Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om Ny Nordisk Campus"

Transkript

1 Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk Skole - Vi vil være en Ny Nordisk Campus! Derfor søger alle institutioner inden for Campus Frederikssund om at blive godkendt i NNS-regi til et forandringsprojekt, der tværinstitutionelt inddrager, vedrører og forandrer os alle. Institutionerne i Campus Frederikssund omfatter stx, hhx, merkantile erhvervsuddannelser, VUC, 10. klassecenter, grundskole med udskoling, ungdomsskole, produktionsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vi dækker dermed en bred vifte af lærings-, vejlednings- og uddannelsesmuligheder, professioner blandt medarbejderne og elev- og ungegrupper. Vi har aktuelt 1300 børn og unge under 18 år fordelt på vores institutioner. Vi har aktuelt 120 medarbejdere fordelt på vores institutioner. Lederne fra de nævnte institutioner har siden august 2010 udgjort et Campusråd. Her etablerer vi aktiviteter og indsatser til fælles udvikling og forankring af samarbejde. Blandt hensigterne er, at vores unge oplever en uhindret transition mellem uddannelsesmulighederne og ligeledes, at vores unge oplever konsensus i vores fælles bestræbelser for at modvirke bl.a. frafald. Blandt hensigterne er desuden, at vores medarbejdere videndeler på tværs af deres institutionelle tilknytning og dermed bl.a. udfordres i deres forforståelser. Campusrådets visioner er blandt følgende: At gøre Frederikssund til en spændende og attraktiv uddannelsesby At sikre et uddannelsesudbud til så mange unge som muligt i kommunen At skabe et ungdomsmiljø i byen, der sikrer at alle involverede unge får et godt socialt netværk At sikre at samarbejdet omkring frafaldstruede unge forhindrer et reelt frafald Vi ser derfor udviklingspotentiale i at blive en Ny Nordisk Campus, for derigennem at blive styrket med forandringsværktøjer og rådgivning hen imod vores mål om at øge de unges uddannelsesformåen og kvalificere vores fælles indsats overfor dette. I forvejen arbejder vi hver især efter målet om, at 95 % af de unge i Frederikssund Kommune får en ungdomsuddannelse. Ud fra tilgængeligt statistisk materiale ses dog, at unge i Frederikssund Kommune har en lavere gennemførselsprocent i ungdomsuddannelse end landsgennemsnittet, og at antallet af unge, der forventes at tage en videregående uddannelse, ligeledes er lavere end landsgennemsnittet og det regionale gennemsnit. I tidligere undersøgelser peges desuden på, at Frederikssund har geografiske udfordringer af betydning for de unges uddannelsesmuligheder, og at det generelle uddannelses-niveau også hos forældrene er lavt i Frederikssund Kommune. Sidstnævnte giver særlige udfordringer til nogle af vores unge, fordi den sociale arvs 1

2 gennemslagskraft stadig kan være altafgørende for den unges uddannelsesformåen. Vi ønsker at forandre dette til det bedre! Vi ønsker at gå nye veje til opnåelse af 95 %-målsætningen! I skole- uddannelses- og vejledningsarbejdet med de unge har vi i de senere år været bundet op af de unges pligt til uddannelse; en pligt, der også italesættes og opleves blandt de unge. Vi ønsker, at supplere denne pligt med en kraftig vægtning af motivation som bærende for de unges uddannelsesadfærd og valg: Det skal give mening at være i uddannelse og at tage en uddannelse. Med udgangspunkt i Manifest for Ny Nordisk Skole ser vi muligheder for, at motivation og lyst til læring og uddannelse kan blive det bærende i vores arbejde. Det kan desuden nævnes, at vi aktuelt arbejder på en ansøgning om at kunne tilbyde hf i Campus Frederikssund. Dette sker tilsvarende ud fra ønsket om at udgøre et så bredt uddannelsestilbud som muligt for de unge i Frederikssund. Med Ny Nordisk Campus ser vi dermed også mulighed for at etablere og udvikle et nyt hf-tilbud, der kan implementere de mål og tanker, som Ny Nordisk Skole udgår fra. Den ventede flex-uddannelse, som kan tænkes at skulle forankres i et samarbejde mellem UU og uddannelsesinstitutioner, ser vi ligeledes som en opgave, der kan udfoldes i et Nyt Nordisk Campus. Det kan nævnes, at Center 10 fra næste skoleår tilbyder en flexlinje i 10. klassecentret, hvor udvidet brobygning, praktik og erhvervskendskab bliver bærende for uddannelsen. Vi vil i processen mod nedennævnte implementere det bedste af det, vi kan og gør hver især til ét fælles, og samtidig bruge Manifest for Ny Nordisk Skole som udgangspunkt for det tværinstitutionelle arbejde med mål og metoder Vi ønsker forandringen skabt ved en øget sammenhængskraft mellem institutionernes indsats, tilbud og muligheder, herunder etablering af tværinstitutionelle Campusforløb, der tilgodeser de unge, hvis læringsmæssige behov kræver en fleksibel og motiverende indsats. Den øgede sammenhængskraft skal også udmønte sig i proaktive fælles indsatser overfor unge med udfordringer, der barrikaderer overfor skole og uddannelse med inddragelse af og dialog med vores unge og deres forældre i fremskaffelse af kvalitativ empiri, der kan danne grundlag for en kvalificeret og mere målrettet ændring og indsats. Hermed ønsker vi flere nuancer frem og dermed et mere brugbart grundlag til vores videre bestræbelser, end det kvantitative materiale vi hidtil har haft til rådighed opblødning og udvikling af institutionsbundne læringsrum samt pædagogiske forforståelser, optikker og rammevilkår. Vi vil sigte mod at øge såvel underviseres og medarbejderes som elevernes og de unges mulighedsrum og heri også inddrage lokalsamfundets og erhvervslivets muligheder, kulturer og faciliteter. Vi vil med andre ord tænke ud af boksene og i stedet skabe en åben men tilplantet mark til fælles bedste. 2

3 med et tidligt og fortløbende fokus i de unges læringsforløb på, at den unges valg af ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og erhverv har baggrund i en bred mulighedshorisont, solid selvafklaring, styrket omstillingsparathed og både praktisk og teoretisk kendskab til mulige alternativer. 3. Udfordringen og forandringsprocessen Hvilke(n) udfordring/udfordringer vil I løse med Ny Nordisk Skole? Hvordan vil jeres forandringsproces have et udviklende og lærende perspektiv for de professionelle på jeres institution? Uddannelsesfrekvensen for unge i Frederikssund bør øges Denne udfordring kræver i vores forståelse, at den sociale arvs indflydelse hos især unge fra ufaglærte familier mindskes ved en øget inklusion og rummelighed, indsats og fleksibilitet i og mellem ungdomsuddannelserne unge med behov for en særlig indsats ud fra faglige, personlige eller sociale omstændigheder ydes en afstemt forståelse og indsats, hvori indgår ressourcepersoner, der på tværs af institutioner sikrer, at den bedst mulige løsning iværksættes at al undervisning til enhver tid og i forhold til enhver ung differentieres med den unges forudsætninger som udgangspunkt og samtidig mod faglig og social styrkelse i fællesskabet alle unge har et kvalificeret grundlag til videre uddannelse; fagligt, socialt og personligt men også i forhold til viden om muligheder, selvkendskab, praksiskendskab, styrke til omstilling og udblik til fremtidens uddannelser og erhverv unge oplever en øget motivation og selvformåen i skole og uddannelse unge og deres forældre oplever sig inddraget i skolens og uddannelsens hverdag uddannelsestilbuddene modsvarer de unges behov og har en klar profil, således at forventningsafstemning kan indgå som element i den unges motivation og valg alle børn og unge skal møde professionelle undervisere, medarbejdere og øvrige voksne, der udfolder åbenhed, faglig viden og tilstrækkeligt overskud til at turde gå nye veje at medarbejdere, undervisere og vejleder har de unge og den fælles faglige udvikling som udgangspunkt; på tværs af institutioner, pædagogiske udgangspunkter og forforståelser Medarbejderne i vores institutioner skal tværinstitutionelt danne faglige og pædagogiske læringsteam. Her udformes mål og udvikles metoder, hvor motivation, differentiering og inklusion er i fokus. I grundlaget for dette er den kvalitative empiri, vi indledningsvis udsøger. I grundlaget er desuden Manifest for Ny Nordisk Skole. Campus Frederikssund og vores medarbejdere skal udvikle og tilbyde tværinstitutionelle 3

4 Campusforløb, der indrettes ud fra de unges behov og forudsætninger. Se pkt Konkrete mål for jeres årlige Ny Nordisk Skole-projekt Præsenter jeres konkrete mål i forhold til hver af de nævnte udfordringer, samt hvordan disse konkrete mål kan relateres til de tre mål for Ny Nordisk Skole. 1. Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan Alle vores unge skal hos Campus Frederikssund møde netop de udfordringer, der vil udvikle og styrke netop deres forudsætninger til uddannelse Alle vores unge skal hos Campus Frederikssund sikres et inkluderende fællesskab, hvori ligeværd, motivation og inklusion er de bærende elementer 2. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Ud fra indhøstet kvalitativ empiri, med fortløbende inddragelse af forældrene og med et bredt udbud af forskellige fælles læringsforløb, der også inddrager forskellige læringsrum og udfoldelsesmuligheder, ønsker vi at have den faglige udvikling i fokus men med respekt for de unges forskelligheder. Vores mål er dermed at kunne bryde den negative sociale arv for de unge, hvor dette er udfordringen, samtidig med, at vi vil tilgodese de unge, hvis forudsætninger kræver en ekstra indsats fagligt, socialt og personligt. 3. Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis Med større åbenhed gensidigt og udadtil, tydelig profilering og forventningsafstemning i forhold til brugerne, tværinstitutionelt samarbejde og samarbejde med forældre, virksomheder og videregående uddannelser ønsker vi at blive opfattet som et professionelt fællesskab, der er åben mod omverdenen og som respekterer hinandens og andres læring, forudsætninger og muligheder. I dette fællesskab og i Campus Frederikssund indgår også en ungdomsskole og en produktionsskole, hvorfor vi har en kærkommen og udvidet mulighed for at tænke ud over den unges uddannelsesliv og ind i den unges hele liv. 5. Lokal og kommunal opbakning A. Der er opbakning fra 85 procent af medarbejderne B. Der er opbakning fra ledelsen herunder forældre-/skolebestyrelse eller tilsvarende hvor det er relevant C. Hvis institutionen er kommunal: Der er opbakning fra kommunalbestyrelsen Campusrådet står samlet som ansøgere til at blive en Ny Nordisk Campus, og det er vores opfattelse, at denne ansøgning ligger fint i forlængelse af det, der har været intentionen med at etablere Campus Frederikssund. Det er der allerede fin lokal opbakning til blandt medarbejdere og bestyrelser. 4

5 Frederikssund Kommune har vist stor interesse for og opbakning til af dannelsen af Campus Frederikssund. Vi har desuden en tilkendegivet opbakning til vores ansøgning fra Frederikssund Kommunes direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur, Palle Skov, samt Skolechef Anders Ramsing samt pædagogisk konsulent, Thomas Lejre. Frederikssund Kommunes folkeskoler er i disse år i færd med et større udviklingsprojekt, kaldet FFF ; folkeskolens fornyelse i Frederikssund. Indsatserne heri støtter op om grundtankerne i Ny Nordisk Skole og ansøgningens formål om at finde nye veje til at nå 95 % -målsætningen. 6. Jeres lokale Ny Nordisk Skole-netværk Campusrådet udgør den overordnede styregruppe af Ny Nordisk Campus I styregruppen indgår desuden medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter I styregruppen indgår også repræsentant fra Skoleforvaltningen i Fr. sund Kommune På hver af vores institutioner udgør alle medarbejdere et fælles netværk, som ud fra de enkelte indsatser og opgaver kan opdeles i mindre tværinstitutionelle netværk til udvikling og løsning af specifikke opgaver, forløb mv. 7. Nyttiggørelse af netværket Beskriv, hvad I forventer at få ud af at arbejde på tværs i netværket. Vi forventer, at dette projekt kan være med til at realisere de målsætninger, vi har i Campus Frederikssund, når det drejer sig om at mindske frafaldet blandt de unge på Campus. Samtidig håber vi på at kunne etablere uddannelsestilbud, som matcher de unges behov i vores område. Dette ser vi i klar forlængelse af målene for Ny Nordisk Skole. 8. Hvordan vil I udnytte hinandens kompetencer på tværs i netværket? (Giv gerne konkrete eksempler som fx gensidig supervision, deltagelse i hinandens hverdag, drøftelser af faglige udfordringer, samarbejde om konkrete børn/elever.) Kompetencerne på tværs af Campus skal udnyttes via: Tværinstitutionelle Campusforløb for eleverne, hvor institutionernes forskellige aktiviteter og fag indgår Tværinstitutionelle læringsteam, som udvikler faglighed, pædagogiske indsatser, projekter, forløb mv. Pædagogiske dage og konferencer, herunder med bidrag fra gæster og oplægsholdere, afholdelse af workshops mv. Udvikling af metoder, der har motivation, inklusion og differentiering i fokus Indsats-teams om elever med behov for særlig indsats, hvori medvirker PPR, SSP, familieafdeling, UU og andre ungeaktører af relevans Etablering af praktik og virksomhedsbesøg og udvikling af læringsforløb, der tilknyttes hertil 5

6 Inddragelse i undervisningen af gæstelærere fra virksomheder, undervisere fra videregående uddannelser mv. og i de tværinstitutionelle team udvikles læringsforløb, der knyttes hertil Lærere er i praktik hos hinanden på tværs af institutionerne Tværinstitutionel udvikling af vejledningsforløb, bl.a. til udvikling af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering for alle vores unge, også unge i ungdomsuddannelserne Fælles forløb med supplerende undervisning i specifikke fag Transitionsforløb for unge mellem uddannelser, hvor der indgår afklaring, udvikling og vejledning Praktiske forløb tilknyttet lokale virksomheder, hvor de unge afprøver og udvikler deres formåen og uddannelsesønsker Fagspecifikke forløb også for elever, der har høje faglige forudsætninger og som har behov for flere faglige udfordringer Forløb hvor videregående uddannelser inddrages; i undervisningen, ved besøg, i temaer, med forskning. Vedhæftede links: r/skoler/projekter_pa_skoleomradet/folkeskolens_fornyelse_i_frederikssund 6

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Bliv en del af Ny Nordisk Skole

Bliv en del af Ny Nordisk Skole Bliv en del af Ny Nordisk Skole Redaktion og produktion: Iben Bryld Gaardmand og Mads Klindt, Ny Nordisk Skole-sekretariatet og Thomas Bech Hansen, Kommunikationssekretariatet alle i Undervisningsministeriet.

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere