University of Copenhagen. Svært ved grammatikken - del 3 Kristensen, Line Burholt; Boye, Kasper. Published in: Logos. Publication date: 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "University of Copenhagen. Svært ved grammatikken - del 3 Kristensen, Line Burholt; Boye, Kasper. Published in: Logos. Publication date: 2016"

Transkript

1 university of copenhagen University of Copenhagen Svært ved grammatikken - del 3 Kristensen, Line Burholt; Boye, Kasper Published in: Logos Publication date: 2016 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Kristensen, L. B., & Boye, K. (2016). Svært ved grammatikken - del 3. Logos, 77, Download date: 04. Jan. 2017

2 Svært ved grammatikken del 3 Denne artikel er tredje del af en artikelserie om grammatiske vanskeligheder. Den første artikel (Logos 75) forklarede hvorfor grammatik er vigtigt for mennesker, og hvorfor det er vigtigt at have en teori om grammatik når man skal afgrænse, undersøge og behandle grammatiske vanskeligheder. Anden del af artiklen (Logos 76) præsenterede en ny teori om grammatisk status (Boye & Harder 2012) med udgangspunkt i begreberne diskursiv forgrund og baggrund. I denne tredje og sidste del viser vi hvordan Boye & Harders teori i praksis kan bruges til at skelne grammatiske elementer fra leksikalske i normal tale og i tale med atypisk grammatik. Vi vil demonstrere dette med data fra MAST-projektet (Jensen et al. 2004). Af postdoc Line Burholt Kristensen og lektor Kasper Boye fra forskergruppen ProGram, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, Grammatikken er ikke i fokus Som nævnt i artikel 2 (Logos 76) mener Boye & Harder (2012) at grammatik kun kan være diskursiv baggrund, mens leksikon er kendetegnet ved både at kunne fungere som baggrund og som forgrund. I stedet for de traditionelle kendetegn for grammatik som blev nævnt i artikel 1 (bundethed, reducerbarhed m.m.), kan vi se grammatikken som bestående af sproglige tegn der lever op til følgende to kriterier: 1. Grammatiske tegn udtrykker per konvention ikke den vigtigste information, forgrunden, i en meddelelse. 2. Grammatiske tegn kan per konvention ikke stå alene. De kræver tilstedeværelsen af elementer som de kan danne baggrund for. I sætningen i (1) lever har, -et og en op til kriterierne for grammatiske elementer. (1) Ib har lejet en lille båd. Ingen af disse elementer udtrykker den vigtigste information i ytringen, og ingen af dem vil kunne stå alene i en ytring. Den vigtigste information udtrykkes af Ib, lejet, lille eller båd. Disse elementer har som leksikalske tegn potentialet til at danne forgrund. Om et leksikalsk element danner forgrund eller baggrund, afhænger af talerintentionerne og konteksten. Hvis ytringen gives som svar på HVEM der har lejet en lille båd, vil Ib være forgrunden (den vigtigste information), og båd en del af baggrunden. Hvis samtalen handler om HVAD Ib har lejet, kan båd derimod være forgrunden, mens Ib danner en del af baggrunden. De leksikalske elementer Ib og båd har altså begge potentialet til at danne forgrund. Taleren kan også vha. fokusering signalere hvad der er den vigtige information. Fx kan en sætningskløvning (2) eller en fokuspartikel (3) bringe Ib i fokus og dermed udpege dette ord som forgrunden: (2) Fokusering med sætningskløvning: Det er Ib der har lejet en lille båd. (3) Fokusering med fokuspartiklen kun: Kun Ib har lejet en lille båd. 1

3 Fokustesten Før man kan bruge fokuskriteriet til at klassificere ord som leksikalske eller grammatiske, er det vigtigt at gøre sig to ting klart. For det første er det sprogspecifikt hvordan man fokuserer, og det er ligeledes specifikt hvad der er grammatisk og hvad der er leksikalsk på et sprog. Hvis et bestemt ord er grammatisk på engelsk, vil oversættelsen af dette ord ikke nødvendigvis være grammatisk på dansk. For det andet er det vigtigt at skelne mellem simple tegn (morfemer) og komplekse tegn (ord og fraser). Ordet lejet er morfologisk komplekst og består af en leksikalsk rod, lej, og et grammatisk suffiks -et. I kraft af den leksikalske rod har lejet potentiale til at udtrykke forgrunden i en ytring, og derfor er ordet som helhed leksikalsk (1). Sondringen mellem morfemer og ord er vigtig fordi de to slags tegn fokuseres på forskellig vis, og fordi man må holde sig til at klassificere og tælle enten ord eller morfemer ikke begge dele samtidig. Det er nemmest at klassificere ord. Ord (egentlig enkeltordsfraser) kan i dansk fokuseres vha. bl.a. fokuskonstruktioner (fx sætningskløvning), fokuspartikler (fx kun, netop og især) og position (fokusposition, dvs. placering i sætningsskemaets indholdsfelt). Dvs. at vi kan teste om et ord som familie er leksikalsk eller grammatisk ved at undersøge om det kan fokuseres, vha. følgende kriterier. 1. Ordet kan selvstændigt (dvs. som selvstændig frase) fokuseres ved hjælp af en fokuskonstruktion, fx en sætningskløvning. Eks.: det var en familie der gjorde det. 2. Ordet kan selvstændigt fokuseres ved hjælp af en fokuspartikel, fx kun, ikke, især, netop. Eks.: ikke familie. 3. Ordet kan selvstændigt fokuseres ved placering i fokusposition, dvs. i sætningsskemaets indholdsfelt. Eks.: han fik familie. 4. Ordet kan selvstændigt adresseres i den efterfølgende diskurs vha. et ja/nej-spørgsmål, et hvspørgsmål eller vha. en anafor. Eks.: Hvad fik han? Familie! Hvis et element opfylder mindst et af disse fire kriterier hvilket er tilfældet med familie er det leksikalsk. Hvis det ikke opfylder nogen af kriterierne, er det grammatisk. Vi vil nu illustrere hvordan kriterierne kan bruges til at tælle grammatiske og leksikalske ord i to personers beskrivelser af billedet Småkagetyveriet (lånt fra Jensen et al. 2004). Den første taler (Figur 1) er fra en kontrolgruppe, den anden taler (Figur 2) har ekspressiv afasi. Figur 1. Ikke-afatisk tale. Småkagetyveriet beskrevet af mand i starten af 50 erne fra kontrolgruppen (gengivet fra Jensen et al. 2004: 21, eks. 2). 2

4 Figur 2. Agrammatisk tale. Småkagetyveriet beskrevet af kvinde sidst i 30 erne med ekspressiv afasi (Jensen et al. 2004: 28, eks. 9A). Ord i runde parenteser er tøvemarkører som øh og mhm der ikke tæller med i ordbeskrivelsen fra Jensen et al. (2004) disse ord kan hverken betegnes som leksikalske eller grammatiske. Interjektioner som av og ja kan vi heller ikke kategorisere (2). Ord i kantede parenteser markerer enten udskriverens kommentarer til udtale eller ytringer fra kvindens samtalepartner og kategoriseres derfor heller ikke. Vi kan kategorisere de resterende ord. For hver af de to beskrivelser kan vi sortere alle ord efter om de i den givne anvendelse ville kunne fokuseres eller ej (se Tabel 1 og 2 nedenfor). I overensstemmelse med de fire kriterier ovenfor kan vi teste om ord kan fokuseres i en sætningskløvning. Hvis ja, er ordet leksikalsk. Hvis nej, må vi undersøge om det i stedet kan fokuseres ved hjælp af en fokuspartikel, kan placeres i en fokusposition og/eller kan adressereres i efterfølgende diskurs vha. et spørgsmål eller en anafor. Rækkefølgen af testene er ligegyldig så længe blot en test er bestået, betyder det at ordet er fokuserbart og derfor ikke kan være grammatisk. I Tabel 1 og 2 er kun vist de to første test (fokuskonstruktion og fokuspartikel), men der er testet for alle fire kriterier. 3

5 Tabel 1 Mand fra kontrolgruppe kategorisering af ord i billedbeskrivelse. Tabel 1 viser at mandens billedbeskrivelse har både grammatiske ord (fx en, i og hvor) og leksikalske ord (fx familie og dem). Faste udtryk som vaske op og et eller andet er her opgjort samlet, men man kan også analysere elementer i faste udtryk separat. Enkelte ord i billedbeskrivelserne er flertydige, og det kan have betydning for kategoriseringen. Ordet en kan både være et pronomen som i en der står og vasker op, og en artikel som i en almindelig dag. Som pronomen kan det fokuseres, men som artikel kan det ikke. Tilsvarende regnes nogen for grammatisk i nogen småkagedåse, hvor det er en artikel, men som et leksikalsk pronomen i der kom nogen. Endelig må vi skelne mellem hvor som indledning til en relativsætning (ikke-fokuserbart og dermed grammatisk: Der hvor vejen slår en bugt) og hvor som spørgeord (leksikalsk da det er i fokusposition: Hvor slår vejen en bugt?). I mange tilfælde vil stå kategoriseres som leksikalsk (fx i hun står i køkkenet), men ikke i står og vasker op, for står fungerer her som en slags hjælpeverbum (et serieverbum) til vasker op og har altså baggrundsstatus i denne konstruktion. Hvis vi indsætter en fokuspartikel efter står som i Hun står ikke og vasker op, vil det typisk forstås som en nægtelse af at personen vasker op, ikke som en nægtelse af at personen står (se Hansen og Heltoft, 2011, kap. VIII 5 for en uddybende beskrivelse af fænomenet kongruenskonstruktioner). Pronominet der kan være leksikalsk i den betonede, adverbielle udgave som i han bor netop der. I eksemplerne ovenfor er der ikke på samme måde fokuserbart, men regnes som et grammatisk ord. Være har en lang række funktioner. Som hjælpeverbum i forbindelse med et participium som smuttet er det klart grammatisk. Det kan ikke bringes i fokus: I jeg er bare smuttet bliver smuttet og ikke er bragt i fokus af partiklen bare. I fravær af et andet prædikativt element er være 4

6 derimod klart leksikalsk. Det kan fx bringes i fokus vha. partiklen bare: Hun bare er. Imellem disse to yderpoler falder en række anvendelser af være som kopula: Hun er rar, hun er løber, hun er en vinder, hun er i haven. I disse anvendelser vil man næppe fokusere være uafhængigt af det tilknyttede prædikative element (rar, løber, en vinder, i haven), så vi regner sådanne forekomster af være som grammatiske. Tabel 2 Kvinde med ekspressiv afasi kategorisering af ord i billedbeskrivelse. En sammenligning af de to billedbeskrivelser viser at den afasiramtes andel af grammatiske ord er langt under kontrolpersonens. Af i alt 42 ord hos den afasiramte er 9 grammatiske (dvs. 21 %). Hos kontrolpersonen er der 53 % grammatiske ord (30 grammatiske, 57 i alt). Derudover har kontrolpersonen en større variation i typen af grammatiske ord. Den afasiramte bruger kun et grammatisk ord, og, mens kontrolpersonen bruger 13 forskellige. I optællingerne ovenfor har vi kun optalt ord. Man kan som sagt også tælle morfemer, altså fx lade vandet tælle som to elementer vand og -et. Det er dog vanskeligere at klassificere morfemer som leksikalske eller grammatiske end det er at klassificere ord, og her kan man ikke forlade sig på de fire kriterier ovenfor. Der er imidlertid al mulig grund til at tro at alle affikser (både præ- og suffikser og såvel aflednings- som bøjningsaffikser) er grammatiske. De kan ikke stå alene, og de kan ikke udgøre en ytrings forgrund. En morfemoptælling vil give et resultat der er parallelt med ordoptællingen. Den afasiramte har fx en væsentlig lavere andel af grammatiske morfemer (affikser) end kontrolpersonen. Tæl selv efter! Et indeks for grammatik Agrammatisme er et symptomkompleks der er defineret ved en begrænset evne til at producere grammatik. Med kategoriseringer og optællinger som dem vi har eksemplificeret ovenfor, indfanger man netop denne begrænsning, og de kan derfor anvendes diagnostisk: Den agrammatiske tale har en klart mindre andel af grammatiske ord end kontrolpersonens tale. Man ville givetvis ofte finde 5

7 lignende forskelle på personer med agrammatisme og kontrolpersoner hvis man baserede sine optællinger på traditionelle forestillinger om hvad der er grammatisk og hvad leksikalsk. Men den optælling vi har foretaget, er at foretrække af tre grunde. For det første er den forankret i en teori om hvad grammatik er. Det øger sandsynligheden for at den faktisk siger noget om agrammatisme i dette begrebs bogstavelige forstand (jf. diskussionen af hvorfor det er vigtigt at have en teori om hvad grammatik er, i anden del af denne artikelserie). For det andet er den mere retvisende. Den overtager ikke traditionens fejlklassifikationer. Tag fx pronomener. Pronomener tilhører lukkede ordklasser, de er fonologisk korte, og de har en abstrakt betydning. Det er for traditionen nok til at betragte dem alle som grammatiske (jf. første del af denne artikelserie). I modsætning hertil fører teorien i Boye & Harder (2012) til en skelnen mellem grammatiske og leksikalske pronomener. Fx regnes man og der som grammatiske, men hun, dem og det som leksikalske (se Tabel 1 og 2 ovenfor). Som omtalt i anden del af artikelserien er andelen af grammatiske pronominer ift. leksikalske pronominer langt lavere i agrammatisk tale end i ikkehjerneskadede personers tale (Brink 2014). For det tredje vil en teoretisk forankret optælling være mere retvisende og dermed mindske risikoen for fejloptællinger og i sidste ende fejldiagnoser. Optællinger baseret på korte agrammatiske tekster er selvsagt mere sårbare over for fejlklassifikationer af de ord der indgår i teksterne, end optællinger baseret på længere tekster fra kontrolpersoner. I diagnostisk øjemed kan en optælling af grammatiske ord eller morfemer suppleres med bl.a. en syntaktisk karakteristik. Den agrammatiske tekst ovenfor har få og små konstruktioner: Ord forekommer sjældent i noget der ligner fraser eller sætninger, og det eneste grammatiske bindemiddel er konjunktionen og. I praksis er der imidlertid store usikkerheder forbundet med syntaktisk karakteristik. Helt grundlæggende er det vanskeligt (i særdeleshed når man ikke har oplysninger om intonation til rådighed) at skelne mellem egentlige sammenhængende fraser og sekvenser af ord der er produceret separat. Det er naturligvis heller ikke helt uden vanskeligheder at foretage en klassifikation og optælling som den vi har eksemplificeret. Det kan i visse tilfælde være svært at applicere kriterierne (jf. diskussionen af være ovenfor), ligesom leksikalsk-grammatiske ordpar som en (pronomen/talord) kontra en (artikel) som nævnt kan volde problemer. Desuden kan ordkategoriseringen variere lidt afhængigt af hvem der fortolker data. Andre læsere vil måske have andre vurderinger fx af om arbejde skal tolkes som et substantiv eller et verbum i infinitiv, om står skal regnes for grammatisk, og om særgen skal tælle med som leksikalsk ord. Variationer i optællingen rykker dog ikke ved at den afasiramtes andel af grammatiske ord ligger langt under kontrolpersonens andel af grammatiske ord. Der må formodes at være en væsentlig variation inden for gruppen af raske talere, såvel som inden for gruppen med agrammatisme. Forude ligger empirisk arbejde med at analysere et større antal tekster fra normale talere såvel som talere med grammatiske vanskeligheder og undersøge fordelingen inden for disse grupper. En sådan opgørelse kan give et indeks for grammatiske vanskeligheder til brug ifm. udredning og genoptræning af personer med sprogvanskeligheder. 6

8 Desuden vil en grundig kategorisering af sproglige data give et indblik i hvilke specifikke grammatiske vanskeligheder der knytter sig til fx agrammatisme. Noter (1) På tilsvarende vis er frasen en lille båd kompleks. Den består af et grammatisk ord, en, og to leksikalske, lille og båd. I kraft af de leksikalske ord er frasen som helhed leksikalsk. (2) Interjektioner fungerer for det meste som holofraser, dvs. udgør en hel ytring. Holofraser adskiller sig fra både leksikalske og grammatiske elementer, som begge oftest indgår i kombinationer med andre elementer. Litteratur Boye, Kasper & Peter Harder (2012) A usage-based theory of grammatical status and grammaticalization. Language 88 (1), Brink, Eva Theilgaard (2014) Sproglig progression i kronisk afasi et longitudinalstudium af en Brocaafatikers sproglige udvikling over 14 år. Kandidatspeciale, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. Hansen, Erik & Lars Heltoft (2011) Grammatik over det danske sprog. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Jensen, Lise Randrup, Niels Reinholt Petersen, Charlotte Aagaard & Annelise Petersen (2004) MAST Metode til Analyse af Sammenhængende Tale. Brugervejledning. Frederiksborg Amts Kommunikationscenter. 7

University of Copenhagen. Svært ved grammatikken - del 1 Kristensen, Line Burholt. Published in: Logos : Audiologopædisk tidsskrift

University of Copenhagen. Svært ved grammatikken - del 1 Kristensen, Line Burholt. Published in: Logos : Audiologopædisk tidsskrift university of copenhagen University of Copenhagen Svært ved grammatikken - del 1 Kristensen, Line Burholt Published in: Logos : Audiologopædisk tidsskrift Publication date: 2015 Document Version Peer-review

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Modalverbernes infinitiv

Modalverbernes infinitiv Modalverbernes infinitiv eller Det er nødvendigt [å] kan ordentlig dansk Af Michael Herslund Selv om formanden og resten af Sprognævnet formodentlig uden videre kan skrive under på indholdet af denne artikels

Læs mere

Prosodi i ledsætninger

Prosodi i ledsætninger Eksamensopgave 2 Dansk talesprog: Prosodi og syntaks Prosodi i ledsætninger Ruben Schachtenhaufen Indledning I denne opgave vil jeg undersøge nogle forhold vedrørende prosodi og syntaks i ledsætninger

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

gyldendal tysk grammatik

gyldendal tysk grammatik agnete bruun hansen elva stenestad i samarbejde med carl collin eriksen gyldendal tysk grammatik agnete bruun hansen elva stenestad i samarbejde med carl collin eriksen gyldendal tysk grammatik gyldendal

Læs mere

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

GRAMMATIK OVER DET DANSKE SPROG

GRAMMATIK OVER DET DANSKE SPROG ERIK HANSEN OG LARS HELTOFT GRAMMATIK OVER DET DANSKE SPROG Indledning og oversigt BIND I UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - D S L Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

GRAMMATIK OVER DET DANSKE SPROG

GRAMMATIK OVER DET DANSKE SPROG ERIK HANSEN OG LARS HELTOFT GRAMMATIK OVER DET DANSKE SPROG Sætningen og dens konstruktion BIND III UIMIVET.S!TÅTS3iCL!CTHI,v k!... j -ZENTHALBiBUOTHEK- D S L Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Syddansk

Læs mere

For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina

For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina university of copenhagen For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Han overfører altså dele fra en brugt ytring, og bruger dem i sine egne sætningskonstruktioner dog ikke grammatisk korrekt.

Han overfører altså dele fra en brugt ytring, og bruger dem i sine egne sætningskonstruktioner dog ikke grammatisk korrekt. Børns morfologi En optælling af Peters ordforråd viser, at han den ordklasse han bruger mest, er substantiver. Det hænger hovedsageligt sammen med, at det er nemmere at forene en fysisk genstand med en

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

University of Copenhagen. GIS og "klima, jord og vand" Madsen, Lene Møller; Holm, Christine. Publication date: 2006

University of Copenhagen. GIS og klima, jord og vand Madsen, Lene Møller; Holm, Christine. Publication date: 2006 university of copenhagen University of Copenhagen GIS og "klima, jord og vand" Madsen, Lene Møller; Holm, Christine Publication date: 2006 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record

Læs mere

1. Sætninger. En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled),

1. Sætninger. En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled), 1. Sætninger En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled), fx Peter ser en film i fjernsynet hun har læst en bog Peter og hun er subjekter. ser og har er de finitte

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

SPROGNOTER for mindrebemidlede

SPROGNOTER for mindrebemidlede AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR LINGVISTIK HANS GÖTZSCHE SPROGNOTER for mindrebemidlede Emne: TEKSTLIG KOHÆSION og KOHÆRENS version opd/prt 2011 09 07 Teori: KOHÆSION / KOHÆRENS Introduktion Begreberne

Læs mere

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger university of copenhagen University of Copenhagen Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger Published in: Videnskab.dk Publication date: 2014

Læs mere

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013 university of copenhagen University of Copenhagen Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen,

Læs mere

Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans

Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans university of copenhagen Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans Publication date: 2013 Document Version Peer-review

Læs mere

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014 university of copenhagen University of Copenhagen Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks 2009-2012 Jacobsen, Lars Bo Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

JO HERMANN. Latinsk grammatik. på dansk. Akademisk Forlag

JO HERMANN. Latinsk grammatik. på dansk. Akademisk Forlag JO HERMANN Latinsk grammatik på dansk Akademisk Forlag Latinsk grammatik på dansk 2. udgave, 2. 4. oplag, 2. 2011 Jo Hermann og Akademisk Forlag, et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering

Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering Artikel af pædagogisk konsulent Lise Steinmüller Denne artikel beskriver sammenhænge mellem faglige mål, individuelle mål og evaluering, herunder evalueringens

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om statistisk inferens Larsen, Martin Vinæs. Publication date: Document Version Peer-review version

University of Copenhagen. Notat om statistisk inferens Larsen, Martin Vinæs. Publication date: Document Version Peer-review version university of copenhagen University of Copenhagen Notat om statistisk inferens Larsen, Martin Vinæs Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Larsen,

Læs mere

Samarbejde og kommunikation

Samarbejde og kommunikation Avu karakterfordeling (Omsætning fra 13-skalaen til 7-trinskalaen) Fra prøveterminen maj-juni 2006 Samarbejde og kommunikation Ny skala 12 (10 %) 10 (25 %) 7 (30 %) 4 (25 %) 02 (10 %) 00 Trin 2 mundtlig

Læs mere

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael university of copenhagen Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen, J. M., (2011)., Nr. 1/1-01, 4 s., jun.

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

University of Copenhagen. Den bedste af alle verdener? Balvig, Flemming; Holmberg, Lars. Publication date: 2007

University of Copenhagen. Den bedste af alle verdener? Balvig, Flemming; Holmberg, Lars. Publication date: 2007 university of copenhagen University of Copenhagen Den bedste af alle verdener? Balvig, Flemming; Holmberg, Lars Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 / 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Silkeborg Business College EUX Spansk C Dorte

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

METODE TIL ANALYSE AF SAMMENHÆNGENDE TALE VEJLEDNING LISE RANDRUP JENSEN NIELS REINHOLT PETERSEN CHARLOTTE AAGAARD ANNELISE PETERSEN

METODE TIL ANALYSE AF SAMMENHÆNGENDE TALE VEJLEDNING LISE RANDRUP JENSEN NIELS REINHOLT PETERSEN CHARLOTTE AAGAARD ANNELISE PETERSEN MAST METODE TIL ANALYSE AF SAMMENHÆNGENDE TALE BRUGER- VEJLEDNING LISE RANDRUP JENSEN NIELS REINHOLT PETERSEN CHARLOTTE AAGAARD ANNELISE PETERSEN Januar 4 MAST Metode til Analyse af Sammenhængende Tale

Læs mere

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil.

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. »Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. Under den franske revolution lå en mand allerede med hovedet i guillotinen da der kom et meddelelse på en lap papir fra Nationalkonventet med ordene:

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

TINTIN IN THE CONGO AND POLITICALLY CORRECT LANGUAGE REVISED AND REVISITED

TINTIN IN THE CONGO AND POLITICALLY CORRECT LANGUAGE REVISED AND REVISITED TINTIN IN THE CONGO AND POLITICALLY CORRECT LANGUAGE REVISED AND REVISITED Danish title: Har du sagt neger i dag? Tintin i Congo og det politisk korrekte sprog Master s thesis by Marie Dinesen Department

Læs mere

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3)

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3) Uddannelsesaftaler Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) maj/juni 2017 Oktober 2017 1. Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) 2017 Sommer 2017 var der tre opgavesæt til den skriftlige

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

University of Copenhagen. Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per. Published in: Sammendrag af indlæg

University of Copenhagen. Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per. Published in: Sammendrag af indlæg university of copenhagen University of Copenhagen Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per Published in: Sammendrag af indlæg Publication date: Document Version

Læs mere

FORÆLDER CHECKLISTE Bestem Dit Barns Nuværende Færdighedsniveau

FORÆLDER CHECKLISTE Bestem Dit Barns Nuværende Færdighedsniveau FORÆLDER CHECKLISTE Bestem Dit Barns Nuværende Færdighedsniveau Denne checkliste, vil give dig en idé om dit barns nuværende kommunikationsniveau. Listen beskriver, trin for trin, hvordan et barn med normal

Læs mere

AT og elementær videnskabsteori

AT og elementær videnskabsteori AT og elementær videnskabsteori Hvilke metoder og teorier bruger du, når du søger ny viden? 7 begrebspar til at karakterisere viden og måden, du søger viden på! Indholdsoversigt s. 1: Faglige mål for AT

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud Emne Til Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i ÅFO Side 1 af 10 Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i Formålet med undersøgelsen har været at belyse bemandingen i to udvalgte : Mårslet Dagtilbud

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Ny Forskning i Grammatik

Ny Forskning i Grammatik Ny Forskning i Grammatik Titel: Forfatter: Kilde: URL: Sætningsled Argumenter vs modifikatorer Finn Sørensen P. Durst-Andersen og J. Nørgård-Sørensen (red.). Ny Forskning i Grammatik 2, 1995, s. 41-47

Læs mere

University of Copenhagen. Salat og persille dyrket i papirspotter Rask, Anne Merete; Andreasen, Christian. Published in: Gartner Tidende

University of Copenhagen. Salat og persille dyrket i papirspotter Rask, Anne Merete; Andreasen, Christian. Published in: Gartner Tidende university of copenhagen University of Copenhagen Salat og persille dyrket i papirspotter Rask, Anne Merete; Andreasen, Christian Published in: Gartner Tidende Publication date: 2015 Document Version Peer-review

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex university of copenhagen Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

27-01-2012. Børns sprogtilegnelse. Sprogpakken. Sprogtilegnelse i teori og praksis. Børns sprogtilegnelse. Børns sprogtilegnelse

27-01-2012. Børns sprogtilegnelse. Sprogpakken. Sprogtilegnelse i teori og praksis. Børns sprogtilegnelse. Børns sprogtilegnelse Børns sprogtilegnelse Sprogpakken Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvad skal børn lære, når de lærer sprog? Segmentere lyd opdele lydmasse i ord Afkode ords betydning Afkode grammatik og syntaks Afkode

Læs mere

Find stavefejlene i teksten. Skriv ordene rigtigt på linjerne under teksten. Se eksemplet.

Find stavefejlene i teksten. Skriv ordene rigtigt på linjerne under teksten. Se eksemplet. Anden del Stavefejl Find stavefejlene i teksten. Skriv ordene rigtigt på linjerne under teksten. Se eksemplet. Lyd og støj Lydstyrk måles i decibel. Forkortelsen for decibel er db. Meget kraftig lyd kan

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af faste priser i forbindelse med tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde Pedersen, Michael Friis; Schou,

Læs mere

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Dansk grammatik. Lisa Holm Christensen Robert Zola Christensen. Syddansk Universitetsforlag. UNIVERSITÅTSBIBUOTHF.K KIEL - ZENTRALBIBLiOTHtK -

Dansk grammatik. Lisa Holm Christensen Robert Zola Christensen. Syddansk Universitetsforlag. UNIVERSITÅTSBIBUOTHF.K KIEL - ZENTRALBIBLiOTHtK - Dansk grammatik Lisa Holm Christensen Robert Zola Christensen UNIVERSITÅTSBIBUOTHF.K KIEL - ZENTRALBIBLiOTHtK - Syddansk Universitetsforlag Forord 15 1. Indledning 17 Hvad er sprog? 17 Det brede perspektiv:

Læs mere

Sprogskader, Neurologi og Lingvistisk Teori.

Sprogskader, Neurologi og Lingvistisk Teori. K. R. C. 2001 resumé i Dansk resumé: Sprogskader, Neurologi og Lingvistisk Teori. Baseret på fakta såsom, at sproget er et artsspecifikt menneskeligt træk, og at det er universelt for alle mennesker, argumenterer

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Faglig praksis i udvikling i tysk hhx

Faglig praksis i udvikling i tysk hhx Faglig praksis i udvikling i tysk hhx C A M P U S V E J L E 2 6. A P R I L 2 0 1 6 Mette Hermann Indhold Input 1: 11.15 12.00 Sprogsyn i læreplanen Kommunikativ sprogundervisning Kobling af fagets discipliner

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik university of copenhagen Københavns Universitet Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster Lene Herholdt Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster En undersøgelse af det danskfaglige potentiale i udeundervisningen i naturklassen på Rødkilde Skole Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2

Læs mere

Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen

Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen Grundet den positive respons jeg har fået fra andre samlere og udstillere i forbindelse med min artikel i DFT kaldet Vejen til Guld, synes der at være interesse

Læs mere

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

University of Copenhagen. Slotsgrus Kristoffersen, Palle. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Slotsgrus Kristoffersen, Palle. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Slotsgrus Kristoffersen, Palle Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Kristoffersen, P.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Sproglig udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Sprogbrug 8 Læringsområde Lydlig opmærksomhed 10

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen Simpsons Paradoks Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Københavns Universitet 1 Simpsons Paradoks -Et emnearbejde om årsag og sammenhæng

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

Faglig praksis i udvikling i tysk stx

Faglig praksis i udvikling i tysk stx Faglig praksis i udvikling i tysk stx F R E D E R I K S B E R G GY M N A S I U M 1 2. A P R I L 2 0 1 6 Mette Hermann Indhold Input 1: 11.15 12.00 Sprogsyn i læreplanen Kommunikativ sprogundervisning Kobling

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Sprogets byggeklodser og hjernens aktivitet ved sproglige processer Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Sprogets byggeklodser og hjernens aktivitet ved sproglige processer Regionshospitalet Hammel Neurocenter Sprogets byggeklodser og hjernens aktivitet ved sproglige processer Lisbeth Frølund, cand. mag. i audiologopædi Formål med sprog Udtrykke behov Give/modtage information Udveksle holdninger, følelser m.m.

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H.

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document Version Også

Læs mere

HVAD ER DET MODERNE HUMANIORA? Rapport om HumanT Den Humanistiske Tænketank

HVAD ER DET MODERNE HUMANIORA? Rapport om HumanT Den Humanistiske Tænketank HVAD ER DET MODERNE HUMANIORA? Rapport om HumanT Den Humanistiske Tænketank Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet 2010 C: RAPPORTEN OM HUMANT Rapporten om HumanT er udarbejdet af Jesper Hede

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser for biomasse Dubgaard, Alex; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Karakteristik og undervisning af elever med læseforståelsesvanskeligheder

Karakteristik og undervisning af elever med læseforståelsesvanskeligheder Karakteristik og undervisning af elever med læseforståelsesvanskeligheder Præsentation af igangværende ph.d.-projekt, FUA s jubilæumskonference, 2012 Hanne Trebbien Daugaard Projektet er en del af Language

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 Bilag 33 Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Latin er et sprog- og kulturfag. På grundlag af væsentlige latinske tekster og romerskarkæologisk materiale beskæftiger

Læs mere

NyS. NyS og artiklens forfattere

NyS. NyS og artiklens forfattere NyS Titel: Forfatter: Grammatikken i baggrunden opmærksomhed under læsning Nicoline Munck Vinther, Kasper Boye & Line Burholt Kristensen Kilde: NyS Nydanske Sprogstudier 47, 2015, s. 99-139 Udgivet af:

Læs mere

Sproglig udredning af tosprogede elever

Sproglig udredning af tosprogede elever folkeskolen.dk september 1 /5 Sproglig udredning af tosprogede elever Er Ali et specialklassebarn, eller er han en dreng med læsevanskeligheder? For at afgøre det spørgsmål er det nødvendigt at undersøge

Læs mere

Færøsk under dobbeltpres

Færøsk under dobbeltpres 1 Færøsk under dobbeltpres Jógvan í Lon Jacobsen Tórshavn Færøsk er ligesom i en sandwichsituation mellem dansk og engelsk. Dobbeltheden i titlen på mit indlæg hentyder til, at færøsk påvirkes både fra

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere