Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen"

Transkript

1 Til Markedets aktører og Energitilsynets sekretariat Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen 28. september 2015 SCR-HKN-JPE-SKL/SCR Dette notat beskriver metodikkerne til udregning af den samfundsmæssige gevinst ved reservation af kapacitet på Skagerrak-4 forbindelsen. Notatet er udformet af Energinet.dk og vil blive sendt i høring hos markedsaktører, samt være offentlig tilgængeligt på Energinet.dk s hjemmeside. I forbindelse med Energitilsynets metodegodkendelse af reservation af 100 MW til udveksling af systemydelser (herefter FRR-A 1 ) af den samlede overføringskapacitet på 700 MW på Skagerrak-4 forbindelsen, fremgår følgende betingelse, at Energinet.dk: Senest et år efter den kommercielle idriftsættelse af Skagerrak-4, kvantificerer den samfundsmæssige nytte af reservationen, herunder at nytten lever op til de af Energinet.dk skitserede forventninger. Rapporten herom skal i offentlig høring og høringssvarene skal stilles til rådighed for Energitilsynet. Energitilsynet vil behandle rapporten med henblik på at afgøre eventuelle konsekvenser for reservationen af evalueringen 2. Skagerrak-4 forbindelsen blev sat i kommerciel drift den 28. december Priserne for FRR-A på Skagerrak-4 i femårig aftale med Statnett blev offentlig gjort den 1. december 2014, og levering af FRR-A påbegyndte 10. januar Udbygningen af Skagerrak-4 har betydet, at overføringskapaciteten er blevet øget med 700 MW til i alt 1700 MW, hvoraf de 1600 MW 3 anvendes i det fælles nordiske engrosmarked, og de resterende 100 MW anvendes i markedet for reserver. Valget om fordeling af kapacitet mellem markederne er dimensioneret ud fra Energinet.dk s behov for FRR-A i Vestdanmark FRR-A = Automatic Frequency Restoration Reserve og går også under betegnelsen LFC = Load Frequency Control Metodegodkendelse I medfør af elforsyningslovens 73 a vilkår for adgang til Skagerraksforbindelsen, Dato: , Journalnr.: 4/ Disse tal er uden nettab Dok. 15/ /11

2 Notatet er bygget op således, at afsnit 1 giver en kort gennemgang af tidsplanen og processen for evalueringsforløbet. Afsnit 2 beskriver baggrunden for den samfundsøkonomiske evaluering. Afsnit 3 skildrer forudsætningerne for evalueringen samt giver en oversigt over elementerne i metodikken. Afsnit 4, 5 og 6 beskriver de enkelte elementer i detaljer, og afsnit 7 giver en opsummering af metodikken. 1. Tidsplan og proces Metodikken til evalueringen af Skagerrak-4 blev indledt tilbage i maj, hvor Energinet.dk påbegyndte den interne dialog. Evalueringsprocessen blev startet den 7. september ved en ekstern workshop med markedsaktørerne om metodikken, som blev afholdt i forbindelse med et aktørarbejdsgruppemøde hos Energinet.dk. Referat og andet materiale fra mødet kan findes på Energinet.dk s hjemmeside 4. Figur 1: Tidsplan Figur 1 viser tidsplanen for evalueringsforløbet. Dette metodenotat vil blive sendt i høring hos markedsaktører fra den 28. september 2015 til den 26. oktober Energitilsynet vil ultimo november få fremlagt den endelige metodik. Kommentarer og spørgsmål til dette høringsnotat sendes til Energinet.dk ved Sisse Carlsen, Dataindsamling og beregninger vil blive påbegyndt i oktober for de første 9 måneder af 2015, og der vil foreligge en foreløbig evaluering ultimo november. Evalueringen vil primo december blive sendt i ekstern høring, og i januar 2016 vil analysen blive opdateret med data for hele 2015 og tilpasset kommentarer fra høringen. Den endelige evaluering af Skagerrak-4 vil blive fremsendt til Energitilsynet 1. februar Dok. Klik her for at angive tekst. 2/11

3 2. Baggrund for evalueringen Dette afsnit beskriver kort baggrunden for den samfundsøkonomiske evaluering af reservationen på Skagerrak-forbindelsen. Kapaciteten på transmissionsforbindelserne er en begrænset ressource og kan give samfundsøkonomisk nytte i både spotmarkedet samt ved reservation til levering af FRR-A. Den teoretiske tilgang til kapacitetsallokeringen er vist i Figur 2. Total tilgængelig kapacitet Figur 2: Teoretisk fordeling af kapacitet på en udlandsforbindelse mellem forskellige markeder i et samfundsøkonomisk perspektiv Den forventede prisforskel i markederne for FRR-A i Vestdanmark og Norge har været så betydelig, at der med stor sandsynlighed kunne forventes en samfundsøkonomisk gevinst ved udveksling af FRR-A. Prisforskellen mellem de to markeder skyldes grundlæggende de forskellige produktionsteknologier som anvendes, hvor vandkraften i Norge kan levere fleksibilitet samt FRR-A til en forventet lav omkostning, sammenlignet med tilsvarende leverandører i Vestdanmark. Frem til aftalen om Skagerrak-4 har reservationen og anvendelsen af kapacitet på udlandsforbindelser til markederne for FRR-A, kun været anvendt i begrænset omfang i det indre europæiske elmarked. Kapacitetsallokeringen til markederne for FRR-A har åbnet for muligheden for at udnytte en betydelig samfundsøkonomisk gevinst fra udveksling. Uden realisering af den samfundsøkonomiske gevinst fra markederne for FRR-A er der risiko for, at indtægtsgrundlaget for udbygning af transmissionsforbindelser i Europa bliver begrænset i en uhensigtsmæssig grad. I Network Code on Electricity Balancing 5 er det angivet, at hver TSO har mulighed for at reservere kapacitet til FRR-A på grænseoverskridende forbindelser såfremt at det kan påvises, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt ud fra en økonomisk effektivitetsanalyse Version 3, 6. august 2014 Network Code on Electricity Balancing, Version 3, 6. august 2014, Chapter 4, article 46, stk. 1 Dok. Klik her for at angive tekst. 3/11

4 I Energinet.dk s ansøgning om metodegodkendelse er den samfundsøkonomiske gevinst ved reservationen af Skagerrak-4 beregnet ved 7 : Nytten beregnes som besparelsen ved indkøb af reserver i Norge Tabt gevinst ved ikke at stille kapacitet til rådighed for spotmarkedet = Reserveomkostninger i DK1 Reserveomkostninger i Norge) (Tabte flaskehalsindtægter + Omfordelingsmæssige konsekvenser i spotmarkedet) = Gevinst ved at indkøbe reserver i Norge Systemtjenesteaftalen Dette metodenotat ligger derfor op til anvendelse af en økonomisk effektivitets analyse, hvilket er konsistent med metodegodkendelsen for reservationen af Skagerrak-4 forbindelsen, samt Network Code on Electricity Balancing 8. De forskellige elementer i beregningen vil blive gennemgået i hhv. afsnit 4, 5 og 6. I Infrastrukturforordningen 9 er det angivet, at ved omkostningsfordeling skal alle de identificerede virkninger, for hver af de berømte medlemsstater, evalueres. Der skal herunder gives en detaljeret redegørelse for de regionale eller EU-dækkende positive eksternaliteter, som projekter vil medføre 10. Der skal endvidere forelægges en projektspecifik cost-benefit-analyse, som tager fordele uden for den pågældende medlemsstat med i betragtning 11. I forlængelse af Infrastrukturforordningen samt Network Code on Electricity Balancing er det derfor praksis, at en samfundsøkonomisk evaluering af et projekt med en grænseoverskridende forbindelse skal inkludere samfundsøkonomiske gevinster for alle de involverede lande. Evalueringen af Skagerrak-4 foretages derfor i et regionalt perspektiv, hvor reserveomkostninger i Norge sammenlignes med tilsvarende omkostninger i Danmark. 3. Forudsætninger for evalueringen Evalueringen omfatter det første års drift, og skal kvantificere den samfundsøkonomiske gevinst af reservation af kapacitet til FRR-A på Skagerrakforbindelsen. Evalueringen omfatter således år 2015 og resultatet vil blive perspektiveret til de resterende 4 år af aftalen om udveksling af FRR-A. Evalueringen omfatter også de situationer i 2015, hvor Skagerrak-forbindelsen har været begrænset af forskellige årsager, og der ikke nødvendigvis har været fuld kapacitet til rådighed for forbindelsen Metodegodkendelse i medfør af elforsyningslovens 73 a vilkår for adgang til Skagerrak-forbindelsen Network Code on Electricity Balancing, Version 3, 6. august 2014, Chapter 4, article 46, stk. 1 Infrastrukturforordningen Nr. 347/2013 Nr. 347/2013, Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 347/2013 af 17. april 2013, Kapitel IV, Artikel 12, stk. 5 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 347/2013 af 17. april 2013, Kapitel IV, Artikel 12, stk. 3 Dok. Klik her for at angive tekst. 4/11

5 Det antages i evalueringen, at markedspriser, som er fremkommet i konkurrenceudsatte markeder eller udbud, er et udtryk for de bagvedliggende omkostninger til fremskaffelse af de berørte ydelser. Det forudsættes desuden i evalueringen, at ændringen for vestdanske producenter modsvares af en tilsvarende gevinst for de danske elforbrugere i form af lavere tarifbetalinger til FRR-A 12 samt et øget producentoverskud i Norge. Der er ikke medtaget afledte effekter. Den samfundsøkonomiske effekt af aktivering af reserverne vil også indgå i vurderingen. I det følgende vil de foreslåede metoder blive gennemgået. Afsnit 4 beskriver de forskellige metoder til beregning af reserveomkostningerne i Vestdanmark (DK1), afsnit 5 beskriver de reserveomkostninger der har været ved at indkøbe FRR-A i Norge. Afsnit 6 beskriver den tabte samfundsnytte ved at allokere 100 MW mindre kapacitet i spotmarkedet. Det giver tilsammen den samfundsmæssige gevinst, jf. Figur 3. Figur 3: Elementer i beregningen Hovedudfordringen ved analysen ligger i FRR-A kapacitetsberegningen i Vestdanmark for 2015 og i vurderingen af reservationen på spotmarkedet, hvorfor disse vil blive analyseret ved forskellige metoder. 4. Reserveomkostninger i Vestdanmark I dette afsnit estimeres, hvad omkostningerne i 2015 ville have været, hvis FRR- A reserver var blevet indkøbt i Vestdanmark. Der er en udfordring i antagelserne ved FRR-A kapacitetsberegningen, da de ikke er realiseret og hvorfor det udelukkende er muligt at estimere disse. Reserveomkostningerne beregnes ud fra to metoder: En omkostningsbaseret vurdering, samt ved historiske priser En oversigt over fordelene og ulemperne ved de forskellige metoder kan findes i tabel 1 i Bilag Omkostningerne til FRR-A dækkes af systemtariffen Dok. Klik her for at angive tekst. 5/11

6 4.1 Omkostningsbaseret Denne metode baserer sig på en omkostningsbaseret vurdering ud fra produktionsanlægs variable omkostninger. Metoden bruges på 2015 og kvalitetssikres ved sammenligning af historiske priser. Der tages udgangspunkt i kulfyrede grundlastanlæg med en virkningsgrad på 40 %, variable driftsomkostninger på 17 kr./mwh og et dækningsbidrag på 10 kr./mwh. Der perspektiveres til andre typer anlæg, herunder gasfyrede anlæg og elkedler. Historiske priser indeholder et vist risikotillæg, da de faktiske omkostninger og porteføljen ikke kendes på tidspunktet, hvor kontrakten fastlægges. Risikotillægget indgår ikke i metoden. 4.2 Historiske priser Der bruges i denne metode et historisk gennemsnit for som estimat for Figur 3: Historiske gennemsnitspriser for spotmarkedet og FRR-A (LFC) priser for Vestdanmark Historiske priser for indkøb af FRR-A i har lille spredning i årsgennemsnit og anvendes derfor som estimat for, hvad priserne ville have været i Der er her ikke taget højde for eventuelt manglende udvikling af et døende marked. Forløbelige analyser foretaget af Energinet.dk viser ingen korrelation mellem spotprisen og FRR-A prisen, jf. Figur 3, og den endelige evaluering vil derfor forsøge at estimere prisdannelsen på FRR-A ud fra en række faktorer. I evalueringen vil de historiske priser blive set i forhold til de forskellige ændringer i indkøbet igennem perioden siden Derudover vil der blive perspektiveret i forhold til en mulig udvikling af markedet siden 2009, som ikke er blevet realiseret på grund af indkøbet i Norge, herunder specielt muligheden for introduktion af nye leverandører i markedet. Dok. Klik her for at angive tekst. 6/11

7 Det forventes ikke at de faktiske priser for indkøb i Vestdanmark i de perioder hvor Skagerrak-4 ikke kunne levere FRR-A i 2015 vil være et retvisende estimat for den vestdanske reserveomkostning i hele Længden og varsling af indkøbsperioden har en afgørende indvirkning på omkostningerne til levering af FRR-A. De faktiske priser vil dog indgå i perspektiveringen. 4.3 Prisudvikling i regulerkraft og andre markeder for FRR-A Regulerkraftspriser vil ikke blive brugt til vurderingerne, da det er en værdisætning af energimængder og ikke reservationer, og derfor ikke kan anvendes som sammenligningsgrundlag. Prisudviklingen i andre reservemarkeder vil blive inddraget til perspektivering. Herunder markedet for frekvensstyrede normaldriftsreserver i Østdanmark, som er en ydelse af samme type, som den vestdanske FRR-A reserve. Derudover vil der også blive perspektiveret til udviklingen i den nordiske og tyske FRR-A reserve. 5. Reserveomkostninger i Norge I dette afsnit beskrives de forskellige omkostninger der har været forbundet med at indkøbe FRR-A i Norge. Disse omkostninger inkluderer Priserne for FRR-A i Norge, samt situationer, hvor handelskapaciteten har været begrænset over Skagerrak. Igennem det første års drift har Skagerrak-forbindelsen været begrænset i en række situationer, hvor dele af den installerede kapacitet ikke har været tilgængelig for markedet. Dette kan f.eks. være situationer med revisioner i det bagvedliggende net, som medfører en lavere kapacitet på forbindelsen, eller det kan være situationer, hvor der er vedligeholdelsesarbejde på polerne på selve Skagerrak-forbindelsen. Energinet.dk offentliggjorde d. 18. maj 2015 et notat 13, som beskrev procedurerne for håndtering af situationer med begrænsede handelskapaciteter, og evalueringen vil følge op på den markedsmæssige effekt af de beskrevne procedurer. 5.1 Priser på FRR-A Hovedomkostningen udgøres af omkostninger til indkøb af FRR-A hos de norske leverandører. Priserne, som er bestemt ved aftale mellem Statnett og Energinet.dk, er fastsat i et EU-udbud i Norge i 2007 og er gældende i 5 år fra opstart, hvilket svarer til længden af aftalerne om levering af FRR-A til Skagerrak-4 mellem Statnett og en række norske markedsaktører Dok. Klik her for at angive tekst. 7/11

8 FRR-A reserven har en gennemsnitlig pris på DKK 54/MW/time (svarende til EUR 7,2/MW/time). Aftalen indeholder en leverance af 100 MW FRR-A reserve. Prisen korrigeres ikke i aftaleperioden. 5.2 Indkøbt ved ekstraordinære auktioner i Vestdanmark I tilfælde af, at der ikke kan leveres FRR-A over Skagerrak, jf. afsnit 3, udmelder Energinet.dk behovet for indkøb af FRR-A på Energinet.dk s hjemmeside og ved direkte besked til de godkendte vestdanske leverandører af FRR-A. Energinet.dk vælger de billigste bud og afregner med de udvalgte leverandører efter pay-as-bid princippet. Alle leverandører kompenseres ens for aktiveringen af FRR-A reserven efter rammerne skitseret i udbudsbetingelserne for FRR-A. Omkostningerne til de ekstraordinære auktioner vil i evalueringen indgå som en del af omkostningerne ved at indkøbe reserven i Norge. 5.3 Leveringsevnekontrakter I situationer med begrænsede handelskapaciteter vil FRR-A reserven i Vestdanmark i stedet blive indkøbt på ekstraordinære auktioner. For at sikre et tilstrækkeligt udbud af FRR-A i Vestdanmark har Energinet.dk introduceret et marked for leveringsevnekontrakter for FRR-A. Leveringsevnekontrakterne bliver udbudt på månedlig auktioner, hvor bud vælges ud fra pris og afregnes efter pay-as-bid. I Vestdanmark indkøbes der 90 MW som bruges som backup for Skagerrak-4. Valgte bud og priser offentliggøres i anonymiseret form. Omkostningerne til leveringsevnekontrakter vil i evalueringen indgå som en del af omkostningerne ved at indkøbe reserven i Norge. Indkøbet af leveringsevnekontrakter er først startet i september 2015, og der indregnes derfor omkostninger for hele året i perspektivering. 6. Tabt samfundsnytte i spotmarked I dette afsnit beskrives metodikken for beregningen af den gevinst de 100 MW ville have givet, hvis de havde været til rådighed i spotmarkedet i Dette kan estimeres ud fra tre metoder: Approksimation baseret på realiserede priser, simulering med fundamental markedsmodel, samt en ekstern vurdering foretaget af Nord Pool Spot. I handelskapaciteten er der taget højde for nettab og kapaciteten er 1532 MW og 1632 MW ved fuld kapacitet hhv. med og uden reservation. Fordele og ulemper ved hver metode er beskrevet i tabel 2 i Bilag 1. Dok. Klik her for at angive tekst. 8/11

9 6.1 Approksimation baseret på realiserede priser En approksimation beregnes på baggrund af den faktiske udveksling og de realiserede priser. Dette gøres konkret ved at gange 100 MW med prisforskellen over Skagerrak 1-4 i timer med flaskehals på forbindelsen. Undtaget er de perioder, hvor der ikke var kapacitet på forbindelsen (dvs. 0 MW mellem Vestdanmark og Norge). Dette kan betragtes som et konservativt skøn for systemet, da prisforskellen med de 100 MW i spotmarkedet må forventes at være mindre end den realiserede prisforskel. Approksimationen giver dog ikke et indtryk af de omfordelingsmæssige konsekvenser af reservationen. 6.2 Simulering med fundamental markedsmodel for Danmark Til simulering af prisen anvendes Energinet.dk s egen elprismodel 14. Med modellen kan forskellen med og uden 100 MW reservation direkte beregnes, men det kræver at modellen kalibreres med data for I denne kalibrering vil indgå: faktisk vindproduktion, faktiske handelskapaciteter på alle danske udlandsforbindelser, brændselspriser på månedsbasis og faktiske priser for nabolande. Eventuelt kan korrektion for graddage indregnes. 6.3 Ekstern vurdering foretaget af Nord Pool Spot Effekten af 100 MW ekstra kapacitet over Skagerrak beregnes på de faktiske bud på Nord Pool Spot for 2015 og med samme algoritme som dagligt anvendes i spotmarkedet. Der korrigeres ikke for, at budene kunne have været anderledes i et spotmarked uden reservation over Skagerrak og med indkøb af reserver i Vestdanmark i stedet for Norge. 7. Opsummering Der vil i den endelige evaluering blive foretaget en samlet vurdering af den samfundsøkonomiske gevinst, som bygger på de i dette notat beskrevne metoder og deres respektive udfaldsrum, jf. Figur Dok. Klik her for at angive tekst. 9/11

10 Figur 4: Beregningstilgange Der vil, som beskrevet i ovenstående figur, blive benyttet en række beregningstilgange til kvantificeringen af den samfundsøkonomiske gevinst. Denne evaluering vil derudover blive perspektiveret til de resterende år af aftalen, frem til Dok. Klik her for at angive tekst. 10/11

11 Bilag 1 Tabel 1: Reserveomkostninger i Vestdanmark fordele og ulemper Metode Ulempe Fordel 1. Omkostningsbaseret (brugt i ansøgning til metodegodkendelse) Profit-niveau svært at vurdere (kun omfordeling) Tager ikke højde for havaririsiko og manglende porteføljeeffekt Enkel Tager højde for spotprisudvikling Kan tage højde for minimumsomkostni nger 2a. Historiske priser/gennemsnit Tager ikke højde for spotpris udvikling i 2015 (f.eks. vandsituationen) Gennemskuelig 2b. Historiske priser/prognose Giver ikke nødvendigvis et retvisende billede af fremtidige priser Svært at udrede de rigtige faktorer Tager højde for faktorer som påvirker prisen Tabel 2: Tabt samfundsnytte i spotmarked fordele og ulemper Metode Ulemper Fordele 1. Approksimation baseret på realiserede priser Mangler afledte effekter Gennemsigtig 2. Simulering med Energinet.dk s egen prismodel Omfattende analyse Direkte sammenligning af situationer med og uden reservation Kan lave prognose for fremtiden med givne forudsætninger 3. Nord Pool simulering Ikke en dynamisk analyse (baseret på historiske bud) Baseret op historiske data for kapacitet og faktiske/historiske bud fra produktion og forbrug Dok. Klik her for at angive tekst. 11/11

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015 Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen Workshop den 10. december 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst ved Peter Markussen 2. Resultater fra Energinet.dk evaluering 3. Eventuelt 4. Frokost 2 Velkomst

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Evaluering af reservation af 100 MW til FRR-A på Skagerrak 4-forbindelsen

Evaluering af reservation af 100 MW til FRR-A på Skagerrak 4-forbindelsen Til Energitilsynet Evaluering af reservation af 100 MW til FRR-A på Skagerrak 4-forbindelsen 1. februar 2016 SCR-SKL-HKN-JPE/DGR Dok. 15/09624-12 1/68 Sammenfatning Statnett og Energinet.dk indgik i 2009

Læs mere

Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen

Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen Til Energitilsynet og markedsaktører Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen 6. november 2015 SKL-HKN-JPE-SCR/SCR Energinet.dk gennemførte en høring af

Læs mere

Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: Doknr: d januar 2016

Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: Doknr: d januar 2016 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: 2010-221 Doknr: d2015-14423-11.0 11. januar 2016 Høringssvar: Energinet.dk s foreløbige evaluering

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att.: Sisse Carlsen DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel Til Energitilsynet Anmeldelse af metode for indkøb af leveringsevne for sekundær reserve (FRR-A) Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om godkendelse af metode

Læs mere

BILAGSOVERSIGT TIL EVALUERING AF ENERGINET.DKS RESERVATION I SK4

BILAGSOVERSIGT TIL EVALUERING AF ENERGINET.DKS RESERVATION I SK4 PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 28. MARTS 2917 BILAGSOVERSIGT TIL EVALUERING AF ENERGINET.DKS RESERVATION I SK4 28. marts 2017 Engros & Transmission 16/02065 HGO BILAGS NR. SIDE 0. 1-11

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN DE INTERNATIONALE ELMARKEDER Geografisk integration af elmarkeder Danmark er en del af ENTSO-E (Regional Group Northern Europe) ACER Agency for the Cooperation

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 28. februar 2013 MSO 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 25. februar 2015 MSO/CPL 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Frekvensen i det nordiske område er gradvis blevet forværret gennem de sidste 15 år, jf. nedenstående figur 1.

Frekvensen i det nordiske område er gradvis blevet forværret gennem de sidste 15 år, jf. nedenstående figur 1. Til Sekretariatet for Energitilsynet Anmeldelse af nyt marked for afrr kapacitet i Norden 16. februar 2017 HEP/HEP Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om

Læs mere

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo LEVERING AF SYSTEMYDELSER Henning Parbo DET DANSKE ELSYSTEM INSTALLERET KAPACITET, PRIMO 2017 20 centrale kraftværker 6.150 vindmøller 4.200 MW 670 decentrale kraftvarmeværker 5.250 MW 96.000 solcelleanlæg

Læs mere

3. Meddelelser fra direktøren samt fra Sekretariatet for Energitilsynet

3. Meddelelser fra direktøren samt fra Sekretariatet for Energitilsynet Referat Energitilsynsmøde 181 den 28. marts 2017 Dagsorden: 1. Inhabilitet på mødet 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra direktøren samt fra Sekretariatet for Energitilsynet 4a. Benchmarkekspertgruppens

Læs mere

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet Workshop Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet 1 Dagsorden Introduktion og velkomst ved Peter Markussen, afdelingsleder i Systemydelser Rammer og formål med pilotprojektet ved Christina

Læs mere

UDKAST EVALUERING AF ENERGINET.DKS RESER- VATION I SK4

UDKAST EVALUERING AF ENERGINET.DKS RESER- VATION I SK4 PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN [X. MÅNED ÅR] UDKAST EVALUERING AF ENERGINET.DKS RESER- VATION I SK4 11. august 2016 Engros & Transmission RESUMÉ 1. I denne sag skal Energitilsynet tage stilling til

Læs mere

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Det danske behov for systemydelser Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Danmark et ben i hver elektrisk lejr Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden i hele Danmark Kendetegn

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

Input til strategi for systemydelser

Input til strategi for systemydelser Input til strategi for systemydelser FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 26. august 2015 Udarbejdet af: Anders Houmøller Kontrolleret af: Nina Detlefsen Beskrivelse: Notatet indeholder input til strategi for

Læs mere

Høringsnotat vedrørende den foreløbige evaluering af reservation på Skagerrak 4-forbindelsen

Høringsnotat vedrørende den foreløbige evaluering af reservation på Skagerrak 4-forbindelsen Til Energitilsynet og markedsaktører Høringsnotat vedrørende den foreløbige evaluering af reservation på Skagerrak 4-forbindelsen 1. februar 2016 SKL-JPE-SCR/SCR Energinet.dk gennemførte en høring af den

Læs mere

Aktørworkshop om indkøb af systembærende egenskaber D. 6. november 2015

Aktørworkshop om indkøb af systembærende egenskaber D. 6. november 2015 Aktørworkshop om indkøb af systembærende egenskaber D. 6. november 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Energinet.dk s analyse af behovet for systembærende enheder 3. Dialog vedrørende ændring af udbudsbetingelser

Læs mere

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser I samarbejde med Grøn Energi har Houmoller Consulting udarbejdet en rapport om systemydelser. Rapporten er Grøn Energis forslag til

Læs mere

Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet

Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Bemærk: Denne præsentation opsummerer vurderinger, forslag og ideer fra aktørernes gruppedrøftelser.

Læs mere

Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A)

Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A) Til Danske aktører i balancemarkedet Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A) 17. juli 2015 EOR/KAC Dok. 13/93066-47 1/8 Indholdsfortegelse 0. Indledning... 3 1. Tekniske betingelser...

Læs mere

METODEANMELDELSE: UDBUD AF LEVERINGSEVNEKONTRAKTER FOR SEKUNDÆRE RESERVER (ENERGI- NET.DK)

METODEANMELDELSE: UDBUD AF LEVERINGSEVNEKONTRAKTER FOR SEKUNDÆRE RESERVER (ENERGI- NET.DK) PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 METODEANMELDELSE: UDBUD AF LEVERINGSEVNEKONTRAKTER FOR SEKUNDÆRE RESERVER (ENERGI- NET.DK) 19. maj 2015 Engros & Transmission 14/12336 HGO RESUMÉ 1. I denne

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS Til Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver 1. Indledning Svenska Kraftnät og Energinet.dk indførte i oktober 2012 et fælles indkøb af frekvensstyrede reserver frekvensstyret normaldriftsreserve

Læs mere

Referat aktørarbejdsgruppemøde

Referat aktørarbejdsgruppemøde Referat aktørarbejdsgruppemøde Tid d. 05.10.16 kl. 10-15 Sted Energinet.dk Deltagere Morten Holmsberg Jacob Skovsby Toft Christian Dahl Winther Henrik Møller Jørgensen Daniel Strandby Madsen Mikkel Vandborg

Læs mere

ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER

ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER 5. april 2017 Engros & Transmission 16/03159 HGO RESUMÉ 1. Energinet.dk har anmeldt en ændring af udbudsbetingelserne for

Læs mere

Analyse af markedet for frekvensstyrede

Analyse af markedet for frekvensstyrede Sekretariatet for Energitilsynet Analyse af markedet for frekvensstyrede reserver i Danmark Oktober 2013 Arbejdspapir 1/2013 Side 1 af 36 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af synkronområder

Læs mere

INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER

INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER Introduktion til systemydelser 1/12 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER Dato: 10/3 2017 INDHOLD

Læs mere

Efterprøvning af business case for Viking Link-projektpakken. Teknisk gennemgang 9. november 2017 Sigurd Lauge Pedersen

Efterprøvning af business case for Viking Link-projektpakken. Teknisk gennemgang 9. november 2017 Sigurd Lauge Pedersen Efterprøvning af business case for Viking Link-projektpakken Teknisk gennemgang 9. november 2017 Sigurd Lauge Pedersen Side 1 Forløb Ansøgning 22. december 2015 inkl. business case. Foreløbige alternative

Læs mere

Markedsarbejdsgruppemøde

Markedsarbejdsgruppemøde Markedsarbejdsgruppemøde 24. September 2015 24. september 2015 Markedsarbejdsgruppe 1 1 Velkommen Markedsarbejdsgruppemøde den 24. september 2015 Udkast til dagsorden 2 Mandat Diskussion og færdiggørelse

Læs mere

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - FLEKSIBILITET I VIRKSOMHEDER

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - FLEKSIBILITET I VIRKSOMHEDER Middelfart 30. november 2016 FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - FLEKSIBILITET I VIRKSOMHEDER Mikkel Hauge Jensen Energi Danmark A/S Agenda Elmarkedet og fremtiden IEP / Pilotprojekt Dansk pilot projekt

Læs mere

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT København 16. november 2016 Årsmøde i Branchefællesskabet for Intelligent Energi FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT Thomas Elgaard Jensen Direktør, Strategisk forretningsudvikling Energi

Læs mere

Elbilers værdi i elsystemet

Elbilers værdi i elsystemet 19-06-2014 cb/hhl Elbilers værdi i elsystemet Resumé.... 1 Elsystemets systemtjenester... 2 Mængder og priser... 4 Systemtjenester fremadrettet... 5 Estimat af elbilers værdi for elsystemet... 6 I takt

Læs mere

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen Markedsrapporten Nr. 14 November 26 Elmarkedet i november: Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen I november fortsatte tendensen fra oktober med øget nedbør

Læs mere

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Sekretariatet for Energitilsynet 8. oktober 2013 MOS Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012

Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012 Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012 16-11-2012 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 136 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Det nordiske elmarked

Det nordiske elmarked Skatteudvalget EPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Det nordiske elmarked Anders Plejdrup Houmøller Markedschef Nord Pool Spot Danmark Det fysiske elsystem: Transportsystem og nettariffer. Regulerkraft

Læs mere

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 Energinet.dk Strategi for systemydelser Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 1 Velkomst Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 V. Søren Dupont Kristensen 2 Videre proces Udarbejdelse af strategien

Læs mere

Fremtidens systemydelser

Fremtidens systemydelser Fremtidens systemydelser - en kommentar fra Dansk Energi Ph.d. Stine Grenaa Jensen Dansk Energi Stikord 15 minutter Visioner Barrierer (hvad skal der til?) Hvor er vi om 5 år? Hvad kræver det? Den ideelle

Læs mere

Specialregulering i fjernvarmen

Specialregulering i fjernvarmen Specialregulering i fjernvarmen Elkedler omsætter massive mængder af overskuds-el fra Nordtyskland til varme Nina Detlefsen Side 1 Dato: 04.02.2016 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper

Læs mere

Referat aktørarbejdsgruppemødet 07. september 2015

Referat aktørarbejdsgruppemødet 07. september 2015 Referat aktørarbejdsgruppemødet 07. september 2015 Tid 07. september 2015 kl. 10 15 Sted, Fredericia Deltagere Christian Dahl Winther (CDW) John Tang (JTA) Jakob Bendixen (JBE) Jes Smed (JES) Peter Kongsted

Læs mere

Den markedsmæssige håndtering af Energinet.dk s synkronkompensatorer

Den markedsmæssige håndtering af Energinet.dk s synkronkompensatorer UDKAST TIL HØRING Den markedsmæssige håndtering af Energinet.dk s synkronkompensatorer 8. september 2016 PMR-GEE-SKL/SKL 1.0 Introduktion Dette notat skitserer en model for den markedsmæssige håndtering

Læs mere

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september:

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september: Markedsrapporten Nr. 12 September 6 Elmarkedet i september: Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser Septembers nedbør i Norge og Sverige kombineret med faldende priser på olie og

Læs mere

Analyse af samspil til energisystemet

Analyse af samspil til energisystemet Analyse af samspil til energisystemet Konference for demoprojekter om varmepumper Dansk Fjernvarme, Kolding, 21. januar 2016 Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse 2 Vestdanmark 2015 Energiforbrug til opvarmning

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

1 1 9 Energinet.dk: Metodeanmeldelse af metode til udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter

1 1 9 Energinet.dk: Metodeanmeldelse af metode til udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter Bilagsoversigt Punkt 4 Energitilsynets møde den 19. maj 2015 Metodegodkendelse af udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter Bilag Nr. Bilagsside 1 1 9 Energinet.dk: Metodeanmeldelse af metode til udbud

Læs mere

Aktørmøde - Strategi for systemydelser. Preben Nyeng 18. november 2013

Aktørmøde - Strategi for systemydelser. Preben Nyeng 18. november 2013 Aktørmøde - Strategi for systemydelser Preben Nyeng 18. november 2013 Indhold 1. Tillæg til strategi for systemydelser 2. Fælles indkøb af primærreserve FCR (DK1) 3. Markedet for sekundære reserver FRR-A

Læs mere

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse Punkt 5 Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 15. oktober 2011 ENGROS 12/07737 /HTH /PR Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse

Læs mere

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 Energiforum 26. maj 2016 Kontorchef, Mads Lyndrup Engros & Transmission, Energitilsynet 1 Baggrund for prisundersøgelsen Udvikling på el-detailmarkedet Tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Højere prisloft i elmarkedet

Højere prisloft i elmarkedet Til Markedsarbejdsgruppen Højere prisloft i elmarkedet Dette notat beskriver formålet med et højere prisloft, principper for at fastlægge prisloft og prisbund samt den videre proces. Energinet.dk vil arbejde

Læs mere

Fleksibilitet i elforbruget i et realistisk perspektiv. Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S

Fleksibilitet i elforbruget i et realistisk perspektiv. Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S Fleksibilitet i elforbruget i et realistisk perspektiv Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S Relevant projects FlexPower design af elmarket med udgangspunkt i demand response Ready demand response fra varmepumper.

Læs mere

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 Energinet.dk Strategi for systemydelser Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 Velkomst Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 V. Søren Dupont Kristensen Dagsorden - 10.00 Velkomst - 10.10 Indledning

Læs mere

Energinet.dk's strategi for systemydelser

Energinet.dk's strategi for systemydelser Energinet.dk's strategi for systemydelser 2015-2017 5. februar 2015 PMR/DGR Dok. 14/02811-65 1/14 1. Indledning I august 2014 offentliggjorde Energinet.dk sin koncernstrategi for 2015-2017 med overskriften

Læs mere

Elmarkedsstatistik 2016

Elmarkedsstatistik 2016 Elmarkedsstatistik 216 Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse i fjernvarmebranchen. Grøn

Læs mere

Aktørforum 8. maj 2014

Aktørforum 8. maj 2014 Aktørforum 8. maj 2014 Interessentinddragelse i forbindelse med implementering af Network Codes Søren Damsgaard, Projektleder Lene Egeberg-Gjelstrup, International rådgiver 1 Håndtering af El Network Codes

Læs mere

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering.

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering. Til Energitilsynet Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen 10. juli 2015 NFL/NFL 1. Indledning Energinet.dk sender hermed opdateringen af evalueringen af

Læs mere

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Markedsrapporten Nr. 13 Oktober 6 Elmarkedet i oktober: Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Vejrforhold var den vigtigste faktor for prisdannelsen på elmarkedet

Læs mere

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Gældende fra 1. juni 2015 Dok. 13/80940-84 1/43 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Systemydelser... 4 1.1 Primær reserve, DK1... 5 1.2 FRR-A

Læs mere

UDKAST. Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a

UDKAST. Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a Punkt Energitilsynets møde den 17. november 2013 Engros & transmission 13/08233 /HGO UDKAST Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a Resumé 1. I denne

Læs mere

Electricity Market Fundamental Information Platform (EMFIP)

Electricity Market Fundamental Information Platform (EMFIP) Electricity Market Fundamental Information Platform (EMFIP) Implementering af EMFIP i Danmark Dato - Dok.nr. 1 Hvad er EMFIP? Transparens har været et centralt element siden liberalisering af elmarkedet.

Læs mere

1. Sekretariatet for Energitilsynet (Sekretariatet) har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse truffet følgende afgørelse

1. Sekretariatet for Energitilsynet (Sekretariatet) har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse truffet følgende afgørelse Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia 29. august 2017 Engros & Transmission Afgørelse Fjernelse af krav til online målinger og justering af udbudsbetingelser for Frekvensstyrede reserver AFGØRELSE

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN)

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) 23. november 2017 Engros & Transmission 17/13546 Tobias Ladegaard Hensch AFGØRELSE 1. Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark Til Energinet.dk Markedets aktører Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark 1. Indledning Dette notat beskriver kort den forventede udvikling i vindkapaciteten på land i Danmark samt de

Læs mere

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind?

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Mikael Togeby, Ea Energianalyse A/S Indpasning af vindkraft For Energistyrelsen og Skatteministeriet

Læs mere

Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 )

Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 ) Paul-Frederik Bach Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 ) Udviklingsbehov ved øget samspil mellem elsystemet og fjernvarmesystemet Wind Power and District Heating: New Business Opportunity for CHP: Sale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår Udbud af systemydelser y på markedsvilkår May 21. juni 2010 Flemming Birck Pedersen flebp@dongenergy.dk gy Afdelingsleder Markedsstrategi og systemydelser DONG Energy 1 GENERATION Meget mere grøn strøm

Læs mere

1. Indledning. 2. Indstilling. Energitilsynet og markedsaktører. 29. juni 2015 ELJ-NFL/DGR

1. Indledning. 2. Indstilling. Energitilsynet og markedsaktører. 29. juni 2015 ELJ-NFL/DGR Til Energitilsynet og markedsaktører Høringsnotat vedrørende høring af pilotprojektet med indførelse af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen samt overgangen fra fysiske til finansielle

Læs mere

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Temadag Elprisscenarier, Danmarks Vindmølleforening, 21. oktober 2015, Fredericia Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Thomas

Læs mere

Referat af aktørarbejdsgruppemødet for systemydelser

Referat af aktørarbejdsgruppemødet for systemydelser Referat af aktørarbejdsgruppemødet for systemydelser 06.02.17 Tid 10-15 Sted Deltagere Vibeke Grum-Schwensen Hans Jakobsen Thomas Brouer Morten Holmsberg Søren Rygaard Jacob Skovsby Toft Jacob Bendixen

Læs mere

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 2. oktober 2017

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 2. oktober 2017 Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a 2. oktober 2017 Selskabet Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a 2. oktober 2017 har Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker i fællesskab stiftet andelsselskabet

Læs mere

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia CVR nr.: 28980671 (herefter kaldet Energinet.dk) og XX A/S Vej nr. DK-yyyy By CVR nr.: xxxxxxxx (herefter kaldet leverandøren) har indgået følgende:

Læs mere

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder Internt notat Markedsdesign Dato: 9. Marts 2005 Sagsnr.: - Dok.nr.: 218874 v4 Reference: SDK/GIA/JCH Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Læs mere

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres Markedssimulatoren Dengang de nuværende succeshistorier vedrørende Kraftvarme Vindkraft Tilsatsfyring med biomasse Kraftværker med verdens højeste virkningsgrader Kraftværker med verdens bedste regulerings

Læs mere

Eftersyn af det nordiske regulerkraftmarked. Thomas Elgaard Markedsudvikling, Energinet.dk

Eftersyn af det nordiske regulerkraftmarked. Thomas Elgaard Markedsudvikling, Energinet.dk Eftersyn af det nordiske regulerkraftmarked Thomas Elgaard Markedsudvikling, Energinet.dk 1 Baggrund De nordiske TSOer ønsker et 100.000 km eftersyn af regulerkraftmarkedet - fra markedsvinkel To personer

Læs mere

ENERGITILSYNET. al ~1 y~ o0 1. I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk's reservation ~'a~l

ENERGITILSYNET. al ~1 y~ o0 1. I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk's reservation ~'a~l ENERGITILSYNET bilag Punkt 5 Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 i5. oktober 2ou ENGRO 12/o~s~ /HTH /PR Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den

Læs mere

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 9. oktober 2017

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 9. oktober 2017 Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a 9. oktober 2017 Selskabsopbygning Værker fordelt DK1 og DK2 800 MW og 400 MW B-andelshaver 500 kr. og 4.500 kr. tilmeldingsbidrag Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a Dansk

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Udvikling af spotmarkedet - priskobling

Udvikling af spotmarkedet - priskobling Udvikling af spotmarkedet - priskobling Mogens Robert Pedersen Europæisk enighed om mål for spotmarked En ekspertgruppe under ledelse af de europæiske regulatorer blev i 2010 enige om en fremtidig model

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT VINTERHALVÅRET 2014/2015 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 1/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas"

Baggrundsnotat: Fleksibilitet med grøn gas Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas" I det danske naturgasnet er der lagre, som kan indeholde 11 mia. kwh svarende ca. 35 % af det årlige danske el forbrug eller gasforbrug. Gassystemet kan derfor

Læs mere

Metodeanmeldelse vedrørende indførelse af fysiske transmissionsrettigheder (PTR) på den elektriske Storebæltsforbindelse

Metodeanmeldelse vedrørende indførelse af fysiske transmissionsrettigheder (PTR) på den elektriske Storebæltsforbindelse Dato: 29. april 2014 Punkt 5 Energitilsynets møde den 29. april 2014 Sag: 13/09342 Afd.: Engros & Transmission Sagsbehandler: /MARH/HGO Metodeanmeldelse vedrørende indførelse af fysiske transmissionsrettigheder

Læs mere

ERGINET SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSER I DERES BUSINESS CASES?

ERGINET SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSER I DERES BUSINESS CASES? Hvordan foretager Energinet samfundsøkonomiske analyser i deres business cases? 1/7 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT HVORDAN FORETAGER ENERGINET ERGINET SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSER

Læs mere

BILAG BILAGSOVERSIGT. 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv. 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark

BILAG BILAGSOVERSIGT. 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv. 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark BILAGSOVERSIGT BILAG 6. januar 2015 Engros & Transmission 14/12879 PCO/HGO BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark

Læs mere

Referat workshop Indkøb af systembærende egenskaber

Referat workshop Indkøb af systembærende egenskaber Referat workshop Indkøb af systembærende egenskaber Tid 01.09.2016 kl. 10-14 Sted Erritsø Deltagere Christian Dahl Winter Mikkel Hesselbæk Søren Rygaard Vibeke Grum-Schwensen Torben Thorø Pedersen Jan

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere