IT-kompetenceløft i Urbanområdet Rapport Oktober 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-kompetenceløft i Urbanområdet Rapport Oktober 2004"

Transkript

1 IT-kompetenceløft i Urbanområdet Rapport Oktober 2004

2 Der skal lyde en stor tak til alle projektets samarbejdspartnere, herunder især de involverede kvindeforeninger og frivillige IT-guider, der har gjort et kæmpe stykke arbejde. Uden Jer ville projektet ikke have været muligt! Udarbejdet af: IT-underviser: Ibrahim Gögenur Projektkoordinator: Kambiz K. Hormoozi

3 Indholdsfortegnelse: 1. BAGGRUND, FORMÅL OG SUCCESKRITERIER METODE BEST PRACTISE GENNEMFØRTE AKTIVITETER OG OPNÅEDE RESULTATER OVERBLIK OVER DE GENNEMFØRTE AKTIVITETER FORANKRING AF PROJEKTET DELTAGERNE I KURSERNE OG BARRIERER UNDERVISNINGSRETTEDE AKTIVITETER REKRUTTERING AF KURSISTER OG MARKEDSFØRING AF PROJEKTET STYREGRUPPEN FOR IT-KOMPETENCELØFT KONKRETE EKSEMPLER PÅ EMPOWERMENT...14 SUMMARY IN ENGLISH...18 Bilag: 1. Kursister opdelt efter herkomst 2. Uddrag af evalueringen: Både spørgsmål og besvarelse 3. En temperaturmåling blandt besøgende og medvirkende, Århus Kommune Biblioteker november Statusrapporten: Borgerinddragelse via IT CD med artikler, uv-materialer, filmindslag og kampagner

4 1. Baggrund, formål og succeskriterier IT-kompetenceløft - et integrationsprojekt ved Århus Kommunes Biblioteker IT-kompetenceløft er et integrationsprojekt finansieret af Århus Kommunes Biblioteker og Urbanprogrammet 1. Målet er at udbrede kendskabet til IT og samtidig øge borgerinddragelsen i Urbanområdet (Gellerup-Hasle-Herredsvang) via gratis, målbare og konkrete IT-aktiviteter i projektets løbetid på 1½ år. Det skulle opfylde følgende succeskriterier: 1. Gennemførelse af 21 kurser fordelt på følgende emner: - IT-undervisning: 18 kurser, i alt 142 deltagere - IT-guider: (undervisning i at undervise andre) 2 kurser, i alt deltagere - Digital forvaltning for personalet: 1 kursus, i alt 11 deltagere 2. Afholdelse af 62 Internetintroduktioner, i alt 182 deltagere 3. Afholdelse af 6 Inspirationsmøder, i alt 250 deltagere 4. Stiftelse af 1-2 nye IT-foreninger, i alt 12 medlemmer 5. At knytte 2-3 nye samarbejdsprojekter til projektet 6. Sidst, men ikke mindst skal projektet være selvkørende via frivillige kræfter fra den 31.oktober For at kunne realisere ovenstående succeskriterier er der ansat en koordinator fra projektstarten den 1. maj 2003 samt en underviser pr. 1. august Desuden har en styregruppe været etableret siden år 2002, som har udarbejdet idégrundlaget for projektet samt lignende initiativer indenfor IT. Styregruppen består af en række foreninger, institutioner, beboere og oplysningsforbund i Urbanområdet. 2. Metode Empowerment som metode - at have aktie i projektet Målgruppen er områdets borgere, som ikke har adgang til en computer hjemme. Specielt med fokus på etniske kvinder og andre grupper, der hverken har tid eller ressourcer til at opnå grundlæggende IT-færdigheder. Med Empowerment-metoden er det lykkedes at involvere borgerne i den proces, der vedrører dem selv. Nøglen hertil er erkendelse og respekt. Der tages udgangspunkt i beboernes behov og ønsker, og samtidig styrkes borgernes/brugernes indsats ved, at de fra start er blevet inddraget i projektets forskellige aktiviteter. Dette er gjort med henblik på at styrke oplevelsen af medejerskab i projektets initiativer. Politikken har fra dag ét været medbestemmelse og selvorganisering af aktiviteterne, mens ansatte i projektet har fungeret som ressourcepersoner og som dynamo for at sikre, at behovene afdækkes, og aktiviteterne gennemføres. 1 Urbanprogrammet er et integrationsprogram, som er støttet af EU og Århus Kommune. Gellerup-Hasle-Herredsvang er af EU udnævnt til Urbanområde i perioden Yderligere information: 1

5 3. Best practise Grundlæggende bør man arbejde for en bedre fordeling af de økonomiske midler til at realisere nye tiltag i lokalområdet, så aktørerne i lokalområdet tilgodeses. På grundlag af de erfaringer, som ITkompetenceløft har oparbejdet i den korte tid, anbefales følgende punkter, som forhåbentlig kan anvendes mange andre steder for at fremme integrationsprocessen: Skab ejerskabsfølelse og opmærksomhed i forhold til forskellige aktiviteter/projekter i lokalområdet Brug forskelligheden som en styrke Åbenhed og imødekommenhed i forhold til at dele viden, netværk, kontakter, faciliteter og nye ideer både fra myndighederne og de allerede etablerede lokale ressourcer Anerkend, værdsæt og inddrag nøglepersoner i lokalområderne i forbindelse med iværksættelsen af nye tiltag Anerkendelse sikrer synliggørelse af de menneskelige ressourcer Skabe tværkulturelle mødesteder med fokus på aktiviteter, som tilgodeser samtlige borgere i området Bredt samarbejde - på tværs af etnicitet og lokale tiltag i området Image-ændring via medierne - inddrage dem, politikerne og forvaltningen i markedsføringen af nye tiltag på en positiv måde Sæt fokus på enkelhed, visualitet og nytænkning for at overkomme kulturelle, sproglige barrierer og misforståelser Tilrettelæg arbejdet fleksibelt med udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker Der findes ikke kun én, men flere sandheder 2

6 4. Gennemførte aktiviteter og opnåede resultater Generel Empowerment via IT- færdigheder og borgerinddragelse blandt lokale beboere Som det fremgår af nedenstående tabel, er der i februar 2004 sket ændringer med hensyn til den forventede fordeling af antallet af aktiviteter og deltagere. Den nye fordeling er udarbejdet, da målsætningen om at rekruttere 72 frivillige (60 IT-guider samt 12 lektiehjælpere) fandtes at være urealistisk. Koordinatoren anmodede Urban-Sekretariatet om ændring af omtalte aktiviteter til fordel for IT-undervisning, hvilket blev godkendt af Urban-Sekretariatet den 10. februar Tabel 1. De udførte resultater i forhold til oprindeligt forventede resultater/ny fordeling, maj okt Aktiviteter Oprindeligt forventede aktiviteter maj 2003 Ny fordeling pr. feb Opnåede resultater pr med angivelse af målopyldelse i IT-undervisning (kurser) Af 32 timers varighed IT-guider (kurser) Af 24 timers varighed IT-lektiehjælper (kursus) Digital forvaltning for personale i Hasle og Gellerup Bibliotek Af 8 timers varighed Internet-introduktioner Antal kurser og aktiviteter Antal deltagere Antal kurser og aktiviteter Antal deltagere procent i de firkantede parenteser Antal kurser Antal deltagere og aktiviteter [106 %] 165 [116 %] [124 %] [200 %] 290 [159 %] Af 1½ timers varighed Inspirationsmøder [117 %] 908 [363 %] Nye IT-foreninger [158 %] Nye samarbejdsprojekter Total [166 %] 1405 [230 %] Som det fremgår af ovenstående tabel, er projektets succeskriterium, at over 600 beboere i urbanområdet skal få direkte gavn af projektets aktiviteter. Der skal afholdes 21 kurser og 62 internetintroduktioner, seks inspirationsmøder, stiftes 1-2 IT-foreninger samt organiseres 2-3 samarbejdsprojekter. Succeskriterierne er mere end opfyldte, idet personer har været direkte involveret i projektets tilbud. Udover de basale IT-færdigheder har beboerne i området opnået grundlæggende kompetencer med hensyn til selvorganisering og demokratisk deltagelse i lokalområdet bl.a. via stiftelse af nye ITforeninger, heriblandt IT-guideforeningen. Desuden har IT som et neutralt emne været et godt samlingspunkt for kulturmødet på tværs af etnicitet og netværksdannelse. Ydermere har projektet skabt rum til mere energi og positiv tænkning, især med hensyn til at kunne realisere drømme og håb, til at kvalificere sig til arbejdsmarkedet samt til udarbejdelse af digitalt undervisningsmateriale. Der har været mange sidegevinster i forhold til opnåelsen af IT-færdigheder via synergieffekten i de sideløbende samarbejdsforløb. Konkret har projektet resulteret i to almindelige og tre kortere jobs, hvortil kommer 3 nystartede grupper, der arbejder med at skabe deres egne projekter, foreningsarbejde samt samarbejde med andre projekter og offentlige institutioner. 3

7 4.1 Overblik over de gennemførte aktiviteter Det har været et vigtigt princip for projektet at tilrettelægge aktiviteterne således, at man tog hensyn til deltagerne. Det gælder både tidspunkter og holdsammensætning. Samtlige kursusforløb er nøje planlagt efter en samtale med hver enkelt deltager hvor de gav udtryk for hvornår på dagen og på hvilket hold de ønskede at deltage. Sådan er betingelserne, hvis der skal rejses deltagere til projektets aktiviteter, da deltagerne er frivillige og på ingen måde har forpligtelser over for projektet. Aktiviteterne er blevet gennemført på mange lokaliteter i Urban-området med vidt forskellig ITinfrastruktur fra sted til sted. Med IT-infrastruktur i projektets sammenhæng forstås antallet af pc ere som virker optimalt, software-opsætningen af disse, adgangen til internettet, muligheden for at gennemføre undervisning i de anvendte lokaler, samt adgangen til andet teknisk og praktisk udstyr, som er nødvendigt i undervisningssammenhæng. Kursusbeviser Tabel 2 på næste side giver et overblik over anvendte kursussteder, holdsammensætning og tidspunkterne for de gennemførte aktiviteter. Louise Gade overrækker kursusbeviser 4

8 Tabel 2 Overblik over gennemførte aktiviteter Kursustype Antal hold Undervisningssted Holdsammensætning Tidspunkter IT-undervisning 19 7 på Millenium IT-Club i Hasle, 2 på Hasle Bibliotek og 10 på Gellerup Bibliotek 8 kvindehold, 7 blandede hold, 1 mandehold og 3 børnehold. Blandt disse var der 4 rent etniske hold: 1 somalisk kvindehold, 1 persisk kvindehold, 1 persisk blandet hold og 1 irakisk (khaldansk) blandet hold. IT-guider 2 Digital forvaltning for personalet Internet-introduktioner 124 Inspirationsmøder 7 1 i Beboerhuset Laden og 1 på Hasle Bibliotek Blandet 8 morgenhold, 6 aftenhold, 3 eftermiddagshold, 1 lørdagshold og 1 søndagshold Aftenhold 1 1 på Hasle Bibliotek Blandet Morgenhold 58 på Gellerup Bibliotek, 5 på Hasle Bibliotek og 61 åbne, dvs. på private og andre offentlige adresser 1 i Beboerhuset Laden, 2 på Gellerup Bibliotek, 1 i Fælleshuset på Rydevænget i Hasle og 3 på Hasle Bibliotek Blandet Blandet Introduktionerne har været spredt i tidsrummet 8-23 på alle ugens dage 2 lørdagsmøder, 1 eftermiddagsmøde, 1 aftenmøde, 1 heldagsmøde og 2 morgenmøder IT-guidernes indsats har været gennemførelse af IT-undervisning på 5 hold og afholdelse af 10 internetintroduktioner. 5

9 5. Forankring af projektet IT-guideforeningen - drivkraften bag forankringen Som et produkt af IT-kompetenceløft blev IT-guideforeningen 2 stiftet i juni En IT-guide er en del af et hold frivillige personer, som via deres kendskab til IT underviser andre beboere i Urbanområdet og afholder IT-kurser. Alle IT-guider har deltaget i et intensivt kursus på 24 timer, hvor de har lært at videregive deres viden om IT. Deltagelse på kurset forudsætter, at man i forvejen har et godt kendskab til computeren og Internettet og er åben overfor nye udfordringer. Det drejer sig om en meget blandet gruppe med forskellig etnisk baggrund. Her kan nævnes arabere, somaliere, tyrkere, iranere og danskere. Desuden skal nævnes, at de fleste IT-guider er ledige og højtuddannede folk indenfor IT og teknik. Udover det intensive kursusforløb på 24 timer i pædagogik og formidling har IT-guiderne opnået grundlæggende kompetencer med hensyn til selvorganisering og demokratisk deltagelse i lokalområdet, blandt andet via stiftelse af foreningen, ved et 12 timers kursus i foreningsarbejde, møde- og referatteknik, ved nye muligheder i form af at bruge bibliotekets faciliteter, ved teamwork og ved at tage et ansvar og være selvstændig. Indsatsen er startet med den hensigt, at IT-kompetenceløft skal være selvkørende via frivillige kræfter ved projektets afslutning i oktober Med empowerment-metoden som udgangspunkt har politikken fra dag ét været, at overføre nogle af de grundlæggende danske værdier som medbestemmelse og selvorganisering af aktiviteterne i lokalområdet til borgerne, især borgere med en anden etnisk baggrund end dansk. Med rekruttering af 31 frivillige IT-guider og stiftelsen af en forening, er der opnået det forventede resultat. I øjeblikket er fokus på fastholdelse og videre- 2 For IT-guidernes pjece se: 6

10 udvikling af konceptet, som er at give beboerne i området konkrete kompetencer, værktøjer og idéer til en aktiv demokratisk deltagelse i lokalområdet. Der stilles sekretariatsbistand til rådighed fra biblioteket, en aktivitet, der i beskedent omfang vil fortsætte efter projektets afslutning. De rekrutterede frivillige er derfor tiltænkt at være drivkraften for videreførelsen af projektet ITkompetenceløft. For at sikre en glidende overgang, er der behov for nye overvejelser med henblik på gennemførelsen af de konkrete opgaver med at afholde tidskrævende undervisningsforløb. Ansatte i projektet er begyndt at overdrage opgaver til IT-guiderne. Her kan nævnes undervisning, planlægning, koordineringsopgaver, markedsføring, rekruttering af kursister og frivillige samt igangværende og fremtidige aktiviteter. Det ser ud til, at det er en alt for stor opgavebyrde, som skal overdrages til de frivillige. De fleste er ledige og kan arbejde frivilligt indenfor bestemte tidsrammer for deres respektive fagorganisationer/a-kasser. Helt konkret koster gennemførelsen af et gratis pc-undervisningsforløb på 24 timer for borgerne i lokalområdet IT-guiderne ca. 79 timer samt ca. 82 timers månedlige aktiviteter til rekruttering af kursister/nye frivillige og markedsføring af konceptet. Når ovenstående barrierer er overkommet, er næste trin videreudvikling af kompetencerne hos de frivillige for at kunne gennemføre opgaver af ovenstående karakterer. 6. Deltagerne i kurserne og barrierer I projektets periode har 207 kursister fået undervisning, heraf er de kvindelige kursisters andel på 57%. I tabel 3 ses en statistik over deltagerne opdelt efter køn. Projektets oprindelige målgruppe var kvinder med en anden herkomst end dansk. I slutningen af september 2003 åbnede projektet op for danske kvinder, og i december 2003 blev det muligt for mænd at deltage i kurserne. Som det ses af tabel 3, har der i den korte tid været en stor tilstrømning af mænd. Tabel 3: Antal kursister opdelt efter køn Kursustype I alt Mand Kvinder Mand i % Kvinder i % IT-undervisning IT-guider Digital forvaltning I alt Kursister opdelt efter køn Andel i % ITundervisning IT-guider Digital forvaltning I alt Mand Kvinder Kursustype 7

11 Tabel 4 viser antal kursister opdelt efter etnisk herkomst i to kategorier; personer med dansk herkomst og personer med en anden etnisk herkomst. Tabel 4: Antal kursister opdelt efter etnisk herkomst Dansk Kursustype I alt herkomst Anden etnisk herkomst Dansk herkomst i % Anden etnisk herkomst i % IT-undervisning IT-guider Digital forvaltning I alt Kursister opdelt efter etnisk herkomst Andel i % ITundervisning IT-guider Kursustype Digital forvaltning I alt Anden etnisk herkomst Dansk herkomst Danskernes andel afspejler områdets beboersammensætning. For en mere detaljeret statistik med antallet af kursister opdelt efter forskellig etnisk herkomst se bilag 1. En beskrivelse af kursisterne er ikke projektets primære opgave, men det har været nødvendigt at få en indsigt i hvem projektet havde med at gøre. Dette for at tilrettelægge aktiviteterne på bedste vis og for at imødekomme kursisternes behov i form af læring og ønsker i forhold til hvilke emneområder, de syntes var relevante. Det som er interessant i denne sammenhæng er de barrierer, som kom til udtryk undervejs i undervisningsforløbet. Disse barrierer kan opdeles på følgende møde: Barrierer hos kursister med: - lave uddannelsesmæssige kvalifikationer - høje uddannelsesmæssige kvalifikationer System barrierer Barrierer hos målgruppen med lave uddannelsesmæssige kvalifikationer Kvinder med etnisk baggrund er overrepræsenteret Psykisk nedslidte og har fået mindre selvværd efter længere tids ledighed Ingen kontakt med danskere og det danske samfund, på nær de professionelle (behandlerne) Ingen netværk, kun familie og landsmænd/andre etniske minoriteter 8

12 Manglende sprogfærdigheder i dansk Manglende kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og generelt viden om det danske samfund Manglende kendskab til foreningsliv/arbejde, i en bredere forstand (hvis de er medlem af en forening, så er det tit en forening, der er etnisk baseret) Barrierer hos målgruppen med høje uddannelsesmæssige kvalifikationer Holdningsændring hos målgruppen med hensyn til at kunne realisere håb og drømme i fremtiden og være velfungerende borgere i Danmark Følelsen af at være udelukket fra arbejdsmarkedet på trods af opfyldelse af samtlige succeskriterier, hvad angår integration i Danmark (Denne følelse kommer til udtryk i form af vrede mod det danske samfund samt magtesløshed over sin egen situation) Begrænset netværk og netværksdannelse Delvis færdigheder i at udtrykke sig på skrift Begrænsede referencemuligheder Delvist kendskab til foreningsarbejde System barrierer: Angst og usikkerhed vedr. retten til at deltage i kurser eller være frivillig samtidig med at være dagpenge berettiget Afbrydelser i kursusforløbet pga. diverse aktiveringsforløb Begrænsede muligheder i at deltage i aktiviteter, når man er på overførelsesindkomst. 7. Undervisningsrettede aktiviteter 9

13 Det lykkedes for projektet at oprette 19 hold med IT-undervisning med i alt 165 deltagere, 2 hold IT-guider med 31 deltagere, 1 hold med digital forvaltning med 11 deltagere og afholde 124 internetintroduktioner med 290 deltagere. I øjeblikket er der 46 personer, der står på venteliste til at komme på et kursus samt 10 tidligere kursister, som ønsker et nyt kursustilbud. Der er også flere henvendelser om internetintroduktioner. Disse overdrages til IT-guideforeningen, som skal være selvkørende pr Fremstillingen af et digitalt undervisningsmateriale til brug i undervisningen var en af projektets opgaver og i løbet af efteråret 2003 var et sådant materiale på plads. Dette er siden blevet ajourført og videreudviklet, så det passer til forskellige niveauer og dermed også til en bred målgruppe. Det har været nødvendigt med et digitalt materiale, som indeholder interaktive øvelser med visualitet som udtryksmiddel. Materialet er at finde på den sammen med rapporten udleverede CD-rom. Det er fremhævet i afsnittet om barrierer, at projektets målgruppe ikke besidder de nødvendige danskkundskaber. Med et visuelt materiale overkom projektet denne sproglige barriere. Det pædagogiske udgangspunkt var at møde kursisterne der, hvor de var, skabe samforståelse gennem øvelser og eksempler, hvor kursisternes egne ressourcer fik lov til at udfolde sig (f.eks. ved at arbejde med tekstbehandling på andre sprog, besøge netsteder på andre sprog som gav kursisterne en mening, informationssøgning på andre sprog, osv). Kort sagt, bruge deres forhåndsviden på den nye IT-platform. Projektet har lagt stor vægt på at markedsføre informationsteknologiens produkter som en forbrugsvare, som kursisterne skulle tage til sig for at gøre livet nemmere. Dette gælder f.eks. netbank, , køb af flybilletter og mobil taletid på nettet samt elektronisk kommunikation med hele verden som internettelefoni og chat. Derudover digital signatur i forbindelse med brugen af diverse offentlige tjenester, såsom digital pladsanvisning, boligstøtte, ansøgning om pension osv. 10

14 Tabel 5 beskriver indholdet af projektets undervisningsrettede aktiviteter Tabel 5: Indholdet af undervisningsrettede aktiviteter Kursustype Indhold IT-undervisning Grundlæggende viden om hvad en computer er og hvad den kan bruges til Tekstbehandling Multimedier Internet og dets muligheder Internetintroduktioner Grundlæggende viden om internettet Informationssøgning Elektronisk handel på internettet og netbank Elektroniske blanketter og digital signatur Sikkerhed IT-guider Projektet IT-Kompetenceløft og Urban programmet Det pædagogiske undervisningsarbejde: At formidle sin viden Gennemgang af IT-emner som målgruppen skal opkvalificeres til Udarbejdelse af digitale undervisningsmaterialer Perspektiver, netværksdannelse og koordinering af den frivillige indsats i Urban-området Digital forvaltning for Diskussion af bibliotekets rolle i forhold til emnet personalet i Hasle og Digital signatur og kryptering i teori og i praksis Gellerup Biblioteker IT-sikkerhed Informationssøgning på ikke-latinske sprog (arabisk, persisk, etc.) Bibliotekets målgruppe og digitale selvbetjeningsløsninger Forbrugerinfo og Finfo Perspektiver: Implementeringen af digitale selvbetjeningsløsninger i et åbent læringsmiljø Der har været stor interesse for internetintroduktionerne, hvilket hænger sammen med at deltagerne havde et konkret problem som de ønskede at få løst - eller et ønske om at lære mere omkring et specifikt IT-emne såsom netbank, hjemmesider, digital signatur, regneark, osv. Det kunne være alt fra at lægge sit CV ind på Arbejdsformidlingens database over ledige til at få hjælp derhjemme til at få genetableret deres computer, som ikke længere arbejdede efter hensigten. 8. Rekruttering af kursister og markedsføring af projektet Projektet har fra starten været meget synligt. Således har der været adskillige artikler i lokale aviser og indslag i TV om projektet (senest i forbindelse med Bill Gates prisen), ligesom der har været informeret via foldere og plakater med Gratis IT for alle og afholdt forskellige inspirationsmøder om projektets aktiviteter. Ligeledes har projektet igennem hele perioden været synligt via sin egen hjemmeside under og på Århus Kommunes Bibliotekers hjemmeside. Den overordnede strategi for projektet har bestået i at løfte borgernes IT-kompetencer i Urbanområdet ved hjælp af empowerment metoden. 11

15 Derfor var det hensigtsmæssigt at opstille og realisere følgende delstrategier: At opbygge en netværksbaseret organisation, hvor borgerne er i samspil med forskellige aktører indenfor området, hvilken på sigt bliver selvkørende, med inddragelse af borgerne i Urbanområdet At sætte forskellige konkrete aktiviteter i gang for at skabe forståelse for begreberne IT, kompetence samt IT-kompetence og IT s betydning både i forbindelse med arbejdsmarkedet og i dagligdagen At synliggøre projektet At kunne anvende de allerede eksisterende erfaringer på området Projektet beskrives her som en dynamisk proces, hvor borgerne hele tiden er i centrum og hvor der er rum og plads til alle. Af konkrete tiltag for at realisere denne målsætning kan nævnes: Besøg hos relevante foreninger, klubber og lign med hovedvægten på indvandrer- og flygtningeforeninger samt beboerne i urban-området Kontakt og besøg hos indvandrerradio og tv, relevante lokale aktører i urban-området, f. eks. lokale blade og beboerhuse mm. samt pressen og medierne Kort oplæg for foreningerne og gruppesamtaler med interesserede deltagere Udsendelse af relevant skriftlig information, oplæg og annoncer i aviser, de lokale blade (Liv i Herredsvang, Fællesbladet og Skræppebladet) samt på de forskellige hjemmesider: Urban, aarhusvest.dk samt Gellerup Bibliotek/Århus Kommunes Biblioteker og andre relevante aktører Telefonisk kontakt til foreninger og enkeltpersoner i urban-området 12

16 Afholdelse af fleksible, målrettede møder bl.a. i weekend- og aftentimer - med ITinteresserede enkelt-personer i og udenfor Urbanområdet Afholdelse af inspirationsmøder om projektets aktiviteter: 7 inspirationsmøder med ca. 908 deltagere (4 forskellige steder i Urbanområdet) Aktiv deltagelse i andre arrangementer/forsamlinger/møder. F.eks. Bydelsforum, et engagement, der nu er videreført i bl.a. en Vestby-gruppe om IT i Århus Vest, en Vestbysamling, deltagelse i kulturdagene i såvel Hasle som Gellerup, 3 dags konforance (den oktober 2003) om Borgerinddragelse og Byudvikling med en opfølgende 3 dags konference i september 2004, Forsker Seminar den 8. feb samt det Urbanstøttede projekt, ungdomsbladet: Young Point Of View Rådgivning og oplæg vedr. projektet og borgerinddragelse til de interesserede efter deres ønske. Her kan nævnes besøg fra den sociale højskole (Nordpluskursus, Nordisk studerende) Ligeledes har der foregået et tæt samarbejde med andre projekter heriblandt JobVest, Kollega Community og IT-guideforeningen (der førte til jobs til 2 mandlige IT-guider) samt Urban Sekretariatet Deltagelse i seminaret om best practise, som blev arrangeret af EU-kommissionen i juni 2004 i Frankrig og i denne forbindelse besøg af Extremadura regionen i Spanien i oktober 2004, ligesom projektet har deltaget aktivt i den lokale arbejdsgruppe i Århus for det internationale erfaringsudvekslingsprogram URBACT. At støtte nye IT-relaterede lokale initiativer: Turen til IT-messen Cebit i Hannover den marts 2004 samt igangsættelse af et børnehold (tegnefilm) september Herudover henvendelser fra fra forskellige interessenter i og udenfor Urban-området, både private personer, firmaer og offentlige organisationer med henblik på igangsættelse af IT-relaterede projekter Korte samarbejdsprojekter/aftaler i forbindelse med vores delprojekter: Blandt andet vores inspirationsmøder, hvor de loklae organisationer, foreninger, musiker, kunstner samt borgere fra lokalområdet har været indblandet. 9. Styregruppen for IT-kompetenceløft Der har fra starten været nedsat en styregruppe til sikring af projektets tilfredsstillende fremdrift. Desværre har styregruppen ikke fungeret optimalt. På trods af et stort arbejde fra projektlederens side i forhold til at inddrage de involverede parter i form af mødeindkaldelser, referater, oplæg og en midtvejsevaluering med mulighed for at komme med feedback 3, har styregruppen reelt ikke udfyldt sin rolle. Som kompensation herfor har projektet etableret supplerende samarbejdsrelationer, herunder til flere etniske kvindeforeninger i området, andre Urbanprojekter og mange frivillige IT-guider. Årsagen til problemerne i og omkring styregruppen kendes ikke, men de formodes at skyldes en oplevelse af konkurrence mellem parterne på IT-området om de relativt få midler, der er til rådighed til projekter. Projektet har savnet et aktivt medspil fra den oprindeligt nedsatte styregruppe for de to ITkompetenceløft-projekter, hvoraf biblioteksvæsenet udgør det ene og Tousgårdsladen det andet. Således har projektlederen følt det meget vanskeligt at inddrage styregruppen, ligesom samarbejdet med Tousgårdsladens projekt ikke altid har været så positivt, som man kunne have ønsket. 3 For uddrag af evalueringen: Både spørgsmål og besvarelse se Bilag 2 13

17 10. Konkrete eksempler på Empowerment Via empowerment metoden har der været fokus på følgende: - Mangfoldighed som ressource - Formidling af svært stof på en let forståelig måde - At give borgerne den nødvendige baggrundsviden inden for IT og forståelse af grundlaget for det danske beboerdemokrati - At komme frem til gode idéer for, hvordan borgerne i Urban-området kan udnytte deres ressourcer til en bedre hjælp til selvhjælp - At finde frem til nogle værktøjer/redskaber til at overkomme nogle af de barrierer, som borgerne møder når de forsøger at finde et job - At styrke social ansvarlighed og opbygning af netværk - At synliggøre multietnisk potentiale i forhold til arbejdsmarkedet Som tidligere nævnt har politikken fra dag et været medbestemmelse og selvorganisering af aktiviteterne, mens ansatte ved projektet står som ressource-personer og dynamo for at sikre, at aktiviteterne bliver gennemført og realiseret. For at illustrere dette gives i det følgende 6 eksempler: Eks. 1. En gruppe somaliske kvinder ved Sundhedshuset. Efter at have kontaktet lederen for Sundhedshuset (Lisbeth Bruun Nielsen) var der en gruppe somaliske kvinder på 6 personer, der ønskede et IT-undervisningsforløb på 32 timer. De blev præsenteret for en kort introduktion med hensyn til indholdet samt hvem de kan henvende sig til, når der var opbakning til oprettelse af et kursusforløb. En liste på 6 personer med ønskede tidspunkter blev afleveret til undertegnende, som sendte det til behandling hos IT-underviseren, der udarbejdede en plan og sendte planen til de 6 kvinder via post. Dagen efter mødte en af de kvinder, der stod for tilmeldingen og organiseringen af de andre kvinder op, og ville gerne have en forklaring på, hvorfor planen ikke var i overensstemmelse med de afleverede, ønskede tidspunkter. Kvinderne ville helst have de oprindeligt ønskede tidspunkter da det ikke var sikkert, at de var der, når deres barsel afsluttes, hvis de skulle færdiggøre hele forløbet (de kunne blive sendt ud til forskellige aktiviteter i kommunen). Efter at have snakket med IT-underviseren ændrede vi planen, så den kom til at passe med de oprindeligt ønskede tidspunkter. Processen blev oplevet som en succes hos disse kvinder og antallet af kursister steg fra 6 personer til 9 personer. Eks. 2. Inspirationsmøde II: IT-kulturdagen 4 IT-kulturdagen (som inspirationsmøde) var udformet som en kombination af IT-relaterede aktiviteter og kulturelle indslag, hvilket var en ny og uprøvet metode. Med et besøgstal på ca. 650 personer, var IT-kulturdagen i stand til at samle et langt større antal besøgende end forventet. IT-kulturdagens succes kan som udgangspunkt tilskrives anvendelsen af de kulturelle aktiviteter som tiltrækningskraft i forhold til dagens IT-fokus. Ideen med at kombinere IT og kultur bevirkede således, at IT-kulturdagen tog en form, som områdets beboere i udstrakt grad kunne identificere sig med. Metoden med fra start at inddrage lokale nøglepersoner og foreninger i planlægningen var med til at styrke IT-kulturdagens gennemførelse. Ved at inddrage beboere samt de mest aktive kvindeforeninger med forskellig etnisk baggrund direkte i planlægningen og afviklingen af ITkulturdagens kulturelle aktiviteter, blev der skabt en fornemmelse af ejerskab og medansvar for arrangementet blandt de inddragede beboere. Dette kom bl.a. til udtryk ved, at de mange lokale foreninger trak et betydeligt antal besøgende til arrangementet. 4 En temperaturmåling blandt besøgende og medvirkende, Århus Kommune Biblioteker november Rapporten kan hentes fra følgende hjemmesider: / Se også bilag 3 14

18 Eks. 3. Etablering af to arbejdsgrupper for et kommende arrangement ved Bydelsforum i Urbanområdet, den 31. januar I forbindelse med et arrangement ved Bydelsforum har IT-kompetenceløft som medlem af forumet haft til opgave at inddrage forskellige etniske foreninger og beboere i planlægning af madlavning og kultur-indslag til selve dagen. I den indledende fase sagde flere foreninger ja til at deltage i selve dagen uden noget som helst overtalelse. En af disse foreninger havde allerede drøftet sagen med deres kvindelige medlemmer, og der var 5 kvinder, der havde meldt sig til madlavning den dag. Det er gået på samme måde med kulturindslag. I forlængelse heraf blev arrangementet Vestbysamling et nyt kapitel for et demokratisk Bydelsforum i Urbanområdet. Som JP Århus skrev dagen efter: Flere end 100 ildsjæle fra det vestlige Århus deltog den 31. januar i den første såkaldte Vestbysamling for at formulere drømme og ønsker for fremtiden. Som resultat kom 7 konkrete idéer frem i lyset, og syv arbejdsgrupper er etableret med deres ansvarlige tovholder for at realisere de forskellige idéer. Metoden med at inddrage folk fra starten ser ud til at have tilslutning hos målgruppen, især når det handler om noget, som folk er gode til. Eks. 4. Foreningsdannelse som første skridt til organiseret borgerinddragelse Et af formålene med bibliotekets projekt er at understøtte udviklingen af en fødekæde til en række IT-netværksgrupper samt at fastholde og udbygge interessen for IT i området. I samarbejde med lokale foreninger, organisationer og borgere blev en omfattende rekrutteringskampagne sat i gang i oktober Målet var at rekruttere frivillige, men det lykkedes faktisk at rekruttere 31 frivillige. Det første undervisningsforløb for IT-guider startede den 6. januar 2004 og blev afsluttet den 5. februar 2004, hvor 17 multietniske IT-guider blev uddannet. I mellemtiden ønskede de 17 frivillige at være organiseret som en forening. Spørgsmålet blev drøftet ved flere møder i februar, marts og april 15

19 2004. Den første ordinære generalforsamling med åbent hus arrangement blev afholdt den 27. maj 2004, hvor IT-guiderne officielt startede deres forening med en demokratisk valgt bestyrelse. Det sidste IT-guide forløb startede den 5. maj 2004 og sluttede den 24. maj 2004, hvor 14 nye guider blev uddannet. For at få fat i de interesserede blev følgende aktiviteter sat i gang: - Kontakt til og besøg hos nøglepersoner i området (organisationer, foreninger, borgere) - Kontakt til og besøg hos de enkelte etniske foreninger i og udenfor området - Deltagelse i forskellige arrangementer for at markedsføre idéen - Annoncering i lokale blade (med hovedskriften på 6 forskellige sprog) - Åbne møder med oplæg for at fortælle om idéen - Personlig aflevering af folder til forskellige personer, foreninger og organisationer i området - Ophængning af annonce og folder på centrale steder, hvor etniske folk færdes, blandt andet i Hasle og Gellerup Biblioteker, i foreninger og på Urban Sekretariat - Kampagne på bibliotekerne med storskærm (musik og billeder) - Formidling af idéen til de kursister, der modtager vores undervisning, som så kunne formidle videre til andre interesserede Strategien bag rekrutteringen var at rette seriøs henvendelse til de interesserede. Her blev der lagt vægt på vigtigheden af IT-guidernes arbejde og af den hjælpefunktion, der er generelt er iboende frivilligt arbejde. Der er fokus på, at det drejer sig om et meningsfuldt arbejde, da mange er trætte af projekter uden indhold. I projektstrategien ligger en overbevisning om, at alle har gavn af IT-guide initiativet, både de frivillige og dem der modtager hjælpen. Derfor var det vigtig at inddrage frivillige i projektets tidlige faser. Der blev afholdt uformelle samtaler med den enkelte, før starten af uddannelsen (det 24 timer lange kursusforløb), og der blev forlangt tilsendt et CV før den uformelle samtale fandt sted. Her blev der lagt vægt på ærlighed, reelle hensigter og realistiske bud på, hvad projektet og projektansatte kan give de frivillige i form af kompetenceløft og netværksdannelse. Eks. 5. Borgerinddragelse via IT 5 Initiativet "Borgerinddragelse via IT er også organiseret som et delprojekt under projektet ITkompetenceløft. I begyndelse af november 2003 blev 4 forskellige kvindeforeninger tilkaldt til et møde, hvor holdningen til stiftelse af en fælles IT-forening skulle drøftes. Baggrunden var, at der blev foretaget 4 interviews med forkvinderne for de 4 forskellige kvindeforeninger, som senere dannede grundlag for en artikel. I denne forbindelse blev udarbejdet en skitse, som skulle klargøre rollen og opgaverne for en fælles IT-forening. Samtidigt var meningen at afklare den funktion, som styregruppen for IT-kompetenceløft 6 havde, når projektet afsluttes. Derefter blev udkastet præsenteret for styregruppen samt forskellige aktører og interessenter i Urban-området bl.a. Bydel i Bevægelse, som skitserede en tilsvarende model ved navn En IT-forening. Sidst i januar 2004 blev modellen videreudviklet i arrangementet Vestbysamlingen 7 og blev døbt som Borgerinddragelse via IT. En gruppe bestående af beboere i området samt projekterne ITkompetenceløft og IT-løft, som tilsluttede sig idéen, skulle arbejde videre med idéen. 5 For statusrapporten se bilag 4 6 Anatolsk Kulturforening, International Kvindeforening, Brabrand Oplysningsforbund, X-load, Millenium IT-Club, Tousgårdsladen, Interkulturel Kvindeforening, Kurdisk Familieforening, Den somaliske Kvindeforening, Naboskaberne, Aktivitetsmedarbejder Susanne Bøgelund 7 Et delprojekt ved initiativet Bydelsforum, som havde til formål at udvikle et bydelsforum baseret på demokratiske principper og som virker på tværs af de eksisterende foreningsdannelser til gavn for hele bydelen omfattet af Urbanprogrammet. 16

20 I sin oprindelig form har idéen rødder i tanken om at skabe en fælles forening, der går på tværs af nationale og kulturelle skel. IT som et neutralt omdrejningspunkt har været et fremragende udgangspunkt for kulturmødet på tværs af etnicitet og netværksdannelse. Formålet med en fælles forening har været at skabe et fællesskab og et fælles ansvar for, at beboerne i Århus Vest til stadighed udvikler kompetencer inden for IT. Desuden harmonerede tanken godt med initiativet ITguides (frivillige borgere, der uddanner borgere i urbanområdet). Et godt samspil mellem at definere behov og ønsker hos de enkelte foreninger, organisationer, borgere i området via en paraplyorganisation samt gennemførelsen af disse med IT-guides i spidsen. Der er i øjeblikket fokus på at fastholde og videreudvikle det koncept, som giver beboerne i Vestbyen konkrete kompetencer, værktøjer og idéer til en aktiv og demokratisk deltagelse i lokalområdet. Urbanområdet har brug for en image-ændring kulturelt, socialt og politisk. For en vedvarende og dynamisk forandringsproces er det derfor vigtigt, at inddrage borgerne i den proces, der vedrører dem selv og samtidigt skabe dialog og kontakt mellem foreninger og borgerne i området. I virkeligheden handler det om at gøre de enorme ressourcer, der findes i Århus Vest, mere synlige og det handler om at stå sammen om at løfte de fælles opgaver, som området står overfor. Forhåbentligt vil initiativet Borgerinddragelse via IT være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Fremtiden for Århus Vest er samarbejde og et fælles løft for at opnå de mål, som områdets beboere, foreninger og organisationer går og drømmer om. Eks. 6. Børneværksted. et initiativ fra IT-guideforeningen Lørdag den 4. september 2004 kl. 10 startede et kursus i tegnefilm for børn mellem 7-13 år på Hasle Bibliotek. Formålet med kurset er, at børnene kommer til at tegne og animere deres tegninger på computeren, hvor de også arbejder med lyd og tekstbehandling. Slutproduktet bliver en tegnefilm. Kurset er på 30 timer og kursustiderne er fordelt på 12 gange af 2 ½ timer om lørdagen fra Initiativet kom fra IT-guideforeningens formand Rahman Rezazadeh, som også er underviser på kurset i samarbejde med andre frivillige Amir Zafar, Hasan Güngör, John Iversen, Rasol Taba og Henning Horst. Projektet IT-kompetenceløft har fået kurset op at stå ved at koordinere, planlægge, rekruttere og skaffe de nødvendige værktøjer og programmer. Herudover tilbydes de forældre, som vil følges med deres børn, at benytte sig af diverse faciliteter på biblioteket (computere, aviser og bøger) eller være med til at støtte børnene under kurset. Dette koncept er også under udvikling og indholdet er foreløbig at lære de grundlæggende færdigheder i at tegne og kunne bruge computer og teknikker på en interaktiv og kreativ måde. Samtidig vil holdet via aktiviteten få kendskab til hinanden og hinandens forskelligheder, styrke det sociale samvær, prøve at arbejde i grupper og at få smag for fritidsaktiviteter. På hjemmesiden: ses forskellige tegninger og korte tegnefilm, som er lavet af børnene indtil videre. 17

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Learn to do IT! Åbne it-caféer: Et tilbud til borgere i udsatte boligområder

Learn to do IT! Åbne it-caféer: Et tilbud til borgere i udsatte boligområder Learn to do IT! Åbne it-caféer: Et tilbud til borgere i udsatte boligområder Støttet af Kulturministeriet, Integrationsministeriet, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Microsoft, Foreningen Nydansker samt

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Best practise på 4 kontinenter. Folkebibliotekernes rolle og muligheder i multikulturelle samfund Kolding, 4. februar 2004

Best practise på 4 kontinenter. Folkebibliotekernes rolle og muligheder i multikulturelle samfund Kolding, 4. februar 2004 Best practise på 4 kontinenter Folkebibliotekernes rolle og muligheder i multikulturelle samfund Kolding, 4. februar 2004 Præsentation Jens Ingemann Larsen, Stadsbibliotekar i Herning siden 1996 Medlem

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien Aktiviteter vi ved virker Formål Det overordnede formål er at inddrage nydanskere i aktiviteter, der bygger på eller inddrager demokratiske processer. Der

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Etniske minoriteters deltagelse i det frivillige sociale foreningsliv

Etniske minoriteters deltagelse i det frivillige sociale foreningsliv Etniske minoriteters deltagelse i det frivillige sociale foreningsliv Oplægsholder: Murat Kilic Emne: Etniske minoriteters deltagelse i det frivillige sociale foreningsliv Formål: At give deltagerne indsigt

Læs mere

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Sundhedshuset Vest v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Etablering af Sundhedshuset Vest Etableret 2001 Permanent siden 2005 Beliggende i

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

Folkebibliotekerne og samskabelse

Folkebibliotekerne og samskabelse Folkebibliotekerne og samskabelse - Visioner fra et civilsamfundsperspektiv Ved Katrine Pram Nielsen Udviklingskonsulent i Frivilligrådets sekretariat Forløb for oplæg Frivilligrådets mærkesager og visioner

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektets formål Projektets formål er at styrke nydanskeres deltagelse i demokratiske processer, herunder det brede fritids- og foreningsliv. Ydermere har projektet

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Danskernes reaktion påde norske retningslinjer

Danskernes reaktion påde norske retningslinjer Danskernes reaktion påde norske retningslinjer Lars Merinder: psykiater, ph.d. og daglig leder i videnscenter for rusmiddelpsykiatri Lotte Sønderby: psykolog og mpa. Konstituteret formand i Dansk Fagligt

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere