Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 31

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Botilbudet Toften Kirkevej 14 D 5772 Kværndrup Tlf.: Hjemmeside: 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) *Målgrupper: 18 til 67 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse) Pladser i alt: til 67 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Kirsten Lundsgaard (Socialtilsyn Midt) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 31

3 *Samlet vurdering: *Afgørelse: Toften er et botilbud oprettet i henhold til Almen boliglovens 105, stk 2, hvor ydelserne leveres jf. 85 i Lov om Social Service. Der er 19 pladser, og dertil to pladser i det tilhørende akuttilbud, der har en døgnåben telefon og som som modtager borgere i akut krise, der henvender sig. Akuttilbuddet er midlertidige pladser i henhold til Servicelovens 107, og tilbuddet har fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fået en forsøgsgodkendelse i henhold til Servicelovens 184, der giver tilladelse til at fravige reglerne omkring Servicelovens 107 i forhold til at tilbyde et midlertidigt ophold i akuttilbuddet efter selv-henvendelse og uden forudgående sagsbehandling eller afgørelse. Målgruppen er voksne borgere med svære psykiske lidelser, de fleste har mere end en diagnose. Det er tilsynets konklusion på baggrund af det samlede tilsynsbesøg, at Toften kan regodkendes. Der er ved afgørelsen lagt særlig vægt på: -at tilbuddet anvender relevante faglige tilgange og metoder, recovery og rehabilitering, som understøtter borgernes udvikling og deres mentale og fysiske trivsel og sundhed. -at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt og har indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv og deres dagligdag, både på individuelt og fælles niveau. -at tilbuddet støtter borgerne efter deres ønsker og muligheder til at indgå i aktiviteter og sociale relationer både i og udenfor tilbuddet. - at tilbuddets fysiske rammer er indbydende og understøtter borgernes muligheder for både at have et privatliv og at opsøge fællesskabet med de andre borgere i tilbuddet. - at såvel tilbuddets ledelse, som medarbejdere er fagligt kompetente, samt har fokus på kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder, og for organisationen indenfor de økonomiske rammer. Godkendt Påbud: Side 3 af 31

4 Opmærksomhedspunkter: Tilbuddet er på tilbudsportalen, på hjemmesiden og i servicedeklarationerne opført som et botilbud i henhold til SEL 108. Boligerne er oprettet i henhold til Almen boliglovens 105, stk 2, hvor ydelserne leveres jf i Lov om Social Service. Tilsynet anbefaler, at Toftens servicedeklaration og hjemmeside tilrettes således, at det korrekte juridiske grundlag fremgår. Af de fremsendte SEL 141 handleplaner fremgår der alene en funktionsbeskrivelse, selve målene fremgår ikke, og det er derfor tilsynets anbefaling at tilbuddet hos den kommunale sagsbehandler i myndighedsafdelingen, sikre sig at målene i SEL 141 er tydelige for tilbuddet, således at der er sammenhæng, og at der ud fra borgernes SEL 141 handleplaner kan udarbejdes konkrete og klare mål og delmål for indsatsen. 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Tilsynet har modtager ansøgningsskema, BDO tilsynsrapport fra november 2013, handleplan for brandfare, handleplan for trusler og vold, diverse APV handleplaner, kursusplan i forbindelse med etablering af akuttilbuddet, funktionsbeskrivelse i forbindelse med SEL 141 handleplaner, pædagogiske handleplaner, dagbogsnotater, afgørelsesskrivelser, klage fra beboere, svarskrivelse på klage, cv på leder og afdelingsleder, godkendelse af forsøgsordning fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, oversigt over indskrevne borgere og diagnoser, oversigt over medarbejderes uddannelser og efteruddannelser, oversigt over vikarforbrug, opgørelse over episoder med vold eller trusler, brev til de pårørende om Socialtilsyn Midts besøg d. 2.september. Tilsynet var på rundvisning i botilbuddet. Der er 19 lejligheder, beliggende omkring en atriumgård. Alle lejligheder har udgang til gangarealer, som er en del af fællesområder. Alle lejligheder er torumsboliger, og tilsynet fik fremvist en af borgernes lejlighed. Botilbuddet er indrettet med fællesfaciliteter, tre fælleskøkkener, stue, motionsrum og aktivitetsrum. Tilbuddet er indrettet med kontorer til medarbejdere og ledere, samt med et større lokale, som kan benyttes af medarbejderne eller borgerne ved fællesarrangementer. Akuttilbuddet er placeret i en endelejlighed, der er to møblerede værelser, en fællesstue, og et kontor til medarbejderne. Side 4 af 31

5 Akuttilbuddet har egen indgang. Tilsynet observerede under rundvisningen at der var en anerkendende og respektfuld omgangstone mellem medarbejdere og borgere. Interview Interviewkilder Der er gennemført interview med den overordnede leder og afdelingslederen, 3 medarbejdere, hvoraf den ene var tilknyttet i akutfunktionen. Der ud over er der gennemført interview med 3 borgere og 6 pårørende. Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 5 af 31

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Afdelinger : Kirkevej 14 D, 5772 Kværndrup Kirsten Lundsgaard Akuttilbud Faaborg-Midtfyn Botilbuddet Toften Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Der har ikke været særlig fokus på dette tilsynsbesøg. Side 6 af 31

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 31

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 2 Det er tilsynets vurdering at borgerne i tilbuddet Toften, med baggrund i deres svære psykiske lidelser, ikke har konkrete mål for ordinær uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddet søger at støtte til beskyttet beskæftigelse, aktivitetstilbud eller anden relevant hverdagsindhold, alt efter behov, funktionsniveau og den aktuelle dagsform. Borgerne i tilbuddet er alle førtidspensionister, og grundet deres generelle funktionsniveau er ordinær beskæftigelse og uddannelse ikke relevant. To borgere er i beskyttet beskæftigelse, og to borger har fritidsjob, de øvrige deltager i de daglige gøremål i botilbuddet tilpasset deres aktuelle funktionsniveau. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde Det er tilsynets vurdering at borgerne i tilbuddet søger at støtte borgerne til at være aktive og have meningsfulde aktiviteter og hverdagsindhold. Der er ikke borgere der har konkrete målsætninger om ordinær uddannelse og Side 8 af 31

9 potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse beskæftigelse, på grund af deres svære psykiske lidelser. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 2 (i lav grad opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Medarbejderne udtaler at tilbuddet i samarbejde med borgeren opstiller konkrete mål for hvordan borgeren kan motiveres til beskæftigelse, aktivitetstilbud eller anden relevant hverdagsindhold, alt efter behov, funktionsniveau og den aktuelle dagsform. Omdrejningspunktet for målene i primært meningsfyldt hverdagsindhold, borgerne i tilbuddet har alle førtidspension, og konkrete mål for ordinær beskæftigelse og uddannelse er ikke relevant for målgruppen i tilbuddet, Der følges op på målene efter behov, og minimum en gang om året. Det fremgår ligeledes af handleplanerne at der er opstillet mål for beskyttet beskæftigelse og meningsfyldt hverdagsindhold. Indikatoren vurderes i lav grad opfyldt. Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse 2 (i lav grad Medarbejderne udtaler at borgerne i tilbuddet er alle førtidspensionister, og grundet deres generelle funktionsniveau er beskæftigelse og uddannelse ikke relevant. To borgere er i beskyttet beskæftigelse, og to borgere deltager i fritidstilbud. Desuden er der aktuelt en beboer der holder orlov fra ulønnet praktik hos en håndværker, og der er en borger der deltager i EDB-undervisning via specialundervisning for voksne. De øvrige deltager i de daglige gøremål i botilbuddet tilpasset deres aktuelle funktionsniveau. Det er tilsynets vurdering at indikatoren i lav grad er opfyldt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Det er tilsynet vurdering, at tilbuddet under hensynstagen til borgernes behov og forudsætninger Side 9 af 31

10 understøtter borgernes udvikling af sociale kompetencer, med henblik på at leve et så selvstændigt liv som muligt. Det er desuden tilsynets vurdering at tilbuddet har relevant fokus på netværksdannelse og pårørendesamarbejde, med respekt for den enkelte borgers selvbestemmelsesret. Botilbuddet har, i samarbejde med borgerne, opstillet mål herfor i deres individuelle handleplaner Der følges løbende op på målene i Bosted systemet. Botilbuddet har indsatser og aktiviteter rettet mod borgernes deltagelse i sociale sammenhænge, fortrinsvis indenfor tilbuddets rammer. Det er en udfordring for borgerne i tilbuddet, at deltage i sociale arrangementer i de omgivende samfund, på grund af målgruppens svære psykiske lidelser, men der arbejdes aktivt med at motivere borgerne til at deltage. Det er tilsynets vurdering at botilbuddet har relevant fokus på borgernes individuelle ønsker om samvær med deres familie, pårørende og øvrigt netværk. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er tilsynet vurdering, at tilbuddet i høj grad har fokus på at understøtte og styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, med henblik på at styrke borgernes deltagelse i at deltage i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund, hvilket generelt er en udfordring for målgruppen. Dette afspejler sig også i handleplanerne, som indeholder mål for dette. Borgerne har kontakt til deres familie og netværk efter ønske, og tilbuddet understøtter relationen efter den enkelte borgers ønsker og behov. Side 10 af 31

11 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad 2 (i lav grad 4 (i høj grad Medarbejderne udtaler at botilbuddet har fokus på at borgerne skaber fællesskaber, og har mulighed for at skabe relation til andre borgere, Det foregår primært indenfor botilbuddets rammer, hvor borgerne i trygge rammer kan træne sociale færdigheder og selvstændighed. Botilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne mål der styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og medarbejderne har relevant fokus på at motivere og støtte borgerne i forhold til deres individuelle forudsætninger og aktuelle funktionsniveau. Der følges løbende op på målene i Bosted systemet. Det er tilsynets vurdering at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. Medarbejderne udtaler at enkelte borgere i tilbuddet deltager i lokale arrangementer så som banko og aktiviteter i den lokale hal, og enkelte borgere har venskaber i udenfor Toften. De fleste borgere har sociale relationer, fællesskaber og netværk i familien og internt på Toften i trygge rammer. Det er botilbuddets fokusområde at arbejde aktivt med at motivere borgerne til at deltage i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Indikatoren vurderes i lav grad opfyldt. De fleste borgere har kontakt med deres familie og netværk i det omfang de ønsker det, og styrer selv kontakten. For andre, er botilbuddet aktiv understøttende i kontakten til familie og netværk. Det er tilsynets vurdering at botilbuddet har relevant fokus på borgernes individuelle ønsker om samvær med deres familie, pårørende og øvrigt netværk. Indikatoren vurderes i høj grad opfyldt * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,4 Toften er et botilbud for voksne borgere med svære Tilbuddet er på tilbudsportalen, på hjemmesiden og i sindslidelser, flere med dobbeltdiagnoser, det er oprettet servicedeklarationerne opført som et botilbud i henhold Side 11 af 31

12 resultater i henhold til Almen boliglovens 105, stk 2, hvor ydelserne leveres jf. 85 i Lov om Social Service. Der er 19 pladser, og dertil to pladser i det tilhørende akuttilbud, der har en døgnåben telefon og som som modtager borgere i akut krise, der henvender sig. Akuttilbuddet er midlertidige pladser i henhold til Servicelovens 107, og tilbuddet har fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fået en forsøgsgodkendelse i henhold til Servicelovens 184, der giver tilladelse til at fravige reglerne omkring Servicelovens 107 i forhold til at tilbyde et midlertidigt ophold i akuttilbuddet efter selv-henvendelse og uden forudgående sagsbehandling eller afgørelse. Tilbuddet er døgnbemandet, og der ydes differentierede indsatser til borgerne på baggrund af visitationen. Det er tilsynets vurdering at tilbuddets faglige indsat, som tager afsæt i Recovery og rehabilitering, samt metodeanvendelse i form af relationsdannelse og samtaler, understøtter borgernes trivsel og udvikling. Det er tilsynets vurdering, at borgerne på Toften bliver hørt, respekteret og anerkendt, samt inddraget på såvel individuelt som fælles niveau. Og at tilbuddet, med udgangspunkt i borgernes ønsker, behov og forudsætninger, understøtter borgernes mentale og fysiske sundhed, gennem støtte til sund kost og bevægelse. Der forekommer få magtanvendelser, to i 2014, og til SEL 108. Boligerne er oprettet i henhold til Almen boliglovens 105, stk 2, hvor ydelserne leveres jf. 85 i Lov om Social Service. Tilsynet anbefaler, at Toftens servicedeklaration og hjemmeside tilrettes således, at det korrekte juridiske grundlag fremgår. Af de fremsendte SEL 141 handleplaner fremgår der alene en funktionsbeskrivelse, selve målene fremgår ikke, og det er derfor tilsynets anbefaling at tilbuddet sikre sig at målene i SEL 141 er tydelige for tilbuddet, således at der er sammenhæng, og at der ud fra borgernes SEL 141 handleplaner kan udarbejdes konkrete og klare mål og delmål for indsatsen. Side 12 af 31

13 tilbuddet anvender en ikke-konfronterende og konfliktnedtrappende tilgang. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Målgruppen i botilbuddet er voksne borgere med svære psykiatriske lidelser, flere med dobbeltdiagnoser. Tilbuddets arbejder med afsæt i en Recovery orienteret tilgang. Medarbejderne arbejder ud fra en kognitiv tilgang med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og funktionsniveau. Medarbejderne kompetenceudvikles ad hoc i forhold til særlige problemstillinger, ud fra hvilke aktuelle behov der opstår og hvilke udfordringer de møder. Det er tilsynets vurdering at tilbuddet i meget høj grad arbejder systematisk med fagliglige tilgange og metoder, der fører til positive resutater for borgerne i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af 5 (i meget høj grad 4 (i høj grad Lederne oplyser at tilbuddet arbejder med flere forskellige metoder, og at den Recovery orienterede tilgang som er den fælles faglige platform. Medarbejderne oplyser at de arbejder ud fra en kognitiv tilgang med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og funktionsniveau. Medarbejderne kompetenceudvikles ad hoc i forhold til særlige problemstillinger, ud fra hvilke aktuelle behov der opstår og hvilke udfordringer de møder. Det er tilsynets vurdering at tilbuddet i meget høj grad anvender faglige tilgange og metoder i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Indikatoren vurderes i meget høj grad opfyldt. Lederen oplyser, at indsatsen i tilbuddet tager udgangspunkt i den kommunale SEL 141 handleplan. Medarbejdere arbejder på at omsætte de overordnede mål, til konkrete individuelle mål og delmål. Der arbejdes på at inddragelse af borgerne bliver en naturlig del af målarbejdet. I den daglige dokumentation anvendes det elektroniske journaliseringssystem Bosted, og der arbejdes på at den daglige dokumentation understøtter de fastsatte mål og delmål. Side 13 af 31

14 indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 3 (i middel grad Lederen oplyser at Bosted skal erstattes af et nyt journaliseringssystem KMD, som kan kommunikere og samkøre med myndighedsafdelingen i kommunen. Medarbejderne oplyser at borgernes mål og delmål fremgår af forsiden ved hver beboer på Bosted system, samt den løbende opfølgning. Der føres dagbogsnotater hver dag, nogle medarbejdere oplever tekniske problemer ved brug af Bosted systemet. Af de fremsendte SEL 141 handleplaner fremgår der alene en funktionsbeskrivelse, selve målene fremgår ikke, og det er tilsynets anbefaling at tilbuddet sikre sig at målene i SEL 141 er tydelige for tilbuddet, således at der er sammenhæng, og at der ud fra borgernes SEL 141 handleplaner kan udarbejdes konkrete og klare mål og delmål for indsatsen. Det er tilbuddets indtryk, at de pædagogiske handleplaner dokumenteres i det elektroniske journaliseringssystem Bosted. Af de fremsendte pædagogiske handleplaner fremgår det, at der for alle borgere er opstillet mål og delmål indenfor forskellige områder, for eksempel psykisk funktion og selvstændighed. Målene er beskrevet med angivelse af hvem der er ansvarlig medarbejder, problematik, metodevalg, succeskriterie, samt opfølgningstidspunkt. Det fremgår af nogle af delmålene at nogle af målene er opstillet i samarbejde med borgerne. Ved evalueringen tages stilling til om målet skal fortsætte, afsluttes eller om indsatsen skel justeres. Indikatoren vurderes i høj grad opfyldt. Lederne oplyser at alle borgere i tilbuddet har en SEL 141 handleplan, og at den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i den kommunale SEL 141 plan. Medarbejderne oplyser at der afholdes handleplansmøder med de involverede kommuner minimum en gang om året, og disse møder er sat i system. Af de fremsendte SEL 141 handleplaner fremgår der en funktionsbeskrivelse, samt en beskrivelse af den aktuelle indsats. Tilsynet har ikke modtaget selve SEL 141 handleplanen. Side 14 af 31

15 Indikatoren vurderes i middel grad opfyldt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det er tilsynets vurdering at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Ved vurderingen er lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere kontinuerligt har fokus på at understøtte at borgerne tager ansvar for eget liv, og den daglige indsats tager udgangspunkt i beboernes ønsker og behov. Inddragelse på fælles niveau er formaliseret gennem beboerråd og ugentlige beboermøder i teams. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Lederen oplyser, at medarbejderne kontinuerligt er opmærksomme på at understøtte at borgerne tager ansvar for eget liv. Medarbejderne yder en vedvarende indsats i forhold til at aktivere borgernes egne ressourcer, og fastholde deres ansvar for eget liv. Medarbejderne oplyser at de er borgerne der bestemmer, en borger har valgt at leve et tilbagetrukket liv, og dette bliver respekteret, sideløbende med at social kontaktløbendet tilbydes. Ved beboerinterviewet taler borgerne om deres samarbejde med medarbejderne og om den støtte de får, og det er tilsynets indtryk, at borgerne føler sig hørt, respekteret og anerkendt. Indikatoren vurderes i meget høj grad opfyldt. Lederen oplyser, at der er formaliserede beboerrådsmøder, hvor beboerne drøfter emner, så som benyttelse af bussen, indretning, rygeregler mm., der ud over er der beboermøder i teams, hvor hverdagsemner, så som madplanlægning foregår. Borgerne er med i forhold til ansættelse af nye medarbejdere. Medarbejderne fortæller at den daglige indsats i høj grad tager afsæt i borgernes ønsker og behov, Side 15 af 31

16 og den aktuelle dagsform. Af handleplanerne fremgår det at borgerne delvist er inddraget i udformningen af deres egne planer og formulering af mål og indsatser Indikatoren vurderes i meget høj grad opfyldt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Ved vurderingen er lagt vægt på, at tilbuddet under hensynstagen til deres opgave og borgernes generelle udfordringer, og med respekt for beboernes ønsker, understøtter borgernes sundhed gennem tiltag i forhold til kost og bevægelse, samt at der for alle borgere er fokus på den mentale sundhed. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 5 (i meget Ved interview med borgerne og de pårørende fremgår det, at borgerne trives i tilbuddet. Borgerne udtrykker at de er meget glade for at bo på Toften, det er et godt sted at være, det er trygt at der er en vågen nattevagt, man får det hjælp man har brug for, og man har selv indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv. Dette bekræftes af de pårørende, der udtrykker at det er deres oplevelse at deres pårørende er glade for at bo på Toften, og at de får den hjælp og støtte til det, de har brug for. Indikatoren vurderes i meget høj grad opfyldt. Lederne oplyser at medarbejderne støtter borgerne i forhold til at opsøge relevante sundhedsydelser, Borgerne motiveres og støttes i forhold til deres behov for lægeundersøgelse, sygehusbesøg mm, og ledsages af medarbejderne, hvis de ønsker det. Ved interview med borgerne, giver borgerne udtryk for at de får støtte og hjælp i forhold til at opsøge sundhedsydelser. Indikatoren vurderes i meget høj grad opfyldt. Lederne oplyser at, tilbuddet har fokus på, og forsøger at motivere og støtte til forhold, så som kost Side 16 af 31

17 pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed høj grad og bevægelse, der har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. Dette under hensyntagen til og med respekt for borgernes selvbestemmelse. Lederne oplyser at der er megen fokus på borgernes almene sundhedstilstand, og blandt medarbejderne er der flere som har en sundhedsfaglig uddannelse. Medarbejderne oplyser at de forsøger at motiverer borgerne til en sundere livsstil, men det kan være svært, og medarbejderne er kreative i forhold til at finde nye tilgange og metoder. Der er ind i mellem små sejre, hvor borgere ved medarbejdernes hjælp og støtte ændrer vaner, som resulterer i øget livskvalitet for borgerne. Der er for alle borgeren fokus på den mentale sundhed. Indikatoren vurderes i meget høj grad opfyldt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad forebygger og håndterer magtanvendelser. Ved vurderingen er lagt vægt på, at der er en procedure for håndtering af magtanvendelser, at medarbejderne kender regelsættet, at der er ledelsesmæssig fokus på magtanvendelser og at magtanvendelser er genstand for opfølgning på personalemøder. Der ud over er der fokus på forebyggelse af magtanvendelser, både ved at række sig ud af konflikten og gennem individuelle samtaler med borgerne, hvor det drøftes hvordan de kan agere mest hensigtsmæssigt i konfliktsituationer. Side 17 af 31

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad 4 (i høj grad Tilsynet har fået tilsendt to indberettede magtanvendelser i 2014, begge på den samme borger, som på grund af angstanfald, bliver grænseoverskridende overfor personalet. Den ene episode er kommenteret af lederen, i forhold til at medarbejderen har udvirket unødvendig fysiske magt. Dette har lederen drøftet med medarbejderen, og episoden er taget op på personalemøde til refleksion, og til forebyggelse af at lignende situationer bliver fysisk kompromitterende fremover. Medarbejderne udtaler at de er bekendte med reglerne, og at de forebygger konfliktsituationer/ magtanvendelser, både ved at række sig ud af konflikten og gennem individuelle samtaler med borgerne, hvor det drøftes hvordan de kan agere mest hensigtsmæssigt i konfliktsituationer. Indikatoren vurderes i høj grad opfyldt Lederen oplyser at der for nyligt har været en magtanvendelse, og i alt to i Disse er dokumenteret og fremsendt til handlekommunen. Medarbejderne oplyser at de kender reglerne, og at magtanvendelser altid følges op på det efterfølgende personalemøde. I den magtanvendelse, hvor lederen har gjort bemærkninger på magtanvendelsen, om unødig fysisk magt, har lederen haft en samtale med pågældende medarbejder, og episoden er taget op på personalemøde til refleksion, og til forebyggelse af at lignende situationer bliver fysisk kompromitterende fremover. Indikatoren vurderes i høj grad opfyldt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder konfliktnedtrappende, og med generelle og specifikke strategier for at forebygge overgreb. Der er ved vurderingen lagt vægt på at tilbuddet har en beredskabsplan, som er kendt af medarbejderne, og at tilbuddet arbejder med forebyggelse af konflikter gennem individuelle samtaler med borgerne, med henblik på at forebygge og håndtere konflikter. Side 18 af 31

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 4 (i høj grad 4 (i høj grad Lederen udtaler at de fleste konflikter i tilbuddet er verbale, råb og trusler, i disse forsøger medarbejderne at konfliktmægle samt støtte borgerne i selv at håndtere konflikten. I konflikter mellem medarbejdere og borgere, forsøges konfliktnedtrapning ved at medarbejderen trækker sig ud af konflikten, forsøger at mægle og foreslå redskaber til at komme ud af konflikten. I nogle tilfælde har medarbejderne efterfølgende samtaler med borgeren, hvor det aftales hvordan borgeren kommer videre, i forhold til en konflikt. Medarbejderne udtaler at tilbuddet arbejder med forebyggelse af konflikter gennem individuelle samtaler med borgerne, med henblik på at forebygge og håndtere konflikter. Den overordnede værdi på Toften er, at der skal tages hensyn til andre, medarbejderne tager i fredelige situationer individuelle samtaler med borgerne, og drøfter hvordan borgerne kan få værktøj til at håndtere konflikten, og hvordan medarbejderen kan agere i konfliktsituationer. Medarbejderne udtaler at der forefindes en beredskabsplan, hvis nogen udsættes for noget voldsomt. Medarbejderne har fokus på at episoderne registreres. Lederne udtaler at det er formuleret i beredskabsplanen hvordan man håndterer konflikter og vold, der skelnes ikke om det er borger/borger konflikter eller medarbejder/ borger konflikter. Indikatoren vurderes i høj grad opfyldt. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Det er tilsynets vurdering, at ledelsen på Toften har relevante ledelsesmæssige kompetencer, har en tydelig opgavefordeling, og blandt andet lægger vægt på at medarbejderne støttes i opgaveløsningen gennem løbende ekstern supervision, til kvalificering af det Side 19 af 31

20 pædagogiske arbejde. Det er tilsynets vurdering at Toften har en hensigtsmæssig organisering, der sikrer at borgerne har tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer, og at personalegennemstrømningen og sygefraværet vurderes at være lavere end på sammenlignelige arbejdspladser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Ved vurderingen er lagt vægt på, at ledelsen har faglig relevant uddannelse, erfaringer med ledelse og målgruppen. At ledelsen har en klar opgavefordeling, og er tydelig overfor medarbejdere og borgere. Der ud over at medarbejderne støttes i opgaveløsningen gennem løbende ekstern supervision, til kvalificering af det pædagogiske arbejde. Side 20 af 31

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere