Ansøgning til Egmontfonden. Februar Malmøgade Unge på vej. Tre Ege, Kirkens Korshær, Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Egmontfonden. Februar 2013. Malmøgade Unge på vej. Tre Ege, Kirkens Korshær, Aarhus"

Transkript

1 Ansøgning til Egmontfonden Februar 2013 Malmøgade Unge på vej Tre Ege, Kirkens Korshær, Aarhus Hovedbygningen Malmøgade 7 9, Aarhus N. Lejlighedsfløjen Malmøgade 7 9, Aarhus N. 1

2 Malmøgade Unge på vej Februar 2013 Projekt for unge mellem 18 og 30 år, Tre Ege, Kirkens Korshær, Aarhus Indsatsområde Malmøgade Unge på vej, er et metodeudviklingsprojekt rettet mod unge mellem 18 og 30 år. Projektet skal yde både omsorg for, og bidrage til læring for de unges nuværende og fremtidige tilværelse. Projektet har til formål at styrke de sociale, psykiske og adfærdsmæssige kompetencer blandt unge, socialt udsatte og hjemløse. Resume Malmøgade Unge på vej, er forankret i Forsorgstilbuddet Tre Ege, Kirkens Korshær. Projektet vil have base i Korshærens bygninger i Malmøgade, Århus Nord. Projektets løbetid skal være fra medio 2013 til medio 2017, med ønske om forankring som fast tilbud unge tilbydes, i projektets løbetid, midlertidig bolig (opholdstid på forventeligt max. 2 år), kombineret med strukturerede forløb med bl.a. social træning, hvor deres ressourcer ift. sociale, psykiske og adfærdsmæssige vanskeligheder styrkes unge hjemløse mellem 18 og 30 år, der har behov for støtte og social træning for at arbejde med struktur og positive ændringer i Deres aktuelle livssituation. Projektet vil henvende sig til unge med ADHD. Målgruppen vil også bestå af unge uden denne diagnose, men med sociale, psykiske og adfærdsmæssige vanskeligheder lig ADHD. Bygningerne på Malmøgade rummer 16 små selvstændige lejligheder, og et fælleshus med fælles køkken og yderligere aktivitetsmuligheder. I 3 til 4 af de 16 lejligheder indtænkes det, at der skal bo unge uden hjemløshed eller sociale problemer. Disse unge skal bidrage til at bygge bro, til et ungdomsliv med tilknytning til det omkringliggende samfund. Formål Malmøgade Unge på vej, er et metodeudviklingsprojekt for unge hjemløse mellem 18 og 30 år. Gruppen består af unge med få sociale ressourcer, manglende tilknytning til samfundet og mange komplekse problemstillinger. Det antages, at en del af denne gruppe unge har en uerkendt / erkendt ADHD problematik. Mange af disse unge hænger fast i miljøet omkring misbrug og hjemløshed, og får ikke tilstrækkeligt kontakt til det omkringliggende samfund. Gruppen af unge hjemløse har det vanskeligt i forhold til, at få fast bolig, få tilknytning til skole eller arbejdsliv, vanskeligt ved at holde fastholde tilknytning til det offentlige system. Det betyder at de unge ikke bliver udredt og får lagt en plan for fremtidigt samarbejde med kommunale sagsbehandlere i beskæftigelses, uddannelses og økonomiafdelinger. Denne gruppe af unge har også ofte behov for hjælp til at tackle eget temperament, arbejde med behovsudsættelse samt støtte i tilgangen til gruppen af unge, der lever livet på samfundets præmisser, og derfor kan tjene som rollemodeller. 2

3 Projektet har til formål at reducere antallet af unge, der frekventerer forsorgstilbud, og give disse unge en mulighed for at få en stabil, realistisk og positiv tilknytning til samfundet. Baggrund I notat fra Socialstyrelsen beskrives dels, at gruppen af unge hjemløse er voksende, deres situation er kompleks, idet der sjældent er forældre eller andet støttende netværk, ingen eller mangelfuld bolig, presset økonomi og behov for indsatser, der implicerer kognitive og adfærdsmæssige elementer. Fra Århus viser optællinger tre belastningsgrader blandt unge udsatte der frekventerer forsorgstilbud: let 25 %, middel 50 % og svær 25 %. Projektets målgruppe er den mellemste gruppe. Denne gruppe, beskrives ved komplekse problemstillinger, der kræver en indsats ift. bolig, støtte, eventuel udredning, og indlæring af metoder til anger management. Samt arbejde for en grundlæggende bedre selvindsigt og adfærdsjustering for målgruppen. Arbejdsmarkedscenter Syd (Århus Kommune) har gennemført et projekt for unge med ADHD, der havde til formål at udvikle og understøtte arbejdsevnen for unge med ADHD. Projektets evaluering viser, at det er en opgave, der møder udfordringer og kræver ressourcer og særlig indsats, hvis målene skal nås. Malmøgade Unge på vej, vil gennemføre strukturerede forløb for en gruppe (20-24 i projektperioden) af socialt udsatte og hjemløse unge ved dels at tilbyde midlertidige lejemål i lejligheder (max. 2 år), dels at udfærdige en udredning ift. ressourcer og støttebehov samtidig med, at den enkelte unges færdigheder søges styrket gennem social og individuel træning på baggrund af individuelle planer. Som en del af et understøttende miljø planlægges, at der i min. 3-4 af 16 lejligheder bor unge minusser, jf. Kriminalforsorgens pensioner med + og kriminalitet, det kan være unge studerende, der i et aftalt omfang indgår i måltider og/eller sociale aktiviteter. Målene for de unge ligger på det individuelle plan, og gruppen af minusser skal bistå til at undgå subgruppering og være rollemodeller. Fokus for den unge skal ændres fra en afvigerkultur til, at have fokus på at leve et godt ungdomsliv. Egmont Fonden søges om støtte, til et nytænkende initiativ, med fokus på at støtte unge voksne til at få et liv tættere på det omkringliggende samfund. Projektet er nyskabende, da det vil arbejde stringent for at støtte og sikre forandring for den unge gruppe på forsorgstilbuddene. Projektet vil give denne gruppe unge en ekstra mulighed for at ændre kurs indenfor den aldersgrænse, hvor det stadig er muligt at indgå i uddannelse og få arbejdsmarkedstilknytning, på linje med jævnaldrene. Yderligere er ideen med + og beboere, os bekendt, ikke tidligere afprøvet i gruppen af unge hjemløse. 3

4 Præsentation af ansøgeren Kirkens Korshær er en privat hjælpeorganisation med 4000 ansatte og 8000 frivillige. Tre Ege, Kirkens Korshær er et herberg med 40 pladser beliggende i Brabrand ved Aarhus. Tre Ege, Kirkens Korshær har driftsoverenskomst med Århus Kommune i forhold til aktiviteterne på Tre Ege, Kirkens Korshær, i Brabrand. Yderligere rådes over Kirkens Korshærs bygninger i Malmøgade 7 til 9 i Aarhus N.. Tre Ege, Kirkens Korshær, har mange års erfaring med projekt-/udviklingsarbejde. Det gælder både tidsbegrænsede projekter og projekter med fremtidig finansiering gennem bloktilskud. Malmøgade Unge på vej, skal have til huse i Kirkens Korshærs bygninger i Århus N., der pt. står ledige. Medarbejdere fra Tre Ege, Kirkens Korshær har faglig baggrund og særlige kurser til at varetage de metoder der tænkes anvendt i tilbuddet. Metoder som eksempelvis NADA, Regnbuen en guideline, og Reflex en kognitiv metode til anger management. (Se venligst bilag til ansøgningen) Dertil er en gruppe medarbejdere i skrivende stund ved at gennemføre uddannelse i konflikthåndtering og konfliktmægling, der kan vise sig nyttigt i arbejdet med de unge, og kan formidles i en brugbar form for gruppen af unge. Projektet varetages af Tre Ege, Kirkens Korshær, dog i samarbejde med interessenter fra Socialforvaltningen i Århus. Projektet oprettes som tilbud under SEL Visitationen varetages derfor af den lokale myndighedsfunktion og/eller samme funktion fra andre kommuner, i forhold til unge der ikke er Aarhus borgere. Midler til gennemførelse af projektet søges dels ved Satspulje ansøgning, ved støtte fra Aarhus kommune i forhold til evaluering og eventuel huslejetomgang. Yderligere søges et antal private fonde, heriblandt Egmontfonden. Målgruppen Projektet vil være rettet imod unge mellem 18 og 30 år, med ADHD. Målgruppen vil også bestå af unge uden denne diagnose, men med sociale, psykiske og adfærdsmæssige vanskeligheder lig ADHD. Den målgruppe projektet skal rette sig i mod, beskrives som, unge med komplekse problemstillinger, der kræver en omfattende og længerevarende indsats ift. bolig, økonomi, psykiatrisk udredning, misbrugsbehandling, social støtte og læring, bearbejdning af livskriser og basal læring i forhold til, at håndtere eget liv. Indhold, arbejdsmetoder og hovedaktiviteter Malmøgade - Unge på vej, vil gennemføre strukturerede forløb for en gruppe af socialt udsatte og hjemløse unge (20-24 i projektperioden på 4 år) ved dels, at tilbyde midlertidige lejemål i lejligheder (max. 2 år), dels at udfærdige en udredning ift. ressourcer og støttebehov sideløbende med, at ressourcerne søges styrket gennem social og individuel træning på baggrund af individuelle planer. 4

5 Som en del af et understøttende miljø planlægges, at der i min. 3-4 af 16 lejligheder bor unge minusser, jf. Kriminalforsorgens pensioner med + og kriminalitet. I dette tilfælde unge minus hjemløshed, misbrug og eventuelle diagnoser. Det kan være unge studerende, der i et aftalt omfang indgår i måltider og sociale aktiviteter. Målene for de unge plusser, ligger på det individuelle plan, og gruppen af minusser skal bistå til at undgå sub-gruppering og være rollemodeller. Målet for den unge + skal handle om, at leve sit liv ikke om at afvige. Jf. målgruppebeskrivelsen er der behov for en massiv indsats for at skabe forandring i denne gruppe af unges livssituation. Malmøgade Unge på vej, ønsker at gennemføre strukturerede forløb Nedenstående vil være et tilbud til alle unge indskrevet i projektet: Udredning eller et tillæg til eksisterende skal udarbejdes for alle, der gennemfører et forløb i projektet. Individuel plan (delplan): skal være udarbejdet med 75 % af de indskrevne. For den øvrige gruppe skal der min. udarbejdes en indsatsplan. Planen vil være afgørende for igangsættelse af aktiviteter og/eller psykoeducation ud over Reflex. Ligesom den individuelle plan vil være udgangspunkt for tilbuddet om CTI. CTI/netværk: at skabe og udvikle netværk er utrolig vanskeligt for denne målgruppe. Der vil derfor være stort fokus på dette mål i den individuelle plan, ligesom der vil være fokus på minussernes mulighed for at agere rollemodeller i forhold til, almindelig daglig livsførelse for unge mennesker. Medarbejderne vil gennemføre ugentlige fællesspisninger som et socialt øverum med mål om yderligere individuelle aktiviteter. Reflex gennemføres som kursusforløb minimum hvert halve år. Deltagerantal ved kursusopstart vil være 5-7 unge. Der vil blive målt på gennemførelse, effekt og håndtering efter kurset. Der vil blive ført statistik på brug af psykiatrisk konsulent herunder screening, diagnosticering og medicinering. Metoderne beskrives nedenfor, og der henvises i øvrigt til medsendte bilag. Regnbuen: Tre Ege, Kirkens Korshær har i 2012 udviklet en guideline for al sagsarbejde. Guidelinen giver medarbejder og bruger et overblik over mål og indhold for samarbejdet samt kognitive og recoveryorienterede værktøjer for det (se bilag). Under et forløb i Malmøgade vil den unge i samarbejde med medarbejderne tage del i følgende aktiviteter: Udredningen - giver et billede af borgerens nuværende situation, håb, ønsker og egne vurderinger i forhold til 8 livsdomæner sammenkoblet med medarbejderens faglige vurdering af styrker og støttebehov. Den individuelle plan (delplan) - danner udgangspunkt for samarbejdet mellem den unge og medarbejderne. Udover den sociale træning vil der være fokus på fremadrettede beskæftigelsesmuligheder, fysisk aktivitet, netværk samt digital borgerbetjening. Reflex: Kognitivt baseret træning baseret på Anger Management (Kriminalforsorgen), hvor der undervises i mindre grupper. Reflex er udviklet ift. borgere med ADHD, og er afprøvet ift. Den bredere gruppe af hjemløse med god virkning. (Afprøvet i eget regi).(ernolarsen.dk/reflex) 5

6 Psykoeducation: dels Reflex, dels individuel undervisning ud fra kognitive værktøjer. CTI: Critical Time Intervention, metodeafprøvet under Hjemløseplanen tilrettet projektet som 3-6 mdr. s overgang, når den unge flytter videre til egen bolig. NADA: Øreakupunktur til understøttelse af borgerens recoveryproces omkring ADHD, psykiske problemer og misbrug (NADA har bl.a. rigtig god effekt på borgere med diagnosticeret ADHD) Psykiatrisk konsulent: Fast månedlig opfølgning ift. screening, diagnosticering og evt. medicinering. Formidlingsaktiviteter Malmøgade Unge på vej, vil løbende holde Center for Myndighed, Jobcenter og evt. andre interessenter i Århus Kommune orienteret om projektets resultater. Dette vil dels ske gennem møder om de unges individuelle planer, dels gennem årlig invitation af myndighedsrådgivere og jobkonsulenter til generel information om projektets resultater. Malmøgade Unge på vej, vil ligeledes udbrede projektet skriftligt og mundtligt i Kirkens Korshærs regi. Kirkens Korshær har socialt hjælpearbejde i et stort antal kommuner i Danmark, hvilket vil kunne udbrede projektets resultater til de kommuner, hvor Kirkens Korshær arbejder for udsatte og hjemløse. Det sidste halve år af projektets løbetid vil der ske en opsamling på projektets mål og resultater i en skriftlig evaluering. Den skriftlige evaluering udføres i samarbejde med Socialforvaltningen i Aarhus kommune. Organisering og samarbejdspartnere Malmøgade Unge på vej, får til huse i Kirkens Korshærs bygninger i Århus N., der grundet omorganisering af tilbud i Århus Kommune, står ledige. Århus Kommune lejer bygningerne af Kirkens Korshær og har pt. en lejekontrakt til medio Projektet varetages af Tre Ege, Kirkens Korshær, men i samarbejde med interessenter fra Socialforvaltningen i Århus. Projektet oprettes som tilbud under SEL Visitationen varetages derfor af den lokale myndighedsfunktion og/eller samme funktion fra andre kommuner, i forhold til unge fra andre kommuner end Aarhus. Visitationen pågår i samarbejde med projektkoordinator i projektet. Samarbejdet vil bestå af: Center for myndighed, der visiterer til særlige indsatser samt forestår ansøgninger til Den sociale Boligtildeling. Job og Ydelsescentre forestår kontanthjælp samt samarbejde omkring den enkelte borgers beskæftigelsessituation. Malmøgade Unge på vej, vil oprette en følgegruppe for projektet bestående af projektleder, medarbejdere i projektet ad hoc, forstander for Tre Ege, Kirkens Korshær, en myndighedsrådgiver samt en repræsentant fra Århus Kommunes Søjle for Psykiatri og Udsatte Voksne. 6

7 Søjlen for Psykiatri og Udsatte Voksne har ligeledes påtaget sig, løbende at godtgøre den økonomiske difference der måtte være i forhold til de unges huslejer, således at huslejerne holdes på et acceptabelt niveau i forhold til ungeydelserne, og tomgang ved fraflytning og forbrug. Succeskriterier Succes vil være, at kunne måle at antallet af unge mellem 18 og 30 år, med ADHD eller tilsvarende adfærd, der tager ophold på forsorgshjem i Aarhus ville være faldende. Dette mål kan være vanskeligt at måle på, da der kan være udsving i gruppen af unge fra år til år. For den enkelte unge der får tilbudt et ophold på Malmøgade Unge på vej, vil nedenstående være valide succeskriterier. Mål ved indflytning: 75 % af de unge har påbegyndt en plan for opholdet max. 4 uger efter indflytning Mål midtvejs i forløb: Min. 50 % af de unge har fået oprettet en handleplan efter 141, omhandlende fremtidig bolig og/eller beskæftigelsessituation. Mål ved udflytning: At over 50 % af de unge flytter videre til egen bolig. At alle indskrevne unge, der har gennemført et planlagt forløb/ophold, har en færdiggjort udredning/tillæg til udredning, der beskriver ressourcer og støttebehov fremadrettet. At alle unge, der har gennemført et planlagt forløb/ophold, gennem deres delplan har arbejdet med individuelle mål omkring aktiviteter, beskæftigelse og netværk At den enkelte unge er afklaret omkring evt. medicinering At 50% af de unge, der har gennemført Reflex kursus oplever en effekt på deres liv i form af tilegnede færdigheder og bevidsthed om diagnoser/udfordringer i håndtering af livssituation.. At mindst 50 % af de unge har påbegyndt en plan for fremadrettet tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse / skolegang. Langsigtet effekt Den langsigtede effekt for den enkelte unge, der gennemfører et forløb, vil være mulighed for at få sit liv ind på et posistivt spor som kan forfølges i fremtiden. Et spor der leder mod integration i almindeligt ungdomsliv i det omkringliggende samfund, og ikke et liv med fokus på at afvige fra samfundet. For projektet Malmøgade Unge på vej, og Tre Ege, Kirkens Korshær, er den langsigtede effekt også, at få afprøvet nye metoder, og en sammensætning af kendte metoder på en ny måde. Således at der kan genereres erfaringer til at støtte og afhjælpe 7

8 hjemløshed og misbrug hos unge mellem 18 og 30 år, med ADHD, eller lignende adfærd og problemer. Nedenfor beskrives og oplistes metoderne og nyhedsværdien i at anvende disse: Regnbuen, recoveryorienteret guideline for sagsarbejdet i Tre Ege, Kirkens Korshærs forsorgstilbud. Det er udviklet i 2012 af basismedarbejdere på Tre Ege Kirkens Korshær Reflex er (Tre Ege, KK bekendt) hovedsageligt afprøvet med borgere med ADHD. Tre Ege har i haft to kursusforløb med gruppen af hjemløse borgere, hvor evalueringen viser stor tilfredshed. Social træning, psykoeducation, NADA er ikke tidligere samlet som strukturerede værktøjer for forløb med unge hjemløse og socialt udsatte. Plus/minus beboere: Denne metode er afprøvet og fungerer i Kriminalforsorgens regi, og er Tre Ege, Kirkens Korshær bekendt ikke afprøvet for målgruppen af unge hjemløse og socialt udsatte. Sammensætningen af ovenstående metoder og måling på effekten af dette, vil kunne give den langsigtede effekt, at der kan udvikles tilbud til unge med de beskrevne problemstillinger flere steder i det offentlige og private / selvejende tilbudslandskab i Danmark. For metodeforståelse, se venligst bilag. Forankring af initiativet og dets resultater Tre Ege, KK har pt. kun aftale med Århus Kommune om samarbejde ift. bygningerne i Malmøgade frem til medio Samtidig står Århus Kommune i en vanskelig økonomisk situation, der selvsagt bevirker, at de gerne vil se resultaterne af en metodeafprøvning, inden de går ind i en evt. forankring af projektet. Via midler fra Egmont Fonden, Satspuljen og eventuelt andre fonde vil Tre Ege, Kirkens Korshær have fire år til at afprøve metoder, vi dels er uddannet i, dels selv er ved at samle i en guideline for vores udredningsarbejde. Denne periode vil afklare resultaterne af en styrket og struktureret indsats for målgruppen og kan dermed være angivende for en fremadrettet indsats. Tre Ege, Kirkens Korshær vil opsummere projektets resultater efter de første tre år og vil derudfra søge Århus Kommune, og eventuelt private fonde om midler til forankring. Det sidste halve år af projektets løbetid vil der ske en opsamling på projektets mål og resultater i en skriftlig evaluering. Evaluering og dokumentation Dokumentationen vil dels foregå på individuelt plan ift. den enkelte unge i et klientjournal program, i skrivende stund PCD. Programmet vil antageligt ændres til et andet, men lignende program i projektets løbetid. Dokumentationen vil bestå af løbende 8

9 journalnotater, udredning samt delplan, hvor der følges op efter aftalt interval. Denne dokumentation er omfattet af tavshedspligt, men kan bruges statistisk i anonymiseret form. Dels vil der følges op på mere generelt plan i form af logbog for medarbejdere og evaluering af Reflex forløb for både unge og medarbejdere, opfølgning på NADA-forløb, ASI (screeningsværktøj) mv. Der vil blive udarbejdet kvantitative spørgeskemaer for medarbejderne til halvårlig opfølgning på projektets resultater. Der vil blive udarbejdet et kvalitativt evalueringsskema, som den enkelte unge udfylder i samarbejde med sin kontaktperson op til udskrivning af projektet. Søjlen for Psykiatri og Udsatte Voksne, Århus Kommune, har påtaget sig at udfærdige den afsluttende evaluering. Det vil betyde, at projektmedarbejderne opsamler data og indsender dette til Søjlen, der bearbejder statistisk materiale og udfærdiger den skriftlige evaluering. Tidsplan Projektets tidsplan er fra juli 2013 til juni Tidsplanen er anlagt så det er muligt at få minimum to hold unge beboere igennem i projektperioden. Bygningerne står pt. ledige, men kan ved tilsagn om økonomisk støtte fra Satspuljen Egmontfonden og andre fonde være klar til indflytning for de første unge 1. juli Istandsættelse af lejlighederne, og visitationsprocedure kan påbegyndes når der er afklaring i forhold til økonomien. Økonomi Se venligst vedhæftede regneark med økonomispecifikation. Bemærk at der er to faneblade i regnearket. Et ark med den samlede økonomi, og et ark med det der søges fra Egmontfonden. Tre Ege Kirkens Korshær vælger at søge både større og mindre beløb fra en række forskellige fonde til projektet Malmøgade Unge på vej. Alle størrelser beløb modtages med tak. Skulle vi mod forventning få flere midler end det budget vi har opstillet, ønsker vi at udvide tilbuddet Malmøgade Unge på vej, med yderligere tiltag for målgruppen. 9

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM)

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Marts 2015 Udredning Sparringspartner og katalysator Planlægning Social og praktisk støtte Koordinering 1 Kompetenceudvikling ICM Program: Program: Ankomst

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Intensive Case Management (ICM) Manual

Intensive Case Management (ICM) Manual Intensive Case Management (ICM) Manual Marts 2015 1 Denne manual for den sociale metode Intensive Case Management (ICM) er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Assertive Community Treatment (ACT) Manual

Assertive Community Treatment (ACT) Manual Assertive Community Treatment (ACT) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Assertive Community Treatment (ACT). Notatet er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 1 INDLEDNING Gaderummet tænkes fremover som et hus, der indeholder tre funktioner - en værestedsfunktion med en bo- og en rådgivningsfunktion. Indledningsvis

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Hasseris Boligselskab

Hasseris Boligselskab Hasseris Boligselskab Boligsocial Helhedsplan for en social og forebyggende indsats Afd. 5 Grønnegården, Dyrskuevej og Stationsmestervej, 9200 Aalborg SV Afd. 6 Skelagergårdene, Skelagervej, 9000 Aalborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere