at kombinere de erfarede indsigter. Vi fortsætter vores teoretiske opklaringsarbejde med Weinbergers tekst om socialitet på nettet og introducerer læseren til social navigation-begrebet. Løbende vil det blive belyst, hvordan vidensbegrebet hænger sammen med WWW. Som vi nærmer os et mere operationelt plan, vil vi redegøre for de problemer, vi mener at have lokaliseret i den eksisterende kommunikationsstruktur i Cordura. Med udgangspunkt i disse vil vi kort beskrive en handlingsplan for udviklingen af et sådant værktøj. Vi ser i en 4

5 sådan udviklingsopgave mange interessante faglige aspekter, blandt andet ligger der et stort forundersøgelses, og designarbejde. Vi vil dog primært fokusere på de kommunikative udfordringer mellem kunder og virksomhed. Sepstrups 7 spørgsmål og Kragh Jacobsens 25 behandler strategisk og praktisk planlægning af traditionel broadcast-kommunikation. Disse redskaber er altså ikke specielt egnede til at fastlægge hvorledes dette interaktive værktøj skal opfylde de kommunikative krav, der stilles til det. Vi vil i stedet benytte MUSTmetodens projektetableringsdel som rettesnor for vores opgave. Handlingsplanen skal altså tjene som rygrad i vores mediearbejde. Gennem opgaven vil vi forsøge at opbygge et eklektisk teoriapparat, der så vidt muligt er i stand til at håndtere den kompleksitet Cordura I/S navigerer i. Vores teoretiske og praktiske overvejelser vil slutteligt blive sammenfattet i en konceptuel kravspecifikation efterfulgt af en opsamlende konklusion. Empiri-indsamling Som studerende på informationsvidenskab ligger vores forcer i arbejdet med kvalitativ forskning, og i sig selv er denne opgave et opgør med tanken om, at den rigtige metode mere eller mindre automatisk fører til den rigtige konklusion. Vores empiri er forsøgt indsamlet ved hjælp af etnografisk inspirerede metoder; da vi for at gøre os bekendte med den virkelighed, vi tager afsæt i er tvunget til at rykke i marken for at få et bare nogenlunde fyldestgørende billede. Denne form for empiriindsamling benævnes bl.a. af Munroe som deltagerobservation, materiale- og dokumentanalyse og interviews. 2 Idéen har været at gå bag om de udsagn, der ofte er uudtalte i en given arbejdspraksis. Vi har gennemført to interviews af ca. 1 times varighed med henholdsvis virksomhedens grafiske medarbejder, og en programmør. Disse interviews er foretaget med udgangspunkt i løst strukturerede interviewguides, der af Patton betegnes som særligt fordelagtige i situationer, hvor man ikke på forhånd har en helt præcis idé om, hvad interviewet skal bidrage med. Vi har så at sige haft mulighed for at forfølge temaer, vi har fundet interessante, hvilket ikke umiddelbart lader sig gøre, hvis man opererer med mere standardiserede interviewguides. 3 Observationerne er foretaget af de daglige arbejdsgange på Cordura, ligesom vi har studeret og stillet spørgsmål i relation til firmaets egen hjemmesider samt de afsluttede og igangværende web-projekter for kredsen af kunder. 2 Dourish p Beskrevet nærmere i Patton. 5

6 Valg af empiri: IT-virksomheden Cordura Vi har i denne opgave valgt at arbejde med virksomheden Cordura I/S. Vi vil benytte denne som udgangspunkt for vores teoretiske overvejelser og refleksioner om IT-medier i organisationel og social sammenhæng. Følgende en kort beskrivelse udarbejdet på baggrund af vores empiriske arbejde, der skal tjene som referenceramme i resten opgaven. Cordura I/S er en lille århusiansk IT-virksomhed, der fortrinsvis arbejder med interaktive og databasedrevne webløsninger. Eksempler på forskellige arbejdsopgaver kan ses på deres hjemmeside Det kan dog nævnes, at virksomhedens største kontakt indtil videre er leveringen af en hjemmeside med tilhørende Content Management-system (CMS) til en efterskole. Dette CMS-system har været den suverænt største udviklingsopgave, og Cordura har derfor valgt at satse på at levere dette modul til andre efterskoler. Produktudviklingen sker i Microsoft Visual Studio, der dog kun ejes med en academic licens, hvilket principielt ikke tillader erhvervsorienteret udvikling. Virksomheden har eksisteret i snart 2 år, og er startet af studerende med teknisk interesse. Pt. består Cordura af en grafiker, en animator (Flash), to programmører/designere og en salgsansvarlig. Magt- og ejerforholdet mellem de 6 medlemmer er principielt lige, og virker efter interessentvirksomhedsloven. Indtægter deles lige, og der skelnes pt. ikke økonomisk mellem den reelle divergens i arbejdsbyrden. I Corduras første år er der investeret ca i nyt udstyr, licenser, husleje etc. Dette gør det økonomiske fundament for virksomheden forholdsvist smalt; der er med andre ord ikke på nuværende tidspunkt midler til større investeringer. Cordura i en brydningsfase. Cordura står på nuværende tidspunkt i en brydningsperiode på flere punkter; virksomheden har indtil videre fungeret som en slags hobbyprojekt for 6 studerende. På nuværende tidspunkt er der 2 medlemmer, som overvejer at professionalisere virksomheden, og satse på Cordura fuldtids. Denne arbejdsdifferentiering kan skabe et konkret uligevægtsforhold mht. arbejdsindsats, lønning, og arbejdsdeling. Cordura ønsker at etablere sig som virksomhed og skabe kunderelationer, der ikke er word of mouth, altså kunder der ikke er i den umiddelbare bekendtskabskreds af virksomhedens 6

7 medlemmer. Samtidig ønsker virksomheden dog at bibeholde det, de ansatte ser som deres store force, nemlig deres personlige kontakt til kunden, og deres individuelt tilrettelagte projektforløb og tilpassede webløsninger. De ansatte ønsker at levere specialiserede og unikke løsninger til alle kunder, og søger bevidst væk fra et standardiseret hjemmesidedesign. Ligeledes er der enighed om, at udviklingen er den interessante del af hjemmesidearbejdet, og ingen ønsker deciderede vedligeholdelsesopgaver. Grundet virksomhedens nuværende størrelse ønsker de ansatte større samarbejder med enkelte kunder, frem for små udviklings- og vedligeholdelsesopgaver. Arbejdsdomæner i Cordura Arbejdet i Cordura foregår i virksomhedens kontor, hvor der er indrettet 6 arbejdsstationer. Indtil videre har det fungeret på den måde, at mandag 9-12, onsdag og hele torsdag har været de faste arbejdsdage. Her har alle ansatte haft mødepligt, opgaver er blevet koordineret, og de forskellige arbejdsopgaver er blevet specificeret og uddelegeret mellem de forskellige ansatte. Kontorets to whiteboards har tjent som et vigtigt omdrejningspunkt i dette koordineringsarbejde. Disse har fungeret som dokumentation for de forskellige arbejdsopgaver. Programmeringsstrukturer (UML-diagrammer). Todo-lister, mangler og erfaringer fra tidligere opgaver er nogle af de elementer, der optræder på disse whiteboards. Derudover findes der på kontoret en opslagstavle, hvor lister med opgaver og ansvarshavende hænger. Det er så meningen, at de forskellige opgaveansvarlige skal krydse af, når en opgave er afsluttet. Gennem vores interviews fremgår det klart, at denne afkrydsning har en positiv effekt på moralen og humøret; dels hjælper disse opgavelister og whiteboards med at skabe overblik og struktur på arbejdet, dels viser man over for de andre og sig selv, at ens arbejde skrider fremad. Arbejdsopgaverne er forholdsvist klart fordelt; animatoren og grafikeren står for det grafiske; billeder, menustrukturer, interaktionsmuligheder små animationer etc. De to programmører er enerådende på udviklingsområdet, hvad angår strukturering af det dynamiske indhold, databaseadgang, registrering og sikkerhed. Den salgsansvarlige er indtil videre blevet holdt udenfor udvikling og design. Selvom Corduras kompetencer er bundet til de enkelte personer, forsøger alle at fungere som sparringspartner for hinanden. Grafikeren har overblik over de forskellige klassediagrammer, og 7

8 programmørerne virker som kritikere af det grafiske design. Arbejdet og kompetenceudviklingen forgår meget over-shoulder, altså hvor de forskellige personer og individuelle eksperter cirkulerer blandt arbejdsstationerne og diskuterer hinandens arbejde. Cordura i fremtiden: Blandt de ansatte i virksomheden er der bred enighed om, at Cordura skal udvikle sig fra et hobby-foretagende med hovedsageligt venner og bekendte som kunder, til en professionel ITvirksomhed med ekstensive tekniske og menneskelige kompetencer. Flere af de ansatte ser ikke virksomheden som en web-virksomhed om 5-7 år, men som leverandør af større IT-systemer og webløsninger til mellemstore virksomheder og institutioner. Ligeledes vil mobile løsninger også være et område flere af de ansatte ser som interessant og udfordrende. Pointen er at virksomheden, hvis det står til de ansatte, vil bevæge sig væk fra den klassiske hjemmesideproduktion til udvikling af større og mere komplekse løsninger. Med empirien på plads zoomer vi nu ud og fortsætter på et mere abstrakt niveau med at definere en ramme, hvori vi kan blive klogere på det at kommunikere i 2003, specielt med henblik på Internettet. McLuhan For at kunne skabe og forstå informationsteknologi, må man forstå, på hvilket grundlag man opererer. Dvs. forstå og analysere de antagelser, der implicit og eksplicit ligger til grund for de valg vi foretager os, de valg andre foretager for os, og de valg vi foretager på vegne af andre. Dette gælder for så vidt, hver gang vi ønsker at forstå noget. I dette tilfælde ønsker vi at skabe noget nyt ud fra noget allerede eksisterende, men at kortlægge, hvad der er det allerede eksisterende er en særdeles kompleks opgave, hvis man ønsker at gå bag facaden på de forhold, man normalt tager for givet. En person, der i høj grad har forsøgt at beskrive sin samtid, og hvis udsagn stadig er relevante i forståelsen af kommunikation, tid, rum og menneskelig perception er Marshall McLuhan ( ). Hans kultur- og medieteoretiske arbejde er ikke blevet mindre relevant med opblomstringen af helt nye medieteknologier, der sætter nye standarder for opfattelsen af temporale og spatiale relationer i en social kontekst. Dette til trods for, at de bidrag vi her vil redegøre for er skrevet helt tilbage i tresserne. 8

9 Den følgende introduktion til McLuhan kan kun blive mangelfuld af flere årsager, dels har vi kun en begrænset plads til at redegøre for de ofte meget komplekse og omfattende begreber, dels er McLuhans måde at udtrykke sig på til tider overordentlig svær at forstå. 4 Det er i sig selv en kæmpe opgave, at danne sig et overblik over, hvad han egentlig mener McLuhans arbejde er af den type, hvor en kort introduktion ofte ender med at blive længere end værket selv uden på nogen måde at sige mere. Vi har i den forbindelse valgt at alliere os med Nick Stevensons mere nutidige udlægning og kritik af McLuhan som den kommer til udtryk i et kapitel i bogen Understanding Media Cultures: Social Theory and Mass Communication. Stadigvæk vil vi dog understrege, at vi på ingen måder har ønsket at afdække McLuhans komplette arbejde, tværtimod kun småbidder. Dette er primært sket med udgangspunkt i kapitlerne The Medium Is the Message og Media Hot and Cold fra bogen Understanding Media The Extensions of Man. Overordnet beskæftiger Marshall McLuhan sig med, at beskrive/artikulere de grundlæggende ændringer medierne påtvinger os. Helt centralt for hans arbejde er idéen om, at den evolutionære udvikling i kommunikationssystemer bidrager væsentligt i forståelsen af moderne samfundsudvikling. 5 Inspirationen til dette projekt kommer blandt andet fra landsmanden, Harold A. Innis, hvis arbejde med at placere forskellige medier i forhold til tid og sted (time and space biased media) samt disses placering og betydning i samfundet, man tydeligt kan spore i McLuhans skriverier. I modsætning til McLuhan arbejder Innis dog indenfor en socialvidenskabelig ramme og er af profession økonomihistoriker. McLuhan har været stærkt kritiseret for at udvise en teknisk determinisme i sit arbejde. Blandt andet i sin iver for at overbevise om massemediernes demokratiserende emancipatoriske effekt som følge af, at der er blevet slækket på adgangskravene til det at udtrykke sig. Ifølge McLuhan har det den betydning, at der opstår et mere pluraliseret mediebillede, hvor the more democratic forms of life kommer til udtryk, ja, han går så vidt, at han hævder, at massemedierne vil create a world without strangers. 6 Modsat dette hævder andre medieforskere, at tekniske medier i sig selv hverken kan være demokratiserende eller demokratiske. 7 4 Stevenson p Stevenson p Stevenson p Stevenson p

10 McLuhan er nok klar over, at hans til stadighed ret så radikale medieopfattelse kan virke skræmmende for mere traditionelle forståelser af medier som intet andet end betydningsbærere. Herunder, at det er, hvad man gør med teknologi, der giver den betydning. Han forsøger dog ikke at pakke sine udsagn ind, hvilket følgende sætning er et ganske godt eksempel på: Our conventional response to all media, namely that it is how they are used that counts, is the numb stance of the technological idiot. 8 Han lægger selv op til, at man som menneske ikke kan forvente på nogen måde at have et overblik over medier og deres påvirkning. Således plæderer han for, at vi slet ikke forstår, i hvilket omfang medierne påvirker os: We are as numb in our new electrical world as the native involved in our literate and mechanical culture. 9 Mennesket, i tresserne vel at mærke, er således slet ikke gearet til forstå den teknologiske indvirkning på sig selv og sine omgivelser. Det giver ingen mening at snakke om mediernes effekt, som noget der blot påvirker vores meninger og begrebsrammer på et bevidsthedsmæssigt plan. Teknologi opererer derimod på et langt dybere niveau, hvor vi ikke stilles overfor noget valg, om vi vil acceptere det eller ej. 10 Et andet punkt i kritikken af McLuhan har gået på, at han i for høj grad har opereret indenfor et teknisk paradigme, der ikke levner plads til mere socialvidenskabelig orienteret refleksion over massemediernes betydning. 11 Det er dog en diskussion vi ikke vil gå dybere ind i her. Vi har nu kredset som katten om den varme grød, men hvad er det så, McLuhan siger? I det følgende, vil vi redegøre for en række begreber introduceret i relation til det ovenstående afsnit. Hot and cold media Med kategorierne hot og cold refererer McLuhan til typer af medier. Et basalt princip adskiller varme medier, som radio og film i biografen fra kolde medier, som fjernsynet og telefonen. Et hot medie påvirker én eller enkelte sanser i high definition, hvor high definition betegner det at blive well filled with data. Et hot medie kræver begrænset deltagelse af sit publikum, da intet eller stort set intet står uforklaret som en følge af informationsintensiteten McLuhan p McLuhan p McLuhan p. 18. The effects of technologies do not occur at the level of opinions or concepts, but alter sense ratios or patterns of perception steadily and without any resistance. 11 Stevenson p Stevenson p

11 Et koldt medie er i den modsatte grøft. Det kræver involvering fra sit publikum, idet det kun er en begrænset informationsmængde, dette får til rådighed. 13 Hvorvidt et samfund kan karakteriseres som hot eller cold hænger sammen med mediernes rolle i det sociale rum. Varme og kolde samfund Betegnelsen hot eller cold på et samfund begrænser sig ikke til dele eller segmenter af samfundet, men skinner igennem over hele linien og er således en indikator for et generelt stadie. Mere konkret snakker McLuhan om middelalder-/stamme-/tilbagestående samfund som cold, fordi den orale kommunikation er altdominerende, og samtale kræver som bekendt en høj grad af involvering af de involverede. Med opfindelsen af trykkemaskinen i 15-hundredetallet, sker der, primært i Europa, en bevægelse mod et mere tekstbaseret samfund, en culture of print, 14 hvori literate man 15 er hjemmehørende. Overgangen betyder en udskiftning af varme medier til fordel for kolde. Skrift som den dominerende kommunikationsform skaber et rationaliseret samfund, der er kendetegnet ved en forudsigelig og standardiseret tænkemåde, hvorfor af McLuhan refereret til som the mechanical age. 16 Den mekaniske samfundsopbygning skinner igennem i konverteringen af tid og rum til målelige, rationelle og forudsigelige størrelser, og som den vågne læser nok har erfaret er der en direkte linie mellem Gutenbergs opfindelse af trykkemaskinen og den senere industrielle revolution. McLuhan forholder sig mildt sagt kritisk til det skriftbaserede samfund, som har ledt til en minority, hierarchical and specialised expert culture, kendetegnet ved at magten er struktureret efter top-down-princippet. 17 I perioden før skriftsamfundet foregik kommunikation og tilegnelsen af viden i et samspil mellem alle sanser, hvor den skriftlige kultur overvejende baserer sig på visuelle komponenter: literate man udrydder således tactile man og ear man. Den skriftbaserede kultur regnes af McLuhan for individualiserende, hvor den orale kultur er kendetegnet ved et 13 McLuhan p McLuhan i Understanding media cultures p McLuhan p McLuhan p McLuhan i Understanding media cultures p

12 udpræget fællesskab. Dette som en følge at skriftkulturen er bygget op om, at tilegnelsen af viden (læsning) foregår alene, hvor samtale foregår gruppevis. Således er magten i et hot samfund tilhørende de få; videnproduktionen ligger i hænderne på en eksklusiv skare af skriftkloge, hvor den i orale samfund er decentraliseret den er i bogstavelig forstand til debat. 18 The global village Hvad der for McLuhan fremstår som en sand teknologisk revolution, er den måde de nye teknologier spiller sammen på i hidtil uset omfang den nye tid betegner han the electric age. Marshall Mcluhan betragter elektrisk teknologi som en udvidelse af menneskets sanseapparat, og denne udvidelse er i sin sidste fase på vejen mod simuleret bevidsthed, som, næsten religiøst, står på trappen til at forene menneskeheden med sig selv. 19 Han betegner denne samfundsmæssige tilstand the global village. 20 Den eksplosionsagtige udvikling i antallet og brugen af nye medier har afbrudt skriftsamfundets visuelle orientering og rummer et frigørende potentiale, der kulturelt har meget tilfælles med det hedengangne orale samfunds decentrale magtstruktur. I modsætning til skriftsamfundets elitære sociale liv, så behøves man ikke nødvendigvis at være ekspert for at deltage. 21 Eksplosionen i teknologibrug og udvikling skaber en implosion i det fragmenterede mekaniske samfund, resulterende i at western man bliver klar over sin egen følelsesmæssige kompleksitet og totale gensidige afhængighed af resten af det menneskelige samfund. Et forhold, der alt for længe har været undertrykt af krav om effektivitet og rationalisering. 22 Den førnævnte implosion er karakteriseret ved en mediekonvergens uden sidestykke, a whirling phantasmagoria, 23 hvor tid og rum mister betydningen; action og reaction indtræffer næsten samtidig. 24 Hvor mekanikkens og rationalitetens indtog, det kolde samfund, ødelagde 18 McLuhan i Understanding media cultures p McLuhan p. 3. og McLuhan i Understanding p McLuhan p. 34 og McLuhan i Understanding p McLuhan i Understanding p McLuhan p McLuhan i Understanding p. 21. Egen oversættelse: Et svirrende blændværk 24 McLuhan p

13 stammesamfundets sanselige kultur, opstår der en tilbagevenden, en retribalisation, med indførelsen af de elektriske medier. Mennesket er endnu ikke fuldt bevidst om de nye mediers frigørende potentiale og tænker stadig i 2-dimensionelle og fragmenterede baner som i den mekaniske tilstand. 25 Kollapset i tid og rum som følge af de elektriske lynhurtige medier sætter en ny mediedagsorden, hvor det ikke giver mening at kigge på medier enkeltvis. McLuhan hævder således, at mediers mening og betydning først opstår i vedvarende samspil med andre medier. Afledt af ovenstående kan man udlede, at det ikke længere nytter at se på mening i forhold til enkelte medier, men at man derimod bliver nødt til tage højde for den totale situation, at kigge på the total effect en fundamental i ændring i skiftet fra mekanisk samfund til the global village. 26 Perspektivering Efter denne lille gennemgang af McLuhans tankegods, vil den uforvarende læser nok sidde tilbage med en følelse lig den, man sidder tilbage med efter en tur i rutsjebanen. Spørgsmålet er, hvad vi kan lære af McLuhan og hvorledes. Hvad der umiddelbart springer i øjnene er mandens fremsynethed, for selvom materialet er årtier gammelt, fremstår det stadig meget aktuelt. Vi håber på, at have gjort læseren klogere på fortiden og vil nu prøve at dissekere vores egen tid med McLuhan ske briller. Af relevans i et nutidigt perspektiv er i høj grad den teknologiske udvikling, der bestemt ikke har stået i stampe siden fjernsynet og andre elektriske massemediers indtog i gamle dage. Teknologien gennemsyrer i den grad samfundet i det tredje årtusinde, hvor artefakternes konvergens og udbredelse er lang mere massiv, end det nogensinde har været tilfældet i McLuhans levetid. Ordet multimedie bruges raskt væk om mange slags teknik, hvis eneste fællesnævner er, at de har multiple anvendelsesmuligheder, og de er opfundet/taget i brug i nyeste tid. Kabel- og satellit-tv, mobiltelefoner, mobilteknologi i det hele taget og ikke mindst computeren har affødt, hvad nogen har karakteriseret som et netværkssamfund. Den globale landsby bliver brugt flittigt som dagligdagsmetafor for det det faktum, at den kommunikative distance er forsvundet. Udtrykket er 25 McLuhan p. 25 We live mythically but continue to think fragmentarily and on single planes. 26 McLuhan p. 26 no medium has its meaning or existence alone, but only in constant interplay with other media. og Concern with effect rather than meaning is a basic change of our eletric time, for effect involves the total situation, and not a single level of information movement. 13

14 vel at mærke kommet meget mere til sin ret, end da McLuhan introducerede det, for i dag er det vitterligt muligt at kommunikere i realtid med hvem som helst (primært i den Vestlige verden!) hvor som helst både i form af billeder og lyd. Cyberspace og Internet McLuhan har ikke nået at erfare cyberspace, som vi kender det i dag, men om han er synsk eller vitterligt er forud for sin tid, kan være svært at afgøre, når man læser følgende citat: Ours is a brand-new world of allatonceness. "Time" has ceased, "space" has vanished. We now live in a global village...a simultaneous happening... Electric circuitry profoundly involves men with one another. Information pours upon us, instantaneously and continuously. As soon as information is acquired, it is very rapidly replaced by still newer information. Our electrically-configured world has forced us to move from the habit of data classification to the mode of pattern recognition. We can no longer build serially, block-by-block, step-by-step, because instant communication insures that all factors of the environment and of experience co-exist in a state of active interplay. 27 Et af de medier, der fylder mest i vores bevidsthed, og som uden tvivl er et af de mest betydningsfulde, hvis ikke DET mest betydningsfulde, er Internet. Internet er også det medie, vores opgave tager sit udgangspunkt i, hvorfor det ville være på sin plads med en kategorisering i forhold til McLuhans opdeling af medier i kolde og varme. Internet kan bedst anskues som en hybrid af flere medier og lægger så meget op til interaktion, at det efter en McLuhansk kategorisering må betegnes som iskoldt. Hvor en stor del af kritikken af McLuhans tiltro til fjernsynets emancipatoriske virkning er gået på, at han ikke tager højde nok den koloniserende effekt mediet kan have under kapitalismens kår, 28 virker Internet som svaret på McLuhans bønner. Internet har som intet medie før formået at fungere som et samfund i samfundet med egne normer og værdier, hvilket til stadighed er et smertensbarn for de mange virksomheder, der prøver at tilføre noget hotness, noget struktur. Musikindustriens kopieringsmareridt er et godt eksempel på, hvad der sker, når man kan bytte musik med naboen på den anden side af kloden ved hjælp af peer-to-peer teknologi. 27 McLuhan 1967 i The Media is The Massage citeret her: 28 Stevenson p The colonisation of children s play, imagination and fiction by commercial agencies has been brought about through the integration of aesthetic and commodity production. 14

At sætte verden på begreb

At sætte verden på begreb At sætte verden på begreb - Hvordan vi lærer, når vi arbejder med IKT Af Thomas Alexander Hoelgaard 3. Modul Forår 2001 Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi

Læs mere

'5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU

'5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU '5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU 6NUHYHW DI.ODXV :LQWKHU 7KRPDV /DQGDO Abstract Today many cultural institutions are making use of social media platforms as a way to

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN OH SO SOCIAL En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN Speciale, Medieformidlet Kommunikation, Aalborg Universitet Vejleder:

Læs mere

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword 20 010 Lene Pettermann Kjæ ær & Nadja Lu und jeppesen n Designgruppen "Hello Neighbo our" præsenttererrer [ "HELLLO NEIG GHB BOURMBÅ ÅND DET"] ARM Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Oplevelsesdesign tidens

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Subculturize your brand

Subculturize your brand Subculturize your brand - et speciale om differentiering, i en tid hvor traditionel branding er blevet generisk Kandidatafhandling Cand.merc. Design & Communication Management Copenhagen Business School

Læs mere

Intranet - om vidensdeling og brugerinvolvering. Med en case-study af Danmarks Fiskeriundersøgelsers intranet

Intranet - om vidensdeling og brugerinvolvering. Med en case-study af Danmarks Fiskeriundersøgelsers intranet Intranet - om vidensdeling og brugerinvolvering Med en case-study af Danmarks Fiskeriundersøgelsers intranet Anne-Marie Borritz & Jesper Linell MCC RUC Modul 1 Forår 2003 Intranet om vidensdeling og brugerinvolvering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 af 80

Indholdsfortegnelse. 2 af 80 Forord Med denne opgave vil vi gerne rette en stor tak til HMN Naturgas. Særligt til medarbejderne i Kundeservice, for deres åbenhed, venlighed og samarbejdsvilje i forbindelse med de observationer og

Læs mere

E-læring - selvfølgelig?

E-læring - selvfølgelig? Cand. merc. Strategi, Organisation og Ledelse (SOL) Videregående Projekt (VIP) E-læring - selvfølgelig? En diskursanalyse om italesættelsen af e-læring på en uddannelsesinstitution: er e-læring et effektivt

Læs mere

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering

Læs mere

Gamification Et teoretisk orienteret speciale

Gamification Et teoretisk orienteret speciale Gamification Et teoretisk orienteret speciale Udarbejdet af Danni Kirstine Skou 10. semester, Interaktive Digitale Medier Aalborg Universitet, maj 2012 Vejleder: Thessa Jensen Titelblad Gamification Et

Læs mere

Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen

Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Konference arrangeret af Det Danske Ledelsesakademi Den 8.-9. december 2008 Clarion Hotel, København Strategisk ledelseskommunikation set i et fortolkende

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Motivation 3. Problemfelt 5. Problemformulering 7. Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9

Motivation 3. Problemfelt 5. Problemformulering 7. Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9 Motivation 3 Præsentation af Grafisk Have 4 Grafiskhave.dk 5 Problemfelt 5 Problemformulering 7 Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9 Målgruppe 9 Succeskriterier

Læs mere

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet-

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- Kandidatspeciale af Line Sørensen Moderne Kultur og Kulturformidling Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4 1. INDLEDNING... 3 1.1. EMNE... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 4 1.2.1. Arbejdsspørgsmål... 4 2. FREMGANGSMÅDE... 4 3. TEORI... 4 3.1. INNOVATIONENS KARAKTERISTIKA... 4 3.2. LIVSVERDEN... 5 3.3. RELEVANS...

Læs mere

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14 Resume I denne rapport diskuteres forslag til redesign af BSCW således, at det bedre kan understøtte projektskrivning på RUC. Som begrebsapparat til denne diskussion anvendes begreber fra Computer Mediated

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004

Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004 Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt 29. maj 2004 2 Forord Tak til Kresten ThomsenѾi3D for stor samarbejdsvillighed, samt for at skabe bevæggrundene til dette

Læs mere

Relationsmarkedsføring på BtC-markedet. Styrker og svagheder i teori og praksis

Relationsmarkedsføring på BtC-markedet. Styrker og svagheder i teori og praksis Relationsmarkedsføring på BtC-markedet Styrker og svagheder i teori og praksis Relationship marketing on the BtC market Strengths and weaknesses in theory and practice Februar 2011 Kandidatafhandling Cand.merc.EMF,

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Tom Nyvang. Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse. Bind I

Tom Nyvang. Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse. Bind I Tom Nyvang Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse Bind I Aalborg Universitet 2008 Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse Bind I Ph.D.-afhandling indleveret til det Humanistiske Fakultet, Aalborg

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING...

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 3 2. METODE... 5 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... 8 3. BAGGRUND...

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 - introduktion

Indholdsfortegnelse. Del 1 - introduktion Indholdsfortegnelse Del 1 - introduktion 1. Indledning... 5 1.1 Specialets opbygning... 6 2. Teori... 8 2.1 Videnskabsteori... 8 2.1.1 Socialkonstruktivisme... 9 2.1.2 Fænomenologisk sociologi...10 2.2

Læs mere

Den Digitale Forslagskasse i Falck

Den Digitale Forslagskasse i Falck Den Digitale Forslagskasse i Falck Humanistisk-teknologisk basisstudium, Roskilde Universitet, Forår 2010 Jacob B. Mortensen Bjarke A. Hedegaard Maria L. Jensen Louise Jørgensen Josefine K. Boisen Christina

Læs mere