Referat af bestyrelsesmøderne den 13. og den 22. januar 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøderne den 13. og den 22. januar 2009."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøderne den 13. og den 22. januar Referent: Erik Kudahl Ret.1 Mødet blev afholdt henholdsvis hos formanden og hos sekretæren. Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen Ogstrup Kaj Ulrik Nielsen Ole Peter Jensen Afbud fra: Finn Bisgaard Formand Næstformand Kasserer Sekretær Medl. af bestyrelsen Medl. af bestyrelsen Medl. af bestyrelsen Forretningsfører Bestyrelsessuppleant På det andet møde deltog Finn Bisgaard, og der var afbud fra Kenneth Radoor. Dagsorden: 1 Godkendelse af referat fra sidste møde. 2 Orientering fra formanden. 3 Orientering fra forretningsføreren. 4 Orientering fra sekretæren. Resume fra DGU meddelelser m.v. siden sidst.(udsendt som bilag) 5 Regnskab.(udsendt efter indkaldelse) 6 Status for tidligere iværksatte aktiviteter a) Udvidelse af Pay and Play banen. b) Markedsføring 2009 (salgsbrev o.l.) jfr. pkt. 8 i ref c) Rensningsanlæg ved klubhus. d) Greenkeeper stab. e) Udvalg til ændring af vedtægter jfr. pkt. 7 i ref f) Udvalg til forslag om arbejdsopgaver udført af frivillige jfr. pkt. 9 i ref g) Sponsorat fra Carlsbergfonden. h) Ansættelse af hjælpetræner. i) Rum til træningsudstyr ved boldvasker. j) Vaskearrangement ved klubhusindgang. 7 Forårsgeneralforsamlingen. 8 Udmeldelser, herunder ansøgning om udmeldelse ect. efter november 2008 og synlig liste over aktier sat til salg.

2 9 Evt. udvidelse af handicapudvalget. 10 Strategianalyse. 11 Næste møde. 12 Eventuelt. Punkterne 1-9 blev nået på det første møde, den 13. januar. Resten på det andet møde den 22. januar Ad.1 Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet. Ad.2 Orientering fra formanden. 1) Der er stillet nogle lønkrav fra greenkeeperne, der langt overskrider budgettet. Dette har forhandlingsudvalget naturligvis afvist. Der er aftalt nyt møde med tillidsmanden den 30. januar hvor lønninger endelig aftales. 2) Der er nedsat et nyt sportsudvalg. Det består af Torben Jørgensen, Peter A., Birthe Breum og Søren Fischer. 3) Introduktionsfilmen om banen er færdig og vil blive lagt på hjemmesiden, (på vort andet møde, kunne det konstateres, at det var gjort). Det udvalg, der skal tage sig af moderniseringen af hjemmesiden, forsøges udvidet med evt. 2 personer. Udvalget har aftalt møde den 26. januar kl i klubhuset. 4) Sponsorudvalget har fået et nyt medlem. 5) Ole Peter vil udarbejde en strukturbeskrivelse for klub og aktieselskab og ApS, så sammenhæng tydeliggøres. (Denne var ved det andet møde fremsendt til bestyrelsen.) 6) Bestyrelsen blev orienteret om breve fra medlemmerne Lars Stenvang og Finn Bøje der vil blive arbejdet videre med de foreslåede ideer. Ad.3 Orientering fra forretningsføreren. 1) Ole Peter udtrykte en vis pessimisme over fremtiden. Der er mange udmeldelser, der er 5 hulsponsorater ledige, og det styrter ikke ind med bestillinger på compagnydays eller golf for sjov arrangementer. Bestyrelsen skal måske overveje en plan B. 2) Toyotaen er afmeldt. 3) Årsrapporten er færdig for selskabet og resultatet er som forventet.

3 4) Fritagelse for ejendomsskat ser positivt ud, det kræver dog en vedtægtsændring. 5) Klubben er blevet tilbudt køb af bøger om bestyrelsesarbejde. Disse kan lånes på biblioteket, så vi undlader køb. Ad. 4 Orientering fra sekretæren. DGU meddelelser m.v. er som sædvanligt udsendt til alle relevante personer. Meddelelserne kan læses på DGU s hjemmeside: DGU.ORG/ Klubmeddelelse : Tilmelding af juniorranglisteturneringer 2009 Klubmeddelelse : Ændring i betingelserne for klub- og fusionshold 2009 Tilmelding til holdturneringen Seniorer/Veteraner 2009 Jysk/Fynsk samarbejde Klubmeddelelse : Kursus i EGA handicapsystem Klubmeddelelse : Kursus i banekontrol (baneservice) reminder Klubmeddelelse : Kursus i juniorledelse reminder Klubmeddelelse : Referat af regionalmøde i Randers 20. september Klubmeddelelse : Indberetning af statistikoplysninger samt medlemstal til DIF reminder Temamøde med DGU Pigegolf - distrikt 2 Klubmeddelelse : Ny oversigt over kort og greenfee-checks/billetter Klubmeddelelse : Grundlæggende lederuddannelse for greenkeepere Temamøde med DGU Pigegolf - distrikt 2 Påmindelsesmeddelelse Idrætssamvirket Århus, kursus Klubmeddelelse : Uddannelse: Turneringsledelse 1 Klubmeddelelse : Uddannelse til Turneringsleder 2 Klubmeddelelse : Åbningstider i DGU's sekretariat Klubmeddelelse : Følg forskningen! Klubmeddelelse : Statistik over brug af DGU- og NGU introduktionskort Klubbernes Nøgletal 2007 Klubmeddelelse : Referater af regionalmøder Banelukning i forbindelse med Danmarksturneringen 2009 Klubmeddelelse : Introduktion af begyndere Klubmeddelelse : Optagelse af Pitch & Putt-klubber i Dansk Golf Union Klubmeddelelse : Fratrædelse i DGU's sekretariat Klubmeddelelse : Salg af bannerannoncer på undersektionen baner Referat af møde i Herning den Idrætssamvirket Århus Ny Sports- og fritidspolitik sendes i høring Klubmeddelelse : DGU's Juniorturneringsplan 2009 Klubmeddelelse : Generationsskifte i Dansk Golf Union Klubmeddelelse : Nyt godkendt svampemiddel Klubmeddelelse : Pige Tour bliver til Girls Only Tour Klubmeddelelse : Uddannelse til juniortræner Klubmeddelelse : Invitation til landsseminar for junior- og eliteledere Klubmeddelelse : Ansøgninger til projektpuljen Klubmeddelelse : Ændringer i EGA Handicapsystemet Klubmeddelelse : Vedrørende ændringer EGA Handicapsystemet Klubmeddelelse : Repræsentantskabsmøde Idrætssamvirket Århus: Nyhedsbrev - december 2008 Klubmeddelelse : Opdatering af DGU's Juniorturneringsplan 2009 Klubmeddelelse : Er jeres greens åbne? Klubmeddelelse : Uddannelse til turneringsleder 2 reminder Ad.5 Regnskab.

4 Et foreløbigt regnskab har været udsendt til deltagerne. Der arbejdes videre med restposter. Regnskabet forventes at se bedre ud end det stipulerede regnskab der blev forelagt til budgetgeneralforsamlingen. På bestyrelsens møde den 22. luftede Uffe, at vi p.g.a. det under pkt.3, 1 nævnte, nok var nødt til at tilpasse budgettet til de svigtende indtægter. Han vil udarbejde forslag til besparelser inden næste møde i februar. Ad.6 Status for tidligere iværksatte aktiviteter. Gammel beslutning om at etablere et fotogalleri af tidligere formænd i foyer, blev udsat på ubestemt tid. a) Udvidelse af Pay and Play banen. Projektet udsat og jorden bortforpagtet for 1 år. Projektet tages op for fornyet vurdering ca. 1. august b) Markedsføring 2009 (salgsbrev o.l.). Der forelå oplæg fra Kaj Ulrik og fra Svend Østergaard. Efter enkelte tilpasninger og korrekturlæsninger vil materialet være klar til udsendelse i februar. På vort andet møde enedes vi om, at marts var et bedre tidspunkt. Kenneth tilretter KU s layout inden næste møde i februar. c) Rensningsanlæg ved klubhus. Udvidelsen er ordret hos NEW-LINE Faaborg A/S. Der skal bl.a. nedgraves en bundfældningstank, som kræver byggetilladelse. Den er modtaget, og det fysiske arbejde forventes afsluttet inden 1. april. d) Greenkeeper stab. Problemer diskuteret under pkt. 2, og behandles fortsat den 22. e) Udvalg til ændring af vedtægter. Der er afholdt møde i udvalget og aftalt de overordnede hensigter for tiltrængte ændringer. Indførelse af gebyr for afhændelse af medlemsaktie blev diskuteret. Udvalget er sikker på at blive færdigt med arbejdet, så det kan forelægges bestyrelsen i god tid inden generalforsamlingen. f) Udvalg til forslag om arbejdsopgaver udført af frivillige. Der er modtaget forskellige forslag, og Kaj Ulrik har også sat noget i gang. Kaj Ulrik indkalder udvalget til møde. (aftalt til 4. feb.) g) Sponsorat fra Carlsbergfonden, (som hedder Tuborgfonden) Der er modtaget et tilsagn om Kr. til støtte til reetablering af solafskærmning ved klubbens restaurant. Husudvalget ser på, hvordan vi bedst anvender beløbet til formålet. h) Ansættelse af hjælpetræner.

5 De fremsatte krav kan ikke umiddelbart accepteres. Bestyrelsen fastholder, at budgettet skal holdes. i) Rum til træningsudstyr ved boldvasker. Dette er etableret. Der mangler en reol, som meget snart opsættes af Kaj Ulrik. j) Vaskearrangement ved klubhusindgang. Restauratøren har accepteret at sponsorere anlægget. Husudvalget går i gang med projektet. Ad.7 Forårsgeneralforsamlingen. Generalforsamling afholdes 19. marts 2009 i Stakladen. Bestyrelsen mødes kl , generalforsamling i A/S kl og i klubben kl Kim taler med de foreslåede personer til bestyrelsesforslag til bestyrelsesmedlemmer. Kenneth og Lars ønsker ikke genopstilling, og Kaj Ulrik er indtrådt i bestyrelsen som suppleant for Pede. Ad.8 Udmeldelser, herunder ansøgning om udmeldelse ect. efter 30. november 2008 og synlig liste over aktier sat til salg. 108 aktionærer har udmeldt sig rettidigt og sat deres aktie til salg. 23 har ønsket at være passive medlemmer i har ændret deres medlemskab til kun at spille om hverdagen. Alle aktier, der sat til salg, er naturligvis listet på en liste på kontoret. Vi ønsker ikke at gøre denne liste offentlig, men aktiesælgerne kan naturligvis få oplyst på kontoret, hvilket nummer deres aktie har i salgslisten. Ad.9 Evt. udvidelse af handicapudvalget. Harly Nielsen har forespurgt om mulighed for at blive medlem af handicapudvalget. Bestyrelsen er af den mening, at man ikke p.t. ikke ønsker af udvide antallet af medlemmer i udvalget. Ad. 10 Strategianalyse. Ask Gulbech har skrevet sin hovedopgave til sit studie som cand. merc. i strategi og ledelse. Her han har brugt klubben og en del af bestyrelsesmedlemmerne som samarbejdspartnere. Hans opgave behandler udfordringerne i den moderne golfkultur og bud på, hvordan en klub som vores kan takle denne og mulige strategier for at skille sig ud.

6 Bestyrelsen nedsatte et udvalg bestående af Ask Guldbech, Kim, Steen, Uffe og Kaj Ulrik til at udarbejde et forslag til en strategi for klubben med klar vision, mission og definition af målgruppe. Kim indkalder til møde i udvalget. Ad. 11 Ad 12 Næste møde er aftalt til 12. februar kl og afholdes hos Steen Ogstrup, Søvej 9 i Brabrand. Eventuelt. Kaj Ulrik kontakter tømrer for udarbejdelse af kasse til John Birgertofts model af golfanlægget. EK afleverede tegninger til KU. OP undersøger forsikringsforhold og muligheder, når klubmedlemmer og andre ulønnede og ikke ansatte udfører arbejde for klubben. Dette også ved anvendelse af klubbens maskiner. Herreklubben ønsker delvis at udskifte deres venskabsklub Randers med Himmelbjerget, således at disse klubber hvert andet år kommer på vort anlæg, mod som tidligere kun Randers. Det har bestyrelsen intet imod. Kaj Ulrik efterlyser en beslutningsjournal fra vore bestyrelsesmøder, idet han ønsker, at beslutninger truffet på bestyrelsesmøderne følges op med tjek på effektueringer af beslutningerne. Sekretæren vil under en eller anden form tage dette ad notam. Mødereferat godkendt: Kenneth Radoor Kim Dalsgaard Lars Storr Kaj Ulrik Nielsen Uffe Pedersen Steen Ogstrup Erik Kudahl

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 12. december 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 12. december 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Derefter valg af dirigent. Bestyrelsens forslag om, at man valgte klubbens advokat Keld Nomanni, blev vedtaget.

Derefter valg af dirigent. Bestyrelsens forslag om, at man valgte klubbens advokat Keld Nomanni, blev vedtaget. 1 Referat af ekstraordinær generalforsamling. Torsdag den 13. oktober 2005 kl. 19.00 Referent: Erik Kudahl, honorær sekretær. Der var mødt 238 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Mandag, den 20. april 2015, kl. 17.30

Referat fra bestyrelsesmøde Mandag, den 20. april 2015, kl. 17.30 Referat fra bestyrelsesmøde Mandag, den 20. april 2015, kl. 17.30 Deltagere Michael Tøgersen (MT) John Gothjelpsen (JG) Ole Stids-Jønsby (OSJ) Leif Schunck (LS) Henrik Helt (HH) Peter Basse (PB) Peter

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Jan Lauridsen (JL golfmanager) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Jan Lauridsen (JL golfmanager) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 18. august 2015 kl. 16.30 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen (JLO)

Læs mere

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26.

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 12. juni 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Bjarne P. Wulf, Claus Peter Christensen og Preben Mylliin. 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 21. maj 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: H.C. Ralking (HC)

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 23. maj 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere