HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION"

Transkript

1 HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015

2 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk Kommune Side 6 Borgeravisen Nyt fra Holbæk Kommune Side 11 Sociale medier Side 15 Breve Side 10 Hjemmeside Side 21 Dialog og samarbejde Side 25 Uddrag af ris og ros til kommunikationen Side 29 2

3 Indledning God kommunikation er en forudsætning for, at Holbæk Kommune kan give dig som borger et godt indblik i, hvad der sker i kommunen, og hvorfor det sker. Vi vil gerne blive bedre til at komme med den rette information og til at gå i dialog med dig via de kanaler, som du foretrækker. Derfor gennemførte vi i juni 2015 denne borgerpanelundersøgelse om kommunikation. I denne rapport præsenterer vi de mest interessante resultater, som vi har bearbejdet. Resten af resultaterne bruger vi i det videre arbejde med en ekstern kommunikationsstrategi (som blandt andet sætter fokus på kommunikation via hjemmeside, Facebook og borgeravis med mere). Du har mulighed for at se undersøgelsens resultater for alle spørgsmål på Her kan du også finde en fuldstændig oversigt over de kommentarer, der er kommet. Har du spørgsmål til resultaterne eller borgerpanelet, kan du kontakte Holbæk Kommune, Strategi & Udvikling (politik@holb.dk). 3

4 Om undersøgelsen Dataindsamling er foretaget af Rambøll Management Consulting. Holbæk Kommune har udarbejdet denne rapport med udvalgte, bearbejdede resultater. Panelundersøgelsen løb i perioden 9. juni til 28. juni I alt blev der sendt spørgeskema ud til borgere, hvoraf de 762 tog imod og besvarede undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 74 procent, hvilket er meget tilfredsstillende. I undersøgelsen blev deltagerne blandt andet spurgt om, hvor velinformeret de føler sig, og hvor de finder deres information om kommunale emner. De blev desuden spurgt om deres mening om borgeravisen, sociale medier, breve, hjemmeside og dialog og samarbejde. 4

5 Sammenfatning Nedenfor kan du læse et uddrag af undersøgelsens vigtigste resultater: Kun 16 procent af deltagerne føler sig velinformeret om det, der generelt sker i Holbæk Kommune. Mens hver tredje i mindre grad eller slet ikke føler sig velinformeret. Deltagerne vurderer kommunens kommunikationskanaler som informative og letforståelige. Deltagerne er generelt mest interesseret i at finde information om Kultur, idræt og fritid, ligesom det er et favoritemner, når det gælder udvikling og samarbejde med kommunen. Hver anden af deltagerne vil gerne samarbejde med kommunen om udvikling af kommunen. Mange af deltagerne har ikke opdaget kommunens borgeravis og Facebook-sider. Flere vil gerne finde kommunal information på hjemmesiden og via Facebook, end der gør det i dag. 5

6 Information om Holbæk Kommune Opsummering: Når det drejer sig om, hvad der generelt sker i Holbæk Kommune, er der flere deltagere, som ikke føler sig velinformeret i forhold til dem, der føler sig velinformeret. Det kommunale emne, som flest deltagere er interesseret i at finde information om, er Kultur, idræt og fritid. Der, hvor deltagerne primært finder information om kommunale emner, som interesserer dem, er først og fremmest i lokale og regionale medier. Dernæst på kommunens hjemmeside. Ældre deltagere har en tendens til i højere grad at finde informationen via medierne end de øvrige deltagere. Mens de yngste deltagere i højere grad finder informationen via netværk og på kommunens Facebook-side, end de øvrige deltagere gør. Selvom mange deltagere finder deres information via ikke-kommunale kanaler, så er der flere, der hellere vil finde den via de kommunale kanaler som hjemmesiden og Facebook. 6

7 Flere føler sig ikke velinformeret Kun 16 procent føler sig i høj eller i meget høj grad velinformeret om det, der generelt sker i Holbæk Kommune. Mens hver tredje svarer, at de i mindre grad eller slet ikke føler sig velinformeret. Det siger undersøgelsen i øvrigt: Der er en tendens til, at jo ældre deltagerne er, jo mere velinformeret føler de sig. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i frekvensopdelingen. Andelen af Ved ikke er 1,2%. Gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1= Slet ikke og 5= I meget høj grad. Note: Deltagerne i borgerpanelet er delt op i følgende fire grupper: a)holbæk by; b) byerne Jyderup, Tølløse, Svinninge, Vipperød, Regstrup og Mørkøv; c) anden by eller landsby i Holbæk Kommune; d)landområde i Holbæk Kommune 7

8 Kultur, idræt og fritid har den største interesse Det er kultur, idræt og fritid, som flest interesserer sig for. Mens erhverv og vækst er det, som færrest interesserer sig for. Det viser undersøgelsen i øvrigt: Flere kvinder end mænd interesserer sig for emner inden for de bløde velfærdsområder, som har med børn, ældre og sundhed at gøre. Sundhed er det emne, hvor der er størst forskel på kvinders og mænds interesse (henholdsvis 65 og 40 procent). Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Deltagerne har kunnet sætte kryds ved flere svarmuligheder, og tallene summer derfor ikke til 100%. 8

9 Alderen spiller en rolle for, hvor informationen bliver fundet Det er i nyhedsmedierne, at flest finder deres information. Samtidig er der en tydelig tendens til, at jo ældre deltagerne er, desto større andel finder primært deres information via de lokale og regionale medier. På samme måde er der en tydelig tendens til, at jo yngre deltagerne er, jo flere finder informationen på kommunes Facebook-sider og via deres netværk. Det viser undersøgelsen i øvrigt: Der er en tendens til, at flere kvinder end mænd finder information på kommunens Facebook-sider. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Deltagerne har kunnet sætte kryds ved flere svarmuligheder, og tallene bliver derfor ikke til 100 procent, når de lægges sammen. 9

10 Forskel på, hvor information findes, og hvor den ønskes Færre ønsker at finde information via lokale og regionale medier, end der gør det i dag. 48 procent finder information via kommunens hjemmeside, men faktisk ønsker 57 procent at finde den der. Ligesom lidt flere ønsker at finde information på Facebook, end dem, der i dag finder den der. Mere end hver tredje deltager finder deres information via netværk, mens kun hver tiende ønsker at finde den via denne kanal. Det viser undersøgelsen i øvrigt: Mens 23 procent af de årige finder information på kommunens Facebook-sider, så er det hele 36 procent af dem, der ønsker at finde information her. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingerne. Deltagerne har kunnet sætte kryds ved flere svarmuligheder ved hvor finder du primært og op til tre kryds ved hvor vil du helst, og tallene summer derfor ikke til 100%. Note: I forhold til sammenligningen af de to spørgsmål, skal det nævnes, at deltagerne i første spørgsmål ( Hvor finder du..) i gennemsnit har sat 2,5 krydser, mens de ved det andet spørgsmål ( Hvor vil du helst ) har sat 2,2 krydser. Det kan have den effekt, at andelene på det første spørgsmål er højere end, hvis det kun var muligt at sætte op til tre kryds. 10

11 Borgeravisen Nyt fra Holbæk Kommune Opsummering: Fire ud af ti deltagere har læst én eller flere udgaver af kommunens avis Nyt fra Holbæk Kommune. Og det er typisk de ældre, der læser den. Af de deltagere, der har læst avisen, har 45 procent læst minimum tre artikler. Dette kan anses for et stort tal i en tid, hvor der er stor konkurrence om borgernes læseopmærksomhed. Det emne, som de fleste deltagere vil læse om, er igen Kultur, idræt og fritid. Til indholdet af avisen synes flest deltagere, at det er mere informativt og aktuelt, end det er relevant og spændende. Af dem, der ikke har læst avisen, siger syv ud af ti, at det skyldes, at de ikke har modtaget avisen. Det giver anledning til at se på, om distribueringen fungerer. Og om der er risiko for, at avisen er svær at opdage, når den bliver leveret sammen med ugeaviserne. Hvis flere borgere får/ser avisen, kan der være gode muligheder for at øge læsertallet. 11

12 Avisen er populær hos de ældre Godt 40 procent har læst én eller flere udgaver af borgeravisen Nyt fra Holbæk Kommune. Der er en tydelig tendens til, at jo ældre deltagerne er, jo større andel læser avisen. Kun 12 procent af de årige har læst én eller flere udgaver, mens 72 procent af de 70-årige eller ældre har læst den. Det viser undersøgelsen i øvrigt: 71 procent af dem, der ikke har læst avisen, har svaret, at det skyldes, at de ikke har modtaget avisen. Der er en tendens til, at flere i Holbæk by læser avisen end uden for byen. Af dem, der har læst avisen, har 45 procent læst minimum tre artikler. Og der er en tendens til, at mænd læser flere artikler end kvinder. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. 12

13 Kultur, idræt og fritid er det, flest vil læse om Den store interesse for kultur, fritid og idræt går igen i forhold til, hvilke emner deltagerne helst vil læse om i avisen. Tilsvarende er erhverv og vækst heller ikke interessant her. Det viser undersøgelsen i øvrigt: Umiddelbart er kun 13 procent af deltagerne interesseret i at læse om skole- og dagtilbud. Men hvis vi kigger på aldersfordelingen bag dette tal, er andelen af interesserede større hos deltagere under 50 år. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. 13

14 Avisen opleves som aktuel og informativ Deltagerne synes i relativ høj grad, at avisen er mere aktuel og informativ, end den er spændende og relevant. Det viser undersøgelsen i øvrigt: Der er en tendens til, at deltagere, der bor i små byer, i mindre grad synes, at avisens indhold er relevant for dem sammenlignet med resten af deltagerne. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i frekvensopdelingen, men er vist til højre for figuren. Gns = gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1= Slet ikke og 5= I meget høj grad. 14

15 Sociale medier Opsummering: Over halvdelen af deltagerne vil gerne møde kommunen på sociale medier. Først og fremmest på Facebook. Det viser, at der er et potentiale for at bruge denne kanal endnu mere. Hver tredje deltager ønsker ikke at komme i kontakt med kommunen på sociale medier. Hovedsiden på Facebook Holbæk Kommune er mest besøgt. Hver anden deltager har ikke besøgt én eller flere af kommunens Facebook-sider. Årsagerne er forskellige, blandt andet vidste hver fjerde af disse deltagere ikke, at kommunen er på Facebook. Knap hver fjerde deltager, der har besøgt kommunens hovedside på Facebook, vil gerne have flere opslag på hovedsiden. Som med indholdet i avisen Nyt fra Holbæk Kommune synes deltagerne, at indholdet i opslagene på hovedsiden er mere aktuelle og informative, end de er relevante og spændende. 15

16 Facebook er klart det mest foretrukne sociale medie Flest deltagere foretrækker at komme i kontakt med kommunen på Facebook fremfor på andre sociale medier. En langt større andel af de yngre deltagere end ældre ønsker at komme i kontakt med kommunen på Facebook. Hver tredje deltager ønsker ikke at komme i kontakt med kommunen på sociale medier. Det viser undersøgelsen i øvrigt: Der en tendens til, at andelen af dem, som ikke vil i kontakt med kommunen på sociale medier, er større for de deltagere, der bor i landområderne end for resten af deltagerne. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingerne. Deltagerne har kunnet sætte op til tre kryds, og tallene summer derfor ikke til 100%. Note: I andre -kategorien har en del deltagere på 70 år og ældre skrevet, at de ønsker at komme i kontakt med kommunen via mail. 16

17 Halvdelen har ikke besøgt kommunens sider på Facebook Godt halvdelen af deltagerne har ikke besøgt én eller flere Holbæk Kommunesider på Facebook. Af kommunens forskellige sider på Facebook er det hovedsiden Holbæk Kommune, som flest deltagere har besøgt. Hver tredje har besøgt siden. Lidt over hver tiende har besøgt siderne for Holbæk Bibliotek og Kultur og fritid. Resten af siderne er det under hver tiende deltager, der har besøgt. Det viser undersøgelsen i øvrigt: Af de årige, der har svaret, at de ikke har besøgt én eller flere af kommunens sider, nævner godt halvdelen, at de ikke vidste, at Holbæk Kommune havde sider på Facebook. Sammenholdt med, at 70 procent i denne aldersgruppe gerne vil i kontakt med kommunen på Facebook, kan det tyde på et vist potentiale for at få flere unge over på denne kanal. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Deltagerne har kunnet sætte kryds ved flere svarmuligheder, og tallene summer derfor ikke til 100% 17

18 Opslagene er aktuelle og informative Som med indholdet af avisen Nyt fra Holbæk Kommune svarer deltagerne, at opslagene (sidens indhold) på kommunens hovedside er mere aktuelle og informative, end de er relevante og spændende. Hele 56 procent mener, at indholdet i mindre grad eller slet ikke er sjovt. Det viser undersøgelsen i øvrigt: 23 procent af deltagerne mener, at der er for få opslag. 33 procent mener, at der er tilpas. Under én procent synes, der er for mange. Resten har ikke taget stilling. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i frekvensopdelingen, men er vist til højre for figuren. Gns = gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1= Slet ikke og 5= I meget høj grad. 18

19 Breve Opsummering: 85 procent af deltagerne har modtaget brev fra kommunen. Både sprog og hovedbudskab, synes to ud af tre deltagere, er til at forstå. Et kommende fokuspunkt i kommunens brevskrivning kunne være at gøre det tydeligere, hvem man skal kontakte, hvis man har spørgsmål til indholdet i brevet. Cirka 15 procent af deltagerne synes ikke, at dette er tydeligt i dag. 19

20 Mange har modtaget kommunal post og er godt tilfreds 85 procent har modtaget fysisk eller digital post fra Holbæk Kommune. Blandt disse er langt størstedelen positive over for indholdet i brevene. Det kommer til udtryk ved, at cirka to tredjedele i høj eller meget høj grad mener, at hovedbudskabet og sproget er forståeligt. Ligesom at over halvdelen af deltagerne mener, at kontaktinformationer er tydelige. Dog mener 14 procent, at det i brevene i mindre grad eller slet ikke er tydeligt, hvem der skal kontaktes, hvis der er spørgsmål til indholdet. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i frekvensopdelingen, men er vist til højre for figuren. Gns = gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1= Slet ikke og 5= I meget høj grad. 20

21 Hjemmeside Opsummering: Lidt over halvdelen af deltagerne har besøgt kommunens hjemmeside inden for den seneste måned. Deltagerne bruger primært hjemmesiden til at søge information og bruge selvbetjening. Kun hver femte bruger den til at læse nyheder. Der en tendens til, at flere yngre end ældre deltagere bruger den til selvbetjening, mens der tilsvarende er en tendens til, at flere ældre end yngre bruger den til at læse nyheder. Fire ud af ti finder det, de søger, mens hver anden kun gør det i nogen grad. To ud af tre deltagere mener, at sproget på hjemmesiden i høj eller meget høj grad er til at forstå. 21

22 Hver anden har besøgt hjemmesiden for nyligt Godt halvdelen af deltagerne har besøgt kommunens hjemmeside (holbaek.dk) relativt for nyligt, nemlig inden for den seneste måned. Det viser undersøgelsen i øvrigt: Der er tendens til, at flere af de årige senest har besøgt hjemmesiden sammenlignet med resten af deltagerne. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. 22

23 Hjemmesiden bliver primært brugt til at søge information Deltagerne bruger primært hjemmesiden til to ting: At søge information og bruge selvbetjening. Godt en femtedel bruger hjemmesiden til at læse nyheder fra Holbæk Kommune. Det viser undersøgelsen i øvrigt: Deltagere i alderen 50 og derover bruger i højere grad hjemmesiden til at læse nyheder og finde kulturelle arrangementer end de øvrige deltagere. Ligesom der er en tendens til, at jo yngre deltagerne er, jo større andel bruger hjemmesiden til selvbetjening og til at søge ledige job i kommunen. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Deltagerne har kunnet sætte kryds ved flere svarmuligheder, og tallene summer derfor ikke til 100% 23

24 Sproget på hjemmesiden er nemt at forstå To tredjedele af deltagerne mener, at sproget i meget høj eller i høj grad er forståeligt. Til gengæld er det kun 40 procent af deltagerne, der i høj eller meget høj grad finder det, som de søger på hjemmesiden. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i frekvensopdelingen, men er vist til højre for figuren. Gns = gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1= Slet ikke og 5= I meget høj grad. 24

25 Dialog og samarbejde Opsummering: Borgermøde og er den dialogform, som flest deltagere foretrækker, hvis de skal i kontakt med byrådspolitikerne. Henholdsvis hver fjerde og hver femte deltager vil gerne i kontakt via et personligt møde eller via Facebook. Knap hver fjerde har ikke noget behov for at komme i dialog med byrådspolitikerne. Godt hver anden deltager er interesseret i et samarbejde om at udvikle kommunen. Hver femte siger nej tak. De resterende ved ikke, om de vil deltage i et samarbejde. Af dem, der har sagt nej tak, giver lidt over halvdelen som forklaring, at det er fordi, de ikke har tid. Hver tredje svarer, at det ikke hidtil har været relevant. Det er emnerne Natur og miljø og Kultur, fritid og idræt, som de fleste har lyst til at udvikle i et samarbejde. Det, som færrest er interesseret i, er Skole og dagtilbud. 25

26 Flest vil i dialog med byrådspolitikerne via et borgermøde Det er den traditionelle dialogform, der er den mest foretrukne blandt deltagerne, idet knap 40 procent ønsker dialog med byrådspolitikerne ved et borgermøde. Hver tredje deltager ønsker dog også at komme i dialog med byrådspolitikerne via . Knap hver fjerde deltager har ikke behov for dialog med byrådspolitikerne. Det viser undersøgelsen i øvrigt: Der en tendens til, at jo yngre deltagerne er, jo større andel vil i kontakt med byrådspolitikerne. Et kig på forskellen mellem kønnene viser, at der en tendens til, at flere af mænd end kvinder foretrækker som dialogform. Mens der er den omvendte tendens, når det gælder borgermøde. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Deltagerne har kunnet sætte op til tre kryds, og tallene summer derfor ikke til 100%. 26

27 Hver anden vil gerne være med til at udvikle kommunen 55 procent af deltagerne er interesseret i at deltage i et samarbejde om at udvikle kommunen. Knap hver femte takker nej, mens hver fjerde ikke ved det. Det viser undersøgelsen i øvrigt: Der en tendens til, at andelen, der har lyst til at samarbejde, er større blandt deltagere, der bor i landområderne end deltagerne der bor i byer som Jyderup, Tølløse og Svinninge. 56 procent af deltagerne angiver manglende tid som årsag til, at de ikke er interesseret i et samarbejde om at udvikle kommunen. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. 27

28 Stor interesse for samarbejde om natur og miljø Det emne, som flest vil samarbejde om samlet set, er Natur og miljø efterfulgt af Kultur, fritid og idræt. Alderen spiller en rolle for interessen. Således er 92 procent af de deltagere, der er 70 år eller ældre, interesseret i Servicetilbud til ældre og voksne med handicap. Ligesom andelen af ældre deltagere, der er interesseret i at samarbejde med kommunen om at udvikle skole- og dagtilbud, er mindre end blandt yngre deltagere. Det siger undersøgelsen i øvrigt: Skole og dagtilbud er det emne, som færrest er interesseret i at udvikle sammen med kommunen. Undersøgelsen viser dog, at deltagere med hjemmeboende børn i højere grad er interesseret i at samarbejde om dette emne. Generelt er flere interesseret i at samarbejde, når det drejer sig om udvikling i hele kommunen (inklusiv deltagernes lokalområde) end i lokalområderne alene. Når det drejer sig om emnerne Bygge- og udviklingsprojekter og Ejendomme, veje og trafikforhold er det dog omvendt. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Deltagerne har kunnet sætte kryds ved flere svarmuligheder. 28

29 Uddrag af deltagernes ris og ros til kommunens kommunikation Note: Boblerne indeholder uddrag fra deltagernes kommentarer. Alle kommentarer kan ses i kommentardokumentet. 29

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE NR. 8 - RESULTATOVERSIGT SEPTEMBER 2017 Undersøgelsen I Holbæk Kommunes borgerpanel, kan byrådet spørge et bredt udvalg af borgere om holdninger, erfaringer

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

DEMOKRATIET I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE

DEMOKRATIET I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE DEMOKRATIET I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE OKTOBER 2015 Indledning 1 Om rapport og resultater 2 Om undersøgelsen 3 Sammenfatning 4 Resultater fordelt på emner Oplevelse af demokratiet i Holbæk

Læs mere

HOLBÆK IMAGES - INTERNATIONALT KUNSTPROJEKT I HOLBÆK KOMMUNE

HOLBÆK IMAGES - INTERNATIONALT KUNSTPROJEKT I HOLBÆK KOMMUNE HOLBÆK IMAGES - INTERNATIONALT KUNSTPROJEKT I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS NOVEMBER 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning.

Læs mere

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH-LIGHTS AUGUST 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning.. Side 4-5 De unges

Læs mere

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT MAJ 2016 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et særligt

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET

HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT OKTOBER 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

HOLBÆK IMAGES - INTERNATIONALT KUNSTPROJEKT I HOLBÆK KOMMUNE

HOLBÆK IMAGES - INTERNATIONALT KUNSTPROJEKT I HOLBÆK KOMMUNE HOLBÆK IMAGES - INTERNATIONALT KUNSTPROJEKT I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT NOVEMBER 2016 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder.

Læs mere

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS MAJ 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Oplevelser i Holbæk

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT JANUAR 2017 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Solrød Kommune. Borgerundersøgelse Rapport. Rambøll

Solrød Kommune. Borgerundersøgelse Rapport. Rambøll Solrød Kommune Borgerundersøgelse 2018 Rapport Rambøll 09-05-2018 OM UNDERSØGELSEN Solrød Kommune har i foråret 2018 gennemført en borgertilfredshedsundersøgelse i samarbejde med konsulentfirmaet Rambøll.

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 AKTIV HELE LIVET

HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 AKTIV HELE LIVET HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS AUGUST 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Baggrund for undersøgelsen Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Tilfredshed

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

LOKALDEMOKRATIET RAPPORT 2019

LOKALDEMOKRATIET RAPPORT 2019 LOKALDEMOKRATIET RAPPORT 2019 FREDERICIA KOMMUNE POLITIK & KOMMUNIKATION LOKALDEMOKRATIET I FREDERICIA RAPPORT 2019 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDKONKLUSIONER... 3 2. VIDEN OM LOKALDEMOKRATIET... 5 Afsnittet

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Køge Kommune 15/08/2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2. OPSUMMERING 3 3. METODE

Læs mere

Spørgeskema fra borgertilfredshedsundersøgelsen 2018:

Spørgeskema fra borgertilfredshedsundersøgelsen 2018: Spørgeskema fra borgertilfredshedsundersøgelsen 2018: Solrød Kommune Velkommen til borgertilfredshedsundersøgelsen i Solrød Kommune 2018. Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Du og kun dine svar I spørgeskemaet

Læs mere

Kommunikation i Ringsted Kommune

Kommunikation i Ringsted Kommune 2019 Kommunikation i Ringsted Kommune RINGSTED KOMMUNE KOMMUNENS KOMMUNIKATION, JANUAR 2019 PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Ringsted Kommune. Kommunens kommunikation, kontakt og inddragelse 2018.

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Borgerservice. Undersøgelse af brugertilfredsheden med Borgerservice. Marts 2013

Borgerservice. Undersøgelse af brugertilfredsheden med Borgerservice. Marts 2013 Borgerservice Undersøgelse af brugertilfredsheden med Borgerservice Marts 2013 1 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Borgerservices primære opgave er at hjælpe borgeren samt betjene borgeren i forhold

Læs mere

Kommunikation i Ringsted Kommune

Kommunikation i Ringsted Kommune 2016 Kommunikation i Ringsted Kommune RINGSTED KOMMUNE KOMMUNENS KOMMUNIKATION, 21. OKTOBER 2016 PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Ringsted Kommune. Kommunens kommunikation 2016. Side 1 Indhold...

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern. Tovholder. "Læs igen"

Ringkøbing-Skjern. Tovholder. Læs igen Ringkøbing-Skjern "Læs igen" Her undersøges, hvorvidt konkurrenceelementet kan bidrage til at øge læsning og læselyst blandt en gruppe medarbejdere på to større produktionsvirksomheder. Medarbejderne på

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Velkommen til borgertilfredshedsundersøgelsen i Solrød Kommune 2018.

Velkommen til borgertilfredshedsundersøgelsen i Solrød Kommune 2018. SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET NOTAT Emne: Udkast til spørgeramme - Borgertilfredshedsundersøgelse 2018 Til: Byrådet Dato: 23. januar 2018 Sagsbeh.: NFS Sagsnr.: 00.00.00-P05-2-17 Solrød Kommune

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

BORGER- PANEL. Frivilligt arbejde er et hit. 31. januar 2011

BORGER- PANEL. Frivilligt arbejde er et hit. 31. januar 2011 BORGER- PANEL 31. januar 2011 Frivilligt arbejde er et hit Fire ud af ti borgerne i Region Syddanmark arbejder frivilligt. Det frivillige arbejde lægges især i idrætsforeninger eller i socialt arbejde.

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019 BALANCE OG LIGESTILLING RAPPORT Februar 2019 BAGGRUND OG FORMÅL FORMÅL Epinion har i samarbejde med FH foretaget en bred undersøgelse af familie-arbejdslivs balancen og ligestilling blandt lønmodtagere

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Aldersfordeling på børn i undersøgelsen

Aldersfordeling på børn i undersøgelsen Jeg synes, det er svært at bo hos to, og jeg er tryggest hos min mor, men elsker min far men vil gerne bo fast hos min mor og bare se min far, når jeg har lyst Dette analysenotat om børn i skilsmisse baserer

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018 BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet Viden & Strategi 2018 1 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for femte år i træk afholdt åbent seniormøde for alle borgere som er 65 år

Læs mere

Markedsanalyse. 25. maj 2018

Markedsanalyse. 25. maj 2018 Markedsanalyse 25. maj 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne på gårdbesøg Muligheden for at besøge et landbrug imødekommer

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af visionen At lege er at leve Odense Kommune Juli 2009

Undersøgelse af visionen At lege er at leve Odense Kommune Juli 2009 Undersøgelse af visionen At lege er at leve 2009 Odense Kommune Juli 2009 Om undersøgelsen Undersøgelse af visionen At lege er at leve 2009 Om undersøgelsen Denne rapport indeholder resultaterne for Odense

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Københavnernes oplevelse som fodgængere

Københavnernes oplevelse som fodgængere Københavnernes oplevelse som fodgængere Evaluering af MED-aftalen Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Oktober 2017 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune November 2017 November

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE RESULTATOVERSIGT OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER AUGUST 2016 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 15. oktober 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018

AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 FAMILIEPLEJEN AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SOCIALFORVALTNINGEN FAMILIER, BØRN OG UNGE INDHOLD Introduktion Læsevejledning Side 02 Side 03 Sammenfatning Side

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE 1 INDHOLD 01 Introduktion 02 Læsevejledning 03 Samlede resultater 04 Resultater på tværs 05 Prioriteringskort 06 Metode 2 01. INTRODUKTION Forældretilfredsheden

Læs mere

BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE

BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE FSR survey oktober 2012 BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold

Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold Annette Christensen, fagleder anch@di.dk, 2829 8384 SEPTEMBER 19 Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold Rundt om i landets kommuner har man i dag større fokus på at skabe et godt

Læs mere