IT-kompetenceløft i Urbanområdet Rapport Oktober 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-kompetenceløft i Urbanområdet Rapport Oktober 2004"

Transkript

1 IT-kompetenceløft i Urbanområdet Rapport Oktober 2004

2 Der skal lyde en stor tak til alle projektets samarbejdspartnere, herunder især de involverede kvindeforeninger og frivillige IT-guider, der har gjort et kæmpe stykke arbejde. Uden Jer ville projektet ikke have været muligt! Udarbejdet af: IT-underviser: Ibrahim Gögenur Projektkoordinator: Kambiz K. Hormoozi

3 Indholdsfortegnelse: 1. BAGGRUND, FORMÅL OG SUCCESKRITERIER METODE BEST PRACTISE GENNEMFØRTE AKTIVITETER OG OPNÅEDE RESULTATER OVERBLIK OVER DE GENNEMFØRTE AKTIVITETER FORANKRING AF PROJEKTET DELTAGERNE I KURSERNE OG BARRIERER UNDERVISNINGSRETTEDE AKTIVITETER REKRUTTERING AF KURSISTER OG MARKEDSFØRING AF PROJEKTET STYREGRUPPEN FOR IT-KOMPETENCELØFT KONKRETE EKSEMPLER PÅ EMPOWERMENT...14 SUMMARY IN ENGLISH...18 Bilag: 1. Kursister opdelt efter herkomst 2. Uddrag af evalueringen: Både spørgsmål og besvarelse 3. En temperaturmåling blandt besøgende og medvirkende, Århus Kommune Biblioteker november Statusrapporten: Borgerinddragelse via IT CD med artikler, uv-materialer, filmindslag og kampagner

4 1. Baggrund, formål og succeskriterier IT-kompetenceløft - et integrationsprojekt ved Århus Kommunes Biblioteker IT-kompetenceløft er et integrationsprojekt finansieret af Århus Kommunes Biblioteker og Urbanprogrammet 1. Målet er at udbrede kendskabet til IT og samtidig øge borgerinddragelsen i Urbanområdet (Gellerup-Hasle-Herredsvang) via gratis, målbare og konkrete IT-aktiviteter i projektets løbetid på 1½ år. Det skulle opfylde følgende succeskriterier: 1. Gennemførelse af 21 kurser fordelt på følgende emner: - IT-undervisning: 18 kurser, i alt 142 deltagere - IT-guider: (undervisning i at undervise andre) 2 kurser, i alt deltagere - Digital forvaltning for personalet: 1 kursus, i alt 11 deltagere 2. Afholdelse af 62 Internetintroduktioner, i alt 182 deltagere 3. Afholdelse af 6 Inspirationsmøder, i alt 250 deltagere 4. Stiftelse af 1-2 nye IT-foreninger, i alt 12 medlemmer 5. At knytte 2-3 nye samarbejdsprojekter til projektet 6. Sidst, men ikke mindst skal projektet være selvkørende via frivillige kræfter fra den 31.oktober For at kunne realisere ovenstående succeskriterier er der ansat en koordinator fra projektstarten den 1. maj 2003 samt en underviser pr. 1. august Desuden har en styregruppe været etableret siden år 2002, som har udarbejdet idégrundlaget for projektet samt lignende initiativer indenfor IT. Styregruppen består af en række foreninger, institutioner, beboere og oplysningsforbund i Urbanområdet. 2. Metode Empowerment som metode - at have aktie i projektet Målgruppen er områdets borgere, som ikke har adgang til en computer hjemme. Specielt med fokus på etniske kvinder og andre grupper, der hverken har tid eller ressourcer til at opnå grundlæggende IT-færdigheder. Med Empowerment-metoden er det lykkedes at involvere borgerne i den proces, der vedrører dem selv. Nøglen hertil er erkendelse og respekt. Der tages udgangspunkt i beboernes behov og ønsker, og samtidig styrkes borgernes/brugernes indsats ved, at de fra start er blevet inddraget i projektets forskellige aktiviteter. Dette er gjort med henblik på at styrke oplevelsen af medejerskab i projektets initiativer. Politikken har fra dag ét været medbestemmelse og selvorganisering af aktiviteterne, mens ansatte i projektet har fungeret som ressourcepersoner og som dynamo for at sikre, at behovene afdækkes, og aktiviteterne gennemføres. 1 Urbanprogrammet er et integrationsprogram, som er støttet af EU og Århus Kommune. Gellerup-Hasle-Herredsvang er af EU udnævnt til Urbanområde i perioden Yderligere information: 1

5 3. Best practise Grundlæggende bør man arbejde for en bedre fordeling af de økonomiske midler til at realisere nye tiltag i lokalområdet, så aktørerne i lokalområdet tilgodeses. På grundlag af de erfaringer, som ITkompetenceløft har oparbejdet i den korte tid, anbefales følgende punkter, som forhåbentlig kan anvendes mange andre steder for at fremme integrationsprocessen: Skab ejerskabsfølelse og opmærksomhed i forhold til forskellige aktiviteter/projekter i lokalområdet Brug forskelligheden som en styrke Åbenhed og imødekommenhed i forhold til at dele viden, netværk, kontakter, faciliteter og nye ideer både fra myndighederne og de allerede etablerede lokale ressourcer Anerkend, værdsæt og inddrag nøglepersoner i lokalområderne i forbindelse med iværksættelsen af nye tiltag Anerkendelse sikrer synliggørelse af de menneskelige ressourcer Skabe tværkulturelle mødesteder med fokus på aktiviteter, som tilgodeser samtlige borgere i området Bredt samarbejde - på tværs af etnicitet og lokale tiltag i området Image-ændring via medierne - inddrage dem, politikerne og forvaltningen i markedsføringen af nye tiltag på en positiv måde Sæt fokus på enkelhed, visualitet og nytænkning for at overkomme kulturelle, sproglige barrierer og misforståelser Tilrettelæg arbejdet fleksibelt med udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker Der findes ikke kun én, men flere sandheder 2

6 4. Gennemførte aktiviteter og opnåede resultater Generel Empowerment via IT- færdigheder og borgerinddragelse blandt lokale beboere Som det fremgår af nedenstående tabel, er der i februar 2004 sket ændringer med hensyn til den forventede fordeling af antallet af aktiviteter og deltagere. Den nye fordeling er udarbejdet, da målsætningen om at rekruttere 72 frivillige (60 IT-guider samt 12 lektiehjælpere) fandtes at være urealistisk. Koordinatoren anmodede Urban-Sekretariatet om ændring af omtalte aktiviteter til fordel for IT-undervisning, hvilket blev godkendt af Urban-Sekretariatet den 10. februar Tabel 1. De udførte resultater i forhold til oprindeligt forventede resultater/ny fordeling, maj okt Aktiviteter Oprindeligt forventede aktiviteter maj 2003 Ny fordeling pr. feb Opnåede resultater pr med angivelse af målopyldelse i IT-undervisning (kurser) Af 32 timers varighed IT-guider (kurser) Af 24 timers varighed IT-lektiehjælper (kursus) Digital forvaltning for personale i Hasle og Gellerup Bibliotek Af 8 timers varighed Internet-introduktioner Antal kurser og aktiviteter Antal deltagere Antal kurser og aktiviteter Antal deltagere procent i de firkantede parenteser Antal kurser Antal deltagere og aktiviteter [106 %] 165 [116 %] [124 %] [200 %] 290 [159 %] Af 1½ timers varighed Inspirationsmøder [117 %] 908 [363 %] Nye IT-foreninger [158 %] Nye samarbejdsprojekter Total [166 %] 1405 [230 %] Som det fremgår af ovenstående tabel, er projektets succeskriterium, at over 600 beboere i urbanområdet skal få direkte gavn af projektets aktiviteter. Der skal afholdes 21 kurser og 62 internetintroduktioner, seks inspirationsmøder, stiftes 1-2 IT-foreninger samt organiseres 2-3 samarbejdsprojekter. Succeskriterierne er mere end opfyldte, idet personer har været direkte involveret i projektets tilbud. Udover de basale IT-færdigheder har beboerne i området opnået grundlæggende kompetencer med hensyn til selvorganisering og demokratisk deltagelse i lokalområdet bl.a. via stiftelse af nye ITforeninger, heriblandt IT-guideforeningen. Desuden har IT som et neutralt emne været et godt samlingspunkt for kulturmødet på tværs af etnicitet og netværksdannelse. Ydermere har projektet skabt rum til mere energi og positiv tænkning, især med hensyn til at kunne realisere drømme og håb, til at kvalificere sig til arbejdsmarkedet samt til udarbejdelse af digitalt undervisningsmateriale. Der har været mange sidegevinster i forhold til opnåelsen af IT-færdigheder via synergieffekten i de sideløbende samarbejdsforløb. Konkret har projektet resulteret i to almindelige og tre kortere jobs, hvortil kommer 3 nystartede grupper, der arbejder med at skabe deres egne projekter, foreningsarbejde samt samarbejde med andre projekter og offentlige institutioner. 3

7 4.1 Overblik over de gennemførte aktiviteter Det har været et vigtigt princip for projektet at tilrettelægge aktiviteterne således, at man tog hensyn til deltagerne. Det gælder både tidspunkter og holdsammensætning. Samtlige kursusforløb er nøje planlagt efter en samtale med hver enkelt deltager hvor de gav udtryk for hvornår på dagen og på hvilket hold de ønskede at deltage. Sådan er betingelserne, hvis der skal rejses deltagere til projektets aktiviteter, da deltagerne er frivillige og på ingen måde har forpligtelser over for projektet. Aktiviteterne er blevet gennemført på mange lokaliteter i Urban-området med vidt forskellig ITinfrastruktur fra sted til sted. Med IT-infrastruktur i projektets sammenhæng forstås antallet af pc ere som virker optimalt, software-opsætningen af disse, adgangen til internettet, muligheden for at gennemføre undervisning i de anvendte lokaler, samt adgangen til andet teknisk og praktisk udstyr, som er nødvendigt i undervisningssammenhæng. Kursusbeviser Tabel 2 på næste side giver et overblik over anvendte kursussteder, holdsammensætning og tidspunkterne for de gennemførte aktiviteter. Louise Gade overrækker kursusbeviser 4

8 Tabel 2 Overblik over gennemførte aktiviteter Kursustype Antal hold Undervisningssted Holdsammensætning Tidspunkter IT-undervisning 19 7 på Millenium IT-Club i Hasle, 2 på Hasle Bibliotek og 10 på Gellerup Bibliotek 8 kvindehold, 7 blandede hold, 1 mandehold og 3 børnehold. Blandt disse var der 4 rent etniske hold: 1 somalisk kvindehold, 1 persisk kvindehold, 1 persisk blandet hold og 1 irakisk (khaldansk) blandet hold. IT-guider 2 Digital forvaltning for personalet Internet-introduktioner 124 Inspirationsmøder 7 1 i Beboerhuset Laden og 1 på Hasle Bibliotek Blandet 8 morgenhold, 6 aftenhold, 3 eftermiddagshold, 1 lørdagshold og 1 søndagshold Aftenhold 1 1 på Hasle Bibliotek Blandet Morgenhold 58 på Gellerup Bibliotek, 5 på Hasle Bibliotek og 61 åbne, dvs. på private og andre offentlige adresser 1 i Beboerhuset Laden, 2 på Gellerup Bibliotek, 1 i Fælleshuset på Rydevænget i Hasle og 3 på Hasle Bibliotek Blandet Blandet Introduktionerne har været spredt i tidsrummet 8-23 på alle ugens dage 2 lørdagsmøder, 1 eftermiddagsmøde, 1 aftenmøde, 1 heldagsmøde og 2 morgenmøder IT-guidernes indsats har været gennemførelse af IT-undervisning på 5 hold og afholdelse af 10 internetintroduktioner. 5

9 5. Forankring af projektet IT-guideforeningen - drivkraften bag forankringen Som et produkt af IT-kompetenceløft blev IT-guideforeningen 2 stiftet i juni En IT-guide er en del af et hold frivillige personer, som via deres kendskab til IT underviser andre beboere i Urbanområdet og afholder IT-kurser. Alle IT-guider har deltaget i et intensivt kursus på 24 timer, hvor de har lært at videregive deres viden om IT. Deltagelse på kurset forudsætter, at man i forvejen har et godt kendskab til computeren og Internettet og er åben overfor nye udfordringer. Det drejer sig om en meget blandet gruppe med forskellig etnisk baggrund. Her kan nævnes arabere, somaliere, tyrkere, iranere og danskere. Desuden skal nævnes, at de fleste IT-guider er ledige og højtuddannede folk indenfor IT og teknik. Udover det intensive kursusforløb på 24 timer i pædagogik og formidling har IT-guiderne opnået grundlæggende kompetencer med hensyn til selvorganisering og demokratisk deltagelse i lokalområdet, blandt andet via stiftelse af foreningen, ved et 12 timers kursus i foreningsarbejde, møde- og referatteknik, ved nye muligheder i form af at bruge bibliotekets faciliteter, ved teamwork og ved at tage et ansvar og være selvstændig. Indsatsen er startet med den hensigt, at IT-kompetenceløft skal være selvkørende via frivillige kræfter ved projektets afslutning i oktober Med empowerment-metoden som udgangspunkt har politikken fra dag ét været, at overføre nogle af de grundlæggende danske værdier som medbestemmelse og selvorganisering af aktiviteterne i lokalområdet til borgerne, især borgere med en anden etnisk baggrund end dansk. Med rekruttering af 31 frivillige IT-guider og stiftelsen af en forening, er der opnået det forventede resultat. I øjeblikket er fokus på fastholdelse og videre- 2 For IT-guidernes pjece se: 6

10 udvikling af konceptet, som er at give beboerne i området konkrete kompetencer, værktøjer og idéer til en aktiv demokratisk deltagelse i lokalområdet. Der stilles sekretariatsbistand til rådighed fra biblioteket, en aktivitet, der i beskedent omfang vil fortsætte efter projektets afslutning. De rekrutterede frivillige er derfor tiltænkt at være drivkraften for videreførelsen af projektet ITkompetenceløft. For at sikre en glidende overgang, er der behov for nye overvejelser med henblik på gennemførelsen af de konkrete opgaver med at afholde tidskrævende undervisningsforløb. Ansatte i projektet er begyndt at overdrage opgaver til IT-guiderne. Her kan nævnes undervisning, planlægning, koordineringsopgaver, markedsføring, rekruttering af kursister og frivillige samt igangværende og fremtidige aktiviteter. Det ser ud til, at det er en alt for stor opgavebyrde, som skal overdrages til de frivillige. De fleste er ledige og kan arbejde frivilligt indenfor bestemte tidsrammer for deres respektive fagorganisationer/a-kasser. Helt konkret koster gennemførelsen af et gratis pc-undervisningsforløb på 24 timer for borgerne i lokalområdet IT-guiderne ca. 79 timer samt ca. 82 timers månedlige aktiviteter til rekruttering af kursister/nye frivillige og markedsføring af konceptet. Når ovenstående barrierer er overkommet, er næste trin videreudvikling af kompetencerne hos de frivillige for at kunne gennemføre opgaver af ovenstående karakterer. 6. Deltagerne i kurserne og barrierer I projektets periode har 207 kursister fået undervisning, heraf er de kvindelige kursisters andel på 57%. I tabel 3 ses en statistik over deltagerne opdelt efter køn. Projektets oprindelige målgruppe var kvinder med en anden herkomst end dansk. I slutningen af september 2003 åbnede projektet op for danske kvinder, og i december 2003 blev det muligt for mænd at deltage i kurserne. Som det ses af tabel 3, har der i den korte tid været en stor tilstrømning af mænd. Tabel 3: Antal kursister opdelt efter køn Kursustype I alt Mand Kvinder Mand i % Kvinder i % IT-undervisning IT-guider Digital forvaltning I alt Kursister opdelt efter køn Andel i % ITundervisning IT-guider Digital forvaltning I alt Mand Kvinder Kursustype 7

11 Tabel 4 viser antal kursister opdelt efter etnisk herkomst i to kategorier; personer med dansk herkomst og personer med en anden etnisk herkomst. Tabel 4: Antal kursister opdelt efter etnisk herkomst Dansk Kursustype I alt herkomst Anden etnisk herkomst Dansk herkomst i % Anden etnisk herkomst i % IT-undervisning IT-guider Digital forvaltning I alt Kursister opdelt efter etnisk herkomst Andel i % ITundervisning IT-guider Kursustype Digital forvaltning I alt Anden etnisk herkomst Dansk herkomst Danskernes andel afspejler områdets beboersammensætning. For en mere detaljeret statistik med antallet af kursister opdelt efter forskellig etnisk herkomst se bilag 1. En beskrivelse af kursisterne er ikke projektets primære opgave, men det har været nødvendigt at få en indsigt i hvem projektet havde med at gøre. Dette for at tilrettelægge aktiviteterne på bedste vis og for at imødekomme kursisternes behov i form af læring og ønsker i forhold til hvilke emneområder, de syntes var relevante. Det som er interessant i denne sammenhæng er de barrierer, som kom til udtryk undervejs i undervisningsforløbet. Disse barrierer kan opdeles på følgende møde: Barrierer hos kursister med: - lave uddannelsesmæssige kvalifikationer - høje uddannelsesmæssige kvalifikationer System barrierer Barrierer hos målgruppen med lave uddannelsesmæssige kvalifikationer Kvinder med etnisk baggrund er overrepræsenteret Psykisk nedslidte og har fået mindre selvværd efter længere tids ledighed Ingen kontakt med danskere og det danske samfund, på nær de professionelle (behandlerne) Ingen netværk, kun familie og landsmænd/andre etniske minoriteter 8

12 Manglende sprogfærdigheder i dansk Manglende kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og generelt viden om det danske samfund Manglende kendskab til foreningsliv/arbejde, i en bredere forstand (hvis de er medlem af en forening, så er det tit en forening, der er etnisk baseret) Barrierer hos målgruppen med høje uddannelsesmæssige kvalifikationer Holdningsændring hos målgruppen med hensyn til at kunne realisere håb og drømme i fremtiden og være velfungerende borgere i Danmark Følelsen af at være udelukket fra arbejdsmarkedet på trods af opfyldelse af samtlige succeskriterier, hvad angår integration i Danmark (Denne følelse kommer til udtryk i form af vrede mod det danske samfund samt magtesløshed over sin egen situation) Begrænset netværk og netværksdannelse Delvis færdigheder i at udtrykke sig på skrift Begrænsede referencemuligheder Delvist kendskab til foreningsarbejde System barrierer: Angst og usikkerhed vedr. retten til at deltage i kurser eller være frivillig samtidig med at være dagpenge berettiget Afbrydelser i kursusforløbet pga. diverse aktiveringsforløb Begrænsede muligheder i at deltage i aktiviteter, når man er på overførelsesindkomst. 7. Undervisningsrettede aktiviteter 9

13 Det lykkedes for projektet at oprette 19 hold med IT-undervisning med i alt 165 deltagere, 2 hold IT-guider med 31 deltagere, 1 hold med digital forvaltning med 11 deltagere og afholde 124 internetintroduktioner med 290 deltagere. I øjeblikket er der 46 personer, der står på venteliste til at komme på et kursus samt 10 tidligere kursister, som ønsker et nyt kursustilbud. Der er også flere henvendelser om internetintroduktioner. Disse overdrages til IT-guideforeningen, som skal være selvkørende pr Fremstillingen af et digitalt undervisningsmateriale til brug i undervisningen var en af projektets opgaver og i løbet af efteråret 2003 var et sådant materiale på plads. Dette er siden blevet ajourført og videreudviklet, så det passer til forskellige niveauer og dermed også til en bred målgruppe. Det har været nødvendigt med et digitalt materiale, som indeholder interaktive øvelser med visualitet som udtryksmiddel. Materialet er at finde på den sammen med rapporten udleverede CD-rom. Det er fremhævet i afsnittet om barrierer, at projektets målgruppe ikke besidder de nødvendige danskkundskaber. Med et visuelt materiale overkom projektet denne sproglige barriere. Det pædagogiske udgangspunkt var at møde kursisterne der, hvor de var, skabe samforståelse gennem øvelser og eksempler, hvor kursisternes egne ressourcer fik lov til at udfolde sig (f.eks. ved at arbejde med tekstbehandling på andre sprog, besøge netsteder på andre sprog som gav kursisterne en mening, informationssøgning på andre sprog, osv). Kort sagt, bruge deres forhåndsviden på den nye IT-platform. Projektet har lagt stor vægt på at markedsføre informationsteknologiens produkter som en forbrugsvare, som kursisterne skulle tage til sig for at gøre livet nemmere. Dette gælder f.eks. netbank, , køb af flybilletter og mobil taletid på nettet samt elektronisk kommunikation med hele verden som internettelefoni og chat. Derudover digital signatur i forbindelse med brugen af diverse offentlige tjenester, såsom digital pladsanvisning, boligstøtte, ansøgning om pension osv. 10

14 Tabel 5 beskriver indholdet af projektets undervisningsrettede aktiviteter Tabel 5: Indholdet af undervisningsrettede aktiviteter Kursustype Indhold IT-undervisning Grundlæggende viden om hvad en computer er og hvad den kan bruges til Tekstbehandling Multimedier Internet og dets muligheder Internetintroduktioner Grundlæggende viden om internettet Informationssøgning Elektronisk handel på internettet og netbank Elektroniske blanketter og digital signatur Sikkerhed IT-guider Projektet IT-Kompetenceløft og Urban programmet Det pædagogiske undervisningsarbejde: At formidle sin viden Gennemgang af IT-emner som målgruppen skal opkvalificeres til Udarbejdelse af digitale undervisningsmaterialer Perspektiver, netværksdannelse og koordinering af den frivillige indsats i Urban-området Digital forvaltning for Diskussion af bibliotekets rolle i forhold til emnet personalet i Hasle og Digital signatur og kryptering i teori og i praksis Gellerup Biblioteker IT-sikkerhed Informationssøgning på ikke-latinske sprog (arabisk, persisk, etc.) Bibliotekets målgruppe og digitale selvbetjeningsløsninger Forbrugerinfo og Finfo Perspektiver: Implementeringen af digitale selvbetjeningsløsninger i et åbent læringsmiljø Der har været stor interesse for internetintroduktionerne, hvilket hænger sammen med at deltagerne havde et konkret problem som de ønskede at få løst - eller et ønske om at lære mere omkring et specifikt IT-emne såsom netbank, hjemmesider, digital signatur, regneark, osv. Det kunne være alt fra at lægge sit CV ind på Arbejdsformidlingens database over ledige til at få hjælp derhjemme til at få genetableret deres computer, som ikke længere arbejdede efter hensigten. 8. Rekruttering af kursister og markedsføring af projektet Projektet har fra starten været meget synligt. Således har der været adskillige artikler i lokale aviser og indslag i TV om projektet (senest i forbindelse med Bill Gates prisen), ligesom der har været informeret via foldere og plakater med Gratis IT for alle og afholdt forskellige inspirationsmøder om projektets aktiviteter. Ligeledes har projektet igennem hele perioden været synligt via sin egen hjemmeside under og på Århus Kommunes Bibliotekers hjemmeside. Den overordnede strategi for projektet har bestået i at løfte borgernes IT-kompetencer i Urbanområdet ved hjælp af empowerment metoden. 11

15 Derfor var det hensigtsmæssigt at opstille og realisere følgende delstrategier: At opbygge en netværksbaseret organisation, hvor borgerne er i samspil med forskellige aktører indenfor området, hvilken på sigt bliver selvkørende, med inddragelse af borgerne i Urbanområdet At sætte forskellige konkrete aktiviteter i gang for at skabe forståelse for begreberne IT, kompetence samt IT-kompetence og IT s betydning både i forbindelse med arbejdsmarkedet og i dagligdagen At synliggøre projektet At kunne anvende de allerede eksisterende erfaringer på området Projektet beskrives her som en dynamisk proces, hvor borgerne hele tiden er i centrum og hvor der er rum og plads til alle. Af konkrete tiltag for at realisere denne målsætning kan nævnes: Besøg hos relevante foreninger, klubber og lign med hovedvægten på indvandrer- og flygtningeforeninger samt beboerne i urban-området Kontakt og besøg hos indvandrerradio og tv, relevante lokale aktører i urban-området, f. eks. lokale blade og beboerhuse mm. samt pressen og medierne Kort oplæg for foreningerne og gruppesamtaler med interesserede deltagere Udsendelse af relevant skriftlig information, oplæg og annoncer i aviser, de lokale blade (Liv i Herredsvang, Fællesbladet og Skræppebladet) samt på de forskellige hjemmesider: Urban, aarhusvest.dk samt Gellerup Bibliotek/Århus Kommunes Biblioteker og andre relevante aktører Telefonisk kontakt til foreninger og enkeltpersoner i urban-området 12

16 Afholdelse af fleksible, målrettede møder bl.a. i weekend- og aftentimer - med ITinteresserede enkelt-personer i og udenfor Urbanområdet Afholdelse af inspirationsmøder om projektets aktiviteter: 7 inspirationsmøder med ca. 908 deltagere (4 forskellige steder i Urbanområdet) Aktiv deltagelse i andre arrangementer/forsamlinger/møder. F.eks. Bydelsforum, et engagement, der nu er videreført i bl.a. en Vestby-gruppe om IT i Århus Vest, en Vestbysamling, deltagelse i kulturdagene i såvel Hasle som Gellerup, 3 dags konforance (den oktober 2003) om Borgerinddragelse og Byudvikling med en opfølgende 3 dags konference i september 2004, Forsker Seminar den 8. feb samt det Urbanstøttede projekt, ungdomsbladet: Young Point Of View Rådgivning og oplæg vedr. projektet og borgerinddragelse til de interesserede efter deres ønske. Her kan nævnes besøg fra den sociale højskole (Nordpluskursus, Nordisk studerende) Ligeledes har der foregået et tæt samarbejde med andre projekter heriblandt JobVest, Kollega Community og IT-guideforeningen (der førte til jobs til 2 mandlige IT-guider) samt Urban Sekretariatet Deltagelse i seminaret om best practise, som blev arrangeret af EU-kommissionen i juni 2004 i Frankrig og i denne forbindelse besøg af Extremadura regionen i Spanien i oktober 2004, ligesom projektet har deltaget aktivt i den lokale arbejdsgruppe i Århus for det internationale erfaringsudvekslingsprogram URBACT. At støtte nye IT-relaterede lokale initiativer: Turen til IT-messen Cebit i Hannover den marts 2004 samt igangsættelse af et børnehold (tegnefilm) september Herudover henvendelser fra fra forskellige interessenter i og udenfor Urban-området, både private personer, firmaer og offentlige organisationer med henblik på igangsættelse af IT-relaterede projekter Korte samarbejdsprojekter/aftaler i forbindelse med vores delprojekter: Blandt andet vores inspirationsmøder, hvor de loklae organisationer, foreninger, musiker, kunstner samt borgere fra lokalområdet har været indblandet. 9. Styregruppen for IT-kompetenceløft Der har fra starten været nedsat en styregruppe til sikring af projektets tilfredsstillende fremdrift. Desværre har styregruppen ikke fungeret optimalt. På trods af et stort arbejde fra projektlederens side i forhold til at inddrage de involverede parter i form af mødeindkaldelser, referater, oplæg og en midtvejsevaluering med mulighed for at komme med feedback 3, har styregruppen reelt ikke udfyldt sin rolle. Som kompensation herfor har projektet etableret supplerende samarbejdsrelationer, herunder til flere etniske kvindeforeninger i området, andre Urbanprojekter og mange frivillige IT-guider. Årsagen til problemerne i og omkring styregruppen kendes ikke, men de formodes at skyldes en oplevelse af konkurrence mellem parterne på IT-området om de relativt få midler, der er til rådighed til projekter. Projektet har savnet et aktivt medspil fra den oprindeligt nedsatte styregruppe for de to ITkompetenceløft-projekter, hvoraf biblioteksvæsenet udgør det ene og Tousgårdsladen det andet. Således har projektlederen følt det meget vanskeligt at inddrage styregruppen, ligesom samarbejdet med Tousgårdsladens projekt ikke altid har været så positivt, som man kunne have ønsket. 3 For uddrag af evalueringen: Både spørgsmål og besvarelse se Bilag 2 13

17 10. Konkrete eksempler på Empowerment Via empowerment metoden har der været fokus på følgende: - Mangfoldighed som ressource - Formidling af svært stof på en let forståelig måde - At give borgerne den nødvendige baggrundsviden inden for IT og forståelse af grundlaget for det danske beboerdemokrati - At komme frem til gode idéer for, hvordan borgerne i Urban-området kan udnytte deres ressourcer til en bedre hjælp til selvhjælp - At finde frem til nogle værktøjer/redskaber til at overkomme nogle af de barrierer, som borgerne møder når de forsøger at finde et job - At styrke social ansvarlighed og opbygning af netværk - At synliggøre multietnisk potentiale i forhold til arbejdsmarkedet Som tidligere nævnt har politikken fra dag et været medbestemmelse og selvorganisering af aktiviteterne, mens ansatte ved projektet står som ressource-personer og dynamo for at sikre, at aktiviteterne bliver gennemført og realiseret. For at illustrere dette gives i det følgende 6 eksempler: Eks. 1. En gruppe somaliske kvinder ved Sundhedshuset. Efter at have kontaktet lederen for Sundhedshuset (Lisbeth Bruun Nielsen) var der en gruppe somaliske kvinder på 6 personer, der ønskede et IT-undervisningsforløb på 32 timer. De blev præsenteret for en kort introduktion med hensyn til indholdet samt hvem de kan henvende sig til, når der var opbakning til oprettelse af et kursusforløb. En liste på 6 personer med ønskede tidspunkter blev afleveret til undertegnende, som sendte det til behandling hos IT-underviseren, der udarbejdede en plan og sendte planen til de 6 kvinder via post. Dagen efter mødte en af de kvinder, der stod for tilmeldingen og organiseringen af de andre kvinder op, og ville gerne have en forklaring på, hvorfor planen ikke var i overensstemmelse med de afleverede, ønskede tidspunkter. Kvinderne ville helst have de oprindeligt ønskede tidspunkter da det ikke var sikkert, at de var der, når deres barsel afsluttes, hvis de skulle færdiggøre hele forløbet (de kunne blive sendt ud til forskellige aktiviteter i kommunen). Efter at have snakket med IT-underviseren ændrede vi planen, så den kom til at passe med de oprindeligt ønskede tidspunkter. Processen blev oplevet som en succes hos disse kvinder og antallet af kursister steg fra 6 personer til 9 personer. Eks. 2. Inspirationsmøde II: IT-kulturdagen 4 IT-kulturdagen (som inspirationsmøde) var udformet som en kombination af IT-relaterede aktiviteter og kulturelle indslag, hvilket var en ny og uprøvet metode. Med et besøgstal på ca. 650 personer, var IT-kulturdagen i stand til at samle et langt større antal besøgende end forventet. IT-kulturdagens succes kan som udgangspunkt tilskrives anvendelsen af de kulturelle aktiviteter som tiltrækningskraft i forhold til dagens IT-fokus. Ideen med at kombinere IT og kultur bevirkede således, at IT-kulturdagen tog en form, som områdets beboere i udstrakt grad kunne identificere sig med. Metoden med fra start at inddrage lokale nøglepersoner og foreninger i planlægningen var med til at styrke IT-kulturdagens gennemførelse. Ved at inddrage beboere samt de mest aktive kvindeforeninger med forskellig etnisk baggrund direkte i planlægningen og afviklingen af ITkulturdagens kulturelle aktiviteter, blev der skabt en fornemmelse af ejerskab og medansvar for arrangementet blandt de inddragede beboere. Dette kom bl.a. til udtryk ved, at de mange lokale foreninger trak et betydeligt antal besøgende til arrangementet. 4 En temperaturmåling blandt besøgende og medvirkende, Århus Kommune Biblioteker november Rapporten kan hentes fra følgende hjemmesider: / Se også bilag 3 14

18 Eks. 3. Etablering af to arbejdsgrupper for et kommende arrangement ved Bydelsforum i Urbanområdet, den 31. januar I forbindelse med et arrangement ved Bydelsforum har IT-kompetenceløft som medlem af forumet haft til opgave at inddrage forskellige etniske foreninger og beboere i planlægning af madlavning og kultur-indslag til selve dagen. I den indledende fase sagde flere foreninger ja til at deltage i selve dagen uden noget som helst overtalelse. En af disse foreninger havde allerede drøftet sagen med deres kvindelige medlemmer, og der var 5 kvinder, der havde meldt sig til madlavning den dag. Det er gået på samme måde med kulturindslag. I forlængelse heraf blev arrangementet Vestbysamling et nyt kapitel for et demokratisk Bydelsforum i Urbanområdet. Som JP Århus skrev dagen efter: Flere end 100 ildsjæle fra det vestlige Århus deltog den 31. januar i den første såkaldte Vestbysamling for at formulere drømme og ønsker for fremtiden. Som resultat kom 7 konkrete idéer frem i lyset, og syv arbejdsgrupper er etableret med deres ansvarlige tovholder for at realisere de forskellige idéer. Metoden med at inddrage folk fra starten ser ud til at have tilslutning hos målgruppen, især når det handler om noget, som folk er gode til. Eks. 4. Foreningsdannelse som første skridt til organiseret borgerinddragelse Et af formålene med bibliotekets projekt er at understøtte udviklingen af en fødekæde til en række IT-netværksgrupper samt at fastholde og udbygge interessen for IT i området. I samarbejde med lokale foreninger, organisationer og borgere blev en omfattende rekrutteringskampagne sat i gang i oktober Målet var at rekruttere frivillige, men det lykkedes faktisk at rekruttere 31 frivillige. Det første undervisningsforløb for IT-guider startede den 6. januar 2004 og blev afsluttet den 5. februar 2004, hvor 17 multietniske IT-guider blev uddannet. I mellemtiden ønskede de 17 frivillige at være organiseret som en forening. Spørgsmålet blev drøftet ved flere møder i februar, marts og april 15

19 2004. Den første ordinære generalforsamling med åbent hus arrangement blev afholdt den 27. maj 2004, hvor IT-guiderne officielt startede deres forening med en demokratisk valgt bestyrelse. Det sidste IT-guide forløb startede den 5. maj 2004 og sluttede den 24. maj 2004, hvor 14 nye guider blev uddannet. For at få fat i de interesserede blev følgende aktiviteter sat i gang: - Kontakt til og besøg hos nøglepersoner i området (organisationer, foreninger, borgere) - Kontakt til og besøg hos de enkelte etniske foreninger i og udenfor området - Deltagelse i forskellige arrangementer for at markedsføre idéen - Annoncering i lokale blade (med hovedskriften på 6 forskellige sprog) - Åbne møder med oplæg for at fortælle om idéen - Personlig aflevering af folder til forskellige personer, foreninger og organisationer i området - Ophængning af annonce og folder på centrale steder, hvor etniske folk færdes, blandt andet i Hasle og Gellerup Biblioteker, i foreninger og på Urban Sekretariat - Kampagne på bibliotekerne med storskærm (musik og billeder) - Formidling af idéen til de kursister, der modtager vores undervisning, som så kunne formidle videre til andre interesserede Strategien bag rekrutteringen var at rette seriøs henvendelse til de interesserede. Her blev der lagt vægt på vigtigheden af IT-guidernes arbejde og af den hjælpefunktion, der er generelt er iboende frivilligt arbejde. Der er fokus på, at det drejer sig om et meningsfuldt arbejde, da mange er trætte af projekter uden indhold. I projektstrategien ligger en overbevisning om, at alle har gavn af IT-guide initiativet, både de frivillige og dem der modtager hjælpen. Derfor var det vigtig at inddrage frivillige i projektets tidlige faser. Der blev afholdt uformelle samtaler med den enkelte, før starten af uddannelsen (det 24 timer lange kursusforløb), og der blev forlangt tilsendt et CV før den uformelle samtale fandt sted. Her blev der lagt vægt på ærlighed, reelle hensigter og realistiske bud på, hvad projektet og projektansatte kan give de frivillige i form af kompetenceløft og netværksdannelse. Eks. 5. Borgerinddragelse via IT 5 Initiativet "Borgerinddragelse via IT er også organiseret som et delprojekt under projektet ITkompetenceløft. I begyndelse af november 2003 blev 4 forskellige kvindeforeninger tilkaldt til et møde, hvor holdningen til stiftelse af en fælles IT-forening skulle drøftes. Baggrunden var, at der blev foretaget 4 interviews med forkvinderne for de 4 forskellige kvindeforeninger, som senere dannede grundlag for en artikel. I denne forbindelse blev udarbejdet en skitse, som skulle klargøre rollen og opgaverne for en fælles IT-forening. Samtidigt var meningen at afklare den funktion, som styregruppen for IT-kompetenceløft 6 havde, når projektet afsluttes. Derefter blev udkastet præsenteret for styregruppen samt forskellige aktører og interessenter i Urban-området bl.a. Bydel i Bevægelse, som skitserede en tilsvarende model ved navn En IT-forening. Sidst i januar 2004 blev modellen videreudviklet i arrangementet Vestbysamlingen 7 og blev døbt som Borgerinddragelse via IT. En gruppe bestående af beboere i området samt projekterne ITkompetenceløft og IT-løft, som tilsluttede sig idéen, skulle arbejde videre med idéen. 5 For statusrapporten se bilag 4 6 Anatolsk Kulturforening, International Kvindeforening, Brabrand Oplysningsforbund, X-load, Millenium IT-Club, Tousgårdsladen, Interkulturel Kvindeforening, Kurdisk Familieforening, Den somaliske Kvindeforening, Naboskaberne, Aktivitetsmedarbejder Susanne Bøgelund 7 Et delprojekt ved initiativet Bydelsforum, som havde til formål at udvikle et bydelsforum baseret på demokratiske principper og som virker på tværs af de eksisterende foreningsdannelser til gavn for hele bydelen omfattet af Urbanprogrammet. 16

20 I sin oprindelig form har idéen rødder i tanken om at skabe en fælles forening, der går på tværs af nationale og kulturelle skel. IT som et neutralt omdrejningspunkt har været et fremragende udgangspunkt for kulturmødet på tværs af etnicitet og netværksdannelse. Formålet med en fælles forening har været at skabe et fællesskab og et fælles ansvar for, at beboerne i Århus Vest til stadighed udvikler kompetencer inden for IT. Desuden harmonerede tanken godt med initiativet ITguides (frivillige borgere, der uddanner borgere i urbanområdet). Et godt samspil mellem at definere behov og ønsker hos de enkelte foreninger, organisationer, borgere i området via en paraplyorganisation samt gennemførelsen af disse med IT-guides i spidsen. Der er i øjeblikket fokus på at fastholde og videreudvikle det koncept, som giver beboerne i Vestbyen konkrete kompetencer, værktøjer og idéer til en aktiv og demokratisk deltagelse i lokalområdet. Urbanområdet har brug for en image-ændring kulturelt, socialt og politisk. For en vedvarende og dynamisk forandringsproces er det derfor vigtigt, at inddrage borgerne i den proces, der vedrører dem selv og samtidigt skabe dialog og kontakt mellem foreninger og borgerne i området. I virkeligheden handler det om at gøre de enorme ressourcer, der findes i Århus Vest, mere synlige og det handler om at stå sammen om at løfte de fælles opgaver, som området står overfor. Forhåbentligt vil initiativet Borgerinddragelse via IT være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Fremtiden for Århus Vest er samarbejde og et fælles løft for at opnå de mål, som områdets beboere, foreninger og organisationer går og drømmer om. Eks. 6. Børneværksted. et initiativ fra IT-guideforeningen Lørdag den 4. september 2004 kl. 10 startede et kursus i tegnefilm for børn mellem 7-13 år på Hasle Bibliotek. Formålet med kurset er, at børnene kommer til at tegne og animere deres tegninger på computeren, hvor de også arbejder med lyd og tekstbehandling. Slutproduktet bliver en tegnefilm. Kurset er på 30 timer og kursustiderne er fordelt på 12 gange af 2 ½ timer om lørdagen fra Initiativet kom fra IT-guideforeningens formand Rahman Rezazadeh, som også er underviser på kurset i samarbejde med andre frivillige Amir Zafar, Hasan Güngör, John Iversen, Rasol Taba og Henning Horst. Projektet IT-kompetenceløft har fået kurset op at stå ved at koordinere, planlægge, rekruttere og skaffe de nødvendige værktøjer og programmer. Herudover tilbydes de forældre, som vil følges med deres børn, at benytte sig af diverse faciliteter på biblioteket (computere, aviser og bøger) eller være med til at støtte børnene under kurset. Dette koncept er også under udvikling og indholdet er foreløbig at lære de grundlæggende færdigheder i at tegne og kunne bruge computer og teknikker på en interaktiv og kreativ måde. Samtidig vil holdet via aktiviteten få kendskab til hinanden og hinandens forskelligheder, styrke det sociale samvær, prøve at arbejde i grupper og at få smag for fritidsaktiviteter. På hjemmesiden: ses forskellige tegninger og korte tegnefilm, som er lavet af børnene indtil videre. 17

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Community Center Gellerup

Community Center Gellerup Community Center Gellerup efteråret 2006 1. Vision: - Mangeartet institutionsform - fra Bibliotek til Community Center - Metode: - værdsættende/ai - handlekompetencer/empowerment - Medborgerskab - borgerinddragelse

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Slutrapport fra. projekt Del din stemme Slutrapport fra projekt Del din stemme Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold...

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon 33 73 33

Læs mere

Indvandrerradioen i Århus Søndergade 4, 1 sal 8000 Århus C Tlf. 89413955 Evaluerings rapport

Indvandrerradioen i Århus Søndergade 4, 1 sal 8000 Århus C Tlf. 89413955 Evaluerings rapport Indvandrerradioen i Århus Søndergade 4, 1 sal 8000 Århus C Tlf. 89413955 Evaluerings rapport Ungdoms vejledning om Uddannelse og arbejde til Flygtninge og indvandrer 15. November 2008 01.juni 2009 RAPPORT

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Brug biblioteket. som et centrum for integration og medborgerskab. Vi kan støtte med penge og rådgivning...

Brug biblioteket. som et centrum for integration og medborgerskab. Vi kan støtte med penge og rådgivning... Brug biblioteket som et centrum for integration og medborgerskab Vi kan støtte med penge og rådgivning... Dit lokale bibliotek kan spille en vigtig rolle, når det gælder om at skabe en kommune med fællesskab

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Multifunktionelle medborgercentre

Multifunktionelle medborgercentre Multifunktionelle medborgercentre John Andersen Professor Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring. Plan, By og Proces. RUC. E-mail: johna@ruc.dk Hvad er kulturplanlægning og offentlig innovation?

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Sundhedshuset Vest v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Etablering af Sundhedshuset Vest Etableret 2001 Permanent siden 2005 Beliggende i

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse

Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord. Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Projekt Forældresamarbejde Børnehuset Nord Udviklingsprojekt Oktober 2007 december 2009 Kommunikation - Formidling - Kulturforståelse Program: Organisering af projektet Projektets mål og formål Projektets

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere