Ansøgning til Egmontfonden. Februar Malmøgade Unge på vej. Tre Ege, Kirkens Korshær, Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Egmontfonden. Februar 2013. Malmøgade Unge på vej. Tre Ege, Kirkens Korshær, Aarhus"

Transkript

1 Ansøgning til Egmontfonden Februar 2013 Malmøgade Unge på vej Tre Ege, Kirkens Korshær, Aarhus Hovedbygningen Malmøgade 7 9, Aarhus N. Lejlighedsfløjen Malmøgade 7 9, Aarhus N. 1

2 Malmøgade Unge på vej Februar 2013 Projekt for unge mellem 18 og 30 år, Tre Ege, Kirkens Korshær, Aarhus Indsatsområde Malmøgade Unge på vej, er et metodeudviklingsprojekt rettet mod unge mellem 18 og 30 år. Projektet skal yde både omsorg for, og bidrage til læring for de unges nuværende og fremtidige tilværelse. Projektet har til formål at styrke de sociale, psykiske og adfærdsmæssige kompetencer blandt unge, socialt udsatte og hjemløse. Resume Malmøgade Unge på vej, er forankret i Forsorgstilbuddet Tre Ege, Kirkens Korshær. Projektet vil have base i Korshærens bygninger i Malmøgade, Århus Nord. Projektets løbetid skal være fra medio 2013 til medio 2017, med ønske om forankring som fast tilbud unge tilbydes, i projektets løbetid, midlertidig bolig (opholdstid på forventeligt max. 2 år), kombineret med strukturerede forløb med bl.a. social træning, hvor deres ressourcer ift. sociale, psykiske og adfærdsmæssige vanskeligheder styrkes unge hjemløse mellem 18 og 30 år, der har behov for støtte og social træning for at arbejde med struktur og positive ændringer i Deres aktuelle livssituation. Projektet vil henvende sig til unge med ADHD. Målgruppen vil også bestå af unge uden denne diagnose, men med sociale, psykiske og adfærdsmæssige vanskeligheder lig ADHD. Bygningerne på Malmøgade rummer 16 små selvstændige lejligheder, og et fælleshus med fælles køkken og yderligere aktivitetsmuligheder. I 3 til 4 af de 16 lejligheder indtænkes det, at der skal bo unge uden hjemløshed eller sociale problemer. Disse unge skal bidrage til at bygge bro, til et ungdomsliv med tilknytning til det omkringliggende samfund. Formål Malmøgade Unge på vej, er et metodeudviklingsprojekt for unge hjemløse mellem 18 og 30 år. Gruppen består af unge med få sociale ressourcer, manglende tilknytning til samfundet og mange komplekse problemstillinger. Det antages, at en del af denne gruppe unge har en uerkendt / erkendt ADHD problematik. Mange af disse unge hænger fast i miljøet omkring misbrug og hjemløshed, og får ikke tilstrækkeligt kontakt til det omkringliggende samfund. Gruppen af unge hjemløse har det vanskeligt i forhold til, at få fast bolig, få tilknytning til skole eller arbejdsliv, vanskeligt ved at holde fastholde tilknytning til det offentlige system. Det betyder at de unge ikke bliver udredt og får lagt en plan for fremtidigt samarbejde med kommunale sagsbehandlere i beskæftigelses, uddannelses og økonomiafdelinger. Denne gruppe af unge har også ofte behov for hjælp til at tackle eget temperament, arbejde med behovsudsættelse samt støtte i tilgangen til gruppen af unge, der lever livet på samfundets præmisser, og derfor kan tjene som rollemodeller. 2

3 Projektet har til formål at reducere antallet af unge, der frekventerer forsorgstilbud, og give disse unge en mulighed for at få en stabil, realistisk og positiv tilknytning til samfundet. Baggrund I notat fra Socialstyrelsen beskrives dels, at gruppen af unge hjemløse er voksende, deres situation er kompleks, idet der sjældent er forældre eller andet støttende netværk, ingen eller mangelfuld bolig, presset økonomi og behov for indsatser, der implicerer kognitive og adfærdsmæssige elementer. Fra Århus viser optællinger tre belastningsgrader blandt unge udsatte der frekventerer forsorgstilbud: let 25 %, middel 50 % og svær 25 %. Projektets målgruppe er den mellemste gruppe. Denne gruppe, beskrives ved komplekse problemstillinger, der kræver en indsats ift. bolig, støtte, eventuel udredning, og indlæring af metoder til anger management. Samt arbejde for en grundlæggende bedre selvindsigt og adfærdsjustering for målgruppen. Arbejdsmarkedscenter Syd (Århus Kommune) har gennemført et projekt for unge med ADHD, der havde til formål at udvikle og understøtte arbejdsevnen for unge med ADHD. Projektets evaluering viser, at det er en opgave, der møder udfordringer og kræver ressourcer og særlig indsats, hvis målene skal nås. Malmøgade Unge på vej, vil gennemføre strukturerede forløb for en gruppe (20-24 i projektperioden) af socialt udsatte og hjemløse unge ved dels at tilbyde midlertidige lejemål i lejligheder (max. 2 år), dels at udfærdige en udredning ift. ressourcer og støttebehov samtidig med, at den enkelte unges færdigheder søges styrket gennem social og individuel træning på baggrund af individuelle planer. Som en del af et understøttende miljø planlægges, at der i min. 3-4 af 16 lejligheder bor unge minusser, jf. Kriminalforsorgens pensioner med + og kriminalitet, det kan være unge studerende, der i et aftalt omfang indgår i måltider og/eller sociale aktiviteter. Målene for de unge ligger på det individuelle plan, og gruppen af minusser skal bistå til at undgå subgruppering og være rollemodeller. Fokus for den unge skal ændres fra en afvigerkultur til, at have fokus på at leve et godt ungdomsliv. Egmont Fonden søges om støtte, til et nytænkende initiativ, med fokus på at støtte unge voksne til at få et liv tættere på det omkringliggende samfund. Projektet er nyskabende, da det vil arbejde stringent for at støtte og sikre forandring for den unge gruppe på forsorgstilbuddene. Projektet vil give denne gruppe unge en ekstra mulighed for at ændre kurs indenfor den aldersgrænse, hvor det stadig er muligt at indgå i uddannelse og få arbejdsmarkedstilknytning, på linje med jævnaldrene. Yderligere er ideen med + og beboere, os bekendt, ikke tidligere afprøvet i gruppen af unge hjemløse. 3

4 Præsentation af ansøgeren Kirkens Korshær er en privat hjælpeorganisation med 4000 ansatte og 8000 frivillige. Tre Ege, Kirkens Korshær er et herberg med 40 pladser beliggende i Brabrand ved Aarhus. Tre Ege, Kirkens Korshær har driftsoverenskomst med Århus Kommune i forhold til aktiviteterne på Tre Ege, Kirkens Korshær, i Brabrand. Yderligere rådes over Kirkens Korshærs bygninger i Malmøgade 7 til 9 i Aarhus N.. Tre Ege, Kirkens Korshær, har mange års erfaring med projekt-/udviklingsarbejde. Det gælder både tidsbegrænsede projekter og projekter med fremtidig finansiering gennem bloktilskud. Malmøgade Unge på vej, skal have til huse i Kirkens Korshærs bygninger i Århus N., der pt. står ledige. Medarbejdere fra Tre Ege, Kirkens Korshær har faglig baggrund og særlige kurser til at varetage de metoder der tænkes anvendt i tilbuddet. Metoder som eksempelvis NADA, Regnbuen en guideline, og Reflex en kognitiv metode til anger management. (Se venligst bilag til ansøgningen) Dertil er en gruppe medarbejdere i skrivende stund ved at gennemføre uddannelse i konflikthåndtering og konfliktmægling, der kan vise sig nyttigt i arbejdet med de unge, og kan formidles i en brugbar form for gruppen af unge. Projektet varetages af Tre Ege, Kirkens Korshær, dog i samarbejde med interessenter fra Socialforvaltningen i Århus. Projektet oprettes som tilbud under SEL Visitationen varetages derfor af den lokale myndighedsfunktion og/eller samme funktion fra andre kommuner, i forhold til unge der ikke er Aarhus borgere. Midler til gennemførelse af projektet søges dels ved Satspulje ansøgning, ved støtte fra Aarhus kommune i forhold til evaluering og eventuel huslejetomgang. Yderligere søges et antal private fonde, heriblandt Egmontfonden. Målgruppen Projektet vil være rettet imod unge mellem 18 og 30 år, med ADHD. Målgruppen vil også bestå af unge uden denne diagnose, men med sociale, psykiske og adfærdsmæssige vanskeligheder lig ADHD. Den målgruppe projektet skal rette sig i mod, beskrives som, unge med komplekse problemstillinger, der kræver en omfattende og længerevarende indsats ift. bolig, økonomi, psykiatrisk udredning, misbrugsbehandling, social støtte og læring, bearbejdning af livskriser og basal læring i forhold til, at håndtere eget liv. Indhold, arbejdsmetoder og hovedaktiviteter Malmøgade - Unge på vej, vil gennemføre strukturerede forløb for en gruppe af socialt udsatte og hjemløse unge (20-24 i projektperioden på 4 år) ved dels, at tilbyde midlertidige lejemål i lejligheder (max. 2 år), dels at udfærdige en udredning ift. ressourcer og støttebehov sideløbende med, at ressourcerne søges styrket gennem social og individuel træning på baggrund af individuelle planer. 4

5 Som en del af et understøttende miljø planlægges, at der i min. 3-4 af 16 lejligheder bor unge minusser, jf. Kriminalforsorgens pensioner med + og kriminalitet. I dette tilfælde unge minus hjemløshed, misbrug og eventuelle diagnoser. Det kan være unge studerende, der i et aftalt omfang indgår i måltider og sociale aktiviteter. Målene for de unge plusser, ligger på det individuelle plan, og gruppen af minusser skal bistå til at undgå sub-gruppering og være rollemodeller. Målet for den unge + skal handle om, at leve sit liv ikke om at afvige. Jf. målgruppebeskrivelsen er der behov for en massiv indsats for at skabe forandring i denne gruppe af unges livssituation. Malmøgade Unge på vej, ønsker at gennemføre strukturerede forløb Nedenstående vil være et tilbud til alle unge indskrevet i projektet: Udredning eller et tillæg til eksisterende skal udarbejdes for alle, der gennemfører et forløb i projektet. Individuel plan (delplan): skal være udarbejdet med 75 % af de indskrevne. For den øvrige gruppe skal der min. udarbejdes en indsatsplan. Planen vil være afgørende for igangsættelse af aktiviteter og/eller psykoeducation ud over Reflex. Ligesom den individuelle plan vil være udgangspunkt for tilbuddet om CTI. CTI/netværk: at skabe og udvikle netværk er utrolig vanskeligt for denne målgruppe. Der vil derfor være stort fokus på dette mål i den individuelle plan, ligesom der vil være fokus på minussernes mulighed for at agere rollemodeller i forhold til, almindelig daglig livsførelse for unge mennesker. Medarbejderne vil gennemføre ugentlige fællesspisninger som et socialt øverum med mål om yderligere individuelle aktiviteter. Reflex gennemføres som kursusforløb minimum hvert halve år. Deltagerantal ved kursusopstart vil være 5-7 unge. Der vil blive målt på gennemførelse, effekt og håndtering efter kurset. Der vil blive ført statistik på brug af psykiatrisk konsulent herunder screening, diagnosticering og medicinering. Metoderne beskrives nedenfor, og der henvises i øvrigt til medsendte bilag. Regnbuen: Tre Ege, Kirkens Korshær har i 2012 udviklet en guideline for al sagsarbejde. Guidelinen giver medarbejder og bruger et overblik over mål og indhold for samarbejdet samt kognitive og recoveryorienterede værktøjer for det (se bilag). Under et forløb i Malmøgade vil den unge i samarbejde med medarbejderne tage del i følgende aktiviteter: Udredningen - giver et billede af borgerens nuværende situation, håb, ønsker og egne vurderinger i forhold til 8 livsdomæner sammenkoblet med medarbejderens faglige vurdering af styrker og støttebehov. Den individuelle plan (delplan) - danner udgangspunkt for samarbejdet mellem den unge og medarbejderne. Udover den sociale træning vil der være fokus på fremadrettede beskæftigelsesmuligheder, fysisk aktivitet, netværk samt digital borgerbetjening. Reflex: Kognitivt baseret træning baseret på Anger Management (Kriminalforsorgen), hvor der undervises i mindre grupper. Reflex er udviklet ift. borgere med ADHD, og er afprøvet ift. Den bredere gruppe af hjemløse med god virkning. (Afprøvet i eget regi).(ernolarsen.dk/reflex) 5

6 Psykoeducation: dels Reflex, dels individuel undervisning ud fra kognitive værktøjer. CTI: Critical Time Intervention, metodeafprøvet under Hjemløseplanen tilrettet projektet som 3-6 mdr. s overgang, når den unge flytter videre til egen bolig. NADA: Øreakupunktur til understøttelse af borgerens recoveryproces omkring ADHD, psykiske problemer og misbrug (NADA har bl.a. rigtig god effekt på borgere med diagnosticeret ADHD) Psykiatrisk konsulent: Fast månedlig opfølgning ift. screening, diagnosticering og evt. medicinering. Formidlingsaktiviteter Malmøgade Unge på vej, vil løbende holde Center for Myndighed, Jobcenter og evt. andre interessenter i Århus Kommune orienteret om projektets resultater. Dette vil dels ske gennem møder om de unges individuelle planer, dels gennem årlig invitation af myndighedsrådgivere og jobkonsulenter til generel information om projektets resultater. Malmøgade Unge på vej, vil ligeledes udbrede projektet skriftligt og mundtligt i Kirkens Korshærs regi. Kirkens Korshær har socialt hjælpearbejde i et stort antal kommuner i Danmark, hvilket vil kunne udbrede projektets resultater til de kommuner, hvor Kirkens Korshær arbejder for udsatte og hjemløse. Det sidste halve år af projektets løbetid vil der ske en opsamling på projektets mål og resultater i en skriftlig evaluering. Den skriftlige evaluering udføres i samarbejde med Socialforvaltningen i Aarhus kommune. Organisering og samarbejdspartnere Malmøgade Unge på vej, får til huse i Kirkens Korshærs bygninger i Århus N., der grundet omorganisering af tilbud i Århus Kommune, står ledige. Århus Kommune lejer bygningerne af Kirkens Korshær og har pt. en lejekontrakt til medio Projektet varetages af Tre Ege, Kirkens Korshær, men i samarbejde med interessenter fra Socialforvaltningen i Århus. Projektet oprettes som tilbud under SEL Visitationen varetages derfor af den lokale myndighedsfunktion og/eller samme funktion fra andre kommuner, i forhold til unge fra andre kommuner end Aarhus. Visitationen pågår i samarbejde med projektkoordinator i projektet. Samarbejdet vil bestå af: Center for myndighed, der visiterer til særlige indsatser samt forestår ansøgninger til Den sociale Boligtildeling. Job og Ydelsescentre forestår kontanthjælp samt samarbejde omkring den enkelte borgers beskæftigelsessituation. Malmøgade Unge på vej, vil oprette en følgegruppe for projektet bestående af projektleder, medarbejdere i projektet ad hoc, forstander for Tre Ege, Kirkens Korshær, en myndighedsrådgiver samt en repræsentant fra Århus Kommunes Søjle for Psykiatri og Udsatte Voksne. 6

7 Søjlen for Psykiatri og Udsatte Voksne har ligeledes påtaget sig, løbende at godtgøre den økonomiske difference der måtte være i forhold til de unges huslejer, således at huslejerne holdes på et acceptabelt niveau i forhold til ungeydelserne, og tomgang ved fraflytning og forbrug. Succeskriterier Succes vil være, at kunne måle at antallet af unge mellem 18 og 30 år, med ADHD eller tilsvarende adfærd, der tager ophold på forsorgshjem i Aarhus ville være faldende. Dette mål kan være vanskeligt at måle på, da der kan være udsving i gruppen af unge fra år til år. For den enkelte unge der får tilbudt et ophold på Malmøgade Unge på vej, vil nedenstående være valide succeskriterier. Mål ved indflytning: 75 % af de unge har påbegyndt en plan for opholdet max. 4 uger efter indflytning Mål midtvejs i forløb: Min. 50 % af de unge har fået oprettet en handleplan efter 141, omhandlende fremtidig bolig og/eller beskæftigelsessituation. Mål ved udflytning: At over 50 % af de unge flytter videre til egen bolig. At alle indskrevne unge, der har gennemført et planlagt forløb/ophold, har en færdiggjort udredning/tillæg til udredning, der beskriver ressourcer og støttebehov fremadrettet. At alle unge, der har gennemført et planlagt forløb/ophold, gennem deres delplan har arbejdet med individuelle mål omkring aktiviteter, beskæftigelse og netværk At den enkelte unge er afklaret omkring evt. medicinering At 50% af de unge, der har gennemført Reflex kursus oplever en effekt på deres liv i form af tilegnede færdigheder og bevidsthed om diagnoser/udfordringer i håndtering af livssituation.. At mindst 50 % af de unge har påbegyndt en plan for fremadrettet tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse / skolegang. Langsigtet effekt Den langsigtede effekt for den enkelte unge, der gennemfører et forløb, vil være mulighed for at få sit liv ind på et posistivt spor som kan forfølges i fremtiden. Et spor der leder mod integration i almindeligt ungdomsliv i det omkringliggende samfund, og ikke et liv med fokus på at afvige fra samfundet. For projektet Malmøgade Unge på vej, og Tre Ege, Kirkens Korshær, er den langsigtede effekt også, at få afprøvet nye metoder, og en sammensætning af kendte metoder på en ny måde. Således at der kan genereres erfaringer til at støtte og afhjælpe 7

8 hjemløshed og misbrug hos unge mellem 18 og 30 år, med ADHD, eller lignende adfærd og problemer. Nedenfor beskrives og oplistes metoderne og nyhedsværdien i at anvende disse: Regnbuen, recoveryorienteret guideline for sagsarbejdet i Tre Ege, Kirkens Korshærs forsorgstilbud. Det er udviklet i 2012 af basismedarbejdere på Tre Ege Kirkens Korshær Reflex er (Tre Ege, KK bekendt) hovedsageligt afprøvet med borgere med ADHD. Tre Ege har i haft to kursusforløb med gruppen af hjemløse borgere, hvor evalueringen viser stor tilfredshed. Social træning, psykoeducation, NADA er ikke tidligere samlet som strukturerede værktøjer for forløb med unge hjemløse og socialt udsatte. Plus/minus beboere: Denne metode er afprøvet og fungerer i Kriminalforsorgens regi, og er Tre Ege, Kirkens Korshær bekendt ikke afprøvet for målgruppen af unge hjemløse og socialt udsatte. Sammensætningen af ovenstående metoder og måling på effekten af dette, vil kunne give den langsigtede effekt, at der kan udvikles tilbud til unge med de beskrevne problemstillinger flere steder i det offentlige og private / selvejende tilbudslandskab i Danmark. For metodeforståelse, se venligst bilag. Forankring af initiativet og dets resultater Tre Ege, KK har pt. kun aftale med Århus Kommune om samarbejde ift. bygningerne i Malmøgade frem til medio Samtidig står Århus Kommune i en vanskelig økonomisk situation, der selvsagt bevirker, at de gerne vil se resultaterne af en metodeafprøvning, inden de går ind i en evt. forankring af projektet. Via midler fra Egmont Fonden, Satspuljen og eventuelt andre fonde vil Tre Ege, Kirkens Korshær have fire år til at afprøve metoder, vi dels er uddannet i, dels selv er ved at samle i en guideline for vores udredningsarbejde. Denne periode vil afklare resultaterne af en styrket og struktureret indsats for målgruppen og kan dermed være angivende for en fremadrettet indsats. Tre Ege, Kirkens Korshær vil opsummere projektets resultater efter de første tre år og vil derudfra søge Århus Kommune, og eventuelt private fonde om midler til forankring. Det sidste halve år af projektets løbetid vil der ske en opsamling på projektets mål og resultater i en skriftlig evaluering. Evaluering og dokumentation Dokumentationen vil dels foregå på individuelt plan ift. den enkelte unge i et klientjournal program, i skrivende stund PCD. Programmet vil antageligt ændres til et andet, men lignende program i projektets løbetid. Dokumentationen vil bestå af løbende 8

9 journalnotater, udredning samt delplan, hvor der følges op efter aftalt interval. Denne dokumentation er omfattet af tavshedspligt, men kan bruges statistisk i anonymiseret form. Dels vil der følges op på mere generelt plan i form af logbog for medarbejdere og evaluering af Reflex forløb for både unge og medarbejdere, opfølgning på NADA-forløb, ASI (screeningsværktøj) mv. Der vil blive udarbejdet kvantitative spørgeskemaer for medarbejderne til halvårlig opfølgning på projektets resultater. Der vil blive udarbejdet et kvalitativt evalueringsskema, som den enkelte unge udfylder i samarbejde med sin kontaktperson op til udskrivning af projektet. Søjlen for Psykiatri og Udsatte Voksne, Århus Kommune, har påtaget sig at udfærdige den afsluttende evaluering. Det vil betyde, at projektmedarbejderne opsamler data og indsender dette til Søjlen, der bearbejder statistisk materiale og udfærdiger den skriftlige evaluering. Tidsplan Projektets tidsplan er fra juli 2013 til juni Tidsplanen er anlagt så det er muligt at få minimum to hold unge beboere igennem i projektperioden. Bygningerne står pt. ledige, men kan ved tilsagn om økonomisk støtte fra Satspuljen Egmontfonden og andre fonde være klar til indflytning for de første unge 1. juli Istandsættelse af lejlighederne, og visitationsprocedure kan påbegyndes når der er afklaring i forhold til økonomien. Økonomi Se venligst vedhæftede regneark med økonomispecifikation. Bemærk at der er to faneblade i regnearket. Et ark med den samlede økonomi, og et ark med det der søges fra Egmontfonden. Tre Ege Kirkens Korshær vælger at søge både større og mindre beløb fra en række forskellige fonde til projektet Malmøgade Unge på vej. Alle størrelser beløb modtages med tak. Skulle vi mod forventning få flere midler end det budget vi har opstillet, ønsker vi at udvide tilbuddet Malmøgade Unge på vej, med yderligere tiltag for målgruppen. 9

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse - ifølge Metodehæftet udgivet af VFC Socialt Udsatte og med eksempler fra forskellige kommuner Indledning 3 Den organisatoriske

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Evalueringsnotat. August 2011

Evalueringsnotat. August 2011 Evalueringsnotat August 2011 Socialt Udviklingscenter SUS: www.sus.dk ADHD-Foreningen: www.adhd.dk Evaluering af projektet Unge med ADHD - fastholdelse i job Baggrund Socialt Udviklingscenter SUS har i

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ansøgning om støtte. Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse

Ansøgning om støtte. Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd Norddjurs til projekt: Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse Til det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt SDA Et projekt rettet mod sygemeldte personer med stress,

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere